De werkman

844 0
01 september 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 01 September. De werkman. Geraadpleegd op 23 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/h707w6867f/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

De Werkman 44e JAARGANQ N° 2277 1 September 1916 Hoofdopsteller i Volksvertegenw. DAENS. Drukkers-Uitgevers : FRANZ DAENS & ZUSTER. -*"* jnniwjj il î \_» Juu t i x «J&pitlllUbi 1C71U 11 A o 1 r%4- Geldhofstraat. — Droeve Morkt-/ActloL dag. — Allameda, 't Park. — A an 't Kerkhof. — Geleerdheid, Onderwijs. — Huishuur. — De Meester is daar en hij roept u. De Geldhofstraat, boven de 3-Sleutelstraat, de Gaz ligt daar niet en de Petrol staat 3,80 den lieter. Burgemeester Van den Berg zal zorgen voor licht in die straat. — Had Aalst ooit van zijn leven droever Marktdagen ? konijnen waren in afslag, kiekens ook in afslag. De grootste commercie is zeep, veel brave men-schen om zeepgaan. — 't PARK, het Ailameda voor 't Volk, is zoo goed als gereed; eigentlijk 't Park allerbest, ad astra, is den Tijd nu niet gekomen om een Bestuur te noemen uit aile Partijen? — Aan'tKerkhof. Als de Wolven een mallonjig of misvormd jonk hebben, dan overlekken zij het en er komt veel beternis aan. Zoo wordt het Wolvenjonk aan 't Kerkhof geflikfloosd en gelekt met goud-speeksel, inderdaad, en komt in een beter postuur. — Gn'.angs kwamen in 't Bureel 3 Aalstenaars van 40, in de 40 jaar; niet éen der 3 kon Iezen of sehrijven.. Hun schuld is het niet; van hunelf, van hun tien of acht jaar moesten ze werken. Niet kunnen lezen of sehrijven, hoe droef, hoe ongelukkig !. 1k lees in den Apostel der Liefde : WERKELOOSHEID VERDIER-LIJKT.. Geliefde Werkeloo/.en, gebruikt toch nuttig den koste-lijken tijd. — Een HUISHOUDEN met 7 kinderen, met 8 fr. werkeloozengeld per week, 18 Brooden, 27 kilos Patatteren, al overander dag 3 lieters Soep, 1 lieter melk per dag, kan, MAG er iets af voor huishuur ?.. Het Scheidsgerecht der drij Heeren zegt JA, éen frank per week... De juiste oprekening zegt NEEN. «A- In 't Collegie Kerk staat op 't Outaarkleed : De Meester is "f daar en hij roept u. De arme ootmoedige Pastoor van Ars preêkte in zijn Sermoenen : Onze Lieve Heer is verborgen in het H. Sa-crament, tôt ons roepende : komt allen tôt mij die belast ?en bela-den zijt en ik zal u verkwikken.. Ge zijt arm, hier is de bron der eeuwige rijkdommen; ge zijt veracht en vernederd, hier zijt gij verheven en vereenigd met de Godheid... Gezijt bedrukt, hope-loos: hier zal uw hert overladen worden van moed en van troost. vN-ii vu vviwi;i^v4 iiivi uv- wuu îiv-iu... VJC ^1J l UCU1UM, 1 hier zal uw hert overladen worden van moed en van tr ilpt /oiboii van D Met iLzeikoii vai Woensdag, als ik terugkeerde naar d£ -- -"SenSttur, op 't Veerleplaatsken, nabij de Vischmarkt en de Mosselbeurs, (t'Aalst is de Mosselbeurs aan 't einde der Kool-straat, waar de Tram bifurkeeid), het stond daar, ons proper en braaf Ezelken, reeds oud van jaren, witgrijs, gespannen in een karreken met allerbande pottekari.. — Ha, mijn braaf Sjaafken, — I-han.. Mijnheer !.. I-han.... Mag ik i UUUM jTiijiiucvi tu A JICIII • ■ • < inag IIV u kennen ? | — Zekerlijk Sjaafken, De Wtrkman van Aalst, in Vlaanderen, niet wijd van Vleckem en Ottergem.. — Daarben ik nog geweest, I-han ! I-han... — Sjaafken, ge waart hier niet d'ander week ?. — Neen, I-han, mijn meester, die daar in d'herberg aan den tooj staat, had, I-han, naar mij geslegen, en omdat hij er nevens was en oj den grond viel, sloeg hij mij nog veel meer en 'k was er ziek van. — Had ons Sjaafken iets misdaan ? — Ba-neen, I-han, maar mijn meester wiegelwijde aïs hij gine. geliil op 't veld de koornairen. — Van flauwte, Sjaafke ? — Nee î, I-han, van kloekte, hij was in veel huizen blijven staan aai den toog en had I-han, te dikwijls een klein glazeken naar zijnen monc gebracht. — Dan was hij zat, ons Ezelken; bij de menschen noemen ze dat za zijn, dan weten ze niet wat ze. zeggen of doen; gebeurt dit bij d'Ezel: niet, Sjaafken ? I-han, nooit.. Wij, ezels, drinken niets dan klaar zuiver water er eten hard gras en distels, dat d'ander dieren niet willen;.. wij leven arm matig, I-han, en gedurig worden wij geslagen. — G'onthoudt toch, Sjaafken ? — Lang, I-han, ware't niet geweest voor zijn braaf Dochterken da mij, I-han, zoo vriendelijk is, ik zou mijn meester d'ander week, met ka en pottekari in 'ne gracht geworpen hebben.. I-han, daar is hij en wring zijnen stok. — Ge moet al weg, Sjaafken ? — Ja, voor ons Ezels, isgeen rust.. Veel heb ik alafgezien; lafer ver tel ik u eens mijn leven... I-han ! Daar is mij-j meester.. En eik ziet ei bitter lijdend en droef uit.. Blijven de menschen vechten ? I-han.. Er waarom vechten ze zoolang? — Voor 't Vaderland, Sjaafken, eik voor zijn Vaderland ! Vechter d'Ezels daarvoor niet ? — I-han, neen, d'ezels kennen maar éen Vaderland, dat is hun Ge slacht en den Eerdbol.. We zijn allen Kametaden.. Overlest, I-han, eer Ezel uit Brabant die door Aalst gepasseerd was, sprak me van een Ver ken, dat daar op kussens ligt in een Kasteel... Hoort, mijn Tiran, ja ia ! ziinen stok in d'hand ! Uit den wee of hii slaat on n. I-han ! i-imn i m v,^ix uuuii, imju îiiau, ja il d'hand ! Uit den weg of hij slaat op u. I-han ! I-han ! v De Rechtbanken* \ Er is veel werk op den Winkel. Te BRUS * \SEL twee slawellen van Vrouwen die eei jHeer meêlokten en hem 2750 fr. afdeden i\ /krijgen eik 1 jaar gevang, en de twee Doi jM Juans die den Heer aanbrachten hebben el! y 2 jaar gevang. — T'ANTWERPEN is een ai onron^iû An '<• T -t A ^ ..«11» surancie op 't Leven veroordeeld de voile sor 50Ô0 frank, te betalen, alhoewel hun Advokaten afkwamen m allerhande fiskefaaskes van Oorlog, enzoovoorts. — Zekere Pr tronella Laencres, van Brussel, ontving veel geld om patate bloem, vet en ander eetwaren te leveren, maar zij hield't ge en leyerde niets ; Petronèlla moet een jaar in 't kot. — Om e< valsche naam àan te nemen, krijgt Jefken Gullfck één jaar gevan — Monsken Theys, van Antwerpen, zakte 216 fr. in voor Suik dat hij niet leverde ; nu zal hij twee maand in 't droog zitten. -Een bediende van 't Huis-Torley werd betaald per jaar en zag < Fabriek sluiten. De Handelsrechtbank van Brussel heeft besli dat hij moet betaald worden, tenzij de Fabriek kan bewijzen d het onmogelijk was het Werk voort te zetten, zelfs gedeeltelijk. Oorlog-IMieilWS ge Franscbe luchtvlieger Ma O Bonnier is doodgebrand in < lucht, aan 't Russisch front; eens vloos hij van Parijs naar Egi ten. —Er is groote roering bij de BULGAREN die païen a; Griekenland. — Er zijn geweldige tempeesfen geweest in 't scho ne ITALIA, en desalniettemin werdgeweldig gekanonvuurd vj weêrskanten.. Geen toeristen te zien. — Een Duitsche Comm ké zegt dat de Legers van feld-maarschalk generaal van Hinde burg te Czarny-Czeremershwlm kampeeren; de Bulgaren zijn . Todorovo, Hasmater, Baraklinyowmaghwu. Wie ditjkan uitspre-ken, heeft Prijs. — Een gazet van Zurich schrijft dat d'Engelsch-mans op anderhalf maand offensief verloren hebben : 210,000 » manschappen en 20,098 officieren.. Verloren, dixit, gekwetst, ge-r minkt, gevlucht en gedood.. 't Is veel. — Roemenië heeft den Oorlog verklaard aan Oostenrijk. aan vujiçiiiîjrv. Loopende IVieuws Vroeger werderi de GROENSELS op de koppen gedragen , nu gaat het heel anders; wortels zijn bijna . niet te krijgen, in plaats van 5 cens \ voor een savooiken, 't is 20 cens en / nog meer.Wat gaat er van 't Mensch-.dom geworden ? Zeg me dat eens ! X- Te DENDERLEEUW groot . Kaatsspel, beroepen Partij, den 10 ^ Septembris tusschen Moens, Her- » ivaaioojjci, uciucjjcn 1 anij, u ^ Septembris tusschen Moens, Her dersetn en Steppé, Geeraardsbergen. — Goede mees ters maken goede knechten. — Te BRUSSEL zoek de Policie naar zekere D.. van St Joost-ten-Oode. Ka dé, holà, 't is Hector X.. hij verkocht 6000Eiers voo 1240 fr.; en vroeg 500 fr. op avans; men was zoo on voorzichtig hem die 500 fr. te geven; mijnheer was ei meê de-bieen blijft weg; hij had een valsche woons opgegeven... Te veel betrouwen, baart dikwijls berou wen. — Na vele weken lijdens door zijn ottomobiel ramp, is Minister Helleputte uit 't Hospitaal van Châ Ions sur-Marne kunnen komen; in 't zelfde Châlorn zijn dikwijls Werkmannekes gezonden bij ons ge liefde Werklieden. — 't 1s de eerste maal in ons Sin' Martenskerk dat het beeld van ST ROCHUS de rijer Hopbellen niet heeft.. Hoe komt dat? SintRochus h nogtans van over oudstijden de Patroon der Hopkoop mans; 40 en meer jaren geleden waren de Hopkoop mans Verbrugghe, Moens, Meert, de Proviseurs dei Confrerie. — De OOGST is in Amerika zeer vol-doende. — Kinderen zijn als de Zonnestralen, als de Bloemen in het Leven —Te LIONS wordt een Biblio theek ingericht voor BLlNDEN; dit gaat met bloklet ters.. Zekeren dag, Smid Lambrecht en ik, we gingen Meeting geven naar Berg-Baas of Baasberg, onder wege te Gaasbeek, in een herberg, we zagen 3 Blin den op deviool spelen.. 't Is oprecht krieus, zei de brave Smid. — Sprekende van Smid jLambrecht, zijn boezemvriend Advokaat De Backer schreef en ver-klaarde : Geen groote Legers, kleine Legerkes vooi Policie en Parade. — Spanje versterkt zijn Leger-macht, in vrede 180,000 man in plaats van 40,000... Waarom toch ? Na dezen Oorlog krijgen de groote Legers overal de buitenwacht. — Iemand op MIJL-BEEK die over 2 jaar veranderde van kleed en in een talrijk gezelschap zegde :Ge moet nu zeggen Mijnheei Jej, is nu zeer misnoegd als de eene of andere schuwe Mijlbekenaar hem tltuleert : Mijnheer Jej. — En LIEBKNECHT is veroordeeld tôt 4 jaar gevang, af schrabbing uit de kaders van 't Leger en berooving zijner Eeretitels voor 6 jaar. — Op de Groenselmarkt te Gent hoorde ik woensdag zeggen dat te BRUGGE bankbriefkes zijn van 5centiemkes; — van 1579 tôt 1586 was d'Abdijkerk van Afflighem met stroo gedekt; zoo arm was men ei geworden door degedurige Oorlogen. — In Argentina zijn reeds meer dan 2500 kilome ters Spoorweg. — In Amerika is 't 8-uren-werk inge-voerd voor aile Spoorwegbedienden. — In Aalst, aan de Zwemkom, rijst het hoogste gebouw der Stad in d'hoogte, op wonderbare Amerikaansche manier ; ge moet gaan zien, geliefde menschen. — SUIKER te Gent aile 14 dagen, een kwaart kilo per persoon. Tt fïnrti ïo RP/lDn htitin U//T J I il M-J l\ (b VJblU UIIL IT /t KVMUI l IllllS 't BROOD bijna WIT. De Geldziekte Nwfiî I Mm B V Wat is de Geldziekte ? n Dat is het Geld meer beminnen dan zijn Eigen, dan zijne 11 Evenmensch, het Geld beminnen per se voor 't Geld zelve ; zij " hert hechten aan 't Geld, niet om het tegebruiken, maar om he k lomp en stom, redeloos en toomeloos te behouden. s" Hebben veel menschen de Geldziekte ? Zeerveel, meer dan men denkt en 't ergste van al, ze wete niet en denken niet dat zij de Geldziekte hebben. — Welke remediën zijn er tegen de Geldziekte ? —Principalijk twee : een redelijke remedie en een bovenne d tVMT-lijke. De redelijke remedie : Wat baten geld en goed, banl :n brieven, renten, zilver en goud, als dit geld daar blijft liggen »• Zou ik niet evenveel genaderd zijn met brokken steen of bladei ;r papier. Sterven is elks erven. Ik ben geen dag zeker. In exorabii J~ satum. Vlucht en Ioopt nog eens zoo snel, de Dood zij achte haaltuwel. st .— En de bovennatuurlijke rede ? at Aile menschen zijn Broeders en Zusters; de Christene Mei schen bijzonderlijk moeten zeggen : Geheel de Wereld is mij c Vaderland. Christene Menschen, wat zegt het Kruisbeeld u e Ons Heer die zijn bloed en zijn leven geeft, voor 't arme mei schelijk Geslacht ?.. En gij, rijke welstellende Kristen, in dez« n droeven wreeden tijd, ge weigert een deel van uwen oversch - te geven ? De arme en ootmoedige Pastoor van Ars, vereerd in ( n Kerk van Mijlbeek, preêkte: Gij, die ongelukkiglijk de Gel - ziekte hebt, doet een eenvoudig en rederig Gebed, om verlost - zijn van uw Geldziekte.. a Nieuws. 200 struiken Aardappels i Dijnsdag, uit Sint Rochus-Mis naar huis ko-mende, ik hoor dat op Mijlbeek-Langestraat 200 struiken Aardappels gestolen zijn. l,200fr. kwijt 5 Op den Boulvard-Midi, de handelaar M. Alf. t D. bemerkte Zondag dat zijn portefeuille weg ^ was met 1200 fr. en handelspapieren.. Verloren ? , mislegd of gestolen ? In aile ge^al, als hij ze niet 5 vind, kwijt is kwijt... 1 Een Gentenaar voor 75,000fr. bestolen. Een Gentenaar was verleden donderdag in eene ! bank 75,000 fr. komen ontvangen. In den namid-t dag ontmoette hij op de Noorlaan, te Brussel, a twee posturen en na eenigen tijd in hun gezelschap te hebben doorgebracht, stelde hij de ver-dwijning vast zijner portefeuille waarin de - 75,000 fr. geborgen zaten. Onmiddelijk diende t hij klacht in bij de policie. De twee vrouwen . werden aangehouden. Men deed huiszoeking in hunne woning, doch het geld werd niet terugge-vonden.Brusselsche gazetten roemen den bestolene r M. K..., voegen er bij dat de diefstal gepleegd t werd in een huis der St Rochusstraat en zeggen . dat het onderzoek voortgezet wordt. De 75,000frank. — De heer in kwestie had 125,ooo fr. ontvangen bij zijn Bankier. In 't naar huis keeren maakt hij kennis met een zekeren 5 W..., uit de Pelikaanstraat, die hem lokte naar - 't huis van zekere D..., woonachtig in de Ro-t chusstraat ; daar werden hem 75,ooo fr. ontsto-. len. De twee eksters zijn aangehouden maar 't geld is weg... Is het niet te dom, om geloofbaar te zijn. Bestolen. — Juffrouw Josephina D..., van St-Truiden, is tijdens eene reis naar de hoofdstad het slachtoffer geworden van een pick-pocket. Zulk een kerel is weggeraakt met hare saccoche, die juweelen en eene som van 800 tôt 900 fr. bevatte. Ukkel. — Bij M. B .., in de dreef van Linke-beek, werden de gist en 20 groote konijnen gestolen.Tôt Ukkel, bij Park-Duden zijn 2 manskerels aangehouden, de gepresu-meerdedieven van 8000 fr. bij Mevrouw L..., Z'hadden den kofferfort opengebroken. Elsene. — Jufvrouw Van de Velle verloor vôôr eenige dagen in het Zoniënbosch hare portefeuille, inhoudende bankbriefjes en zilveren geld. Een klein meisje heeft de indentiteitskaart, die er ook bijstak, teruggebracht, maar het geld blijft zoek. Drongen. — Donderdag nacht heeft men al het bloemkolenzaad van den landbouwer Adolf De Schuyter, wonende wijk Bassebeke, gestolen. Audegem, bij Dendermonde. — Maandag nacht heeft men ten nadeele van Kamiel Veldeman, landbouwer, Breedestraat, ongeveer twee roeden tabak gesfolen. Denzelfden nacht stal men ten nadeele van Petrus-Joannes Blendeman, landbouwer, Aalstsche steenweg, al het ajuinzaad dat ! nog op het veld stond. Daders onbekend. De bliksem is te Lambremors ■ in de Walen gevallen in 't footbalspel nabij de I afsluiting der goal. De gevolgen waren vreeslijk; - bijna al de toeschouwers aan den linkerkant vie-! len op den grond, er waren 70 gekwetsten, allen lam; 'ne zekeren Graus G., was dood ; een Ou-derling werd verbrand dat men voor zijn leven - vreest; de oorzaak schijnt dat het plein afgeslo-. ten was door eenen staaldraad, langs waar de I Bliksem voortliep. Namen. — Debaas eener herberg werd ge-snapt op het oogenblik dat hij in gezelschap van ! twee andere personen voor geld speelde. 14oo mark werd aangeslagen. Een boer van Flawinnes '■ had reeds looo mark verloren. Men gelooft dat de baas en de derde het eens waren om den boer nltiimpn i + IwiaiI dnpn is de eenigste vreugd dat ** Jeu uucii zoncjer knaging is, zonder onrust, zonder bitferheid, de eenigste vreugd die ' niet verslijt ; aile andere vermaken en vreugden vervelen op den duur en verslijten ; de vreugd van goed doen blijft altijd frisch en zoet in 't hert. (Koning Stanislas). Een goede Huîsmeester op Mijlbeek, welstellend maar zeer spaarzaam, zegt voor zijn rede : Wat zou ik huishuur vragen > aan menschen die niet kunnen betalen 1 moest ik , om huishuur gaan, en hun armoede zien, ik zou ' daar liever geven als ontvangen... Amor vincit. « Aalst-Gent : 10,40— 7,35. Terug: lldlll!». 5,41—3,00. Aaht-Assche : 8,25—5,30. Terug : 9,45—7,00. ' — « l f> oorlcalc Waar Saat de Koning te voei ? ndaildcn. naartoe? 'SD 'M ap -ibbn Raadsel van over 14 dagen : Ik ben stom en doof i enz. ; de oplossing is : Een Gazet. t N i e uw Raadsel. e Mijn earste, fransch, wil zeggen niet, Mijn tweede, fransch, aan Zee men ziet, e En 't heele was zoo goed als dood En helpt nu daaglijks uit de nood.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De werkman behorende tot de categorie Christendemocratische pers. Uitgegeven in Aalst van 1872 tot 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes