Den Kempenaer: wekelyksch staet- en letterkundig nieuwsblad

722 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 16 Juli. Den Kempenaer: wekelyksch staet- en letterkundig nieuwsblad. Geraadpleegd op 27 januari 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/1r6n010d7g/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

TiiONHniiT 7nNr>Ar. 10 TTTI.T îoif Zeven-en-zeventigste Jaargang. 27 i) 0 28 ADVEKTENTIEN 15 contient en per drukregel DE KEMPENAAR BONNEMENTPRIJS Voor België 5 ïr. Vo«r Nederland 8 guldeo SS eenteo De Oogst. Goud-geeî slund het koieu in d© volden. la go;vende deiniiig glooide hel van de heuvelen ; unovorzienbaar als een wijde y.eo wiegdeai de halmen op en neder hun zware arein. De wind streelde wabberend over de aren die aile in eenderé buiging ei'ondewaarte neigden. Zou 'I weldrà rijpen ? had de land-nia'n meermaals gedacht. Want de /,on was -iliaarsch met haar warme stralen m de-zen bedroevend-natten, eentomg-gnjuen /,o-juer. Docli, de tijd was daar ; en de graan-voorraad van 't vorig jaar was heelemaal op En ssie, op hel) lioogland had ue:. boer xii„ pik gescherpt ; een twoe<le ook was ■ aan i pikkeii gegaan eu welhaast begon overal de oogsl, de korenoogst. Vlet de pik in de eene, den pikhaak m de andere liand staat de struische boeren-zooil voor het korenv-eld, lier ala een ioiige reus die, uitdageùd zijn veld ovei-suhouwt met de bewuste zekerheid dat na enkele dagen het koren, zal zijn algemaaid ,,ui 1er het gestadig kappen zijner forsche liand. , , .. Met gekromd boveulijl bgukt hij vooi-over en kerït en kapt de eerste bres m den dikken kowfafliU'Ur. Naast hem een tweeds, een darde, op rei, Kven de pik nog geseherpt. en t lijkt een spel, zoo slaat en herslaat, hier en ginde, de pikke dooi het malsche koren. De korenhalmen vallon in clichte drommen onder t soherp me» ; de ijzeron, tand van den pikhaak vt\iza-melt de geva.lluu slachtotlers. DaaraxJhter k.jinen de lliuke boeredoehters en meiden, die, liandig en gezwiud, do halmen bijeen-liundelen. Kven de knie op, den bundel, een wrong en «en knoop, en daar ligt d,e g.orf. Jittecls verbreedt de bres in het koren ; iaag over de stoppeis, scheren de zwaluwen af en auu, op jacht uaar t on-gediert dat losgekomen is uit de vallende halmen. Daar tr.eedt statig de oudere boer aehteraau, die welgemoed, zijn zonen en dochters, vlijtig aan 't werlc ziet. l'en oogénblik weemoedig zijn jonge jaren hei'-denkend, toen hij zelf, in kraçlit van over-moed, zijn sterke lijf inspande 'tôt het zware werk van dagen ; weldra eehter ■ . l'blijdt hij zich in de nieuwe jeugd die groeit in zijn jongsten zoon, een. kereltje van 15 jaar, dat vandaag voor 't eerst, onder zijn leermeesterSehap, pik en pikhaak hanteert. De bijeengebraehte garven stelt hij, i chtop, tôt korenhoopen tegen mekaar ; Ji'4 proeft de vrueht ; hij kijkj \naar zon _en wind en ilenkt reeds op d/"-^ag wan-ncer de zwaargeladen' w a'geïi "ïïëïï naTTÎT zegen zal voeren ter schuur. Hij zint op tien rijken overvloed, de vrueht van moei-zaïneu arbeid en menigou diruppel zweet, doeh ook van zijn betrouwen op den Ge-vei uit-den IXooge, Die in zijn milde goed-heid, met regen en zonnesehijn, zijn geze-gend veld bevruohtte. [u de schuur zai de dorschvlougel de rijpe bruine vrueht uit de hulzen kloppen eu. de welgevulde aren scheiden van de leoige 011 de branderigo. Immers, niet i.'(.ere aar is: gevuld met goede vrueht ; zoo menige hooge halni, stak, al te fier, zijn ledige aar boven de anderen uit ; zoo menige was roastig en branderig van do ziekte ; en al te welig groeide krok en onkruid tussehen het goede koren. Weidra zu'llen do laatste garven in de voile nclmur zijn opgehoopl ; en het veld zal !eeg staan en kaal. Waar de Zomer-]iiaeh( bloeide, waar het koren zoetzin- ild goifde voor ons blijtie oog... daar ligt welhaast, eenzaam en verlaten, lie' dorre niwo stoppalveld. * ♦ * Zoo lcorrit ook eens de oogst voor elk înensclrenleven ! Eens ook, vallen wij beur-Icling.s, onder de niets-ontziende pik van i'.roeder Dood. Zullen onze levensaren ge-viilu zijn met het gouden graa*n onzer goede werken ?■ met de vijke vd'ucht van gedniige zelt'beheersching en trouwe pliclit-vervulling ? Zullen do zwarte regendîlgeri va u het lijden, zal de brandende zon der beproeving onze levensaren hebben aailge-vuld met do rijpe vrueht dio, t.en eenwige dage, niet zal verdorren V Of zullen wij, op den uitersten dag, den dag van a en groolen Oogst, stàan als trotsche aren, ledig van allé goed werk of bnrnderig van de vuile roest der zonde ? Of zullen we als vergiitigd onkruid door den groo-teir Oogsjter in t vuur geworpen worden ? Js 't nu niet de tijd ernstig aan onzen oog®t te denken, waar in. 't oorlogsveld zoo menig jonge aar wordt neea'geveld door de pik van den al-veruiele'nden Dood ? Jeugdige aren, wier al te vroege oogst, ons droef stemt en " weemoedig. En noeh-tans. de jonge aj*en die vallen, gindler in t verre oorlogsveld, van waar ons onop-lioudend de zware oorlogsstem toebromt, zullen niet ledig zijn, noch vergiftigd. Al was hun bloei kortstondig, hunne heldhaf-(ig© en grootmoedige Jiefde zal hunne aren rijkelijk hebben aangevuld en met 't goede graan van, hun levenssaerifiçie zullen zij, jubelzingend, de feest|elijke schuur ing&an van den Eeuwigen Meester ! Zullen ook onze aren, wanneer ook voor ons de daig van den Oogst aanbreekt, — God alleeu weet wanneer, hoe sipoedig en onverwachl, — zullen ook onze aren gevuld zijn met rijp en goed graan ? ? In de fëempen. Groot Liefdadigheid^feest. Op Zondag 13 Augustus aanstaande, om G uur (Torenuûr), zal in de nieuwe feest-zaal van den Kalliolieken Vodcsbond, in de Ivorte Begijnestraat te Turnhout, een groot liefdadighe)id.sfeest gegeveji woiidènt door. de Harmonie van den Katholieken Volksbond, met de welwillende medewer-king van Mevrouw Frans Haldermaus, klavierspeelster ; Frans Haldermans, za»n-ger, Hcndrik Dieltjens; deolamator, ten j voordeele van het voedings"werk ,,Kinder-lieil".Prijzen der plaatsen : voorbehouden rang (persoonjijk) fr. 3 ; fainUiekaai-l, eec&ten rang fr. 5 ; eers'e rang (persoonlijk) ïr..2 ; Iweede rang fr. 1 ; derde rang ïr. 0.50. K aar ten tôt deelneming aan het feest zu'ilen ten liuize aang^boden worden, PROGRAMMA : , Eerste deel : 1. a. Marche des Dollars , Gabrifl Allier; b.#" Zampa , openwigsstuk I-. Herold • 2. !'T^a l 'avorite", groote fantaisie voor harmonie, Donizetti ; 3. stige vooxtteacht Ed. Van Oltel ; b. In de D '.geutie luimige vo.ordracht, l 'r. A. 1 lard; 4, "Rondo Capriecioso , op l^ Emoll voor klavier, F. Mendelsohn, Barlholdy ; /-on-nevonken lied, L'. Lebrun ; G. JjOr et l^A1-gént wals voor Harmonie. F. Lehar ; 7. So. lo et Variations voor Tuba, voor Harmonie, \j. Montagno ; 8. " Van een Moisje , Oroom-verhaal, J. Van Spee ; 9. a. " Moeder en Kind , Lied, Mortelmans . b. " (Jomkeiï ', laed, I. (lilson. 10 minuten rust. Tweede deel: 1. "Athéna", openingsstuU, Langlois ; 2. ' Negersdroom karaktorsluk voor Harmonie, X.; 3. a. "'Valse in Mi-mineur^, F.Chopin; b 'Gazouillemenl du l'nntemps, voor klavier; Sinding ; 4. "Jeugd en Liefde Lied. 11. Waelput ; 5. "Les ('loches de Corne-ville", bewerkt door A. Loges ; G. Rossignol ot Fauvette", polka \oor - k.arinetten door Harmonie, Pai-notte ; 7. a " 'a' Mee^lorsstra , ornstige voordraeht, W. Van Zuylen; 1k De Moedige Kegelaars luimige \ oordracht, K. Van Ri in ; 8. "Voor de blanke Visscherswoon , Lied, F. Andelhof ; !»■ ' Cort- ge du Prince i arnaval ", ïuiiu voor Harmonie, \j. Montagne; 10. "Groote Fantaisie op het Opéra Tannhau-sor M, van R. Wagner, bewerlU door M. .T. H. Kessels ; Slotmarsch voor Harmonie, X. Do zaal zal open blijven zijn van af 5 uur (torenuur) .Gedurende de uitvoerin^-i. blijven de deuren gesloten. Voorbehouden plaatsen 'zullen onbezet BLIJVEN. Wij achten het ovorbodig dat lierdaclig-heid^werlc aan te bevelen. Onze burgerij heelt het nul, de noodzakelijklieid en dool-matigheid van dat werk reeds zoo goed begrepen, dat het door haar algemeen is goedgekeurd en toegejuieht en dat de eerste oproep tôt ondersteuning van het werk ,,Kinderheil" overal een gunsfcig onthaal en ondersteuning verwierf. Ilet nu aangekondigde liefdadigh(^idsfeest zal dan ook een triomf zijn voor de in-richters, het feest voor de stichters van ,,Kinderheil" dat in de beroerde en druk-kende tijdsomstandiglie<len wolke wij belo ven, een maatschappolijk werk is bij uit-nemendheid1.Het Turnhoutsch volk laat zicli nooit prangen of pi'amen om liefdadigb/cidsfees-(on voor een edel doel ingeriçht, mildelijk on liefdadifî: te ojidei^>U,iiiieijD .'l'inV v.ui tj0-1!i -1 j'■ ■ — ! ^ hier voorlegg'en, zal eenigszins strekken lot o[)bouring van lu t volk en teveïis bij-dragerî om het schoone werk voor goed en deg&lijk te vestigen. Hulp- en Voedingskoniiteit. Bakkers komen zlch. bij ons beklagen omdat zij genoo'-d'Zaakt worden voor elke honderd kilo bloem een kilo gis>t te nemen in het komiteit. Zij beklagen zich vooral omdat zij in de laatste weken meel hebben ontvangen d-a/t heelemaal aaneeng'eklonlerd en niet te ver werken was en dat hun daar bij bedorven gist werd opges'olferd. Wij hebben inlidlitingen gevraagd aan eeii lid van het" komiteit over de bloem welke hier niet kon verw.erkt worden eu over de bedorven gist welke men den bak-kersC-opdrong.Ziehier wat ons werd geantwoord: "Elis inderdaad hier bloem aangekoniien die aaneengeklonterd was, omdat men in d'en molen of in het schip te veel water onder de bloem had gemengd. Er is ook gist aangekomen, welke bedorven was> omda.t. zij te lang onderweg was gobleven. Maar wat wilt gij dat we doen ?... Eenige weken g oleden was hier volslagien. gebrek aan gist en vroegen de bakkersi onsi of wij lien aan dat onmisbaar artikel voor hunne brood-bakkerij niet konden helpen. Wij hebben toen bestellmgen gedaan, onder bepaling dat ons die gist gaaf en versch moest worden bezorgd. Docli mën iâ in den te-gonwoordigen tijd niet zeker, dat bestelde waren geregeld en <»p tijd aankomen en zoo kwam d"e gist hier inderdaad eens bedorven aan. In do overtuig-ing dat men bedorven waren niet mag verkoopen en zekea* aan do bakkers1 niet mag opdringen, maakben wij de bemerking aan ons> komileitslid, waarom men de fce verkoopen waren niet kon laten onderzoeken en indien men be-dfcrf bespeurt, deze voor rekening te laten van den veraender. Zoo liandelt toch ieder handelaar tegenover zijne levera/peiers. Bedorven waren mogen daarbij niet voor het openbaar gebruik worden verkocht en veel minder opgedrongen. Wij beweren nu niet dat het komiteil sohuld heeft dat die waren bedorven zijn, maar het zou zich moeten wachten om aan de bakkers bedorven gist op te soif er en, vooral in eenen tijd dat voor die menschen geen vrijen handel meer bestaat en dat heel hunne nering daaii-door gestrenul, zoo-niet (en onder wordt gebracht. Wij vernemen ook dat door den beheer-raad van de bakkerij ,,het hesto brood" te Turnhout recht&treekh een schrijven is gericht aan den, Amerikaanschen Consul te Antwerpen, waarin de klaohfen over kwaliteit en bedeeling van bloem worden uiteengezet, nadat de bezwaren w.elke daar-over door den bestuurder der bakkerij aan het Turnhoutsch komiteit gedaan, schok-schouderetnd1 waren beantwoord. De bakkers beklagen zich ook dat zij om de tien dagen de bloeui welke zij noo-dig hebben met hondenkar of stootwagen naar het gemeentemaga^zijn moeten ga,an afhalen. De meesto dior menschen zijn le% terlijk uitgespannen en sinds lang zijn hunne trekhonden of poneys tengevolge der oorlogsomstandigheden verkocht. Sommigo bakkers' moeten nu een ganschen dag rij-den om hunne bloem af te halen en vra-gen of het niet mogelijk is dio vracht,en rechtstreeks van het schip naar de bal> kers te doen. Dat zou de zaak vereenvou digen en den mefnschen veel tijd en las lesiparen. Wielri jdeii Tu den la al sien tijd is aan de wielri j ders vergunning verleehd om van Tun hout naar Oud-Turnhout te fietsen. Di loelating werd met voldoenmg ontvanger Maar zou men die toelating ook niet kur nen geven voor de gehuohten Bchorvoir en Sevendonc-k, welke; lot het grondgebiei van Turnhout behooren en waa.rmedie ee] drnk en wederzijdsch verkeer bestaat?.. A. V. Sint-Victorsgesticht te Turnhout Algemeene uilsiag der wedstrijden van het schooljaar 1915-193G Do vol,gende leèrlingen werden de eersh hunner Mas uitgeroepen : VOOIÏBEKEIDENDE A FDIOEUNG : b StudTejaar : Dierokx Léoir^ van Turnhout 2e Studiejaar : Adi-iaensen Frans, vai Turnhout; 3e Studiejaar : Page Léon, val rJ'urnhout ; 4e Studiejaar : Klas A : Lee mans Kenaat, van Ilumbeek ; Klas B : Janaen Heniûcus, van Turnhout ; 5e Studiejaar : Klas A : Loomans August, vai Be.ei>àse ; Kla> B : \ran Korckhoven Jo zef, vaji Vlimmeren : (io Studiejaar: lvla> A : Vervloet EUgeen, van Veerle ; Kla: 1» Peeters' Alfons, van Wieckevorst. MIDDELBAAH - 1100 1ERE AFDEE IjING: 3e Studiejaar : Klas A : OeerL Arthur, van Gierle ; Klas B : Van Thilhi Renaat, va^n Wuc.stwezel ; 2e Studiejaar : Leestmans Louis, van Merxplas ; 3e Studiejaar ; Nefkens Leopold, van Berchèni ; •le Studiejaar : Vosters Jozel". van Aren-donck.De volgen^e leorlingen verdienden het einddiploma : MET GROOTE ONDERSOÏiEIDING : Vosters Jozef, van Arendonck : Bijzondeic melding : Engelsch, Duitsch, Snelsohrift, V i ngerd rukschrift en 11 amdelsiwotenschappen Croonen Frans, van rl,unihout : Bijzon- dere melding : Enigelsoh, Duitsch, Snel-schrifli, Vingerdrukschrift en 1 lanJelsweten-schappen.De Weger Lodewijk, van Antwerpen : Bijzondere melding : Engelsch, Duitsch, Snelschrift, Viiigerdruksdhi ift en Han-delsi. wetenschappen. Daper Jozef, van Liinx he : Bijzondere melding : Engelsch, Duilseh, Suelsclirift, V ingerdrukschrift en Handelsw(Henscliappen Vermeulen Fran.*-, van Lerlaei- : Bijzondere melding : Engelsch, Snelsohrift, Vin j1 |i| |,|lvr,V,1.V'J1 Hand( L w eteiischappen. I ' ■' nu.-j't, vaii Loenhoul : Bijzondere melding : Engelsch, Duitsch, Snolsehrift, Vingerdruk-schrift en Handel.swelensshappen. Van Pelt Jozef, van Turnhout : Bijzon doro melding : Haiidefiswétenschappen. De Visscher Lod'ewijk, van Turnhout : Bijzondere jneld'ing : Snelsc.hrift en Vinger d rukschrift. Van Ileerlum Alfons, van Turnhout : Bijzondere melding : Snelschrift, Vinger-drukschi'ift en I [andelswetensehappen. De klasëen herbeginuen 'den 27n Septem-ber. Nîeuwe leerlingen worden van nu af aangenomen. Eene kaartzienster. Ifet schijnt dat wij te Turnhout eene tweede Madame de Thèbes hebben ; eene navolgsler van de Parijsche mondaine, die een oogénblik door haro. voorspeilingei over den loop en den eiuduitslag van d'en oo.rlogy al de li,editgeloovigen van Europa in beroering en opschudding bracht. Onze Turnhoutsoho kaartzienster zal on-getwijfeld wei nooit eeno europeesche faani verwerven. Men "vertelt dat zij zou aange-kondigd hebben elat in dé maand Augustin een wapenslilstand zou plaatg hebben. Wij gelooven niet aan kaart- zoomi.n als aan koffijzienslers, omdat wij overtuigel zijn, dat mon uit de kaarton de toekoms' niet. kan lezen, zoomin als men uit of dooi het koffijdik komende gebeurtenissen kan voorspellen. Waar de goelsdienst verdw-ijnt, waai men niet meer aan God oï zijn gebod ge looft, daar gaat mén toovenaars of waar zeggeus te rade ; maar in onze katho'iieke Kempen weet iedereen dat men zich be lachelijk on beapottelijk maakt met tôt zoç iemarid zljne toevlucht te nemen. God alleen, in zijne oneinelige raadsbo sluiten, âeh'ikt en regelt de toekonisligi lotgeval'len der volkeren. Politiekronijk De politie-a^gent lleniers heeft procès ve.rbaal opgemâakt tegen W. on diensi zoon die met valsche sleulels in do wonjng. var Kreynen drongen on er twee pakken kleer goed ontvreemdén. De agent Van Gompel verbaiiseerde ze kere VV. van Oosthoven, wegens vernie Jing van veldvruchten. Eene vrouw uit de Oude Vaartstraat wordt vervolgd voor eérroof. Twee. 15 on 16 jaiige knapen van Pa ponbruggen, werden betrapt op dief'slal vai ïood in-een verlaten huis op de Merodele^i Do agent Dierckx maakte .proeies-verbaai op In den hof van Movrouw Verrees-Cool stond een vliegenkast, waarin men 2 kilo roastbeaf 'had opgehangen. Onbekenden ziji ovej- den tUinmuur gedrongen en stole het vleesch. De agent Hoyman.^ maakte proce&-vei baal op wegens cl i ef te van aardapp«elei ontvreemd' ten nadeele v^in bakker Vande Brandt, in zijnen hof Buekonhuis. Tegen een .bewoner van het Kruishui werd proce»-verbaal opgoniaakt, wegen e.iefstal van eeneii zak klaver. Tegen een leurder uit het Kruishuis é zekeren, P., werd procès-ver baal opg( "maakt, wegens wederzijdsehe slagen. De veldwaehter Steui's van Oud-Turi bout, maakte procesi-ver baal op wegens ht sle'en van sloorzaad in die gemeente. H zaad werS eloor den dief verkocht en toi ■w'«—M—■a— ■!—H—Hll— ■! ■SM.UU'IIIIIIW . . nog driemàal voort verkocht tôt het bij een . j hovénier le Turnhout werd in beslag ge-I | nomen. De draadlooze telegraîie te Baerle-lieriog. In het Nederlandsch „Oranjeboek'! vin-den wij volgende meeledeidingen over de statie vooi* draadlooze telegrafie te Baerle llertog. In het eind van het jaar 1915, vernam de NederlandsChe regeering dat een statie I j voor draadlooze telegrafie was opgericlit 1 op een der geheel binnen het Noderland-i ^eho gi-ondgebied ^eënclaveerde gedeelten van de Belgische gemeente Baarle-Hertog. Zij kwam, na overweging van de daarte-■ gen ter handhaving eener strikte onzijdig-. lieid te nemen maatregelon, tôt do slotsom dat er tegen diende gowaakt te worden, .•f iât do goedoren, die voor de working van j de statie van nut konden zijn. van uit | Nederland naar de bewuste enclave wer-' den vervoerd. Daarentegen is bij het feit ' Lzelf, elat binnen de enclave een statie voor 1 ! draadloozo telegra.fie werkl de verantwooi f delijkheiel der Nederlaudse^he regeering»; in geenen,eleele betrokken, daar de enclave j Belgisch grondgebied is. j Ter uitvoering van hel begjinsel der re-J gejering heeft de militaire overheid d<e ! bewuste enclave door een xlraaelversper ' j ring, opgericlit op Nederland'sch gcbieel, omringd en een verbod van vervoer uit Nederland naar het binnen den afgesloten kring gelegen gebied uitgevaardigd van j allo goederen die voor de radio-stalle van . nut kunnen zijn, welke afsluiting ieîgcliji-kertijd (lient om toezi(^hl te kunnen uitoe-tenen op ele perso.nen, die zich naar de bedoedde operatie-basis begeven of, omge-keerd, haar verlaten. In verband hiermede va.lt te bedenken, j dat,- afgezien vanj het speciaal voor Baarle-• llertog geldende verbod van vervoea* der-waarts van goederen dienslig voor een r ad i o -1 elegr af ische statie op den uitvoer van uit Nedenand, naâr Baarle-Hertog, ook de in Nederlandt van kraeht zijnele | algemeene uitvoerverboden. van; toepassing < zijn. | Tengevolge zoowel van doze uilJvoerVer-! boden als van den speciaal voor Baarlo-i Mertog getroffen niaatre\gel de>den zich bij i de voorziening van Baarle-Hertog met le vensmieMélen en anelt i© noodige artikelen. '/ekere moeilijkheden voor. Er i-, eehter ;il sinels g'eruimen tijd eene bi'\ rodigende.. re geling getroffen ; eene comniissié, waarin naast Nederlands^lie ook Belgische ambte narcn zitting hebben, bcoprdeelt de aan-vragen lot invoer die tôt haar géweht t-n '~(ei(; vas( \.-,n wclko g;)éde,' - mi i en m wciKc tTvi iiH zakettjk is ; van deze goederen wordt do uitvoer uit Nederland dan toegefitaan. In een nota van 18 April j:l. eliende do Belgische gezant een klacht in op grond elat 12 kisten petroleuin, afgezonden uit ! lOngeland en geadresseerd aan den burge-j meester van Baarle-Hertog, aajn de Neder-lanelscho grens werden vastgehouden. In een nota-verbale van G Juni vond de minister gelegenheid1 den gezant het stand-punt der "Nederlandsche regeering ten op-ziehtè van de raelio-telegrafische statie te Baarle-Hertog en met naine het bovenver-inelde verbod van vervoer naar ele enclavo van voor ele statie bestemele goederen uiteen te zetlen. Aan het slot dier in het Oranjeboek i opgenomen nota deetlt de ministei- elon gezant mede, dat de regeering de kisten, <lie zich in de statie Baarld-Nassaju bevin-den, niel naar den geadresseerde, den bur-gemeester van Baarle-Hertog, kon laten doorgaad. De Belgische "Touring-Club,,. Vole leelen van ele Belgisehe Touring club, dio in 1914 ongeveer 85.000 lenlen tolde, Jiebben hunne leelenkaait voor 1.91G atgehaaicT, aldus een blijk gevende van gehechlheid aan eene instelling van algemeen belang en aldus liare toekomst ver-zekerende. De vergeld'ingi zal volgen' in v rendes1 tijd, daar er thans op élit gebied1 niets van belang kan gedrukt worden. De ge-frouwen zullen dus nie'9 loegeven mits wat geeluld te hebben. Uit Lier. 1 Onze stael is door de duiIsche overheid gestraft met eene boete van 20,000 Mark, omdat een bewoner op Lisp eene nationale > belgische vlag in den top van eenen boom op den( openbaren weg, liad gehesc,lien. Daarbij had hij dien boom met pinelraad omwOnden en van onder tôt boven met fecaie slof bestreken. Aan liet gemeentebe-' stuur ;s opgelegd1, dat men voôr 1 Augusi- I tus den man moet aanwijzen elie de vlag opgehangen, den boom met pinelraad be-kleed en geparf umeerel1 heeft. Kan men dien perSoon niet aanwijzen., dan zal heel ele bevolking worden gestraft. Intusschen mogen de bewohers 's avond's niet meer op ' do straat komen en moet hunne woning van 6 of '8 uren gesloten zijn. , U-it Aerschot. N MANHAFTIGE DAAD. — Vorleden Donderdag, 27 elezer, na het sluiten dei " wekelijksche markt, was in de Eeuwig-heielstraat — straat verel te eng Voor- eene marktslraat — het \ierjarig paarel vai: handelaar Wierinickx, van Kesselloo, oj loop. Op gevaar tusschen de marktkramei ' verpletterel te worden, sprong de vrouw Huyghens1,' van Leuven, naar den kop vai 't paarel on wist het tôt staan te brengen Er zijn door haar zeker ongelukkei vermeden, daar de kinderen van ele schoo der Dien.s'tmaiagdlen vain Maria, uit dfeze'lfel II straiat, op dit oogénblik l\ui|-iwaialrts.&ee!rcl)en .Voorwaar, 'n kloeko, moeelige vrouw. ^ Uit Hasselt it Bij eenen voetbalwedstrijd, die verledei M; Zondag le Halen gehouden weiid', had eei ai ' de'r beste Ha.-:seltsche spel,ers, Jan Suieets het ongeluk zich den rochlervoet over te .stampen. Hij werd per rijtuig naar ons g^sthuis vervoerd. — Ondanks het verbod van na 't poli-tieuur rnjg op straat te komen, oefenèn de nachlridders nogimmer hun oneerlijk stiel tje in onze slad en in 't omliggende uit. Zoo wei'don in de voorlaatsle week bij den landbouwer Maehieis, 10 hennen, 2 zichtcn en, eene zeisen gestolen, bij Dec-kers 1 zware lconijnen, bij Geulemans een prachlige soorlhaan en (> heneen. De nach-telijko dieften van groenten, aardappelen, fruit, hout, zij'n niet e>m te tellen. Algemeen wordt ele wensch uitgedrukt dat de burgeriijke veldpolitie, die verleden jaar zoo goed werk verrichtte, wederom moge aan den gang gezet worden. Over eenigO' weken kwam de ech'tgenoote van elïftï landboirwci- Picteu- Vaupaes-hon o nr echts t r eek s te vernemen, dat haar teer-gelie;fde jongste zoon, Hendrik, soldaat bij 't lie linie-regimeni te Hasselt, op het veld van eer aan den Yzer ge>sneuveld was. Haar oudste zoon, bij 't hooren van die treurige tijding, «kreeg er eenen draai van in 't lioofd en, nioesh. naâr 't gesticht van Ziekeren weggebraeht worden. Do aa*-rae moeder viel aan t kwijnen en, ondanks de liefderijksle zorgen en verpleging, overleed zij Donderdag der Voorlaalsle week. Iedereen gevoelt het innigste mede lijden met de zwaarbeprocfde familie. — VoorJaatsle week ovei'leèd alhièr god-vruchtigi M. Harzàmont-Oorsouls, houder van het drukbezoeilr ,,Nciordgasthof'\ tegenover de spoorwegstiatie en ëigenaar van de gekenne grooto marmerzagerij en steen-kapperij. De ejverledene, die begormen was als eenvoudig ambachtsman, had zich door zijn werk en door zelfsludie, tôt eenen waren kunstenaar en eenon grooten nijve-raar m eten te veH'hefÊeu. De inrichling, <lio hij oj) korte jaren toi stand brach', is eene der beste en der schoonste die be-staan. llij loverele kunàtalfcaren, bijzonder schoone kerk- en grafmonumenten voor België en voor het buiienland ; hij was een oprechte vader voor zijne lalr'ijke werklieden. M.ijnliecr Harzimont gaat heen in de voile kraeht van leven, inrich'ing en arbeid, zijn overlijelen zal bebL-eurd worden eloor allen, die ooit met hem in betrekking kwanien en hem hoogaclitten, (vrden en beminden wegens zijne goedheid en rechtschapénheid. De Rechtbanken. 1NMIJN1NG VAN GEMEENTECIROND. —r .Een drietal jaren gededen, bouwele Me-vrouw W , eiene villa in de gemeente (,'o-ihaij, doch iiuin daarbij een streepjé gemeente in. Voor het gereclit geroepen, beweerde zij dat de genieenteoverheid liaar do toelating gegeven had dit stukje gronid te bebouwen. Deze bewering werd eehter niet eloor bewiizen gesta^ifd en zulke toelating. zonder goedkeuring der bes'tendige afvaardiging, zou overigen.? ong'eldig ge-■weest zijn. Na eene zeer lange necMsple-ging en eene opneining van het betwiste stukje eloor drie eleskumligen, kwam men eindejijik, den 15 Dee;ember 1915, tôt een vonnis ; ele verweerster liet zich alsdan, bij gémis tian besluilen, bij verstek ver-oordeelen om het deel harer villa, dat op den eigendom der gemeente Oostham gé-bouwel is, af te breken. Tegen di.' vonnis deed ele verweei'ster verzet, d'och verzuimde haro verzetakte te laten beleokenen binnen den termijn bij het Wetbo.ek van burgeriijke rec.htspleging voorgesclii'even. Zij riop, ter verwchooniug elezer laaltijdige beteekening, het Konink-lijk Besluit in van 26 October 1914, dat de termijnen voorg'escjireven om ele uit-spraken der vérsohilUge l echtsmachten aan te vallen of te beteekenen, HjelenS den eluur van den oorlog ppsèhorst in het bezet geceelto van België. De rec-htbank, zich steunende op een arrest van het Hof van Luik, beslisl thans dat gemeld Besluit, bij gebrek aan genoegzame openbaarmaking, 'niet l.oepasselijk is in de provincie Lïm-burg ; zij bevestigt haar vonnis van 15 December 1915 en veroordeelt daarbij de verweêrster lot al de gerech'.skoslen, die verschillige honelerden fraiik beloopeh. Uit Genck. Hubert Martin, van Ascii, werkzaam in de koolmijn van Winterslag, kreeg voor-laatste Week door eenen. slag van eenen hefboom éenen valschen tanel uit en siikte. hem do Or. Het haakje van den tand zette zich vas!; en de ong^eiukkigé werd zoo ci-g le pas, dat hij in s'terven.-nood verke;erde. Dokter Peeters, in allerhaast ontboden, on^ •derzochl den lijeler door ele Xstra'len en redde den man het leven eloor eene wel-geiûkte heel k une-lige bewerking. — Met de groots e belangèielling volgt de Belgische nijverheidswerehl de werk-zaamheden, die met koorlsige bedrijvigheid aan de verschilli'ge mijiien van hel Lim-burgserh bekken met goed gevolg uilge-voerd worden. De eerste put van Winterslag, die eene clieple van 715 met-ers bereikt heeft, is gans<eh voltooid. In dien put werden niet minder dan 17 rijke koollagien aaugetroffen en daartussc.hen zijn er van twee me-'ers elikte. Al ele lagen, behalve twee, zijn samengesileld uit vetten kool, bijzonder ge-sehflkt voor de co.ke-oveus en voor ele staalfaibrieken. Het reusaclitig groot ij^eren gebouw, waarin, de machienen zullen komen, die de bakkeri met werklieden en oolc mot kolen, hout, enz. zullen doen op- en afgaan, de ,, Belle Fleuri', prijkt reeds hoog in.de luclit, boven op den put. Thans ^ gaat mon in dien put de gele;iders of ,,gui-elén'' plaatsen, waar tegen ele bakken ol ,,gajoltV hunnen weg op- en afwaarts zullen moeten afleggen, e\e buizen en pompon zelten, de verlichfcing on. verluchtin^ inrichten, ele oneleraardsche wegen o i ,, voies" voor ele uitbating, waarvan ei i reeds eeii liental aangelegel zijn, verder ii , gereedheid brengen. In den put ixummer 2, die thans 450 meters eliep is, is men volop bezig met ,,mateeren ' of ele kleine openingen lus-solien de platen van het kuipwerk met lood te stoppen. Zoohaast dit werk vol-trokken is, wordt ele uitgraving voortge-zet en ele pu! tôt op 715 nieters diepte gebracht. Ter zelf der tijd wordt er met den groot-sien spoed gewerkt aan hel oprichten van de kolen wasscherij, aan elen spoorweg door de luçht voor kolenvervoer, aan de reuslaçhtîg groole gfibouwen dienstig voor bureelen, waseh-, bad- en kleerkamers, machienenzalen, wei-khuizen voor herstel- lingen, ^nz. Hel; aantal werklieden, dat reeds de G00 overlreft, stijgt nog aile dagen. Aan elen put van Zwartberg, waar tôt nu toc nut ploeg'en gewerkt wordt. die ieder zes uren achlereeri bezig zijn, is m en ziunerfg twee ploegen per 24 uren bij te zetteu en 1 iedere ploe»g sleclits vier uren, zoneler de minste verpoozi ng, le laten werk(vn. Zulks om de werkkrachl eler gravera' hiet uif- te pullen, ze haar voile op brengst te doen leveren tmi bel werk met den groolsten spoed voort te zetlen. Men gevoelt dat er eene onzeglijke ge-jaagdheid bestaat bij de verskîhillige kooi-inijnmaatschappijen, om toch maar gauw aan t uitbaten le zijn. Evenals na elen ooidog van 'f jaar 70 gebeurde, verwacht men ook thans, na het eind'igen van den tegen w oo rdigen oorlog, eene plotseling en buitengewroon groote herieving en uitbrei-ding der nijverheid in 't algeineen on den-metaaluijverheid in 'l bijz.ondei*. Er zul en dan kolen noodig zijn en kolen met de inachl. En daarvoor zijn de vooruitziende inaatsohappijen van de Limburg>( he Kempen thans aan 't zorgen. Uit Diepenbeek. >Seùert maand en, werden vole groote boe-ren en welhobben.de inwoners onzer ge-meen'e erg vërontrust door het onivangon van brandbrieven. Eindelijk heeft de politie do hanel kunnen leggen op den vermo,ede- _ lijken dader dezer deugnietrrijen, zekeren Willem V. Zaterelag der voôrlaa'sle week werd hij aangehouden en naar de gevan-genis van Hasselt gebracht. Uit Borgloon. Vrijdag eler voorlaâtste week wa- Jan Pétri aan 't kersen plukken in eene weide acliler Tivoli. Hij viel uit den boom en kwam op eenen paal en in «len 'pikdraad lerecht Zwaar gewond werd hij naar 't gas th 11 is gebrach t. De Oorlog. - De toestand. De slrijd aan de Somme wordt voortge-z'ét. En dal de geveehten, die daar gele-vei'd worden zeer verwoeè] zijn, kan men uit aile berichten over den strijd wel op niaken. Men kan er zeker van zijn, dat aile troepen, die daar aan weerszijden in het vuur werelen gebracht mol grooten moeel en volharding sti-eden en dat daar-door juist een belangrijke wijziging in de liiidési; elie sedert een week door de beide pal-tijen worden bezet, onmogelijk word gemaakt. Behalve dan een hevig vuurgevecht in de slreek tusse lien de zee e>n de Ancre, en eenige kleinore aainallen op andere punten, gaat do strijd tusschen Duilschers en Engel&chen voornamelijk lusschen Thiep-val en Guiliemont, en daar in hoofdzaak in het midden van dit frontgeeleelte, bij Pozières, ten noorden van elen straatweg, die van Thiepval ovor Pozières naar Guiliemont loopt. Voornamelijk in de streek van Pozières, het Foureauxboischje en Longueval, <ial iet.~ meer ooslelijk ligt en dat de grens van dit aanvalscentruin. schijnt te zijn, wordl de slrijd vaak man tegen man gevoerd. Het Ëngelsche bericht spreekt, eveneens van lie' zeer hevig,e karakter van dien strijd, vooral bij Pozières-, dat door de Duitscliers met een menigle mitrailleur3 zeer krachtig werd vcreîedigd en eloor de Engelschen werd genomen. Bij Longueval, zoo meldt een bericht v-eruer, slaagden de Engelschen erin het geliefll dorp le heroveren ; maar de Dui-schers drongen weder in het noordelijke deel ervan binnen. Ook de _ buitenwijken van Guillëinont wei'tien leîkens dan door de ev3n.e partij liezet en dan door de andere. Ten zuiden van de Somme ging niet minier Kevig de strijd tusschen Duitschers en Franschen voort. Daar hobben ele Fran-schen lievige legenaauvallen geelaan. die leidelen tôt de vermeestering vani het Etoi lebosch, en de Duitsche stellingen tusSChen .Eslrées en Verniandovillers. Het offensief aan de Somme be^gint overi-gons in de laatste dagen, meer en meer een aanzien van den strijd bij Verdun, le krij-gen. Dat wil zeggen dat de aanval'ier nog wel lelkens lerrein wint, maar hoe langer lioe minder, ter wij! de verdediger tijd wint. Behalve deze hevige gevecliten ten noor de\n en ten zuiden van de Somme, was over het geheeie westelijke front in de laatste dagen het artillerie-duel ontzettend. In Ghani pagne, aan het front van Verdun en in ele Argonnen werd gesbhoten met een ongelooflijke nuinitie-verspiiling, door de aan beide zijden opgestelele reeksen ka-nonnen, en, daarlusschen door werden lylei-nere aanvallen on<lernomen, om te zien, of er ook gebrek aan werkzaamheid te ontelekken valt, waardooi' het mogelijk is een aan val te wagen. . Voeg daarbij nog de vliegtochten eler ; vliegerseskaders, die bonnnen werpen op numitie-depo's, spoorwregknoopen en achter do Unies gelegen militaire steunpunten, en i hel zal duidelijk worden, dat aan het geheeie westelijke front, met aile middelen i waareyver ele moderne oorlogVoering be-] sehikt, wordt gepoogd de vijandelijke linie:

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Den Kempenaer: wekelyksch staet- en letterkundig nieuwsblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Turnhout van 1838 tot 1937.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes