De nieuwe gazet

2526 1
01 september 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 01 September. De nieuwe gazet. Geraadpleegd op 17 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/qr4nk37249/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

De Nieuwe Gazet -rv V_J t-s.; | i | ij. i t<* ai :::::: râ Abonnemenfen worflen aangenomen in onze bureelon i KORTE NIEUWSTRAAT, 28, ANTWERPEN, en in aile PosikaDtoren abownbmbmt®bîï , oader «tdniêu^ «m WrtC ! è t • Mû Par Jsar, b. S.OO. - Zm masadoo, fr. 4.00. -1 Ee?r[! feutsbVrishi**', . «ai***. t t * r lioo il 40# Bntvsn, ànrsoncea m Mededge/ingto t» zcniisn aan het Bestuur — Telefoon 853 || Antworpoa, wordoa uitsluitend ontvangen dctor dea t gEgiftea « » . , } . 4pv©re«a ti komoa) |S Ç* •ftffiPîT* Q*<b Bouts, 39, Antiosrpcn, aadoorhsc 0 , ' -JbJttéM&ïi, /, &A*2M 4 «& M&WÊf&Ê» > ' » • « »Y«rç*» 1C S9PHW u DEScmk0®!;© Uitg;ap«f Een Patroeîje Bslgische verkenners, die dappe!* den vijari tegernoet gaat, in den omt^sk van St. Trusden. HET LEfEl TE 11111 *>*». — "3** n m « fiW8> m m es ■* n r? Wn8i@i* i» lins©-il Ks»@wiiasa. » « m©® tsis® oem neye us-ers» » ZIJ ib@f®l©n met ®is©eis ®tp d « Hasispe si© Fs®aa©© "■ « Een W®g§©l ûm Franki*îik k¥#aif2a ■ 0nd@ kennissena Een onzer korrespondenten te Brussel len van het Justiciepaieis zijn tôt n — die een wakkere vogel is — heeft het pitalen ingericht. middel gevonden om ons volgenden Aile dagen hangen de Duitschers pli brief te doen toekomen. brieven uit, kolossale Duitsche zegep De lezer zal het ons ten goede hou- len meldend. Wie dat allemaal v< den, dat we niét vertellen hoe deze klinkende munt aanneemt.die moet z brief in onze handen gekomen is... en wel inbeelden, dat heel Europa vooi dat nog wel zoo gauw, want hij is pas oogenblik in handen van de Duitsch gisteren morgen geschreven. is. Brussel, 31 Augustus. ^ propos van klinkende munt: Zoo leven we dus nog maar altijd on- Wilt ge eens weten, met wat de Di 'der Duitsch bewind. schers nu hun aankoopen betalen? Laat mij u vertellen, dat het moeilijk Met chèques op de Bank van Fra; is, zich daaraan te wennen. rijk... betaalbaar te Parijs! Ge ziet niet zooveel Duitschers meer. Al de officieren hebben een cheq Dat komt hiérdoor dat er een massa boekje in hunnen zak. Ze bestellen m rondloopen in burgerkleeding, kwestie scheuren er een blaadje uit, krabbe van rechts çn links af te luisteren, wat er wat op...* in zie nu maar dat ge ; de Brusselaars zooal vertellen. uw duiten komt! Natuurlijk vertellen de Brusselaars..- En, och, als het nog maar dat w nu niemendalle meer, tenzij ze in heel Maar ze doen letterlijk allés om de b vertrouwd gezelschap zijn. gerij uit haar vel te doen sprmgen, De Duitschers doen hier net of ze te- verzet te prikkelen, die officieren. huis zijn. Ze zitten den heelen dag in 't Zoo beweerden ze verleden week, café, en laten zich de halve liters en de burgers ergens hun straat-telefi de beste sigaren blijkbaar opperbest hadden afgesneden, terwijl het bewe smaken. is> dat een hunner soldaten zelf Op verschillende plaatsen van de stad heeft gedaan. hebben de Duitschers mitraljeuzen ge- Gisteren stond ik van voor op plaatst. Zoo bijvoorbeeld aan de Noord- tram, die over de Henegouwlaanrijd statie, met hun mond naar de Nieuw- Daar stapt, laat ons zeggen: vijf m straat gericht en in de buurt van de Mi- vô^r het rijtuig een officier in g] nisteries, waarin de generale staf huis- uniform (ze hebben allemaal hun b .vesting heeft gezocht. spullen meegebracht), het voetpad al In het stadhuis woont de groothertog steekt, de sabel opgeheven aïs een van Mecklemburg, maar de Duitsche koenenstaart, met plechtigen ^ pas vlag is er weggenomen. Generaal „von straat over. Wil hij een stapje sne Arnim is weg. In zijn plaats is tôt op- gaan, dan kan hij nog den tram ont perbevelhebber van Brussel aangesteld, ken. Maar wat doet hij? Hij blijft t generaal von Jakowski, die zijn intrek den op het spoor staan, trekt zijn re genomen heeft in het paleis der Natie. ver en richt dien op den wattman. Het Koninklijk Paleis is een ambulan- Natuurlijk remt die zoo sterk, dat ce gebleven. Een groot aantal Duitsche rijtuig schier uiteenschokt. en ook enkele Belgische gewonden wor- Heer Oberst kijkt nog niet eens oj 'den er verzorgd, Ook .verscheiden za- Hij steekt zijn schietbuis op en wan k even statig verder. ' De kerel is niet doodgevallen.-. eilaasl »** Donderdag ï. 1. werd er gemeente-raadszitting gehouden. Het doel van de-ze vergadering was, middelen zoeken § om aan de duizenden en duizenden Brus-' selsche gezinnen hulp te verschaffen die 9 letterlijk van honger vergaan. De burgemeester werd warm toege-juicht, toen hij binnentrad, en ftamiel Huysmans bracht hem een roerende hul-de voor zijn kranigheid. De heer Max kon zijn tranen niet be-dwingen. Aan iedereen trouwens wrong de emotie de keel toe. Een màn, die Max! Deze plakkaart heeft hij, op eigen gezag doen aanplakken: Medeburgers! De Duitsche goeverneur van de stad Luik, luitencnt-generaal von Kolewe, heeft het volgend bericht doen aanplakken:Aan de Inwoners der stad Luik De burgemeester van Brussel heeft aan den Duitschen kommandant laten weten, dat het Fransch goevernement verklaard heeft dat het in de onmogelijkheid is hetzij op vjelke manier ook, Belgi'è bij te staan in de aanvallende beweging, daar het zich verplicht ziet zelf eene verdedigende houding aan te nemen. Ik geef de stelljgste logenstraffing aan deze bewering. 30 Augustus. Adolf MAX. »** Om negen uren des avonds moeten aile koffiehuizen en winkels gesloten zijn. Heel den dag is er veel beweging in de stad. Hoe het er op de wereld zooal uitziet, daarvan weten we zoo goed als niets- Dagbleden ontvangen we raar of zelden, en het is — op de duivel weet welke straffen allemaal niet! — verbo-den, op de straat een gazet te lezen. Heel de week hebben we geweldig hooren schisten in Noordelijke richting. Daaruit hiaken we natuurlijk op, dat het er mo :t ^ >a.nnen tusschen. hier en An '/Jôcnbv^1 vui ugKCA'en ten der ten uit, is het goed te zien, dat 'îfel 'i/m*-daar in het geheel niet voor de boeg loopt. Een half uur Zatejrdag heeft ons hart uit al zijn macht weer mogen klop- id Pen: Een vliegmachien — een tweedekker was 't — verscheen aan den vlekkeloo-aa zen avondhemel. 't Kan zoowat halfzes-uren geweest zijn. Eerst dachten we dat het een Duit-scher was. Maar... werd er daar niet op geschoten? m Inderdaad. Buiten de stad werd er ge-vuurd met geweren, met mitraljeuzen. Het was een krak-krak-krak-krak- zon-der einde. © Een Belg dus? __ Of een Franschman? " De vlieger deed tweemaal de ronde van de stad, steeds hooger en hooger stijgend, en voor hij verdween... ver-os_ toonde hij tôt twee keeren toe, voor de oogen van de Duitschers die van verba-lk- zmg niet meer schieten konden-.. de ra- «looping the loop»-)or Was 't misschien Pégoud? ich in ieder geval een Franschman. Op 't verschillende plaatsen liet hij een wolk 3rs van papiertjcs naar beneden dwarrelen, en wie er een te pakken kreeg, die kon erop lezen: «Prenez courage—délivrance bientôt/» lit- #** Er zijn weinig Brusselaars, die al ik- geen kennis tegengekomen zijn... in Duitschen soldaat gekleed. ue- Gisteren namiddag loop ik op den rat, T.reurenberg een luitenant — van de len Fahnenkompanie geloof ik dat het tan was — op het lijf, dien ik sedert jaren en dagen kende als... garçon ih den as. «Trois Suisses». ur- Maar dat is nog het ergste niet. Een tôt Duitsche luitenant mag wel van Brus- selsch drinkgeld leven, in vredestijd. dat Een aardiger ontmoeting had ik een )on uur of twee nadien: zen Op de Rogierplein, véôr de Noordsta-het tie (waar ge niet stil moogt staan, tusschen haakjes gezegd). de Daar komt een Duitsch majoor aan-t. stappen. De man bekijkt me.-. Ik bekijk ster den man... We bekijken mekaar: •oot Daar komt hij recht op me af, steekl sste me de hand toe, en zegt me, in 't zuiversl en akademisch Brusselsch: kal- — Dag... hoe 's goede 't mè-j-àt de Stel u voor: Ik ken dien vent zekei lier tien jaar! Hij woont op den Boulevarc vij- Lambermont. Ik heb hem àl dien tijc îid- aanzien voor 'nen Brusselschen rente-vol- nier, voor zijn minst 'nen kozijn var Beulemansl het *** En nu... dezen brief toe, en op we£ >zij. naar de 'Nieuwe Gazet. delt Klein MICHIELKEN. TELEGRAMME» VAN HEDEM NAGHT De Veidelag in Loflianogen SHan ©Ikaaa® Londen, 31 Augustus. — De Kôl. Zei- istonden, 300,000 langs elke zijde. In 'de tung verlaart dat in den veldslag die te- geschiedenis werd nocit van een zoo gen de Franschen in Lorreinen geleverd groot getal gewag gemaakt. werd, 600,000 man tegenover elkaar | EEN NEEF WlizÊR WILHELM _ GEVANGEN GEIOMEI Hij ©©si f©iatuên op si.eii Parijs 31 Aug. — Onlangs namen Fran- helm. ^ijn praohtig zwaard was een g<v sche jagers te paard, nabij Kortrijk, een sehenk van zijn oom. De Graaf von Sclnve- Duitschen luitenant gevangen, die naas rin is 25 jaar en pas sedert zeven iaaan- , VVattrelos, nabij Eijsel, gebracht werd. De- den gehuwd. Men vond in ziin bczit eea ze luitenant is niemand anders dan de graaî ware fortuin. von Schwerin, eigen neel van kçizer Wil- M aanvieni opiredeo der Inssen "Vier JbQCfers in het veîd Rome, 30 Augustus- — De Messa- « Het derde, scrijdend in Oostenrijk, gero deelt het volgend telegram uit Boe- valt het Westelijk deel van Galicië aan karest mede; ^ en drijft den vijand die reeds over de « De grondgebieden van Duischland grenzen getrokken was met kracht terug. en Oostenrijk worden op dit oogenblik « Het vierde eindelijk, overweldigt door vier Russische legers overweldigd. Bukovine, in Oostelijk Galicië, en heeft Het eerste van deze legers bezet reeds reeds Kopilitze en Tarnopol bezet. _ J:. bijna gansch de oppervlakte van Oost- Men voegt er bij dat het zegeviere*d M| leper in deze laatst'e stad een ontza£.iij- % van Posen.j " Duitschland feriies! i\i Kolonii , ©p si© Sainoa®©SSaiïd©ii, kapifuleetpt Londen, 31 Augustus.— Het Pressbu- dend dat Apia, een Duitsche stad op de reel deelt mede dat de sekretaris der ko- Samoa-eilanden, die door een Engelsche Ionien een telgram heeft ontvangen van expeditie belegerd werd, zich den 29n !;den goeverneur van Nieuw-Zeeland,mel- dezer heeft overgegeven. OfticiceisMjâedGSIingen De Koningin en de : Prinssn verîrokken; MaandagmitJdag. — Hunno Koiiinklijke , Hoogheden, ds prinsen Leopoîd en Karel Theo-dcor, alsmado prinsas Marie-José zijn hsdsn-morgsn tret de «Jan Breyde!» naar Engeiand verirohken, al'.vaar zij da maand September zullen doorbrengen. Hare Majesîeit de Koningin vergezeît hen, maar zal dadeiijk naar Antwcrpen terugkeeren. Àlgemsdne toestancf. ■■ • Aerschot -- Mechelen Antwerpen, Maandag avond offioieel. De toestand bïijft in het land sedert gisteren onveranderd. De Duitsche troepen hebben Aer-schot ontruimd niet dan zwakke afdeelingen aohterlatend. De spoorwegverbindingen in de tteiripen zijn grootendeels hersteld. Te Mechelen is het bombardement dezen morgen om 9 1/4 herbegonnen en heeft onge- Provsncieraadszitting Woensdag om 12 uren 's middags zal n het Atheneum een zitting plaats heb~ jen van den provincieraad. Deze verga-lering wordt speciaal belegd voor de toe-ienning van 1 miljoen frank ten Vôor-, ; J ieele der slachtoffers van den oorlog. f I Dproep aan de OiSden aangesioten [M bi] den Boerenbond van Leuven f t Van wage het ministerie van landbow wordt ons opname verzocht van het vol-gende : Er zijn vele gildebroeders als vluchtelin-gen te Antwerpen aangekomen. Geaien het bevel der militaire ovetrheld zijn die mensclien verplicht voor 3 September de stad' te verlaten. In deze hachelijke toestanden zullera de bestuurleden der boerengilden zich onze leuze: «Ieder voor allen en allen voor ieder> gedenken en hun uiterste best doen een onderkomen aan die leden te verschaW ,< • X fen. u Te dien einde verzoeken wij de persones " ■ die bereid zijn een of meer gildebroeder3 een sehuilplaats te bezorgen, hoe eenvoudig . A ook, bericht daarvan te willen geven aan, W den heer Helleputte, Minister van Land-' , i bouw en Openbaro werken, te Antwerpen. 1 À morgen om 9 1 /4 herbegonnen en heeft onge- t { veer een uur geauuro. ZTZTDe Buiîsoisers îergg in Binant 1 aanval tegen de burgerlijke bevolking. ■ a « * î ^ (Niet officiee!) Zaterdag. LafhartlCj8 ÂanSiag Een zending samengesteld uit de heeren . j Carton da Wiart, De Sadelesr, Hymans, en Van In den nacht van A rjjdag tôt Zaterdag ï derVeScie, Staatsniinïsters is heden morgen zijn- de Duitschers, die zich op den weg naar Londen yertrokken. Mevrouw Hymans van Giney bevonden, door de rue Sam ^ blijft te Antwerpen, alwaar haar echtgenoot Jacques afgezakt met een gepan.serden ' haar weer zal vervoegen. auto en u ;trailjeuze. . [ Zij hebben met deze laatste de huizen I n ~ . ,3 „ a beschoten en eenige inwoners gedood, - Pr0VinCI8fiB0 VBO AD : WOf OBI! waarvan verscheiden reeds te bed waren. t Een vrouw, die zich op den drempel Adresopgave gevraagd van haar huis bevond, werd door de la- De heeren A. Hertsens, Fr. Laenén, A. faards den buik opengereten. P Nobels en S. Haesaerts, provincieraadsle- Brandverwekkende bommen werden 5 (JgUi aanzocht liun liuidi^ VGïDii.ii te ■» -j ^woitipti p.pn fipnfr^l doen kennen ter Greffie van het prcmnciaal op al de ÛUizen geworpen. ben tientai W Bestuur van Atitwerpen. huizen der rue St-Jac(jues brandden âf# j Dinsdag 1 September 1914 3 CEHTIEMEM. - (BSJITEWLAWD 8 C.) ~ 17» jaargang Nf 5097 "*

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De nieuwe gazet behorende tot de categorie Liberale pers. Uitgegeven in Antwerpen .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes