De werkman

893 0
26 februari 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 26 Februari. De werkman. Geraadpleegd op 17 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/k649p2x746/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

42* Jaargang. IHIHIHMWillHWWIIlin I II 26 Februari 1915. N0 2200. H ■§o-2 ~ fi 1^-2 2 «T®» -4-3 T3 g «H cî . <*oj S .S "S S « oSiS <D > ceS-a t-. -*■» bl a» ~ «* _ ir V .2=3 ~ o «i> & *.5 <D ... &C&C ^ "H Bî ■m* 03 to 5/3 © "g e i~> ® as t~ >< •" Œ> © "3 ib — Sut Œ> r-T *f -S es fi Ctf DE Werkman S. S* S»"*" s& a I 822 * §& 3$ I? a SS &f %$ s, * Na de BALLING kornt hel wonderschoon Verhaal LARS VONVED of de Koning der Noordzee. Hoofdopstelier=Bestuurder : P. DAENS-MAYARTj Volksvertegenwoordiger. Drukkers-Uitgevers : FRANZ DAENS <S ZUSTER. Hoort en zegt voort dat binnen korte dagen versetijnt in De Werkman : I.AHS VONVED ! Lars Vonved ! Lars Vonved ! Lars Vonved / Samenspraak & Daens, meester Daens ! — Geliefde Menschen altemaal. & Hoe is 't ? — Och, droef, pijnlijk, in bittere ellende, in Stad, geîijk buiten Stad, op Ooriogsvoet, & Door den Wil der Volkeren ? — Och neen, neen, de Menschen van overal vragen Peis en Vrede, om al werkende hun Brood te winnen: Als de Oorlog eens zal geeindigd zijn, & W ANN EER? — JaWanneer? Maar aan ailes moet een einde komen, de langste Dag heeft zijn Avond, en de langste Nacht zijn Morgendstond. Niemand kan voorzien hoelang de Oorlog nog gaat duren ; maar eens dat de Jungens terngkeeren ; & Die nog zullen terugkeeren ? — Helaas ja, och ja; de Weedommen van den Oorlog ontelbaar en onbeschrijfbaar zijn ; maar eens dat het woordeken PAX ! VREDE ! uitgeroepen is, ge zult in aile Landen tranen van Ziels-ontlasting en van ontroering zien storten. Dat hemelsch woord Vrede * $ * * * * * & Daens, ge zwijgt, ge medlteert ? — Och, ja, ik was overlestin ons Sint-Martenskerk, het was een Dienst van Bermhertigheid, de Menschen gingen ten Offer, en terwijl zij de Patene zoenden, op vvelke het Venerabel gaat rusten, de Célébrant zegde voor iederen Offerling : Pax tecurn ! Vrede zij U Dan dacht ik aan de Woorden van den ouden RUS TOLSTOÏ : Als Vrede en Vreugd mogelijk zijn op de Wereld, dan is dat enkel mogelijk door de rechtzinnige beoefening der Leering Kristi. & En A a 1 s t ? In AALST ? — Veel kremp en armoede bij klein Burgers en bij Werklieden ; maar nu gaat ailes beter^n door de Leening van Vij.f Honderd Duizend franken ; De Voeding lag in 't Hospitaal met d'Annemie, bij de Soep die ook dikwijls van den manken-Ennen had. Zondag, al naar d'Hoogmis gaande.een oudeArbeider mij zegde: Ik ben om e kanneke Melk gegaan; de Melk is goed, g o e d , ze doet deegd on de Kinjeren ; morr de Soep ? dikkels flaa as 'ne puit ; de Soep-Borreman, dad es een ander Bier, elk stoeft erop. (Hier onderons en op een ander gezwegen, voor die Soep-Borreman zijn ze naar de Voksverheffing om 't Recet geweest). Zondag zijn uitgedeeld Kaffé, Peën en Margarina. &En't WERK? — Heel stillekes, maandag naar den Tram van 7 ure gaande, ik zag :op Sint-Annabrug eenige Menschen naar hun Werk gaan, aan Jelie's Eabriek stond er ook Volk, op ander jr'abrieken komt movement, maar de Schrik blijft en de Uitvoer is gestremd,.. verscheide Fabrieken goede Ondersteuning geven. & En Gent ? te G E N T ? — De Voeding is er voldoende, elk heeft half-wit Brood, dat Brood geroost en gestampt, is 't Krachtmeel van PastoorKneipp, 6 à 8 duizend Gentenaars hebben Werk aan Port'Arthur, winnen 12 fr. per week, Sint-Nikolaaskerk is gesloten, bouwvallig door't gedaver der zware Otto's,.. ik ben naar 't Rabot geweest voor d'Eerste-Communie-Assurantiên, d'Agenten doen hun best, maar de Compagnie zegt : Ons Boeken zijn ge- ' sloten !!! Heeft de Justicie daar niets in te zien ? & En Franz ? — Och ja, Franz ? Geen Brief van hem sedert zijn vertrek langs Nuuwpoort, honderden, duizenden zijn in dit droef geval, maargroot blijft de angst, Ph. Caudron, een der Zoons van onzen goeden ouden Vriend uit MoorselWaver, 2 Carabiniers, 2(4, 6R. 20 B. schrijft ons, den 9 Februari : In zij ne Compagnie heeft mon mij verzekerd dat hij in 't Hospitaal ligt. É.oopende N i e u w s Te MELLE betalen ze 't Soldaten-geld van 14 regelmatig ; ze betalen daar aile maanden ; dus 1914 heeft recht OVERAL; dit heilig Soldaten-geld ! — In 't groot Collegie van AALST wordt de Meditatie op 't Bit-ter-Lijden gepreêkt in 't Lof van 5 '••• ...... 7? ure , door den> Aalstenaar Pater Bauwens, de beroemde Vlaamsche Taalmeester en Schrijver; zijn woord schildert mees-terlijke Tafereelen. — De oude Schola Salerna leert : 's Morgends is het eten goud, 's middags zilver en 's avonds lood. — Ze rekenen dat er nog 750,000 Belgen in vremde Landen zijn, meest rijke menschen. — ITALIË lijdt veel aan Honger en in eenige Papier-fabFieken begint men te werken ; — op slecht bedrijf volgt pijn van geest en lijf. — Dijnsdag 10 ure, ik ben te Melle in een herbergske, gespaard tusschen veel andere, nabij de 12 afgebrandde Huizekens. De Zon schoot door de nevels, 't zal een aangename wande-ling zijn, te voet naar Oordegem; juist kwamen daar, geladen als ezels, een jonge Boer met zijn Vrouw, een jonge Dochter, hun Kind, en de Zuster der Vrouw, dit Kind, 9 maand, mollig en blozend, schooner kind kon 'ne Rubens niet schilderen,ze kwamen te voet van Aaltre en moesten te voet naar Charleroi, waar de man werkte op een Fabriek; van Melle naar Charleroi 18 uren, dezen avond schikten ze in Brussel te zijn, daar slaping te vinden in een Gesticht en woens-dag avond in Charleroi. — Tusschen MASSEiMEN en^WESTREM staat een Plakkaat op een der Boo-men van den Steenweg : Verboden doortocht voor Koeien en Varkens, Muil- en Pootplaag. — DE JAREN 16oo waren ook tijden van bitter pijnlijke ellende, ook van knevelarij ; sprekende van sterke Predikanten, ik lees in het Dagboek Kronijk van Cornelis en Philip \an Campene : « Wanneer aan den eenen kant de Zoon des Hertogs van Alva naar Gent kwam in gezelschap van den Scherprech-ter, aan den anderen kant een der beroemste katho-lieke kanselredenaars van die dagen, Broeder jan Van der Haghen der Predîkheeren-orde, genoodzaakt was zich door een gewapende wacht uit zijn Klooster te doen vergezellen naar de Kerlc, waar hij moest prediken en op dezelfde wijze naar zijn Klooster moest teruggeleid worden. » — Ôp EREMBODEGEM Hoogeweg zijn de Schat-ters geweest, al 2 weken achtervolgers. De Gemeente-Sekretaris was erbij.. Nu zullen ze kunnen beginnen t'herstellen. — In OKEGEM is een Voedings-Komi-teit. Drij Leden, die niet goed aanstonden, worden nooit gevraagd. Kprkoliik Nieuws • Twee Kerkvoogden die iiitu»» . overleden zijn: De Aarts- bisschop van Posen en de oude Bisschop van Doornijk ; KERK-| VOOGDEN, een schoone naam. Nu treden wij de Maand Maart binnen, de maand van Sint Josef, Patroon van België» Laat ons dien heiligen Werkman aanroepen, alsook Bisschop Lambrecht aanroepen, die de Sint Antonius van Padua zal worden der XXe Eeuw. Van in zijn leven verwierî Sint Anionius ontelbare won-deren. De Mirakelen door O. L. Vr. van Lourdes kunnen ook niet gelooehend worden. Brief der Kristene Democraten Heer Burgemeester, Namens de Kristene Demokraten. zal onze Oroep in de eerr.tkomende Zitting voorstellen : De Belasting op Kolen en Blom afte schaffen, vermits de Leening van 500,000fr. ruim voldoende is voor de noodwendigheden. Onze hartelijke groetenis, P. Daens-, L. Boone, Th. Blancquaert. | Aalst, 20Februari 1915. I & De Koningin van Engeland heeft Voorstellen van j VREDE gedaan, namens de Pacifisten. Bekendmakiiig. Bij vonnis van het krijgsgerecht te Leuven betr. Brus-sel, zijn de volgende personen veroordeeld geworden : 1) De voortvluchtige Belgische soldaat Hendrik Ver-biest, uit Berthem, tôt 15 jaar dwangarbeid wegen be-proefden moord en beproefd krijgsverraad, gepleegd op den avond van 29 November 1914, in gemeenschap met een anderen Belgischen deserteur op eenen Duitschen Lan'istormman. Beide hadden zich met dezen vooreerst in herbergen voor de poorten van Leuven vriendschap gesloten en hem langs eenen valschen weg naar Terbank geleid, waar zij hem overvielen en hem beproefden ge-weer en patroontasch te ontrukken. 2) De zadelmaker Elias-Eliazar Cohen, uit Nijmegem, woonachtig te Strombeek, wegens misbruik van ambts-bevoegdheid, bedrog, -bedrieglijke schriftvervalsching, nooddwang en roof met bedreiging, tôt 15 jaar dwangarbeid en verlies zijner burgerlijke rechten voor den duur van 10 jaar. Cohen heeft zich voor Duitschen veldpolitiebeambte uitgegeven, zich eenen stempel aangeschaît, dien hij zelî had laten maken, en heeft van begin October tôt aan zijne aanhouding 13 December 1914, veelmaals onder bedreiging met eer, revolver en onder begelelding van een Belgischen veldwachter tegenover de Belgische bevolking van Beveghem en omstreken gewelddaden, afpeisingen en bedrog gepleegd. Soldaten-Geld. AALST. — Burgemeester M. J. Van den Bergh. — Aile 14 dagen regelmatig en in goede orde. 't Heeft veel moeite ge-kost, maar nu met de Leening van 5oo,ooo fr. gaan al de ach-terstellenbetaald worden. HERDERSEM. — Burgemeester M. Verhelst. — Slecht, zeer slechts, 9 à lo weken ten achter. Enkele arme Huisgezinnen regelmatig. ALLE Familiën hebben recht op dit Soldatengeld. NIEUWERKERKEN. — Burgemeester M. Callebaut. — Eerste klas, regelmatige betaling. ME1RE.—Burgemeester M. Krommelbeek. — 't Soldatengeld was ver ten achter ; maar sedert 6 à 7 weken wordt dob-bel betaald. Aan de welstellende menschen wordt gevraagd te wachten tôt na den Oorlog. WELLE. — Burgemeester M. 't Kindt. — Eerste klas ; dank aan een Leening zijn al d'achterstellen betaald. Er zijn er die loo fr.. ja meer dan loo à 12o fr. ontvingen. Ailes is nu uitbe-taald.HERZELE, — Burgemeester M. Matthys. — Stipte regelmatige betaling. Er zijn bijna geen achterstellen. DENDERHAUTEM. — Burgemeesters M. Schouppe. —• Men was er 8 à lo weken ten achteren ; nu zijn er 4 weken afgekort. EREMBODEGEM. — Burgemeester M. De Cock. — Zeer onregelmatig ; er zijn er 13 à 14 weken ten achteren. Ze spre-ken van bij den Gouverneur te gaan. OKEGEM. — Burgemeester M. Van den Bergh. — Wreed ten achteren ; 5o lr., 6o fr., 8o fr., zelfs 18o fr. Nu begint men te betalen ; eene vrouw zou 18o fr. ontvangen hebben. MELDERT. — Burgemeester M. De Vos. — Vrijdag van d'ander week is goed betaald ; er waren er van over de ioo fr. LEDE. — Burgemeester M. Moens. — Veel ten achter ; 9 weken. Sedert 14 dagen wordt er afgekort, 2 voor 1. Zoo zullea d'achterstellen gezuiverd worden. opTossÏngdÊr raadsels. 1. Dood. —2. Boterham. 1. Sterven moeten aile menschen Kan men schoond're rechtbank wenschen Zijt gij arm of zijt gij rijk Het is voor iedereen gelijk Die met schatten is beslagen Denkt niet van iets meê te dragen Al was uw rijkdom nog zoo groot Als eens komt de wreede Dood. 2. Daarom geeft terwijl gij leeft Aan hem die hier te weinig heeft, Wacht niet tôt als het is te laat En gij voor den Opperrechter staat, Terwijl men steeds ziet aile dagen Menschen die zeer vriendelijk vragen Aan een Heer of eene Dame Als 't u blieft een Boterham. Frans De Rijbel, Aalst-Mijlbeek. NIEUWE RAADSELS. 1. Die mij is kvvijt, heeft last en lijden, Gekeerd met Z, in plaats van S Een stad die heden veel doet strijden, 2. Een streek van water en moeras Vroeger onbekende waterplas, Nu loopt de naam, van mond tôt mond In schrik en angst, de Wereld rond. , ;

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De werkman behorende tot de categorie Christendemocratische pers. Uitgegeven in Aalst van 1872 tot 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes