De volksgazet

1886 0
05 december 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 05 December. De volksgazet. Geraadpleegd op 18 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/0z70v8b82v/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

IlDDIDERDA6 5 DECEfflBER 1918 j WilJDAG 6 DECEfflBER 1918 [10 centiema het nammer Beheer en opstelraad : VQOR ANTWERPEN | BARON JQGSTENSSTR., 2, Tel. 4391 VOOR BRUSSEL ZAVELSTRAAT, 35 Telefoon A 113 DE VOLKSGAZET •■-.VJ tF- ^ 8*» -AH .! r,U4 ,-»f,-<S^ DA GBLAD DER WERKLIEDEN-lARTIf - - t " '"T " 1 "■" —a—■*—*■— EERSTE JAARGANG H" 128 (Voortzetting jaargang 1914) ABONNEiflENTSPRijS : Drie maandén. . fr. îes maanden . . » Sen jaar. ...» Voor aankondigingan prijzen voJgens tarief Een Interview met Rïk De Man ïn Amerîka <—i Van welken aard was ufo reis i No ord-Amerika, en welke ervaringen het gij er opgedaan ? vroegen wij aan Ri JJe Man. — Zoowat een jaar geleden besloot d Belgische regeering in le Havre,een mis s'e van zeven man naar de Vereenigd Staten te sturen, om, met het oog op d herinrichting dcr Belgische nijverheid.ht Taylorstelsel te bestndeeren. Ik nam < aïs eenig socialist deel aan. De christ» lijk9 va^bonden waren er in vertegen woordigd door Professoi* Van Hecke.va Leuven. .Lie comsnâssie heeft haar raj port nog niet afgewerkt. Maar inijna e gene beàluitenmaakte ik reeds drie maai den geieden aan da commissie over, e ik hoop binûen kort een en ander daai over in brochuurvorm ta kunnen pabl: ceeren. Ik geloof dat het inderdaad drii gend noodîg is, den Belgische arbeider over de jongsle ervaringen in de Aon irikaansche arbeiderswereld in te lichtei Er is varba&end v=el uit te leeren. — Uit het Taylorstelsel ? . — Oh neen ! Wanneer men in Am< rika met een grootindînstrieel over h( Taylorstelsel spreekt, kijkt hij m&estal o en zegt na eenig nadenken », ,,Oh ja I ik herinner mîj dat ik daarvan gehoor heb. Is er daar niet zeven of acht is ren geleden veel over in de dagblade en tijdschriften gesclireven geworden ? Do cerste vaatste.lmgen die ik in Am< rika heb gedaan zijn: ton eerste, dat h< Taylorstelsel in zijn zulvere vorm feit< lijk nergens is toegepast gewecst ; te I tweede, dat daar, waar men er stulcke I en brokken van heel't ingevoexd, do e] varmgen in zoovele gevallen ongunsti ■waren, dat men er tegen woordig nauw< iijkfj nog hoort over apreken. Het Taylorstelsel bevat eigenlijlc twe deelen : een, dat betrekking heeft op d teohnische "îiricliiing der bedrijven ; hi ander, op de behandeling der arbeius kracht (tijdstiidie, loonstelsol, enz.) Het eerste, deel bevat mi3in~ nuttig vooj schrift tôt rationeele inrichting der b< drrven, om de machines best&ndig aa 't werk te houden, het goede oriderhou der werktuigen te verzekeren, de gronc etoffen en produkten doelmatig eai m< zoo' weinig mogelijk tijdverspiliing te b( handolen, enz. Maar van deze voorschri1 ten is zeer weinig in p'ra^tijk gestes omdat het te veel geld en moeite kos in de meeste gevallen komt Let troi wons hierop neer, honderddaizend fran voor adminisiratiekosten uit te gevei om tien duizend frank op de produktu kosten uit te sparen. Daareniegen hebben \ elo patroons i den tijd, toen het Taylorisme in de me de was, ha steLel van Taylor toe^euat voor zoover het uitliep op een vermeej dering der productie ten koste van d arbeiders. Dit gebeiudo voorai door d invoering van do tijdstudie (de zooge zegd weten&cli ap pel ij k e vaststelling va een bepaalden tijd voor al de bewerkir gen) en een loonstelsel, dat berust op d be al ng van een bonus aan de werklic den, die binnen een bepaalden tijd ee: werk verrichten. ervaring, die de Amerikaansche ai beîders daarmee hebben opgedaan, is va zulken aard, dat de naam Taylor tegei woorciig op hen dezalîde uitwerkin hs&ft, als een rood doek voor de oo^e van een stier. — Wil dat zoggen, dat de oppositi der Amerikaansche werklieden het Tai ]o2-o(e/sel lieeà in den grond geboord — Zonder twijfel. Het is noott geluk1 dit stclsel ergens in te voeren, waar d werklieden georganiseerd waren. De ee mge bedrijven, waar het een tijdlang ge bloeid heeft, zijn te vinden in de me taalnijverheiddistrL'.'ton van 't O os ten waar men met ongeorganiseerde arbei ders te doeu had, grootendeels landver huizers uit Oostelijk Europa. Ik kei maar eene enkele iabriek, waar het loori ntelsel van Taylor in voege is, on de ar beilers tevens ziin georganiseerd. Maa daar is de vakor?anisatio cr in gekome: nadat het Taylorstelsel in voege was ge bracht, met het doel het weer uit tfi roe en. De opp'ositîe van d© vakbonden, g* leiel door do American Fédération o£ L 11 bor, was zoo kraohtdadig, dat verlede ^ jaar een wet — het zooganaamde Tf k venner Bill — werd aangenomen die h gebruik van den chronometea- voor ti;.< 6 studie in de oorlogsnijverheid verbiedt e daarme9 het Taylorstelsel den genadesto e heeft gegeven. — Dan heeft zeker de commissie ni veel te doen gehad, vermits het Taylo r stelsel, dat zij moest bestudeeren, tôt h verleden behoort ? — Toch niet. Wi.i hebben Kunnen vas n stellen, wat er in de plaats van 't Ta; lorstelsel is gekamèn. En dat is, wi I mon in Amerika tegenwoordi« ,,industr L~ eele dettnokrat'e''' noemt. Men zoekt n Q de oiplossing der ind'ustrieol vraagstu! ken in oen heel andsre richting : de m dewerking der arbeidea-s, meestal' doc l" beniiddeling der vakbondem aan het i] s nerlijko beheer der bedrijven en de vas s stell.ng der arbeidsvoorwaarden. '• Sedert 1914 is da Amerikaanschs ni verheid met reuzensprongen vooruitge gaan. Ileeds vôôr dat de Vereenigde Stï " ten deel namm aan ijen oorlog was « ' een tijdp?rk van ongehoorden bloei. Rei Ç zenbeidrijven schoten overal als padde • stoelen uit den grond. Sedert April 191 werd dio outwtekeltng nog aangcwak ' kerd. Sindsdien staat Amerika !n het tei ken van het gebrek aan arbei dskrach Voor de eerste niaal in do gef^hiedeni ! van het kapitalisme waren er in ee groot land Blinder arbeidors beschikl.aa dan open arbeitlsplaatse.a. Die loe&lan II werd te baat genomen om de arbeids u voorwaa.rden te verbe ter tu. Ik wil on der dit opzicht minder drukken op d = toonsverhoogingen — verimts die mot ten beschouwd worden in betrekking mi da kosten van 't levensonderhoud — da e op de vermradii'ing der werkuren d 0 erkennin^i cler vakvereonigingsmacht. ^ Om een bagrip to geven van den b( trekkelr Ken voorspood der Amerikaanscii arbeiders, wil il alleen maar aanhaler dat in t *1 van fabrieken bi;zondere plaa " sen ziju voorbehouden voor de automr bielon der werklieden, die daarmee naa c en van hun werk rijden. ' Maar nog meer beteekenisvol is hi îeit, dat gedurende den oorlogstijd d achturendag de algemeene regel is ge worden. De regeering zelve is gedwon !* gesn geworden, den achturendag op 1 " dringen aan al de industrieielen, die aa £ 't leger o! de vloot levoren — 't is t zeggen de overgrooto meederheid der b< l' drijven De laatste groote bedrijven,waa nog langer dan acht uiu werd geweii waren die van den staaltrust, waar no Q >i."0.000 werklieden tien en twaalf uu " per dag werk ten. Sedert einde Septem '' ber is daar ook de acht uren dag ing< voerd. e — Maar dat is toch nog geene „ïn e dustrieele demokratie ?" — Voorzeker niet. Maar tegclijk mi 11 al die verbeteringen gaat de ontwikke L' ling, die aan ele georganiseerde arbeidea e grojotere meezeggenschap geeft in de b< drijfsleiding. De werklieden eischon, e 1 hebben reeds grootendeels verkregen, g< lijken invloed met ele patroons bij de r< geling der arbeidsvoorwaarden. De re a geering van Président VVilson heeît zic L- bii, dit standpunt aangesloten, in ovei - eenkomst met de verklaring van den Pr< 11 sident dat ,,arbeid niet langer moet woi den beschouwd aïs oe-uo koopwaar, maa e als een deel van 't leveu van menschi * lijke wezens, die recht hebben op gelu ■ en vrijheid''. Dat is het wat men daa industrieele demokratie noemt De Ame e rikaansche arbeiders, die in den oorlo - zonder morren hun plicht hebben ge - daan, Hebben de verklaringen, dat d - oorlog voor de demokratie , 't is te aeggen voor 't prmciep der zeU - regeering, gevoerd werd, letterlij] - g3nomen en hebben de verweKenlijkinj i daarvan ook voor hun eigen leven in d - fabriek g©ëischt. Dat is nog lang gee: - socialisée. Maar het is een zeer gewicb r tige, en in elk geval een noodzakelijk :i stap in de richting der geheele vrijma - king van den arbeid." Buitenlandsche Kronijk Sel Vgiikaan s» sie UenÉreBli In de Nederlandsche kranten leze wij, dat het Vatikaan het verzoek aa de Entente-regeeringen heeft overgf maak't om vertege'nwoordigd te zijn o de Vredesconferentie Wij maken er den lezer opmerkzaai op, dnt voigende beschouwingen ons nie irgegeven worden door den geest va anti-klerikalianie, noch door wat men i Bel^ië no'mt «papenvreterij». De moderne arbeldersbeweging heei belang bi] hft een noch bij het andei terwijl haar hooMbetrachting li?t in d eenhe'd acr arbeideraklasse tegenover d eenheid van ihet patronaat. Waarom zou den de arbeiders niet doen zooals de pa troons: de godsdienst aanschouwen al een zuivere privaatzaaTz. m Nu ter zake. G Het verzoek van het Vatikaan is voo ons van drieërbei belang: 1 ) de quaestie n van feiten; 2) de rechtsquaestie; 2) de n politieke quaestie. Door de gepubliceerde geheime docu p menten is de openbare opinie te weter gekomen dat de Entente-regeeringer n overeengekomen waren geen pacifisti ;t sche actie noch vredeabemiddeling var n het Vatikaan te dulden in den „loop var n den oorlog. Deze màatrëgel, miitsgaders andere i: overwegingen. moet verband houder met de sterke sympathieën van hst Va-e tikaan tegenover de Centrale Rijken, s voorai Oostenrijk-Hongarije. yr Het îs een publiek geheim, dat he Oostenrijk-Hongarije van gisteren Ihe machtigste bolwerk was der Roomsch Kerk. Deze sympathieën v-an Rome te; i* gunste der Centrale landen gingen zelf zoover, dat Rome den moed heeft ge mist ihet minste protest te Iaten ihoore: 11 tegenover de schending onzer neutrali l" teit door DuitscMand. ^ Door den afloop van den oorlog zij de bakens verplaatst. Oostenrijk-Honge 11 rije heeft opgehouden te bestaan; me 3 diit gevolg, dat ook het bolwerk van Rc me te Weenen is uitgeschakeld. 3t Anderzijds is door de militaire ovei winning de politieke m acht en invloe omirent de internationale aangelegenhe den aan de zijde der Entente gekomer Heeft Rome misschien ook geloofd in d hegemonie van Duitschland? ! Wat er van zij, Rome zal trachten zij: machtspositie te handhaven en dat ka . alleen gebeuren door aansluiting bij d 5_ Entente . "r Tôt dusver zâjn de inzichten van d x Entente niet gekend; mochtans dat ail ^ teekenen er op wijzen, dat het verzoe! van het Vatikaan zal van de hand gewe j. zen worden. Voor zoover het verzoek van het Vati L_ kaan in verband met de feiten. r Op basis van de internationale rechts i-, gronden kan dit verzoek evenmin sukse behalen. 7 Hier kunnen wij niet beter doen dai _ het woord te verleenen aan den H. Er j- nest Nijs, een onzer voornaamste juris t. consulten nopens het internationaa 5 rechtswezen. Zoo lezen wij in zijn wer! n «Het Internationaal Recht»: r De Paus bezit geen grondgebied d hij heeft geen leger; hij heeft geei recht van civiele en crimineele juri dictie; in burgerlijke zaken bezit hi ç geen enkel der bevoegdheden, wel ke, in de moderne landen, behoorei ;t tôt de uitvtoerende maoht; de con a venbies, die hij aangaat, hebben nie e ihet juridisch karakter van de verdra gen, gesloten door de Staten. î- Volgens de juridisçhe grondbegm e selen bezit de Paus het legatie-rech i, niet; de Kerk is geen politieke ge meensohap, deelmakende van de in '■ ternationale maatschappij; de Pau r is geen Staatshoofd; de Staat en di Katholieke Kerk kunnen geen* essentieele internationale verdragei 6 sluiten; zij hebben niet van noode di eene zich te laten vertegenwoordi gen bij de andere en indien, in fei 6 te, zij agenten accrediteeren, dai a zijn deze agenten feitelijk geene di plomatàieke vertegenwoordigers; zi kunnen zich niet beroepen op d< 1 bestaande voorrechten der interna tionale praktijk der Staten; zij kun nen geen beroep d'oen op het inter 1 nationaal recht. De waarde en de juistheid deze rechtsgronden zijn van zulken aard, da de vertegenwoordiging van het Vatikaai niet aanvaard is geworden op de vroe gere Vredesconferenties. In 't licht van het internationaal rech s heeft dus het verzoek van het Vatikaai , op voorhand zijn beslag gekregen. Wan Q neer Rome geen toegaing tôt de Vredes , conferenties heeft gekregen in het verle den, dan zien wij niet in, waarom heder daar zou op teruggekomen worden. h Voor de moderne arbeidersbewegms .. heeft deze quaestie nog een bijzonder< y beteekenis. In den loop van den oorlog is er on: r van katholieke zàjde meermalen het rech betwîst ons te bemoeien met de Vredes i aangelegenheden. r Het betwisten van a dit recht» later - wij buiten beschouwing, om de eenvou y dige reden, dat deze betwisting ir v scherpe tegenstelling staat met de histo e rische taak der georganiseerde arbeiders-, klasse. Maar tevens trachtte men deze be-c twisting goed te praten met te verklaren. 5 dat de Roomsche Kerk op hare beurl e zich niet bemoeit met politieke proble-1 men. Zij blijft op het zuiver godsidienstig - terirein, wordt van katholieke zijde be-3 weerd. Deze bewering komt nogmaals op losse schroeven te staan door het verzoek ■ van het Vatikaan aan de Entente-regee-. ringen. De Paus vraagt medezeggenschap in 5 de vredesaangelegenheden. De vredes-aangelegenheden zijn voor een groot deel aangelegenheden van politieken . aard, met uitsluiting van aile godsdien-, stige belangen. Het tegen ons van Roomsche zijde ge-bruikte argument wordt door Rome zelf te niet gedaan. Deze beschouwingen kunnen wij slui-( ten met de conclusie dat, langs welke zijde men de interventie van Rome in de ( Vredesconferentie beschouwt, het ver-, zoek van het Vatikaan niet ontvankelijk Is. ^ Elke goede socialist neemi brood zijner Cooperatief. Verzekerd gewicht en beste kwaliteit. Toegelaien door de Censuur TËLEGRAMMEN 1 ùe Roememërs ïn ù& Donauîanden s GYALiA TiLliBR VAR. Gisteren ts hi - de Boemeensche nationale vergqdlering ge ^ pend en heeft da volgenda moiie aangen _ ruen* De nationale vergadering vaai alilo Rc meniërs in Cevenbergen, het Banaat en Hc garije kondige de vereeniging van alla Rc meniërs en van aile door Roeaneniërs l woonde gebiedian met RosmetiH af, alsrnet t hun, recht op h'et gelieele Banaat tusfach' - Thedsa en Donau Tôt de bijeeokomst vi do Constituante waarborgt de nationale v« ■- gadering in aile bovengenoeimde gebiad' J iVoorlotopige autoniomio. De Duitsche groot-indusfreelen en de entente s BBRLIJN. — In cte vergadering dor Du , sohe-dem|0'Oratische partijy welke gi&teren ^ gohouden, heeft prof. Weber da opzienba ^ mededeeling gedaan dat de heeren, Thyssa Siinnas en andere groot-4ndus,trieelen zi< 5 op het OiOgenblik in Spa bavinden om m de entente ta onderhandelan hoe hun fabri 2 ken in het Rijnland ondeu Fransche hea 3 sohappij zullen wordan uitgebreid1. t De vredeshesprekingen te Londen LONDEN. — Heden is in Downingsitre een conferentia geliouden, ^laaraan ,I.lo\ - George, Balfour, Bonar Law, Sir Henry VV son en Foch, Qlamanoeau, Orlando en So . nino hebben daalgenomen. De bespreking< liepen over den datum der yredasoonfeirent en do verdare uitvoering van den wapenst sUind. Ook de kwestie von den geweze 1 Duitschen keizer werd aangaroerd. De beraadslagingen waren natuurli, slechits voorloopig, daar besluitan slechts i aankomst van président Wilson kunnen wo i den genomen. De Frartsohe missie in Australie , MELBOURNE. — Na Tasmanâa en Vi i toria in Zuld-Australie ta hebben bazocl . heeft de Frausahe missie zioh naar Was • Australie begavien, waar zij, onder leidir 3 van generaal Pau, de strijder uit twea oo logen, geeStdjrjiftiig is catvangen. Zij bevos 1 zich in Adela'jde toen de wapenstlilscand aa - gekondligd werd, fcerwijl het beriaht van < t bevrijding van Elzas-Lctiharingen de miss . in het nijverheideteentrum bereikte. Généra Pau bezichi igde de fabrieken en wenschte i arbaidersi geluk met den trouwen steun,wc " ke zij bij de mun'itieaanmaak hebbein verleei Vredesonderhandelingen en wapenstitstanti PARUS- — Volgens d<e "Matin"J zou < 5 -Transdhe regaeriaig iu haar redht zijn m ; in de esrse pliaats kapitaal an renl.o te « ; sohen van de oorlog&contributies, opvorder i gen en onkosten tengevolge van allerhan' ; sohade, aan Parijs en den departementen ] 1871 opgeleg|d bij het vandrag van Versailli welks bedrag in het geheel op acht millai wiordt geschat ongerekend de schade iu E 1 zas-Lotharingen. - Tegernover Fooh's kraehtige ihoudtfng is < j Dutsohe regeering begonnen, éene bepalir ; van het wapen-^ti'standsverdrag uit ta \ioer£ . waartegen ze luidruch/ig heeft geprotaàteere de earsie wagens zijn gisteren inderdaad t de grai)(3 aangekomen. Over gave der Duitsohers in Oost-Atrik r LOURENCO MARQUES. — Officie t wordt miedegedeeld_ dat generaal von L< t tow Vorbeck zich overgegeven heeft m-30 offlcieren, 12-5 andere Europeanen.llt askari'te, 1516 lftstdragers, 4.>2 plaatseli ke en Portugeessha lastdragers, 13' ii boorlingenhoofdeii, 238 mannelijke in ' boorhngen en 8l9 vrouwen. De askari worden ter repatrieering te Tabora g< houden en de Duitschers zijn naar Da: es-Salaam gebracht ami naar Europa i 1 worden getransporteerd. Da nieuwe regeering in F in land l HEL3INGFORS. — Bij zijn ambtsaanvas : <!iiïg heeft staateîmisnieter profœaor Ingmai het progranj d'er nieuwe regeering ont Aouw > In de eerste plaats moeten aile statein Fii ; land's onaîhanike'.ijklheid erkennen. Finland zs . zich ook voortaan in overeeasteinming nu de gevoalena van eer en dankbaarheid g( ( d'ragen, idoclh tevens stiptelijk onzàjdig bli 1 ven- Op de regeâring rust de plicht, hi iin3clia g uied ongorept te houdeu.Hett stri 1 ven om een gewieht'g deel \ian het land f ■ le seheuren had ongerusthedd Jebaard. Fii i land moet door gemeen overleg het deel va den Oost-n de grens wonenden Finsche volksstam zich weer bij het moederland 1; ten aansluiten. De krachtan, die 't op de ommekeer van de staatsinriohtiing hebbe • vooraien, zullen krachtig worden tegengs w9ci-t. Tegelijk zal da regeering de nervoj : ningen, dio door den toestand zijn s: w'tJet trachten te \ erwezenlijken. Ze zal aile maa regelen treffeai, opdat de nieuwe verki^ic gen voor den Landdag in Februari of Maai kunnen worden gehouden. HetCeniraal Comité van den R. v.A.enS BERLIJN. — Het uùvoarende comité va den arsolraad heeft haden besloten de klassa cp de t^poortreinen voor aile militairen o te heffen, GaiBedegearden van den Keulschan arbeiders raad dteedden mede, dat de giroot-^niduistriee 'en uit het Rijnland, uit vrees voor zwar bêlas iingen en socialilse|erin|g, helt Rijnlan< aan Frankrijk zouden willen uitleveran. Eei lid vian het uitvoerend comité verkiaarde,da hij gegevens bezit, dat reeds in 1910 be kende Rijnsohe groot 'ndustrieelen, gemeen schappelijk n et hooge katho-lieke geestelijkej in Bern, met vert^mwoordilgers der entent over aan aaneenslui'Jng \*an de Rijuprovm cie, Elzas-Lotharingen en zelfs Zuid-Duits.3] land on 'er Fransch pro'teotoraat, hebben on ondet'handèld. In de beraadslaging werd ej op gewezen dat dit dezalfde burgerlijjke krin gen zijn, die gedurende jarem niet ' ganoej vcor do annexatieplannen van Duiischlanc konden doen. Voorts werd een draadloos beriebt voorge lezen van het Russi'sche volkscomimiisisariaa' dat er den 16en Deeember een Russische de legatie op het congres der Duîtsche arsc raden zal verschijjnen, die over de Duitsc! revolutie inlichtingen zal komani inwinne m Het Dui'.sehe uitvoarende .coinlté t>esl°0"t i Russische afvaardiging door een d'raadloi er beriicht welkom te heetan. o- Het comité besloot verder do regeerir 0- aan te sporen er zorg voor te drugen d l&- de terugjzeaiding der Duitsohe troepen uit i n- Oekraina zoo veel mogcljjk zal worden b c- spoedigd, zonder dat om deze of gene po '6- tieliie reden bezettingen worden aclitergejiate: le Het comité besloot ten slolte tôt da o m richting ivan vier aîdieelingen; de eerste î m d'ealing voor de rijkspolitek is samengiestî r- uit adht Pruisiscihe leden, adht vartagen-woi m (lige^s der overiga bondsilaten en drie ledi van het oostelijke en westelijka front en ( , marine. De noodsoestand in Europa Lt- NEW-YORK. <— Davidson, de voorzîlti is vart het Ajiiertikiaaiisielhio iU)oda Kruis, hee re bij zijm terugkeer van eon reis van dr a miaandan in europa, een verklaring gepubl ;h ceerd, beheizende, dat dezen wiuteir de ejlc de in de wereld van dien aard zal zijn,<L 6. de parUikuli-Te organisa lies daarin niet zu r. len kunnen voorzien.. De regeeriugen e voorai de Amerikaansche regeeringan mo< ten dan last dragen, 0t De Zuid-Siavische gehieden d LAIBAÇïI. — Te Belgrado zijn Vri ik dag ondarhandelingen geopend tussche a- gedeleigeerden van den 2iuid-Slavische :n iNationalen Raad te Agrain en vertegex ie woordigers der Servische en Montene grijnsclia regeering over de maatregele ,n d)i-0 noodzakelijk zijn voor de vereeui ^ ging van aile Zuid-Slavische gebieden te |a één staat. 1- De troonatstand van den koning van Wurtemberg STUTTGART. — De koning heeft hede c- uit Bebanhaufean de voigende prioclamatie ui t, gevaardiigd : aan het Wurtambergscha voll t- Aaar iic reeds heb verkiaard mag imjn pe: g soon nimmer een hinderpaal zijn voor d r- vrije lOntwikkeling en het walzijn des Jtandï i-d Gelaid door daze gedachte, leg ik van hede 11 af de kroon neder. Allen, die mij gedurend ;c 2? jaren trouw hebben gediend, vôér aile i® ook onze heldhaftige troepen, welke in vie ^ jaren van zwaren strijd mat de grootste o: ^ fervaardiigheid dan vijiand verre van het v£ '1' derland hebben gehouden, dank ik van hartc Pas met mijn laatsten aderntocht zal mij: liefda voor het dierbare vaderland en zij: volk uitdooven. Ik spreek hier tegelijkertij le in naam van mijn gemalin, die slechts in< et noode den arbeid iVoor het welzijn der aj i- men in zijn huidigen omvang neerlegt. Go in zegene en bescherme ons geliefd Wurteai le berg in de toekomst. Dit is mijn afscheids [n groet. WILHELM. ;® De rede van Wilson l>. WASHINGTON. — In zijn rede tôt di twee huizen van liet Congres zeidi le Wilson, te liopen dat de vrede tegei g het voor jaar bij tractaat tôt stand zoi ,n komen. K Hij sprak ten gunste van het niew< 3 vlootprogram. omdat het een onver ■ standige poging zou zijn het Ameri , kaansch program te regelen naar eer f- toekomstige wereldpolitiek, die no§ niet bepaald was. il Spreker achtte het zijn yoornaamst* plicht zijn voile roi op de vredesconfe rentie te spelen en « datgene te verwe ~ zenlijlcen voor welks verkrijging d< " Amerikaansche soldaten hun leven er f bloed veil hebben gehad ». r Sprekende over de vraagstukken var i" binnenlandsche politiek verklaarde hi zich bereid de spoorwegen vrij te laten zoodra een bevredigenae regeling uit gewerkt was. * f ICorte Hericliteai 'l VEREENIGDE STATEN. — Meviou^ 't Roosevelt, echtgenoote van den voor-!- maligen piesident, is te Bordeaux aan-'t gekomen. ) ZW1TSERLAND. — De Zwitsersche if regeering heeft den invoer van wàpens i- en munitie verboden. Men brengt dit » met révolutionnaire onderstroomingen 11 in verband. J, FRANKRIJK. — Maarschalk Foch n heeft een ultimatum met een termijn ~ van 21 uur aan de Duitsche wapenstil-- standscommissie doen overhandigen, waarin de Fransche eisch nopens de " uitleveringvan allekrachtigste en beste .j locomotieven opnieuw wordt gesteld. ARMENIE. — De nationale "Arme-. nische delegatie te Parijs heeft de onaf-a honkelijkheid van het vereenigd Arme-a nie uitgeroepen, Gicilia mee inbegre-? pen. DUITSCHLAND. — Naar verluidt zal . de Pruisische regeeringbinnenkort een 3 verbod tôt landverhuizmg uitvaardigen i om te voorkomen dat vermogende lie-i den zich in het buitenland vestigen. 1 SERVIE. — De hoofdstad van den Groot-Servischen Staat zal Sarajewo i zijn, waar de eerste nationale vergade-3 ring aller Zuidslaven bijeengeroepen is. — In het nieuwe Servische kabinet 1 zijn aile partij«n vertegenwoordigd, be-; halve deliberalen en de socialisten. MONTENEGRO. — De Montenegrijn-: sche Skoepstjina heeft met algemeene [l stemmen besloten, koning Nikita en zijn huis af te zetten en Monténégro on-; der koning Peter met Servio te vereeni-! gen. Buitenlandsche Kronijk lg Een elubbeS manœuvra j ^ Leest men het Antwerpsch kîeri-kaal blad «La Métropole», dan komt [i- men onder den indruk, dat het Bel* ^ gisch klerikalisme niet besmet is met ,{. het activisme. Id «La Métropole» publiceert een Iijst >n van activistische namen, tôt vinger-le wijzing aan de Belgische Autoriteit. Al deze activisten behooren tôt de lïberale partij. ;t Waarom doet <(La Métropole» met le hetzelfde tegenover de klerikale acti-Ln visten ? il _ Waarom vordert «La Métropole)) ^ niet dezelfde straf voor de activisten ». in de klerikale scholen als zij vordert voor de activisten in het officieel on-derwijs?j- Een raadsel! zullen somrnige den-u ken. ^ Ee politie\ manœuver! zullen an-. dere antwoorden. n Een raadsel is het niet, maar een ^ politiek manœuver is het wel. Door het hameren op denzelfden spijker en door het eenzijdig optre-den tegen een bepaalde kategorie van n activisten, wil ((La Métropole» de openbare opinie onder den indruk brengen van: e Wij, k}erikalen, zij vrij van de ac-' tivistische smet. e Leest men nu de Brusselsche en s ook de provinciale anti-Vlaamsche r pers, dan is er enkel quaestie van r Vlaamsch activisme. Omtrent het Waalsche activisme 3 wordt er geen woord je gerept. j Vlaanderen alleen telt, volgens de ,t pers, landverraders; de Walen, al de - Walen, behooren tôt net (•fine-fleur)), _ van wat men verstaat door ((goede - patriotten». Nochtans in Wallonië heeft het activisme hoogtij gevierd zooals in ^ Vlaanderen. Het activisme in Wallo-1 nië was geen Vlaamsch maar i Waalsch activisme. De politiek van het Waalsche acti-3 visme was dezelfde als die van het Vlaamsch activisme, zoo wat betreft , de middelen als het doel. • De eersten moeten met dezelfde maat gemeten worden als de laat-3 sten. " Waarom negeert nu de > ' pers hare activisten om alleen i te spreken over de Vlaamsche activisten?Is het uit onwetendheid? Neen. Is het nogmaals een manœuv r?, - Ja- . _ V. De \ ,Vj ,k7j - ,, pers wil den schijn wekken, dat het verraad alleen aan onze zijde is om des te gemakke-lijker de Vlaamsche beweging in haar geheel in een verdacht daglicht te stellen. Dit laatste manœuver zal zoo min pakken als het eerste manœuver. Het eerste manœuver pakt niet, omdat er geen partij is, die sterker aangetast is geweest door het activisme dan wel de klerikale partij. Het laatste manœuver pakt evenmin, omdat de Vlaamsche bevoi-king, zoomin als de Waalsche bevol-king iets gemeens heeft met het activisme.Wij hebben de puntjes eens en voor goed boven de i's wiîlen plaat-sen door -beide manœuvers den kop in te drukken. Daarmede is die zaak voor ons af-gedaan; want wij willen niet de dupe - . worden dezer campagne. Net zooals voor den oorlog wordt het taalprobleem door de burgerpers stelselmatig op het voorplan gedron-gen, om te verhinderen, dat de groote politieke en sociale problemen zouden geroerd worden. j Men kent onze inzichten in zcke taalquaestie; wij hebben cas fiink ert klaar uitgesproken tegenover het activisme.Meer moet men van ons in deze quaestie niet verwachten; wij hebben nog andere katten te gee?^ n. i - \

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De volksgazet behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1914 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes