De volksgazet

1449 0
27 november 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 27 November. De volksgazet. Geraadpleegd op 29 juni 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/pn8x922f82/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

MEKSDM27 IfOVEWBER 1918 fd centlein11 lie! nummer ® Beheer en opstelraad : g*f VOOR ANTWERPEN (ÀRON JOQSTEMSSTR., 2. Tel. 439i % VOOR BRUSSEU ZAVELSTRflAT, 35 Telefoon A 113 DE VOLKSGAZET DA GBLAB DER WM11KL1EDEN-PARTIJ EERSTE JAÂRGMS H' 120 (Yoortzetting jaargang 1914) ASQNNEK1ENT5F3IJS : Drie maanden. . Jr, Zes maanden . . » Een jaar. ...» Voor aankondigingen prijzen volgens tarief LOON! MAAR GEEN STEUN! 1 Dooe het Nationaal Komiteit 'werd voor ë^iiige weken het goede besluit genomen den jeun aan de werkeloozen met 50% ta ver-hoogen. B'e meeste gemeenten yolgden dit goe-|e voorbeeld en verhoogden aldus ook den, ieme&atelijkcn bijleg mai 50%. min den omzendbrief door het Nationjaal Ko-fflti-it aan aile Plaatselyke Komitoiten ge-zonden en waarin het deze verhooging aan-kondigt, dringt bet Nationaal Komiteit er op aan, bij al de gemeentebesturen, ook den bijleg met 50% 4e verhoogen, jyaïitj scforijft ^êt Natiohaal Komiteit! < ' vv'f Oms diesel îs, door deze veichooging van den sieun.de ((vcrklieden welke na den oorlog naar den Kreomde zullen worden gelokt door hooge Jecnen, HIER te houden en ze voor on^3 talionale nijverhe'd te besparen. Daarom zullen te beginn^n van 4 Novem->er dan ook al de wierkendten welk« hefo voor-jeiïirévlen inkoimsfcenbi-irelma . niet oveu:trefien Worden. ges eund en het verdienide loon zal caar enkel voor 25% in aanmerklipg mogen renomen' -worden. 't Is te zeggen dat bij-voorbeeld een gezin van 4 personen bij vol-■edige werkeloosheid 26.25 tr. onderstand per |Leek zal genieten, maar zoo bijVoorbeeld het :!hooîd des gezins of een der leden: laat on£ fteggen : 30 frank per week Iooa ver.dient, pan zal dit gezin toch nog worden gesteund En als steun nog 18 75 per week ontvangen. i Laat on3 maar aanstonds zeggen : Het doel door het Nat. Kom. beoogct ia loffelijk en het verdient aller hulde het Nationaal Kom. aioh zulke groota uitgawen te zien getroosten omi te traehten onze werklieden in België te houden. Maar... ioî de in werking gesielde mdcld'elen nu wel aîdoende «ullen ?ijn en of ze wel het resultaat zujllen opleveren dat heit Nat. Kom. ervan verw&cht. Dit nu be-twijfelen wij en dat onze twijfel gewettigd is dit julien wij in eenige woorden bewjjzen. * * * Voor welke Keus>, gaan do werklieden in-derdaad nu worden gesteld : 1. n,aar Buiten-land gaan werken aan loonen MEER DAN HONDERD PER CENT, hooger d!an de loonen welke hier worden betaaldi of hier blij-ven aan, lage loonen werken, maar daarbij den onderstand gaan opsfcrijkesm ao>o miiddadig door hct Nationaal Komiteit verstrekt. Mjnheeren van het Nationaal Komiteit Icat ons toe het Ued! te Zeggm. Wij die zeillven werklieden ajn, wij kennen de werkentie ldasse te goed oin mvaar een oogenblik te twiifelen, aan de keus welke ze doen zal. Onze werklieden en vooral ONS3E GOEDE STIELîMANNEN, miinheeren, zijn te fier om van aalmoezen te leven. Pieeda al te lrag hebben ze zich met de schaamte in 't harfc noodgedwongen tôt Ued gewend oin steun. Maar nu Nu ze vrij zijn en zelf te kiezen hebben, zullen ze lier en kraehtig antwoorden : GE'EN STÏEUN MAAR VOLDOENDE LOON. Mnlafeh hi|S I Maifah Ii!ri!l Eerst een woordje voora!. 't Zal den lezers reeds opgevallen zijn ^hoe moe'lijk onze positie is. Sehier dag voox dag klopt de censaur o)ns op de vingers ; nochtans dat onze kritieken en beachouwingen binnen de païen blijven der bezonneniheid en geaia-Ùgdheid.Onze posiâe is des te m'oeiliiker, om-dat eenerzijds d>e burgerpers vryen teu-gel kri.gt tôt voeren yan een politiek,dia wij, airDailders, noodlottig achten ; ter-yij, arbeiders, noodlottig aehten ; ter-gegund wordt tegenover die politiek de politiek van het modem georganiseerd pi'oletariaat te stelien. Wij weten niet in hoeverre de cen -smir volgeinde bes'ohauwingen zal laten versehiinen Op gevaar af nogmaals ge-censureerd te worden, zetten wij ons aan den arbeid. Duîtsche troepen, komende uÂt Be'gië zijn door Hollandsch Limburg naai Luitsciiiand getrokken. Het doortrexken van een leger door een vreeimd land staat gelijk raet de schending der onafjiankelijklieid van dit land en kan aanleiding geven tôt een gewapend conflict. In vei-ineid ^-eval heeît de Nederland-s-lie Autoriteit de doortrekkende troepen ontwapend ; terwijl dit ieit zich in uit-zonde>rli]ke omsuandigheden hee.'t afge-speeld. De wapenstiisfeand is ingetreden en voor de Duitsche troepen^komt het er nu op aan binnen den kortst mogelijken iijd Êelgië ontruimd te hebben. De redactie van La Métropole maakt van deze gelegenheid gebruik om boven-arms op Nederland op te vallen. Zoo o a. sehrijît La Métropole d.d. 25 November : De houding van Holland is vooral dubbelzinmg. Zi.jn tegenwoordige regeering wordt geïnspireerd door dezaiftl© pol itifek ala die van den ,,Kaiser". Het speelt een spei dat duur zou te staan knnnen komen. Stappen wij over de bedreiging heen. Wij, Belgen, kennen ai te goed de ge-rolgen van zulke soort bedreigingen, dat wij er ons zeli niet moeten aan schuldig caaken. ^ Nu een woordje over de politiek der STederlandsche regeering tijdeins den oor- og■ ivederland heeît geîi,raeht niet betrok -en te worden in da wereldkatastrophe-, îederland rvvildie persêl bwten den oor-)g blijven. Senieder zal begrijpeoi dat dez© taaik iet al te gemakkelijk viel, zooals eenie-er deze politiek van volledige neutrali-îit niet kan afkeuren, zonder dat ieder-en daarora verplicht is ze goed te lseu- 3X1. vvant wat per slot van rekening Ne-eriand hee t weten -ta bereiken zou ÎBei-• toca ook gedaan hebben, hadde 'uitsehland onze neutraliteit niet ge -.■nondien.Met wat recht dan heest La Métropole en rnond vol bedreigingen tegenover een nd, dat niets anders beeEt gedaan wat ij ook zouden gedaan hebben, hadèen î omstandigheden onsi niet gedwongen adei's te handelen. Un zoo gant La Métropole op den elfden toon voort : Dit klein landeke, nauwelijks zicht-baar door een vergirootglas op de wereldkaart, schijpt niet tg iwillen. beproeven, zooals Blelgië, zich ta yergrooten. Weldra zal het betaald worden voor syn xnoeite, wanneer zijne ie-geerders zich niet spoeden een zui-.vere en juiste gedraga'âjji te volgen. Neer de maskers, oî pas op voor de bommen ! Nederland is een klein landeke, tegt La Métropole; maar België ia niet veel grooter. Moest nu de redaciia van La Métropole haar zin krijgen tegen de in-zichten in van président Witsion, dan zou België een groot land worden door an-nexatie van vreemd grondgebied, (mis -schien ook wel tan kosto van Nederland. Oamsch Jiet arlikel van La Métropole heeft geene andere beteekenis. Met de politiek van La Métropole vra-gen wij waar men blijlt met de motie -ven : ,;België verdedigt zijn onaîhaake-lijkheid ! Beigiij v_erdedigc zija zelîstan-digheid !,, WQ3t de redactie van La Métropole dan niet, dat eik volk evenveel houdt aan aijha nationale eenhe'd en onaantas.ibaar-heid als het Belgische volk ? Wij doorzien uiterst goed het kaarten-spel van La Métropole, doeh de oansuur zal ons met toelaten deza quaeistia gron-dig te behaadelen. t>epale|n wij ons bij voorgaanda beschouwingen ; trouwens de lezer zal reeds gevat hebben waaro-ver het loopt. Enkel wilien wij dit nog zeggen, dat het ons pijnlijk aandoet somm'ge Belgische pars œn zulke politiek te zienvoe-ren tegenover îederland, dat in den loop van dezen ooriog zulke onschatba-re diensten bewazen heeit aan onzA be-volkmg van ons vroeger bezet België en dat de maest verregaande gastvrijheid heeft toegezegd aaa die land'genooten, di« het verdomden onder de knie te liggen van een vrcemden indringer. Vindt de redactie van La Métropole ook niet, dat gematigdheid in dit geval de regel zou imoeten zijn, en dat er hier geen spraak kan ,aijn van maskers, noch van bommen. Iloe nu ook La Métropole en andere burgerbladsn er mogen over denkcn, wij wilien d'e hier aangegeven politiek van La MJétropole nooit tôt de onze maken; omdat wij ze noodlottig achten voor den wereldvreda en dat wij niet wilien zon-digen, waar anderen tegen ons gezon -digd hebben. Het annexionnisme behoort niet tôt ons program, daarom zulllen wij; alla annexi-onistiscfciei politiek bastrijden. Toegelaten ûmr de Censuur TELEGRAMMEN" OffiGieeie mededeeling der Sederlandsçlie regeering (Officieeli.) Naar aanl-eiding van. b-erichten m baidtenlanrdsohe d'agfbiadeji, omirent dlen dioortocht van Duitsche troepen van België naar DuitschiJand clioor Limib-org, en omtrenit de lioujdiing dioor de Nedfenlandische regeering aangienomen, fen aan-zien van uii't An^v/erpen ibcymend'e Duitsc^ie tor-pecîobooten, dieelt het ministerie van buitenland-sahe zaken het voîgende medle: 1 ) De vooT-waaiden van den "wapens'JiJstiamc!, d!ie ^>p 11 Novermber in werking trad, -wiaren zoodlanig, d'at met een hervatting van de vijandelijldheden n.et behqefde te worden rekening gehomden. Het geïnterneerd houid'en van troepen der oorlogfvoe-.ôndeh h'aa! denhalve geen zin meer, en de vtrij-ia''ingfvan de zich hier te lande 'bevindende geïn-terneerden van beide parti]en lag voor die hand. De regeering besloot des te eerder, daarboe over le gaa.n, djaar de t-ngelsche regeering liet "weten, dat aie vir.'jiiating, ook ïen aanzien van de Duitsche krijgsgevangenen hier te lande, bij haar geen bezwaar ontmoecte. Onder die omstandigheden was het dbelJoos, Nederland anderzijds opnieuw te ,bezwaren met em gpoofc geïntenieerden, en zulhs o^ een tijidôtiip, -waarop de hulpverleeniing aan ©roote s char en vlaichtelingen uiit Noord-Frankrijk en aan de te verwachten talunjke vrijgelaten kmjgisgevan-geïien van de entenie uit Duitschilaind de girootste moeilijkiheden deden voorzien op het stuik van huiis vesting, onderhomd en veTvoer. Tegen het afwijzen van het verzoek der Du't-sche troepen verzette zich hei belang der bevol-king in Ncord-'België. Imme.rs volgens de ontvian-gen berichten waren gewapende conllicten niet uitgeslioten tusschen de bewiJisie troepen en andere Du-itsche troepen, -waarvan onvermijdelijlk de "be-volking den terugsliag zou ondervinden, voor zich-zelve en hare bezittin-gen. De regeering be'slloot daarom, dat de bewtaSve troepen, die ten gevolge van het wapenstilatiandls-verdrag België binnen een bepaalden tiiôdl moesten hebben geëvacueerd, en dde noch voor dnternee-r.ing in aanmerking kwamen, noch waren terag te wijzen, toe te 6taan, zich ter bekortiing van hun weg over Nederlandisch gjrondigebied naar Driitscn-land te begeven, onder contrôle ein op voorwaar-de, dat wapenen en oorlogsmateriaal in Nederland v/enden achte 1 gelaten. Van dit voorneimen werd dioor den minister van buittenlandsche zaken den volgenden morgend mondeling mededeeling ©edlaan aan de daartoe aan het département uitgenoodigd gezanten van de Vereenigde-Stiaten, van Beligië, van Frankrijk, van Engeland en van Italie. Tegen deze med'e-deelling werden geene bezwaren geopperd. 2) Volgens de n e utraliit ei t&pr o cia mat i e v/orden oorlogschepen der oorlto^voerenden die binnen het Nederîandsche rechtsgebied komen, zonder dat die binnenkomst volgens de prociamatie gewettigd; is, geïnterneerd. Diens overeenkomstig is gehan-deld ten opzichte van de uit Antwèrpen gekornen torpedobooten. De corsprong van den oorlog MUNCHEN. — De Korrespondenz Hcffman piuibldceert in een officieele mededeeling dccu-menten over den oor&prong van den oorlog. In een inleiding wordt gezegd, dat db Beier-sche minister-president en minier van bujten-landtsche zaken bij de Rijiksregeering een voor-stel heeft ingediend tôt poublicatie van de stuk~ ken betreffende den oorsprong van den oorlog en dat hij zijinerzijds uit de diploma'-iieke stuJ-iken ! van den Beierschen dienst bijaragen -ot de ken-nis van de voorigeschiedenis van den ooriog zal publioeeren. Het eerste gepuibliceerde document is van den Beierschen gezant te Berlijn, gTaaf Lerohenfeïd en gedateerd 18 Juli 1914. Het behandelt de ver-noud'.ng van de regeering te Berlij-n i'en opzichte van het gewichtige ultimatum van Oostenrijk aan Servië en is gebaseerd op rugigespraak van Ler-chenfeld met den onder-staa:-ssecretaris Zimmer-mann en verder me!: den referendlaris voor de aangelegenheden van den Balkan en het Drievou-dig Verbond aan het département van buitenJandr sche zaken en het Oostenrijikisch-Hongaarsche gezantschap. ^erch«nf«--J sehrîjft o.a.2 De stap, welken he4 Weensche ikabinet besloot te Belgiracto te onder-nemen, en welke bestaan zal in het cverhand',gen van een nota, zal den 25n Juli piaats hebbein. H&ir uitstellen van dezen stap tôt dit tijdstjp is daaraan toe te schrdjven, dat men het vertrek van Poin-caré en Viviani uiS St. Petersburg wensdht af te waohten ten einde den mcgendheden van het Tweevoudig Verbond het treffen van een. overeen-stemmlng ten aanzien van een tegenactie moeilijk te maken. Tôt op dit tijdlstip neemt men te Weenen, <îoor geiliijktijdiig verlof te verleenen aan den minister van oorlog en den chef van den général en s^af, vxedelievende alilîuies aan. Na den vermoedelijken inhoud der nota, gelijk deze door Zimmerman aan Lerchenfeld was me-dlegedleeld, te hebben weergegeven, sdhrijft l'aatst-genoemde: Dat Servië zulke voorvvaarden, die on vereenigbaar zijn met zijn waardigheid als onaf-hankelîijke Staat, niet Ikan aanmemen, l'igt voor de hand. Het gevolg zou dus oorlog zijn. Hier is men het volkomen er over eens, dat Oostenrijk geibruik maakit van het goede oogen-blik, zel'fs op gevaar af van verder e verwikikelin-gen.Voorîs ©chrijft Lerchenfeld: Men is hier van oordeel, dlat voor Oostenrijk het beslissende uur is aangebroken. Om die reden ver/kilaarde men hier op een d>esb&treffende vraag uit Weenen zonder aarzelen, dat wij met elke handeling, waartoe men daar besluiten mocht, instemm en, op gevaar af van oorlog met Rusland. De blanco-voLmacht welike men gaf aan graaf Hoyos, den kab:<netschef van graaf Berchthold, die ter overhandiging van een uitvoerige memorie hierheen was gekomen, ging zoover, dat de Osstenrijik-Hongaarsche regeering gemachtigd werd met Bulgiarije t© ornderhandelen over toe-treding van dit land' tôt het drievoudig verbond. Lerchenfeld schiijft verder over de opvatting te BerLijn: Men had liever gezien indien niet zoolang ge-wacht was met de actie tegen Servië en dndien aan de Servische regeering niet de tijd gelaten werd, onder eventueelen Russisch-Franschen dr.uk genoegdoeming aan te bieden. Ln het rapport van Lerchenfeld aan Hertling Wordt voorts gezegd: De Rijlksreigeering zal, onder verwijzmg naar het feit, dlat de Keizer zioh op zijn Noorsche reis bevindt en de chef van den generalen staf even-als de Russische minisier van oorlog met verlof is, volhouden door de actie van Oostenrijk even verrast te zijn als de andere mogendheden. In een telefonisch gesprek met het Beiersche gezantschap te Berlijn op 31 Juli 1914, 's morgens vroeg, wordt de overtuiging uitgesproken, dlat de ongetwijfeld creder.ijke pogingen van Grey in het belang van de handlhaving van den vrede, den loop der zaken niet meer tegenhouden konden. In een stemmingisbeelid van het Beiersche gezantschap op denzelfden dag wordt gezegd: Op het oogenblik z'ijin twee ultimata gereed: voor St. Petersburg met een termijn van 12 uren, voor Pardjs met een termijn van 18 uren. Aan St. Petersburg wordt gevraagid naar de reden der mobiLisatie; aan Parijs of het neuitricial zal blijven. Natuurlijk zulllien beiden ontkennend antwoorden. De mobili satie zal op zijin laatst aan van gen op Zateidiag 1 Augiustus, middernacht. De Pruisische generale staf ziei den oorlog met Frankirijk met zeer groot vertrouwen tegemoet; hij rekent er op Frankri<jtk binnen vier weken machte-loos te kunnen maken (niederwerfen zu konnen) : in het Fransche leger heerscht igeen goede geest; er is weinig kiromibaangeschu/ï; het geweer is sLeoht. In een rapport van 4 Augustus 1914 wordt over Beligië loan Duitschland iniet eerbiedigen. De chef van den generalen staf heeft verklaard, dat zelfs de neutraliteit van Engeland tôt den prijs van eerbiediging van België te duur gekocht zou zijn, daar een aanvaJsoorliog tegen Frankrijik slechts op de linie van België mogélijk is. De geassocieerden en de voGrsl&jiïnes van Duitschland met ie vensihiddeh / IBEESuIJN,- offioieel. — De* Diiiischo regeering heeft door bemiddeling cièr Zwi --r- ;cho regeering ten aanzien van het vraag-àiuk: betreflende de voorziening van Duitsch- M [and! met levensmiddelen, het volgende ant- se woord -van den, 'Amerikaanschen staatssecre-tàris Lansing ontvangen : in de gemeen-sehappelijke zitting van de beide Hjuizenvan ^ bet Congres op 11 November lieeîfc de président der Vereenigde S^aten verk-iaiard dat de vcrtegenwoordigers der verbonden mogendlie-den in den oppersten oorlogsraad Van Ver- w vailles bi] eenstemanig genomen besluic den ie volken der mrlddenrijken hebben belooid dat ailes -wat onder de hiiidigo ouiatandjighedlen b( ïaogelijk is, zal worden gedaan om ze met s< fevensmiddeien te voorzien en om den nood to verliehten, die vele plaaîsen en het 1 land bedreigt, terwiil er onmiddellijk stappen Julien worden gedaan om dezen steim g'.el-selmiatig te organiseeren, gelijk dit in het ge-fal met België is geachied De président gaf vooris als zijn meening Y ^ kennen dat het dbor het gebruik der stih \l< |ggende schleepsruimte der middenrij^en wel-ira mogélijk ml zijn de bedreigde "volken ' (ter middenrijken ds vrees voor de uitersto çllende te ontnemen en haar gelegenheid te Çeven haar krach ten aan de groote en ge-yaarlijke vraagstukken "van de poliiieke her- n vorming te wijden, waiartegenover zij zich ^ (han& bevinden In dezen zin draagt de président miij op b verklaren dat hij bereid is de verzorging van "Duitschland met levensmlddelen te over- ? wegOA en deze kwestie met de verbonden ïegeeringen te overleggen, op voorwaarde dat ^ Mj de verzekering ontvangt dat in Duitschland de openbare orde wordt gehand'liaaid s en ook verder za] worden geliandhaafd en ^ 4at een recfotvaardige verdeelin^ der levens- t( ïniddelen wordt gewaarborgd. w. g. Lansiijg l De Franschen Socialisten en de ' p ç Vredssccn fer cutis Een delegatie "van dte socialistische parle> jnentairo groep (Coshin, Longuet, Mistral, Renaudel, A. Thomas en Hubert Ronger) en c van de Algemeene ConEederatie van den Ar- s beid (Bidegarry, Joubaux en Msrrheim) heeft } een onderhoud met Clemenceau gehad ten einde hem tfolgend© vragen te onderwerpen: ^ 1 Is de regeering bereid een vertegen- 1 •voordiging der arbeidersklasse toe te laten lot de algemelene vredesoonfatwiiR ? 2 Zal de regeering toelaten, dat er eene internationale urbeidera. en socialisten-oonfe--enlie gehouden ^-ordo tijdens de -vredescon- i erentie ? Clemenceau heeft geantwoord dat hij beide i .'■ragen aan den minigtetraad en do geallieer- . ;-le xegeeringen ial onderwerpen. ] Président Wilson Kanditiast voor den Nahel-Prijs Een Noorweegsch orgaan sehrijft, dat de comniisaie van den Kobel-prijs voor een ge- < maklcelijîve taak staat ; 't is onvériridjdeliik • dat de kandidatûur vap, Président TVilsion : naar voren komt. Président Wilson is de warei schepper van ] den wereldvrede Japansche vredesvooiwaarden L/OjSPDEiN, '/4 November. (Reutsr.) >— ! In- diploœiKiti«lce kringen te Washington wordt verklaard, dat de Japansche ge-dedegeerdeoi ter vredeacopferentie devol-gendie zeven grondheg^inselen voor bet vredesverdrag zulLen voorsteiien : 1. het meedoen van Engeland met de vrijheid ter zee ; 2. sympathie voor het plan der geallieerden om de kleine naties te be-schermen ; 3. erkenning van de nood'za-k,eJiJsheid voor Japan om in Siberië de orde te handhaven ; 4. erkenning van Japan s sîeer van invloed op het gebied van iinancien, handel en nijverheid ; 5. blijvende bezetting van Kiautsjau (door Japan) ; 6. een Ja,panseh protectoraat over de Marsihall-eïjanden, de Caroline-eilanden en andere Duitsche eilanden in den Stilletn Ocaaan; 7. wederkeerigheids^ rechten voor J aptvascho burgers overal ter wereld'. Het nieuvfe Fransche nij verheidsgehied PARUS, 25 November. (Havas.) — Minister Loueheur heeft een bezoek ge-bracht aan de industrieole ondernemingen ■ n de streek van Briey> en haar onmid-dellijken en doeltreffenden steun beloofd. Hij heeft ze uitgenoadigd. de noodzake -lijkkeid te beoogen om zich naar de nieti-we economische omstandigheden te schik-ken, wat betreît de salarissen, de rnede-werking der arbeiders en de inmenging van den staat. Loueheur voegde hier aan toe ^ : ten einde de dezer dagen door Duitschland gestelde vragen te beam-woorden, welice het geheele Fransch-X)uîtache probleetn na den oorlog opwer-pen, zullen Woensaag Fransche en Duitsche gedelegeerden in Luxemburg bijeen-komen om over de eventueele wisseling van producten, enz. te onderhandelen.Wij zullen aan Duitschland vragen wat de ;,achteroever zal aanbieden in ruil voor hietgeen de linkeroever vraagt. Loueheur besloot : hebt vèrtroiiwen in het over-winnande Frankrijk. 200.000 ton levensmiddelen op weg naar Zurcpa Twee honderd duizend ton levensmiddelen beltëhd. voor de bevolkingen vaiî Noord-"ranl r;'^, _ van Belaië en vun Oostenrijk,zijn . oa -weg- uit Aiaerika. - Koningio V/ithalmèna aah c!o st-sd Brussel iïo ' ia . WilucI >iina. zc; d het volgende ■ "'n ren <1 n !-eer ^d. Max: "Z^cr g. voe ig aan de goede horinnering, e de stad Brus-«1, tegenover- miip volk an ij bewaarde, houd ik er aan, op_ dit ge-ihi dlcupdig -oogenblik U de verzekering te ;rhol n,dat rnijn volk oprecht gelukkig was, ; bioederlijke gastvrijheid te verleenen,^ die : Belgep. in Nederland genoten 'hebben". Groot Heriogdom Luxemburg I-Iet Parlemient h eft een resoluâe gestemd aaxdoor d'e groothertogin verzodht wordt af treden. Een <valksiraadpleging zou besïis-sn over d:n stiatsvorm. Le liberalen ei iciaKs.en heijben de afireding kert en goed ;ste(:d. Eo klerikalen en de onafhan,keli;jlie alkspiariij zijn van oordeel dat liiet volk .oet befeiissen door een referendum. De voarwaardsn van den Wspenstilstand Een der olausulen vau de (voorwaairden an d n wapenétilstand bepaalt den afstand ïor Euitschland van l50.(/() wfgens en 50J0 icomodeven. Het deel van België fosdraagt 5.000 wagons ea 2.500 loeoanotieven. Een feldivehs! ooriogsminister Men telegrafeeit uit Berlijn, dat de sergent sa or Ulrich Fischer minister van ooriog enoemd is te Wuftemburg. £ e/r sohat van den gewezen Keizer Ee correspondent van. den "Daily Chroni-e" te Am'rterdam, telegrafeert dat eene be ïiigr; ( e zenJing goudstukken, ongeveer 200 akjcei van 53' kgr elle,in Holiand aangeko-icn is, aan het adres van Wilhelm II. Zoo gaat het gewoonlijk : wanneer het chip zinkt springen de ratten over boord, iaar in dit geval dunkt ons, dat de ratten )ch vear liun toekoinst gezorgd hebben. _ Maar è-pre^f s, zou de mogelijkheid ni't estaati, dien geroofden schàt te doen aan-lagen ten voordesle onz?r oorl'cgsweduwen n weezen. Een Reemeensche constituante JASSY. — Het parlement is ontbonden er en constituante oç den grondslag van hei flgemeene kiesrecht met evenredige vertegen roordiging op Roômeen,soh gebied, Bes&ara-do daarbjij inbegTepen, bijeengeroepen. D( erkiezingen zullen begin Januari gehoud'ei porden. Al het werk der ontbonden Kamers is te 'ens nietig verklaard. Frankrijk en Elzas-Lotharingen PARUS — De Fransohe Senaat heeî ^rijdag een commissie van 36 leden benoemd :ie ten doel heeft plannen of wetsvoorstel en met betreltking tôt Elsas-Dotharingen t iestudeeren. Voorzitter dezer comanissie il jeon Bourgeois. Pershing, candidaat voor het presidsntschap COLOiœUS (Ohio). — In Ohio is d ampagne formeel geopend voor de verkie îing van generaal Pershing tôt président de ^ereenigde Staten in 1920, tesamen met d ^ioh'ing van een "Persliing-reputolikeinsehei >ond."' De demobilisatie in Frankrijk PARUS. — In de zitting van Vrijdag bee: ie Kamer het vraagstuk nopens de àemob: isatie der oude îichtingen besproken. Volgen ^e Petit Parisien heeft ondersitaats®e3retai\ 4_braml medegedeeld : de lichting 1890 za jnraiddellijk met verlof gaan, de liehtin 1891 in eenige dagen Zoodra de wapensti stand&vçforw&axden zullen aijn vervnld, zu !en de oude liehtingen met 450 tôt 500,00 man per maand naar huis gaan. De wapei stil.siand looipt op 17 December af, zooda indien er geen incident plaats vindt aile licl tingen van de reserve en het territoriale h E;er einde Januari kunnen zijn gedemobil: seerd. DUITSCHLAND.— DeRegeeringheef verzet aangeteekend, dat liaar verzoe] tôt onmiddellijk vrede sluiten onbeant woord Llijffc. — De groothertog van Baden heef af stand gedaan van den troon. FRANKRIJK. — In de Kamer heef minister Pichon, in den senaat Dubost ie voorzitter, naar aanleiding van ko ning Albert's intocht te Brussel rede voeringen ter huldiging van den vors g'ebouden. VEREENIGDE STATEN. — Belgii tieeft weer een voorsebot van 5,600,00( dollars ontvangen. Het geheele vooi schot aan België beloopt tôt dusve. L98,120,000 dollars. ROEMENIË. — Het Roemeenschi leger heeft de geheele Boekowina bezet OOSTENRIJK. — Te Agram is eei 3ontra-revolutionnaire samenspanninj van vroegere Oostenrijkscli-Hongaar sche officieren ontdekt, die ten doel hac leHabsburgsche dynastie te herstellen BRITANNIË. — De regeering heef liet gebied der Noordzee, begrensd doo: ie lijn 59°20' noorderbreedte, 0°50 Aves serlengte, 50°20' noorderbrôedte, 2°4 westerlengte, 58°20' noorderbreedte 20°21' westerlengte, 58°50' noorderbr 3n 0°50' westerlengte gevaarlijk voo] ie scheepvaart verklaard, OEKRAINE- — De Eritënte heeft der saakgelastigdë te Kief laten weten, da se de door denhètmaningestelde staats Drde geh'andhaafd'wenscht te zien en d( Duitsche troepen verplicht acht, d( Drde en rust in den lande te bewaren. ITALIE. — De ltalianen hebben Inns bruck bezet. liiiiiii iroiili 313 TR@ONBBBB* Ons minimum-program vermeîdt cck : de pervolging Van de toce^e-raars.Van o.en beginne af heeft de B. W. P. positie gekozen tegen hen, die de politiek verdedigden van: De Vlaarn-sche zacdi is een Duitsche zaak.. Het Viaamsch problsem zal zegevieren langs den weg der Duitsche militaire overwinning. Wij 'hebben het activisme bekampt, niet omdat wij de Vîaamsche quaestie wilden schaden, dan wel om ze le redden. Wij hebben bet activisme verîco-cbend, omdat wij in eerste plaats Belg zijn en wilien blijven. Maar wat te zeggen tegenover de; woekeraars ? Wat te denken over die landgenoo-ten„ die tijdens den oorlog « zaakjes »,j maakten met den bezetter? Die « zaakjes-makerij » met den vijand hield toeb ook verband met de economische, dus ook de militaire versterking van den vijand. Wanneer de eersten ons land wilden opofferen aan het Duitsch impérialisme langs den weg van het taal-probleem, dan hebben de laatsten de militaire overwinning van Duitschland rechtstreeks in de hand gewerkt. Zijn de eerste landverraders, wat zijn dan de laatsten? "Worden de eersten in hechtenis genomen en reohterlijk gevolgd, waar-, ' om past men dan niet denzelfden maatregel toe op de laatsten? 5 Wanneer in de troonrede gezegd' _ ' wordt dat er geen amnestie zal ver-leend worden aan de eersten, waarom blijff de troonrede stoim tegenover de! woekeraars en andere « zaakjes-ma-1 . kers )> ? r Is men in onze gouvernementeele J kringen van oordeel dat wat de woekeraars hebben bedreven minder laak-> en strafbaar is dan het werk der acti-:t visten? De openbare opinie denkt er andera ® over. 1 Zij maakt geen onderscheid tus-? schen de laatsten en de eersten. - De laatsten zoowel als de eersten 0 moeten de konsekwenties van hun' i- handelingen tijdens den oorlog aan-vaarden.i; De openbare opinie zal slechts dan' l_ voldaan zijn, wanneer de woekeraars over denzelfden kam geschoren wor-- den als de activisten. Dat men het alsjublieft te Brussel" niet vergete ! 5 Links en Rechts t De liheraie groepen ■ van Kamer en Senaat, vergaderen Bonderdag t a.s. om 10 uren 's ochtende, in het Païeis van de Natie. î M. Maxsa " voorlieen consul ge ;eraal van E-;;g land, ta ^ Ro tsrdam, is tôt dezelfda functie benoemd tes A'ntwerpen. ^ De Koninkiijke Landbouwmioatsehappij heeft een fonds ver-zameld van 8.75000!) fr. vooir aankoop van 1 vee, dat zal vendeeld word n ovtr de ver-woeste streken van Frankrijk;Le'giS en Servie. Den Iieer L. Franck ^ ia vertrokken naar Ben Haag, om de kwes-r tie van dfen terugkeer onzer geinternoer-.:-en, ' met de Nederîandsche regeering ie. b:sprekea. [ De wachtposien . aan de Nederîandsche grens, zijp uit^rsc j; streng tegenover degtnen die tarugi;eerea naar Belgie, om te vèruïnderen dat gezwendeH ' v.oi-de met de inarken. Te Essch n he Jt wea. j ûe tond gelegd op meer dan 1.75>3-OuO M. De Belgische afgevaardigden . voor do vredesconferentie, zullen Icortelings, ' aangeduid worden. Men apreekt van Paul ïiymans, Belacroix, Van den Heuvel en E. Vaodervelde. 1 _. .. I ; Cisteren zi/n | - .50 Ba^gische geinterne-i-den uit KedW'iind,, < i naar ox^s land taruggekeerd. ; Volgens de Hollandscha bladen is er besloten nacht en dag de post-bureelen van Amerongen open te laten, opj V-i d^t de gewezen keizer, wtelko aldaax yer-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De volksgazet behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1914 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes