Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad

2604 0
03 augustus 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 03 Augustus. Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad. Geraadpleegd op 21 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/bc3st7g03g/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

GAZET VAN MECHELEN KATHOLÎEK VOLKSDÂGBLAD VOOR STAD EN ARRONDISSEMENT | JfZ"*"™"™^ ^gen"p'er ' k iTi no ra^'ei^ 0 r>0 A22© briov®*», asua&oxidlgingen &n m@&s&G®lin®@n. moet&n g-gsonde jq vrordon aac hot bu F® si f 9 maandea 6.0Û S±fr" èâ 13, RAVENBERQSTRAAT, 13 \IZZZ ÎS Begt'ai'sfflkbsncàt 3,001 ©en eohryfî In ©3 he4 feursel vsna ha* feSad en ©p aïîe p©®SlsasïîoFQis tîsa tarama De Oorlog tusschen Duitschland en Rusland en tusscher 'IKanofi aan 1 woord Na dageulange angslige spanning, is de ontspaaning gekomen. Niet in den gewenschton zin, eilaas 1 Het machlige Eeizerrijk heeft het zweerd getrokken, de algemeene oorlog is uitgebarsten, het kanou zal nu hebben wat de diplomaten, ondanks al hun slim- en geslepenheid niet konden te pakken krijgen : het laatste woord. Wat dit woord -/al voortbrenge«ii, dat weet alleen God. Yerliezen wij nooit ons vertrouwen in Hem. Maar ongetwijfeld zijn er schrikke-lijke dingen ophanden, die zwaar zul-lên wegen op 't geweten van de be-geerlijken en de heerschzuchtigen die het orkaàn ontkctenden. Die schuldig-en gaan we nu niet op-sporen ; dit zal de Geschiedecis doen als 't kwaad voltrokken is en weer kalme dagen aangebroken zijn. Wij vooral, Belgen, moeten ons er van onthouden te vonnissen en te ver-oordeelen : "met al de volkeren die rechtstreeks in den oorlog gemengd zijn, leven wij op voet van vriendschap met sommige op voet. van goede ge-buurschap.Wij hebben dus plichten te vervul-len tegenover allen ; kwijten wij die eerlijk, ja, ridderlijk. Zaferdag wamû heeft Dtiiisclilarid aan HusSaiid den oortog verklaard De Duitschers vallen het Groot-Hertogdom luxemburg binnen en maken zich van de Regeering meester. Aile gemeen-schap is verbroken De statie van de stad lyxem-burg en de bruggen cioor ae Duitsche iroepets ùezeî. Luxemburg, 2 Oogst. — Verledea nacht kwara in de statie van Luxemburg ©eu trein vol Duitsche soldaten toe. Zij roaak-ten zich meester van de statie en de bruggen die de lijnen van Trier en Drie-Maagden (Trois-Vierges) beheersehen, om den r&gelmatigen loop der Duitsche militaire treinen door het G.rcothertogdom Luxemburg te verzekeren. Daarna boden zi.i zioh in de luzerne *van Luxemburg &an. De bovelhebber van ' het detaohemen*. Luxemburgsche vrijwil-ligers sprak met hen en prote&teerde te-gen de sehennis der onzijdigheid. De Duitscîiers begaven zich daarna naar het paleis der Regeering. Zij ontboden de hofambtenaren, die thans met hen on-derhandslen.De Duitschers zeggen dat de Duitsche epoorwegbaiien hun toehooren en zij er mode mogen doen wat hun belieft. Zij willen niet terugtrekken. DE OORLOG -MET FRANKRIJK SGH1JNT DUS NAKEND ! s * * ' De Staatsminister van het Groot Her-togdom Luxemburg, heer Eyschen, heeft door tusschenicomst van den gezant van Duitsehland, te Luxemburg, een telegram van den kanselier van het Daiit-■Bche .rijk ontvangen. In dit telegram wordt gezegd _dat de militaire maatregolsn door de Duitschers te Luxemburg genomcn, geene daadvan vijandelijkheden tegeu het Groot-Hcrtog-dom daarstellen. De daad betreft eenvoudig maatregelen, bestemd om de uitbating der spooxwe-gen aan het Duitsche rijk verbonden, te behoeden tegen een gebeurlijken inval der Fransche troepen. . Luxemburg zal ggheel sehadeloos ge-jjsteld worden voor de gebeurlijke scha-'de, die het zou kunnen lijdpp Na de bszeiîing van Luxemburg S 00=000 man trekken net Groot-Hericgdom door Uit A.arlen: De Duitschers hebben be-zit genomen van Luxemburg en meer dan 100,000 man trekken het Groothertogdom door en ste'len zich op langsheen de Fransche grens. Uit Luik; Men meldt sehermutselingen tusschen de troepen, opgesteld langsheen de franscli-duitsche grens. De Duitschers zouden verliezen geleden hebben. Uit Luik: De strategieche lijn vanMal-niedy naar Luik, die langs Trois-Ponts loopt, is miîitair bewaakt, zoowel lajgs Duitschen kant aïe langs Bclgische zijde. Verzet van luxemfjurg De Staatsminister van het Groot Her-togdom Luxemburg heeft aan heer Vivia-ni eene nota gezonden, betrekkelijk de scliending van de onzijdigheid van het Groot Hertogdom door de Duitschers.Hi.i voagt er bij dat het Luxmburgsch Gouvernement een. protest aan het Duitsche Gouvernement gezonden heeft. Cs oszijdlstKjd van bat Sslliscb ffOQdpbied Uit officieele bron meldt men dat de Koning van Engeland er tusschengeko-men is. Heer Asquith heeft aan den Duitschen gezant te Londen gevraagd of Duitsehland de onzijd'igheid van België zal eerbiedigen. De Duitsche gezant kon op deze vraag geen antwoord geven, daar hij geen on-derrichtingen daarover ontvaiigen had. DaiiscMaos zal le odzimm ïsd 180 esrMsiigen Een onzer confraters heeft zich naar het gezantschap van Duitsehland bege-vqji en werd er ontvangen door heer de Below-Saleske, gevolmaohtigden gezant. ■— Is het waar dat Duitsehland het Belgisch grondgebied zal eerbiedigen ? wordt gevraagd. — Ik moet deze verklaring niet afleg-gén, luidt het antwoord, omdat zij on-. noodig is. De Duitsche troepen zullen over het Belgisch grondgebied niet trekken. Erge "voorvallen kunnen geschieden. Misschien zult gij het dak van uw ge-buur in brand zien staan, maar het vuux zal uwe woning spaien. Duitsche soidaten vernielen den tunnel Trois-Vierges Uit Ljiik: Gisteren avond, tusschen 11 u. 1/2 en 12 ure, zijn tw«e Duitsche of-fîcieren, vergezeld van soldaten, in de bureeden gedrongen van den statieover-ste van 'Brois-Vierges (grondgebied van het Groot-hertogdom) . Onder doodsbedreiging, eischten zij hun de sleutels te geven en het verkeer ,der statie van toleêoon en telegraaf af te seheiden. De statieoverste wilde er zieh tegei;. verzetten, maar de revolvers werden op hem gerioht en hij gaf toe. De officiers en de soldaten hebbeu zich nadien begeven op de liju tusschen'Ster-penich en Trois-Vierges, en doden den tunnel springen. Op die wijze is de bel-gische grens afgesoheiden van de grens van het Groothertogdom. Na den tunnel te hebben doen springen, zijn zij teruggakeei-d naar de sta-tio, alwaar zij tegenbevel hebben gekre-gen van hetgeen zij wilden verrichten. Zij hebben vervolgens aan den statieoverste de sleutels teruggegeven en zijn vertrokken. Maar in nacht zijn zij terug gelcomen, en thans is de bezetting van Trois-Vierges, grenss-tatie vain het Groothertogdom, een voltrokken feit. F8 vijancfelijkheden tusschen Rusiand en Duitscniand Hcewel gisteren avond nog enkele te-legramman het wilden voorstellen als ware niet eens de oorlog tusschen Rusiand en Duitsehland verklaard, een aan-tal andere telegrammen breed- voerig van gevechten, waarbij, wonder genoeg, de Russen aanvaliend optreden. Os Russen vallen eens spoor-wegtirug aan, doch worden^ teruggeslagen. Berlijn, 2 Oogst. - De volgende tij- , dingen werden aan den grooten legerstaf geseind. t Verleden nacht hebben Russischc patrouilles de spoorwegbrug aan dsii Wort- i ho aançevallen, bij Eiohenned, gelegen_ aan de liin .Jarits'n-Wreschen. De aanval werd afgeslagen. De Duitschers hadden twee gewonden. Over de Piussisclie vier-liezen .weet men niets. * * . Uit Kcenigsberg : Uit inlichtingen, ver-kregen uit geloofbare bron, zou eene, Ruseische patrouille binnen gedroagea! zijn te Eydthunen. Het postbureel van Biklerweitschen zou ve^nield zijn. Het lijdt geen twijfel dat de Russen op ver-schillig® plaiatsen de Duiitsche grens overgetrokken zijn. De Russen vaîlen de statie van > fiiloslaw aan Daarna vielen de Russen de statie van Miloslaw aan, tna:ir dpze ondernc®iireàs 1 niet gelukt. ' De statie-overste te Johannesburg en ■ het beheer van bosschen te Bealla mel-: den dat, in den nacht van 1 op 2 Oogst i een sterke Russische kolom met zwaar geschut de grens van Schwedian over-stak, naar de Zuid-Oostelijke richting ' van Bealla, en dat twee ^hadrons- ko-zakken naar Johannesburg aanrukken. Het telefoonverkeer tusschen Lyclc en Bealla is onderbroken. Ru^jand vyjl dus het Duitsch grondge-, bied aan een de oorlog nam een aan-, vang. m DE 008TZEE Een aanstaande zeesiag Duitsche en Russische eskaders Kopenhagen, 2 Oogst. — Een Duitsch eskader kruist bij de Langelands Belt, t houdt aile passeerende schepen aan en onderzoek hun nationaliteit, hun bestem-ming en hun lading. Bij Laaland zijn Duitsche torpedo-booten gezien en in het Kattegat heeft een oorlogsschip de wacht betrokken tusschen Zweden en Jutland. Hetzelfde telegram zegt dat een sterk , Russisch smaldeel bij het Deensche ei-1 land Bornholm is gesignaleerd. Libau.gebombanieerd en ^ in brand geschoten 1 De kleine kruiser "Olhurg" liet gisteren avoacl, om 9 ure, .een draadloos 3 bericht volgens welk hij de oorlogsha-^ ven Libay. bomba.rdeerde. De oorlogs-haven werd in brand geeelioten. ^ Eene mededeeiisig van den Russischen gezant te Parijs over den Russiseh-Q Duitschen ooriog ; Heer Iswolsky, RuaeisÇh gezant te s Barijs, begaf zich gisteren avond naar het ministerie van buitenlandsche zaken, ,- om heer Viviani, deu Fransehen pre- - mier, te vern'ittig^ji dat Duilpohljiad den - oorlog aan Rusiand had verklaa.rd. - Waar©sn 0s$ifs©ia!ës8isi deet j ©©Hssg m©et De (ijfficieuse) "Nordrieufeche Allge-meine Zeitung", deelt in ean aîzor,d>er-lijk nummer eon a.rtikel mode, met het opschrift "De vooigasohiedenis", waarin eerst de ontwikkeling van bel Oos-'ten-rijtech-Servisch couflict wordt nage-gaan.3- De schrijver zegt, dat In geval Rus-Is land de roi overneemt van beschermer 3- der Zuid-glaven in huupe strevingen, î- die gericht zijin op do vernietiging dec 1- Oos tenrij feHottgaaTsatif p™ae'o«rcJ,:«- «ibcv levonsbelang van Duitsehland ter sprake 1 komt, namelijk het onverzwakte voort-bestaan van eene met ons verbonden monarchie, wier behouid wij noodig heb-i bon voor onze eigen positie als groote mogendlieid te midden van tegenstandera in Oost- West. Dan wordt aangetoond, hoe Duitsch-?!.and met de meeste belangloosheid decl-nain. aan allé bemoeiingen, die het be-houd van den vraie in Europa ten doel hadden : bijzonderliik hoe het ails stap-pen van Engelamd iot bemàdàeling tuis-ochen V/eenën en St-Petersburg de be-hulpzame hand bood. Ten slotte wordt gezegd, dat reeds den 28e Juli beixouwbare beri chien over Russische oorlogstcerustingen bekend waaren, waarover de I>iûteche « regeering op denzelfdeni dag opheldering vroeg, terwijl zij zeide, dat militaire maatregelen van Rusiand tôt teajemiaatrege'.en zouden nopen, die in mobilisatie van het léger zouden bostaan. Mobilisatie echter bebeekent oorlog. De Russische minister van oorlog ver-klaarde dan.rop aan een Duiteehen mi->iita.iren attaché dat er nog geen mobi-lisatie-bevel uitgevaairddgd, nog geen paard op@eëischt, "nog^geen reservist o.p-gekomen wae. Deze verklaringen werden don 29en ^Augystus, door den chef van dsn Russischen geaerraîen stai aie nog steeds evenzeer geldend erkend, of-1 schoon betroUwba,re berichten geen twij-5el meer oTOrlieten, of ook aan de Duitsche grens waren de militaire voorbe-roidselen van Rusiand in vollen gang. Daarna bereikte don lceizer een telegram van den Qz&ar, waarin deze hel verzoek tôt hem richtte, dat de lceizer hem in dit zoo diepernstig ooger.blik zou helpen en hem smeekte al het mo» 'gelijlte te doen, om de\ bondgenooten ervan torug te houdeai te ver te gaam, ten eiude aljius de ramp van een Eu-ropeeschen oorlog te voorkomen. DenzelSien dag antwoord de de keizer in een lang telegxam, dat hij de taa.k van bemiddelaar wegens het beroep op zij ne vriendgphap en* hulp, bereidwillig op zich genomen had. Terwijl deze aan den gang was, kwam er een officicel bericht binmen, dat Rusiand eene mobilisatie tegen Oostenrijk-ŒioBgarië gelast had. Onmiddellijk daa<rna wees de keizer in een nieuw telegram crop, dat door* de mobilisatie van Ruslaaid tegen Oosten-rijk-Hongarië, de roi vau bemiddelaar, die hij op verzoek van den O/aar op zich geuomen ha,d, groot gevaar liep, zoo hij hem al niet onmogelijk ge-maakt werd. Desniettemin werd de te Weenen begon.-nen bespxeking voortgezet, waajbij de voorstellen van Engeland, die zich in ge-lijke richting bewogen, door de Duitsche regeering warm" ondersteund werden. Over deze vqorstellen zou heden te Weenen de beslissing vallen. | No^g vôôr deze viel, kwam bij de Duit-1 sche regeering het officieele bericht binnen, dat er eèn mobilisatiebeve.1 voor het ' geheele Rpssische léger en de /geheele vloot was uitgevaardigd. I Daarop zond de keizer een-ïa^tste telegram aan den czâar, waarin hij zeide, dat de verant\toordelijkheid voor de /ci-ligheid van het Rijk hem d-wingj de de> fensieve bemoéiïngen tôt behoud^van den wereldvrede tôt aan de uiterste grens ge-J gaan. Kiet hij draagt de verantwoorde-lijkheid voor de ramij, die_ op het oogen-> blik d_e wereld bedreigt. Hij heeft zijne • vriendschap voor den czaar en het Rus-i gische volk steeds trouw gehouden. De vrede in Europa kan ook nu nog behou-den bJijven, \?anneer Rusiand optooudt, t Duitsehland en Oostenrijk-Hongarië te be-dreigen.r Terwijl dus de Duitsche regeering op verzoek van _ Rusiand hare .bemiddeliog aanbood, mobiliseerde Rusiand al zijne ; strijdkraehten en bedreigde* daarmede de 1 veiligheid van het Duitsche Rijk, door 1 hetwelk tôt op dit uur nog geene buiten- - gewone jiiiHtaire maatregelen genomeil wa-" l'en, zôô is het oogenblik, dat niet door Duitsehland is uitgelokt, maar veel meer - zoolang mogelijk door Duitsehland is r tegengehouden, gekomen, d?t de krijgs-, macht van Duitsehland ia het seweer moet r kome» - v v De siaat van oorlog is iogetreden tusschen Frankrijken Duitsehland. — Een ministerie va* nationaîe verdediging Voigens de telegrammen moest eersl boden middag de beslissing vali^n ove? het antwoord van Frank rijk op eea door Duitsichland geatold ultimatum. Dit antwoord kan, hce men do zalcen ook roosklenrig wil inzien al moeilijk aaders d«ïn aîwijzond uitvallen. Een feit waarvan hot nutteloos is breed voerig het belang te onderlijnen is Zaterdag te Parijs voorgevallen. Het l;'ransch cabinet is hervormd ge-worden in voorwaardan welke aant^p. sien dat Frankrijk al zijn krachten wil verzamelen voor don. aangekondigdea strijd. Heer Viviani behoudt het voorzittex-schap van den raad, maar staat het mi-n'fcfteJ'ie van Buitenlatiiische Zaken af aan heer Dolcassé. Heer Clemenceou wordt minister van Binnenland en lieor Ribot, minister vao Zeewezen. Generaal de Caetelnau is mirùst:r van Oorlog benoemd en generaal Pau wordi; opperbevelhebber van het Fransche le-ger.Het samenstellen van dit groot minis. terie is te Parijs ontvangen op geest driftige botoogingen. De Fransche Kamer is voor Dinsda^ bijeengercepen. Uit Parijs, om 19 u 10 : Eenige volka vertegenwoordigers zijn naar de Kamei gekomen. Toon zij vernsmen d .t de Duitschers de onzijdigheid van het grondgebied van het Groot Uertogdcm LuxeïQ burg schonden en de>E'ranschg grens over traden, ware-nftij van gevoelen dat Duitsch land eene net afggteekende vijandige hou-dmg had aangenomen. Er stond hun niets anders meer te doen, zegden zij, ■dan eenparig en zonder bespreking de maatregelen te stemmen, door het gouvernement genomen. S© ySasits-cIs©^© srafiSskeai Een oificieel toiegrajn uit Parijs raeldv De Duitschers zijn Frankrijk binnen-gedrongenen de grens te Circéy evergo trokken, Circey ligt in het département van Meurthe en Moselle, ten Oosteu van Luneville. Zondag namiddag, rond 4 ure, werc uit Longwy getalegraphieerd, dat de stad door de burgërs verlaten wordt. Langs dien kant hebben aauzienlijke bewegin-gen plaats van Fransche «troopea. De grens is gesloten. Belgische auto-mobilisten hebben groote moeilijkheden om Frankrijk te verlaten. Voigens een bericht van "Le Temps' hoort men hot kan on bulderen in de richting van Longwy. Uit Luik komen berichten, dat gevechten geloverd worden tusschen de troe pen aan do Fransch-lhiitsche grens opgesteld. De Duitschers zouden in soœ mige van die gevechten verliezen geleden hebben. Fransehe doktei? te Metz voor de» kop geselioten Berlijn, 2 — Uit niet olficiesle bron wordt gemeid dat eea Fransche doclor teîiletz poogde met de hulp van twe Fransche verinomde officieron, eene bron te vérgiftigeii. Allen werden ter plaats vôôr den kt>p geselioten. Natuurlijk dat wij dit bericht eniit»7 onder voorbehoud afkondigen. * * * Verleden nacht werd oen Fransche be-stuurbare ballon gezien, die van Koe-penick of Andernacht voer. Denzelfdeu nacht hebben een herbergier van Kco-. chene en zijn zoon, gepoogd den tinnci van Kœchano op toblar.on. Zij luktor niet in hun pogen. Beiden werden ge-fusilleerd.Men heeft vliegiers gezien die van Du-reu op Keulen trokken langs Woscl.Eeh, vliogtuig werd sstroffcn en E-crtie tas gronda. ? 13® Jaargang Nr 182 iaandag 3 en Dinsdag 4 Âugustus 1914- 2 centaen de@ bfadzifden

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Mechelen van 1896 tot 1996.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes