De volksgazet

586617 0
07 december 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 07 December. De volksgazet. Geraadpleegd op 29 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/rf5k93257q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

IrEBFAG 7 DECEIYI8ER 1918 jllMG 8 DECEMBEB 1913 pcentlemnli8tnummer ■ Belieer en opstelraad ; VOOR ANTWERPEM Hron JOOSTENSSTB., 2. Tel. 4391 VOOR BRUSSEL RAVELSTRAAT, 35 Telefoon A 113 DE VOLKSGAZET DAGBLAB DER WERKZIEDEN-PARTU. EERSTE JAARGANG Hr 130 (Yoortzelling jaargang 1914) flbonhesvieîi¥S?R8JS : prie maanden. . fr. Zes maanden . . » Efcnjaar. ...» Yoor aankondigingen prijzen volgens tarief De Boodschap van Président Wilson IHet jaar cfat ïs voorbijgegaan secCert :t laatst voor u stond, is zoo vol v oote gebeurtenissen geweest, diat et kan hopen u een volledig be« larvan te geven, of van de verstrekke ; veranderingen, welke er voor de r ; voor de wereld uit zijn voort^ •]oeid. Gij zijt zelf getuige geweest eve is ik. Het is nog te vroeg om Jiaar wai :e te bepalen, en wij die er midden taan en er deel van uitmaken, zijn n ninder dan de mannen eener nieu1 jeneratie gevoegd om te zeggen, wat >eteekenen of zelfs, wat zij geweest zi fear enkele groote feiten zijn onmiski laar en vormen in zekeren zin een d ?an de openbare zaak, welke het or 3licht is om te behandelen. Deze feiten te noemen staat gelijk n len zin aan te duiden van de wetgevi en van het uitvoerend gezag, die daar moeten voortkomen, en waaraan wij n yorm moeten geven. Een jaar geled zonden wij 145.918 manschappen ov zee. Sedert dien hebben wij er I.950.C gestuurd, gemiddeld 162.042 per maai een getal dat in Mei tôt 245.951, in Ji tôt 278.760, in Juli tôt 307.182, in Aug tas 289.570 en in September 257.438 to-egenomen. Zulk een troepentranspe gevolgd door voorraden en uitrustii stukken, had nog nimmer ter zee o-een afstand van 3000 mijlen plaats ) had. Bij deze geheele beweging verîo: sleohts 758 menschen het leven tean volg van vijandelijke aanvallen, en 6 die op een Engelsch transportschip \ ren, hetwelk bij deOrkney-eilanden zoi Wij hebben grootelijks profâjt getri ken uit de ondervinding der mogendl deA, welke reeds gedurende bijkans d jaren in den strijd waren gewikkeld. elke hulpbron en aile productieve kra ten tôt het uiterste hadden aangezet. 1 waren haar leerlingen, docih wij leerc snel en handelden met snelheid en va digheid. Onze groote trots is gelegen het feit dat wij in staat waren de wer te dienen met een weergalooze w kracht en snelle kundigheid. Doch ik niet stilstaan bij de physieke kracht de doeltreffendheid der voorbereidr maar de hoedanigheid van de officie; en manschappen, welke wij hebben i gezonden, in het licht stellen, alsme van de zeelieden, die de zeeën hebl bewaakt en den geest der natie. we achter hen stond. Geen soldaten en z lieden hebben zich sneller gereed toond voor de taak tôt s tri je! en en r meer dapperheid de taak voftooid. Degenen van ons, die een roi hebl gespeeld in de leiding van het gro procès, waardoor de oorlog onweersta. baar naar de eindoverwinning w^ voortgestuwd, kunnen nu dit ailes ver ten, en onze gedachten verblijden r het relaas van wat onze mannen hebl gedaan. Hun officieren waren vastbe den en eischlen dat de taak, welke zij zich hadden genomen, werd uitgevo- met vaardigheid en moed, en zonde: aarzelen. Of de ondierneming kliein o groot was, de aanvoerders, van Pershînj en Sime af tôt den jongsten luitenant er de manschappen toe, waren hun taai waardig. Zij, die thuisbleven, deden hui pEcht. De oorlog kon niet gewonnen zijn indien de dappere soldaten niet in de ge legenheid waren gesteld om hem te win nen. Doch wij zullen ons langen tijc schuldig gevoelen, omdat wij niet bi hen zijn geweest en in veiligherd hebbei verkeerd, tervvijl de anderen streden bi St. Mihiel of Château-Thierry. De nage dadhtenis aan die dagen van zegevieren den strijd zal de gelukkige mannen to hun graf vergezellen en elk van hen za zijn geliefkoosde herinnering bezitten. Wij danken allen God van harte, da onze mannen in den strijd zijn gegaan juist op het kritieke oogenblik toen he geheele lot van de wereld in evenwich scheen. en zij hun frissche krachten tâj diig inzetten om den sfcroom voorgoed ti keeren, zoodat het voor den vijand wa « terug, terug, altijd terug en nooit mee vooruit ». Sedertdien verliepen nog nauwelijk vier maanden eer die l>evelhebbers de middenrijken beseften dat zij verslagei waren en thans verkeeren hun rijken i. sbaat van liikwidatie. Hoe schitterend 1 gedurende dien tijd de geest van onz natie geweest, welk een eenheid va doel, welk een onvermoeide ijver, welk hoogheid van streven bez'elde allen bi de schitterende uiting van kracht. Wilson wijdde vervolgens uit over d industrieele krachtsinspanning der Ve reenigde Staten, welke noodig was or den strijd in de loopgraven te ondersteu nen; hij bracht hulde aan de arbeiders e ook aan de vrouwen, welke zich volke men tegen haar taak opgewassen hebbe • betoond en nieuwen luister hebben toe | gevoegd aan de l>ekwaamheden d-e Amerikaansche vrouw. De geringste hu de, welke wij haar kunnen brengen, i | haar de gelijkwaardige van den man t maken ten opzichte harer poMtieke recî | ten, daar zij zich gelijkwaardig heeft gf toond aan den man op elk gebied va praktischen arbeid, waarop zij zich heei begeven, hetzij voor zich zelf of voc haar land. Behalve de ontzagelijke prai tische diensten, die de vrouwen aan he , land hebben bewezen, zijn zij de aanspe . rende krachten geweest bij de stelselmi tige regeling, waarmede ons volk vrijwi Kg steun hêeft verleend aan de leverin van levensmiddelen en al het and e ri dat de gemeenschappelijke zaak kon die , nen, aan de lijdende volken en de legei exp elk front. Thans richten wij ons opnieuw naar d I taak des vredes, met de bezieling or den vrede te waarborgen tegen het ge : weld van onverantwooridelijke monai i chen en eerzuchtige militaire kliekien e ons gereed te maken voor een nieuw i wereldorde en voor nieuwe grondislage I het recht. IÉÉEÉÉ ifiijl Bs ^esoMeAenis van Eoëmeml "Vyanneer Roemenio zich aan de zijd der Entente plaatste en den oorlog ver k laar de aan tîe Centrale Riji^etn, dan was I iet vooral met het inzicht de door Roe meensche volken bewoonde gebieden, to dusver onder de lieerschappij van Oos tenrijk-Hongari],e, le vereenigen met he moederland. Onder den drang der militaire gebeur tenisseri, maar vooral tengevolge var den séparattn vrede van Rusland met dt Centrale landen hee£t de geschiedenis Roemen.ë onaangename parien geapeeld Ue geographische ligging van Roeme i aie is van dien aard, dat het bij het m treden van den separatfrn vrede, genood :Zaa,a werd de wapens neer te leggen en zich den geweldvrede te laten dicte.e ren door Berlijn en Weenen. JDeze geweldvrede, geteekend te Boe karest, maakte van Roemenië een vaMl-staat der Centrale landen. i\iet alleen moest het grondgebied af-s'aan aan Oostenrijk-iiongari.ie, werdei: gansch zijne e;onomisehe rijicdomimen onder het beheer gesteld van làerli.insche en YVeeiische financiers, maar de iJoebroed-£ja werd verdeeld tusschen eenerzijds de Bulgaren en andarzijds do andere bond-genooten van de Bulgaren. L»e Bulgaren hadden het leeuwenaandeel van den buit. rioeroenië verloor alzoo niet alleen d;t grondgebied, maar vei'loor aile verkeer met de zee. Zijn eenige zeehaven, Con-Siancia, gelegen in de Doebroedeja aan lie 2/warte Zee kwam in vijandelilice han-den. Het verlies van dit economisch wa-pen —: den toegang tôt de zee was bi,j al de zware vredesbepalingen nog ffel de zvvaarste van al, , Roemenië heeft dan dit pijnlijk verlit traehten te verzachten door de annexai van Bessarabie, Ruseisch grondgcb.ed.e dat met goedkeuriiig der Cemiralen. De politiek van JJuitscbiand en Oos } tenrijk-Hongarije in het Oosten had voo a] voor doel, nevens de verster-iing va 3 hun machisporiitie, Rusland te verz,\va, ken door verdeeling langs den weg de s annexatie. Roemenië heeft in deaen toestand moi 1 ten berusten tôt den dag, dat da kai sen zijn gekeerd. • De militaire nederlaag der Centra] Rijken besloot in zich het nietig verkli ren van den vrede van Boekarest e Roemenië kreeg opnieuw langs de zijd ' der Entente medezeggimgsohap m he^ kf pittel. t Ligt toeh voor de hand, dat Rc ineaië's aanspraken zij.n gebleiven wî zij waren bij het intreden van den ooi iog. Aile gebieden, bewoond door Roeme niërs, zulien door Hongarije moeien a gestaan worden aan Roemenië. De regeering van het nieuwe Honga rije vond deze aanspraken nog al ve: restrekkeud ; zii heeft getracht een soo compromis te sluiten met Roemenië ti ataatkundige regeling van deze gebiedei Maar Roeimenië zijnerzijds voelde we nig sympathie voor deze poditiek, i zooverre dat de Roemeensche nationa' vergadering een mode heeft gee(«md,waa door al de door Roemeems-cho vollceQ b< woonde gebieden dienen terug ta keere tôt Roemenië. In afwachting dat Const;tuante de wettelijken stempel zal drukken op dez aansluiting, aullen die gebieden het voo] deel genieten van een voorioopige aut( aomie. Vooral^nog ia ons onbekend wat Ro< meni'i zinnens is te doen met het vro< ger geannexeerd Bessarabie^ Do politâek konsekwenties vergen, dat Roemenië het-eelfde standpunt inneme tegenoyor Bes-. sarabio als het heeft ingenomen tegeno-ver Roemeenseh gsrondgebied, m. w. de Roemeniërs bij de Roemeniërs, de Rus-sen bij de Ru3Sen. De gesehiedenis van het Roemenië van heden is het tegenbeeld van die van het Roemenië van gisteren ; 't is de gesehiedenis van ,,hoe een dubbeltje rollen kan". Toegelaten door de Censuur TELEGRAMMir De vredesonderhandelingen LiONBEN. —r Do TixQe3 erneorat ait Farina dd gistearen : Er zullin drie fciadiaa op ' den weg naar den vredô zdjn 1 eer3t;e plaats zulien de vrrtegenwoordigers van t Franlcrijk, Engeland, Italie en do Verep.nigde SLaten beraadslagen over de punten, die op ! het definitiev.e congres heliandeld zulien worden en de méthodes volgens welke ni eu te ' werk zal gaan, overwegen. Doze eersto con-" ferentie die, verjnoedeHjk in het Trianon te 3 Versailles bijeen zal Komen, zal vermoedelijk 3 duren tôt begin Januari. r Nadat het voornaamste progra<m aldus go-regeld zal zijn, zal de voJgende &tap zijn de bijeenroeping in Maart of April van de vol-tallige iVredesconferentie van geallieerde ira-r ties. In de vergatîeringen die in de oerstvol. 1 gende weken te Parijs en Versailles worden 1 gehouden, zulien de arbeidsmechoden van dif s voltallige conlerentie geregeld worden, in wel-t ke v'ergaderingen, echter geen vijandelijke ge-rs delegeerden aul'eii toegelaten worden, omda-3 er op het oogenblik geen regeering,in Duitseh "j land is, die dto natie vertegenwoordigt, ter- wijl er in Oostenrijk-Hiongarije meei dan eei staat in wording is. Dezte oontereotie zal bel 2 groote vredescoTigres van aile geallieerde sta ' ten inet inbegrip van de nieuwe staten zijr n en hare beslm^tien zulien den grondslag vor - men van het volkenverbond. Men. zal den vij n and uiinoodigen die besJmit'en te teôkenen et „ zîj zulien voorgelegd worden aan de daarn: n bijeen te roepen wereldeonferentie van geai lieerdan, neutralen en vijanden als grondsla? voor do beraadslaging over het -volkenver , bond. De voltallige .-vïedesoonferentiei van, de ge s allieerden (de tweedo dua van d» liierbovei e genoerade oonferenties) zal hare eerste ver gaderiug houden in de Spiegelgalerij te Ver sailles. Af en toe zulien er misschien te Ver n sailles weer voltallige vergaderingen geliou t den worden voor de definitieve onderteeke r ning va.n de voorwaarden van de gealiîieer den, maar het voorbereidende werk zal ver richt worden in kleinere <3otminissies, ver moedeldjjk aan de Buay d'Orsay'. Zsrg voor invaliden [- Ter behart'ging der maatschappelijke be g langtfn der oorlogsinvalieden, heefc zie4i_ t , Parijs eea parmanent comité der geassocieer den ge^onstrueeid.dat zich in de eerste p.aat tôt taak stelt de vele raagstukken op di 3 terre'n ta bestudeeren. In dit comité liebbén zitting genomen e Dr. Bourillon, voor Frankrijk, voorzitter ! dr. Me'i-, voor Belgis ; Sir Oharles Niahol son Bart, voor Engelan'd; generaal BradleJ' voor de Vereenigde Staten van Amerilca; L reira, voor Portugal ; Agathonowits, voo n Servie. e De bedoelitg is : n 1. De algemeene beginselen vast te stedlei overaenkonjscig welke naar gelang van wet ton, zeden en gewoonlen van ieder v olk d ► zaak in elk land zal kunnen weerden aan gevat: 2. Aile zaken die op de verzorginj ® der invaJleden bo.rekking heliben te centrali e f6eren; 3. Ue ia de voorafgaande oorlogE û jaren opgedane ervaring te gebrulcen zoowe op geneeskundig al 3 op imaatschappehjk pe bled; 4. De zorg voor de oorlogainva-liedei zooveel mogelijk aan de idoalen in dit op L" zicliî te doen 'beantwoorden. n Het aomité bezit reeds een eigen ioFtituu en een eigen orgaan, bibliotheek, 'naseum T ena. Eea verklaring van Eisner MUENQHEN. — Op den hedenmiddag ge l" houden vergadering van den oentralen naao nalo aoldatemraad legde Eisner uit naam vai -e den ministerraaxi van den volkstaat Bcierei ^ de volgende verklaring af : u De regeering van den Beicrschen, volks ô staat berust op den revolutionairen grondslag l- waaruit zij ont&taan. Zij is besloten om d< ordia te handhaven gelijii zjj tôt dusver reed: ï- heeft gedaan. Zij wil afrekenen met het oudi atelsell en den staat weder opbouwen overeen .. komstig de beginselen, die zij in haar vroe gere proclamatie. Zij zal de ontwikkeling vai Beigteren door zijn eigen kraohten bevorde ren. Zij zaJ de beiangen yan het land even ze^r beiiartigen tegenover de pogingen vaj lo&soheiuing als tegenover pogiiigen tôt cen " tralisatie. r- De toekoimst van Duitschlan.d kan alleei rt verzekerd zijn dlaor handhaven van het iede )t raiieve karakter van het rijk. i, Het rijk anoet één zijn cioor de lieniokra tio, die aile se>oiale krachten van het volk to Q medawerlung ooncentreert. De regeering van den volksstaat Boierei ^ staat er tegenoveir het buiteniand borg voor " dat het nieuwe staauswezen zich vusiig za ontwikkelen De regeering steunt op net ver Q trouwen en de medeweriting van liet heeli volk. Het pubLek en de pers worden aan^e n maand geen geloof te siohenken aan ai e wil e de geruohten. Ueze geructaton zi^n het gevol; .. van de uitpucting, veroorzaakt door (ion lan gen duur van den oorlog en zijn ellende Wij luebben meer dan oioit rustig o\eilej noodig. i- Van de mogendheden van de entente ver s- wachten wij, dat zij, om de bevoitking vai e Duitschiand gerust te atellen en zijn politie ke kracht te laten herstellen, de geruehtei zal bestrijden, want ala die geruehten zor den blijven loopen, zou er een toestandl va: woaste wanhoop ontstaan,. Tôt flie geruehte behooren dezei, dat de entente Dui'schian wil 'Verdeelen, nog meer Duitseh gebied. w: bezetten en, de vijandelijkheden wil hervattei De regeering bestrijd de terreur en de pai tiîuliere onteigening terwijl zij ook voorlo< pig een omvatbendo socialisatie van de pri duotie niet voor imogelijjk houdt. Maar niei te minder wil zij de organisatie van het v0] in soldaten-,, arbeiders- en boerenraden, ao< als die dloor de revolutie is ontstaan, on wikketen en de mogeadheden, der entente < toe brengen, deze raden in het dOor lienb zette gebied1 weer toe te laten. De opheffin van d'ie raden door de entente zal wel o het misverstand lerusten,, dat mon met terr ristisiehe eorpOTatiea te d!oen heeft on _z; ophouden als zij weten zal dat ze opgericl zijn tût opzienbare contrôle en miedewerkin; De regeering is van meening, dat de staa: de l'egers voli.omen moeten worden. algesclial De Nationale Vergadering zal zoo spoedi mogelijk worden b|ijeengeroepen. Duitschland en de Oakrains KIEF- -— In FaMiof is gisteren een w; penstilLstandsverdrag gesloten tussohen de Du: ache legeraanvoering en de troepen van h direktorium, nadat de Oekrainsohe troepen < voorwaarden van het voorioopige verdragts uitvoer hadden gelegd'. Volgens de bladen do linie F&stoff—Kief reeds door de troep< van het direktorium ontruimd. Het verke met militaire treinen is hervat ; het Duitscl opperrbevel neemt maatrogelen tôt herstel v£ het gewone verkeer. De geallieerden en het Russîsche lege KIBF. — De bladen. uit Odessa bevatti een miededeeling van goneraal Denikin, ve gens welke de entente heeft Verklaarct h vrijwilligtersleger als vereenigingsrafsntrftm v« Busland te zulien heschouwen ; het op c;!1 wifze te zulien ondersteunen en alftein Ru land evpereerende troepen onder bevel v< Denikin te zulien pla.atslen. De toestand in Estland Over den toestand in rstland seint de g volmacihtigd'e Win ning : den 13n November het provinciale bestuur aan de Esitlan,de overgedragen. Naar aanleûdiing van het beric over een bedreiging der Duitsche Balten h ik den 21n November met goede uitwerkii een besehermingsbesiluit voor de Duitse Ballten afa:e.kondigd. De militaire gebeurtenissen op het Narw front en de terujrtocht der Duitsche troep Op de linie Wesenburg en Lnihusen heeft e n.îuwen toestand ge«ha.pen. Den 30n F vember heeft een Ru&si&ehe oorlogvjoot v, zeven eenheden Narwa en omstrekeîn met e zwaar vuur bestookt. In de onderhandelingen met de Estlandse autoriteifen is het volgende overeengekomei de Efetlanders ziullen wapens en munitie kj son o:n een bolsjowistisehen invafli te keer< Ter be^cherming van, het transport van 1 leger heb ik tesamen miet dten soldatanra - en het opperbevel een oproep openbaar f e maakt voor de vorming van vrijwillige a< - terhoedetroepen. Vaticaan en Quirinaal LONDEN. — Volgens eem Exohange-te . graTn iJt Rome, is de paus voornemens 1 ' ilomeiascho vraagstuk aan de vredescoi: ' rentie voor te leggen, ten einde tôt een mi nelijke schikkhig tusschen het Vatikaan ' het Quirinaal te geraken. Hooge prelaten v ' het Vaticaan belles ,igen dat er reedte bem aigende ertappen ter verzoening met de I liaanaohe regeering zijn gedaan. t Het plan van den paus inzake een d< nitieve schikkSmg behelst o. a dat het 3 drag van drie millioen lire 'e jaars, 1 ^ welk eedePt 1870 aan het Vatikaan heeft t' y gostaan, maar dat het Vaticaan niet he ' wiUen aannemen en dat thans tôt een z< groote som is aangegroeid, zal worden [ b'">z%<i voor den aankoop van een si|ro g rond, welke het Vaticaan met de zee v bindt en zoodoende den paus een uitgang 5 IiaUaansch groodgebied versdhaft. De paus zal de Italiaansche regeering o i ve.rzoeicen van haar reoht toit goedkeuri van de benoeming van Italiaansche bissch ' pen afstarjd te doen CeiTett, die vôôr Wilsone besluit om o naar Rome te komen, was aangewea^n < - kardinaal Gibbons op diens jaardag degri . ten Man den paus over te brengen en W t son in kemnâs te atellen van 's paup ! wenach om het Romeische vraagstuk vo goed te regelen, zal nu niet naar de V< eenigde Sta.eu vertrekken, doch te Lotnd blijven om "VVilson bij diens komst daar | greeten. ; Wilsons's plan betrettende den 3 volkenhond NEW-YORK. — De bijzondere correspe dont - van do "New-York Times" te W £ hiiigîon seint : de voorstellen van presidt Wilson voor de stichting van een volke bond zijn klaarblijkelijk gelreed. Naar v( luidt is het Aimerikaanache plan gegrond i een in ter nationale zeepciiitie.iDe regeorimg 2 de stichtng van een hof van arbitrage 1 1 pleiten, met de bevoegdheid om gjosoh.ill . tussehan tussohen naties te regelen. De l dooliïg is, dat aile naties van den bo: . verplicihA zuîien zijn om haar gesch lien ai i d t hof oor te leggen en de beslissing t dofinilief te aanvaardcn. Mocht eem natie m i geren zich aan de uitepraak van het hof houden, dan zal de internationale politisvlc [ in aclie komen. Dit schiint de grondgedac te van het Ajnerikaansefae plan te zijn, h ' welk Wilson, als voorzitter van de Ame kaansche vredesdci gatie, aan de vredesoo ferent'e za] voorstiîilon. Het belangwekkei] ste gerl< elte van het voorstel is dat alleD\ ' sc.be se,h-' pen, die krachtens het wapenst ' standsverdj-ag zijn uii'geleiverd, aan de u ■ vcermde gezaghebbers van den volkemboi ' s' Sleh'worden overgedragen, als de kern vi do internationale politievloot , Amerika en de voedselvoorziening WASHINGTON —. Naar aanleiding vi 1 , Binnenlandsclie îSronijfc Meeting in het Volkshuis te Brassel De meeting, Diinsdag 1.1. belegid door de Brus-1- aelsche fed'eratie, is buiten verwachting gel,ukt. )- Die giroafe feestzaal stak vol. Het voorzriïterscKap g wierdl waargenomen cLoor PLaciict. Anseele I- zith llaten veroaitschuldi&en. Van<îervel<ie -werd bij zij'n intredie eien grootscKe ovatie gebracht, " omder het zing^en vian d-e «Initernatiionalie». In Ziiijai opieniingsrediô braclit Plad'et huliae aan T K-et BeligiscK leger, d'at soh'itterend1 zijn plicht ver- vuilid Keeft bij de vrijniak»ing dter mensekheid. g Wauiters kcint het eerst aan de spreekbeurt. p Men vraagfc ons rekenschap alvorens o-ns maan-5- diat ten eiind'e is. i\ In -welke poKi-tieke richting gaat ons land ge-,4. stuurd wo-rdien, r_ _ .v7.. Wij hebben gestreden voor het Z. A. S. Wij 5 hadden g/edeeUelijk den persoonlijken dienst-1_ pl.ichc dloen trioniieeren. ^ In quaestie van sociale -wetgevin^g waren wij S nog immer het liand der lage loonen en dier dJewetten. En wij hadden met klem dien strijd1 begionnen voor die gewetensvrijheid in zake on-d,erwijs.1- IntiLSschentijid wer den wij overstelpt dbor een t~ verschrukkelijke katastrophe. Op staande voet et kwam de eenheid! -der natie tôt stand tôt verde-l© diigen van die vrdjheden der Fransche Revolutie. Sombere daigen hebben wij beleefd. Herinnert •q vg'ij U de dlagen, diat een volk, waarvan men de 1 hooge cultuur had gexoemd, zich bij ons over-'n gaaf aan de grootste wandaden. Maar gewan-'r hoopiv hebben wij nooit. De overwmning js giroo-1© ter dan wij hadkîen gehoopt^ De dbmocratie zege-,11 viiert overal. Nu moeten wij verhinderen, dtait de overblijfsels van het impérialisme zich opnieuw zou kunnen ontwikkeJen. f Wat moet er gedaan worden? in De Duii'esche hezett.mg heeft het Land leeg ge-]_ maakt. 600.000 menschen zijn werkeloos. Het gf sterftecijfer >is verschrikkelijk. De arbeidiersklasse en de kleine burgerij hebben veeil schulid' en het LT1 zedelijk en intellectueel peil is merkelijk ge-ce dlaaM. E)at is de bilian der Duitsche bezeUing. s" Men moet het land herstellen. m Het eerste probleem behelst db voeding.^ Het volk heeft recht op meer wel zijn. Wij zijn g &■ s,tield op eigen Drcductie en op invoex. De pro-dlucten van buiten komen Langzaam aan. De in-ô- voer en de contrôle der levensmidldelen behooren ÎS tôt die bevoegeheid vain het Nationaal Comiteit. rs Nopens de binnenlandeche productie moîten lit de contrôle invoeren, ons geweiigerd door den bezetiter. Aile produoten zulien gelijkmaUg verdeeld worden en het schandelijk schouwspei dat een katerogirie van indiividiuën zich verrijke op ^ den honger der massa zal geleefd hebben. Het probleem der schoeiselis en der kleeding-a- stukken zal opgielost worden langs dien weg van 2Ï1, Amerika. Kortelings ver wachten wij 6 miljoen 3X1 me''ers weefseLs, klieur khaki. ►q. Wij hebben het tiransportwezen totaal he-rdnge-n richt. Wij zulllen ook begirmen met het werk van heropfbooiw. Toekomende week zal de regeering wetsvoorstellen 1er tafel brengen in quaestie de he weezen, de wedtuwen en de verminkten. ^ : In tal' van indlustrieën zal de werkherne ming n- eerst kunnen beginnen binnen twee, dirie jaren, ^ zelfs voor zekere industrieën binnen vijf à zes ie|. jaren. Wij moeten maken over een eerlijke verdee-ling van het machines d>ie zulllen ingevoerd wor-!~e" den. Er zijn industrieelen, die zich tijdens de be-zetting verrijkt hebben met te werken voor den vijand. *t Zou toch n.iet rechtvaardi^g zijn deze indlustrieelen onmidldtellijk het werk te laten her-nemen en nogmaals goutd! te winnen? Neen ! De contrôle van den Staat moet voortgezet worden ^ op die nationale productie. De O.-Wers van t'ijdiens den oorlog moeten tfl- plaats maken voor degenen die geledten heibben. en H-ieir in 't V^'ksk'11^ hebben wij in sUL'te en in ail 't geniept gearbeid en onze vakbondileiders e^aan >e- klaar met het program der arbeidersvoorwaarden. ta- Onze Vakbonden moeten erkend worden door den Staat en de patroonsorganisa*ies. De arbei->fi_ ders- en patroonsorganisaties zulien voortaan al quaesties, die verband houden met de pro-ductie, gezamenliijk bespireken en dat wel op voet van geLijkheid. ^ Het probleem van het salaris komt onmiddel-lijk op den voorgtrond. Over al zulien wij com-'er mitssiies in 't leven roepen, die de afsahaffing en =e" de verdeeliin« van den steun zulien controi'eeren. ok Aan U, Kameraden, diie salarissen weten af te 3r- dhvingen, die den arbeiders zulien in staat ste'-Jttt len behoorlijk te îeven. Zekere pers betwist den arbeiders het recht Qk «trijden voor hun salarissen- Indien de bour-qo- geoiisie onze stem niet w'ii aanhooren, des te er-ger voor haar. 1 Ln Vlaanderen, in Henegouwen trekken de ar-, beiders naar Frankriik, waar zij werken voor hooge salarissen. Overal zulien zij hetzeî'fde )m doen. De beste arbeiders zuîâen ons verlaten en de heropbouv/ van ons senoon land bihjit m 't dlak steken. ^ o Radikale opLos&ingen zijn noodzakelij'K en gij kun,t ver trouwen in de regeering. De heer De acroix is voorstander van eene internationale arbeiderswetgeving. Verders behandelt hij het techniscn onderwijs, de arbeiderswon'ingen, de werkloosheid de ouo^r-. domspensi o e ne n, den huisarbeid om te siu iten aïs volgt : 't Volstaat niet ministers te hebben zoo mm als het volsiaat met vertegenwooràigers in het parlement. De actie der arbaiderskïasse most voortgezet worden. Rekent op U zelven en herm-nert U de woonden van een der stien-ers va,n nîi socialisme: De ontvoogctiii? arbeidert^.?sse! zal het werk zijn der arbeiders ze.veri. Vandervelde maakt <3en lof van >ertrana en Colleaux, beide benoemd tôt S'aa.t.s!niltV-r■ Men heeft gezegd diat de sociaMsten n'iei socialistische ministers zijn. Wij der.ken er aâiï socal.isten te bl,i>en. Wij zulien de verte@en-wooxdiigers van het volk, die vo-lkscom'missajriseen blijven. Veel is er veranderd sede-rt dien oorlog. V/ ] hebben vrijdenkers zien Jiaar de mis gaan om de «Brabançonne» te hooren. Wij hebbern antâ-mili-taiisten gekend in de loopgraven, vechteivde tegen het Pruisisch militarisme. De menschen kunnen nog veranderen. Waarom zouden social is ten geen goede ministers zijn? ~ Wij moeten Bel.gic heirstellen. De arbeiderskilasse heeft gezegd onder we'ke voorwaardien zij wil samenwerken met de andere Uassen. Zij eischte de vrijheid van vereeniging en de politieke gielijkheid. Deze twee essentieele zaken zij'n verzekerd. Welcîra denk ik een wetsvoorstel neer te leggen. behelzende afschafflng van Art. 310. Indien ik deze hervorming doordrijf zal ik mijn tijd niet verloren hebben. Wij hebben woord gehouden in zake Z. A. S. Gisteren s-ïond deze hervorming in ons program; heden staat zij i'n die troonrede. Het verweradert mij nog journalisten te ont-moeten, die nie^ geleerd hebben in den loop der vier llciatste jaren, en die no°g altijd dezeifde a r ijuïïic n'fi n van voor den oorlog naar voren sohuiven. 't Is diwaas en be'achelijk! Men vergeté niet, dat de arbeiderskksse ln staat is dat tôt stand te brengen wat zij veilangt. Trouwens wij zijn niet alleen. Zie naar Frank-rijik, naar E.rLgcLaP.d, naar Duitschland, gcsteTen een autocratie, hedten een groote republiek. En Rusland waar dbor een reusachtige mspanning de démocratie zegeviieitl De reaciie is plat gesla-gen en de démocratie vertoont zich op den voor-grond.E.h wel ! De démocratie doet een rondreas dioor de werelid; onvermijdelijik moet zij bij ons ook doorreizen. Hulde aan onze arbeiders en soldaten! Eenige jaren geledlen was er een man, die men deed d'oorgiaan voor een pangermaan, die heeft giezegd: «Het gezang van den Gal'lischen h aan zal de Duitsche republiek doen ontwaken». Eh wel ! De haan heeft gezongen ! De Duitsche Repuibliek staat te been en welcla begint het tdjd'-perk van recht -en brceder.i)khei<i. C. Huysmans, spreekt in het Vlaamsch. Hij wordt langdlurig toegejuicht. Hij besia,ïigt, dlal Wauters en Vanderv-elde, wanneer zij een program van nationalen heropbouw verdedligen, nog altijd de soldaten giebleven zij van het interna-tiaal socialisme. (Toej.). Deze oorllog moet die laa^ste dier oorLogen ziiw en diat is alleen mogelijk, wanneer de arbeide-i' aMer landen hand in hand gaan tôt verhinderen. van dien oorlog. (Lanigd. toej.}. Ik hoop dait de socialiisten het impérialisme niet zul'Jen kennen en dat wij het zoo zulJen aans boord leggen. diat de twi'ntiigste eeuw de eeuw derf arbeid'erskiasse is. Hij druktt de hoop uit. dat binnen enkele we-' ke.n de Internationale zal hersteM zijin, sterker dan ooit, die een wereld zonder uitbuiting en. zondler oorllog zal tôt stand brengen. Hij herinnert de hier tegenwoordige minislers er nevens de poilitieke gelijik'heid ook een nationale gielîjkheid bestiaat. Verkl'aringsn werden daarorotrent in de Kame? afgelegd'; laat ons hopen dlai ziij weLdxa in daden omgezet worden. (Daver handgeklap). Wij heb- , ben de acMvisten bekam.pt, omidlat zij de Vliaam-sche zaak comproroitteerden. Laat me dlem ■wensoh uiitdTultken, dat de Vlammgen niet zulien te lijden hebbeïi, wegens de fouten van enkelen. die zich door den argAistigen vijand op een dwctaWpoor lieten leiden. (Donder van toejuichin-gen.)Aan de sooialisten zeglt hij: Vergeten wij onzes elî'ende en wiat ons scheidt en wiij zulien onze, hoop verwezenlijken: het recht en de gerechtia-heid voor de twee na-tdonaLiteitien van on« liand. - il- 111,1 " an een oproep van den leven-smiddeleT]contrôleur or Iioover is er Maandiag in Amerika een bl->r- zondera week geopend om gelden te verza-en melen voor de voorziening van 300 milldoen te bewoners in Frankrijk, België, Rualand, de Midden-iEnropeeeeh'e rijken, Polers en Arménie met levensmiddelen. Ull Bohemen n PRAAG-. —■ In de zitting van de Natio-s- nale Vergadering is lieden een wetsontwerp !nt betreffende de afschaffing van adeffijke titels in- en oïdeteeikenen, na (ïe toeliohting der ir_ grondweiBcotnHnissie, met algemeene stermnen jp aangaiiomen. «1 Cercofde kunstwerken De commissie belast met het biventarisee-în ren in verband met de teruggave en met het ^ !egimitc>eran van de wgenaars van 33 klaten a bervattende kun*ttwerken en Mstorite'eSie ver-lin mnelingen, geroofd în Noord-Franlkrijk, la in "s het Paleis van Justitto te Brussel bijeenge-komen. Elke kiet droeg het etiket van Pring ^ Ruptpreoht van Beieren. h- De onkosten der bezetting De Vorwârls meldt : Generaal Nudent, het rl" hooCd der goallieerde wapenstilstandscornaiiis: tde, heeft de Duitsche commissie een noia . overhai'/digd, waarin voor de Eingelacha be-ï1,1 zefttinigslroepen, voot de eerste maand 40 mil-lioen mark, voor de Amerikaansche 64 mil i lioen mark worden geedsoht. Het eerste ge-ln deotte van 10 millioen moet den 5n Decem ber in Diiren, de overige 93 millioen den 12n December in Kjeiulen worden afbetaald. De verdero onkoeten deir bezetting zulien ,nog tn worden bekend geimaakt. mu mil I in —— ICorte Serichten. VERHBNIODE STTATEÏN. - Een fonda' van 5 mîllloen dollars zal bi?eengebracht worden tôt ;teon van Jood-cho burgerj ia de oorlogsgebieden — Wilson la naar Europa afgevatew. ELZAS-LOTHARINGEN. — Maarschallî Foch heeft den raad van A. en S- te M< ta ontbonden. DUITSCHLAND, — Te Keulen is in eea dezer nach'.en in een bank voor 107,000 M. aan bankbiljetten gastolen. In de^l'de s'ad werd een wagen net militaire bagage en eea militaire kas met 190,000 Mark gf stolon. — De geruehten doen de ronde, dat Dr, SolÊ, in zijn hoedanigheid van staaissekre'a-r s voor buitenlandsche zaken, atl vervan-gen worden door Dr Roscn, tôt dusver gérant te Den Haag. BPITANNIE. — Da leidera van al'.e pro. oeotauische kerken 'n (aroot-Britannia en jer-lani, hebben een boodschap g---richt tôt do cfcristemen In het Vereea.glo Kouinl-riik on ornatig hun medewerking gevraagd voor do oprichting van het volkenverbond OEKRAINE. — De consulaire veriegfn-woordigers zijil uit Rusland terug^eroepen — De Oekrainer3 zouden Lemijerg her-o-ve;xl hebben. aB1"raDwm,,a,| Elke goede socialist neemt broocl zijner , Cooperatiet. Verzekerd gewicht en h est 3 kwaliteit.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De volksgazet behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1914 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie