Het morgenblad: volksdagblad

706 0
05 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 05 Januari. Het morgenblad: volksdagblad. Geraadpleegd op 28 juli 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/222r49h73g/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

•9 g pl iVIaandaq 5 iam?arl !9Î4 2 csntlemen bel rnimmer HET MORGENBLAD r'"' "" l«an^KSiS?BSSen 8 1 4e bladzijde. - P« kle;'ien reSel {r- °-30 1 Financière, » * * I stadsnieuws, per grooten regel » 2.00 I Réclamer » » » » 1-001 y - fp>-■ I IHIf^ --«i» -w.■.«■ * »gï 1 yf l"mm -J—^ «"""«.il pa> — —■ VOLI£SX3AGBT ■ A -g-fe Aîle mededaelingen te zenden aan M.'J. BAMPS, Bestuurder, Nationalestraat, 54, Antwerpep M en schrijît in op het bureel van het blad en op allé Postkantoren Tejefoon: OPSTELRAAD : 907.- AANKÛNDÏG1NGEN : 3£1<£ Iftfeoauemenien i Een jaar, S fr* — 9 maanden, 6 fr. 6 maanden, 4 fr. — 3 maanden, S fr. BUITENfcAND, het port te buitea. Aankondi&ingen worden ook ontcangen door M. J, LEBEGXJB et C", 'Office de Publicité. 35. Iteeuwtraat. te Brunei. Voor den Land bouwer ffïj hebben verslag ontvangen. ovi de puike voordracbt, diie uieer He nians, hoogfeeraar te Gent, hesft g houdten in de a/igemeene vargaderir van den Boerenbond èier pro vinei iiij haiwMde over de pokz.:ek'.a b het vee en weidde uit over eene aa 60nîSiih.akelin/g van vastgoSfelde ît ten. Belgîë teit 300.000 vejeetfallen^aa van «r 100.000 pokzieke dieren b vatten. In bet geheel zijn er 2.000 01 kappeia mndvee, waarvan 400. CX door pokziekte zijn aa,uge<îaaii ; -de pokzieke dieren verooazaken as dm Bedgisc/hen toAbouw een jaa lijksch verbes van drie mi' lioen I r a n k ; ongieiveer 10.0( dieron worden iaarlijks ten gevol; van pokziekte onbrpiikbaar verklaar Daarbij pokzieke dieren geven mi der en sleehteire meik, en vett< sleebt.waaruit nog een verlies vooj spruit dat men moeiiijk in cijîe kan schatten. Verder blijkt dat de pokziekte zk ook begimt over te zetten op va kens en op paarden. H-et bea'.rijden der pokziekte is di hoogsfooodig, bet wordt eene terven kweete voor den landbonw. ïïoe wordt de pokziekte bes.reden Hoer Heyrnans besirijdt ze bij mi àel van tuberculine. De tuberculine geneest de d'er< oiet, zegt bij, maar zij doet kenni oî de dieren aangedaan zijn do, pokken of n'et. Zijn zij àangfedaan, dan worden : zoo spoeckg mogelijk verkocht a alachtvoe en verbruikt indien goedge>eurd worden. Aan de grens worden de kweekd: rem, welke bestemd zijn orn in= voerd te wo-rcsen, bij miLtldel van t %ercnline onderzopht. (Geven ze kenteelkepen van pç ziekte, ze worden niet toegeiaten. De zuivering der stallen wordt d feewerkt door verwijdering der as y §edant: of verdacbte beesten. ^ Vrœger wetrd de tuberculine gefpoion ; de aaaigedan® d!i:eren k: gein dan k'oorssem betwellc nadee was voor de melkvoortbrengst. ; i Nu doet men geene inapuiïing toeer-, men laat eenvoudig, twee «irïe druppels tuberculine vallen Iteé oog van bet dier ; een-s des in< gens orn 6-7 ure; dan 3 of 4 ta iater om 10-11 u.re. indien bet dier pokziek is, d komt in den namiddag etter in 1 oog ; bet dter beeît geene koorts çi ongemakken en de meikvoo Aar.sitonds begi'iipt men welk gro( mit de nieuwe manier van tubérci lineeren kan opleveren. Zij is eenvoudig en in iedere b< reik. Het wordt dus voor elken laut bouwer gemakkelijk en weinfg ko; telijk te onderzoeken of zijn vee g< zond is of niet. Bij aankoop of verkoop kain me vasfetel.len of bet d'ier aan pokziek lijdt of n.ei. Indien het dier ziek wordt bevon I den, dan is de verkoop niatuuiriij verbroken. Heer Hcymais raadt de larwibioi wers aan, zieb per gen esnte in s,a d'icatcn te veroenjgen toi bestx'ijdin der polvziok'e. Voîgende vraag dient nog gie.5teic Is bet tubercuâneeren onîeilboar Heer He.-mans beweort dat niet bet is eehter fe daniien dat meq doc stud'e en verbe:eringen er too 'zi komen een middel te vinden d. zeer afdoende zal zijn. De gaiïeeskunde bezit zeer vele r . mediën tegen allerle ziekten en pli • gen, mtaar er is^nog geen een di AL-LE geivallai geneest oE voo! ; komt. Zoo is het ook met. de tuberculin en dsiarom zijn de studiën en X-roc namingen - den heer Heyinan ■ van bet grootele belang Een yaknîan sebrijit daarovcj- h : voîgende : Voor de vesverzekeringen zal ( ' kwestie der luberr-u^eeriaiig" eérue kwe lie worden van levtn o àr od : zijn de j.okken, zcgde ons ec > Iaa|dbouwer, wolke de kaseen d s veervetrzekeringen p'underfin. Indien de proeînemingen van d< - heer Heycnans voort mogen blijv< - lukken, dan zullen de veesverzekèri: - gen van h un ne ieden eifschen dat z buraie d;ea-en laten ondereoeken , t pokzieke dieren zullen n:et' aang nomen wo,rden en zu!l&n uit de sic s len moeten verwijderd worden. Dan zouden de veeverzekeringen < bunne duizend gemakken leunnen fc - staan. Dat is waax. ï De veeverzekeringen hebben er a'. btelang bij, dat de proelriéaîingen. m i den heer HejTnans op groote scha f worden voortgezet. a Het zou ons n:et ver^onderen œ"( - in vele veeverzekeringen de vra: 3 gesteld worden : Zal de tuberculeering der verzeke i de dseren verpliobtend gemaakt wo t den ? i Op die manier zou elke veeverz - ketnng een kern zijn van een nieu xiiou gpoujLcactu.. OPDEBAAN Afvaardiging in 't Vaticas Do Servisolie afvaardiging,die zal ta ten eem concordaat te sluiten met Hfâtigen Stoel, is te Rome aangekon Naa.r men verneemrt, zal Oostenrijk-I garië zicih verzett&n tegen het ooii' daat, en de handhaving van zijn ] teotoraat over de katholïeken in Se: Meuw-Servië eischen. In kerkel: kringen te Rome vreest men dat de TOrhaoaipriDgen door den tegemst&nd Weenen, siillen mislukhen. Op het spec Ee heerschonde crisis ia ha'idel an verrai,} (jœ. ila_-e gevolgen a-)k op 3pooi gevgelBa. Het goederenvervoer li «n den toop van 1913 aanzienlijk a nomen.^ In ver&el § king met 1912 wei m 1913, 141,ll'S- spoorwagens minder bruikt voor het vorvoer, 't zij 105, Kolenwagens en 35,374 andere wagen Dît vertegenwoordigt voor de schat «n aanzienlijk tekort. IDe Nederlanders in Belgi "«■lgene volketelluLc van 1910 5 90 7rn- 70,950 Nederlanders te r> v ,ranschcn on 57.010 D«itsche r ■u_°. Nederlanders zijn verdeeld ovei 1' afi°a^CIën als vol'?t : proviiieie Antwer prov. Limburg 4902, !es«or renr.e onder het Kecïerl-innsehe consul ^ Anihvcrnea : woviiirin. Rrahant 1?. " ■ ■ ri ■ HT il.. . fc. prov. Henegouwen 734, ressorteerende der het Nederlandsche cansulaat te B s«el ; West-Vlaanderen 1272, ressorteorc a onder het Nederlandsche consulaat ojj. Brtigga ; Oost-Vlaandexen 5522, ree }en teerende onder het Nederlandsche ooi on_ laat te Gent, Luik 12,939, Namen 24' de provineie Lusemburg 78, ressorte© or_ de onder het Nederlandsche oonsulaat r0. Luik. vië Bestuurbare luchtbal bij het Ieg< i-':e Het leger zal binnen Icort over beati 0I?" bare luchtball'ons heschikken. Op oogenbliic is een dier luohtschepen in i bouw, dit in het beg'n van " Januari r Anlwerpen z< ] beproefd worden. D " ,m gica" Jie bij zijne laatste opstijgiu i)ef nog ernstige averij tip iep, wordt ,e{j veer in goeden staat gesteld. J. Deze twee bestuurbare luchtballons [en len aan het lochtvliegpark van Antv rje. pen gebeoht zijn. Zij zullen ook dee '44 men aan de groote legeroefeningen, welke men reeds bezig is, daar de mi ist ter va,n oorlog besloten heeft dat dez< jaarlijks zullen plaats hebben. Bomaansiag ie Calcutta s. In een policiebureel te Calcutta is . de gisteren een bom geworpen,die niet < en plofte; Do bom gcleek op die.waarir se- in December 1912 een aanslag op iat onderkoning is gepleegd. 74. a Een Âalstenaar vermooi'd Se itaïipsss-sur-Sambre Een dezer laatsje naclïten, rond 111 fi lire, ontaoetten Frans Krego'mans, Ile né Vancart en Glovis Van Dam,die sa men uitgegaan waren en naa<r hun loge ment t "ugkeerden, in de Calvatriieiberg u- srraat, Michel Zichet en Jean Tsjobel. Wat er juist voorfviel tupsohen dez( e- vij £ jongelioden, weet men nog niet doch tv.'ist moet ontetaan zijn. Tsjobbe g_ naan een atuk steen, wikkelde hem ii p zijn zakdook en bracht or zoo aan Van c;a't en Van Dam versc'uoidone hevig< slagen op het hooîd mede toe. 3n Iutuas«hen had Zichet zijn mes ge te troldsen en piofte het v/a.pen in de bi van Kregelnians.De slagader werd door a_ gesneden. Kregelmans kon nogeen vijf : j- tigtal meters ver loopen en viel op dea ' v dorpel van zijn logement neder. iHij ha( opgehoudan te leven. Zichet en Tsjob ll~ bel namen de vlnclit. Zij werden latei n_ in hun logement, waar zij zich te sla ig pen hadden gelogd, aange'nouden. ' Ziobot lobehent met eo.n mes gest-okei J: te hebben. Hij beweert h'.'onals Tsjobbe . met een steen geslngen te hebben. Het mes waarmeàe de misdaad werc ' gepleegd, is door don moordenaar in eei oî^ inopbouwzijnde huis goworpen gewor derj. Het moordtuig werd toruggevxmden at Zichet on Tsjobbel zijn aangehoudea en ter beschikking van den procureur ■e- des konings opgesloten. a_ Vancart en Van Dam zijn door d< at slagen met den steen erg aan het hoof< gekwetst en moesten zieh door een g-e 11 " nee^iheecr laten verzOrgen. Het par-ket is ter plaats een onderzoe» e, komen doen. Het sbehtaîfep lB De ongQlukkige vermoerde is eon Aals temaar. Zij ne ouders, Jan-BapUst Kre iet gelmans en Maria-Louiza Van der Strae ten, wonen te Aalst-Mijlbeek, 68, Breo (Je destraat. J;_ De diepbepisoefde oflders ~zîjn met d< noodige oinzi'chtigheid verwittigd ge v^orden over het rampzalig einde vai sn hun zoon. 2-r Deze was geboren in 1890. * * en De daders, van Sattegem herkomstig en 7ijn aangehouden. n- ® ;— -■ îi.i Hij betaalt zijne haur met ^ rsvoîverschoten ie Fiémalle Hauts Wegens een stulî giond kregen iwes ge a'" buren Malherbe en Alfred Waerts twist Malherbe, de eigenaar van Waerts, gins op Vrijdagavand bet huurgeld opeisçhen, docl ;e- Waerts haalde een revolver te voorsohi.ii en schoot driemaal op Malherbe, die i3 veoisgevaarlijJc werd gewond. Waerts ij i- aangehouden e<n opgesloten. Î3 De inctdsnîen van Zabern Naar het opporbovel van het 15de leger est korps mededeelt, is bij o-nderzoe'i geblc ag ken, dat op 26 December 1.1. bij dei wachtpost van het lOôde reg. infanterie »r. te Zabern twee sehoten met scherp ziji )r_ gelost. De eerste kogel vloog zôô die h over het haofd van den schildwacht, da deze overtuigd1 is dat op hem geechote; !e" werd. iw Het in enkele bladen uitgesproken ver moeden, dat de sehoten uit een kinderrpis M tooltje zijn gelost, is volkomen onge on. grond. us- parket van het gerechtshof te Za ide '>em deelt aan het persbureau-WoLK mede te ®e'' onderzock heeft overtuigend beweze] or_ dat de sehoten niet, gelijk in militain su- kringen verluidde, op een afstand van 31 etl me ter achter den niuur der kazerne ziji en- Selost, doch op een afstand van maer dai ^ 90 meteir van de overzijde der kanaalha vefi. Het zijn stellig sehoten met scheri geweest, da't blijkt uit aEp gegevene/ltocl r staat het zoo goed als vast dat er vai ur- een aanslag 0p den schildwacht geei het spreke» kan zijn, en dat men te doei &ai- Leeït niet een doellooze schjetpartij. '3* * k>l- ?eu ' Sc;iriî{bewirîd in Albanie Te Waiona aangekomen vlacbtelingci I uit Zuidelijk Albanie, verblaren dat Griek sche soldaten en officieren in burgerklee Cl" ding er een waar schrikbewind hebbe] Qe- ingesteld en aile toebereidselen treffen ou r;ei de tenuitvoerlegging van het ontwerp de: commissie voor de grensafbakening me Ive gçweld te vçrbinderen, Een vergadering van vlucbtelingen, ti — Walona gehouden, heeft besloten dit te: kennis van de mogendheden te brengei en hen te verzoeken maatregelen te tref fen om de ontruiming van Zuidelijk Al er- banic door de Gricksche troepen door ti nt1 zetten. îdo Naar het Stefani-agontschap uit Walom Len verneemt, zijn 200 Albaneesche gendar mon met machinegewei-en naar de zuide _ lijkc grens vertrolcken. Hetbuitenlandin1913 ^ ^ ^ ^ Een" veeîbewogen jaar ligt"" achter -on; 5 Een jaar zoo vol seherpe tegenstellii ' gen en sensationeele contrasten, zoo vi botsingen, tegenkantingen on opstivwe.uc 1 tôgenstrijdighedep, dat het in zijn ve: ^ loop haast denken doet aan het spel d< 5 hoksen tn Shakespeare's Macbeith, voc wien de schrilste der tegenstellingen goj . " fair is iool and fool is îair Om dat spel der contrasten op het g " bied der interna.tionale politiek te belic] j ten, is het waarlijk niet noodig zijn ten .] vlueht te nemen tôt de banale en onwj re tegenstolling, zoo dafcwijls gemaak .. tus'schen de opgning van het Haagscl: 1 " vredespaleis ", dat beter immers slechi een nieuwe en waardige zetel van h< 5 Hof van arbitrage heeten moet, en hi 1 menschenbloed op den Balkan vergotei Vèel scherpor en reëeler contrasten lij 1 gen er voor het grijpen. i Zoo denken wij aan de figuur va - tsaar Ferdinand, die kort voor het b< . gin van het jaar de stoutste droome î voir zijne eerzucht de grens der verw1 r zenlijking had zien naderen, die reet tafelgoed van het fijnste damasthnnen b ? ste-id had met een monogram (Simeon) 1 11 onder een reusachtige keizerskrooi ■ voor de feestmalen, welke hij ails Byza tijnsch keizer zijne bondgenooten te Coi ; stantinopel zou aanbieden, die een groi gouden kruis ai had doen slaoji, dat o den koepel van de Aya Sopliia de hah maan zou vervangen, en die in den Z< " mer van 1912, te Woenen verblijven naar nu onlangs pas bekend wepd, zic in het Salomo-costumn van een beker tooneeispeler liet fotografeeren, om b 3 voorbaàt zitih te kunnen veKUôtigen i . den aanblik, dien eena zijne heerschers ! gostalte zou aanbieden. Maar wiens droomen op bot einde va het jaar geheel te niet waren gegaaai e die in plaats van een Byzantijnseh ke , zerschap, de koningskroon, weike h droeg, bedredgd zag, die in Novembc zijn iaJ)d vernederd en beknot verliet oi weken lang te Weenen te verblijven, e , daar blijkbaar steun te zoeken in ziji ; benarde positie. Zoo zouden wij kunnen wij zen op c lotgevallen van het Europeesc-h Turkiji ' dat in het begin van het jaar, tœn c \ onderhandelingen over den vrede te Loi ! den loopende waren, in den meest hop< _ loozen toestand verkeerde en van eene a 3 geheele liquidatie alleen iets te redde hoopts door de beprbefde diplomatenslm heid vaji zijn vertegenwoordigers. Maar dat op het einde van het jaa weer dat deel- van zijn vroeger bez . had terug veroverd, waarvan het verlie . missohien wel het meest gevoelige no j geweest was, het heilige Adrianopel e e dat door een sluw berekende verdeelin i van zijn vriendsohaps'bewijzen jegens c t verschillende mogendheden, zijne posit .t weer te versterken begint, steunende c a den onderlingen naijver onder die nu gendbedten heersehend. Van zijn dood; bed is zoo de zieke man weer opg< - staan om zijn oude roi te spelen. - Zoo zouden wij kunnen herinnaren aa de verhoudingen tusschen Frankrijk « - Italie, in vrôeger dagen, —- men déni : maar eens aan de Algericas-confcrentii 3 toen beide zoo zu&terlijk trouw samei B gingen, —, die altijd hçt karakter ba< den van een geheimzinnig coquetteerei * achter den rug van bondgenooten om, t 1 nu op het einde van het jaar, wegens < houding van ' Frankrijk in de Mîddelarn 1 sche Zees-polit-iek vooral, min of mee 1 ernstig waren gespannen. Of hier de rii 1 derlijke houding van Italie bij het vii 1 den van de Mon a Lisa nog veraDdeiin 1 in zou brengen, zooals wij een dez< dagen in eene spotprent afgebeeld zi gen, valt wel te betwijfelen. Ook zouden wij kunnen herinneren aa de verhoudingen tuBscben Spanje e B I rankrijk, die verleden jaar bij de oi " derhandelingén over het Marocco-verdra " zulk een gespannen karakter hadden e 1 dit jaar door het bezoek van ruinistc 3 Barthou in September en van presidej '' Poincaré in bet begin van Octoher aa Spanje gebracht, verinnigd werden t eene "entente cordiale", al werd er ni< oogenblikkelijk van zulk eene entente gi , sproken. Nog zouden wij er kunnen op wijzei hoe na de onderteekening van het Bi 3 eharester vredesverdrag, dat 6 Auguste een einde maakte aan den tweeden Ha i kankrijg, de twoe verbitterde tegenstar - ders op den Balkan, Oostenrijk en Ru; - land, in confliet met hunne trouw»! bondgenooten, zij het dan uit andere oo zaken, samemgfegen oro de berzîeniT van het Eiîeharester verdrag te eisené: ' en Kavallavoor Bulgarie te doen bew ] ren. ; Zoo zoncten,- wij de contrasten on t genstattingen kunnen vermeexù .m, « ] steeds verder uitbreiden. Maar dit is h ; do©l< niet van een overzicht, dat juj ; den nauwen sameuhang tueschen die co Irasten mœti aangeven en de logiscl ontwikfcelmg der gelje«rtenissen ook de tegensteMingen mœt aûijnen. De Balkankwestie iB de spil, het mi denpunt geweest waarom de belangrij] ste kwesties, verhoudingen en ver « ikk ; lingen op internationaal terrein zieh c ; jaar gewentold hebben en waarsehijnlij ^ geruimen tijd nog wol zullen blijven : t gang zijn. Dé schampere opmerl-^ing doi 1 graaf Goblet d'Aâvieîla op de lSe inte parlementaire oonfereEicde te 's Gravenh ge gemaakt, — toen een amendement vi hem over de Balkantoestenden ter beh ;i 1 deling naar den interparleinentairen ra; verwezen werd, —. dat naanelijk zij 1 voorstel het volgemîe jaar wei even à ^ tueel zou blijken als nu bet geval i 5 zou wel eens van profetische beteeken " kunnen blijken. ' In den loop van bet jaas, he > ben wij reeds een uHgebreid overzic: L" gegeven van het verloop van d® tw< " Ballianoorlogen en de versciiiMonde kwe ties die daaruit voortvioeiden. N'a ku: y nen wij ons dxrs bepalen tôt «en met 3 algemeen overzfcht om voaral de ve " houdingen der mogendheden en de mae ' tengrœpen ten opziobte van de Bajka: | kwestie aan te geven, ' De eerste maand van bet jaair Terlîe 1 gelieel met de onderhandelingen te Lo: 1 den, waarin de toen ne® eenstemimié Balkanoverwinnaars den vrijwilligen. a stand van Adrianopel eischten. 1 Toen de Turksehe regeeringsovwthedt 1 te C#»n®tantinopel ©ver de kwestie va " den afstand beraadsilaagden, brak eer 1 ojawenteling njt, waardoor het caMri' Kian»l, —, d® oudste staatsman stierf 1 1 ter i*n Egypte, — vervangen werd do< 1 het cabinet Mahrooed Schefket Pacha. 3 In bet begin van Februari ging ( vredesconferencie uiteein en 3 Februar 3 om 7 ure des avonds, donderden -wei > de kanonnen aan de TVîhataldcfhaliQie t 3 rond Adrianopel. Dit tweede deel va den oorlog bracht Turkije, ondanks c schetterende verklaringen van Enver Be; " weindg voordeel en veel verlies. Janin. L Adrianopel, en ten slotte Scutarî, viek " achtereen en gebroken en vernedeid aai vaardde Turkije 30 Mei het vredesve: ' drag van Londen, waardoor het groots 1 deel van Buropeesoih Turkije in de haï 5 don van de verbonden Balkans ta ten ove ! ging. De regeling van de Albaneescl 1 kwestie en van de Aegeïsche eilandei ! bleef aian de beschiklcing van de m< 3 gendheden voorbehouden, die in verbai: 5 daarmede, o,p înîtïa-isief van Oostenrijl > de Montenegrijnen nit Scutari drongen < ■ de veste onder internationaal besteurste - den. In Juli volgden daarop de oneenigh den tusschen Rumenië en Bulgarie ov i Silistrië en de nog vinmger veete tu i schen Bulgarie en Griekenland en Se vie, ovar de verdeeâing der verover< landen en over de beteekenia van h Russisohe scheidsgerecht, tôt op 1 Jt de aanval der Bulgaarsche troepen d< tweeden Balkanoorlog deed uitkreken. • Twee weken waren voldoende om Bv garië, na den eersten Balkanoorlog d< machtigsten der Ba^kanstaten, geheel ; verpletteren. Rumenië greep in en dwor eerst met de macht der wapens en to< door den invloed van zijn geweldig ove 'wicht, Bulgarie tôt het teekenen van d( ! vernederenden Bukarester vrede. (10 Ai : gustus) . ■ Daarop volgde het korte, maar drain tische intermezzo, waarbij Oostenrijk ( i Rusland de herziening van het vrede 1 verdrag eischten, maar daarvan ten slot - afzagen, om den tegenstand van hum ; bondgenooten, want Duitschland verzet i zich tegen de herziening om Rumenië' t< • vriend te maken, en Frankrijk deed h t uit vriendschap tôt Griekenland. i Een ander intermezzo volgde, t'»en Tu t kije zich de Bulgaarsche moëiïijkhedc ^ ten n-utte maakte, om Adrianopel he overen. Dit feit gaf aanleiding tôt heel wàt o] schudding, daar het verluidde, dai Ru: • land de blij'vende bezettiirg van Vlr» ] nopel door de Turken onder geen enki 1 le voorwaarde dulden zou en desnood ■ Armenië zou binnenrukken. Maar het op 28 Septemljer tue=-ebep Bu - g.irië en Turkije gesloten vredesverdraii ! dat de vijanden, die in Thracië zoo ver - woed elkaar bestreden hadden, in nauç)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het morgenblad: volksdagblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1908 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes