Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven

1299 0
01 oktober 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 01 Oktober. Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven. Geraadpleegd op 02 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/0v89g5gx49/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nimimer 14 m ht toklatixg dkk militaire ovkhhkid Oclober 1917, HERENZHALS Worôt uenspreiî) en werzonden aan al De 5ô(ûaten uàrifiet heuion RjOtEJfJSBiniLS ûie fiun eôDreô onoeuen ôoor c)e EHM0Û15 ftfrooezenier Znuelïedefite S^DrPôse on E. H. EYCKMAXS, Aalmoezkxier, D 15, 2e Bat. Lourdes. Over mija verlof le Lourdes eenige indrukken. 1k l)en zoo moederzielig alleen vei trokkeu, maar van op den trein al miek ik kennis met nog een ander jongen die ook in beevaarl naar Lourdes ging. Te Pàïijs vonden we nog meer makkers en we waren wel honderd wanneer we le Pau, het treintje naar Lourdes instap-ten. Allemaal bravé, deftige jongens, geen roe-pers of vloekers... gezette menschen. Eene eerste kleine, maar innige voldoening bij het keeren uit het station van Lourdes : op den hoek van het plein met zijne enkele, boeh-tige, schrale lommerboomen, bezijden de ici huurri jtuigen met wemelend-, babbeleild-, rate-lende koetsiers en vrouwen, zoo geheel in het gezicht opvallend, wapperde onze drieldeur. We waren dus verwacht. We stapten het uit, het hoofd reeht, de borst vooruit, flink in rang, in stoet met de jongens die ons kwamen afhalen en die nog uit aile richtingen ons inhaalden. We zongen. en het dreunde door de slilie straten van het berg-stadje en het rilde om de werkelijkheid door mijn wezen : « De légerbenden sneven, een volk zal nooit vergaan... De moeizaamheid van het nachtreizen zal me nog wel in mijn gebroken leên en stijve beenen, maar de drang naar de g'rot, de ziel van Lourdes was sterker dan aile andere be-weegreden.Tranen van aaridoening borrelden uit mijne oogen bij het verre zichl al van het genadeoord. In die voelige tegemoetkoming volgens mijn betrouwen en Maria's liefde lag heel de ont- spanning" van mijne lange reisnachlen. Met kloppend liai t naderden we haar lieiligdom en overstelpl van genegenheid en dankbaarhcid vielen we op onze beide knieën op de plaats waar Bernadetta weleer de Lieve Vrouw, de Onbevlekte aanhoorde. Ik die enkel uitging voor een korl gebed, ik bleef lang liidden in die ongestoorde sliIte. AIijn oogen oj) haar zien-lijk, gebrekkig naboolsend beeld, mijn liart en mijn geest hooger opgeheven tôt in den Hemcl bij Haar en haren Goddelijken Zoon. Aan hare voeten legde ik die armzalige boel van mijn lijden en mijn strijden, het droeve van weder-keerende inoeilijkheden en hernieuwde goede voornemens, het zwakke, menschelijke zondi-ge in den eeuwigen strijd voor het deugdzame, heilige, bovennatiiiirlijke. Ik bad voor mijn oude, gebrekkelijke inoe-der die met mijnzuster en geheel de familie in ontbeering leven onder den hiel van den vij-and, voor aile de. verdrukten in ons arm en duurbaar vâderlaiid ; ik bad voor onze onge-lukkige krijgsgevangenen en onze ontvoerde slaven bad voor onze arme doolaards op den vreemde ; ik bad voor onze verminkten, voor onze pimeiule gekwetsten, voor onzeda]i-pere gesneuvelden ; ik bad voor het lijdende vaderland. Ali jne gedachten moeten toeh langer stil ge-harigen aan het strijdende vaderland. Eerst boven den Yzer en de doode overstrooming, dan in Rusland en degiere sneeuwvlagen, ver-der in ("ongo en de roosterende bitte. Ik ver-wijlde bij mijn jongens. Ik bad, ik smeekte : bid voor ons, Heilige Maria, voor ons arme zon-daars, staat aile onze jongens bij, mi, ze strij-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Sainte-Adresse van 1916 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes