De werkman

764 0
12 februari 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 12 Februari. De werkman. Geraadpleegd op 20 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/pz51g0k06n/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

42° Jaargang 12 Februari 191 S. IV0 2198 f «t? £ j£ S ®-»» sa kl *"■ -ë®| S-* « ^ lO M ai" a. 03 "•"* "C S t; « . p «m ~ ti f-" N p «M rt.S m _ S? £5 ^ © <u C3 -5J ri M 5 "es ^ O) -S-M •—i -c-® © <sj> a! 1-s MM W 'd « rt !S <® ITaî 6 "S« a> ce *2 S< G»1 "œ >h w~< >: oj cc r-T < .S a 3 S -H CS DE « • la s © i ^ s o. ce "5*Œ J BJ S œ 2-a- o W2_ w o. >— «»® a o ® o JS-^O * ».2. «g."- O.P-W %°sZ 5§ê ai 90 o «"►5 - 1 rB S-p- cd £*&r « p5 ABONNEMENTSPRIJS (op voorhand baiaalbaar) Binnenland 2,50*fr. 's jaars. Buitenland 4,50" » » Men kan zich abonneeren i-^alle postbureelen. -s-.-!saaHMnBB9NteKEseuBssasss&iB«9RMBaBHKSft --■*ï'■$ Hoofdopsteller=Bestuurder : P. DAENS-MAYART, Volksvertegenwoordige Drukkers-Uitjjevers : FRANZ DAENS & ZUSTER. AANKONDIGINGEN volgens overeenkomst. inschrijvingen worden op aile tijdstippen des frpnnmpn Aaist - Gәmәenteraad. Zitting van Zaterdag 6 Februari, 3 uren. \ Aanwezig : Burgemeester Van den Bergh, Schepenen Moeyer- j soen, D'Hert, Bauwens, Raadsheeren Blanckaert, Boone, Clercq, | Daens, De Valckeneer, Somers, Van Gysegem, Van den Steen, ; Vernaeve, Sekretaris Reyntens. ! De heer Burgemeester. — Heeren, de Zitting is geopend. De! heer Seeretaris zal 't verslag lezen der vorige Zitting. Het wordt ; gelezen en goedgekeurd. Raadsheer Daens. — En 't voorstel van onzen Collega Blanc kaert, om ons aanwezigheidsgeld af te staan aan de voeding ? De heer Burgemeester. — Inderdaad het werd éénparig aan-vaard. De Sekretaris zal het goed aanteekef&a. M. Daens vraagt 't woord. Raadsheer Daens. — Ja, M. de Burgemeester, de interpellatie van onze groep. Aan de eerste vraag is voldaan : Er ls geen Vas-tenavond ; de tweede vraag : Inrichting van 't Voedings-Komiteit, is ook ingewilligd. Blijft Je rekening van Voedings-Komiteit, Stad, Hospitiën, en Armbureel ? ls 't nu moeilijk, hoe langer men wacht, hoe moeilijker. De heer Burgemeester. — Over de Voeding zullen de Raadsheeren een volledige Rekening ontvangeh. DeRekeningen en Be-grootingen zijn in onderzoek. M. De Windt vraagt achter de Verslagen der Zittingen van Oc-tober, in welke de Gemeenteraad kennis nam van de Benoemin-gen, dit is van groot belang. Af. De Clercq. — Ook onder historisch oogpunt. M. Daens. — Spijtig dat de zaak zoolang ^rentelt ; verscheide maien werd cen Vs-rgadering belcgd. De heer Burgemeester. — M. Bethune is toch zoo nijg over-last; vandaag moest hij in Brussel zijn. Raadsheer Daens. Waarom laat M. Bethune zich niet helpen ? De heer Burgemeester.— 1k zal aandringen, Heeren. Nu de dagorde. Geldelijken toestand. — Ontleeningen. M. Moeyersoen legt ineenigewoorden den Finantiëelen toestand van de Stad voor. Sedert het losbersten van den Oorlog, de Ont-vangsten zijn verminderd en de Uitgaven voor Onderstand zijn vermeerderd. Zoo heeft de Stad enkel de helft ontvangen van het GemeenltÊonds en verliest daardoor meer dan 13o,ooo fr. De Voeding der behoeftigen vergt wekelijks ten minste 12,500. In zulken toestand zijn er maar twee hulpmiddelen : Nieuwe Taksen stemmen of wel een Leening. Het eerste middel doet het leven nog verzwaren, ter wijl integendeel moet gewerkt worden om de prijzen van eetwaren en andere benoodigheden te doen dalen. Mij dunkt dat een beter middel ware een Leening van 5oo,ooo fr. aan te gaan. In dezen Oorlodstijd is het geld moeielijk om krijgen, dit ondervindt men overal. Doc'n ik denk met de hulp van den Raad, die 5oo,ooo fr. te be-komen, ten deele door het Gemeentekrediet, ten deele door het uitgeven van Stadsbons aan 5%. Te dien éînde zal ik mij wen den tôt de bijzonderste Ingezetenen en tôt de Nijverheidshoofden der groote Fabrieken Vind ik daar ondersteuning, dan zal ik aan den Raad voorstellen doen de taksen op Moteurs ea Winsten te verminderen. Binnen de 14 dagen hoop ik die Leening voor den Raad te kun-nen brengen. Terzelvertfjde zal de rekening 1913 en de Begroo-ting 1915 voorgedragen worden. Raadsheer Daens. — Al d'Heeren van den Raad wefen dat ik hter herhaaldelijk aandrong voor een groote Leening ; elk deeldc hier dit gevoelen, maar de toestand wa? toch zoo groulijk wreed, niet alleen zagen wij hier zwartenSneeuw, maar de zwarteSneeuw viel neêr met dikke vlokken : Geen ontvangst, geen kennis var Wegen en Middelen, men moet dat beleefd hebben, om een juis gedachtte kunnen opvatten van den toestand : een ontelbare me nigte die de muren opliep van Ellende ; bijna geen Soldatengelc kunnen geven, en de Moeders die op de Groote Markt kwamer kermen, en dreigden met de Zwarte Vlagge naar Gent te loopen nooit zal dat uit het geheugen zijn dergenen die het bijwoonden In dien alderuitersten nood, aanstonds moetende Geld hebben dan is de Raad gedwongen geweest Lasten te leggen op eetwarei en brandstoî. Vele en lange Zittingen hielden wij hier voor di Taksen. Voor dat M. Valkeneer afreisde voor zijn belangrijke ei gelukkige Zending, hielden wij Zitting den Zaterdag van 4 tôt ure, en den Zondag nanoen van 5 tôt 8 ure. Heer Moeyersoen. — M. Daens, ik misprijs die iaksen niet. Raadsheer Daens. — Och Heeren, hef is nu de Tijd r iet om t loven of te laken, te vernederen of te verheîfen, het groot en he eenig werkis eten bezorgen aan onsbraaf Werkvolk. Ondanks eenparige en krachtige pogirigen blijft de Voedin: nog zeer ontoereikend, het Bedelen kan of mag niet verbode worden. Verbeeldt u toch de toestand in ontelbare jHuisgezinnen zonderiets zitten 1 De Nijverheid ontlasten zal niet moeielijk zijt Prachtwerken blijven weg, en de stortvloed van Rampen en Wei dommen over gansch Europa zal Regeerders en [jVolkeren toch opjagen naar de vaste baan van Scheidsgerechf'en Vrede. j Mijn vurige wensch is dat door die Leening bij behoorlijke i Voeding zal kunnen 2 fr. of 2 fr. 5o gevoegd worden, elke week, ! voor het onmisbare in een Huisgezin, ook de achterstellen van ; Soldatengeld. Al dat Geld gaat toch aanstonds in den Kleinhandel. M. De Windt. — Het voorstel eener ontleening van 500,000,00 ! frank, is het natuurhjk gevolg der droeve omstandigheden waarin | onze Stad thans verkeert ; de heer Schepen Moeyersoen heeft opdracht te zorgen voor geldelijke middelen en op dit oogenblik is dit zeker geen gemakkelijke taak. Sommigen zouden kunnen denken dat de gelden der leening, die vroeger gestemd werd voor Schouwburg en Kazern, thans zouden kunnen dienen om de uitgaven aan de behoeftigen te be-talen; ik verneem dat het totale beloop dier leening door de Stad nog niet werd ontvangen, niet waar, M. de Schepen ? M. Moeyersoen. — De Stad heeft tôt heden daarvan ontvangen 300,000 fr. M. De Windt. — Het gebruik dier som zal natuurlijk later in de Stadsrekening voorkomen, zooals er ons ook juiste en klare rekening zal overgelegd worden van al de gelden waarover de Stad in de laatste tijden beschikt heeft en die verhandeld werden, onder andere voor den openbaren onderstand ; de heer Burge-meesier heeft ons overigens die rekening beloofd en met de be-wijsstukken erbij. Spreker doet opmei ken dat het nieuw Voedings-Komiteit den toestand overneemt volgevs inventaris en hij zijn recht behoudt de Rekeningen tôt in zijn minste bijzonderheden te onderzoeken, zonder eenige verdenking ten opzichte van wie het ook zij. Wat het voorstel van M. Moeyersoen aangaat, ik deel ten voile zijne meening, dat we nu het systeem van oorlogs- of andere bijzonder taksen iitet mogen aannemen en dat we ineens een kapitale som moeten ontleenen. 1k ben overigens t' akkoord over het voorgestelde beloop van 500,000 fr.; de nood, MM, is groot en we hebben als allereerste plicht onze zoo diep beproefde bevolking zooveel mogelijk ter hulp te komen; daarover zijn wij, ik twijfel er niet aan, het allen eens. Hoe die ontleende som later teruggevea en er de middelen toe-vinden, zal het werk zijn der toekomst. Ik treeddus,Mren, het voorstel bij en ik twijfelniet, of M.Moyer-soen, die de geldkwestiën der Stad heel goed verzorgt, zal er in lukken, op de wijze die hij ons voorlegde, de noodige som bijeen te krijgen. — Vermits niemand het Woord vraagt, zegt M. de Burgemeester dat er goed zal gezorgd worden en de Openbare Zitting wordt geheven.— Het Publiek bestoud uit 6 Aanwezigen. — Raadsheer Boone heeft doen opmerken dat,het Schoengeld der Policie-agenten nog niet betaald is en Raadsheer Blanckaert sprak Zondag 7 Februari — de algemeene Biddag geweest voor geheel Ëuropa ; Zielsroerend, aandoenlijk en verlieffeod ; Van 's morgends af, de Kerken ;opgevi:ld : De Communiebank bestormd, om den God-Mensch in zijn hert te ontvangen, en in die Bron der Genade en der Goddelijke Berrnhertigheid troost en sterkte te putten. Onder 't Lof werd gezamentlijk gelezen het Gebed voor den Vrede... Nu, ik vraag aan iedereen : Is iemand gestoord of gehinderd door dien Biddag ? De Socialisten spotten er nogthans meê in hunnen Vooruit, ze kunnen niet lijden dat dePastoors dat aan-kondigen in hun Kerk, ze zouden den Vooruit *noeteri ; voorlezen op den Preêkstoel... Droeve Wereldhervor-: mers ! ge vergeet den Hemelschen dauw i Nieuws van atlekanfeu : val ' daar, 3 à 4 uren; de Stad davert somtemets van 't geschut ; I — uit IDDERGEM : Ze weten daar niets van die wreedt , moord, niets.. Wie durft zulke zaken uitvinden ? — Uit ANTWERPEN i Een Aalstenaar is deze week op Klapdorp geweest bij Vriend Charel, dii ; elk hartelijk groet; — Uit Woubrechtegem : Pastoor jScholten is overle i den; hij stond er al 23 jaar; 23 jaren staan,'t is lang ; zijn Opvolger i j E. H. De Smet, die Onderpastoor van Erembodegem is geweest, me eere. De Parocbie van Meester Lieven-zaliger moest leveren : 4o Ko« beesten, 26,ooo kilos Haver, Strooi en Hooi, te samen. — Uit GOTHA Duitschland : De Professor van 't hoog-vliegen, Oscar Cahut, is doodge ^ vallen op 't Vliegveid. Hoog viiegen, diep vallen. — « Enge zijt zor) ' der licht en zonder kracht, omdat ge zonder Geloof zijt en zonder Gebec • (Kardinaal Dechamps). — Uit PORTUG ^AL : Een zweem van Revoli ï tie der Koningsgezinden, is aanstonds gedempt. — Uit BRUSSEL : D a j handschoensnijderij is in ruime r.ate overgebracht naar Grenobl ; (Frankrijk). Brussel was de gcooîe Leveraar aan Ainerika. Talrijke Fi i ; mil!ëh vau handschoensnijders zijîi reeds verhuisd naar de Fransct i Stad. \ — Nu kornt het Lertroerenste van de BALLLNG. Sijlage aan bel Elappen-dagbevel Als hoogste prljzen worden binnen het Etappen gebied vast-gesteld ; Tarwe, per loo kilos, 32 frank. Rogge, » » 26 » Haver, » » 3o > Voedergest, » » 25 » Maïs, » » 3o » Roggemeel, per loo kilos, gebuideld op 8o o/o 32 fr. Tarwemeel, per loo kilos, gebuideld op 9o o/o 4o fr. Tarwemeel, per loo kilos, gebuideld op 7o à 75 o/o 55—6o fr. Boonen, per kilogr. (in 't klein), o,8o fr. Erwten, per kilogr. (in 't klein), o,8o fr. Rijst, per kilogr. (in 't klein), o,8o Ir. Aardappels, per loo kil. (in 't groot) 8 fr. Aardappels per kilo (in 't klein) o,lo fr. Suikerij, per kilo (in 't klein) o,4o fr. Melk, zuivere voile melk, per liter o,24 fr. Zont, per kilogram (in 't klein). o,2o fr„ Suiker, per kilogr., in klontjes en in poeder (in 't klein) o,9o fr. Suiker, per kilogr., gekristalliseerd, (in 't klein) o,7o fr. Bote,, zuivere natuurboter. per kilogram, in 't klein, 3,8o fr. de verkoop van gemengde boter is verboden ; deze wordt aan-geslagen.Margarine, merk Mervielle, in 't klein, per kilogram 2,5o fr. ; merk Axa, 2,2o fr. Rundvleesch, Ie kwaliteit, per kilo 2,5o fr. Rumpstuk, zonder beenen, per kilo 2,4o fr. Soepvleesch, per kilo 2,oofr. Plat korteling, per kilo l,5oft. Dik korteling, per kilo l,2o fr. Varkensvleesch : Koteletten, per kilo 2,5o fr. Zijstuk, per kilo 2,2ofr. Worsten' per kilo 5,oofr. Kalfsvleesch, zonder beenen, per kilo 3,5o fr. Heoi, per loo kilo 8,oo fr. Stroo, per 1 oo kilo 6,oo fr. Aile overschrijding dezer hoogste prijzen, zal in elk voorko-mend geval rçiet eene geldboete van3oo mark of, in verhouding, met gevang gestraft worden. De Etappen-Kommandaturen zullen deze hoogste prijzen on-middeliik ODenbaar bekend maken. Blijft voor ons volgend Nummer : Bekendmaking Door het Duitsch ambtelijk Persbureau. Zooals ons van Duitsche zijke ambtelijk bekend gemaakt wordt, zijn navolgende huizen in de kustplaatsen door Fransche veldkanonnen en Engelsche scheepskanonnen vernield of erg beschadigd geworden. Op 25 Januari zijn de plaatsen Middel-kerke en Westende Wederom beschoten geworden. Een groot getal inwoners zijn gedood of gewond, daaronder ook de Burgemeester van Middelkerke. De aan de huizen aangerichte schade in deze dagen, is in de volgende opgave nog niet vervat : w. v. Mijnraking op Zee <u a Dolvend en golvend in hare schier onoverkomelijke breedte, • Barend en narend in hare allestuchtende wreedte Werpt zij hare sneeuwwitte tapijt hemelshoog, In dien donkeren volkomene nachtboog, Dikke klompen, vormlooze wrakken, drijven heen en weder, Ailes vernielende mijnen sluipen in stilte neder, Ja, ze zoeken allengskens hanne prooi te vatten, En zijn er op uit zete doen snakken ! Ginder op eenen nauwelijks bespeurbaren afstand, Flikkert, als 't ware eene kleine wemelende nachtlamp, Het stoomt met eene helsche vliegende krachte, Alsof het wilde toonen al zijne raachte !... Stellig, het is een zware oninbeeldbare Kraiser, [ Een overal geduchte inoordende muiter, Op dolle jacht naar zijnen aartsvijand, , Dien hij zoekt te boorden in 't zand, Doch, ho neen, het is mis in zijne hoop, In plaats van te lukken in zijne sloop : Botst het ineens op één dier loodzware sprintende draden, En kijkt, daar.... een ontzettende ramp doet zich verraden j Een lek in het schip en het is aan het baden, De heele bemanning verkeert in dood-igevaar, Weldra klinkt uren ver de klaroenenschaar, ' « Hulp, hulp, de toestand is dreigend ! » Maar hoe zij ook huilden in het « meinend » Noch sloepje, noch redder, vertoonde zich rondom, En zie al met eens, die klouk het « Dom ! Dom ! » e En het zonk in de onmeetbare afgrond, niet verre van 't strand, e En gansch de bemanning, gewapend van teen tôt tand, ,. Liet er het leven in die heelopslorpende muil der zee, e En dan achterna, geen kerm meer, noch gewee ! JEAN LUYCX, treinwachter, Zonnestraat, 45, Aalst.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De werkman behorende tot de categorie Christendemocratische pers. Uitgegeven in Aalst van 1872 tot 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes