De waarheid: socialistisch weekblad

664 0
18 november 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 18 November. De waarheid: socialistisch weekblad. Geraadpleegd op 04 december 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/q814m9331r/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

10e Jaargang. Nr 46 Prijs: 10 Gentlemen Zondae 18 November 1917 DE WAARHEID - Org&an van den " Vrijen Socialistenbond „ - Slechts hij die de vrijheid van anderen lie/ keejt Is die zelf waardig. ALLE BRIEFWISSELINGEN TE ZENDEN NAAR: 0© Wiite3 Wsspsipyerast^aat, 10, Geiaf ABONNEMENTSPRIJS : Voor 3 maanden, fr. 1-30. Voor 6 maanden fr. 2-60 Voor 1 jaar ir. 5-20. — Op voorhand betaalbaar. — Annonoen wordan gsplaatst volgens ovBreenkomst In het Stedelijk Mloozenfonds We deelen hieronder een rondschrijven mede van het Werkloozenfonds, gericht aan de aangesloten syndikaten, gevolgd door het antwoord dat « De Voorzorg » er op geeft. Stellen we aldra vast dat de « politieke » syndikaten hier een kneep komen uit te halen die het bestaan van elk organisme, dat zich bij het Stedelijk Werkloozenfonds zou willen aansluiten, onmogelijk maakt. Inderdaad, wordt het voorstel aangenoraen, dan moelen vereenigingen als « De Voorzorg », het Spaar-fonds verdwijnen, want die bestaan uit aller-lei personen die bij geene « vakvereeniging » zijn ingelijfd. Ze zoudenaidus verplicht wor-den hunne ledën af te staan aan de politieke weerstandsvereenigingen, die sinds drie jaren de klassenstrijd voeren met de zuurgewon-nen penningen der burgerij van Qent, die de stadsschuld op onrustbarende wijze zien aan-groeien.Dat de betaalde sekretarissen der politieke syndikaten ailes in het werk stellen om de onzijdige vereenigingen te dwarsboomen en hun bestaan onmogelijk te maken, dat kan men aantiemen, dat is hunne roi, daarvoor ontvangen ze geregeld de judaspenningen, doch dat de mandatarissen van de Gentsche bevolking daar zullen aan medehelpen kun-nen we niet aannemen. We zijn dan ook verzekerd dat het inkwisi-teursvoorstel van de politieke hansworsten metklank door de Gemeenteraad zal verwor-pen worden. Men vergete het niet, het Werkloozenfonds is een Siedelijke, openbare dienst die moet toegan' lijk blijven voor eenieder, zonder verplichting van zich bij deze of geene vakvereeniging aan te sluiten. We komen later op deze hoogst gewich-tigî; zaak terug. In afwachting deelen we hieronder de twee belangrijke dokumenten af. Stad Gent Gent, den 3 Nov. 1917. WERKLOOZENFONDS Mijnheer, In zitting van 31 Juli heeft ons Comiteit besloten : 1° dat het Werkloozenfonds geene vrouwen mag aanvaarden die tegenwoordig eenvou-dige huishoudsters zijn, onder voorwendsel dat zij gebeurlijk het inzicht zoud n kunnen hebben, in handel of nijverheid te treden of her in te treden. 2° dat het Werkloozenfonds zelve de noo-dige onderzoeken mocht doen ten einde na te zien of de personen, die voorgesteld zijn als aangeslotenen, werkelijk tôt de arbeidende klas behooren, en dit zonder de intrede der werkloosheid af te wachten. 3° dat het onderzoek over dit punt niet alleenlijk moest plaats grijpen met betrek op de nieuwe leden, maar zich tevens moest uitbreiden tôt de oude leden, die sedert den oorlog niet werkloos geweest waren en alzoo nog geen bewijsschrift van hunnen patroon voorgelegd hadden, vaststellende dat zij, in Juli 1914, in handel of nijverheid dienstig geweest waren. * * * Het Comiteit, in zitting van 28 Oogst, overgaande tôt het onderzoek der uitvoerings-maatregelen, besloot dat het noodig was, de aangesloten vereenigingen te verzoeken, aan de noodige onderzoeken deel te r.emen. De heer Secretaris liet dus den 3 Septem-ber aan al de betrokken vereenigingen weten dat zij aan hunne leden, die in 1916 of 1917 niet werkloos geweest waren, dienden te vra-gen, een bewijsschrift van hunnen patroon voor te leggen, vaststellende dat zij in Juli 1914 werkzaam waren. Deze omzendbrief bad onmiddellijk de geschreven protesten ten gevolge van vijf vereenigingen. Naar aanleiding der bewijsvoeringen en bemerkingen der onderscheidene briefwisse-laars en om verschillige redenen uiteengezet in onze zittingen, en rekening houdend van deze die ons in verschillige richtingen wer-den voorgelegd, werd, in vervanging van bovenstaande besluiten, de volgende rege-ling, betreffende de inschrijving der leden, aan het Comiteit van het Werkloozenfonds onder-worpen ; BESLUITEN. I. Iedere beroepsvereeniging mag als leden van het Werkloozenfonds alleen inschrijven: 1° personen die werkelijk het beroep uit-oefenen voor hetwelk de beroepsvereeniging gesticht is ; 2° de werkloozen van dit beroep, die hunne bezigheid verloren hebben, zonder een nieuw beroep te hebben aangenomen ; 3° de leerjongens in het beroep gebezigd; 4° de leerlingen van ambacht of nijver-heidscholen, voorzien van een regelmatig eind-diploma van hun beroep, die, niettegen-staande hun verlangen, nog geene bezigheid in hun beroep gevonden hebben. II. Het W. F. is gemachtigd, het voorhan-den zijn dezer voorwaarden na te zien en het syndikaat moet te dien einde de noodige stukken leveren. .Het W. F. mag de inschrijving ter Werkbeurs der werkloozen eischen. III. De aangesloten algemeene vereenigingen mogen, in dezelfde voorwaarden, als leden van het W. F. alleen degeuen inschrijven, die het beroep van werkman of bediende uitoefenen of uitgeoefend hebben, volgens de voorwaarden vermeld in het règlement van het W. F. De gehuwde vrouwen, die vrijwillig de nijverheid verlaten hebben, zullen slechts in het W. F. mogen ingeschreven worden, wan-neer zij werkelijk hunne bezigheid in de nijverheid hernomen hebben. IV. De leden, die in tegenstrijd met deze bepalingen ingeschreven zijn, hebben geen recht op de vergoedingen van het Fonds. * H: * Het Bestuur van het W. F. besloot deze voorstellen aan het oordeel deraangeslotene Vereenigingen te onderwerpen alvorens ze bepaaldelijk vast te stellen, met verzoek, aan den heerVoorzitter uwe schriftelijke opmer-kingen te laten geworder. voor Maandag, 12 dezer, of ze door uwen afgevaardigde, in zitting van Dinsdag, 13 dezer, te doen kennen. Het volgende punt, dat zich insgelijks aan de dagorde bevond, werd met hetzelfde doel verdaagd : a) Wensch van de Vereenigingen, om eene strengere beroepsindeelingte zien opleggen, 't is te zeggen dat b.v. een vlasbewerker in eene Vlasbewerkersvereeniging dient ingeschreven te worden en niet bij eene Katoen-bewerkersvereeniging mag aangesloten zijn. b) Herziening der lidfichen en gebeurlijke uitwisseling der leden die in hunne Veree-niging niet thuis behooren. Het ware ons aangenaam, terzelfdertijd uwe opmerkingen aangaande dit punt te ver-nemen.In afwachting bieden wij u, Mijnheer de verzekering onzer hoogachting aan. Namens het Comiteit : De Secretaris, De Voorzitter, V. Verdickt. L. Variez. —o— Gent, den 10 November 1917. Aan de Heeren Voorzitter en Leden van het Besturend Bureel van het Stedelijk Werkloozenfonds van Qent. Waarde Heeren, Uw geëerde omzendbrjef van 3 dezer, namens het Bureel van het Stedelijke Werkloozenfonds, bevat ônder andere de melding dat vooraleer eene bepaaldelijke beslissing te nemen betreffende het aannemen van leden, dezelve aan het oordeel der aangeslotene vereenigingen te onderwerpen met toelating opmerkingen te mogen maken omtrent de voorgestelde besluiten. Alvorens, Waarde Heeren, deafzonderlijke punten te behandelen, willen wij doen op-merken dat zoolang een werkloozenfonds, op zich zelf, afhangt van politieke groepen, dezelve de belangen der werkersbevolkingin het algemeen niet kan behartigen. Een werkloozenfonds moet, om terecht stedelijk of nationaai te kunnen genoemd worden, toegankelijk zijn voor gansch de wer-kende klas zonder onderscheid van denkwijze. In den schoot van een degelijk werkloozenfonds, kunnen afdeelingen gesticht worden voor de onderscheidene belangen als deze der Werk- en Nijverheidsraden. De verbanning van een lid door een politieke groep, alwaar men soms 20 en 30 jaren lang gestort heeft tegen ouvrijwillige werke- loosheid, mag niet voor <;evoIg hebben dat een gezin den stedelijken steun ontzeg wordt voor feiten waarin een werkloozenfonds niets te zien heeft als officieele instelliug. Tôt zoolang, waarde Heeren Voorzitter en Leden van het Besturend Bureel, is destich-tingvan een Stedelijk Werkloozenfonds niet zooals het behoort! Nu ter zake. Opmerkingen betreffende de voorgestelde besluilen : I. Werklieden heden werkzaam als arbeider in de metaalnijverheid zullen, bij eene betere gelegenheid, gaan werken als arbeider in de katoen-, vlas- of weefnijverheid zelfs, bij wer-keloosheid of krisis, als dokwerker. Moeten deze werklieden telkens overgaan tôt vereenigingen van genoemde vakken ? Mag men de werklieden verplichten deel te nemen aan eene politieke partij waarvan zij, volgens hun geweten, de opgelegde plichten niel kunnen en, in menig geval, volgens de wet, niet mogen vervullen? Mag men, om den geldelijken steun van officieele instellingen te genieten, .stortingen eischen tôt andere doeleinden dan Seze wsar-voor het fonds is gesticht ? De werklieden moeten vrij zijn van den keus der vereeniging gesticht tôt bescherming tegen werkeloosheid en onder de voorwaarden aangenomen door het Stedelijk Bestuur tn bepaald door de statuten onder goedkeu-ringder Bestendige Deputatie. Daarom, Waarde Heeren, stellen wij Ucd. voor de volgende besluiten te willen stein-men : 1° Het staat den werklieden vrij, naar hunne keuze, deel té nemen van eene vereeniging tôt bescherming der onvrijwillige werkeloosheid. 2° Vereenigingen, die vooraf eischen deel te maken of geld te doen storten voor andere doeleinden dan bescherming tegen onvrij,-willige werkeloosheid, kunnen niet aanzien worden als werkloozen-fondsen. II. Voor wat betreft de inschrijving ter werkbeurs, ware het niets meer dan plicht dezelve te eischen en dat de voliedige werkeloozen zich aldaar minstens 14dagelijks moeten aan-bieden.Als controol dient, ter werkbeurs, een stem-pel gezet te worden op de werkloozenkaart door het Nationaai Comiteit (Kuiperskaai) uitgegeven. In geval de werkloozen geenen steun van het Nationaai Comiteit ontvangen en daardoor ook geene kaart hebben, zal de kaart der vereeniging moeten gestempeld worden. III. Men kan vrijwillig het werk verlaten, voor verschillige redenen, om bij eene betere gelegenheid en volgens de omstandigheden te hernemen. Met dit vooruitzicht, wil ook de jehuwde vrouw, vooral in dezen oorlogstijd, zich verzekeren. In aile geval, kan men geenen steun genie-:en en zonder bewijs van onvrijwillige werkeloosheid.Het Besturend Bureel zal best doen elke îanbieding te aanvaarden en te bepalen minstens een jaar ingeschreven te zijn. Tevens dat de steun slecht kan toegestean worden na bewijs in de laatste zes achtereenvoigende maanden gewerkt te hebben. Wij hopen, Waarde Heeren Voorzitter en Leden van het Besturend Bureel, dat Ued. het nut en de noodzakelijkheid onzer voorstellen zult inzien en eene gunstige stemmirg uitbrengen. Aanvaardt intusschen, Heeren Voorzitter en Leden, de verzekering onzer hoogachting. Namens het Werkloozenfonds «De Voorzorg» Get. P. BAUOEWYN en M. SPELTINCKX. CBOtsu mm—' VAN ALLES WAT 'tWas een goede raad. — Men weet dat Eedje — volgens De Maertelaere — bij het begin der Russische omwenteling zinnens was naar Rusland te gaan, om daar te be-proeven den afgestelden Tsar zijn plaats in te nemen, indien hij daarmee het Russische volk uit aile inoeilijkheden kon helpen. Dit was een edelmoedige opwelling die De Maertelaere hem ten ste'iligste afried. Hoe goed dien raad was kan men afmeten uit het lot dat thans Kerenski — die voor de Russen gedurende zes maanden was, wat Eedje zoo lange jaren voor een groot deel der Gentsche werklieden geweest is — te beurtvalt. De man is door een onmeedoogende concurrent het beentje gelicht, en is volgens de berichten, op de vlucht, terwijl zijne vrienden en 'medehelpers in 't gevang zuchten. Zijne talrijke bewonderaars in Frankrijk en Enge-land schelden hein op den koop toe nog uit voor een onbekwamen domkop, omdat hij zulk lot niet heeft kunnen voorzien en op tijds niet heeft weten te voorkomen. Zoo gaat het in de wereld met de vrienden als men mislukt en zij uit u geen nut meer kunnen trekken. Men ijst bij de gedachte dat dit ook het lot van Eedje had kunnen zijn, was hij van dat noodlottig voornemen niet afgebracht geweest.Wispelturigheid. — Bij de oude Romeinen luidde een spreekwoord : het Kapitool isniet verre van de Tarpeaansche Rots. Het Kapi-tool was het Paleis waar de Romeinsche Senaat zitting en de Romeinsche consuls en pretoren recht spraken ; de Tarpeaansche Rots was de steile spits, waarvan de staat-kundige ter dood veroordeelden in den afgrond werden gestooten. Kerenski, die pas over eenige maanden, tôt zulk eene hoogte van macht en aanzien ge-stegen was, dat onze gezellen van Vooruil er voor in gelukzaiige bewondering stonden — zooals wij toen aanmerkten — is thans reeds van zijn voetstuk geduwd en op de vlucht, om aan de woede zijner vijanden te ontsnap-pen. En daar de « gaaien », e/enals de gauzen, moeilijk buiten eenen leidsman kunnen is hij reeds vervangen door Lenin. Hoe brengen wij dat ailes overeen met de geliefkoosde spreuk van « ons Eedje» : het Volk ziet klaar. Inderdaad, in Maart 1.1. wer-pen de Rnssiscbe «gaaien» het juk af van Nicolaas II. Heel wel ! Zij stellen in zijn plaats een anderen afgod Kerenski. Ook goed. Maar zes maanden nadien, werpen zij dezen de straat op of liever jagen hem op de vlucht. Dus had het Volk met hem te kiezen niet klaar gezien... Of... Hoe is dit ailes tcch, «or,s Eedje» heeft het woord. Het kartel ingevaar? — Nand schrijft in Vooruit : « Van dan af moet de persoonlijke vrijheid, die misschien geen slecht doel voor oogen heeft, wijken voor den wil der massa of zelfs voor die eener meerderheid. Dat scheidt ons, sociaal-democraten af van de anarchie die het vrijheids-idée ook voor het individu of den persoon vôôr en boven ailes stelt, iets wat wij niet aannemen.» Daf scheidt en scheidde de sociaal-demo-craten niet alleen van de anarchie maar ook van het libéralisme. Voor het libéralisme is zoo wel aïs voor het anarchisme het individu, de persoon, het uitgangspunt en het beginsel van aile maatschappelijk leven met dien verstande dat het libéralisme aanneemt dat de persoonlijke vrijheid van den een maar kan begrenst worden door den eerbied voor de vrijheid van een ander. De staats- of de gemeenteoverheid moet dus maar tussebenkomen in de betrekkingen der individuen bij hoogste noodzakelijkheid. In dien zin is het kartel tusschen liberalen en socialisten dus een monsterverbond. Maar hier te Gent hebben onze iiberalen (?) en socialisten (?) een geschikter terrein van verstandhouding gevonden namelijk het ter-rein der finantie, waarop onder naamlooze of samenwerkende vormen, hunne leidersbe-langen elkatider steunen en vôlledlgen op bewonderenswaardige wijze. Roode ambitie. — In een artikel, waarin de apostel Nand beweert de vraag te beantwoor-den wat er bedoeld wordt als men spreekt van socia'istische ambitie, schrijft hij zeer leuk : « Wat wil het socialisme, welk is zijn groote eisch, zijn ideaal ? » 't Is van den Arbeid (?) in en over de ge-heele wereld op den troon te plaatsen ». Hoe moet dat gaan? volgens Nand. « Nu de Arbeid, zegt hij, wordt vertegen-woordigd door de Arbeiders (?) en onder hen zijn het de socialisten die opkomen voor zijn eer, zijne rechten, waaronder dat van te heerschen het voornaamste is en 't meest ver-diende is. » Wie kan of mag er zich nu verwonderen dat onze partijgenooten (?) detaal voeren van den Arbeid zelve indien hij spreken kon en al de ambitie, de heersch en de eerzucht toonen die hij, de Arbeid (die niet spreken kan, Red.) heeft, moet en mag hebben ». Gelukkig dat — eveu als vroeger het Woord Gods in Jésus — de Arbeid des Volks geen vleesch kan worden om de kooplieden uit den rooden tempel te zweepen. Het zou dan niet lang duren of den sche-, pen (6000 ballekens) en volksvertegenwoor-diger (4000, id.) en groot-financier (hoeveel ballekens?) Anseele, de millioennair Cop-pieters, de minister (16,000 id.) E. Vander Velde, de afgezant te St-Petersburg (45,000 ballekens) Destrée en tutti quanti, te lang en te veel om te melden, zouden uit den tempel van den Arbeid vliegen. In Rusland, het verachterde Rusland, hebben de Arbeiders, advokaat Kerenski, groot-grondeigenaar Terestchenko, enz., nu plaats moeten maken voor Lenin en zijne gezellen. Zou Nand ons willen uitleggen of hij meent dat deze heerschzuchtige kapitalisten zijn? En aldus wordt Vooruit, het dagblad van den Arbeid betaald en ondersteund met de :enten der « ware arbeiders », — zij die arbeiden — misbruikt om de « andere arbeiders », « de kooplieden uit den rooden tempel », aan de arbeidende arbeiders op te drin-gen met strikvolle artikels, waarnTbeliêndiK lict -woord arbeid miel Iict Uegr'ip aiiittlders verward wordt. Anseele troont, Anseele regeert met zline Irawanten ! Brl@f van Pe Maertelaere Heer Opsteller, « Zalig zijn de onwetenden, want zij zullen geen last hebben van hunne gepeinzen ». Hoe waar dit is merkt men best op gedurende al den tijd van dezen droeven oorlog. Menschen zonder eenige kennisvan internationale politiek, geschiedenis, volkeren-kunde, aardrijkskunde, krijgskunde, de eco-nomische toestanden en noodwendigheden der volkeren, enz., spreken reeds al den tijd met de meeste beslistheid over de oorzaken en den afloop van den oorlog. Ja, z<5<3 be-siist, dat men van sommigen wel zou mee-nen dat zij de gebeurfenissen geleid en de Dntknooping in hunue hand hebben. Geîukkige onwetenden, van wie mijn /riend Van Kerkvoorden met de Schrift zou zeggen : « Zij hebben oogen om te zien, en den niet ; zij hebben ooren om te hooren, en looren niet. » Zoo een geîukkige is ook onze vriend Mand. Ook hij praat en schrijft over ailes en 10g wat, en slaat er maar op los als een blinde iaar het ei, zonder zich er een oogenblik 3tn le bekreunen of het er op of er nevens is. In die iiefhebberij wordt hij nooit gestoord, Dmdat hij dit slechts doet in onsblad, waar lij steeds alleen aan het woord is. Zoo bijvoorbeeld schreef hij in Vooruit van 1 en 5 November twee artikels onder de aoofding: En toch klimt ze ! Bij analogie van het gekende: En toch iraait zij! zou men allicht meenen dat hij let over de Aarde heeft, en ontdekt heeft dat ze opwaarts rijst om het gezelschap te zoe-ken van de Zon of een andere planeet. Maar dan zou men het mis hebben, want het is over de cooperatieven dat hij het heeft, waarvan er in het land verscheidene nieuwe ge-vormd zijn, met het doel om in de moeilijke toestanden waarin wij leven, aan de behoef-tige klassen de artikelen van eerste en noodige levensbehoeften te verschaffen, aan de billijkste prijzen. Onze Nand is daar zeerblij om, en dat zal ieder rechtgeaard mensch zijn, als ten rninste het doel der inrichters trouw nagestreefd wordt, en geen bedrieglijk middel is om de behoeftige klassen nog meer op flesschen te trekken, zooals er wel cooperatieven zijn. Wat Nand verwonderd is dat die cooperatieven niet tôt stand gebracht werden door

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De waarheid: socialistisch weekblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1906 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes