De legerbode

693 0
10 november 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 10 November. De legerbode. Geraadpleegd op 02 april 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/9k45q4s55h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ÎO November 1914= Numiner DE LEGERBODE den Dinsdag Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit ]>lad is VOOR DE SOLDATEN beslemcl ; ieclere compagnie, escadron of batlerij ontvangt tien Franscîie en tien Nederiandsc h e exemplaren. Prachtide Samenwerking der Bondgenooten De krijgsvcrrwhtingen op het westelijk oorlogstooneel, mzonderheid in ons YUian-deren en in Noord-Frankrijk, Itebben voor ons zoo'n reckislreeksch belqng-, dai we min ,of meer geneigd zijn de ruime onderneming in haur geheel, door de verbondene legers uangevat. te verwaarloozen, Er heerscht nochtans in hun gemeene werking een wondere harmonie en samenwerking, die voor gevolg zullen hebben hunne volslagen overwinning en een alge-heele verplettering van de Duitsche macht. In den beginne schenen de Duitschers weinig belang te hechten aan de getalsterkte van hunne tegenst revers. Zij zouden ze den eene na den andere huit,en spel setten. Hun plot.se inval in België spu, in een oogwenk, den weerstand der Belgen vernie-ligen. Hun overrompeling in massa van Frankrijk zau daarnu vlug het Franscbe leger lot overgave dmngen en meteen Enge-land. dat in dat geval geen troepen op liet vasteland meer kon ontschepen. Volgens de berekening van den Duitschen Staf was dat na enkele weken afgeloopen en dan konden de légers van den Kaiser met aile gemak. oprukken tegen Rusland, welks mobilisa,lie traag voornitgaat, en, met de medehulp van de Oostenrijkers, ook de Russen verslaan. * Teder weet, hoe deze lioogmoedige en stoute pin mien verijdeld werden. Drie maanden zijn voorbij : verre van ovenvonnen te zijn, hebben de engelsch-fransch-belgische legers niel enkel de rnee.st verwoede aanvallen vaji den vijand gestuit, maar, na ze vooreerst, met een forschen stoot, op 100 kilometer van Parijs le hebben leruggedreven, ziet na hoe ze. traag maar onoverwinnelijk, den vijand stap voor stap tôt op zijne grenzen zullen lerugdringen. De verbondene legers bieden lie/ schoonste voorbeeld van eendrachtige samen,werking ital de geselaedenis ooil opteekende. Deze heeft, ons voorfdurend geleerd, hoc moeilijk het is de verbondene krijgsverrichlingen te leiden van legers samengesteld uit verschil-lende nattes. Het is een zéldzaam feit g eene tegen strijdigheid onder de oversten te zien uitbreken : ieder van hen is geneigd een ver-sehillend doelwit, na le streven, in overeen-stemming met de bijzondere nationale belan-gen welke hij verdedigl. Wrijvingen en bol-singen doen zich bijna onvermijdelijk voor onder de verbondene legers, waardoor de samenwerking- hunnerpogingen in gevaar ge-braeht wordt, (vanneer ze niel gansch vérin eh gd wordt. I Is dank aan omstandigheden■ van dien aard dat apoleon meer dan cens ~egepralend het hoofd heeft, kunnen bieden zo° ma-chltge coalities. En de Duitschers hadden gehoopt m dezen oorlog ook uit der-getijke'jtlQpilijkheden prpfijt te kunnen trek-n ■ hebben gezien hoe ze, lomp naïef als ze zijn, beproefd hebben tweedracht te zaaien onder de bondgenoolen. Hunne pers heeft de nieesl lengenachiigegerudilen verspreid, : De JJelgen klagen dai ze op tijd nie/ geholpen fvorden : de Franschen verwijten aan de En-S t Ischen dat ze nieI kraehtdadig genoeg bij-gestaan worden : deze laatsten ten slotte be-schuldigen den Franschen opperbevelhebber de nudielen ter zijner besehikkim>- gesteld sieeht ic gebruiken. Maar die duitsche bedriegerij — (vaar de ezelsooren doorsteken — heeft nieis uilge-naalé' JSaarmate de dagen verloopen en de *Sl3 , .ardnekikiger wordt. wordt de een-(f a.chti.ge samenwerking der bondgenoolen r en geeft meer vertruuwen in de eindzege. Ze maken samen een enkele blok uit, door een wil samengeklonken : de ondergang van, den vijand. Er beslaal voor geen hunner noeh vcrschillend doelwit; noch ego'isUsche stralegie. Een enkel doelwit leidt ze : Overwinnen en de wereUl redden van de, pruisische overheersching. * * Maar indien de prachlige samenwerking der verbondene machlen slrijdende op het Westeroorlogstooneel, bewonderenswa.ardig is, nog wunderba.arder sihijnt de weder-keerige steun, dien de twee groepen zich leenen, de eene in het Westen, de. andere in het Oosten. Een onmeelelijke ruimte scheidt ze van elkaar, en niettegenstaande dat, handelen ze in volmaakte overeenslem-ming. Ziet hoe gepast, op het. oogenblik dat. in Frankrijk de Duitschers voorfdurend zegevierend vooruilrukken, generaal Hen -nenkampf opeens in Oostpruisen binnenvalt : het was een stoutmoedig stuk, maur hoe vruchtvol. Da1 was genoeg orn den gene-ralen staf van Duitschland zoodanig te verontrusten, dat hij in allerhaasl naar het Oosten legerkorpsen siuurde uit, Frankrijk afgetrokken. En daar meteen hel aanrukken op de Fransch-Engelschen verzwakte, konden deze offensief optreden en op de Marne de Duitschers verslaan, die zich door de sloul-heid der Hussen genoopt zagen een der grootste stra/egische fouien te begaan. In 'I vervolg belaalde Rennenkampf duur het offer dai hij gedaan had om de bond-genooten te redden; maar kunt ge mij een schooner voorbeeld, geven waarïn het eigen-belang van een leger onderdeed voor het algemeen belang voor de zaak der bondgenoolen ! De engelsch - fransch - belgische strijd-krachlen betuigden nu onlangs hunne dank-baarheid die ze daarvoor verscliuldigd. waren aan hunne russische wapenbroeders. Door hnnne.n taaien weerstand in het Westen en hunne onvermoeibare dapperheid, hebben ze den vijand genoodzaakl een nieuw leger van 500,000 man op hen afte sturen. Groother-tog Niklaas heeft aanstonds van dien toesiand gebruikgemadkt om den Duitschers een flinke neerlang te doen ondergaan in Polen. En voorldurend maakt hij zich dat voordeel ten nutte, daar hij het oogenblik' gunstig oordeelt om door zijne bedreiging in het Oosten. de pogingen le verzwakken door den vijand aan-gewendin Noord-Frankrijk. De werking der Rassen heeft voor uilwerksel de Duitschers te dwingen zoo spoedig mogelijk een beslissen-den. uiislag te bewerken in het, Westen en zich daar te vergeefs uit te putten lot ze ten slotte hunne neerlaag zut/en moeten be-kennen.* Sf. Men ziet dus, dat al wat de Duitschers uitgevonden hebben om de samenwerking hunner vijanden te beletten. ellendig in dai-gen valt. 7 Is omdat, ze voor zich geen wan-orde hebben gevonden, maar écri enkele n en machtigen wil. voortsprnitendc ait het eenig verlungen dat aile bondgenooten be-zièlt. i oor altijd het gevaur verwifderen dat hen bedreigi. En die wil staal zoo vas/, alsof hij uit één hoofd kwam, dat atleen de krijgs-verrichtingen schijnt le leiden op de meest onmeetbare oorlogstooneel en die de vijand heeft gekend. Duitschland heeft niel een menigte vijanden : iict heeft er maar één : de beschaa fde wcreld. En deuirom zal hel overwontien en en len slotte verpfetterd worden tnssehen île twee bekken van de re.usacht.ige nijptang, die. de eene in he! Westen, de andere in hel Oosten, lie! van dag lot de g slrafj'er en straïïer sarnendrukken. —■— DE VLAGGE Halfaegen s morgens. Voor den stoep van de Villa « Louis XVI » (Miuisterie van Oovlog) te Sainte-Adresse, staau de olliciers, de bedienden. de gendarmes, de boy-scouts op rij gesekaard. Enkele sclireden van daar vallen de golveu van de zee schuimend uileen aan het sirand. Zoover als de blikken uragen ziet xueu sehepeo, niets dan schepen. De kust van Troaville met hare trapsgewijze gebouvrde villa's slnit den. geziehteinder : grootsch en roerend schouwspel waarvoor de genioederen opengaan. Een klaroengeschal ! Iedereen staat recktop en •wacht, te midden van de stilte. Aan den voet van den mast voor de zee geplont, staat de seout-master,die de Belgisc-Iie vlag- netjes opgeplookl naar boven wipt, terwijl een bevel ■weerklinkt : — Présentez, armes ! De gendarmen presenteeren ket geweer. De vlag slaat open en een i'orscke stem roepi i — Vive la Belgique ! En allen herkalen : — Vive la Belgique ! De eerste stem, de stem van Majoor de Longue» ville, roept dan : — Vive le Roi ! En allen, vuriger dan ooit, herkalen : — Vive le Roi ! Daar wappert nu de vlag in den zeewind. De commandant der gendarmen beveelt : — Reposez, armes ! De rij en gaan uiteen, en met een hernieuwd plichtsgevoel gaat ieder naar zijn werk toe. LEGER Benoemingen ALBERT, Koning der Belgen, Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden Heil. Op voordracht van Onzen Minister van Oorlog Wij hebben besloten en Wij besluiten : Art. 1. De sergeant milicien Dassesse. van hel G5 linie-regiment, wordt benoemd tôt hulpoSi-cier, om het sçhrander initiatiel' waarvan hij blijk heeft gegeven tijdens de eerste gebeurteais sen van den veldtocht. Bijzondere betrekking. Bij koninklijk besluit van l' November 1934; wordt de majoor van den staf Baron Greindl, L.-M.-A.'-'J.-V. de P., stafonderoverste van de & legerdivisie, tôt stal'-overste benoemd. Gelijkstelling\ Bij koninklijk besluit van 11 October 191 wordt de met de lui tenants gelijkgestelde muziek meester Petre, A.-V.-J.,van het MMinie-regiment gelijkgesteld met de tweede kapiteius. DANKBETUIGINGEN Dank de dienptvaardigheid van ket beheer van het grooi Enge'seh Jagblad The Daily Mail, dat zijne gietafdrukken wèlwillend ons ter besehik-King 'tell, gaat de Legerbode eerlang opnieuvv photos reprodueeeren. waarmede het. sedert het vertrek uit Antwerpeu, had opgehouden. Innaara ■van al onze lezers drakken wij oruce warnista dankbetuiginge?i uit aan oozen confrater en aaa zijn huis van Parijs dat zich bcîast ons de gietal'-drukkeji te doen geworden. Wij nemen insgelijks de gelegenheid te b&at om de Fransehe bladcn if bedanl.on voor de sympathie waarmede zij de Legerbode hebben opt-haald, op den gasjvrijen bodsm van Frankrijk. 11et i? ons inzonderheid aangenaam. deze ge-vcelen» bekend. te maken aan onze soldaten tôt wlv.v dapoerheid en keldhai'u^aeid zeseriehi aya,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De legerbode behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Antwerpen van 1914 tot 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes