Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

456 0
29 januari 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 29 Januari. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Geraadpleegd op 25 mei 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/g44hm53d7k/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

GAZET VAN BRUSSEL DflOBIiflD VOOR HET VJUflfl]VISCHE LtflflD rtf ■•&: Woor lolk, SI uni en Taal. Omditpk viaïiim^lien. Van Eyck. Randschrijten worden met terug gezonden BEHEER EN REDAKTIE : 12, Zwarte Lieve Vrouwstraat, 12 AANKONDIGINGEN . PlaatsaanvTagen : 5 centiem pei\halven regel; Andere aankondi^ ing«n : 10 centiem; Publiciteit: 30 centiem. DE GELEGENHEID Een bekend spreekwoord zegt, dat men de gelegenheid bij de haien moet vatten. Hierdoor wordt gezin-siveeld op de Romeinsche godiu, die van voren lange lokken had, maar van achteren kaal was. Eenmaal dat de gelegenheid voorbij is kan men ze niât meer grijpen. Het ergste is dat de gewône menschen ze niet zien naderen, maar w-anneer ze reeds ver is wordt zij zicht-baar voor iedereen. De oorlog dieu we thans. doorleven is voor een groot dee,l uitgebroken omdat jsommige diplomaten meenden, dat de gelegenheid om hun plannen te verwezenMjken eiudelijk gekomen was. Daarna heeft Tunkije zich in den strijd geworpen, omdat het dacht : « nu of nooit » maak ik mij vrij van Russen en Engelschen. Ailes schijnt aan te duiden, dat Italie eerlang ook gewapen-derhand tusschenkomt, om zoo mogelijk zijn i.mperia-listische droomen te verwerkelijken. De lantlihonger is algemeen, maar niet het minst bij de volken van Zuid-Europa. De Bulgaren wachten de gunstige gelegenheid af om van Servie den Bulgaarsohen landbrok af te dwin-gi;n. terwijl de vn tugenwoondigers van de Triple Entente al doen w'at ze knnnen opdat de Bulgiaçen liever hun oogen naar Konstantinopêl zouden ricbten. De Roe-meenen hebben nog taalbroeders in Uo^tenrijk-Honga-nje en m Rusland (Bessarabie), die zij graag.in hun huishouden zouden opnemen. Van twee kanten aan-vall.-n gaat echte riiet, zoodat het er op aankomt (te raden welko v>o*p in dezen krijg het ond-ferspit zal delven om ïîêm n.ed j uan te vallen en zijn ondergang te besDoedigen. De Noonderlanden hebben ook wel nationale verzuoh-tingen, maar deze worden er onderdrukt, zoodat van eene gewapende tusschenkomst niet gesproken wordt. Daardoor zijn die verlangens dan ook tôt onvrucht-. baarheid veroordeeld, want zonder geweld zal bij voor-beeld Zweden nimmer of nooit Finland terugkrijgen. In die landen is men buiitengewoon terughoudend en voorzichtig, dat ligt wel'licht aan den volksaard. Doch de lij'dzame volken hangen ge'heel af van de bedrij-vige; zoo gaat het ook met personen. De werkzame groe- s pen worden op den duur meester van de lijidzaime. Men moet geen aanspraak maken op den naam van profeet, j om te kunnen voorspellen, dait Skandinaviië ten slotte kon opgeslokt worden door het gu'lzige Rusland; het i,S enkel een kwestie van tijd (1). Holland is ook zeer terughoudend. Het maakt heele- I maal geen aanspraak op de taalbroeders van België en . Noord-Frankrijk. Het laat hen aan hun lot over, of ; liever het mengt zich niet in hun zaken. Dit gel'dt echter \ alleen de officieele wereld, alsmede de handdsliê. In ' de geleerde middens van Holland is men echter heel : wat beter op de hoogte en koestert men ook heel wat j meer idealen, omdat daar de st'ijve deftigheid, deze parodie van den ernst, mirider vereerd en beoefend wordt. De tijd is lang voorbij, dat ons dienbactr Vaderliand, het schoone Vlaanderen, een eigen roû speelide en over zijn eigen lot meesprak. Het heeft eens manmoedig ge-streden, tôt het ge'heel doodbloedde; het moest zich sindsdien door andere volken laten leiden, die soms zefs een geheel andere taal spraken en die zijn ibevolking niet liefhadden, maar die het gebruikten om hun eigen gebied uit te breiden. Allengskens kwamen de levens-krachten echter terug, want het was niet gezonken door verwijfdheiid, maar door overdreven manhaftigfheid. Thans. nu de grenzen van bijna aile landen van Eu-ropa wankel staan, hoopt elke volksgroep die tôt nog toe vernederd werd, dat zij eindelijk het lielht der recht-vaardigheid zal zien stralen, en dat bij de aanstaande algemeene grenzenregeling, al de elementen van één en denzelfden stam zullen in één en zelfstandig staatkundig verband gegroepeerd worden. Aldus hopen velen doch zij kennen de wereld niet. Wie niet roert is in de werkelijkheid van geen tel. Zwijgers en goedwilligen worden doorgaans als niet bestaànde aange-zien en be-handeld. want bij hen schijnt geen « wil » aanwezig te zijn. En wie zelf geen wil kan doen blijken, wordt de speelbal van den wil van anderen. Een volk is wat zijne aanvoerders.zijn. Waar geen leiders zijn, is geen volk, maar eene kudde. Leiders ronder doel, zonder plan en zonder wil zijn echter eer-ider gevaarlijke sta-in-den-weg's. Het ware kenmierk van groote mannen, van volksaan-voerders, is door aile tijden heen geweest, .dat zij wisten dé omstandigheden te benuttigen om hun doel te (4) Het zal ook afhangen van den uitslag tan dezen çorlog. (Red.) verwerkelijken. Het is in onrustige tijden, dat zij zich kunnen cLen gelden. Vlaanderen heeft weleer vele groote mannen voort-gebracht, niet alleen wereldberoemde geleerden en kuns-|enaars als Steven, Mercator, Rubens, Van Dijck, en meer andere, maar ook scherpziende aanvoenders, zoo-als bij voorbeeld Jakob van Artvedelde. Zulik een man hebben we sinds eeuwen niet meer gehad. Zal de toe-komst even karig blijven ? Dat is ailes echter maar gemijmer. Het verleden kan ons wel een zekere maat bewustzijn en zelfvertrouwen schenkeQ, doch thans is het woord aan de kanonnen. In de naaste toekomst kan het wellicht beteren. Mis-schien is de gelegenheid met het lange haar, dart heur op de borst hangt, op weg naar ons. Het is echter de vraag ol wij ze zullen zien naderen en of een wakkere voorman ze zal durven aangrijpen. Indien het wel gebeurt, dan zal d^ beiaard spelen SCHELDEMAN. DE OORLOGSTOESTAND De Nieuwe llotterdamsche Courant geeft volgende l>e-scliouwingen ten beste over den oorlogstoestand in het Westen : « Dezer da gen hebben wij een hoofdartikeJ Vcin de Times weergegeven, waarin werd beloogcJ. iat HM'>c].i(-lende teeke-nen, waar\an sommige nog niet zeer duidé'-V lijk, er op wezen, dat de druk der Didtschers in Fraruk-rijk zou toenemen. « De sehrijver zal, dunkt ons, mede heit oog hebtben gehad op het feit, dat in den laatsten tijd de officieele Fransche berichten hoe langer hoe minder van het eigen offensief zijn gaan spieken en hoe langer hoe meer over het offensief van den vijand. Deze veranderniig, waarop wij reeds hebben gewezen, is reeds gedurende eenigen tijd bezig zich te voltrekken, en leest men het laastste Fransche communiqué », dan zal men daarin te ver-geefs zoeken naar een offensieve beweging van Fransche zijde. Evenzoo is het gesteld met de officieeile mededee-ling van gistermiddag 3 uur : op het heele front louter afgeslagen aanvallen, met uitzondering alleen van het bosch te Prêtre, waar de Franschen zelf s eenige vorde-ringen melden. Over de beteekenis van de aanvallen der Franschen op dat deel van het front hebben wij gisteren reeds gesproken. « Voor het overige, slechts aanvallen van de zijde der Duitschers. Zoo heeft dus het offensief der bondge-nooten, door Joffre den 17den December aangekondigd, dat moest leiden tôt de volkomen vernietiging en ver-drijving van den vijand, niet tôt het beoogde doel ge-voerd.<( Nadat de Duitschers door de overstrooming ibij de Yser waren tegen gehouden, trad bijna volsilagen stil-stand in. De Duitschers bleven over het algemeen geno-men de aanvallers, maar hun aanvallen levenden niets op. Omstreeks midden Deoember scheen het of de Duitsche strijd'kraehten, door de herhaalde vruohitelooze aanvallen uitgeput en door het zenden van troepen naar Polen. waar de strijd toen op zijn hevigst, woedde, ge-dund, in het Westen niet zwakker zouden worden dan zij op dat oogenblik waren. Het oogenblik soheen dus voor de bondgenooten aangebroken om den vijand uit het eigen land op zijn minst op zijn grenzen terug te werpen. En werkelijk, de bondgenooten oamen het offensief. aanvallen deden zij hier, daar en over al. Maar het succès bleef uit. Een Ioopgraaf werd geno-men en hernomen. een honderd meter terrein gewonnen en verloren, maar wat bleef was de stilstand. Ja, zelfs het eerste feit van grootere beteekenis dan het winnen ; en herwinnen van een Ioopgraaf was een tegenslag van de bondgenooten voor Soissons en nu hebben de Duit- ! schers, die waarschijnlijk versterkingen door nieûw gevormde legers beginnen te ontvangen, in het algemeen , gesproken, het offensief hervat. » Ook volgende belangwekkende vaststelling : « De opperbevelhebber van het Fransche leger ves-tigt de aandacht van het publiek op het leugenacihtig karakter der officieele kennisgevingen van den Duit-schen generalen staf. « Sedert het begin van den oorlog bevatten deze kennisgevingen of verzonnen krijgsbedrijven, of geven een volslagen onjaiste voorstelling van die welke wel zijn gebeurd. » Zoo begimt een Reuter-telegram in ons ochtendblad van heden. De daarin vermeld« vermaning van Joffré is natuurlijk voor binnenlandsch gebruik bestemd. Wie toch zoowel van de Duitsche als van de Fransche •berichten kenms neemt, ziet. dat zij over het algemeen vrijwel overeenkomen. Een voorbeeld uit den allerlaatsten tijd : Uit Berlijn, 20 Januari. 's ochtends : « Bij Notre-Dame de Lorette, ten Noord-Westen van Atrecht, werden aan den vijand loopgraven, ter lengte van 200 meter ontrukt. Daarbij werden twee machien-geweren vermeesterd. Ook zijn eenige gevangenen ge-maakt. » . Uit Parijs, 20 Januari, 's avonds 11 uur : << De vijand heeft heden morgen vasten voet gekre-gen in een Ioopgraaf ten Noorden van Notre-Dame' de Lorette, 'doch werd door een tegenaanval daar weer uit vedreven en verloor 100 gevangenen. » Uit Berlija;, den wlgenden morgen, 21 Januari : « De eergisteren door ons genomen Ioopgraaf ëij « • l Notre-Dame de Lorette in van nacht weer verloren ge-gaan. » Dit is maar ecii voorbeeld uit velen. Meermalen ko-men de Fransciie en de Duitsche berichten punt voor punt overeen. Als het dus waar was, dat de officieele Duitsche berichten of verzonnen krijgsbedrijven sbevat-en, of een volslàgen onjuiste voorstelling geven van die welke wel zijn gebeurd, dan zou dat evenzeer voor de Fransche officieele berichten gelden. Gelukkigerwijs is geen van beide het geval. Beide partijen geven de waarheid, maar stellen die natuurlijk geheel anders voor, beide partijen vinden natuurlijk hun eigen wijze van.voorstelien juist en die van de andere leugenaohitig. Natuurlijk zal ook vaak de eene partij iets van gewicht vinden wat de andere van weinig beteekenis, of niet eens het vermelden waard acht. Tntusschen blijft de ver-gelijkiug van de Fransche en de Duitsche iberiohten, de meest vertrouwbare leiddraad om den oorlog >te volgen.» DE OORLOG AMBTELIJkE àES(CilT£,-i ïranecli : PARIJS, 26 Januari. (Reuter.) Officieele kennis-germg van vanmiadag drie uur : Op àet tusbeh#n Leie en Oise zijn artilleriege-rechtun gelererd. ï«h wtsten van Craonne heeft de vijand achter eeûvoigens twee buitengewuon hevige aanvallen ge-daan. JDe eerste is ai'gsslagen, bij uen tweeden zijn des vijandenia onze loopgraven doorgedrongen,do6Ji door een krachtigaii tegeuaaval hebben onze troepen bijna het gtiheèle verloren terrein hei wonnen. JJo strijd duart nog voort om atn nog door de Duitscners bezet deel van een loopgraat. in Champagne heelt devijandeiijke artillerie minder bedriivigheid aan den dug gelegd dan vonge da-gen, terwijl onze oatterijen ^de Uuitsches teilingen beschieten. In Argonne hebben wij in de streek van St Hubert vijaûdtsiijke pogmgen om tôt den aanval over te gaan, door ons vuur verijdeld. in den Elzas gebruikt de vijand naarstig bommen-werpers tegen onze atellingenop deniiartmannswei-ler JiopljWaai'geen meuwe geveohten'zijn geieverd. De vijand heett Thann, Leinbach en Èidnnheim gebombardeerd. Duitscll : BERLIJN, 27 Januari. •— Ambtelijke melding van heden middag : Westelijk krijgsveld. Bij Nieuwpoort en leperen niets dan geschut-gevechten.Bij Cuinchy, ten Zuid-Westen van La Bassée, be-proetde de vijand gister avond de hem op 25 Januari ontrukte stelhng te heroveren, doch te vergeefs, de stormloop stuitte op ons vuur af. ■ De reeds gister vermelde gevechten op de hoogten van Craonne hadden voile baat. De Franschen werden uit hunne hoogtestelling ten Westen van La Croûte-Ferme en ten Oosten van Hurtefoise verjaagd en op de Zuidhelling van het gebergte gedreven. Verscheidene steunpunten over een breedte van 1,400 meter werden door de stormende Saksen genomen, 865 ongewonde Franschen werden tôt gevangenen, 8 machiengeweren, een pionierdepot en veel ander krijgstuig buit geimaakt. Ten Zuid-Oosten van Saint-Mihiel namen onze troepen een Fransch steunpunt. De tegenaanvallen der Franschen waren vruchteloos. In de Vogèezen ligt hooge sneeuw, die onze bewegin-gen vertraagt. Oostelijk krijgsveld. De Russische aanval ten Noord-Oosten van Gumbin-nen maakte geene vorderingen. De verliezen van den vijand waren bij plaatsen zeer zwaar. In Polen geen wijziging. Oostenrijksch : WEENEN, 27 Januari. — Ambtelijke melding van gister : De algemeen toeestand wijzigde zich niet. In den ge-schutstrijd, die gister beiderzijds de Weidhsel sterker dan de laatste dagen den dag door aanhield, trad onze z\vare artillerie ten westen van Târnow met vrucht op. vijandelijk voertuigpark werd uiteengeslagen en verscheidene vijandelijke kompagniën bij Zglobice, ten Zuid-Westen van Tarnow, werden verdreven. Het ge-schutvuur duunde bij een groep aan de Nida den naoht door en versterkte met den dageraad opnieuw. In de Karpathen werd gister ook gestreden. In het Opper-Ung-Latorcza en Nagy-Agdal moest de vijand, na zijne herhaalde vruchtelooze tegenaanvallen, die hem zware verliezen kostten, eenige wichtige hoogten ontruimen. In Bukowina geen strijd. Op het Zuidelijk krijgsveld heerscht rust. Turksch : KONSTANTINOPEL, 26 Januari. — Ambtelijke melding : De Russische pers verspreid't in de laatste dagen voortdurend O'verdrevene, in tegenstelling met de wer-kelijkheiid staande berichten over voorgewende over-winningen der Russische troepen in Kaukasus, volgens welke deze een geheel Turksch legerkprps zouden ge-vangen genomen hebben. Wij stelien het volgende als feit vast : Het Turksche leger was, na een lange rustpoos, weer aanvallend opgetreden. Na baatrijke gevechten werden de Russen over het heele front gedwongen terug te trekken en kanonnen, machiengeweren e%.groote hoopen buit achter te laten. In hun ijver waren de Turksche hoofdstrijdkrachten tôt bij Sarykamisch, 20 kilometer ten Oosten der grens doorgedrongen. De Russen ont-vingen aanzienhjke versterking en konden maar met de grootste inspanning den Turksc'hen aanval tegen-houden. Na hevige gevechten, die bijna een maand aan-hielden en waarin de Russen zware verliezen leden, trok het Turksche leger wegen slecht weer tôt de grens terug in verweerstelling. Aile pogingen der Russen, onze stellingen te nernen, zijn fegengevalleri, wat overigens ook de ambtelijke Russische meldingen der jongste dagen bewijzen. In den jongsten tijd trokken de Russen zich \66i een deel van ons front terug; ze moesiten hun stellingen bevestigen en vennochten ze te houden. Gedu- 1 rende deze gevechten in Kaukasus streden onze troepen in de provincie Azerbeidschan overal met vrucht, uitge-nomen bij Fhoi, heel dicht waarvan de strijd nog voort-duurt. De Russen werden uit aile beduidende plaatsen in Azerbeidschan, met Tabris inbegrepen, verjaagd. 2e jaargang — Nr 24 Prijs : h centiem vo#r heel het land en 16 centiem voor het Buitenland Vrijdag 29 Januari 1915

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Brussel van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes