De volksgazet

1798 0
19 december 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 19 December. De volksgazet. Geraadpleegd op 07 juni 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/pk06w9791h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

I ltIDERDAG 19 DECERIBER 1918 VRIJDAG 20 DECEBIBEB1918 10 centiem11 liet nummep Beheer en opstelraad ; VOOR ANTWERPEM BARON JOOSTENSSTR., 2. Te!. 4S9! VOOR BRUSSEL ZAVELSTRAAT, 35 Telefoon A 113 DE VOLKSGAZET DAGBLAD DEll WEBKL1EDEN-PAMTIJ ______ fERSTE JAiRGMS »' 140 (Voortzetling jaargang 1914) ftBOSSî8Eîffi£HTSPBSJ3 : Drie maanden. » ir. 55es maanden . . •> J3en jaar. ...» Voor aankondigingen prijzen volgens tarief iCamiel HUYSMANS in de zaal "Thalia" over tien toestand der Arbeiders in 't Buitenland en Hier — en wat hun taak moet zijn bij den heropbouw van ons land. [Président Wilson's antwoord op den welkomsgroet van président Poincaré IMijnheer de président, Ik ben u mijn innigen diank versohu] digd voor de ho-ffelijke begroeting. He verheugt mij ten zeerste mij in Frankrij te bevinden en het snelle contact te ge voelen en de hartelijke vriendschap tus schen de vertegenwoordigers van de Vei eenigde-Staiten en Frankrijk. Ge zijt zee ecleimoedig ^eweest in hetgeen u heei behaagd over mij zelf te zeggeri. Doch il gevoe! dat hetgeen ik heb gezegd en il Ihe'b getracht te doen, slechts een poginj is geweest om de gedachte van het vol! der Vereenigde-Staten oprechtelijk to uiting te brengen en ze in daden om t m zetten. Van het eerste oogenblik af is d ■ gedachte van het voile der Ver.-State; I naar iets meer uitgegaan dan sleçihts naa | het winnen van dezen oorlog. ZI] ging uit naar de bevestiging van di k eeuwige beginselen van het recht en di m rechtvaardigheid. Ik besefte dat het win | nen van den oorlog niet slechts de ge [ dachte was hem als zoodanig te winnen | doch dat de kwesties welke hij heeft op ; geworpen op zulk een wijze moeten woi : aen opgelost dat de toekomstige vred | der wereld zou worden verzekerd en di grondslag voor de vrijheid en het gelrul fharer talrijke volken en nabies zou wordei gelegd. Nimmer te voren heeft de oor !og een zoo gruwelijk aangezicht getoorn of op grover wijze den verlagenden in vloed van onwettige begeerten blootge iegd. Ik ben overtuigd dat ik de puinhoo pen, welke de legers der mkldenrijke; hebben aangericht, met denzelfden al . keer en diepe verontwaarcfiging zal aan I schouwen, dan die, welke de harfe'n val F de mannen in Frankrijk en België beroert Ik erken, evenals gij, de noodzakeKjkheit van een bepaling bij de uiteindelijke re gel'ing van de resùltaten van den oorlog welke niet slechts zulke daden der ver schnkking en plundering laakt, doch te vens cïe geheele menschheid er van n kennis zal stellen dat zij ziich niet aai zulke daden kan wagen zonder de zeker-heid te worden gestraft. Ik weet met weîk een geestdlrift en vurigheid de sol-1 daten en zeelieden der Ver.-Staten het 4 beste hebben gegeven wat in hen waa ten bate van dezen verlossingsoorlog. Zij hebben den waien geest van Amerika tôt uiting gebracht. Zij gelooven, dat hun r ideaien dtoor aile vrije volken te aa.nvaar-' den zijn en zij zijn verheugd hun aandeel 1 te hebben gehad in de verwezenlijking 1 dezer ideaien in samenwerking met de * legers der ge allie erd en. Wij zijn trotsch 1 op het aandeel, dat zij hebben gehad en ' wij zijn geliuikkig d'at zij met zulke kame- 5 raden iin de gemeenschappelijke zaak ver-5 bonden zijn geweest. 1 Met bizonidere gevoelens, mijnheer de r président, toef ik in Frankrijk om mdj met u in de overwûrmmg, welke is behaald, te î verheugen. - De banden, die Frankrijk en de Ver.- - Staten met elkaar verbinden, zijn zeer - hecht. Ik weet niet itn welke andere ka-. meraadschap wij met meer geestdrift zou- - den hebben gestreden. Ik zal dagelijks het genoegen kunnen s hebben met de staatslieden van Frainkrijk - en zàjn bondgenooten te beraadslagen, ' tôt het beramen van de maatregelen, i waarméfde wij de duurzaamheid der - vriendschapsbetrekkingen kunnen verze-1 keren en de wereld zulk een veiligheid en - vrijheid kunmen waarborgen, welke - slechts bij een voortdurende samenwer- - king van vrienden kumnen worden ver-i kregen. Ik groet u, niet slechts met diepen per- - soonldjken eerbied, maar als den verte-> genwooxdiger van het Fransche volk, en • verzoek u de groeten te mogen overbren-1 gen van een an der groot volk, waarvoor - het lot van Frankrijk van innig en blij-. vend belang is. Ik hef mijn glas op op de gezondheid - van den président der Fransche republiek i en mevrouw Poincaré alsmede den voor-i spoed van Frankrijk. Buitenlandsche Kronijk y Président Wiîson te Parijs Sinds enkele dagon vcrtowlt de <J!voot-aie en edelcte Stuaisuiau van de Wei-eld i de président der Vereenigde Ktat.ea, tu ' Parijs- Aivorens een woordjo te zeggeri over de groote beteekenis, vrbondeu aan, de reis van président Wilson, willen svîj ' even stil blijven bij wat de président : (laeîit zijn roi te zijn la deze wereidka-tastrophe, vôér dat do Vereenigde Staten tôt de oorlugvoerende landen behoor-I den. l>eze roi heeît hij outwikkeld in zijna ' Senaacsrede in den loon vati Januarj 1917. Président Wiison besprak de ^rondbe-guiselen, die noodzakelijker wijze uan de basiâ moesten liggen van den vrede, (;p-dat deze vrede een duurzame Wereidvre-de weze. Deze grondbeginseLen zijn door eeuie-der gekend. D.a voorwaarde, volgens président Wilson, opdat deze grondbeginselen tôt hun j voila recht zouden komen, benelsde, dat 1 er noeh overwinnaar, noch overwonae-no zou zijn. Président Wilson sioeg onmidde.ilijk de hand aan den pioeg om als bemiddelaar op te treden voor den triomï \an zijn vredesprogram : de beido oorlogvoeren de partijen zonden hun oorlogsdoclein-den aan président Wilson overma'cen. De Entente-regeeringen hebben Wilson geantwoord; de Centrale Rijkcn hebben niet geantwoord. Een eerste feit dat bij Wilson n-ijc waan moest wekken omtrent de inzich ten van de Centrale landen- Deze argwaan is naderhand nog ver sterkt geworden door het wapen van den versaherpten duikbooten-oorlog, waarbij de Duitschers nie s antzageu : zoowei de handels- als de oorlogsschepon, de 1 sehepen der neutrale als der oorlo^voo-rende landen werden naar den kelder ge jaagd. Maar de vrede van Brest-Litolsk si ont, ; de (teur voor allen twijfel. Wilson's artt waan van straks maakte plaaîs voor de overtaiging, dat Duitschland streafde nanr de wereld-hegemome. Te beginnen van dit oogenblik bield; Wilson s boodschap van bemîdûclaar on . Hij was nu ook van oordeel dat de I \ maoht der Duitscho geweldl-poiUiei moest gebroken worden. Tôt dusver hadden de Vereenigdo Staten hun neutrale poiitiek nog nie? opge-geven.Daar sluit Rusland den separaten vre de met de Centrale Rijken. i ''oor dit Eejt haalde de militaire schaal over naar de zijde der Centralen en vermeeraerden de kansen voor een Duiische militaire over-w inning ; dat niet anders te beîookenen had, dan een Pruisischo geweldvrede. Président Wilson, bewust dat zijn vre-despolitio.t in 't gedirang kwam, besloot al de Ajmerikaansche hulpbronnen ter be-sehiicking te stellen van de Enteatf). De Vereenigde Staten verklaardf>n den oorlog aan Duitschland en Oost>airij'k, niet om d'e landen ta ovtarwôldtgeni.noeh die volken te verfcrachten ; maar om de reaetionaire machten dier landen te bre^ ken, en zoodoende de baan te efîeneii voor don democratischen vrede. De oorlogspolitiek van président WTJ-aon heeft getriomfeerd ; dank de .A me-rikaansclie troepen en ooiiogsmatariaal is het Pruisianisime voltedig verslagen en is îe Habsburgsche Donau-monai'chio ont-bonden.Dcae triomi was de noodzakelîjke v oor-waarde voor den vol'.cenvrede in het ka-ler van den Volkenbond. Nu dat deze militaire voor^aardo ver-vuld is, is het oogenblik aangebroken tôt lanbindten van de politieke aede m ver-oand met Wilson's vredesprogram. Wij vertellen geen gplieim, wanneer ivij zeiggen, dat nog zacere moailijkhe -den, eerder van ondergeschik'en aard, uit den weg te ruimen zijn. Président Wilson wil deze moellijklia-den overwinnen zooals hij de militaire moeilijkheden heeft overwonnen. 'Maar deze moeilijkheden zijn niet te overwinnen met granaten en ma^.hinege-weren ; hier behoeft een krachtig poli-liek bëleid langs den weg van bespre-kingeai en ondarhandelingen. De reis van Wilson naar Ëuropa heeft geene andere betieekenis. In de Italiaansche Senaat R/OiEE. — De Senaat heeft met algemee. ne steanuien de volgende, door minLster-pre-îident Orlando ingediende resolutie aangeno-nen : de Senaat geeft het voile vertrouwen lat do arbeid dl-er Itali^angah'e afgevaaidig-len op de vredesoonCerentie het vaderland ie ver wezfcnlijking zal verzekeren van de noreelo en materieele begeerten en belangen, lie met het bloed dei; natio en met de ge. îtadige offers bezegeld zijn en door de ge-neeuschappeljjke overwinning zijn bekroond TELEGRAMMEN Spartacus te Berlijn BERLIJN. — Spartacua heeft gisteren een z-wtos nederlaag g,eieden in de partijv'erga-dering der linksohe socialisten : ji.et 48ô te-gen 15ô stemmen dolven zij het. ond<Tspit. De onalhankelijken staan zelfs te Berlijn, hun hoofdbureht, weer zwak tegonover de meerderheidasocialisten. Het is niet imeer twij-Idachtig, waar do koers nu heen gaat, voor-al nu de regeering lcrachiig &cb|ijnt te willen optreden. De stemmjng in de vergadering der onaf-hankelijken over do constituante Lt-eft ten gevolge gehad, dat de onafhankelijken zich van spartacus hebben afgescheiden. De Frei-heit, die een week geieden Spartacus nog half verdediigdei, oonstateert dezo beslissjng nu met vreugde. De onafhankelijken hebben zich nu eindelijk ook met volkomen duide-lijlkheict voor de constituante uitge'jp'roken In dio omstandigheden zal de schtidjng der beide nietibolsjewifetiSahe soclalistibche groe pen op den diiur moeilijk vol te.houden zijn. De partijen in Anhalt (Duitschland) BBRLIJN — In Anhalt zi|n de verkîe-zingen voon de nationale v-rgadering (van Anhalt) gehouden Do ^oaiaai-dejnokrateii voreenigdeq 92,229, de burgeoplijke denokra-ten 54,447, de conseryatieven 9255 en de v ertegen;w'oiordigers ,van d^ai 'miitddenstafnd 3|24i9 slemtmen op zich. De onafhankeliik. aocia^ listen hadden geen lijst kunnen opstellen. Bi| de verkiezingen voor den Rijksdag in 1912 stonden 31,465 aoaiaUstische legen ®6,640 burgerlijko stemtuen. Tlians was de ve^hou-ding 92,229 tegen 66,951, hetgeen dus op esn geweldige verschuiving van krachten wîjst. De hurgerooriog in China PBKING. — In een kabinetsraad, welke werd bijgewoond dVKir de zes maohtigste ge-neraals, heeft de président voorlezing godaan van een telegram der reg' criinjg (van de Zui-delijken) te Kanton, -waarin wordt voorge-steld dat te Sjanghai een oonferentie zal worden gehouden. Het .kaAinet besloot met algemeoae stemmen onnudde lijlc voorbere dseleu te treffen on vertegenwoordigeirs van het ]S!oorden aan te wijzen, die moeten pogen om met do Zuide-lijken tôt een sch'kkmg te komen. Uit Zuid-Atrika. LONDEN. — De "Times" verneemt uit Kaapïtai dd. 10 dezer: De nationalisten ira-ken definit.ef bekend, dat op 16 Januari te Bloemfontein een congres bijeen zal komen, om een afvaardiging of afgevaArdigden te be-noemen, dio naar Ëuropa zuilen gaan.om op de vredesconferentie de onafhankelijkhâd van de Iiaap.provincie, Transvaal, Natal en de Oraive \rijstaat te verkrijgen Zij verzoeken door inscihrijvingen de kosten te dekken, die op 10,000 p. s. geraamd worden. De Roemeniërs in Zevenhergen Uit Boedapest wordt officieel bericht. dat in de omgeving van Pisui Roemeen-sche^ bezettingatroepen met drie bataljons, de demarcutieli^n bi^ Branniaska hebben overschreden- De Hongaarscha wacht gingen een gevecht aan, doch kreeg be-vel onnoodig blood vergieten te voorko-men. Tegen den inbreuk op do wapen-stilstandsvoorwaarden is protest aange-teekend.Uit Kaschan wordt gemeld, dat op 14: Deceniber Tajechisiche ta-oepen, bestaan -de uit 300 man, 1^0 paarden en 2 ka-nonnen de Duitsche wij|k van d'e plaati binnentrokken. De commandant trof voor-bereidingen voor den into-cht m Kasnhan en vroeg aan den regeeringscomoniôBaris of aan den intocht moeilijkheden in den weg zouden worden golegd- De oommissaris antwoo ddo. dat Kaschan aan de overzijde van 'le demarca-tielijn lag. Hij was vist besloten der. op-marsch der Tsjechen met do wapenen îe verhinderen. De Hongaarjche troepen hadden bevel gekregen de demarcatif.lijn in den loop van den naeht to bezetten. Hongaarsche sformtroeD3n met machine-gew.eren liggen nu in ststHig. Op den pderberger spoorlijn staat het verkeer stil. In den loop van den naeht drongen de Tsjechen door tôt Noudorf. De staat van heleg in Frankrijk en het bolsjevisme Niet lang geieden diende het soeialis-tisch Fransche Kamerb.d Ernest Lafont een voorstel in, waaroij ophelfing van den ataat van beleg, in Frankrijk ge -vraagd yerd. Pams, minister van bintienlanJsche za ken, heeft voor de Kamcrcommisaie van burgerlijke en strafrecbtaehjlîe wetgeving uitgelagd, waarom de regeering nog met goneigcl was den staat van h île g wei r ap te hefêen. Hij zi^de, dat ex* in het land ophitsing tôt bolsjevisme plaatsbad; via Spanje werden er geldsommen geïm-porteerd, die uit Rusland afkomstig wa-ren. De regeering achtte het bij dio ver-schijnselen onmogelijk de milita're auto-riteiten ondergesuhikt te stellen aan de burgerlijke. Ter uiterste lïnkerzijide is men zeer verbolgen over deae uitlat'ngen van minuter Pams ; men doet het vooiko™ en alsof de regeering den staat van beleg wi! handhaven om de arbeidenâe klasse I er onder te houden en komt met vase bedraigmgen als bijvoorbeeld, dat de staat van beleg zoolang duren zal als do arbeidende klasse hem zal dulden. Van rechts wordt integendeel instem -ming met de handhaving van den tiaat van beleg geuit en wordt er op aange-drongen dat men goed de wacht />al houden op do Spaansche grens, ten fc'nde al het mogi&lijke te weten te komen over dat invoeren van uit Rusland atkorcstig geld, dat in Frankrijk het bolsjevisme moet bevorderen. De komende Engeische Regeering LONDEN. — Volgens den parlemen airen conospondent van de "Daily Cfaronicle'1, is Llo\'d George afkeerig van een groot ke-binet en zal hij zi.'n regeering zoo reorga-niseoren, dat het kabinet uit niet meer dan iw&ali l°den zal bestaan. Er zijn groote veranderingen in het kabine belraamd. Niet cl.een zal Milner as minister van oorlog, maar ook Eric Geddee als Eerste Lord van de Adimir.alit.it afir^den en het is cen open baar geheim, dat Austen Chamberlaui de oij-volger van Bonar Law wordt als kanseljer van de schatkist. Van de nationalisat'e v;,r. do spoorwegen zal partij gotrokken om ean min'st.r van transportwezen te benootnen, voor wel en post men Eric Geddes bij^on-der geschikt acht. Het transipjortwezen om-va behalve de apoorwegon ook het auto-ver >*o?r en de kanalon. Men verwacht dat Andrew juini-tOT van voorraden zal worden. Criekeniand Goenaris, voormal g eerste minister, kolo-nel Mttaxas, v.oormalig chef van den genera-len staf, en Pesmadjaglom, kameff'.id voor Athene, die sedert Juni 1917 te Ajaccio op Corsica waren geinterneerd en nu naar Athe ne zouden -wordta overgebracht om er te-recht te s:aan op de besahuldiging van "me. dep'iûhtigheid aan de door koning Konstan-tijn op touw gezete samenzr.veringen" zitn volgens de "Temps", dezer dagen ontsnapt. P© pslitie lic ft tôt dusver geen spoor van hun verblijfplaats kunnen vinden. Engelsche sehepen uit Duitsohe h aven s BERLIJN. — Vijftien Engelsche koopvaar dijschepon, die hij bet nitbreken van den oorlog in Dhi'tscihe v/ateren in beslag zijn geiomen, zijn vrijgegeven en zullen zoo spoedig mogelijk met een Duitscfie beman-ning naar Engcland varen. De toestand in Weenen WEENEN. — De Weens^he bladfn kondigen den aanstaanden rumen steur. mot levensmiddelen door de entente, de neutralen en Duitsch-Oostenrijk aan. De Raad van Stata heeft mMegcJeeld dat de gestrenge verlichtings v d ^rschrii • ten, ondanks de toezeigging van Tsjecni-schen met kolen, zal voortdurea, daar dèze onzeker is en het behoad T>an reserve noodzakelijk is. De Tsjechische minister van landsver-dediging iClofac heeft de bezetting, dm-r de entente, verzooht van aile Woenscha arsenalen. De epmarseh der Russischa holsjewiki ' De Lokal Anzaiger meldt : volgen-î een hier te bevoegder plaatse ingekomen telegram neenut de opraarsch der Russi-sche bolsjawislein in de Oostzesgebieden steeds dTeigender vormen àan. De val van het spoorwegknooppunt Walk is aanstaando en bij Frederikscal hebben ' de troepen van Lenin de Duna ever - ; schreden en marcheeren op Mitaa »an. j Met de bazstting van Walk en Mitau zon \ de terugtochtslinie der noordaiijk stnan- < de Duitsche troeipen ernstig woiden be- i dreigd, voor het geval er niet op het t laatste oogenblik nog versterkingen aan- * komen, welke den opmarsch der boisje . wisten tôt staan brengen. Het bericht van het sluiten van een wapenstilstand met Joffe blijkt, na het bovenstaando, onjuist te zijn. { De toegang van Zw User land tôt de Zee i Het Journal de Genève verneemt nit zui- 6 vero bron, dat Gette bl|ijvend ala Zwitser- sche zeehaven zal worden erkend. De a.s. i Vredesooiiferentie zal het plan ter ratificatie « worden voorgelegd. Het blad voegt er aan s toe, dat de bewonere van Cette met groote vreugde van het plan hebben kennis geno- r men. Gen. Botha over de Duitsche koloniën c Ik heb met veel voldloening vernomen, dat de rijksregeering aan de overzeesche gewee- D ten haren vollen steun zal geven bij aile 11 aanspraken, die zij mochten malien, op de vroegere Duitsche koloniën. Dit is een zaak, I waarin Zuid-Atrika het grootste belang stelt, maar niet de eenige zaak, waarbij het be- d trokken is. Wij staan tegenover de vraag- I stukken van vredeoopboniw, economisehe be- e trekkingen, herziemingen van de grondwet r enz., djie de nauwg$zcts!lie overrweiging ver-eischen.Elk 3taats.raan met veranitiwoo!rldielijkheid,, ^ wien de toekomst der menschheid ter harte j gaat, vertrouwt vurig dat de vrede duurzaem aal zfjn en recht\"teqdig. De wereldi is ont-zet over de schending van de geijkte metho- ï des van de beschaafde oorlog^-oering door den vijand. Wij weten nu, dat hij den oor- z log begonnen is(, met het vaste besluit om ten slotte d'e wereld te . beheerschen. Wij we- o ten nu dat zjjn dioel in Afrika was een d Duâtsch Mi|dSleniAfri,liiaa{nsoh koninkrijk te d EEN FORilOSBEL KLERiKflâL KIES-MftCHiNE Een Nationale Assurantie-madt-sohappij is in wording. Deze maatschappij zal een agentie hebben in al de steelen en gemeenten van ons land. Deze Assurantie-maatschappij zal zich op aile terrein bewegen : gewone assuranties, m aatschap p el ij ke assurances, tôt zelfs speculeeren cp de gronden. Het maatschappelijk kapitaal be-draagt ongeveer vier en half miljoen frank, verdeeld in aandeelen van dui-zend frank. De aandeelhouders beihooren alleen tôt de rechtstreeksche vertegenwoordigers van de Roomsch-Katholieke Kerk. Laten wij de financieele zijde van de onderneming ter zijde ; die is van ondergeschikt belang, zoowel voor ons als voor de ontwerpers van deze onderneming. Deze Nationale Assurantie-maat-schappij is het meest formidabel kies-madhine, dat onze klerikale partij tôt dusver heeft tôt stand gebraoht. Uit den aard der zaak en door het bizonder karakter van deze vennoot-schap wordt aile concurrentie uitge-sloten ; deze Nationale Assurantie-maatsc'happij zal drijven naar het monopool in quaestie van assuranties. Het meerendeel der Belgiscihe be-volking wordt afhankelijk, 't zij recht-of onrechtstreeks, van deze zuiver klerikale financieele onderneming. In aile plaatsen en plaatsjes van ons land krijgt de klerikale partij agenten, die rechtstreeks langs den weg der Nationale Assurantie- maatschappij zullen in verbinding staan met de be-volking.Wat dat te beteekenen heeft, zal eenieder best begrijpen; de methoden en praktijken onzer klerikalen bij ver- kiezingen zijn toch te goed gekend^ ^pdat er hieromtrent den minsten tv/ij-Fel zou kunnen bestaan. Men heeft ons verzekerd, dat onze pastoors en onder-pasteors voortaan âch niet meer zouden bemeeien met Je politieke aangelegenheden en zich Duiten den kiesstrijd zouden houden. Wat een duperie, wanneer diezelf-de pastoors en onder-pastoors onze bevolking onder hun invloed zouden brengen langs den weg, eener financieele onderneming ! De groote vraag is : Zullen wij de dupe zijn van dit klerikaal financieel ki es-machine ? Tegenover dit feit, wie spreekt eî Dns nog van godsvrede? Wat zal onze Coalitie-Regeering doen tegenover dit nationaal gevaar ? Denkt zij er niet aan de assurantie-Dndernemingen te nationaliseeren ? Deze nationalisatie zal niet alleen dit reusachtig kies-maohine uit de han-den spelen der klerikale partij, maai is tevens een nationaal belang vooi ^nze bevolking. Andere landen zijn reeds dezen weg opgegaan. Waarom zouden wij hetzelfde nieï doen? Onze klerikale reactie stelt hare batterijen op om de opkomende démocratie in de kiem te dooden. Zal de démocratie zulks dulden? Zal onze arbeidersklasse nog langer bereid gevonden worden te plooien voor hèt juk dezer reactie? Zal België, dan nog verder uitzon-dering maken op den algemeenen regel : elders triomjeert de démocratie ; hier deelt de reactie de lal^ens uit. Het georganiseerd prôletariaat zal deze vraag te onderzoeken en te be-antwoorden hebben. stichten, een gebied dat zich ukstrekte van ten Aâantischen Ooeaan tôt den Indischen Dceaan en voor. militaire doeleinden de .ge-weldSge reserves aan naturellen op te leiden iegen de overhelarsohend'e blanke rassen. 'Ver 1er is de ongeschiktheid van Duitschland om le inlandsche rassen te besturen, gemige zijn >nmenschelijke behandeling van de nature}-.en in Duitich^Zuidwest-Airilaa, een andere ,-ooj;name reden van moeielijkheden aan onze jrenzen. Texwijl dit -gevaar dreigt, is het /oor geen Zuidafrlkaansche siLaatsman onmo-giedijlc te berusten in een staatkunde, die het deoient van ruistverstoring aan onze grens sou brengen en zoodtoende de Unie bcletlen sou aan hare toekomst veilig en met ver-rauwon voort te bouwen. Het doel van de Jnie is een dnurzame vrede în Zuid-Afrika >n dat doel brengt logd&eh mee dat wij een 'an de banierdïragers onder de natiën wor-[en, wier doel vr.ede en industrieele bedrjj-'igheid is. „ , ir' Sorte BericMexi SPANJE. — Het personeel der spoorwe-;en heeft de staking uitgeroepcn. Ilet geor-;aoaiseerd priOletariaat is op de hancj van de takers. R01I3,MENIE. — Bratianu is gelast een lationaal ministerie te vormen. Hij schijnt en coalitie-kabinet te willen vormen moet teun van de eonservatieven. HONGARIJE — De regeering heeft v6ld-laarschallq Mackensen geïn,tieirneerd. — Het korps van den Generalen Staf is ntbonden. PORTUGAL. — De dader van den îoord op den président is in hechtenis ge-omen.— Admiraal Canto Cattro is tôt voorloo. -ig preeident der republiek gekozen. FJÎNI^AND. — Volgens een gerucht hjeeft e entente de blokkade over de Finsch-)uitaoho scheepvaarti ! opgeheven.,Zweden heeft en uitvoervergunning voor 5000 ton graan aar Finland verstreltt. ZWITSERLAND — De Zwitsersche Bonds-ftad, daarbij door den Natlonalen Raad on-ersteund, heeft Wilson tôt een bezoek ean iwitserland uitgenoodigd. DUITSiOHLAND — Do Engelsche troe-en bezetten Wiesbaden — Scheuech, minisier van oorïog, heeft ijn ontslag ingediend. INDO-CHINA. — Een aansiag is gepleegd p M. Sexraut, gonvferfneuJNgeneraal^.-an In-o-China Hjj is gekwetst aan de rechterzjj^ e. Zijn toestand is bevredigend. FRANKRIJK. — Maarschalk Foch heeft een bezoek gebracht aan président Wilson Het onderhoud heeft een hall uur geduurd. BRITANNIE — Generaal Botha is te Londen aangekomen. Se yeschiedenis sfer» Ouiische Wij ontleenen aan het 'Ors^ag over het Oongres deJ arsolraden 'e '-ifirlijn, de volgende passage : Dedebour vertelde hoe de revolutie al van 189,6 beraamd was, hoe D 3t plan in 1916 vaste vormen aangenomoii nad eu hoe het in 1918 was voorDeieid. I?e over-, heid had zelf geholpen door ieder. die als onafhankelijk socialist bekend stond, onder de wapens te roepen, waardoor vele regimenten revolutionar gewo>-dcn zijn. Den 4en November was de rrvolu-tie vastgesteîd, maar toen durfden Haa-se, Dittinann en zelfs Liebknecht het nog niet aan. — Het uitwisselen der Marken Aan het verslag dei- Senaatîz tun'g van d.d. 17 December, ontleenen -wij liet vol-gende : H. DESCAMPS-DAV1D vriag; hoe het komt dat men eoo traag te week gaat omt-ont het uitwisselen der markeis. H. DELACROIX, minister, verk. aart. dat, zoodra de gefoiceerde ko»À's is lot stand gebracht de invoer vin ruarken niet op zich zou laten wach'^n hebben Wij hebben de grenzen militais goôlolen; ■maar helaas, de glorievolle ondervindinp heeft ons geleerd dat men de grenzen niet kan sluiten. Het uitwisselen vergde methode ; wij hebben het pu'obek mede-gedeeld, dat het uHwisselen zou gel eu-ren aan al de winketten der Nationale Bank, au prorata van 100.) markeu.Vnor de overige som zal een bewijs afgela -verd worden, dat eenige dage.-i nadn-hand kan aangeboden worden. Er is tijd noodig geweest voor het drukken dêr bordereelen, het verzenden vaii het wis-selgeld en het oiganisee^en der wissel-bureelen. Dit uitwisselen kan of^eloopen zijn in een tijdverloop van zes dagen tn totaal geëindîgd bij het einde der n aand. H. VINCK voegt er aan toe, dat mon zal rekenschap houden met de naît en der eerste gedeponccrden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De volksgazet behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1914 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes