De legerbode

1536 0
23 november 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 23 November. De legerbode. Geraadpleegd op 12 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/rb6vx0727k/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

den Dinsdag en Zaterdag verschijnende I ! I I d.ll I ' I » " l li ■ i I , iMTi-.nM.ri mi. i ■ TH., . , Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. De Triomfantelijke Intrede der Vorsten en des Legers te Brussel EEN HISTORISCHE DAG Het is onmogelijk bet schouwspel te beschrijven van Brussel bij het terugzien van zijuen Koning, aan het hoofd der troepen van de bevrijding; van zijne Koningin, wier standvastigheid en liefdadigheid even hoog staan als de wilskracht van den vorst en opperbevelhebber des legers, en die tijdens de/e zware jaren de voorzienigheid was van den soldaat. Minstens 700,000 personen waren gedurende de zes laatste dagen naar Brussel gekomen. Nooit werden vorsten, zelfs na harde beproevingen en groote overwinningen, met zulke hartelijke liefde ontvangen door een volk. Toejuichingen van eene weer onafhankelijk gewordene natie, voor hem die de trouw en de fierheid vertegenwoordigden, mengden zich met de kreten en de vreugdetranen van eene familie, die te zamen komt na doodelijken angst. Men zong de Brabangonne en duizende Belgen begonnen Grétry's gekend lied aan te heffen : Waar kunnen wij nog beter zijn Dan bij ons beste vrienden ? De versiering der stad is bewonderenswaardig men vraagt zich af waar onze landgehooten zich de stoften aanschaften met de nationale kleuren, die de gebouwen tooiden van onder tot boven. Om de stad die haren roemrijken vorst ging ontvangen nog schooner te maken, hadden de Brusselaars eene buitengewone vindingrijkheid aan den dag gelegd Op verschillende plaatsen werden echte gedenkbeelden opgericht. Niet alleen was het een groote dag voor Brussel en voor België, het was een intiem en diep gevoel dat alle Belgen innig vereenigde met hunne roemrijke dynastie. Men juichte prins Leopold toe, in zijn infanterie uniform, en prins Karei in zijn uniform van aspirant der marine. De jeugdige prinses Marie-José, met hare vriendelijkheid, en Koningin Elisobeth, die met moeite hare ontroering overmeesterde, werden ontvangen met eene onge-meene liefde. De verbondene detachementen die deel maakten van den stoet werden bij zender toege- ■ juicht: gansch den dag door, werden zij in Brussel geovationneerd door de feestvierende menigte.De Aankomst van den Koning en van de Troepen Na den nacht van Donderdag tot Vrijdag te hebhen doorgebracht in het kasteel te Laeken, namen de Koning en de koninklijke familie het hoofd van de twee legerdivisies, die te Brussel hunne intrede maesten,inaken. De Koning, de Koningin, prins Albert, tweede zoon van den Koning van Engeland, de prinsen Leopold en Karei van België, prinses Marie-José, zijn te paard, omringd door talrijke en schitterende Belgische en verbondene staven. Weldra komt de stoet in beweging en richt zich naar de hoofdstad, die sidderend en trillend van vaderlandsliefde en geestdrift, wachtende is terwijl vliegtuigen erboven zweven. Wani.eer de stoet langs den Gentsehen steenweg aankomt, en dicht bij de gemeente Molenbeek verschijnt, breken de toejuichingen los, ,hoeden worden gezwaaid en zakdoeken. De ontroering is eenig. ■'_£$ kur.-eöiceslev y&A Molenbeek §Qïeekt . eenen welkomgroet uit, drukt de vreugde der I bevolking uit bij 't weerzien van den Koning, van de soldaten en verklaart dat zij steeds heeft betrouwd op den triomf van het recht, niettegenstaande 's vijands kuiperijen. Hij brengt hulde aan allen die medewerkten aan den zege : aan den Koning, aan de soldaten, aan de groote en edelmoedige Fransche natie, aan fier en taai Engeland, aan moedig Italië, aan de Yereenigde-Staten die de bevoorrading der bevolking verzekerden en hunne groote ekonomisehe, nijverheids- en militaire macht in de balans wierpên. De Koning dankt den burgemeester allervurigst. Hij wenscht de bevolking geluk voor haar betrouwen in den eindtriomf en hij looft het leger. Het défilé stapt vooruit, begroet door uitbundige betoogingen. De menigte zingt de aria's gespeeld door de muzieken. Men wijst de vaandels aan, zwaar van goud en glorie, waarop de namen der overwinningen behaald door ons schoon leger op eenen overmachtigen vijand. Allen, infanteristen, artilleristen, mitraljeurs, worden toegejuicht door de menigte, die hen bloemen toewerpt en vlaggetjes, met dewelke de soldaten zich tooien. Te Brussel De Koning verschijnt aan den zoom der hoofdstad waar hij wordt ontvangen door burgemeester Max omringd van de burgemeesters uit het omliggende van Brussel. Aanstonds stapt de heer Max vooruit tot bij den Koning en spreekt volgende rede uit: Rede van den heer Max Sire, sinds meer dan vier jaren wachtte de hoofdstad op deze minuut, met koortsachtig ongeduld, maar nooit heeft haar betrouwen gewankeld. Zij was verzekerd dat zij, vroeg of laat, haren Koning zou zien terugkomen, wiens edel en mannelijk besluit tij sedert het begin van den oorlog heeft begroet, wiens voorbeeld ze had bezield met eene zelfverloochening die de vaderlandsliefde verheft tot eene.liefde van het menschdom. Ja, België o fferde zich op voor een ideaal dat ver boven de belangen van het land zweef t. Het volk van Brussel heeft onzeggelijke smarten gekend, maar het heeft ze zonder klagen doorstaan, met den blik gevestigd op de toekomst. De wederkeer van den Koning en het leger in zegeglans brengt hem vandaag de belooning, waarop het recht had en het trilt nu van geluk. Ik ben fier uit zijn naam te kunnen spreken: Ik omsluit in een zelf de hulde van dankbaarheid en van bewondering onze onvergelijkelijke soldalen, waardige medewerkers van de verbonden troepen, met wie zij hebben gestreden zij aan zij en den heldhaftigen vorst, die, aan hunne spits voor zich zelf en voor België, wiens innigste wezen hij verpersoonlijkt, de zuiverste glorie heeft verworven. De heer Max brengt hulde aan de Koningin, aan de prinsen en aan prinses Marie-Jqsé. De menigte herhaalt duizende malen den kreet : i Leve de Koning ! Leve de Koningin ! Leve de koninklijke familie! Leve 't leger ! Leven de bondgenooten!» -- - Pc Koning antwoordt i i Rede van Koning Albert. De Koningin en ik hebben met ontroering de welsprekende woorden aangehoord, dié de burgemeester ons zooeven heeft toegesproken. Dit is voor ons de schoonste dag onzes levens, de dag waarop wij weer binnenkomen in deze schoone hoofdstad, eindelijk bevrijd door de overwinning der bondgenooten, na vier en half jaar beproevingen. Wij verheugen ons uit den grond van ons hart onze medeburgers weer te vinden, die nooit wankelden in hun geloof aan de zege van het Recht, dip onafgebroken het hoofd hooghielden, zooals het aan vrije mannen past in tegenwoordigheid van ruwheid en verdrukking. Ik houd er aan hun hier mijn diepe bewondering uit te spreken. In M. Max begroeten wij het toonbeeld det hoogète burgerdeugd. Uw burgemeester was heldhaftig en rangschikte zich onder de eersten bij de stadsmagistraten in onze geschiedenis. Daarna richtte de Koning hartelijke woorden van dank tot de verbonden stafoversten uit naam van België, bij hunne intrede in de Belgische hoofdst&d. Dan begaf zich de stoet naar het Parlementsgebouw, midden luidruchtige toejuichingen. In het Parlement. Aan het hoofd van den stoet stappen de Ame-rikaansche, Fransche, Britsche detachementen, begroet door langdurige toejuichingen, en daarna de Belgische troepen. Tijdens het defileeren kent de geestdrift geene palen meer. De Koning, de koninklijke familie worden toegejuicht, zooals Vorsten het nooit zijn geweest. De stoet komt voor het Parlement aan, waar invalieden in rij staan. De Koning komt zich voor het paleis der Kamer plaatsen en woont het defileeren der troepen bij, met de Koningin aan zijne zijde, den hertog van Brabant, prins Albert van Groot-Brittanje, de graaf van, Vlaanderen; achteraan komen de Fransche en Britsche zendingen, generaal Pershing en talrijke officieren van den Belgischen staf, waaronder generaal Leinan. Het Défilé. Voorop stappen de Amerikanen, die op stormachtige toejuichingen worden onthaald. De menigte neemt de hoeden af en groet vurig de groote besterde vlag. Daarna verschi j nen Fransche troepen,prachtig®) eenheden jagers,'flink, knap, kranig, glorierijk en fier. Zij worden met bloemen beladen; de ovatie te hunner eere overtreft al deze die zij vroeger mochten verdienen. Achteraan komt een Britsch detachement, zooals altijd bewonderenswaardig om zijne kracht, zijne tucht, zijne dapperheid; zij ook worden' onthaald op geestdriftige toejuichingen, die de gevoelens van België uitdrukken voor onze groote bondgenooten. Eindelijk is de beurt aan de Belgische troepen. De uitbundige ovaties aan onze roemrijke divisies, aan deze prachtige troepen van alle wapens,-aan dewelke het gevang-en en eindelijk bevrijd( land sinds vier jaren met bewondering denkt, valt niet te beschrijven. Het zijn niet alleen helden die voorbijtrekken, het zijn zonen, broeders. echtgenooten; men juicht .töfc mgftioeüt- 26 November 1918 Nnmmei 631

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De legerbode behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Antwerpen van 1914 tot 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes