Het morgenblad: volksdagblad

842 0
06 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 06 Januari. Het morgenblad: volksdagblad. Geraadpleegd op 18 oktober 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/sn00z7295w/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

, flaargairg. - 1P s ÎSiiisdag 3 ia.suari 1314 2 ccifiïemen ïiei rsummer HET MORGENBLAD r^ssass* ' "• o-3° 14= bladzijde. ^ # , j» 1.00 ^ |Flnanc«ïto { , , 2.001 ktadsBiemw. p« « ^ ^ »1.00| «■.Réclame11' » 5 00 1 VOLKSDAGBLAD Aile mededeelingen te zenden aan M. J. BAMPS, Bestuurder, Nationalestraat, 54, AntwerpoJX Meu sehrijît in op het bureel Tan het blad en op allé Postkantoren Teîefoon : OPSTELRAAD : 967. — AANKONDÏGINGEN : 3314 flfcosassemesîfeBB i 1 Een jaar, 8 fr. — 9 maanden, 8 fr. $ 6 maanden, 4 fr. — 3 maanden, 2 fr. I BUITENLAND, het port te buiten. •7-s.7-\r...KVFcrerxX'Z.^ nri-.su- .-m '!■ Tl ■ A anhor>digingen worden ook ontvangen. door M. J. LE BEGUE et C*. "Office de Pu* btictté, 35. Nieuictraai. te Brussel. Eonderling Oordeel -Heer Gyr.e 1 Van Overbergh heeft 1 ver de Algemeene Werkstaking on- 1 IL* een boek uitgegevsn, dat in « de drukpers m verschiUenKieni zin * jjjçoordeeid, en nogal druk besproken oud algemeen bestuurder van < het hooger onderwijs, die in menig < seval dioor zijne antiikels invloed J had, heeft eehter ditmaal d>?n bal gl&d misgeslagen. Denkt eens, hij besteedde een zwaar boek de el, van 650 biacteijden, om de Algemeene ! Werkstaking te bespreken, die de bel-gjsche socialisten in April 1.1. dier- < \veii aangaan. [ fij moetjen op deze propaganda ' [iBôt terugkeeren. Zij was dîwaas. De 1 fAlgemeene Werkatakiixg o,n|firedid!erde . Etat mijverheidsleven van het land -en varoorzaakte aanzienlijke vesrlie- 1 zen voor de werklieden gelijk voor ' àe patroons. 1 Als deze werkstaking was uitgebor ffem kon elkeen vastetellen dat zij J *erre van algemeen was. Indien de gfcreek van uitzinnigen de nijverheid aframde, zij veriamde geenszins bet sooiaal leven. De aocialistisehe leidters haddon te diem opziclite verkeerd gerekeiïd. De bewegmg verkreeg geesn gunstig uit- { werksel voor hen, die tôt de staking J ïtedfden aangezet. .komers, de Kamer stelmde eane \ îêagorcfe van afkeuxing en bepaaide • :«r zicii bij noîa te houdem der ver- i [klarLag van het Gouvernement, — 1 'veiklor'mg atgelegd vôér de si a- 1 feng ! Zoodra de socialisten cîie dag-œtâe hoorden, troffen zij er een m d- t M in om uit de nesten tegsrakein > ® die w-erkihern oming te bsvelen ! 1 Wanneer laen nu beweert, dat deze ' ^aàisg (!), de herziening vam de • Bjraadwet een stap nader gebracht -, heeft, begaaît men eene domhe d. Ge- ; aéen geheel de werki-ng van de so- ' cklisiische kopstukken strekfce oan ' de herziening te verkrij gen, is het J anbetwistbaar dat zij tôt eene neer- { Isag leidde zoowel als dit het geval l was meit het steisel "Ekfn maii eeaxe ' stem", of het Zniver Algemeen Sterne | Mohl, door <te uiterste Dinkerzijde geeEcht. | Effie parti] die hare volgieûingen ; zoike klopping bren^, ia w«l I *®e iiroeyige partij en verliest haar bij de openbare dsenkwdjze. Heea- Van Overbergb oordeel t nooh- | zoo niet, hij wil met s.pek schie- i Hij denkt dat de workstaking i «» Ap:ril het aanzien dar partij 1 ran fer Vandervelde heeft ver- ( ffietfderd ! ! Hij drnkt dit gevoelen ait, omdat , » weckstakxog vredeîievend ks ge- i w«esL I ùft'B stark ! Vierbeeldt m eene een ' ®®i die goed kan binnenspelen, die zijn verimogen waagt op het j® âat hij zooveel eten zal, die aan-liever te stifcken dan zi;b te geven. Nauwelijks is de ®<weelheid, waarvoor giewed ia, op-^snd, of hij vindt dat zijne oogen ^°i®r waren dan zijne maaig„ en snnilt sleehts het vierde deel op ^J>atgeen hem voorgezet is. zal toesh met beweren, hop on tet die perso on met eere er Ktant, ooder voorwendsel dat aaa eene beroerte niet geetorven De socialnsten hebben geliandeld "bTiikvnlder"' en h^ar Van erba-gh maakt hun een "comp'.i^ i omdat zij garusch het stuk opgeëten hebben • ^eer Van Overberghl somB met socialisten den draak stek«i ? ,v ,;l §aat noehtans verder en durft .n31®1 daï de werkstaking vain een geweest is fen ? eD het socialistisch proletariaat ® antaê klassen der maateohap-W wij de burgerij zul- 8ij® e^n- In een waren slîirijd iapmj? ^woonMjk overwiimaars on ^«n.Heglt de - socialis^schpj >artij haar aanzien ziem stijgen, het fait er stellig uit af te leiden, dat le burgerij haar aanzien heeft zien rerminderen. Wel neen, heer Van Overbergh sohrijft rondweg dat de burgerij ;rooler dan ooit uit dien strijd is jekomen, en dat haar gezaç ver-îoogd is, zelfs in den schoo't d&r iverkende klas ! Wij laten deze zonderlinge besohou-ving.en voor rekening van heer Van Dverbergh. Elkeen kan eens een verkeerd oor-ieel Uitbrengen, doch de zienewiize .7an den oud algemieen bestu'urTi-:®1 '"an het hooger onderwijs, is wat cras ! Moest heer Van Overbergh in ce Samers geraken, iets dat hij fce-raeht, dan ware hij een Parlemeaits-id met zonderlinge opvatling en in le hoogst gewiclitige omsiand gtoeden jeene^ins "the right moin in %e r:ght dace". . „ Carlo. VVERELOGEBEURTENÎSSEN Oe eiiasuienkmstie De Italiaansche afgevaardigde Cinneni îeefti in de "Stampa" een beschouv/ing iver den huidigen toestand, welke naar iet schiint van hooger haad is ingege-ren. Hij bespreekt daarin ook de bekende iilanden-kwestie en schrijft onder meer ; I)e internationale toestand ziet er bij het legin van dit nieuwe jaar zeer bedenke-ijk uit, wijl Griekenland de begooche-ingen van degenen heeft vernietigd, die an een vredelievende ruiming van Zuid-Ubania door de GWeken geloofde. Griekenland is niet tevreden, heeft zijn roeponeonttngent in het grensgebied van Vlbanië vei-driedubbeld, eene groote hoe-'eelheid wapens ingevoerd en talrijke 'r ij willigersbenden met reguliere Griek-■che officieren. en soldaten ingericht. Dhans wil Griekenland den Driebond ;elfs van boveii af behandelen en reeht-itreeks uitdagen. De houding van Grie-:enland is des te gevaaxlijker wijl de îrieksche minister van buitenlandsehe ;aken sleehts als spreekbuis van Frank-ijk dienst doet. De hoop dat Frankrijk xriekenland dôngend zal uitnoodigen, de *esluitesn der groote mogendheid cvp te 'olgen, is jammer genoeg op een teleur-itelling uitgeioopen. In plaats daarvan litst Frankrijk de Grieken sleehts tôt te-;enstand op en stookt het op tegen den Drie-lond. Feitelijk is Griekenland. van lijd-;amen tegenstand tôt een daadzakelijken egenstand overgegaan. Ten siotte verklaart CSrmeni dat Ita-ië zich niet laat overbluffen en zijn ■isohen va® vergoedângen in Khodas of ilein-Azië voor de ontruiming van de iodooanesos niet opgeven. Qm deze in-;ewilligd te zien, beechikt Italie over -en loger en vloot, en heeft het machti-;e bondgenooten. De Parijsohe '"Temps" etipt, aan dat le mogendheden over de eilandenkwestie liet eens zijn. Engeland heeft wel een roorsuel gedaan, dooh de rechtstreeks be-rokken mogendheden, Italie en Turkije, villen er niet van hooren. Heei de fiai kan, overigeas, geeft weer îtof genoeg tôt etaatknndige beschowwin-?en.Er zijn geruchtien in ccnloop over een complot aan welks hoofd Izzet pécha zou staan, de Ottomaansche Minister van Oior-log die komt a! te treden. Naar men zegt, sou Izzet pacha zimneng zijn naar Albanie te vei-trecken om er zich van het be-pviwd meester te maken. Eesad pacha et> Iemaïl Kemal zouden niet hem In voelïng sijn. De taak we&e prins van Wied, die, sooals men weet, de man is door de mo-»endhed«n aaingenomen om voret van Albanie te worden, ziet er waariijk weinig benijdenisweerdig uit. Volgens berichten uit Valona zijn 300 Aîbaneesche gendarmen met hun officie, ren en mitrailleusen naar Zuid-Albanië vertrokken om de rust in die streek te heretellen.... of de Grieksche propagon-ïieten in toom te houden. Ondertusschen wœdt eene eehte epide-enie van ministerOrisiaeen in den Balkan. In Turkije is de grootvizier aaageblevein maatr met de andere ministeriee is er ge-iongleerd. Enver bel, de man van Tripoli, een van de roorigste Tua-ksche person o-ages, is minister van oorlog gevvoxden. In Bulgarie trad Badoslawoff af, in Ser-»*ië Paschits. Deze beide staatsniannen hebben van hunne onderscheidelijke voreten jpdraoht ontvangen nieuwe minieteries te vormen. De toestand op. den- Balkan ifi-en.-blijft.. îiekskeso». ©F BB SAâl De Short time De kaitoennijveraars van België, hebben besloten de "Short time" te doen , voortdœrein, gedurende de maanden Ja-nuaiï en Februari. Nieuwjaar op het Vatikaan Volgens de "Osservatore B,omaiLo" ont-ving Z. H- de Paus op den eersten Ja-nuari de ge lukwens ch en van hunno ma-jesteiton : Frans Jozef, lceizer van Oos^ tenrijk en koning van HongariS ; Wil-helm II, keizer van Duitschland; Nico-laas 11, keizer van Rusland ; Friedrich August III, koning van Saksen;Alfons XIII, kening van Spanje; Gustaaf V, koning van Zweden; Haakon VII, koning van Noorwegien ; Albert I, koning van Belgiëi; Nioolaas I, koning van Monténégro ; Dodewijk III, koning van Beieren; Manoel II, ex-koning van Por-tugial ; koningin Maria Ohristina, konin-gin Amélie ; en van han koninklijke hoogheden Philippe, hertog van Orléans, prias Jean Georges ; den graaf van Oa-serta ; Ferdinand, hertog van Montpen-sier, den gfraaf d'En, en infante Marie de la Paz. Porîugeesche zaden De Portugees Houero Leucastre, die zich bij de monarohisten aangesloten had, om dezen aan de republikeinselie overheden te verkoopen, is, zooals men weet, uit Portugal gevlucht.waar hij zich niet meer veilig voelde. Te Vigo heeft hij eene nationale acte laten opstellen, vaarin de gewezen epion verklaart, dat de laatste zooge-naamda monarohistische samenzwering op op 21 October j. L, sleehts een verzin-sel was van de politie van Oporto, die zich op deze wijze van een aantal ha rer tegenstrevers wilden ontdoen. Door een zinnelooze gedood Te Trénitê-Surzar bij Vannes doorlieip de 46-jarige dronkaard Piehon de ge-meente, tetrwijl hij met een mes gewa-pend was en allerlei bedreigingen slaak-te. Iedefree®. vluchtte. Een 18-jarig jon-geling ontmoetend, greep Pichon deeem aan en plofte hem het mas in den oai-derbuik. De moordenaar kon toen bemees-terd worden en werd door het volk half dood geslagen. Wat het slachtoffer aan-gaat, dit is aan zijne wonden be>zweken. Parlementaire stijlbloempiss De Weensche correspondent van een bui-tenlandsch blad deelt eenige staaltjes me-de van parlementaire stijlbloempjes, welke hij in 1913 plukte: " Wij zien onze argumenten niet in staat om de doove regeering te bewegen haar mond te openen." " Er waren (bij een overstrooming) niet minder dan acht dooden, omdat zij niet met elkaar per telefoon verbonden waren."" De tusschenhandel is het zuurdeesem, dat het brood gewetenloos duur maakt." " Het kanaal van den Donau naar de Oder gebruikt de regeering als "sprin-gende Punkt", om er op heen en weer te rijden." " De boeren naderen den ranci des af-gronds, en toch wiseelt de regeering nog inaar steeds knipoogjes met het buitenlandsehe vee." " Dat de oude Grieken reeds de stal-mest op prijs wisten te stellen, bewijst de overvolle Augiasstal." " Ik heb er eens een dekstier gekend, die een premie had gekregen, omdat hij een meester in zijn vak was." " Wanneer eenmaal een va.rken ziek wordt, dan wordt het weer beter of het sterft. Dat heb ik reeds aan mij zelven opgemerkt, zoodat îk uit ondemrading spreek." " AJs een winkelier of een boer eens een leverantie krijgt van de regeering, dan is dit, met respect gazegd, toch maar st..., omdat daaruit het grijzende belas-tingsbiljet kijkt." " Ware ik minister van lamdbouw, dan zou ik aile tusschenhandelaars doodslaan en de boeren helpen. Want dan zou er vee genoeg zijn." " Ik zou zoo graag de steeds op doove ooren zittende regeering opmea-kzaam maken, dat het touw van one schaapacbtig geduld op het punt is te springen." " Wanneer de hooge regeering niet spoe-dig een teeken van leven geeft, in het belang van de weilajiden, dan zal ik maken dat ze voelt wat het 5s, als de kre-kel gekriebeld wordt, om haar aan het zingen te breogen." * Trots talrijke getuigen en een onder-zoek op de plaats des onheite, heeft men niet taumen iritmaken of het paard dan wel de automobiel^het eerst sohuw; gefej ■veacdfiHiiis," ~ ^ DRAMA OP HET ÏOOMEEL Gisteren avond speelde men in een jchouwburg te Parijs, een toomeelsituk van Oourteline. In een akt oatsnapte 3en apeler eene plank, welke op het hoofd viel Van ©en zijner maktrers, zekere àmor, oud 24 jaar, wonende rue des Messageries, H. Deze laatste zeeg eens-fclaps neea- en in het gasthuis gebracht, ïtelde men sehedelhreuk vast. Dit geva.l verwekte onder de toeschou-wers, groote opsehudding. o jllsitsFij in esse gevanysols In de gevangenis van Tupah, bij Caïro, ontstond op 't onverwachts eene muiterij. De gevangenen vielen plots al-len te gelijk op hunne bewakers. Na een . oogeniblik begrijpelijke verbiistering,seho-ten de wakers met scherp. Een viertal gevamgenen werden gedood, een vijftig-tal gewond. 't Was voldoende om weer kahnte te doen intreden. HET RUTHENE-PROOES "\roor de reehtbank in de Hongaarsche plaats Marmaros-Sziget is het, vooral in Oostenrijk-Hongarië, Polen en Rusland met groote belangstelling verwachte procès begonnen tegen Alexander Kabalyuik en 180 mederbeklaagden, beschuldiigd van opstand en aaneporing tôt opstand- "Door het groot aantal beschuldigden,er bij betrokken, alaook dOor de talrijke verdedigers en getuigen, die er bij ztdlen optreden, herincert dit momster-proces le. veiwiig aan de befaamde processen. - we-gens hoogverraad tegen de Serviërs te Agram en de Croaten te Weenen. Werden de beklaagden in deze tweo laatste processen. evenwel gereciifcvaaa'digd eo de besohuldigingen ontzenuwd, voor de beschuîdigden in dit nieuwe procès, ziet het ex misschiea minder hoopvol uit- De aflttle.iding tôt dit rechtsgedtog is ee<n heel itogowikkelde geschiedenis. De beklaagden zouden getracht hebben de geunieerd Grieksche Katholieke Ruthe-nen bij de Rixesische orthodoxe kerk "in te lijven". Volgens de acte van beschul-diging had deze beweging vooral ten doel de Rutaenen ^n Hongai-ië los te ma^ ken en zood'oende een moreele verovering te werken voor Rualand. De "Ungarische Post" geeft van deze zaak de voorgeschiedenis, welke in het kort hier op neerkomt. Sedert een tiental jaren ongeveer werd de "godisdienetige propaganda", waarmele de inlijving der geunieerd Grielisch-K.a-holieke Ruthenen bij de Russische ortho-doxhe kerk beoogd werd, in het Noorde-lijk deel van Hongaris gevoerd, door vlugschriften, btrochuren, en dergelijke, welke allen in Rusland waren gedrukt. Intuasohen gingon er een saort "wer-vingsiagenten" rond, die de bevolking tôt toetreding tôt de Russische kerk trachten over te halen. Het gevolg was, dai velen zich, dioor verlokkelijke voorspiegelingeo verleid, als Rueeisch-Katholieken lieten in-sohrijven. Dit duurde voort, totd'at de over heden het gevaax bemerkten, dat in deze propaganda schuikle en ingrepen. In het begin van dit jaar oordeelde de geunieerd G-rieksch-Kathoiieke bissohop, mgr Papp, het noodig, Keizer B'ra/ns Jozef omti'ent de beweging in te lichten en had hij te dien einde een audientie bij den monarch. Kojrt daarna gelaelte d» minister van justitie het parket van Marma. ras Sziget een ondefzoek in te stellea. Enorme hoeveelheden dtukwerken weirden in beslag genomen en een hond»rdtal per. sonen aaogehouden. Tôt zoover de geschiedenis van het prooee. Wat de beklaagden bertreft, zoo z«gt de Msb„ daaa-van zijn Ka,balyuk eji een 25-tal anctere de hoofdpersonen- Z>i.j worden van directe aansporing tôt losschenring van het wettig gezag bescbuldigd.Daartoe zouden zij zich in verbinding gesteld hebben met den Ruissisolien graaf Bobrinski, den geneesheer Gerovski, den ingénieur George Geroviki en verschiltende Russis-sche monnikken. De hooMbeklaiagde Kabalyuk is 30 jaar oud, Griekach orthodox en ongehuwd. Vier van zijn xnedo-beklaagden zitren in de gevangenis ; die anderen bevinden zich op vrije voeten. Zooals gezegd, wordt het verloop van het procès met belangstelling tegemoet ge. zien. Zoo groot te de toevloed van dag-bladechrijvers uit dm vreemde, vooral uit Rusland, dat het gerechtshof besloten heeft geen publiek toe te laten. Intaeaehen wordt van Russische zij die ailes gedaan om elk politîek tintje aan deze geschiedenis te ontnemen en de Ikiesen geheel te reehtvaardigen. Met name graaf Bobrin6ky heeft eene vesrklarâjg a^ekon-digd, waartn hij bijna, a fies, wat m de acte van besohnWSging staat, loochent ^ Het procès zal waarschijoî^î# zeeaviaaog: fkosat^, ] AAJynO UDIIyQ De moordenaar Besnard,welke te Vîle4 eene landbouwersvrouw, de weduwe Magna. om 't leven bracht, is aangehoadan geworden, Duistert onder welke omstandigheden hij de misdaad pleegde : Op 27 Deoember, om 2 are, kwajn hij in de hoeve der weduwe toe en.na mal haar over huwelijksontwerpen te hebbeu gesproken, vergezelde hij ze naar den stal, waarheen zij zich begaf om 't ge-vogelte te verzorgen. Daar kregen zîj twist en de landbouwersvrouw joeg Bee-nard heen. In woede ontstoken, greep deze aJsdain eene bijl, die zich in de nabdjfoeid bevond, en braeht er de vrouw versoheidene slagwn mede toe. Toen zij daar stervend lag, stak hij ®e eem< prop in den mond en verwurgde de on» gelukkige ten siotte. Na deze misdaed liep hij in de woning, brak er de mou. beleai apen en sfcool er eene gpoote hoo-veelheid geld. De moordenaar gimg tôt de bekenterril zijner misdaad over. -a Geteisterde visschers Volgens berichten van de Faroëtr-eilaa, den, zijn daar in de laatste dagea vis. oohorahooten verongelukt. SI viescheia kwamen om het leven. De Blachtcrffeia laien 13 weduwen met 43 kinderan on. verzorgd acliter. Het kleine vissohers-dorp Skadr op het eiland Kuno heeft door het ongeluk bijna zijne geheelebe-volking verloren. Het Deensohe koningapaar heeft lof eerste leniging van den nood 600 nen gezondsn. In de Âstglicaansche wsreîd De hooge Angllcaansche geestelijkboid, schriiEt de Msb., houdt zich ia den laat-sfcn tijd bezig met een kwestie, die door een conferentie van Anglicaansche «n daarmee in belijdens overeensteonmenda missionnarissen in het leven is geroepen. Deze conferentie, die wel een eigenaar-dig licht werpt op de opvattingen, welko in de Angiicaansche kerk door een groot deel der geestelijkheid worden gehuldig<L werd in Juli van 't vorig jaar in Ki. kuyu, een kledn dorpje In Oost-Afrika. gehouden. Het doel der aidaar gehouden beraad-slagingen was, middelm te beramen om tôt een aaneensluitmg te komen tusscheu de versclàllende miBsies, werkende op het-zeifde arbeidsveld en dezelfde "hoofd^ waarheden " verkondigeod als de Anglita-nen.De uitslag van deze besprekingen was, dat een aantal besluitselen werden vaet-gelegd, die aan de ©nderseheidoiijke &eo> ten werden voorgelegd en dat tôt sloi een godsdienstige plechtigheid in een An. glicaansche kerk piaats> had, waaraan ooii ivlethodisten, Baptisten en Presbyterianen deelnamen, en die bestond in een ge. meenischappelijke comimunie volgens An. glicaansch gebruik. Dit ailes geschiedde zooals gezegd, in eeae Angiicaanscha kerk, welke viel onder de bediening vaa een Anglicaanschen biseohop. Deze tiandelwijze lokte protest uit vaa de zij de van andere Anglicaansahe bia-schoppes, en verdere hooggeplaatste geea. telijken. De bisschop van Zanzibar beeehuldigda zijn medebisschoppen. van Uganda en Mom-basa openlijk van ketterij en lckxeg hen aan bij de kerkedijke overheid. Er ont-wikkelde zich gaande^eg een etrijd over de geheele Mnie, die ten siotte liep en thans nog loopt over d® kwestie vaa het 'herstel der Christelijke eenheid."De gvoo. te vraag hierbij is, 0f de Engelsche Wk aansluitmg zal zoeken bij de Roomseh® kerk, dan wel bij andere niet-Roomacho kerkgenootsc-happen. Ix>rd Halifax, een der leidera, van d» "High Ghureh section", kondigt een brief af in de "Times", waarin hij God bidt, dat ^ de strijd, thans ontstaan, geen aan. leiding moge worden toc een schisma, welke de Engelsche kerk in twoega zal verdeelen. Verder wijst hij ia zijn brief op de gevaren, welke die kerk bedrei-gen, en op de ernstige gevolgen, die zulk eene scheuring "niet alleen voor à« Engelsche kerk, maar voor de geheel® Christenheid", na zich zou sleepen. De aartsbisschop van York heeft ief gelegenheïd van Nieuwjaar ©en sehrijve» aan de onderhoorigen van zijn biedotn gericht, waarin hij de overtuiging uit. spreeKt, dat de Engelsche kerk haar eîgen plaats onder «Je Ghristenheid zal weten te bewaren ; zoo niet, dan loopt de een. h<âd der kerk gevaar. De bisschop vas Oxford schrijft in gelijken geest en Ter-oordeeït ook de gemeensohappelijke coscî-muTne te Kiknyu, De Engelsche bJaden bevattea varier nog talrijke uitvoerîge etokken owor de toonen(, hoa^dle^A»-;^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het morgenblad: volksdagblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1908 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes