De waarheid: socialistisch weekblad

677 0
21 oktober 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 21 Oktober. De waarheid: socialistisch weekblad. Geraadpleegd op 04 december 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/dj58c9sk4c/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

10e jaargang, . Nr 42 . Prils : 8 Gentlemen. Zondas 21 October 1917 DE WAARHEID Orgaan van den " Vrijen Socialistenbond , ISlechts hij die de vrijheid van anderen lief heejt is die zelf waardig. ALLE BRIEFWISSELINGEN TE ZENDEN NAAR: P. De Witte, Verspyensfpaat, 10, Genf Veraatwoordelillza ABONNEMENTSPRIJS : Voor 3 maanden, fr. 1-25. Voor-6 maanden ir. 2-50. Voor 1 jaar fr. 5-00. — Op voorhand betaalbaar. — Annonçait worden gaplaatst volgens ovareenkomst "De Waarheid,, vergroot! Z0NDAG 28 OCTGBER dus verschijnt voor de eersta maal " De Waarhejd „ in haar nieuw kleed, als het grootste en prachtigste blad derstad, aan den prijs van îO centiemen. Onze oude medewerkers zijn a!len vol verschen moed, en nieuwe zijn bijgekomen. Tervvijl andere bladeo hun formaat gestadig moeten inkrimpen is " De Waarheid „ niet bang het hare te vergrooten. " De,Waarheid „ is de eenige vrije tri-buun in de stad, waarin het woord gegeven wordt aan schrijvers aller denkwijze. Dat is volgens ons de eenige weg langs waar men de lezers kan leeren overwegen en nadenken, en ook kan leeren verdraagzaam worden voor een anders meening. Wie in het blad iets aantreft dat hem niet bevalt of onjuist voorkomt, mag er op antwoor-den.De vergrooting van het blad zal ons ook toelatep vermakelijke en leerrijke feuilletons te geven. Koopt, en verspreidt dus " De Waarheid Zij alieen is sedert meer dan een jaar en haif de voornaamste steun en verdedigster der be-voikingl Dogmatische pollMen Kloseiuirild Vôôr den oorlog vervolgden onze hoofd-politieke partijen het verwezenlijken van een poiiiiek ideaal. De liberale partij streefde naar grooter individueele vrijheid, de kleri-kale partij beoogde de bevestiging van zijn moreele en konfessioneeie overmacht. ■ De eerste partij is gedreven door de over-tuiging, dat het verdwijnen der banden, die eene aristokratische en zelfzuchtige overle-vering op het menschdom legde, het eeaig midiiel is om aan ieder het maximum van genot en geluk te verschaffen, terwijl de kathoiieken meenen dat buiten den schoot van de îoomsche godsdienst geen deugd of heil te vinden is. Nevensdeze historische partijen daagde in het laatste vierde van de voorgaande eeuw eene nieu we groepeeringop:*d^socialistische. Het is haar oprijzen dat zoo 'n grondige storing in ons politiek leven teweeg bracht, dat bude andere partijen eene innerlijke omwerking moesten aanvatten om aan dezen nieuwen mededinger te kunnen weerstaan. De liberale partij, juist omdat zij de partij der individueele onafhankelijkheid is en dus geen dwang mag uitoefenen, mocht of kon moeilijk deze noodzakelijke omwerking aan-vangen. Het was de reden van hare innerlijke zwakheid en van haar tijdelijke politieke achteruitgang. De klerikale partij echter, dank aan de mschtspreuk van den godsdienst waarop zij berust, berat eene voldoende inwendige kracht om zich te hervormen en geleidelijk eene antisocialistische politiek op tebouwen. Dit ailes belet niet dat er tusschen de burgerlijke partijen en het socialisme eene ongerijmdheid bestaat, welke — jammer genoeg — niet ten voordeele komt van de politieke dogmatische partijen. Het socialisme, dat vroeger eene ideolo-gische, idealistische strekking had is een klas geworden en gaat niet meer in den strijd voor moreele of hooger politische denkbeelden, doch enkel voor materieele, zakelijke belan-gen.Dat eene groepeering, die zich onledig houdt met de verdediging van d-e eischen der arbeiders, dus der groote overmacht van het getal, de andere mirder iahijke partijen moest trachten te ovarwçldigen, was onder 'n ' democratisch stelsel zooals 't algemeen stem-recht, is 'ne tieodzakelijkheid. Hare overmacht is nog onvermijdelijker door de uitbatingvan het voc rnaamste harer werkmiddéls: de samenwerking, omdat de voordeelen welke deze verschaft ook door andere personen, niet-arbeiders kunnen gedeeld worden, en omdat zij toelaat in dezen klassenstrijd over het werk, het kapitaal en de intellektueele ontwikkeling van « burgers » te beschikken. Hoedezekolos te b:s'.rijden? Tôt nu toe werden geene voldoende midde-len daartoe gevonden. De liberale partij laat zich bedwelmendoorde naluurlijkedrangvan den mensch, die naar eigen belang en eigen genot hunkert, en hoopt dat een grondiger onderwijs de arbeiders zal terugbrengen naar het « self help » en de zucht naar onafhankelijkheid.De katholieke partij zoekt haar heil in het stichten van « sociale werken », die aan de geloovige arbeiders dezelfde stoffelijke voordeelen geven als de socialistischeorganisatie. Dit laatste-middel heeft voor eenigen tijd den vloed van de socialistische overweldiging kunnen belemmeren, maar voor hoelang nog ? Het is wel daarom dat in Zweden naar een ander middel werd uitgezien, en dat wij bij de laatste kiezingen eene nieuwe partij zagen opkomen, die evenals de socialistische gesteund is op de verdediging van de be-latigen eener klasse, en niet meer zooals de vroegere politieke partijen, het geluk van gansch de natie en de welstand van de alge-meenheid voor doel heeft. Dit is de boerenklasse. Haar macht is tôt nu toe gering, zij veroverde eerst 12 zetels op de 210, waarover de politieke partijen in Zweden beschikken.Doch haar geboorte moet, in een land als Zweden, dat op politiek gebied zooveel rijper is als het onze, doen nadenken. Is het niet op deze manier dat in .de toe-komst de politieke strijd zal moeten gevoerd worden? Zullen er in ons land ook niet, tegen-over de arbeiders der steden, eene of meer andere partijen moeten verwekt worden, die de belangen zullen verdedigen van hen die de overmacht der arbeidersklasse, — die zuiver egoïstisch is — zal schaden of verdruk-ken?Dit zal de toekomst ons leeren ! « ' Philoverax. IMP" VAN ALLES WAT Wederberichten. — Over eenige dagen liet Vooruit voor zijne weetgierige lezers eene kleine verhandeling verschijnen geknipt uit het Hollandsch Vaderland, waarin het vraagstuk behandeld werd « Hoe onze wederberichten worden vervaardigd? » Die kleine studie was, inderdaad, zeer beiangwekkend. Maar wij dachten toen wij ze lazen hoeveel belangrijker het voor zijne lezers en yoor het publiek in 't algemeen, zou geweest zijn, eens te vernemen, op leerstellige wijze, « hoe onze politiekberichten worden vervaardigd ?» en hoe men het er b. v. op aan legt om eenen tegenstaan-der uit de baan te ruimen, dien men den moed niet heeft zelve te lijve te gaan, sedert zijn tienjarig be-staan. Het zou voor de menigte leerrijk en stichtend zijn te vernemen hoe men het daaibij aan boord legt om aile invloeden en kuiperijen in gang te steken om de goedgeloovige kudde aan 't blaten te krijgen. Maar daar zal Vooruit maar liefst over zwijgen. Vooruit is voor de vrijheid, schreef Nand, over . eenige dagen nog. Ja, maar niet voor de vrijheid van hem te beknibbelen of tegen te spreken. • Eene vaststelling. — Vooruit heeft te St. Nicolaas ^enen briefwisselaar, welken wij moeten gelukwen-schen met zijne fijne opmerkingsgave. Ziehier wat het rood biad van zijne hand, in zijn nummer van 23 Sept. 1.1. liet verschijnen ; « Wie luistert en opmerkt, kan thans het volgende vaststellen. A- Een groote rijke hoort men zeggen : men moet, saprsti, maar voortvechten tôt het einde, wij moeten moed scheppen totdat wij winnen ! Min met geld en goed bedeelden, doch nog over zekere inkomsten beschikkend, zeggen dat zij het, voor de goede zaak, no|; een tijdje willen uithouden. De ongelukkige doppers, die over geen ander inko-men beschikken dan hunnen armzalligen steun, snak-ken naa.r onmiddelijken vrede, om hunnen totalen ondergang te voorkomen. Van de woekeraars en dieven, die uitlage hebzuclit den'langen duur van den oorlog betrachten, gewagen wij niet, doch iedereen kan uit bovenstaande bemer-ken, dat de barometer der vaderland sliefde bij de groote nrerderheid der menschen klimt of daalt, naar-mate de buik niee^of minder gevuld is. 't Is noodigdat ailes vast te stellen, niet alieen hier, maar in aile oorlogvoerende landen, al ware het maar om er eene kostelijke zedeles uit te trekken. Pax. » Heel juist gezien. Maar dat Pax maar oppasse dat de «welgevulde buiken » hem bij de «domme kudde» voor eenen landverrader verslijten. Over eenige dagen gebeurde het ons ook dat een boertje van Drongen ons zei, dat, volgens hem, de oorlog moest uitgevochten worden tôt het bitter einde. De man kwam ons juist een zak smokkelaardappelen aan te bieden aan den genadigen prijs van 100 frank, « om ons niet te laten verhongeren, weet ge». Wij vragen voor hem, en anderen, het eerekruis van het «ware» boerenstandpunt. Cnnauwkeurige bev/ering, — Jan Samyn, beweerde over eenige dagen in Vooruit : « Als de werklieden verstandig zijn en willen, zullen de patroons loonen betalen volgens de bekwaamheid er.' ce ernstfgheid van h^t werk zooals men dit sedert eene halve eeuw toepast in Engeland, dank zij de machtige «Trader Unions ». Dit is niet juist. Voorzeker hebben de «Trade Unions» (vakbonden) op de werkgevers druk moeten uitoefenen om opslag van loonen te krijgen en tôt een loonstandaard te geraken, die van de Engelsche werklieden, onder hunne klassegenooten, de aristocraten van Europ? gemaakt heeft. Maar de werkgevers van Engeland zelve konnen die loonsverhoogingen maar toestaau omdat.zij zelve op de w^ereldmarkt om zoo te zeggen, als nijveraars en bevoorraders, alieen stonden tôt vôôr een veertigtal jaren. Juist daardoor konnen zij die loonsverhoogingen op hunne buitenlandsche klan-ten verhalen en, dank aan het ontbreken van mededin-ging, moesten deze klanten zich die prijsverduring hunner waren laten welgevallen. Sedert een zeker getal jaren was die toestand op de ' wereldmarkt heel anders geworden : de mededinging werd met den dag scherper, en de Engelsche werkgevers moesien in menige gevallen loonsvermindering voorstellen of wel hunne werklieden afdanken. Vôôr den oorlog groeide in Engeland de werkeloosheid aan op onrustbarende wijze. Vandaar die reusachtige werkstakingen, waarvan men in de bladen van over eenige jaren gestadig hoorde gewagen en die aan de Engelsche regeering de grootste bezorgdheid voor de toekomst inboezemden. Een man met halve hersens. — De oorlogsehirurgie maakt met den dag meer vorderingen. Voor de Parij-sche academie voor geneeskunde vertelde dr. Jurepin dezer dagen hoe hij een soldaat had geopereerd, wiens halve hersepan was weggeschoten. Die man oefent thans weer zijn timmermansbedrijf uit, en hoewel hij in werkelijkheid slechls over de lïelft van zijn voor-malige hoeveelheid hersens bescHkt, is er noch uiter-lijk noch verstandelijk iets bijzonders aan hem te bespeuren; hij maakt zijn tiuimermansbecijferingen even nauwkeufig als voorheem Als de wetenschap het zoover kan brengen dat we het geheel zonder hersens kunnen doen, zullen velen van hun gemak niet weten. We lezen in de Nieuwe Gentsche Courant : Mysterie. — Onder dien titel lezen we in Vooruit : ■ « Dinsdag namiddag hield een wagen geladen met suikerij stil aan eene woning in de Zondernaamstraat en drie zakken werden er afgezet. De po'itie heeft ze nog denzelfden namiddag in beslag genomen. Een familielid uit die woning bekleedt eene plaats in het Voedingscomiteit. Zouden hieromtrent geene nadere inlichtingen kunnen worden verstrekt, want dit schijnt heel mysterieus te zijn ? » Is het ons toegelaten onzen confrater er op opmerk-zaam te maken dat tôt hiertoe niemand o, heldering bekwam in het mysterie van de duizenden kilos onge-brande suikerij die in Vooruit's kasteei onlangs werden ontdekt? Het is zeker goed dat personen wier handel en wandel in den haak niet is, aan den kaak worden gesteld, maar enfin, men kent de historié van den splin-ter en den balk. Wat moeten wij daarop zeggen ? i Och, niets anders dan dat onze vrienden van Ons Heeren gelukkigen zijn, die te laat zijn gekomen wan-neer deschaamte uitgedeeld werd. Triene Mussche was verrijkt met een achtste kind en kreeg het bezoek van hare vriendinne Gusta, die haar vroeg wat God haar verleend had. — 't Is 'n jongen, zei ze, 'k heb 'r nu vijve en drij meiskes in 't leven ; maar iets dat kurieus es, — voegde ze erbij,"— es di ai ulder nomen beginnen met 'n esse (S) : Sozef, S*ine, Suustin, Suul, Sarlotte, Seerom en Soseephine; — daar en es maar eenen, die zijne nome begint met een erre (r), en dat es Ernest. — Bij ons, es 'er ook alzoo iets aardig, zei daarop Gusta; « al tnijn jongens hên twee nomen, uitgenomen onzen Saarlouis. » — Brief van Pe MaerfeUere —0— Heer Opsteller, Ik weet niet wat de menschen in hun vel hebben tegenwoordig. Of dit nu komt omdat ze te veel tijd hebben, of omdat de tijd hun niet aanstaat en zij daardoor ^âesgezind worden, weet ik niet, maar velen worden hersen-pikkers, uilpluizers, voor wie men moet zien wat men schrijft. Ge weet hoe onze vriend Nand vroeger in het blad al mocht vertellen wat hij wilde, , dezelfde zaak of ding heden wit en morgen zwart noemen, onze brave geloovige « gaai-tjes » vonden er geen graten in. Heden schijnt dit te willen veranderen. Ik hoor ze veel mompe en ever de onbeduiden-heid van onzen Vooruit, die naar hun zeggen niets meer inhoudt dat het lezen waard is. Meer nog, zij durven zic vermeten artikelen te ontleden en aan hun zwak oordeel te onderwerpen. Ik denk dat ze zulks geleerd hebben in uw blad, Mijnheer, waar ook al wat wij sçhrijven in uit^epluisd wordt. Zoo kreeg ik deze week eene afvaardiging te huis die mij kwam intervieuwen over een artikel ia VooruiU verschenen den 8 Septem-ber 1.1. en getiteld : Uit de oude doos, overgenomen uit den Belgischen Volksalma-nak van 1840, en waarvan onze Nand zegde: dat men er kon uit zien dat de volksver-drukking en de werkersstrijd juist niet dag-teekenen van vandaag of gister. De woordvoerder van de groep zegde mij dat dit anikel van bij zijne verschijning hunne verwondering had ^opgewekt, nadien verboomd was, maar weer in hun geheugen gekomen was door mijn sçhrijven aan den oude Koster. Zij wilden vain mij weten wat ik er over dacht. - — Ge weet, zegde men mij, hoe men ons vroeger wijs maakte dat de kooperatie, de ziekenbeurzen, 't stemrecht, vakvereenigin-gen, verplichtend onderwijs, enz., uitvindin-gen waren van Vooruit, of van ons Eedje. Al wie iet van deze attikelén ook ter hand nam werd uitgescholden voor martiko. En nu vernamen wij door Vooruit zelf dat al deze dingen reeds gekend waren van in 1840, en dat onze leiders — die wij altijd aanzien hebben voor ger.iën — die wonderbare uit-vindingen hebben gedaan die het volk moesten redden, eigenhjk maar n?a;ers waren van andeten die hen vooraf gingen, on wie weet waren dezen op hunne beurt geen navolgers van nog anderen uit vroegere tijden. Zoo lezen wij" in dien « Volksalmanak » o ver een meeting die in 1840 te Brussel plaats had : « Eenen jongen redenaer d e 1 zien dat het lyden des volks niet voortkomt dan door de slechte wetten en de misbruiken der maatschappy, doordien de twee derde deelen der opeçbare belastingen op den werkman druk-tien, die daarby nog van aile regt oi.tbloot is, aenge-zien hy geene vertegenworr jigers naer de wetgevende kamer mag zenden om zyne belangen vcor te staen, als ook doordien er zoovele personen gevonden worden,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De waarheid: socialistisch weekblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1906 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes