Het morgenblad: volksdagblad

423 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 04 Juni. Het morgenblad: volksdagblad. Geraadpleegd op 10 december 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/rv0cv4d35d/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

TJaargang. Nu 150 Oonderdaç 4-Jmii 1914 l cenuesuen net Rumfcer HET MORCENBLAD \ J&aitKO£9?if3mg®n s | ! 4e bladzijde. — par kleinen regel fr. 0.30 ri ! Pinanciëeîe, » » » » j.oo | } Stadsnieuws, pet greoten regel » 2.00 | î Reciamen, » » » » 1.00 | | Begrafenisbericbt, » 5.00 1 rv|g^^*sqaBg>'W^iffi!WBJBWBiagww»«uirtfai!gBSM VOL^mAGBLAD ^U^mededeelingan te zenden aan m; J. BAMPS, Bestuurder, Nationalestraat, 54, AntwerpôE Men schrijît in op îtet bureel Tan het blad en op aile Postkantoren ^ ' ttelofooii : OPSTELRAAD : 967, — AANKONDIGINGEN : 331-É fifcœnnemen$en s g Een jaar, S fr. — 9 maanden, 6 fr. I 16 maanden, 4 îr. — 3 maanden, 8 fr, 1 | BUITENLAND, het port te buiten. I un 1.1 nia ■« Aankondigingen worden ook orUvangeit* door M. .7. LEBEGVE et Ç*, «Office de Pu* blicité, So, Nieuwtraat, te Brussel. Eene vaststelling der liberale bladen ■ Voigens de liberale blad en zijr <fe kiezingen van Zondag 1.1., zoo-wat van ailes geweest, onder an-àere : " de duidelijke uitdruk.kins van den volkswil ton voordeele var het Algemeen Stemrecfat. 04 het onze liberale pears nu ernstig neemt oî niet, zailen oî willen wij zelfs niet onderzoeken ; alîeen lijk zullen wij klaar doen uitsobij-nen dat noch de soeialistiche, noch de liberale peré yrede zal hebben met hare vooruitzettingen. Ziehiei daarvaii -wef 4e 'bewijzen. Op Vrijdag, 22 Mei 1.1., schreei het hoofdorgaan der sor:i£ilistan,"Le Peuple met het oog op de kieziûg van Luik, het volgende " Wij waaràdiuwen vooraJl de klein Wrgerij en de handelaars, dat zij, jiet te stemmen voor M. Van Hoe-gaerden, die van het "Zniver Alge-œeern S:emrecht " met wil weîen; clie pan de klimmende belasiing op het inkomen niet wil liooreti ; die de régies bevefcht en de belasting op de kieinen wil... "Vooruit voor het Z. A. S. ; v-cor lie belastmg op de rijken ; en levé Nr 2 ! Onze lezers keniicn den, u-itslag der kiezing van Luik.De socialisten 'aii-n er 3000 stemmen acbteruit ge.ïaan, en de lijsfc van M. Van K-aqgaeaxlen frëeft er 7000 bijgiev.'onneii.* Het is dus klàar bawezen, door de «etulgônis van " Le C eupie " zelve. fat het Z. A. S., de régies en de Ddasting op het inkomen, aîgekeurd . en veroordeeld geweest zijn door de . kiezei-s. De voorstanders van dat • ai zi.'n aeîiteruitgedreven, de vijan-den ervan. zijn vooruit gekomen. Ver der is er in Limbuxg noch in de Vlaanderen van het A. S. ge-sproken geweest. Nergens is daar ernstig de vraag opgeworpen, en het kiezerskorps is er ook 1 aller^e-ma'kkeiijkst over heêngestapt. Al-leen te Bergen, is het Zuiver Alge-meen S'earreobt ook op het tapijt gekomen. Daar was aan de kafchoiieî<e c-an-didaten de vraag gesteld, oî ze ia of neen, voor het Z. A. .S. waren. Sun antwowd was klaar en anbc-vvimpeîd : ' " Neen, op het huidige oogenblik niet ! " Ledereen kende dus de meening dier heeren, welkewas: " Wij hebben het Z. A. S. niet noo-dig, dat in oi^ze oogen geen voor-uitgang daaïrstelt ". Daarop eene geweldige werking der socialisten, welke alzoo de kwes-tie van het Z. A. S. op den voor-g rond sleldçii, welke er den inzet der kiézing van maakten. En wat is er gebeurd ? Het sociajistiseb blad,: "Avenir du Borinage " zegthetons: " Duizenden vverkiiedeii uitiden Bo.ri-cage he'oben .den 24 Mei, voom de katholieke aîgevaar:Mgden gesteœd". Besluit : " Vi'a.ar de kwestie van het Z A. S. is opgeworpen, is: het met klank. veroordeeld ; waar er niet van gesprokeu geweebt is, is het on-opgemerkt gebleven ". Dat js, de waarheid ! BE 1MN Blsscïîoppeiiik joJbelî'eest Den 2Sen Juui aaastaamlç zal het 2o-iarig jubel vau Zijne Hoogw. Mgr Stil-Jemans g&vierd ^lorden. Zijae Hoogw. Mgr Stillemaoas gai t«i beste aan zijn volk de hooge gaven van zijn verstand, zijn apostolieken iever en aJ zijne krachten. Hij kweet .zijn Bis-sohoppelijk aanbt, met de zware lasten eraan vërbonden, op.. voorbeeldige wij-z& Dat getuigt iedereen. Maaj in zijn hart, in zijne werking, in zijncn isver en zijne krachten, was er een bijzonder âeel weg-gelegd voor zijne dierbare v/erk-lieden.Terecht hebben de katholieke werklie-den Zijne Hoogw. Mgr Stillemans den naam gegeven van Bisschop der werk-Heden.Als blijk van diepe dankbaarheid, zal aan Zijne Hoogw. Mgr. Stiliemans een prachtig zilveren Cîi.ristusbeeld met voet-étnk aangeboden wordon, op hetwelk een opsckrift en de wapens van den eer-waardcn jubilaris zullen geteskend zijn. Een album zal er bijgevoegd worden, bevattende de namen van al de maat-sohappijen die ingeschreven hebben. Bond der Katholieke Kringen en Vereenigiagen Dè commissie van den 'Bond der Ka-tholieko Krir-gen on Vereenigingen, ver-gaderde V/oensdag, ten 2 uro, in do zaa! " Patria onder voorzitterschap van hocr Woeste. Een 12-tal ledon \va-reji aanweïig. Men wil de praetische ftiddelen zoeken om ds wénseben te voSwezenlijkeïi dia aangenoir.en zijn te Bergen in April, laatst, en de nxâatregcîen vast te' ètel-len, die moeten genotnen worden mot het Oog op den politieken toestand. Vervlaefnsching der Oentsche Hoogeschool Volgende meetings worden op Zondag, 1 J uni gegeven : Te Kaggevinne-Assent, om 10 ure des Morgens, in de Zusterschool. Sprekers : heeren Dr Ern. Olaes en Dr A. Borms. Te Diest, om 2 ure, in ds Hallezaal. Bprekers : heeren Dr Ern. C'iaes, Adv. Van Bieren en Dr Aug. Bonus. Te Schilde, om 3 ure, bij Ali. Mariën, tn het Pannenhuis. Sprekers : heeren H. Mommaerjs, ingénieur, en E. Méchant. Te Molenbeek-Anderleeht, om 3 ure, bij de Wed. Leemans, Schoutbosehstraat. Sprekers : heeeren Aug. Reynacrt en Fr «einhard. Interpariementaire conferentie 75 senators ©n volksvertegenwoordi-Êers, van vorachillende partijen, zullen hi Aujgustus de werkzaamhedon bijwonen fer i'nfce®pa»H>i*jnf®fe'ire BoiïfeTe'ncfo, te KOOkilollD. Het Schoolschip Een radio-telegram ons toegekomen van het schoolschip " L'Avenir meldt dat dit schip zich den Sien Mei bevond op ongevees1 1440 mijlen W. Z■ W. van Fal-mouth. Ailes wel aan boord. De bîoemkcoleismarkt De groote groenselmarkt van Meeheîen op de Speecqve&t groeitvan jaar tôt jaar meer en nieer aan. Koopliedcn komen daar toe, niet aileenlijk van Brussel en uit het Waienland, maar ook uit Luxem-burg en Duitschland. Over eenige dagen waren er niet minder dan 350 karren met bloemkoolen en rhubarber, te koop gesteld, en dit getal groeit nog maar ge-durig aan. Bedoelde 350 karren waren op minder dan een hall uur verkocht. CONGONIB UWS Werkiieden . Wdj ^ vernemen dat dank zij de meer af- j doende bezetting van het gebied.het aan-werven van werkiieden m Congo thans onder gunstiger voorwaarden geechiedt, terwijl er enkele maanden geleden nog aile reden bestond zich hieromtrent be-zorgd te raaken. Tal van werkiieden heeft men den laat-sten tijd kunnen aanwerven. Dientengevolge heorscht er groote be-drijvigheid in de mijnwerken en bij de spoorwegen en het jaar, dat zich zoo 'rsmpspoodig aankondigde, zal waa.rsehijn-iijk niet slechter zijn dan de voorgaan-de jaren. | , j . , | , Le ne eeuwèliage Maandag v.heèft d© gemeente Vloers-beTge ( C'iobecq) , het jubelîeest gevierd van de hoaderdjarige Marie Lison, we-duwe Marbaix, gelxsren te Vloersberge, den 2ô Mei 1314, en wonend© te Vloers-berge-Bosoh, op een uur afstand, van het prachtig en sehild&raeîitig dorp. De honderdjarige en hare 5 kinderen — het oud&te 79 jaar, het jongste 60, — met kleinkinderen en achtèr-kleinkin-deren, werden naar de Groot© Plaats gevoerd, waàr een groote stoet op hen wachtle. Allen trokke-n naar de lcerk waar een plechtig Te Deiun gezongen werd. Daarna was 't ontvançst ten stadhulz© door de gp.meenteoverheid, M. de Buv-gemeester bood de bliide en ge^oindo honderdiarige ©en prachtig en groot por-tret aan : de honderdjarige van gebeel hare /amilio omringd 'a Middags was het banket en 's na-middags hadden te V1 oersberge-Bosch, groote feestelrjkheden plaats, die ciudig-den met eeoe varHcMing en vruinverk.' ' V ""u"" • ' M COKUSSIE 11» XXI V/oensdag voormiddag, om 10 ure,ver gadejde de commissie der XXXI. Verscheidene leden hadden zich latci veroatschuldigon. Hper Prims stelde voor de grondbegii selea die het onderzoek der kwestie op weroen, af te perken. 1 / Mloet op dit punt de gemieentewe geVijz.igd worden"? 2| Moet'en d© commissios verplichtenc gemaakt worden ? 3. Hoe ze aanwerven ? t. Welke zullen hunne bevoegdhedei zijn ? Heer Demoisoau legt hiermede in bfe-trekking, een voorstel i^eer. Heer Francotte ontwikkeit daarna eer ander voorstel. Men besîoot binnen 11 dagen twee "zit-tingen te houden. OVERMIjfmEN Men heeft de Vtemdngtn vroeger altijd verweten overdreven té zijn in hunne eischen. Al wat ze Wroegen, wareu overdrijvingen, ' / Dat is gebeterd. Stiikkensaan erk©n-il© men dat die eisehen! geene overdrij-vingen waren, on men deed reolit op groote schaal. Men is zoover gekoman dat men allé eisehen der Viamingen tôt zolîs liei recht op eone fvlaammae Hoogeschool, gegrond en billijk vindl In theorie ai wat gif wilt, maarrr... in de practijk dat is :ene heel anderc kwestie. Van den ander en kajt zien wij VVaal-5ch© sti-ijders opstaan, die, fceggen zij, [le rechten der Walen wijllen vei'dedigen, Opperbest, antwoprdon wij, als deWa-len tekort gedaan wordeiu, zij hebben he rocht te kla©&n en votaoening ta krij-genMaar zie, die Waalsehe strijders bren-gen geene grieven voor van welke d<; R'aalsche bevolking zoa slachtoifer zijn. Zij beie'veren zich enkel om rechter welke de Viamingen verworv&n bebber te doen verdwijnen. Zoo bij voorbeeid hebben de Viamingen welke voor het Assisçnhof van ©russe! moeien verschijn&n, sedert enkele jarer verla-egen, dat zij niogen eisehen, dal hun procès in het Vlàamsch plaats heb' be, en voor eene Vlaarusche jury. \Telnu, het blad La Défense" Wallonne, vraagt dat de wet zoo veran-de'd wordo, dat advocaten die geen Vlib.rasch kennen, op dKi beschuldigde drak.king zouden kunnen uitoefenen. om hen te doen vragen dat zijn procès g©-voe d worde in eene taal die hij niet ver. taat. _Ei zij-n to Brussel vele advokaten die niet gaame Vlaamsch îesren of Vlaamscb spriken, maar zeer wel het geld d'er v!ai ingen willen opstrijken. Oî dezelfde reden komt La D é f e n-se Wallonne op tegen het wetsar-tikeiidat zegt dat het openbaar minlste-rie 4 de Burgerlijke partij tegen eenea Viaiittig in het Vlaajnsch moeten op-tredeiDe Vlaming moet niet verstaan het-geen togen bem wordt ing'ebracht ! Het is niet al ! La Défense Wallonne vraagt, dat i;;het arrondissement Brussel de 2/3 dd magistraten, mannen zouden zijn die ge» Vlaamsch kennen. Do jilen ? OBïda|alle inwoners van het arrondissement Brussel d© twee talen kennen, zegt h<â Wad. Juist a|sof het kwaad zou kunnen dat de magMraten ook Vlaamsch kennen, en alsof h« Gouvernement geene eisehen zou ohm stollen aan hen die magds-traat wîSân wordon ! Het bifl* vraagt ook dat de dagvaar-dingen - éitaties —, te Brussel uitslui-tend in ht. Fransch zouden zijn — in V ! anndere» zouden ze moeten tweetaiig zijn. I " Overdrii-ngen ! — Ziedaar echte ôver-drijvingen. j Âiip*oigeliik Een autpnmel, waarin zich vier per-sonon bevor.en, uit Brussel koniende, wild© bij de kerlc van het gehucht La Roue, tussebaj de gemeenten Flobecq en Ellezoîles geigçn, voor een kar uitwij-ken uit, de teejiovergestelde richtir.g ko-mende". De bs®urder gaf biei'bij ec-n te forseben ruk an het stuur van zijla wa-gen,i met het jp^oig dat een der inzit-tendon, een nijisje van 101 jaar, uit de auto werd ge^di-pen. Zij werd zonder keiinis opgenorèi. Het bleek dat zij ernstig, was géwnd. Ook de nioeder van het meisje werild'oor giasecherven ver-wond. De toest»d van 'het k'md is bij-, na hopeloos, De opstand in Albanie Enkel internationale troepen, is het ge-. dacht van menschen die de toestanden in Albanie kennen, zouden in staat zijn eenige orde te brengen in den Albanee-sehen warboel..., maar, daar willen de uiogendhed.en «.u niet van weten. Duitsohland en Engeland hebben laten weten dat zij niet van zin zijn een ge-deelt© van hun troepen, diè te Seutari gestationeerd zijn, naar Durazzo te zen-den.Vorst Willerns positie wordt ondertus-6chen met den dag hachelijker,. zijne raadslieden hobbeh de een na den aude-re hem verlaten, en 'zoo zeer moet zijn vertrouwen nu geschokt zijn, dat men hem het plan toeschrijît Durazzo to verlaten.Voigens een Parijzer correspondent te Durazzo ia de Mbret volop bezig met het inpakken van zijn koffers, en is "t zijn voornemen naar Scutari bij de katholieke Malissoren te gaan, maar dan krijgt hij beslist de Mohammodaansche bevolking tegen. .Algaiaeeh wordt verwacht dat vorst Willeais rijk van geen langea duur meer zal zijn. * ^ * De Albaneesche o^istandelingen hebben iiroja aangevallen en ingenomen. De auibtenaren, 8^in den vorst getrouw ge-bleven en het garnizoen, bestaande uit 36 gtendarmen, zoehten onderkomen in de vesting waar ze belegerd werden zonder -dat het tôt nieuwe gevechten kwam. De, belegeraars sneden den watertoe-voer af ©n hebben de aanbtenaren - en 30 gendarmeïi toegelwen naar Durazzo weer t te keeren, zondeir hen te verontrusten. Volgens telegrammen ult Walona is daar het gerucht in omloop dat Arif-, Hekmet, ©en van de leidors der oproe- rigo beweging, verj»oord werd. * * » De heer J. M. Sluys, majoor der Al-baneesche gendarmerie is gelijk men vreet, met verlof in Nederland terugge-kosrd. Een Nadcriandsok daghladechrij-ver heeft met den majoor, die, zooals ' bekend is, een voorname roi heeft ge-| speeld bij de jongsto gebourtenissen in Durazzo, een onderhoud gehad.waarover het blad oiider meer het volgende mee-d&slt : "Uit de mededeelingen vîui maioox Sluys blijkt, dat reeds langen tijd wan-trouwen heorscito jegens Essad pacha. Uit allerio'i lcloinigheâon bleek, dat dezg het optreden der Nederlandsche gendarmerie beleiaœerde. Zoo werd bijv., de munitie voor Epirus bestomd, niet naar het zuiden gezonden, maar naar Tirana, een omweg die wel een bevreemdenden indrtik moest mttken ; zoo werd de uit-zending van vrijwilligers naar Epirus tegengehoudon ; zoo kwam het voor dat een veertigtal gendarmen mannen .van Krnja, op zeker-en dag diemst weiger-den en deserteerden, een dag nada-t het hoofd dezer lieden met, Essad een on-derhoud had g oh ad. Waren al geen be. paalde bewijzen voorhanden,de houding, die den minister van oorlog, tevons ml-nister van buitenlandsche zaten in ver-echillende aasgolegenlieden aannani, ga! reden nu niet bepaald vertrouwen te etelien in de zuiverheid van diens be-deelingen.Nu deed zich het geval voor, dat in den laatsten tijd in de omstreken van Durazzo een oproerige Wew©ging werd waargenomen Deze beweging was van verschiUende kanten opgezet. De bevolking is zelf dom en onwetend ©n uit het feit bijv. dat deze lieden verklaar-den niet meer met den vorst,maar wel met di eomiiiissie van controol te wil' len onderhandeten — hoe drommel weten deze onbeschaaîde lieden, waarmede nauwelijks te spreken is, iefcs ai van het .bestaan van ©en internationale commissie, — bleek wel duidelij-k.dat m'eer intellectueele lieden achter dieze bewe-ging moesten zitten. Trouwens de aan-wij zigingen ontbraken niet, dat de Jo-rtg-Turken aan het werk waren. In het Oos-ten werkte de Servische propaganda onder Arif Hikmet, en ook deze beweging breîdde zich geleidelijk naar het westen ait. D© -long-Turlisehe beweging' werd ge-leid door gewezen Tuirlosche officieren. Te Duraz-zo werd deze» b©we@ing b©-merkt ,(1001* bericbïsn, die geleidelijk bin-nonlrwameï!, omirent het hijschen van de Tuàrkéèhe vlag en omirent gewapen-de samonseholingen. Ste6ds meer naderde de beweging, Durazzo, en hier werd door onjuiste bericliten de heteekenis nog ten zeerste verhoogd. Vooral van Iteliaansche zijdo kwamen voronir usten-de mededeelingen. Op zekeren dag mi kwam het bericht. d^t de «r^ïand«tHi- gen tôt vlak bij de stad waren opg-e. rukt. En tezelfder tijd werden bij d© gendarmerie mededeelingen ontvangein, dat om het huis van Essad pacha ge-wa-pende lieden rondslopen en dat Essad, wat ook zeer verdacht was, twee kisten munitie uit het munitiemagaizijn,* na=îj zijne woning had laten brengen. Majoor Sluys, "die met 't bevel over dï stad was belast, en dus verantwoord» lijk was voor de veiligheid van de stad en van ,den vorst en die opgrond van verschiïlende handelingen van ESiS&d reeds lang wantrouwen tegen deze had opgevat, begreep nu dat niet alachts een vijand buiten de poort stond, maar dat waarschijnlijk ook met een vijand in de stad rekening meest worden gohou-den.Toeh was er nog geen reden tôt in-grijpen. Editer spoedig zou het tôt een peraoonlijke bolsing tusschen den A4-baneeschen minister van oorlog en deo Nederlandsehen majoor komen. Den vo-rig'en avornd nametijk alreeds waren bericliten ingekomen van beweging,en, die voorzorgsmaatregelen noodig maakten en die da,n ook door majotor Sluys waren genomen. Nietteniin weird de majoor bij den minister Estsad oniboden, die hem eenige spéciale .bevelen gai,. .De majoor deelde mede al reeds maafcregéfen te hebben toogepast. Essad, die zich met deze blijkbaar niet volkomen kon vereenigen deed den Nederlandsehen officier verwij-ten,die op zijne beurt antwQarddie met ver«ij ten jegens den minister, en eene v.'oordenwisseling voigdè. ' Een uur later werd majoor Sluys bij don vorst ontbpden, (majoor Sfoys spsrafc van den koning.) Deze rerkla-and© dat hij ten zeerste deze oneenigheid be-treurd©. Er dient in de moeilijke om» standighçden, die we thans dooroiaken, samenwerking te bestaan,aîdus ds vorst,, Majoor Sluys bood daarop aan den vol. genden dag den minister van oorlog zijn veronlsuhuldigingen aan te bieden, een denkbeeld, waarmede de vorst ten zeerste bleek ingenomen. Echter den volgea den dag werd majoor Sluys ontbodon, bij den ministeff Mufid bey. Deae zat, teen de heer Siuys zich bij hem a^tt> meldde aan tafel en liet don officier wachten. Bij dons dit waehten vernam de heer Sluys, dat 250 opstandelingen tôt op 500 metor van de stad waren ge-naderd. Hij drong dus, begrijpend dat zijne aanwezigheid elders werd ver-edseht, op een onderhoud met don minister aan, die daii ook versclieetn en nu namens den vorst, den majoor de vraag stelde of deze niet boreid zou zijn eenige woken verloî te nemen, of voor eenigen tijd naar Scutari te gaan. Het bleek, dat Essad pacha den vorst ontslag bad gevraagd, indien de ISfeder-landsche majoor niet zou worden ver-•wijderd. De vorst wilde tôt elfcen prijs eene ministerieele crisis vermijden en wilde dus liever tijdelijk den Nederland^ schen officier opofferen. De heer Sluys verklaarde volstrekt geene reden te zien om van zijnen kant een verlof te vrai-gen, trouwens, zoo mérkte hij op, het is thans geen tijd d&arover te sproken ; de opstandelingen ataaai vooar de stad en het is dus beter deze kwestie lafcer te behancîelen. Majoor Sluys vertrok du® zonder dat een beslissing was gonomem en begaf zich op weg om d© brug, die de verbinding van de stad met den weg naar Tirana vomnt, te doen bezetten. Toen hij met eenige mitrailleurs bij deze brug kwam, waren echter geen opstandelingen te ontd©kken. Tegen zes ure keerde de heer Sluys dus naar de kazerne terug en na eendgen tijd, ont-moette hij hier weder den mïaiêter Mufid bei, 'die zijne voorstellon van des middags herhaalde. Wederom verîdàarde de heer Sluys, dat hij ongonéigd was ' zelf een verlof te vragen. Dan,zoo zeide de minister moet ik u namens den ko-ning mededeelen, dat u vaai uw commando ontheven zijt en dat het bove? wordt overgediragen aan, majootr Bwe®-sema. De hoer Sluys antwoordde aan dit bevel te zullen gehoorzamen, maar een schriftelijke bevestiging te verlan-gen..Het gesprok tusschen den minisior en den Nederlandsehen officier werd bijge-woond doox den Oostenrijkschen gezant, die duideliik zijne ontstemming deed blij-ken.Wat verder gebeurde ? Gemoeg zij het te vermdden, dat de heer Sluys ten tien ure, ten paleize werd ontboden,waar do koning hem meedeelde, dat een môsver-stand had plaats gehad : U behouxït uw bevel ! Onmiddellijk keortfe heer Siuys dus naar de kazerne teruj». was® bii. het b»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het morgenblad: volksdagblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1908 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes