De nieuwe gazet

2208 0
24 september 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 24 September. De nieuwe gazet. Geraadpleegd op 24 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/610vq2sx7x/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

_—* U' - jv ! : ; ;— Donderdag 24 Ssptember 19'i4 17° jaargang Nr 6020 •iWWV ■ il 1 ii «miamn upii^uj -i'»' De Nieuwe Gazet A.A.î^K:ojsrr)xc3-i3iQ-a^E2sr = , *>« bladzi,de, per kleinen regel ir. 030 £ riûaiicieelo anuoncen ( ( # « 1JCKK / Reilaam onder stEdmeuws, dcll regel. . . . » 1X0 fitodmeuws, den regel. , .2,00 Begrufenisbencht. . , » M» Uittittea A „ «. . . . (ovçreen te koflianl " Âbounemeaten wordén aangenomeo in onze bureelan : KQRTE N1EUWSTRÂAT, 28, ANTWERPEN, en in ails Fostkaatarafl A/Je BrjËven. Annancen en Mededeeliagea te zen den aan het Besiuur — Telefoon 853 . ^BOisrisrE^Easr'rHisr a Per jaar, £r. 8.00. — Zos maandon, fr. 4.00, — Mt aandeu, fr. 2.00. — Do aunonoon buiten d® provincie. Qtwerpou, wordon ultsluitend oatvaagon door don heàt\ • Cauwer, Onde Bews,39, Antwsrpen, ou door hoc Offipê' i£uilieiUUJ,. juin* &L DUITSCHE KRIJGSGEVANGENEN TE ANTWERPEN De ailes behaive triomfanielijke Intocht van den " Landsturm " te Antwerpen, op Donderdag 10 September» 1914 TELEGRAMMEN VAN HEDEN NACHT Serait ii ta OmM m Mm Osgr&©©h©P!© bailiesa 8©w@©laf Dinsdag nacht had in een plaats waarvan de naam geheim wordt gehou-den, een vçrwoed gevecht plaats tus-schen Duitschers en Belgen, Van de 2000 Duitschers die in het veld stonden werden er talrijken gedood en gekwetst; De overigen werden gevangen genomen. Enyelsclie Vlieprs naar DnsseMorf Zi| «verpen Eossbihocb ®p d® Âfdaksn e8©s* " Zeppelins '* Londen, 23 Sept. —k Een paar dageu ge- ' leden werd ver'îeld dar Engelsche yHiegers van Antwerpen naar Dusseldorf vlogetn. waar zij op do afdal on der Zeppelin's in deze stad, eenige bc;nmen wierpen" en aanzien-iijke schade aaprichtten. Dat nieuws wordt thans door do Engelsche admitaliteit beves-tigd. Het was een kleine vloot die aânge-voerd werd door luitenant Coilet. Een der vliegtoestellen werd door-, een yijandelijk schot beschadigd maar de loods gelukte er noentans m op vauigen grona 10 îanaen. landen. N'd.R. — Bovenstaan.de baricht bewijstdafc do Duitscliers do bomaansla.gen met behulp van hun «Zeppelins» niet ongestraiEt plegen en dat zij zich na een nieuwen aanslag nog aan ergere bestraffingen mogen yer-wachten. Het is nu te hopeïi dat de Duit-scho staf van deze verwittiging nota zal 'houden. Nieuwe Zegepraal der ServiSrs Londen, 23 September. — Een tele-gram uit Rome meldt dat Sarajevo, de hoofdstad van Bosnie, waar de kroon- prins van Oostenrijk het leven liet, door de Serviërs en de Montenegrijnen .werd ingenomen. MORGENBLAD Eerste Uitgaaf Hun VerontscSiuldipi De Duitsohe Regeering heeft het dus oodig gevonden, naar een excuus te jeken voor de barbaarsche vernieling an de kathedraal van Reims: Eigenlijk, — zoo iaat zij zeggen door aar Wolvenbureau — ligt de schuld aarvan bij de Pranschen zelven: Zij adden van Reims maar oeen vesting-ad moeten maken. Evengoed hadde het Wolvenbureau jnnen zeggen: De Franschen hadden die schoone ka-ledraal maar niet moeten bouwen in in stad, die door haar natuurlijke lig-ng, als versterkte stelling aangeduid as. De theorie blijf dezelfde: Als een oorlogvoerende mogendheid n kostbaar bouwwerk, een erfdeel van uwenoude beschaving, bewaren wil, tn moet zij 'dat maar niet verdedigen gen den overweldiger. Werd deze theorie ooit algemeen aan-nomen als oorlogsrecht, dan kon men aile landen van de wereld wel de ne-n tienden ^an de vestingsteden ont-antelen. In de oude tijden werden in algemeen toch slechts dààr steden ge-iuwd, waar zij zich het gemakkelijkst . het stevigst versterken lieten^ zoodat hier al de steden die erfgoed zijn van uwen oud tôt op dezen dag vestingste-n zijn gebleven. Zoover redeneeren de Duitschers niet. innen ze nog wel redeneeren in hun rie van bloeddorst en vernielzucht? Zij aanzien een monument van archi-ktuur, van kunst of van wetenschap in a vestingstad slechts als een middel i deze stad des te spoediger tôt over-ve te dwingen. Zij schieten op een rk, verbranden een bibliotheek, waar voor de forten moeten wijken. België heeft Antwerpen reeds met de îiversiteit van Leuven betaald. De Franschen betalen Parijs met de .thedraal van Reims. Nu is ook Keulen een versterkte stad. vaalf forten liggen er rond. Vier op n rechter-oever van den Rijn, acht op n linkeroever. Misschien komt de dag dat de Ver-ndenen voor die forten staan. Zij zullen zich dan herinneren dat îitschland hun «carte blanche» gege-n heeft om den «Dom» neer te schie-i, den ontzagljken «Dom», dien heel wereld kent. De Verbondenen zullen zich dat herin-ren en... ze zullen niét schieten op den )m. Beschaafde volken vechten tegen for-. î en niet tegen tempels, Bin, • M le Kathedraal van Reims verwsesi Ziehier in zijn golieel het artikel van Prof. Dake in de Amsterdamscho «Tele-graaf3, waarvan wij gisteren een telegrafiash «résumé» gaven. Wat na Lsuvens vernieliging gcvreesd werd door lien die bc^repen, dat de Duil-sche generaals zicli door niets en niemaad zouden laten weer'iouden om doed, woesting en verderf te brengen aan de be-volkingen der landen, waardoor liunne ever winnende troepen trokken, is hoc langer hOe îneer tôt schrikkelijke wçrkelijkhcid ge-worden. , Meohelen is geteisterd, Oudcnaerae be-roofd van zijn praahtarchiteotuur, Dînant ligt in j'Uiî!, Scnlis, het bevallige stadjo aan de Oise is gesohonden: En sedert eenige dagen hoelt dj besehaai de wereld gésidderd op het bericht , dat lîeims werd gébombardeerd. Die angst voor de vernietiging vain het verlievene en sohoo-ne, werd rog scherper op het bericht van de Duitscho machthobbera, dat zij de tiecr-lijke kathejïaal zooveel als mogelijk ware, zouden doen sparen. Zij, die dit met een vonnis gelijkstelden, hadden het bij het redite cinde. Het historische heiligdom van irankr:jk ligt in puin geschoten. In 1429 had do plechtigheid plaats, die aan deze prachtige gothisehe kerk hare historische wljding zou geven. Do Dauphin Charles de "Valois werd er met de heilige olie tôt koning van Frankrijk gezalfd In tegenwoordigheid van Jeanne d'Arc, de maagd van Orléans, die door de kraobt van haar overtuiging aan het yerpletterdo Frank rijlc en zijn vorst den levensmoed had weer-gegeven en het overblijîsel^ van do konink-lijke troepen teir overwinning had gevoerd. Is het een wonder, dat er geen Fransch-nian Ijestond, clericaal o£ materialist, d:e niet met eerbied vervuld was als hij daclit aan dat wonderheerlijke bouwwerk, wawin de gevallen grootheid van zijn vurig ge-liefd land weer was opgestaun uit het stoî der vernedering? Is het niet ta begrijpen, dat ioder vreem-deling, die zijn voet zette in dit nationale sanctum, bij het ontzag voor de vcrlie-ven sChoonheid dat hem aangreep, djep ontroerde door in zijn verbeelding de ruiin-te der basiliek te zien gevuld door de in stille verrukking biddende menigte, getuige van de heilige behandeling, die van den Dauphin den wettigen koning van Frânlcrijk maakte? Wat veriijndo wreedheid heeft nu rich-ting gegeven aan de verdragende kanonnen, die dit eerbiedwaardig gedenkteeken van Frankrijk s opheffing uit diepe vernedering hebben verpletterd? Is deze vernietiging niet bedoeld aïs eer kennisgeving van den Duitsehen oppersten krijgsheer, dat hij Frankrijk zal doen val-len zoodat het nooit meer zal kunnen op-staan!?Als met stomheid geslagen aanschouwen de volken der aarde dit ontzettend gebeu-ren.Angst grijpt de naties aan. Angst, niet yaar £kran Biaterieel bestaan. maar an^st en vertwijîeling over de mogeliikheid van zulic oeu, teni .■-ille _ barbarisme. Met ontzetting zïen aîi lioe een groot en edel volk geestelijk verloren gaat door het vergif van het materieelo krachtbewuetziln. (Leuven, Dinant, Oudenaerde, Seniis liggen in puin ! De kathedraal van Reims is vernietigd! Als de wraak niet Godes is, maar des menschen, dan vraag ik, waar zijn in Duitsehland aan te wijzen do puinhopen van door woeste Belgen vernietigde kerfcen en paleizen? Dan vraag ik o£ Frankrijk in 70 niet voldoende gestraft is voor Turen-ne's verwoestingen? In puin liggen de 'bouwwonderen uit ouden tijd en de geesten der dooden zwe-ven nog om de plaatsen der verwoesting. Als al dat moordon en branden, dat in de razernij der wraake vernietigen _ van menschenlevens on het edelste werk ' van menschelijken geest, geschiedt met goed-kou'ring en ter eere van Ileai, die te allon tijde door Duitschlands opperneer wordt .•angeroepen, wie mag dan a'ahspraak maken op den titel van cGecsel G-ods>?! De kathedraal van Reims is verdwenen. Zevenhondérd jaren geluigdo zij van Frankrijks artistiske glorie. Bijna vijfhon-derd jaren was zi'i een gedenkteeken van Frai'kji.ikfi herleving. En la belle Frani^ leeft nog, ja lecft kraehliger dan ooit. Want het ongeluk heeft haar weer de eendraeht gebraclit, die zij zoo noodig had. Eu de oude liefde der volken voor haar is nog niet geroest. Ontzag hadden wij voor Duitschland. Daarbij komt nu nog een gcvoel van deer-nis.Deernis, met een volk van onbevlekt ver-leden, dat eeuwen lang onder grievend zelîverwijt zal gebukt gaan. Leuven en Reims. Moge het iaad vin Alj>recht Durer, Goethe en Beethoven nog van de dwalin-gen zijns weegs terugkomen. C. L. DAKE A-'* = Oaitsche Mciinen le Borsbeeck Zij worden door de Gendarmen uîtgedreven Kiettegenstaande de strenge maatregelen door do krijgsoverheid genomen, zijn er nog-een veertigtal Duitsche nonnen die in een klooster te Borsbecok verbleven, ingelukt tôt eergisteren, do waakzaamheid der militaire autoriteiten te verschalken. Door, haar on-beschaamdheid hebben zij zich echter ver-raden. Een dezer nonïien had namelijk de stoutheid zoo ver gedreven voor een 15-ja-rig meisje van Borsbeeck een sermoon te houden, waarin zij den keizer van Duitschland afschilderde als een weldoener en den koning van Belgie uitmaakte voor een slecbtaard. Toen de bevolking der gemeente dit feit vernam verwittigde zij de gendarmen, waarna al de nonnen, 40 in getal, uit het land verdreven werden. V Een " Zeppelin " boien Mol! Hij wordt verrast en rieemt de Vlacht Rond 1 uur, in den nacht van Dinsdag 1 tôt Woensdag, verscheen boven Moll een «Zeppelin». Wanneer hij zich verrast zag door de zoeklichten onzer forten, poetste hij de plaat. Er werd do«r onze soldaten niet od geschoten- Een Beeld van het gestrafte Berlijn Eesi in G. Simons,de korrespondent van de «Te- i legraaf» van Amsterdam te Berlijn, schrijft ' over het lijdende en rouwende Berlijn,deze : aangrijpende regelen. Berlijn, September 1914. ' 'k Had om 1 uur mijn telegram afgege- 1 ven en zat nu onder het zonnesoherm bij j Josty op Potsdamerplatz naar het gewoel te kijken. Er is weinig aan het uiterlijk van deze voortdobberende miljoenenstad ver-anderd. 'De lucht is alleen stoffiger en on-welriekender geworden ten eerste door de 1 ontzettende droogte, die nu reeds langer ' dan 5 weken duurt en ten tweede door het gebruik van spiritus en petrolenm voor au-to's en motorbussen. Benzine is voor geen goud meer te krijgen! Daar zou «business» ' voor u te maken zijn, wanneer gij dit ar- , tikel uit mocht voeren. De lucht, die de œotorvchikelen thans verspreiden is ver-stikkend. De menschen verzamelen zich nog elken dag voor het Potsdamer station, waar de middag- en avondbladen, door de honderden middagverkoopers, afgehaald worden. Het «Kleine Journal», dat voor den oorlog alleen als « Maandagblad» uitkwam, probeert thans de «B.Z.a. M.» op unfaire wijze te belagen. Ilet verschijnt tegen 11 uren, met opgewarmd ochtendnieuws, waar-boven het dan de luidstschreeuwende hoof-den zet. De op nieuws beluste man in de straat kocht aanvankelijk het blaadje.Loopt er nu a[ niet meer in. Men wacht op de «B.Z.a. M.», hoewel die ook meestai weinig 1 nieuws brengt-Terwijl ik in de «Vorwarts» het hoofdartikel t^'oor den gestorven Dr. Ludwig Frank, die voor Lunéville gevallen is, lees, hoor ik plotseling weer het zagend geroep «Extra Ausgabe» over het groote plein knarsen. Eerst één, dan tien, dan honderd menschen,die in galop over 't plein rennen. Auto's, trams, droschken moeten : -top zetten, om onge'ukk'en te voorkomen. Een krankzinnige «rage» schijnt zich van de menschen meester te maken. « Maubeuge» ( Moobeus, zooals ze hier foeteren) gevallen! 40,000 man gekapitu-leerd! Die woorden gaan van mond tôt mond. De menschen grijnzen elkaar even toe... dan rommeldondert het wereldstad-ru-moer weer naar Leipziger, Bellevue, Ko-niggratzer, Potsdamerstrasse. Maubeuge gevallen... Dr. Frank ' gevallen de voorstander van den wereldvrede, de grootste sociaal-'demokraat, dien op dit oo-genblik de partij te verliezen had. Door een imbicielen kogel in de hersens getroffen, misschien geschoten door een van zijn Fransche vrienden uit de vesting Lunéville. Hoe «bête» ten slotte deze slachterij van de edelste zonen, die Frankrijk en Duitschland ooit opbrachten. « Moobeus lst gefal-len!», een paar heel vette «prallende» dik-ke vrouwen genieten bij dit nieuws. 'n Paar jonge officieren met magere ge-zichten, pijntrekken om de stroeve monden, gaan voorbij. De een strompelt met een ka- 1 potgeschoten been krukkend voorwaarts, de : ander draagt den rechterarm in een zwar-ten doek. Ik lees voor de tiende inaal de advertentiekolommen van de «Kfeuzzeitung» blad, dat in gewono tijden nooit adverten-ties publiceert. Thans twee bladen vol, en i , die zwart-omranda advertenties vertellen meer vun net uuiueioos iccu ujj un ; veld en in de families thuis, dan de kleu-1 ; rigste en schrikkelijkste brieven der oor-logskorrespondenten. De imbecile kogels en granaten zaaien dood en verdeif. Hoeveeli duizenden, hoeveel tienduizenden liggen nu reeds met verglaasde oogen tegen dô aard« j korst te staren? 1 Lees die risten advertenties met droog oog en droge keel, lees ze elken oohtend, wanneer ge opstaat, elken avond, wanneer ge bij do lamp het laatste nreuwsblad met ! een zucht en een gruwelijke vloek terzijdo . schuift: « Nach Gottes Willen starb den Helden» tod fur Konig und Vaterland mein Ueber " einziger Sohn...» *} «Am 29. August starb den Tod fuis Vaterland unser einziger inniggeliebter Sohn ' und Bruder...» «Den Heldentod fur das Vaterland star< ' ben racine lieben Bruder Joachim von Ko* 1 nig, Hans von Korvig, Kurt von Konig. ' Heldentod, an der Spitze seiner Kompa-gnie,fur Konig und Vaterland... meinheiss^ geliebter Mann, unser herzensguter Vater....; ' Lees dat met droge oogen en denk er dan ' bij, dat dit alleen namen van slachtoffera zijn, wier familieleden nog geld bezitten.om een aankondiging van overlijden, sneuvelen te kunnen betalen! Hoeveel duizenden en ! tienduizenden liggen reeds in hun grauwa ' velduniform onder de grauwe aarde, wier , namen we nimmer lezen, wier heengaan in; ' stillen kring ver van kranten-rumoer, snik-kend herdacht wordt? — EJoe zit m'n nieuwe hoed? vraagt een: 1 dame, die op het terras bij Josty op ken-> ; nismaking wacht. ! — Beeldig, meent de aangesprokene.Heti 1 je al gehoord van den slag bij .Mouwbeu» L ghe?.... L Ik lees m'n «Vorwarts» door. Duwell schrijft kleine, leesbare feuilletons uit het 1 hoofdkwartier, ergens bij Osterode. Je voelt; zoo, dat-ie 't uit zou willen gillen en nu bitter gestemd,z'n pen in gai en frambozen-! limonade moet doopen. t «Aan den rand van het woud vliegt een krassende schaar raven op. Zij zijn klaax, met eten. De reuk van rottende lijken ver-pest het blaren-hijgcn' van het woud. Tel-L kens liepen wij kleine en groote heuvela , voorbij, dat waren de jongste graven van gesneuvelde krijgers. Daar steekt een sim-L pel kruisje, ginds een afgebroken geweer, uit de versche aarde op. De laatste rusU [ plaats, van vele naamloos gestorvenen,wa3, door de bevende hand eens trouwen kame-' raads met een groene twijg versierd of met . een onhandig, in elkaar geslingerd wilgen^ krans. In hun uniform slapen de dooden* hun helm ligt als een gedenkteeken op d(J mullo aarde.» Gij meent daar ginds natuurlijk, dat , oorlogsrazernij en de overwinningskolder, ■ den menschen hier in de hersens geslagen i is. Hoe deerlijk vergist gij u! Of meent ge • werkelijk dat Berlijn alléén «Unter den i Linden» leeft? Er is bijna geen familie te • vinden, die niet één of meer verwanten in ■ het veld heeft staan. Is droefheid, smart en' ellende er minder om, wanneer die in stille . binnenkameren geleden worden?

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De nieuwe gazet behorende tot de categorie Liberale pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1897 tot onbepaald.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes