De waarheid: socialistisch weekblad

674 0
07 oktober 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 07 Oktober. De waarheid: socialistisch weekblad. Geraadpleegd op 04 december 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/p26pz5340w/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

10e Jaargang. Nr 40 Prijs: 8 Centiemen. Zondag 7 October 1917 DE WAARHEID k*3£HJ.iJPiPW W MHB Mm SSaB mni mtSmMSB ^^îSjf. sOBMHBSP MMWMBP fIMilÉWi' «œrcSflrf» Orgaan van den " Vrijen Socialistenbond „ ■ ■4=======—-as—-— ABONNEMENTSPRIJS : . Slechts hij die de vrijheid van anderen ALLE BRIEFWISSELINGEN TE ZENDEN NÂAR: Voor 3 maanden, fr. 1-25. Voor 6 maanden fr. 2-50. lief heeft is die zelf waardlg. B n .. _ -• — - Voor 1 jaar fr. 5-00. — Op voorhand betaalbaar. — ~-i—- l_ P. De Witte, Vepspyenstraat, 10, Genf . J , ' , H Annoncaii worden geplaatst volgans ovaraenkomst VcrantwoordeUllrm llitae-ver BERICHT Ailes wat het blad betreft moet ten laatste den Dinsdagavondo/? ons bureel besteld zijn, wil het in het namtner det week kunnen opgenomen worden. Het " ware.. standpunt m. In ons vorig artikel hebben wij aangewe-zen dat het menschen-geslacht is onderver-■deeld in rassen; de rassen in stammen of volkeren-families ; deze families in volkeren o£ naties ; deze naties in klassen; deze klas-sen in standen of beroepen. Eindelijk is elke stand of beroep nogmaals onderverdeeld in huisgezinnen. Al deze groote en kleine groepen hebben hunne gemeenschappelijke en hunne bijzon-dere belangen, die afhangen van hunne ge-m^enzame of verschillige lichamelijke of zedelijke eigenschappen, ofwel van de aard-rijkskundige ligging hunner woonplaatsen of belangen. Een blik op de werelckaart, zalden opmer-ker aanstonds doen inzien : waarom b. v. Japan over twaalf jaar met Rusland aan den stok geraakte; ('t was immers om der wille hunner tegenstrijdige belangen, of — naar socialistischen zin — der tegenstrijdige belangen der Japansche en Russische kapitalis-ten in Corea en Mandchoerie) waarom Japan deelnam aan den huidigen oorlog tegen Duitschland; ('t is immers om dezelfde rede-nen in China en in de Carôlineaeilanden); waarom ook vroeg of laat Japan en U. S. America zich zullen bevechten, ('t is immers om der wille der Phillippijnsche en vele andere eilanden in den Stillen Oceaan). De groote grove dwaling van Karl Marx en zijne volgelingen bestond juist daarin dat zij de onvermijdelijke tegenstrijdigheid der belangen en den onoverkomelijken tegenzin der geestesgesteltenissen al dezer verschei-dene rassen, families, naties, standen en huisgezinnen wilden looehenen, en erdus in hunne voorgestelde hervorm i ngsplannen geen reken-schap wilden van houden. Alleen de verschillige,-tegenstrijdige belangen der klassen in den volstreksten zin des woords, namen zij aan, en aldus bevestigden zij den klassen-strijd, als den eenigen mogelijken en natuur-lijken.Die leering werd aan de werklieden en burgers verduidelijkt door het ëenvoudig parool : « Werklieden aller landen, vereenigt U ». Menzou even eenvoudig en evenvruchte-loos aan de andere klassen hebben kunnen voorhouden : « Kapitalisten aller landen, vereenigt U », of aan de burgers : « Klein-burgers aller landen, vereenigt U ». Vooru.it zelf heeft, voor wat-de klein-bur-gers betreft, reeds meer dan eens, en terecht, geschre ven dat zulks zelfs aan de burgers van één land om zoo te zeggen onmogelijk is, dus nog veel meer voor de burgers van al de landen. Zou hij die mogelijkheid ook voor de kapi-listen kunnen ofdurven staande houden? Dat parool gaf aan den « menschenstrijd » een zeer eenvoudig en voortie massa — burgers en werklieden — zeer gemakkelijk te begrijpen uitzicht, en het is dus zeer licht te verklaren waarom de Marxistische leering zulken rasschen voortgang maakte. D: meeste menschen zien toch van den chaotischen strijd welk gansch hun geslacht gestadig, min of meer zienlijk of verholen, beroèrt, niets meeraf dan wat in hunne eigen omgeving gebeurt, en dat is meestal en voor-uamelijk den klassenstrijd. Maar vraagt eens b. v. aan Noord-Amerikanen of er geen on-verbiddelijke afkeer bestaat tusschen blanken en negers, zoo dat deze laatsten op reis, met geld in handen, in een hôtel voor blanken noch slaping noch eten zouden kunnen krij-gen, en vele andere dingen meer, en gij zult u aanstonds kunnen overluigen van deecht-heid van den rassenstrijd Indien iemand aan voorzitler Wilson de vraag moest stellen of de Amerikaansche démocratie ook inhoudt dat, voortaan, de blanke en, zwarte werklieden, burgers en kapitalisten, overal op denzelfden voet gaan behandeld worden, zou hij met zijnen mond vol tanden staan en hem, waarschijnlijk, — op dit oogenblik—niets beter wetente antwoor-den dan dat hij « te veel Duitschgezind » is. Vraagt eens aan de Mmkanen of de belangen hunner eigen landgenooten — werklieden, burgers en kapitalisten — en die der Engelschen, Noord-Amerikanen, Duitschers en Franschen in deMexikaansche petroleum-veldendezelfde zijn? Gij zult vernemen,zoo-als Vooruit zelf het over eenige maanden aan zijne lezers mededeelde, dat er daar voorna-melijk tusschen kapitalistengroepen van verschillige naties, Mexikaansche en Noord-Amerikaansche vooral, een hevige strijd ge-leverd wordt, waaraan heel dit rijk, mooi land, sedert jaren in beroering, kommer en ellende gestort werd. Hadden de vreemde kapitalisten hunne Mexikaansche klassegenooten alleen de uit-bating dier petroolveldenlateninrichten, dan zou er wel tusschen Mexikanen klassenstrijd, zooals overal, ook bij ons, bestaan hebben. Maar wij gevoelen thans aan eigen lijf, dat die klasserstrijd niet zoo schromelijk geweest zou zijn als de volkerenstrijd dien zij en wij nu beleven. Is het duidelijkgenoeg(l). Dat is volkerenstrijd. Want niet alleen de Noord-Amerikaansche kapitalisten hebben belangen bij 't bemachtigen derMexikaansche petroolvelden, maar ook tal van Amerikaansche burgers, die er voor hunne zonen plaat-sen zullen kunnen vinden als ingénieurs, be-stuurders, boekhouders, enz.; en vele dui-zenden Amerikaansche werklieden zullen er voor zich of hunne kinderen, als meester-gasten en opzichters, immer befer betaalde taken vinden dan in eigen land. Voor de Mexikaansche peones zal men den groven arbeid overlaten. Van al die toestanden en aangelegenheden en duizend anderen, wilden Marx en zijne volgelingen geen rekenschap houden. Zoolang hunne leering maar in Europa ver-kondigd en beleden werd, kon zij nog min of meersteek houden. Immers verschil van rassen bestaat om zoo te zeggen op ons vaste-land niet, dus is geen rassenstrijd mogelijk: hetanti-semitisme kan geen uitgebreide ver-houdingen aannemen, omdat er te weinig Semieten zijn. Sedert de groote Fransche Omwenteling van 1789 en haren nasleep der Napoleonfische oorlogen, die ervan den terugslagover gansch Eiiropa verspreidden, |was er in Europa een betrekkelijk rustige of toch minof meereven-wichtige toestand gekomen, waarin Engeland, na Frankrijk verslagen te hebben te Waterloo, in 1815, den voorrang had. Wij zullen maar niet gewagen van de omwentelingen van 1830, 1848 en 1870, noch van de oorlogen gezegd van den Krim, in 1854, tusschen Frankrijk en Engeland eener-zijds, en Rusland anderzijds, noch van den Duitsch-Franschen oorlog van 1870, noch van den Turksch-Russischen oorlog van 1878, en anderen van minderen omvang, welke in de (1) Wij blijven ter.beschikking der lezers die ons nadere, scherpere vragen zouden willen stellen. Europeesche geschiedenis'en toestanden maar de beteekenis hadden van verdere aanpassin-gen of plaatselijke wijzigingen. Eén ding s*aat vast : sedert 45 jaren beleefde Westelijk en Centraal Europa, een tijdperk van vrede zooals het sedert eeuwen niet meer was gej schied. Maar waren de poorten tan Janus' oorlogs-lempel gesloten, middelerwijl had de han-dels- en nijverheidsmededinging — die vreed-zame (?) worsteling (!), zooals zij op bartketten en congressen plechtstatig werd geprezen — niet stilgestaan en, vrcedzaam gaande weg, hadden er een heele boel machts- en invloed-verschuivingen plaais gevonden. Aldus was het eigenlijke zwaartepunt van Europa aan 't wankelen gebracht geworden. Inde Frae! (vandaar wrevel en wrok) zooals de Romein-sche dichter Virgilius het heette. Het evenwicht, 't is te zeggen de vrede, werd nog slechts door de moeizaamste pogingen der diplomater, door de heiligste bezweringen der pacifisten, kunstmatig recht-gehouden.Maar handel en nijverheid, waarvan de meerdere kunde en bekwaamheid zich hadde verplaatst, gingen des niet te min gestadig voort hunne evenwicht-verstorend» werking te doen gevoelen : mogendheden die vroeger, on handels- en nijverheidsgebied den eersten rang hadden bekleed, voelden zich, lang-zaam maar zeker, naar den tweeden schuiven, zonder hoop noch uitzicht zich — op vreed-zame wijze, zoo als men dat noemt — te handhaven. Habent sua fata! De sphinx zag het noodlot aankomen : de Groote Oorlog der XXe eeuw brak uit, zoo als hij uit-breken moest. Europa was een nieuw tijdperk van omwenteling ingetreden ! Nu zouden de leering van Karl Marx en de belijdenissen zijnerapostelen en volgelingen, voor de eerste maal, op plechtige wijze en groote schaal, aan de proefneming der wer-kelijkheid worden onderworpen. De looehening van het menschendrijver.d beginsel, der rassen ennationaliteiten, de be-vestiging van de uitsluitelijke hechtheid van den klassenstrijd en het standenbewustzijn 'zouden nu den vuurdoop moeten onderstaan. Eilacie ! het was de ineenstorting van heel het kunstig opgetrokken gebouw. Juist in die landen, waar het internationaal socialisme, sedert de langste jaren, verkondigd, in de breedste lagen verspreid was, werd de klas-- senstrijd het eerst en het verst op den ach-tergrond verdrongen en brak de volkeren-krijg het hevigst en het bitterst naar voren. Op het theoritische vraagstuk van de broederlijke vereeniging der werklieden aile r landen, gaf thans hetpractische proefstuk v?n de vijandige standpunten der werklieden aller volkeren met vreeselijken klank een ontkennend antwoord'. Sphinx. wm—wn« —■ ■ i«r m ■ hiii—iim i «i ■■ m i in i ■■ mhh um- Er zijn niet dan zeer zwakke redenen om te gelooven dat de strijden tusschen de volkeren in de toekomst min hevig zullen zijn dan in het verleden. Er zijn integendeel zeer sterke redenen om aan te nemen dat zij veel heviger zullen zijn. Toen de volkeren ge-scheiden waren door groote afstanden die de wetenschap nog niet had kunnen inkorten, waren de oorzaken tôt botsingen zeer raar. Heden worden zij meer en meer talrijk. Eer-tijds waren het bovenal dynastieke belangen, of de grillen van veroveraars die de internationale oorlogen deden ontstaan. In de toekomst zullen zij als voornaamste oorzaak hebben de groote economische belangen waarvan het leven der volkeren zelf afhangt, en waarvan wij voorafgaandelijk de kracht hebben aangetoond. De toekomstige strijden tusschen de natiëa zullen echte strijden zijn om het bestaan, die bezwearHjk zullen kunnen eindigen zonder de volledige vernieti ging van een der strijdenden. ; Gustave Le Bon, VAN ALLES WAT .Roode gelijkheid. — De werklieden uit de Kleine Lys hsbben met hflrme bazen onderhandeld en dezelfden bijleg gevraagd zoo als in andeire fabrieken als zij volledig werkeloos zijn Daar worden aile werkers op denzelfden voet behandeld voor wat een onderstand betreft, want, deze die in den loop van 8 tôt 9 weken niet hebben gewèrkt, ontvingen geen onderstand. Dit is onrechtvaardig. Wanneer men onderstand geeft aan het personeel, moet dit voor allen gelijk zijn. Maar waarom moest de onderstand niet voor allen gelijk zijn, wanneer het gold om uit het werkloozen-fonds, gevoed met de Stadsgelden, dus met de centen van iedereen, bij het begin des oorlogs, hulp te verleenen aan de werkelooze werklieden ? Was het rechtvaardig maar alleen die gelden uit te deelen aan de vereenigden en de onvereenigden uit te sluiten ? Ja, zeker, omdat die vereenigden voor 9/10 leden waren vàn de roode kapel. A!s ersprake is van gelijkheid en rechtvaardigheid behooren de Vooruiters te zwijgen! Een blank loonslayinnetjs. — Volgens het Journal des Débats komt er in de Vereenîgde Staten — natuurlijk ! — een werkcontract gesloten te worden dat ailes overtreft wat tôt nog toe gezien werd. De « Inoc Film Company» heeft zekere miss Lilian Read, thans 17 maand oud, tôt haar 20e jaar aan haren uitsluite-lijken dienst verbonden om voor filmtafereelen te spe-len. Van af haar tweede jaar zal zij (?) 62,50 fr. 's weeks trekken ; deze som zal verdubbeld worden in haar derde jaar en zo voort ; zoodat miss Lilian op haar zestiende jaar reeds een wekelijksch inkotnen van 625 fr. zal ge-nieten. Bover.dicn bevat het contract eene bepaling volgens welke het haar verbode#is voor haar 20e jaar in het huwelijksbootje te stappen. Echt vaderlijk ! Zoo zal miss Lilian et voor behoed zijn verdronken te wezen eer zij het water kent. Vooruit spreekt eveneens over dit bericht, maar zonder dat Nand meent dat zijne princiepen er bij in 't gedrang komen. Nogthans, vinden wij dat er hier sprake mag wezen van erge kapitalistische loonslavernij en uitbuiterij, waartegen het arm «missje» zich niet zal kunnen verweren, .aangezien zij niet meerderjarig is en vooral geen stemrecht heeft. Terecht daarom, eischte welear de Parijzer s >cialist Jean Grave de moidig- en stemge-rechtigheid voor de kinderen van zoo haast zij alleen kunnen loopen. • Eene onafweerbare begooeheling. — Het Midden-komiteit der socialistische .partij van Geeraardsbergen liet over ettelijke dagen in het dagblàd Vooruit een open brief verschijnen gericht aan het stadsbestuur en aan het Hulpkomiteit dier stad, dat aldus aanvangl : « Heeren, wij nemen de eerbiedige vrijheid UE. te vragen al het mogel^ike te doen om de steun aan de behoejtigen te verhoogen, gezien de steeds stijgende levensduurte en de daaruit immer grooler wordende ellende. Zelfs vele gerneentebesturen hebben het loon van hun personeel verhoogd. Ook het Provinciaal komiteit heeft eene bijzondere toelage verleend enz. Het is toch eigenaardig hoe weinig menschen zich kunnen inbeelden dat meer geld — goud of papier — in de handen der koopers op niets andeis kan uitloo-pen dan op vermeerdering der prijzen. 't 1s nogthans zôô eenvoudig om te begrijpen : als er veel koopers (met veel geld op zak) ter markt zijn en weinig koop-waren, dan moeten de waren stijgen in prijs en, omge-keerd, als er weinig koopers (met weinig geld op zak) en veel koopwaren zijn, moeten de prijzen dalen en zal men voor zijn weinig geld veel meer krijgen dan anders voor zijn groot geld. Wat moeite geeft VooritWzSch om die elementaire grondwaarheden aan zijne « gaaien » uii te leggen? 1s het, aldus toegerust, dat het • soevereine volk» de ta^k om het staatshuishouden te helpen besturen moet aanvatten ! Of moet het volk onwetend blijven opdat Vooruit's bazen zooveel te gerrakkelijker met de « gaaien » kunnen omspringen als de kat met de muis ? Aile macht komt uit het volk I — In de nieuwerwet-sche «démocratie» komt aile macht uit het volk! Dat ziet men thans in Rusland dat nu insgelijks « geme-derniseerd» is. De minister vun binnenland komt te verklaren dat men nog imaier werkt aan het opmaken der kiezerslijsten, die 30 miljoen namen zullen belïel-zen. Ook dat de kiezingen zoo wat 100 millioen roebel zullen kosten. • Hum! dat zal velen doen nadenken dat de « deno-cratie» nog zoo n goedkoop regeer'ngss'elsel niet i", als velen wel voergeven. De min'ster voorîiet waar-schijnlijk een leger met volksredders zoo talrijk als de sprink-hanen !

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De waarheid: socialistisch weekblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1906 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes