De nieuwe gazet

1348834 1
25 september 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 25 September. De nieuwe gazet. Geraadpleegd op 13 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/sb3ws8kb9n/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Vrijdag 25 September 1914 >> ■ ■ — " 3 CENTIEIMEII. « (BU1TENLAND 5 C.) 17ejaargang Nr 6021 De Nieuwe Gazet bladzijde, per kleinen regel • •«••• :& Il Abonnementen worden aangenomen in onze bureelen : KORTE NIEUWSTRAAT, 28, ANTWERPEN, en in aile Postatorea II Fioaucieele annoncen . • » MO ' r "er 'aMV Zes m'-andaa, fr. 4.0(1, — Dm Reklaam onder stadEienws, den regel. . . , » l.OI 1 . , _ , »# ■ » f , , , , „ . m . . maanden, fr. 2.00. — Do annonoen buitea d« provincie, Stadnieuws, den regel. . fit te BrieVetl. AnnOPCen en Bfedeaee/inqen te zenaen aan het BeStUUP —- lelefoon 853 Antfferpen. TTordennltalnltend ontvangea door den tturj Be«raienisbericht. . ....... ..... • 5.00 | Zte Camcev, Oitdc Bears, 39, Antwtrp&n, ea door heî Offres' Cltgli'lea - - " .... (overeea.toJcomenL V EvMidtLJUJ&ilimJi DE KONING OP HET KRIJGSTOONEEL Onder het vuur» van den vijand woorît de ftcsning (hij staat met de hand in den zak bij de 1 Grîlïie) het vertrsk eener afdeeling wieh,ijder,s bij , un BUBCB oraviH 150 Beigen vaiisn 20GG Bulîsciiers aan, dosden en verwondsn er 210 : van, nomen er 1800 gevangen en vsroveren geo gepgntsgrden train ! In ons numîner van gisteren morgen heb- korps dat voor zijn ininst 2030 man te!ds3 en PAUTSERDEil TRESN bait. ben wij reeds met ertkoSs woorden eene groote begors onverschrokken den aarsvaî. De gsvangercsn werden verdeeid en naar segepraa! van or.zs troepen aangekondigd. Zooaïs we reeds gezegd hebben, werâ de' vorsohiîiencîe besteminingen vervosl'd. Sindsdien hebben wij over dit wapenfeit de gansch vijandeiijka macht onsohadeîijk ge- Onze troepen hadden bij dezo^ntmoeting meest stelîige bevestiging ontvsngen. maakt. zoo goed aïs geen vërlies. Van de plaats waar de strijd pfaats had Van de 2000 Dsiitschers bieven er een 203 Ook was de gaestdrift onder deze kleine hel- fcunnen wij alîeen zeggen, dat het was in op het tsrroin achter; de moesten gsdocd, en- denschsar niet to besGhrijven. de provincie Brabant. kelen gsvvond. De overiga 1800 werden gevan- De Duitachsrs hebben nog niet met de Balg> Een sSfgische trespenaîdaeling, die slechts gen genetnen. kens afgerekend. ISO man sterk was, verraste een Duitsoîi Tevens maakten onze soîdaten EEN GE» Nog làng niet! TELEGRAMME VAN HEDEM NACHT Een " Zeppelin " in mzs ProvinGit Hi] ^©psi gezieii te ftl®§ajspla© De «Zeppelin», die Woensdag gezien werd te Moll, schijnt den heelen nacht #an Dinsdag op Woensdag op reis te eijn geweest boven onze provincie. Er wordt ons gemeld dat hij om twee nren des morgens verscheen op zeer ge-jringe hoogte boven Merxplas. Hij kwam tôt bijna boven de bede- ' laarskolonie en draaide tusschen dez ko-lonie en het dorp in naar het Zuiden af. Talrijke dorpelingen, die door het ge-ronk van zijn motoren gewekt werden. heben m den helderen sterenhemel het gevaarte zeer duidelijk kunnen waarne-men. De Belgische Kommissie te Montréal ûeesfsi^îftig© ©sitwasBgsf •Montréal. 24 Sept. — De Belgische kom- si missie iverd hier bij liaar aankomst geest- r< diiltig ontvangen. Al " de overheden der st&d di bevonden zich aan de statie en dnizenden g: pjenschen zongen de «Brabançonne» en dë le < Marseillaise» bi Toen de kommissie in haar hôtel waë di #»ngekomen werd zij door het frabliek ver- o; plicht op het balkon te verschijneai. Hier iralc de heer Carton de Wiart een lange idevoering uit waarin hij uitwijdde over s wreedheden door de Duitschers in Belle gepleegd en den tegenwoordigen oor-g een strijd van de beschaving tegen de irbaai-scliheid heette. In de stràat kondig-3 het volk na deze redevoering een groote >enbare meeting aan. Hulp uit Nieuw-Zeeland Voor de Aanvulling der Gaten Londen, 24 Sept. — Naar het voorbeeld van Kanada heeft Nieuw-zeeland ook be-eloten aile maanden versehe troepen naar het moederland te zenden. Deze troepen zijn1 bestemd om de gaten in het Engelsch leger aan te vullen. Nog een Esgelsehe Vissciisrsboot gesprongen Werk van Mijnen Londen, 24 September. — Gisteren is nog een frnreede Engelsche' visschersboot, de ,,Ee-bona" van Grimsby, op een ruijn geloopsn. Het schip zonk binjjen de 10 minuten. Gansch de bemanning, behalve «s» lid dat verdronk, I werd gered. In do Stieek van Ninovo f Duitseke Wielrijders overvalien (Van onzen bijzonderen Korrespondent) Ninove, 22 September. Dezen namiddag lieeît er een geweldig. ge-veoht plaats gehad op den stsenweg, van-Aatst naar Ninove. In liet gehuebt ,,J)ojrn" kwam een kompaiiie Belgische . vrijwilligers-wielrij-dôi's-verkenners ten getale van lOj, bijna al-len van Brusselselie bei-komst, en onder be-vel van kapitein^kommandant I!e V..., de lir.tenanten K...; Pe D... en D.... in bot-sing mot een veeïtigtal Duitsého wielrijders. Onze soîdaten richtten oniniddellijk e:n auto-mitraillouze op den vijaud, die op de vlucbt sioeg, en een doode, alsoolc een gekwetsto achterliet. Zeven Psméen werden gevangen ge-nomen. Het lijK Averd naar het doodenhuis van Ninove en de gekwetste naar het gast-buis overgebraeht. de gevangenen werden in au,tomobiel naar Gent gevoerd. Allen zi.n ge-buwd; t«ree van hen gaven zieb vrijwillig over. Een burger Edmond Heysselinckx ge-naamd, die op den drempel ' zijner woning stond, werd door een kogel in den wang ge-. troîîen. Zijn toestand is zoo bevredigd rno-< gelijk. Bij het binnenstreden in Ninove, waren de Belgische soîdaten — de eersten die men einas den oorlog te Ninove z'ig — het voor-werp eener gcestdriftige nianWestatie vanwege de inwôners. Op straat was er niet een fami-lie of ze bracht voedsel aan, alsook choko-lade, bier, enz. Onze dappere jongens had-den goen handen genoeg om ailes te aanvaar-den. Het tooneeltjo was waarlijk treffend. De dexiren der partiknliere. huizen werden wijd o]>en gezet, om aan talel, de officieren en onder-oïficderen te ont.vangen, welke er, om zoo te zeggen werden binnen gesleept. Bii bun vertrek, rond 6 uren 's avonds in bestem-■ ming voor O..., werden er duizenden handen nitgestrekt naar onze moedige soîdaten. Kond 7 uren kwam ons het nieuws toe dat het overschot der gevluehte Pruisen een ontmoeting had met een Belgisebo patroelje, versobolen in een beetenveld te Iddergem bij Eenderleeuw. Drie Duitschers werden gedood, een tiental getwond. Juin zooals te Ninovg werd er niet een Belgische soldaat gekwetst. — 'W\ Zie oBsseÛopiogskaapt @p de 2ûe islasizsjde MORGENBLAD Eîerst© Uit^aaf AERSCHOT aitder het Ouitsch Schrikbewind Verha&S wasi ©aei Sasrgep wasi MspscSi©!; Uit den aard der zaak is het zeldzaam lat men uit den mond van een slachtof-er der ontzettende gebeurtenissen, die îich in de verwoeste steden hebben af-jespeeld, een regelmatig, kalm verhaal crijgt der voôrvallen die zij hebben me-iegemaakt. De meesten toch zijn nog :oodang door den schrik bevangen, dat :ij ailes zien in onnatuurlijke verhou-iingen. Terwijl anderen, nog in zoo'n looge mate door hui zenuwen worden )verheerscht, dat ze slechts verward en mzeker de feiten kunnen mededeelen. Wij hebben de gelegenheid gehad, ;en persoon te interviewen, die ons een talm en regelmatig verhaal deed van îetgeen hij met zij ne vrouw en twee dnderen heeft doorleefd, van de aan-comst der Duitschers in Aerschot of tôt îijn eindelijke in vrijheidssteling. Ailes jyerd door hem met een opmerkelijke .egenwoordigheid van geest waargeno-nen en zonder eenige overdrijving we-iergegeven, zoodat men aan zijn ver-laal onbeperkt vertrouwen mag schen-ien.DeAankomst der Duitschers te Aarschot Op Woensdag 19 September 's morgens om 8 uren kwamen de eerste Duit->che troepen te Aerschot aan. Eene af-ieeling kwam binnen langs den Bete-îomschen steenweg en begaf zich langs le statie ,naar den Leuvenschen steenweg om daar het gros van het leger te /ervoegen. In dichte drommen kwamen :ij opaetien en de voorbijtocht duurdc ïvel tôt 's nachts half twee. Dit binnentreden ging reeds dadelijk /an gewelddadigheden gepaard. De molen staande op den berg vaa Ril-[aer, werd in brand gestoken en de sta-;ie vernield. De Belgische troepen had-len zich teruggetrokken op Leuven en jedeeltelijk achter den berg in de rich-ting van Nieuwrode ten Zuiden van Aerschot. Ook het tramgebouw bij de statie moest het ontgelden." De Belgische vlag-gen werden afgerukt, en verschillende magazijnen onder andere eene konfise-rie leeggeplunderd en verwoest. In de Amerstraat werden de men-schen gedwongen uit hun huizen te ko-men. Verschillende mannen werden gedood. Onder meer twee chef-gardes van den spoorweg, Bruyninckx vader en zoon Chappeauville en Michels. De laat-ste werd doorstoken ,met de bajonnet. Woensdag avond om half zeven, had een tegenaanval der Belgische troepen plaats. Na het einde van het gevecht, stond de blok huizen aan den Leuvenschen steenweg, dertien huizen bevat-tend in brand, en ook een huizenkpm-pleks op de Groote Markt. Aan het café Moll werd de bazin voor haar deur neergeschoten. De burgers werden uit hun huizen verdreven onder voorgeven dat zij op de Duitschers geschoten hadden. Nochtans waren door den burgemees-ter reeds des morgens 2 à 3 burgerwach-ten huis aan hui^gezonden om aile wa-penen in beslag te nemen en werd door hem al het mogelijke gedaan om kalmte en rust onder de burgers te handhaven. De Duitschers lokken zeif de verwoesîing uit De aanleiding was echter geheel an-ders. Er kwamen in de Peterseliestraat Duitsche soîdaten in het huis van Josef Verhaegen, goudsmid, en vroegen daar om nachtverblijf. De vrouw stond dit gaarne toe, doch wilde eerst de kamer in orde brengen. De Duitschers gingen echter naar boven erî schoten uit de vensters. Donderdags morgens werd er aan aile mannen bevolen zich gevangen te ge-ven, of zij gingen gefusiljeerd worden. Onze zegsman met vier anderen, hoe-wel niet persoonlijk verwittigd, begaf zich ook naar de v/acht om zich vrijwillig gevangen te geven. Zij werden in de schuur gebracht bij de -weduwe Verlinden waar er een 100 tal bij elkander waren. Zij moesten op hun knieën gaan zitten met de armen omhoog. Door de soîdaten werden hun de bovenkleeren uitgedaan en ailes af-genomen'lVan onzen verhaler werd de porte-monnaie afgenomen. Deze bevatte slechts 3 frank en werd hem terugegeven. De vijf die zich vrijwillig hadden gevangen gegeven werden door 8 soîdaten naar den majoor gebracht. Deze zegde hun: Gisteren avond zijn mijn soîdaten door burgers beschoten. De schuldigen zijn gestraft, ziehier hun lijken. Er lagen langs den weg inder-daad twee hoopen lijken samen 31. De vifr werden teicig&eltJid n&dr de 'suhuui en oms'treeks half drie in rijen van vier nar het doodenveld gebracht. Hier was men de lijken der gefusiljeerden aan 't begraven. Men zegde tôt de mannen: «Graaf nu uw eigen graf. Ge gaat gefusiljeerd worden ». 126 man werden op rij gezet en soîdaten met geladen ge-weer over hen geplaatst. Er kwam echter geen bevel tôt schieten. Daarna werden zij weer vier aan vier geplaatst en naar de stad geleid. Bij hen bevonden zich 63' Belgische krijgsge-vangenen. Tegen den avond begon het te regenen en allen werden naar de woning van den deken geleid. In de Peterseliestraat ontmoette men een afdeeling Duitsche ruiterij, welke hen met de teu-gels in hêt gelaat sloeg. Op de Groote Markt hadden de Duitschers een .vuur gemaakt van allerlei meubelstukken uit de huizen der omgeving gehaald. Hier bereidden zij hun avondmaal. Op den zolder van het huis van den deken en daarnaast in het huis van den koster werden de gevangenen ondergebracht. Het overige deel van het huis was vol gevluehte vrouwen en kinderen. Achter het huis brandden de huizen der Amerstraat af. Des morgens om 7 uren werd men naar het oud kerkhof geleid. Om 10 u. werden een tiental mannen in vrijheid gesteld, wier vrouwen op vertoon van het trouwboekje haar loslating hadden bekomen. Zij gingen naar het stadhuis waar zij den majoor om een paspoort wilden vragen. Deze werd woedend, dat er te veel kwamen en zond allen naar de kerk terug. * Stot volgt. Zij zijn in Officieren-nood Pogingen om Gevangenen uit te wisselen De Duitschers beginnen een grooten nood aan officieren te krijgen. Ook doen zij pogingen om van hun officieren, die gevangen genomen zijn door uitwisse-ling met vreemde officieren die zij gevangen houden, terug te krijgen. Wij weten van zeer vertrouwbare zij- , de, dat zij alzoo reeds op orirechtstreek- ! sche manier geprobeerd Jiebben om den Oberst von Bulow los te krijgen, die in onze handen is, en dat zij door den Belgische Staf eenvoudig wandelen werden gezonden. ; De "Emden" beschiet Madras ; 2 Olieputten in brand Calcutta, 23 September. — Terwijl do Duit^ sche kruiser ,,Emden" Madras passeerde, wierp hij eenige obussen op de stad, met bet 1 gevolg dat twee olieputten in brand schoten. c Toen de forten van Madras het vuur open-den ging de ,,Emden'; op de vlucht. 1 Een ïeisgram van isn Pays aan Keizer iieli )8 Paus schandvlekt de mleling van de Kathedraai van Reims Amsterdam, 24 Sept. — De Paus zon& lan keizer Wilhelm een telegram om ;ijn droefheid en verontwaardiging uit e drukken over de vernieling van da tathedraal van Reims. Het telegram eindigt aWus: «Wanneer gij tempels, aan God gewijd rerwoest, dan wekt Gij goddelijke gram-ichap op, waardoor zelfs de machtigst© vapenen aile kracht verliezen.»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De nieuwe gazet behorende tot de categorie Liberale pers. Uitgegeven in Antwerpen .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie