De volksgazet

1876 0
20 december 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 20 December. De volksgazet. Geraadpleegd op 29 september 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/js9h41kj0j/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

2212.18 ZATERDAG 2I DECEMBER I9I8 ZGHDAG 22 OECEfflBEB I9I8 10 centiein& Iel nummer Beheer en opstelraad : VOOR ANTWERPEN SARON JDOSTENSSTR., 2. Tel. 4991 VOOR BRUSSEL ZAVELSTRAAT, 35 Telefoon A 113 DAGBLAD DER WERKLIEDEN-PARTIJ EERSTE JMRGMfi fi* 142 (Voortzetting jaargang 1914) ABOKKE5SEMTSPBUSf 3Drie maanden, .'fr.' Zes maanden . . » Eenjaar. . » . » Voor aankondigingen prezen volgens tarief Bli*:ixoxi.lÊtxi-C&iöclxe JEda^oxrxj Tsl Het adres der Fransche georganiseerde Arbeidersklasse aan President Wilson Klerikale tactiek Bij het aan wal stappen van president Wilson te Biest en na de cfficieele ontvangst, heeft Jouhaux, algemeens secretaris van de Confederatie van den Arbeid, hem het volgend adres overhandigd : De Arbeiders van Frankrijk, deelmakende.yan de Algemeene Confederatie van den Arbeid, groeten U persoonlijk en iri"!Üv het gansche Amerikaansche volk. Zij hebben U met vreugde zien toekomen. Van den eeraten tot den laatsten minuut tijdens uw verblijf in Europa zult gij ze met U voelen. Uwe houding tijdens den oorlog en uw vredesideaal zijn het voorwerp geweest varv gansoh hun sympathieke belangstelling. De proclamatie uwer veertien punten, welke een eereplaats inneemt in de Wereldgeschiedenis, is voor ons een schemering geweest in dien bloednacht. Sindsdien zijn al de blikken, dergenen, die slechts vragen U te steunen, opdlat de vrede een volkenvrede en de beschaving voortaan geen ijdel woord weze, naar U gekeerd en op U-gevestigd geworden. Met U denken wij, dat de verdragen en de conventies, die officieel ee^ einde stellen aan den oorlog, zullen moeten berusten op het zelfbeschikkingsrecht der volken, met uitsKiiting van alleamnexatie-idee en oorlogsschatting; op het tot stand brengen van een vrede, die waaaxüg we. ze Van gegarandeerd en verzekerd te zijn; een vrede, die de goedkeuring van gansch de menschheid zal wegdragen in -plaats van een vrede, die alleen rekening houdt met diverse belangen en de onmid> delijke belangen der betrokken naties. Met U denken en willen wij, dat morgen geen spraak zal zijn van een nieuwe indeeling der mogendheden, maar wel van een gemeenschappelijk verband der pioduotieve krachten; noch van georganiseerde rivaliteiten, maar van de organisatie vam een gemeenschappellijken vrede. Geer. ■ economische . oorlog, die nogmaals de kiemen draagt van toekomstige , oorlogen. De toestand in Duitschiand Ebert, de rijkskanselier, heeft in een interview aan een correspondent van de « Daily Telegraph » en « Daily News », eenige belangrijke mededeelingen omtrent den binnenlandschen . toestand in Duitschiand verstrekt. Eersie vraag : Hoe is de positie van de reg>eeriiig ? Antwoord : Wij hebben het ergste bankroet overgenomen, dat de wereldgeschiedenis ooit heeft fakend. Dit feit legt ons geweldige lasten op. Maar het brengt ook voordeden. Het gewichtigste van deze Voordeden is, dat wij op het oogenbLik geen politieke bestrijding vinden, die men ernstig zou behoeven op te vatten. Onze binnenlandeche tegenstanders zijn slecht» verwarde fantasten of onverantwoordelijke anarchisten, wier zuiver negatieve taktiek alleen obetfnjctie ten doel heeft. Voorts wondt onze politiek- geremd door welmeenende ideologen. Hen schijnen echter langzamerhand in onze koers te brengen. Dat i» bij elkaar geen tegenstand, die gevaarlijk voor ensworden kan. De reactie ligt op het oogemblik door het inerf'jistoïten van haar stelsel zoo in elkander, dat zij ei voorloopig heelernaal niet aan durft t# denken, aanspraak te makrai op de macht. Wat aangaat den binnenlandschen tegenstandis deze $d ons zoo gnjnstig, dat wij tot nog toegeen gebruik hebben hoeven te maken van middelsn van geweld, om het van links of rechtsdreigende gevaar meester te biajven.--J /;i Het terugkeerende frondeger steunt ons krachtiger dan wij ooit hadden durven hopen. Gevaren, 'die voor ons noodlottig kunnen worden» ifcëigen alleen uit die economische» toestand. Wif moeêén . het volk brood geven. De evvatms van den oorlog leert het volk gemakkelijker nog de offers aan het front dan de eïUnde, in het eigen land draagt. Voor. de duurzaamheid voor onze leiding is de regeling van dezeïwestie het kritieks^B punt. Als wij daar niet na slagen, dan zouden wij naar Russische soe. «tanden afdrijven. In zijn wanhoop zou het volk stellig naai rechts, maar in die richting van het bolsjewisme zwenken. Voorloopig schijnt echter de politieke ontwikkeling een verblijdenden loop te nemen. U ziet hoe de troepen, die no nog de kern van het volk vertegenwoordigt», tegenover ons staan. Het zal toeschouwers gemakkelijk Wallen veie misstandlen aan te toonen, die ook velerlei zenuwachtigheid gaande maken, maar wie kan van zulk een jonge revolutie verwachten, dat zij zich zonder kinderziekten ontplooit? Met krachtige hand zou ongetwijfeld menig minder aangenaam vexacjsajasél .terzijde aesteld kunmen worden. Maar wif wallen aan het volk de inwendigien vrede eside vrijheid brengen, onder de krachtige hond heeft het totdusver genoeg ■gezucht en gejedcn. Wij meenen in staat te zijn. geduld te kunne hebben en ik geloof, dat elke dag one daarvan een nieuwe bévestigiing brengt. Ik zeg u, als economische katastrofen uitblijven, zijtt wij mooi op weg naar een vruchtbare ont-wukakieting.rlt'moet echter .erkennen, dat de ecomorms. — Leo Arons, privaai-docent aan de Berlijnsehe universiteit, is eenige jaren geleden geschorst wegens het aaa den dag leggen van socialistische gtziHuhe-d. Het Pruisisch ministerie voor- wetenschap* kunst en volksontwikkeling heeft aan' het ministerie voorgesteld Arons ie r»ho,oUitéeren —. De verkiezingen voor de Consiicuan.o zijn vastgesteld op 19 Januari ~ BRITANNIA. — De Dondensche correspondent Van de Temps meldt, dat men dea uitstag van de verkiezing als volgt berekent : coaiitie 410, -arbeiderspartij HO, liü«-ralen 1Ö5, Smn-Feiners 56, lersche nationalisten 26. Bij deze indeeling van de maiida-ten — maar het is niet meer dan een on-dersteiling — zou de regeering een meerderheid van meer dan 100 stemmen over al da andere partijen samen bezitten. ELZAS-LOTHARINGEN. - Te Straa.s-burg zijn de volgende Duitsche poraonai'.tei-ten in hechtenis genomen : Roteff en Le\y, voojjzitters van het BeFoepshof ; Vosit, eerste procureur ; Wirtz, Boeeking cii Keet>-mann, prooureuren ; Streckert, Jaeger en Xooh, voorzitters der rechtbank on da onderwijzer Erwin Gadomski, . FRANKRIJK. — President Wilson is een groot liefhebber van het golf-spel en hij had niet verzwegen, dat" hij Tan plaD was tijdena zijn verolijf te Parijs ook van tijd tot tijd gaarne deze sport te beoefenen, RUSLAND. — Het Deensche gezantschap heeft Petrograd verlaten ->>N/\/v/\^- Brief uit Brtiés&I Een inwoner der Pascalestraat had voor ongeveer 4500 frank koper verborgen opdat de Duitschers het niet zouden aanslagen. Woensdag namiddag be-staugde hij dat alles verdwenen was. Brand in 't Ministerie Donderdag morgen ten 2 ]/zure werden de pompiers verwittigd dat er brand was uitgebroken in 't Ministerie van Financleën.Zij snelden aanstonds tor plaate^ en konden gelukkig op weinig tijd het vuur meester worde».

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes