Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

197 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 29 Juli. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Geraadpleegd op 12 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/jm23b5x694/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

©de SOI, IPjpîJs s €3 Centîem Maandag 29 Jtilî 19185 Gazet van Brussel ABONNEMENTSPRUS : Binnenland (Etapegebied uitgezonderd), ir. 4.50 per kwartaal. (ALLE KOSTEN INBEORKPEN) «en wende zich tôt de postkantorea Ongevraagde stukkea moiûzn in geval van niet» opneming enkel teruggezonden zoo er be* uoodige poito le bijgevcesd. H@ofdo|isi!e(Ier: Dp i?©wé !D© Cïereq BEHEER EN REDAKTIE : \ 9 ^tHjfsdaeîsîraaî, 0, Andetrîeshî. S PUBLIC1TEIT: 75g Anspasïîîaa?! (B©&asrs) - ^ C!&e œtdewsrlte» is ïerantwoordelljk »ool faotgceo hlj tchrijft. [AANXONDÎGINGEN worden aangenomea 1 75, Anspachlaan (Beurs). — 52, Warmoesberg. Publicitelt DE CERF, 54-56.de Brouckereplein. Office de Publicité, 36, Nieuwstraat, Brussei. LAATSTE TIJDINGEN Hen Duitsch oorlogschip in West-ïndische wateren. LONDEN, 28 Juli. — Te -Norfolk (Virginia) kwamen berichten toe van een DuiêscJi oorlogship, da,t ia de West-Indisclhie watereh groote sehad© aan de iiandfeisschaepvaart toebrengt. Hat Duitsdbe schip werd laatst bij de Bermuda-eilanden gezien, waar het eeii gtroot Engelsch stoomschip in den grond boorde. De Amerikaansche bladen denken dat mien te doen heeft met het raoedetrschip der duikbooten die aan de Atlaintisohe kust aptreden. OORLOOSBER1CH TEN. H DUITSCHE LEGEKBERÎCHTEN BERLIJN, 28 Juii. — Ambtelijk berieht Van bedenmiddag : Wesitelijk krijgsvold. Legeirgroep van kroonprins Rupprechb : Drulkke vexkeKDiiffl!gs'i>edrijvigheid. Sterk© ivoorsbooiben van den vi and ten noorden der Lcie, aan beide zij den van de Somme en t©n nooirdweisifcein van -u.oiEtdid'ier vverdeui atge-we^ein. ïn ,enkfef§ frontvakken ge&eihut'bedrij-jigbeid.Legergroeip van den Dudsebeiii kroonprins : De dag verliep rusbig aan he,t geveehts-ïront. Klein© voetvolkgeveichtea in het gebed der nieuwe stelliagen. la ubampagm© drong de vijand bij plaatselijke aanvaitlen in onze voorste limes ten zuiden van _ Pic'belberge. Door onzen tegenaanvail werd hij er grooibeia.^ deeis uitgeworpieo. BERLIJN, 27 Juli. — Ambtelijk berieht : Nieuwe duikbootsuksessen in het sperge-bied oui Engeland : 18,000 tan. BERLIJN, 27 Juli. — Ambtelijk berieht van àedenimiddair : Westeliik kriijgsveld. Legergroep van kroonprins Kupp'reaht : De gevechtsbedrijvigheid werd 's avonds herhaaidelijk levendiger ; zij .was gedurefrde den naciht bijzonder ^aaji beide kanten der Scaroe naar aanleiding van verçeefsobe aan-«•allen vam het Enselsob voetvolk bevig. Leaercroep van den Duitscben kroon-pr:ns : Op bet sevecbtsfroinfc tussohen Soissons en Reiirns vei'minderde de i?evecihtsbedrijvigheid Eistei*en fel. In Champagne werden k^rner© tianvalleo der Fransoben aan beide kanten 7an Perbbes afeeslaeeiï. Legergroep bertog Albrecbt : Suiksesvoll© verkeanirigsaajivaijen in de Vo-ïeeaen en in den Sundgau. BEKLIJN, 27 Juli. — Ambtelijk berieht fan bedenavand : Aan de gevecbtsfronten :ôoik hede-n r^sbige ila<r. OOSTEîîSIJKSOH. V/EENEN, 27 Juii. — Ambteiijk berieht : Aan bet Tiroodsth fromt bebijen sto-rm-iroepen :n bet Conoso-dal en in Vall'Arsa den vijarid blocdig© verliezen toegelxraelit. Tn Albanië sloegan onze troepen bij Arde-ajca zerven yijajmd'élijke tegeœaanvalfen af en biOToelitein zieb bij Kalmi_ den overgamg aveir de Semetni. In bet vak ten poorden van Berab hieid de Kevecbtsbediijvigneid aao. TUEKSOH. CONSTANTIN OPEL. 26 Juli. - Ainbte-liik berieht : Palestina-froot : In den kustsektor en ten oosten % an de> lor&an zij.n vijanidel'ijke patroeljes leru, g«î-àlagian. Ten westen van bet bruegeihoot'd va« Soerdain 'heeft de vijandelijke ruitenj eetï ïunstig doal geboden voor ons piwsar ge-ïohut.In de naçhtcn van 22 op 23 e,n van 23 op 24 Juli heei'b het gain zoein vaa Maa.a grot»-jen moed aaia den dag gelegd bij eeii vurras-jingsaanval tegen den vijand, die zbh ten Westen van de stad bevond. Onze vliegbuigea bcbbein van __ gji-inge loogte met macbi'D,ege|weren een vijiUidelijlc •uifcp"-îjkanTp aangevallen en cén grooi aai.tal joranen gewoi-pen op de kampen dei optti-'-M'.iiigen iin de omstreken van Aineae, tcu îoorden van Maaai. Op bet ovérige van het front is de toe-itand onveranderd. « bulgaausoh. SOFIA-, 28 Juli. — Ambtelijk berieht : Op verscheiden punten van bet front is de V'uurwisseling al ein toe levendiiger geweest, vo-oral tusscilien bet Odbrida- en het Prespa-meer. Bij Mogleaia ea beoosten de Wardar bèbbein. wij met ons vuur vijamdieuijk© aan-vailsK'raspen verjaagd .die onze veldwaehteia traehtten te naderen. Bezuiiclien Do rain drom-nen onze verkanniiigsgroepen op versohei-dene punten in de vijandelijke Joopgraven, Na do vei dodigers over de kiiing te babb©n seiaagd. keerden 7^ met EngeLsebe gevange-nen terug. In bet dai van de Stroema voorspoedige patroelje-geveobten. FRANS0HS. PABIJS, 26 Juli. — Ambtelijk berieht van 3 uur 's namiddaigs : Onze troiepein hebben gisteren, tegen het eiride van den dag Viilleimointoire veroverd, na een bai'dnekkige-ii strijd. Wij naanf-n 200 gevangenen ein. vproweirden 20 matlhiniege-wenen.Meer naar bët zuidem is OuJcShy-le-Château in onze ba.mdien gevaben. Wij îhaakten vorde-ringen obstwaartis van de stad en vermoes-terden vier kamonnen. In dein loop der oeveckten, ^ie gisteren fuun den gon? waren, in d^ streek ten. kutO..-van de Oureq, maakten wij verseheiid'ene honderdeii gevaC'genen. PARUS, 26 Juli. — Ambtel jk berieht van 11 uur 's avonds : Ton zuiden van de Ourcq werd de dag ge-kcnmcrkt door bedrijvig'beid van de weder-zijdsehe artillerie, zonder dat bet tôt °P~ tredan vau het voetvolk kwain. Op den noçàidelijkein, oever dei Marne li vb-ben wij gisteravend Piéuil^ en de boerderg van Savarts genomen ; de vijaçd werd terug-gieworpen tôt de zuidel'jke buitenwijken van Binson-Oro.uigay en vaa Villers-sous-Obâlii-lon. Het gezamonlijk aaintal gevangenea «ia-teren gemaakt, zoowel in Viliemontodr© als in de streck van Oulchy-le-Châteait; bedraagt zeven honderd. Op hab frôla,!-, in Champagne hebben onze ti*aëpon, na op 15 en 16 dezer het Duitso'a offensief te hebben geibroken, de volgende da-gen een reeks overvallen ondernomen. Od-danks den tegenstand van den vijand, hebben zij tan oosten van de Su ppe een vooï-uitgaiig van ongeveer 1,500 mefcer over een front va,n 20 kilomieter, tan noorden van, de algemeenie liai! St-Hilaire-le-Grand-Souain-Meisiiiil-Ies-Hurlus.Wij hebbciu do geheele Main-de-Massiges heroverd en in deize èûeek onze oude e&rste fetdllibg bezet. la den loop -van de krijgs>voc-ricibt lEgen hebben. wij ruim 1100 gevangeneii genomen en 200 niaohinegewerea beaeyens 7 kanoniien baitgemaakt. lïALI.âAïl SOH. HOME, 26 Jul\ — Ambtelijk berieht : La-nga het- bergt'ronb groote wederzijdsche bedrijviigheid van verkfenningspatroeiijes,_ die wij door «os y uur verdreven bc'bben. Vijan-delijke afdeelïngen hebben 00 patroeljever-ker)ningo:i gevamgenen genomrn en poqgaea tevens onze linies binnen te dringen, niëtte-gcnst'aandie levend'gen vveerstand. Eea seule geacliut van 10.5 centimeter moeistea wij den vijand in het Persenadal (Tonale) in de lianden la ten. Op de hooigvlakte van Asiago heeft een Eransche afdec-ling 13 gevangenen binneu-gebraeht van eem verkanning ten oosten vaa ïloochi. Een Ecigelsehe patioeije maakt© et vier bij een overvompeling aan de Piavn, in luohtgQvechten is een vijandelijk vi cg-tuig neorgeisohotien. Gisteren heeft een vijandelijke afdeelmg tweeniaai met nroote h^viigiieid onze Btellio-gen ia Albanie aangevnilen bij Ardenioa, ten nooïden vaei. do beneden-S-emean. De vijand word teruggesiagen en leed zwaru verl czcui. Denzelfden dr - is een andere vijande.i.'ke afdeeling, die de. genneai neer oostwaarts oveigetrokken was, er in geslaagd onze yoor-uitgeschoven posben eenigsizms terug te di in-gcm. Deze deden op deai morge-n van de.11 25 een hevigon t'_'ge;;aanval en wierpen £0 weer over den sti'oom. E11GSLSCH. LONDEN, 26 Juli. — Ambtelijk. berieht : W]j hebben een aanval op oinze posten ni het Âveluy-boseh afgesiagea en een overval ia de buurt van Vieux-Berquin afgeweerd. U . . Eij een niet geslaigdein, aanval bij Me ter en habben wij enkele TOvangenen gemaakt, ALLERHANDE BERiCHTEN. Engeiiche hulpkmià&r geterpedaerd. LON DEN, 26 Juii. — Aniibteibjk beincht : D© gewapende hulpliraiser « îdai-moira* " is 23 dezer door eèn Duitsche duikboot ge-torpedaaid en gezonken. Tien leden der be-manning wordan vermist. Op 24 Juli is een Britache torpedojager aa-ii den grond geloopea en gezonken. Dertiea leden der bemaaining wordein vermist. Vl egerinriehiingen bii Otranto •yernield. WEENEN, 26 Juii. — Ambtelijk berieht : Gedur&nde den nacht van 24 op 25 Juli hebben Oostenrjjksdiie marmevlie'gtuigen os Engelsohe vlieginricbtingea bij Otranto met goed smtses met.bommeo aangevailen. De vliegvoodsen zijn in viammeo engegaan. De brand ^vas tôt op onze ku,sb ziehtbaar. De vfcegiinricthtingea' vaii waar uit de nar-haalde aanvallen op Durazzo en de golf van (Jatbaro werden ondemomen, zija /ernie.1^'. Al onze toestelJen zijn ongedeerd berugg--kéerd.Het hooîd van het Duitsch œilitair kabinoi aîgetredea. iie huidige ^efefcindaris ,aJjudaat-generaal en hoofd van het mibtair kabinet van Z. id., kolsnel-gen,eraal vnjheer voai Lyncker, heeft oui gezond'heidsredenen zijii ontslag aange-vraagd. Z. M. heeft besiolen dat vrijbeer von .Lynpker vooirzitter vain, de rijks-miiitaire reohtbank zou wordsn. Hendersôn. e'iseht onderhandelingen. BERLIJN, 27 Juii. _ Volgens ©en mel-ding der « Yossiscihe Zejtung » uit Bero. verklaarde Henderson m een toespraaK te Oldham, dat een internationale atsmo»f<wr inoest worden gesokapen, waarin oneerag-lieden tusschen, volkeren zouden kunnen ge-sleciht worden. Hendersoa riep ten s'otte Lloyd George op, door titssolieinkonist vaai een. oazijdig komiteit, onderhandiei(m,gen met Duitsohlaiid aan te kno<ven. Deze besprâ kingen zouden de Engesj.ohe regéering nieit binden, maar kunnen toch geieidêlijk tôt een verstandhouding leiden. I>3 vsrliezen der ÎT cor s elle scheepsruiœte. Mon seiut uit Kristiania dat volgens de iongste statistiekeia over de zes eerste maan-den van het loopende j^ar, Noorwegen in zijn© ikoopvaardijvloot eoii verl-es te boeiien lieeft vaa 68 scdiepen, 96,000 ton meteniae, waarvan 93,000 ton stoomschepen. Men be-rekant dat 75 scfhepen, te sauncn in ronde cijfers 120,000 ton melende, door JJuitscne duibbooteiL tôt z.inken gebraeht zijn g€(Wor-den ; de in het eerste kwartaal door den duiikbooteoflog tôt ziiiken pebraehte clr--pen vertegenwoordigen een© tonnamaat van 71,500 ton. De nieuwe constructies in Noorwegen ge-durende dit zesmaaadeJi.iksoh lijdperk hebben der vioot met 27 sehepen, sjamen 19,500 lon_ nieteK'd©_ venneerderd; bovendien zijn er in het buitenJand zes nieuw© soliepen aangeikocht geworden, te samen 28,000 ton metende, met inbegrip van de « btavanget-fjoid », een aiieuwe pakketboot van do ïfoorscn-AmerikaamscJie lïjn, -\an l-,672 ton. UUroeping van het kaninkrijk ia. Finîand. D,© St-Petersburgsche « Novvoja Gazetta » geoft een uit-voenge boschrijiviing over de vergadering van den Finscfhem Landdiag van 18 dezer, waarin het begilutt genomea werd tôt invaerinig der monarchie. De vergadering was zeer plochtig. Met een meerdlerheid vaa 60 gtemmani werd de monarchie uitge-roepen. Met stormaclbtigen jubel nam het anders zoo berughoudende Huis dit beisiuit op. De Sociaksben verlieten lan^zatim de ver-gade.rzaai. Men scihrijft het resultaat der sbenimen vooral toe aai£t het energick opire-d.en van dern miiiister-prasideint, _ die per-so'onlijk aan een groot aantal afgevaardig-den verklaard had, dat hij voor een Staats-greep niet zou terugscliriklaen.Het léger vex-lanffdp eea koning en had 00k het volute recht, de mofflai'ahie uiit te roepen. Voor het gebouw van den Laiiddag was een reusacti-tige voksmeimgte verzameld. Hertog Adolph van Medbienburg-Sciiweria zal de konings-kroo.ii krijgen. Hij zal door een afvaardiging op een nieuw Einsch oorlogssohip worden afgeihaaîd. Kolora en Spaaotsche griep in Zwsden. Te Stoekkolm zijia wedêr nieuw© gevallen van kolera voorgeikomen. De Spaansohe ziek-tp grijpt snel om zjich h'eieat. Er zijn reeds eenige gevallen met doodielijken afloop. Ook in Finland zijn doodelijke gevallen voorge-koanen.De Japansche intervèntie in Sibérie. Aangaande d© Japansehe interventie wordt uit Tokio naar Londto geschreven: Volgens de goedingelichte bladen is de kommiasia van buitemlandsche zaken het cens met het Kabinet omtrent de noodzabçlijkhe'd eener interventie, niettegenstaand© de opposit?© van eeniige nolitiekers. Het parlement biedfc heiftigen weerstand aan dit besluit. ^ea hoopt nieltemin dat het ilrab'net al de be-zwaren langs parlementairan weg ,f,o boveai zal kunnen komen. Japan tôt tusschenkom,st besloten. LONDEN, 26 Juli. (lieuter.) .— Japan heeft het voorstel der Vere&nigde Staten aanvaard, ten doel hiebband de légers der Tgjeelio-Slovakken in Sibérie te steunen, D® spoor«egstaiiing in Oekrajina. BERLIJN, 27 Juli. — Uit Enef wordb ge-meid, dat de spoorwegstaking een kalin be' loop ht»eft. De leiiders weigerden met de re* geering te ond'erhandeleii. ■ 11 ■ ,. , n»-; KOwTE TELEGRÂMMEN. "liELsTNCFORS. 27 Juli. — De Fiusdha Landdag zal b Augustus vergaderen. Op ûezsj vergadering zal vermoedelijk de kw-estie vaa den regeeringsvorm bebandeld wordeii. — Men mcldt uit Rome, aan de Zwitsersclifi bladen, dat generaal Allegro Pavia. de jo-n.g-ste hoofdofficier van het Itabaansche leger, ia Albanie gevallen is. Pavia had destijds de ope. raties tegen Lybiè geleid. — BERN, 27 Juli. — De Bondsraad Iheeft besloten Ja,t in 3.1 de bordiîurwerkfabrieken, waar borduurmachienien gebruikt wordeu, hoogstens vier dagen per week op deze machie^ n.en mag gewerkt worden. Gemen^d Mieiaws. Afiruggeiaar. — L... had tv.ee dagea ge-leden een kamer cehuurd op de Vicr-Dagei)-laan en zou ze dea volgendeui dag ia bezit aeniieo. Vrijdag kwam hlij indc^î-aad en was vergezeld van èen handelaar 111 tabak. eil sigaren, met wien hij een koop had geslotea vaa 4,800 frank aan ngarea ea sigaretten.. De handelaar wieird m de vertreikk'emi binnen-gcleid en heel beleetdren dringend om zija rekening giavraagd. Na een ernstig onder-zoek ging L... in een ander vertnek om het gekl te hailen en nani 00k he.t pak .met de koopwaar mede. Hij kwam iiatiiurlijk niet meer terug Na eèn liait uur waohten. moest de handeia.ar iedrogera afdru'pen. S top sels gestolen. — Vrijdaioroaûlit werd het slot gebroken der.irigangpoort van het stopsehnagazijn van den béer V..., te Ukkel. Vijf zakken, met 25,000 oud-a- stoppen, vieil met 20,000 nieuwe ên eeiï zaïk met 6,000 nieuwe werden gerobberd. Do ge&tolen koopwaap, heeft een waardie van ongeveer 15,000 frank, Wcning geplunderd. — Verleden naehb werd de woninig vaa den béer V..., Dautzen-bergstraat, te Ekeoe, geplund^d. D© dieveni stolen twee schilderijea van Teniers, eea kleine van Rubens, een van De Jonche, e>ea groote partij juweel'eE, kleederen, bedde-goed, linnen, pelzen, enz. Op de trams. — Beateaier J.-C., Belfiard-straat, nam Vrijdagnamiddag aan de Rogier-plaats de tram 15. Toen hij ter besbemnnag aankwam, ateld© hij vast dat men hem zijn' portefeuille met 5,000 frank, een borderoei va» een w isselagent ^ - belangrijke papierea gestolen had. — Op de tram naar Bergen, die op da Rouppeplaats vertrekt, weid de portefeuille met 1,000 frank gepikt van handelaar J --J •, Groenstraat. — Op het vooa-balkoen van tram 3 werd van den heer A... een boekj'e met 100 mark gerobberd. — De heer'D... werd op tram 49 het slaohfc-offer van zakkenrollers, tusschea het iCiUiar station en de Alsombergsoli© steamweg; zijn portefeuille met 350 frank werd hepi oht- ! xiomen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Brussel van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes