Het morgenblad: volksdagblad

1188 0
07 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 07 Januari. Het morgenblad: volksdagblad. Geraadpleegd op 27 juli 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/db7vm4411r/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

-/# iccmonn - Nu R Woensaaa 7 Januarï 19 î 4 2 cemiemen nei nummer •^.^-aaîaatsaagaaz^rw^^^agBgMW HET MORGENBLAD —m "aB"~ fiani«o"ndiS«sîSen s ^ 4e bladzijde. - per Weinen regel fr. 0.30 f Financiëele, » » » » J.OOii Stadsnieaws, per grooten regel » 2.00 | Reclamen, » » » » 1.001 i -,#articKpr\rhf. » 5.00 S ggt» ■■—r^i yjattv ffr»» ' «k-- ■— '<0».w9 ' ■■■-«aQi ft*- —— —--*«:;***• VOLKSDAGBLAD Allé mededeelingen te zenden aan M. J. BAMPS, Bestuurder, Nationalestraat, 54, Antwerpen Men schrijit in op het bureel van het blad en op aile Postkantoren Telefoon : OPSTELRAAD : 967. — AANKONDIG1NGEN : 3BÎ4: IfôâsonBsemestlen s I Een jaar, S fr. — 9 maanden, 6 fr. I 6 maanden, 4 fr. — 3 maanden, 2 fr. I BU1TENLAND, het port te buiten. g Aankondigingen xcorden ook. ontvangen door 3f. j. LE BEGUE et C'. "Office de Pu* bhcite. 35. Niewuctraat. te Brussel. DE STEMMING Heden, Woensdag, zal het Parlement de bespreking van de Scbool-wet hernemen en men boopt dat ze Dp het einà'e der maand zal gesiepad Bijîn- . ,. Indien de liberalen en soc ahstea nog trachten stokken in de wieien te steken, zal de Recblerzijde, c e genoegzame bewijz-en van 'oegevend-haid beeft gegeven, do noodige màd-àelen gebruiken om de wet er door je kalen. Aan tegeswerkirag mag K0n ziicb natanirlijk verwachfen. Hoe zouden d< tegonstrevers zich gelukkig aehten. konden zij ar in siagen de aohool-wet in dezen zittijd niet gestemd te faijgen ! Konden zij het in de Ka-per rekken, de wet zou iminers laai !i voor d'en Senaat kcmen. E.ens in den fenaat, kunnen cle jongste leden hur beat doen om breekspel te maken, apdat de Schooiwet voor de kiesin-gen niet zou gestemd gcraken... Dat zijn al pîannen, bes+e lezers dtio... aLs kaartenhuisjcs ineenatorteai. i De Eeehterzijde weet dat de a'ge-xneene bespreking gesioteii is en zii zal zorgen dat die bespreking bit «en arfikel niet heropemd worde ; zij Zal weten boe te handeten wanH 'ei de linkçrzijde een en an d er amende-ment voorbrengt. De ondervinding heeft voldbetnde jbewezen hoeveel waarde men aan iiet eerewoord van de t-egoiistrevers iechten roag ! Hun eerewoord is valsseh, want linn doel biijft het werlî van de Kamer te d'wars'booanen. Moeien wij het volgemde beainne ren '? Eendge dagen voor Kjerstdiag stelde de heer minisr.er-voorzitto de Bro qneviMe voor 's Maan!cla,gts ern 's Z'a-terdags te zetelen ; de L,inkerzijd< ffliaiakle weèr dat het voorsiel nie' JrnTi dnnre.edreven worden » Had men van in October beslist — of liever als de Linkerzij de in Qogst laa-tst de vardaging der bespreking vroeg — dat men voor de bespreking em' der schooiwet ook morgemzittûigen zou hounan, dan zou, de Linkerzijde niet zooveel noten op bar en zang gehad bebbert. Da Raohterzijdc on het Gouvernement bebbon beirouwd o(p de verbintenis, door de Linkerzij de ge-nomen, en ziet boeverre zij e<rir.e-de geraakt zijn. i Het weze zeer duidelijk gez-eg-d : het Gouvernement moet zijn eigen gezag vrijwaren, en op doortastende wijze te werk gaan. Het Gouvernement en de Rechteiv zijde mogen insgclijks de wetsont-■w.ierpen niet vergeten, die op het i Bureel der Kamer neçrgeïegd zijn, — ■wetsontwiBrpen -waarvan de bespreking aigemeen gsvraagd ôs, waarvan de slemming verzooht word'. De Schooiwet moet bijgtevolg gauw gestemd worden, en daarvoor beleg,-ge men morgenziuingen, zeiele men den Maandag en Zatmiag 's namitf-dags.Al te lang rekt men de besf reking. Tôt bewi.i s : In 1884, werd er een . buitengewone zittijd gehouden om de nieuwe Schooiwet, door de katho. : lieken neergelegd, te beapreken., De zittijd werd geopend op 4 An-; gustas en op 30 Angiista^ was de : scb.oolwet gesitem'd ; bijgevojg in vier weken of 15-16 zittingen. Nu zijn er 10 weken aan besteed ■ of een veea-tigtal zittingern. Het is œeer dan genoeg ! De kxj-: tholieken hebben de fe^mstrervers; la-ten begaan, tbans zuîlen zdj tôt heli nog zeer vriendeiijk zeggen : i "Wij stemm en ! " Sarlo. WERELDiEniiNISSEU 3s 9. itosi si M saiiaisiiiiii Te Eojue is aangekomen de Servisel feputatie, dio tôt taak heeft, pogingt aan te wenden tôt bet sluiten van es coneordaat met den Heiligen Stoel. Vc jeiis de "Eeho de Paris" zal Oostenrij tongarië zich tegen het totstandkom< .vsn zulk een coneordaat verzetten en < beadhaving van zijn protectoraat over < iatholieken in Servis en Kjeuw-Serv JWijven eischen. * * ♦ •Naar mt'n weet, heeft zieh onlangs : Bulgarie een coimteit gevormd van i vloedrijke Bulgaren, geestelijken en le kea, die de vereeniging —, op godsdie etig gebied — nastreven met de Kath Beke Kerk. Deze beweging heeft e< contra,.beweging uitgelokt, en onder a iere, aanleiding gegeven tôt een ron •chrijven van de Bulgaaxscbe Sjnod iraarin een aanval wordt gedaan op i Katholieke Kerk, die, zoo wordt gezeg *het nationale geweten niet wakker roej bet niet beter maakt, maar het intege ieei verstikt. Men moet de uniatistiscl propaganda, dit wil zeggen, de vereei ging met Rome wantronwen, zoo heeth in dit schrijven, onverschiliig van wai aj komt, terwijl zij naar den afgroi voert, te weten naar de verdwijning vj Bulgarie. Het streven der viianden is h Balgaarsche volk in godsdienstig opzic te verdeelen en voor altijd een die] Moof tusseben de Balgaren te grave iln den orthodoxen godsdienst en in h Blavistne jjgj (je toekomst." T>e "Croix" merkt, naar aanleiding v; dit boos protest op, dat de Bulgare zîcb door deze groote woorden wel ni zullen laten misleiden. Zij weten, dat hun orthodoxe landg flooten te Nisch, die in 1878 bij Serv werden gevoegd, in, tien jaren gehee] Se viscli geworden zijn. En zij weten oo «at de katholieke Polen sinds 140 jarf ïûet snocee tégenstand bieden aan al mogelijke door Ensland aangewende p gmgen om hen bun nationaal karaJkb te doen verliezen. Zij kunnen thans ve een vergelijking moken, een kea: doen en een beslissing nenjen. OF BE BAAN Aan het Hof J'aandag morgen ontving de koning,n het paleie van Brussel, Mgr i^adeuze,rec tar-magnifions dei- Katholieke Hoogeschoo van Lenven. n n Het aamaken der zegels 1- Het beheer der spoorw^gen heelt eeni k. bijzondere oomœissie gelast met het be ln studeeren der varbeteringen die zo-udei le feannen gebracht worden aan de vesrvaai }e diging der zegele, om te beletten ze n; ig te maken. Voor de brieventrieerders ffie nuttige postbedienden hebben een zware vwaaa/twoordlelijkheid, vooral in d » postkantoren der groote steden.De rrdoe" a- verstrooidheifl kan voor gevolg hebcen da e- weerdevolle stuicken verlorsn gaan.De mâ n- nister van poeterij en wil dan ook de dien 0- sten beioonen vaai de brieventrieerders,ej m beeft daarom besloten bun ieder jaar een a- vergoedîng be verleenen. 1- ^ BeJgische heiden je 9? aandringen van heer Paul Segere rl minister van Zeewezen, Post en Tele it' graaf, en met de bemiddeling van dei n' heer minister van Binnenlandscbe Zakeii " heeft de koning de decoratie van ridde . van de Kroomorde verleend aan den hee Kresbobm, kapitein van den steame ot "Kroonland", van de Red Star Line. Men herinnert zich zeker het dappert 'd edele gedrag van den kapitein, tijden ffl de schipbreuk van de "Volturno". et Ter gelegenheid van de overhandigin-ht van dit eerebewijs, heeft de irtiniste >e den kapitein en de bemanning geestdril i. tig gefeliciteard om den moed en de op et offering, door hen aan den dag gelegd De heer minister boopt weldra de ai (H dere verdienstelijke redders de decoratiëi ■n te kunnen op de borst steken. ot De " geste " van onzen sympathiekei heer minister zal algemeen worden goed ^ gekeurd. ië Eene nleuwigheid r- De vrouwenbeweging komt eene niewvr k, verovering te doen. Sedert Zaterdag zij] ■a er op de internationale treinen wouwei le in diaast, die door de reizigsters benuttig* 0- worden als kamer- en kindermeiden". Dï ?r VTOuwelijlke beddenden zijn ook gelast me 1- den onderhoud en liet schoonnia.ken de ië opsehiklokalen. 2/ij dxagen een zwai kleed, witten voorschoot en muts : ron* den arni dtagen zij een band inct als op - sebrift : "IMsnsi". 3 l ljljll/VAiJ : — AATMYUIMJ In de spoorwegstaties Het spoorwegbestunr zal in de ftaties plakbrieven doen uithangen, met efcue hee-le reeks raadgevingen aan de reizigere, voor bet voorkomen van ongelukken.Het , fe een uiteret loffelijke maatregel. Als de ' reizigers nu maar het verstand hebben i zich te gedragen naar die voorschriften, - want velen zijn waarlijk al te onvoor-3 zichiig. : Treinverkeer l De prachttremen Oostende-Wiea-lixpress > en N ord-Expresfi zullen als proef, ge-durende een jaar, te Gent (St-Pisters) blijven stoppen, de eer&te te 8 u. 57 en 17 u. 25, de tweede te 12 u. 24 m 16 u. 20. b Te Bergen De coxamissie van het Verbond der Katholieke Kringen en Vereenigingen van België hield, àîaaindag eene Vergcderîing te Brussel. Er werd onder §n,lere, 1 e-elolen dat de jaai-lijksche algemeene ver-gadering van "het Verbond op 18 e* 19 April aanstaandie, te Bergen val gehouden worden, en zulks ter gelegenheid van bet I 50-jardg bestaan der Katholieke Vtreetni-ging der boofdetad van Henegouw. Groote diamanten Bij Kimberlev, tn de Kaapcoïonie, zijn ' twee groote diamanten gevondeta. De eene ' weegt 178 toaa-aat, - het gewidht vain, de 7 'ijeroCTr.de Kob-i-N'oor -- en do andere 196 - kaxaat. ! —; In het paîsis van Brussel 'tffas Zondag avoud een genoeglij'rt i feestîo in het paleis van Brussel. Ln de i epiegelzaal stond een indxukwekkeaadosi kerstboom, die plooide onder bet gewicbi van epeelgoed ©n die elektrisch verlicbt was. Het speelgoed was bestomd voor de kinderen van bet dienstpersoneel des ko- - nings, de" koningin en der prinsen, die 1 allen in het paleis ontboden waren. De koning, de konSngin, prins Letopojd: en j prinses Marie- José kwamen, zondea- gtoot-weerdigheidebekleaders, te midden humier berlienden /?a «ad«rb;4 'dro tich aiiereen. voudigst met hen, vooral veel belang stel-" lend in hunue kinderen. HH. MM. en de t prinsen deelden de paldien spfeelgioed eai : ÎUeedingssiukken uit aan hunne kledne ge-noodigden, wier vrengde niet te beschrij-ven was. Op voorhand had men de oudexs gevraagd wat hunne kinderen verlangden zoodat ieders begeerten voldaan werden " Kortoni, zuikesn avond werdefli er ln het pa? leis vele gelukkigen gemaakt. De vorste-lijke genoodigdeii zullen voorzeker eent hesrlijke herinnering bewaren aan de ont-vang&t in het palais van Brassel. n * MOORD TE OOSTENDE Onder dezen titel hebben wij gemeld d» L6 verleden Zaterdag een mam zij ne vroww ^ had vetrmoord. Nopens deze aisebuwelij n ke wandaad vernemen wij nog volgendc r. bijzonderbeden : ia Het is langs de kaesijde van Zandvoor . de dat de misdaad voltrokken wend.Drioi is de naam van den dader- Hij isgroen selier van eti'el. De ellendeling ging zij 10 ne vrouw te gemoet die met hare twei kinderen van de Oostextdsche markt me e den wagen terugkeerden. Hij sprong oj ^ het gerij, wiej-p zijne ldndesren ten gron 1- de en braeht zijne vrouw vijf, zes etc ken toe. Daarop vlîuobtt» hij het veld op ® het slachtoffer aan haar ongelnklkig lo 'e acbterliatend. Op het bulpgeroep der klei nen snelden voorbijgangers toe, die d< gekwetate naar het Oostendsche gastbui B bracbtem waar zij in den avond overleed Hij werd Zaterdag van zijn bed! gebasld >n "T " • :.'r Moordpoging te Jalonne » Het parkiet begaf zien Maandag morgei îr naar Materne om een familiedraima toi te lichlen. e- De gebroedsj-s Gam. en Hub. Dtîtiea ls kiegen Zomlag mzie ondereen wegen; eene beuzaiarij. De eerste greep eams ldaps een broodmes van de' tafel en plof :,r te het tôt viermaai toe in zijos broer,er< d- rug' j De toestand van dezen laatste is zee] ' erg. De plichtig© werd naar het gevan^ van 'Naimen gebracht. in Echtelijk drama Te Mesnel-souB-Toumèges leffde bei mandemakersgezin Prunier in oneenig heid. Verleden nacht hoorden geburer n plots vuurschoten. Toen zij waren opge-■n staan, bemerkten zij vrouw Prunter, rce ;d1 eene la-mp in de hand on het gelaat niai ie I bloed bedekt. Toen men in het huis st | kwam. vond men den man dood in zijr >r bed liggen. Hij was met een geweerscho rt in het hoofd getroffen. Men veronder-d stelt dat de vrouw hem tijdens den slaar J- heeft verrnoord, en zij daarna gepoogd •iieeft zich he* leven te beneroea HET BUITENLAND IN 1913 II Ondanks de pessimisûscme voorspe lingen van een "zieneres", — was h niet madame de Thebès V — dat het ja< 1913, na het droogtejaar 1911 en het na te jaar 1912, een bloedjaar wezen zc en in bloed zosi ondergaan,weliae voo spelling in het begin van dit jaax mai al te gretîg geloof vond, en ondsnks < bange voorga .'oei-ens van sominige bi geloovige ni'ïnschen, die in het cijfer : een boos voorteeken zagem voor bet 1 ' der vobveren, is de Euroipeesiahe vret i van dit jaar gelukkig niet verstoord g worden. Wel zijn er dit jaar verschillende <a tieke oogenblikken geweest en stoi Eurojpa meernialen aan het kantje va een oorlog, niaar tôt een uitbarstir kwam bet niet, dank vooral aan de arbaid van de Londensche gezanten-oo: Eerencie, de uitvinding van don scihitt renden Engelschen minister Grey,die oc bij het totstandkomen van den vxede vî Londen, waardoor een einde kwam a£ den eersten Balkanoorlog, zich zoo bij tengewoon verdiens'ielijk maalite. In ons eerste overzieht hebben w reedB het een en ander van de wer zaamheden dier comferencie gemeld en < op ge wezen, boe slepend de gang V£ hare beraadslagingen was en hoe lan, zaam zij slechts tôt het nemen van b sluiten kwam. Hiertegenover sta nu e< woord van warme erkentelijlcheid, da-zij toch in d® vele moeilijke verwikk lingen, die zich dit jaar opdromgen < de talrijke oonflicten tusschen de bela gen dor verschilieiade maebten-gjfroupe die zich voardeden, steeds een vreeda me oplossing en een onbloedigen uàtws te vinden wist. Op het 20ste congres voor den w reldvrede in Angiistus te 's Graveahaj gfihouiden, werd het.^jgifQiien der gaza ten-conlerenoie sche.t-p en scbv>ii:îK-r g laakt. In de oorspronkelijk voorgesuel conolusie werd zelfs gesproken vaa e> "éohec pitoyable", jammerlijk xmsiukk' der conferencie, welke woorden intï schen gewijzigd werden en. veranderd "résTiltats déplorables", betreurenswe< dige uitalagen. In de rede, den 9den Deceiaber do von Bethmann Hoilhveg in den rijksd , gehouden, heeft deze mtusschen de wei zaamhtad der conferencie verdedigd. ] rijksljjanseliear verklaarde toen met v< hoffing van stem onder meer diat " komende geslachten de aanvankelijk a scherp gehekelde gezanten-conferen* welliobt eemmaal zullen danken, ome ; deze de tôt nu bestaande eeosgezindh< in het belamg van Europa z&lf heeft v ■ ten te bestendigen. " i Ben woord van k>t, dat, gezien 1 verloop der gebeurtenissen dit jaar, î • kar niet oaveiddend m&g worde®. giehi i ten. Bij de belangen-conflicten tœscben ■ mogondbeden en de wrijvingen tuesch ' de machtengr oepen, die, uit de Balkî ' kwestie meestal voortvloeiend, door > gozantert-conferencie langs "lijnen v - geleidetijkheâd" werden afgewikkeld.Btt - den gewoonlijk de macbten van de T > pie Entente tegenover die van den Dr ' bond. Met uitzondering dan mâsschien - leen van het drainatisobe oogenblik i het sluiten van den Bukarester-vre< s toen Ooatenrijk aan eene zijde stand n ■ Rusland, beide tegenover al bomne boi ■ genooten. De het vorig pas hernieuwde Dr bond was dit jaar, zooals de Duitsc rijkslcanselier in zijn boven reeds a: i gehaalde rede in den rijksdag zegg » kon, echter dan ooit te voren. Hoev immers de wedijver tuesohen Oosterur t en Italie, of beter missehien de stels 5 matrige agitatie, door Kalias,nsobe chï . vinisten ten opzichte van Oostenrijk ; . voerd, bleef voortduren, getuige de : s cidenten, die weer te Tries t plaats g; pen, drong het geameenschappelijk bela • dat Italie in de Oostersche politiek ; vooral ten opzichte van Albanie, u Ooatenrijk had, tôt nauwer aansluiti: en kraohtiger saonenwerking. Van den kant der Triple Entente w de onderlinge samenwerking dikwiils n zoo krachtig en niet zoo beslist,wiaarv de gevolgen, epeoiaal voor Rusland, d ■ ook duehtig voelbaar zijn geweest. ï ■ was vooral Engeland, wel les bela.ngon week van die door Frankrijk en Ri land voorgestaan. Dat kwaan,om sleci een voorbeeld aan te st.ippen, lieel di delijk uit, toe>. Rusland bij zijn oph den tegen de Duitscbe militaire mis t te Gonsta»ntinopel, z,oo weinig steun vo bij Engeland, waarbij dan ook moet w< den toegegeven, dai Rusland toen n zijn corope:nsiatie-eisohen omtrent ni«t-v< sterkimr van de Daa-danelleo-forten Zi leelijk in de kaart liet kijken van zijn eerzucbtige plannen omtrent de doorvaart " van de Dardanelien, welke plaameaa in ' Engeland juist altijd kraobtigen tegen-+ stand hebben gewekt. Van beide machten-groepen heeft,gelijk u wij dan ook zeiden., de Triple Entente, ^ en vooral Rusland, tôt duaver van het verloop der gebeurtenissan op den Bal- ■6 ban, bet jninste pledzier gehaid. * j. r* <î * , De bekende voorspelling door Maœzini M m 1871 gedaan, dat Oostenrijk de nieu-we " zieke man" vaa Europa wezen zou, ^ en dat de val van het Turksche keizer-. rijk noodzakelijk den val van Oosten-^ rijk nui zich sleepen zou, is tôt dasver in het minst nog niet verwezenlijkt. -11 InjegieiKieel, de Ocsïenrij ksche poiitiek 5 in het bijzonder en die van den Drie->n bond in het algemeen, heeft dit jaar op À' verschillende punten gezegevierd, zoodat graat Berchtold in zijne rede den 19den >Ji November in de Hc®gaarecib« oommîssie ^ voor buitenlandsche zaken gehouden, met "? trots erop kon wij zen, oedouks *her-a' haalde belangrijke eoncessies", erin g a-.. slaagd te zijn "het voornaamste deèl van ^ zijn programma ten uitvoer ta hebfcen gebracht. " îr Bij de beooideeling hiervaa moet wel 111 in het oog gehouden wordendM de roo-=" gendbeden ten opzichte van de BbUobzi-^ Icwestie zioh verbonden hadden tôt een în houding van volstrekte beiangloosheid ^ op territoriaal gebied, zoodat ook Otts-tenrijk niet van de Balkan-gebeartenia-31 sen geberuik kon mafcen bot ui&refcftog van zijn gebied, zooals enkele ebauvi-Q' nisten verwacht badd-e» en het Sandjak Novibazar niet kon bezotten. In een late-rerede, den 22sten Novemrber geboudon, verklaarde Berchtold dan ook, dat zulk ®" eene bezettkig géheel niet m de bedo» 6 ling van Oostenrijk gelegen hadeaoolc, a" ov«tiï®st^pning was gçw©est..®ai|| ;■ ' de oBotenrijl^obe RsJangeBEr " +> ' -a Een geweldige sfcreeip door âe refeening ® van de politiek, wij zeggen niet geibeel m van de Russfeche regeeriag, maair in elk geval van de Pan-Slavisten, is bet oit-in breken van den tweeden Balkaa>ooï4og ^ geweest. Uit den voor enkele weken opeiw baar gemaakten tekst van de militaire or convieatie, den 13de® Maart 1912 taa-ig ecben Bulgarie «a Servie, onder patra-k- naat van Rusland, gesèotesa, bleek tnraa»-^e al te duidelijk, dat aan dem Balkanhonv^ >r- een besliste anti Oostenrîjkaobe en pao-de Slavistische tendena ten garofodslag lag, oo die vooral na de overwinningen yan de :ie verteeeigde Balkanstaten op TorkjjS tto at den overmœd, daaruit voortvloeiend,TCyjr âd de Donau-monarcbie en daariœde voor i se- den Europeeschon vreda esn sejar ^e- vaarlijk karakter had. iet Het was vooral op detsen etmèt «mi ;e- zaken, daît von Betbmanrt-Hoil weg zfc. «- speelde in zijn pefi-sbai-jtisohe rode, de* 7den April m d«â rijksdag gebowdai^oeo de hij zeâde, dat "Duitscbbvnd den oorieg en niet wilde beginnen «a ook da tagm» ■n- woordige Russisahe regeering niât, vxsem de dat de Russische staaisjieâea evea goed am als hij wisten, dat het p&a-Sl»Tiea«, ►n- waaroveir Bismarck zidh rceda sm b» ri- zorgd maakte, door de overwhmtog ie- Zodd-SaYisobe BaŒkacsiatea t» aJ- vorderd waâ." na Door den tweeden Baïkaa-ooitog Is ée le, reden, die de Duâtseb© rijkekai»eâ,iar tôt îot het uitsprekem van deze beaotegâi woev id- den bad, gebeel weggenoroeo. De BaA-kanbond is uiteengevallen «n Inaar 9ç> t« ie- maken valt uit de vorkktring nn «nc be Ferditoand va® Bulgarie in st}n prcel». in- matie aan de troepen na het teekenan en van den Bukarester-vrede, waarin hij n»a» ?el "betere dagen" heenwees, wei voor jk ruimen tijd uiieongevallen ook. el- Bulgarie heeft aansluiting gezoflii* WJ rar Oostenrijk, ea de betra'-ïkingesa tasBdwa ;e- Oostenrijk en Rumenië, die enkele in- den door de holding van de Run»eneeh« re- politiekers bij het eluiten van den Buk«-r>g rester-vrede vooral, verkoeid warea^iao" en nen wederom verbetering. îet jDaarmede heeft Oosteni-ijk dat deei van ag zijn invlaed in het Oosten herkreg«n,diat voor bet handhaven van bet "evenwioht" as van den zoo gevoeligen Balkaa-be^ams iet noodig is. Ook de stiehting van den on. an afhankelijkon Albaneesehen etaai, even< an eens een der suceessen van de Ooeten-[et rijksche politiek, aïs togenwioht t«v a,{. gea het pan-Slavistieche element daortos is- kraditig medeworken. da * * « û- Wel'rf een slag bet uitbrekra Vs» âc» 'e- twefden Balkan-ooriog voor Rusland gç-sie weest is, valt nog op te maken uit een md telegram door den czaar U Juni, korcea >r- tijd dus voor het uitbreken vaa de» ►et tweeden oorlog. aa® de kon&^en «« îr- Bulgarie en Servis gezonden» waarin ch^onder meer ee?.e«d w^rd ; "ik geleiataww

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het morgenblad: volksdagblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1908 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes