Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven

1104 0
01 december 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 01 December. Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven. Geraadpleegd op 09 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/c53dz03q01/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

i b | S 1 f? 1 Aan onze dappere Jongens van 't Kanton Herenthais, een Zaligen Kerstmis en een Zalia Nieuwiaar î ci! een Ldiiy iticuwjddi s Dat is de inirige wensch die Herenthals ait aan al zijne Lezers-Soldaten ! Moge de Heer al (lie moedige zonen van 'l duurbaar Kémpenland zegenen en bewaren ! En goede vrienden, in 'l jaar dat haast begint, is 'l er op te doen ! Hondt moed ! En binnen kort groote bijeenkomst op de markt te Herenthals ! Dan zal de beiaard spelen ! Lectuur. Lectuur. « Herenthals » drukle inzijn vorig numraer... « cen deugdelijk blad is insgelijks « Ons Varier-lanri » uitgegeven te Calais ». Een hartelijkdanken kwam aan « Herenthals» toe vanwegede redactie van « Ons Varier lanri ». En we herhalen het nog, dil blad is zeker bel beste, het aangenaamste, het leerrijkste : eene gepaste lectuur voor onze jongens. We spre-ken van « Ons Vaderland » dat te koop is bi j aile de gazetventers van het front, waar het toekomt met de laatste oorlogsberichten, de-zelfde gelijk in de fransche gazetten. Het blad is opgestcld in den geest en naar den zin en den smaak der Ylamingen : het is het dagblad van onze jongens, met sappige lectuur, met gezonde, christelijke kost, en met veel belan-gend nieuws uit liezet België. Die aanbeveling, die voor titel voerde « Lectuur » brengt er mij op, wat meer diensaan-gaande te kapiteleeren. Als gazetten koopt ge dus het dagblad : « Ons Vaderland » en het weekblad « De Stem nit België ». Ongelukkiglijk dat is geen lezens ge- noeg om den tragen lammen tijd te dooden. Er moet bijkomen. Daarom trachten ons man-nen naar boeken, naar studie, naar liooger leven. De meeste aalmoezeniers, dank aan het S. K. V. H. bezitten nu eene kleine verwisse-lende bibliotheek. De « Belgische Stanriaarri » stielitte aan het tront ook eenige leeszalen. Voor meei ontwikkelden en propagandisten bevelen we « Yzerbloemen» en «Miles Christi» aan. Zoo vindt ge, gezonden, smakelijken kost. Veel van het overige deugt niet ! Ho ! Wat wordt er al in de handen van ons jongens gestopt ! Vroeger mochten die vuil prullen over de grens niet ; 1111 komen die onder band toe. Geillustreerde bladen : eene tentoonstelling van lintjens, strikjes, kouse-banden, broeken en keurslijven ! Eene wulp-sche modekataloog, waarop ze hun ziek ver-krachtend afpeuren. Wat al onnoemelijk vuil proza vond ik in hunne handen, onder vorm van goedkoope boekuitgave. De titel alleen zou moeten doen blozen, verre van zoo iets in huis te dulden. Aile de slinksche zedentafereelen en verhalen eindigen met zelfmoord, na een driftig leven in ongeregeldheid, in losbandige Nummer 1(>. MET TOELATING DEH MILITAIRE OVERHEII) December 1917.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Sainte-Adresse van 1916 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes