De legerbode

2064 0
01 september 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 01 September. De legerbode. Geraadpleegd op 22 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/st7dr2qb5d/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE LEGERBODE ' Grootsche hulde van Engeland aan het BELGISCHE LEGER en VOLK Den 27 Auguslus 1.1. zal Voor ons een groote dag blijven. De Engelsche Regeering en de politieke ieiders\an dat machtige volk hebben op dien dag, in het Parlement en in de Kamer der Lords ovef den heldenmoed van het Belgisch leger en volk woorden gésproken, welke geheel de wereld met bewondering zal hebben gelezen. Wij zelf zijn Irotseh te behooren tôt een volk dat zulke héidhaftige zonen bezit. Dat volk zal nooit vergaan ! IN HET PARLEMENT lede van M. Asauith, hoafdiiiinis^r IIVUW IUII Hll IIV1|| Engeland heeft geen woordbreuk gewild JEr zullen weinige woorden noodij zijh om de Kamer aan te zetten d< dagorde te stemmen, waarvan haa dadelijk lezing zal worden gegeven De oorlog die op dit oogenblik lie Europeesch evenwicht tôt in zijn grondveaten schokt, is ontstaan ui een geechdi waarin Engeland in gee nermate betrokken was. We hebbei — zooals ieder weet — gepoogd ui al onze krachten te belétten, dat hi zou losbreken, (toejuichingen) ei wanneer dat niet meer raogelijk was hebben we getraclit de uitbreidin; ervan te beperkeu. ïïei is van lté . hoogste belang meen ik, dat du'de lijk worde geweten wanneer en waar om we ons hebben gemengd in dei strijd. Het is slechts wanneer w tusschen de keuze waren geplaats pleehtige verbintenissen te eei'biedi gen of te sclienden, dat we 't zwaari hebben aangogord. Wij botreurei onze beslissing niet. (Làngd. toej.) Geen groote natie, die zichzelf eer biedigt, kan zonder schande, een der gelijke beslissiDg van de hand wij zen, en minder dan eenige ander kan dit eene natie als de onze di opgevoed werd in den eerbied vooi de macht en de vrijheid. Wij warei gehouden, kant en klaar, door eeni verbintenis, de bedreigde onafhanke lijkheid van een kleinen onzijdigeu Staat te verzekeren. België had geei ander belang te verdedigen, dan he hoogste. belang van elken staat, hi weze groot of klein, die zezen naan waardig is : namelijk de verdedi ging van zijne onafhankelijkheid ei van zijn bestaan als natie. (Lang< toejuichingen). België is het raemrijksîe dei votkeren. -- Wij zijn fi et naast hen te mogen strijden De geschiedenis leert ons, dat d< plieht deze grondbeginselen, die tei slotte de bron zijn van de bescha ving en den vooruilgang, te hand havon, dikwijls berust heeft op na ties die klein waren door hun grond gebied, maar groot door hun moe< en hun wilskracht : aldus Athenf en Sparta, de Zwitsersehe kantons Holland. Maar ik durf te beweren dat dezen plicht nooit dapperder aan vjaard werd, en met meer edelmoe digheid en moed volbracht, dan dez( laatste weken door het Belgisch voll en zijn Koning. (Lang. toej.) Zonder vrees hebben ze gestaai tègenover den inval, en de plunde ringen. (Lang. toej.) Moedig ei met goed gevoig hebben ze den ont zaglijken en verpletterenden stort vloed tegengehouden. De venledigiiu van Luik (toej.) Zal het thema blijven van een der edelste hoofdstuk ken in de geschiedenis der vrijheid De Belgen hebben dien ohverganke . lîjjien roem verworven die toekom aan de volkeren, die de vrijheic verkiçzen boven een leven van ge makzucht. boven het bestaan zelf uaitiiç iswv<s «in JÏIS We zijn fier over het verbond en de vriendschap die ons met hen ver-bindt. (Toej.) Wij brengen hun on-zen eerbiedigen groet en onze hulde. ' (Toejuichingen) . Engeland zal België bijstaar tôt het uiterste Met hart en ziol staan we aan hunne zijde, omdat we naast en met hen, te zamen twee groote za-ke}a verdedigen : de onafhankelijkheid der kleine naties, en het hei-lig karakter der internationale verbintenissen ; en daarom vraag ik , aan de Kamer hun met mij, in r naam van het vereenigd Rijk van i Groot-Brctar.,;e- en Ierland en v..n . geheel het keizerrijk, dat ze reke-. nen mogen tôt het uiterste, op onze j onwrikbare hulp 'en dit van gan-3 scher harte. (Lang. toej.). ! De leider der oppssilie, ' M. Bonar Law, sluit ziol : aan bij de hulde dei ; Be&ÊSijng Heel de wereld staat m bewondering voor Belgiè Heel de wereld staat in bewondering voor België. Ik ben gelukkig de dagorde te steunen die door den hoofdminister in zullce welsprekende en roerende bewoordingen werd voorgesteld, en, die, ik ben er van over'Cuigd, door deze Kaimer niet alleen, maar door heel het volk en heel het keizerrijk zal worden goed-gekeurd. In dezen strijd, dien het niet gezocht heeft, en dien het • be- * leid zijner Regeering niet kon aî-weren, HEEFT HET BELGISCH * LEGER EEN EVEN KRACHTDA-D1GEN ALS HELDHAFT 1GEN ■' WEÈRSTAND GEBODEN ; EEN WEERSTAND DIE DE VERWON-: DERING ' EN DE BEWONDERING 1 HEEFT AFGEDWONGEN VAN DE * HEELE WERELD. En nu dit kleine leger geen woexstnnd meer bie- " den kan tegen den overstelpenden " vloed, gaat het noclitans voort, met * een ontembaren moed, en een vol-L rnaakte tucht, een nuttig en edel r deel te nemen in den oorlog. (Toe-> juichingen) . • Onze bewondering en onze sympathie beperkt zich niet tôt het belgisch leger ; zij gaan ook, onbe-perkt, tôt het belgisch volk, dat al de gruwelijkheden van den oorlog verduurd heeft en nog verduren zal: en al houden we rekenschap mel mogelijke overdrijvingen, wij weten dat het wreedheden doorstaat d:o men onmogelijk zou hebben geacht van wege beschaafde naties. (Lang-durige toej.). Engeland moet België dank-baar zijn en strijden tôt het | uiterste Al mocht er bij ons eenige aar-, zeling hebben bestaan betreffend de g noodzakelijkheid deel te aemen aan . den krijg, ik meen dat deze ver-wonnen zou zijn bij het hooren 3 van wat er in België gebeurt. Wat 1 er gebeurt bekraehtigt de reden die 1 ons doen besluiten heeft vooruit te P gaan ; DEZE OORLOG IS INDER-DA.VD EEN STRIJD TUSSCHEN DE ZEDEL4JKE 1NVL0EDEN DER BESCIIAV1NG, TEGEN DE BRUTALE MACHT, (toej.) , macht die er niet minder brutaal om wordt omdat ze beschikt over al de hulp-middelen der moderne wetenschap en tekniek. België heeft zich verdiènste-lijk gemaakt tegenover de wereld. e Het heeft eene bladzijde gevoegd bij - de geschiedenis der edele wapenfei- - ton door den heldenmoed der kleine i. natiën verricht, (toej.). Maar voor ons mi onze verbondenen heeft het meer gedaan dan het voorbeeld te 1 geven ; HET HEEFT ONS AAN ZICH " VERPL1CHT " ; EN ALS NATIE ZULLEN WE DAT NOOIT i VERGETEN. (Toej.). Het betaamt i dat we deze sehuld openlijk erken-i- nen ; maar het is eene sehuld die - we niet op die wijze mogen beta- - len ; en het beste manier om er ons - op dit oogenblik van te kwijten, is, t me dunkt, ons goed er van te over-i tuigen dat DEZE OORLOG VOOR a ONS ZOOALS VOOR BELGIE EEN a STRIJD OP LEVEN E_\ DOOP k IS, EN zonder angst maar zonder e rust, TEN KOSTE VAN ONZE - UITERSTE HULPM1DDELEN, TE WERKEN OM ONS DE E1ND-OVERW1NN1NG TE VERZEKEREN. | (Toej.). i Hulde van lerlani door i. Redmond, leider der lerschs paitij Ik zal niet beweren bij te voege bij wat de twee vorige sprekers zo welsprekend hebben gezegd. Maar i geloof dat de Kamer me veroorlc ven zal heel Ierland bij deze woo] den aan te sluiten. Op geen enlu punt van de wereld, werd de he denmoed van het Belgisch volk m< meer geestdrift toegejuicht, dan o de lcuslen van Ierland ; geene hu de is te groot, geen offer te zwaa om aan België te brengen. Ik be blijde te mogen herinneren dat o dit oogenblik tusschen onze fcroepei zoovele lerlanders strijden voor d vrijheid en de onafhankelijk va België. Het schouwspel van dit klei volk, dat heldhaftige offers brenp voor zijne eer en zijne vrijheic prikkelt het gevoel van Ierland. M Bonar Law heeft gezegd dat d Verbondenen een groote sehuld het ben tegenover België. Ik heb gele zen dat er voorgesteld wërd he eene belangrijke leening te doen.M dunkt dat het geene leening is va we hem moesten toestaan, maar een gift, d'e we hem verzoeken moeste te aanvaarden. Ik herhaal het : a de Iorlandsche harten zijn berei tôt aile offers om België te helpe voor het behoud van zijne onafhar kelijkheid. (Langd. toej.). Oagsrde van het Engelsci Parlement aan België Volgendo dagorde weid bij toe juiehing aangenomen : " Een nederig vertoog zal aan Zij ne Majesteit worden aangebodei Haar biddende Zijne Majesteit dei Koning der Belgen, do verzekerin te geven van de sympathie en d bewondering van het Engelsch Pai lement voor den heldhaftigen w« derstand dien zijn leger en zijn volk geboden heeft tegen den hatelijken inval op zijn grondgebied, en Haar de varzekering te geven dût ons land beslist is door aile middelea den strijd van België te steunea voor het behoud van zijne onafhankelijkheid en het internationaal recht in Europa. " s?t etm am lu il© ICanier der Lo r sis iiecfg van Markies le Crew, r la naam der hegssrmg ter aan België ! Ik stel voor eene dagorde te stemmen waarin we onze sympathie en bewondering betuigen voor den heldhaftigen wederstand dien het Belgifioh leger en volk geboden hebben tegen de hatelijke schending van hun land. We voelen al] en dat het minste wat wë doen kunnen is hulde te bren- i gen aan het eergevoel en den moed van België. (Lang. toej.) België evenaart die beroemde volkeren uit de geschiedenis, die een ecrekroon en roem verwierven omdat ze eene verpletterende macht dierven wearstand bieden. (Lang. toej.) De daad door Duitschland ge-pleegd is een smaad aan het inter-nationaal Europeeech recht. Het eisehte van België de schending zijner neutraiiteit onder de belofte het na den oorlog ongeschonden te be-houden. Dat beteekende dat wanneer België dit aannam, het na de over-winning van Duitschland onder dezes protectoraat zou zijn gelco-men. Het verwondert ons niet, dat dit aanbod afgewezen werd. (Lang. toejuichingen). Lord Crewe, na de verdediging van Luik te hebben beschreven gaat voort : Het is van belang, bij het kort verhaal van den heldhaftigen wearstand te Luik, te wijzen op de gevolgen die deze gehad heeft voor den oorlog zelf. U weet, hoe belangrïjk het voor de verbonden troepen was tijd te winnen ; en dit gewin aan tijd werd ons gegeven door den edelen weer-stand van België, in eene mate die niemand ooit had durven verhopen. Schande over Duitschland. De strat zal komen Maar dat is niet al. We kunnen niet nalaten te denken aan het ge-drag van den overvveldiger in België. Uit de meest gozaghebbende bron-nen, hebben we vastbewezen îeiten vernomen, die tegenstrijdig zijn met de oorlogswetten en gebruiken. Het is niet het oogenblik om bedreigin-gen uit te spreken of voorspellin-gen betreffend het lot onzer legers. Maar wel zeg ik dat de geschiedenis ons leert, dat nooit eene natie het recht overtreden heeft, of syste-matisch een oorlog heeft gevoerd volgens brutale en wreede methoden, zonder het vroeg of laat duur te be-talen. (Lang. toej.). Het is niet mogelijk het tijdstip of den vorm van de straf te bepalen, maar ik verklaar, dat een volk dat zich op zulke wijze gedraagt, het vroeg of laat betalen zal ; en betalen tôt zijn laatsten centiem. (Lang. toej.). Wij hebben den plicht ons zwaard niet terug in de schede te steken vôôr die gruwelen volledig gewro-ken zijn. (Toej.) Ik ben overtuigd dit de Lordskamer volledig instem-men zal met deze verklaring en met ae dagorde van hartlijke sympathie-betuiging voor het Belgisch Volk met de bevestiging dat we al zullen doen wat we kunnen, om de ge-schonden onafhankelijkheid van Bel gië, en het openbaar Europeeecha Recht te wreken. Rede van Markies de Landsdowne, leider dei opposifit 1 België heeft geheel de beschaafde wereld eenen on ver-gelijkbaren d/enst bewezen. Het weze me toegelaten deze dagorde te steunen. Mij ne politieka vrienden zuilen het eens zijn met mij, om te zeggen, dat Lord Crewa ze vandaag, zonder verdetren uitstel beeft voorgesteld. Hij heeft ons een belangwekkend overzicht van den overleg gegeven ; dat was voldoea. de om ons te overtuigen dat het ge-drag van de Belgische Regeering leger en volk den toi van bewondering en sympathie verdienen die wa aan hunne voeten wenschen neer ta leggen. (Toej.) Al wie de vrijheid beminnen en de zelfopoffering b& wonderen, al wie de vaaerlandslief-de en de getrouwheid aan zijne ver-bipteniesen weten te waardeeren,moe-ten voelen dat België aan de beschaafde wereld een grooten dienst heeft bewezen. (Toej.) Indien het bezield was geweest met een minder verheven ideaal, indien het zijne eeT niet zoo hoog had gesteld, ware he< haar gemakkelijk geweest de verant-woordelijkheid en ruïnen te voorko-men die het nu dragen moet. Het had kunnen beweren dat het geschil haar niet aanging en hare zwakheid voorwenden. Maar we weten met welke dapperheid het zijn grond heeft wiîlen verdedigen. Ze is uit den slag gekeerd, gekwetst, maar niet bedwongen. Het is uit deze eerste phase van den oorlog gekeerd met een eerekroon waarop een groot rijk trotsch zou mogen zijn. (Toej.) Indien we als onbelanghebbende toe-schouwers de gebeuirtenissen waren blijven aankijken, zou het gedrag der Belgen voldoende geweest zijn om onze bewondering af te dwin-gen. Maar we zijn niet onbelanghefat bend ; wij zijn verbonden met België, en daarom moeten wij BelgiS niet alleen bewondering, maar ook dankbaarheid verschuldigd voor al wat het gedaan heeft. (Toej.) De eindo verwinning zal aan den heldenmoed der Belgen te danken zijn We mogen zeggen, dat het aau hem te wijten is, dat de uitgestrekte aanvalsbeweging van Duitschland, die ailes had kunnen wegvagen, van af het begin gebroken werd. (Toej.), Het is niet zonder belang het begin van dezen oorlog te vergelijken mot het begin van den oorlog van 1870; en indien de toestand, naar ik me®» zich anders voordoet, dan is hefc dank aan België. (Toej.) Het t»' niet mogelijk te schatten welke*; / 4 '* • l**6? SâQtember 1914. Nu mm fit* T

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De legerbode behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Antwerpen van 1914 tot 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes