Het nieuws van den dag

1516 0
15 februari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 15 Februari. Het nieuws van den dag. Geraadpleegd op 21 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/804xg9gc2q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

0»rtlg»fe l&mm Br 40 2 oentlemon p@r nummer Zeitdag 11 en Haandag (6 Februari 18(4 VmHP-.T'îar.:Au\< ■ -r... - *.^nn*s- ay:watW5fc->Aja<ix-,g/.rra>^ . uMfitf^??nH5EZ53(ï®!raa HET NIEUWS VAN DEN DAG abonnementen : lu uafflisB 4 franï. *■««• s Lt Holland * ** I(ord, tndere Unden Tan het postTerbond » .20 — BESTUUR EN OPSTEL! Zandstraat, 16 TELBFOON 171 DAGBLAD Gesticht door Jan HTJTGHE BUREEL DER KLEINE AANKONDIGINGEN : Zandstraat, 6 TELEFOON 7948 AANKOND! Gsvraagds en aanga&odon plaatsen. In de week. . 60 c. 'sZondass. 75 e. yoor 2 groote regels. Ieieren regel meer : 30 e. in de week; 40 c. :s Zondags. GINGEN î 4e bladz., per kleine regel .. 80 «. Id., 's Zondags <0 e. 2e bladz., per regel. . 2 fr. en 3 fr. Rechterlijke herstell., prregel 2 fr. Onze Landbouw Met eene innige voldoening zien wij den lamd-jiiw van België gedurig in groei en bloei toene-,en- de oude slenber, waar ellce boer meeetal al-tI1en onmaehtig was, wordt overal verlaten; de pe en betere uitbatingstelsels zijn in voegei ga-)[nen; en dank aan de mutualiteiten, landbouvr-rndikàten van alleu aard, «riz., belooft de toekomst lèszins voordeelig te zijn. Geheel het land zal in en klimmenden voorspoed zijne bate vinden: want emaad mag vergeten dat de landbouw de bijzon-rate nijverheid des lands is, en aan 1,200,000 per-men het dagelijksch brood verschaft. Het kapi-al dat erin steekt, wordt op meer dan 10 miljards iscliat. en jaarlijks hrengt het twes miljards op : it is 400 miljoen meer dan over 25 jaar ; en wij Kten en zullen nog vooruit gaa.n. lOTDWoordig wordt de aandaoht van al wie den ïdbouwerssfcand opbeuren wil, meer en meer ge-okken op eenige winstgervende vaklcen, zooals het jreeken van het vee, den moestuinbouw, enz. ; e<n fat verscheideme jaren bemerken wij met gei-le'en dat het budjet van landbouw ail© verbete-ic;en in (dieu zin, ernstig aanmoedigt. Op het idjet van het loopend jaar 1914 staat er alzoo !tè buitengewone uitgave van 40,000 fr. geschreven jor een grooten prijskamp in runddieren : soortge-jke uitgaven zijn verstandig,, omdat zij den iever tr belanghebbenden aansporen en onze' inlandscho issen doen TOrbeteren. Het is de moeita woerd ier aan te stippen dafc de opbrengst der melk ta jaarlijks 400 miljosn bedraagt, het is te zeg-ta, meer dan de koolmijnen van België, meer zelfs in de spoorwegen van den Staat ! (ferlèden jaar, in de vergadering van- den Bond fcr matualiteiten van. Namen voor de herverzeka-w van het v«e, herinnerde de heer minister Hellei-btte dat wij jaarlijks nog moeten 45,000 slaclifc-Kstea invoeren : het is merkelijk min da.n vroe* |r, toen het getal gemiddeld 64,000 's jaars fiiep. 'Maar het kan en moet nog verminderen, put een land lijk het onze, wiens ve.estapel jaar-iks 700,000 stuks vee voiortbrengt, moet ailes in itwrkstellen om op zijn eigen te ku-nnen bestaan h zoo weinig- mogelijk geld in dein vreemde te moew B Ditgeven, Onze veestapel moet nog. grooter en )k gezonder worden ; en daartoe kimnen de opzoe-fcgen over het voeder dat aan de beesten past, Kl hulp verleenen. Nu reeds is het bswezen dat Iti door het behoorlijk uitkiezen van het voedér, IteSimn per kop en peT dag uitsparen kan : het I eene winst van 45 miljoen 's jaars, indien ieder-jffl net den vooruitgang m-ede wil. W'ii roegen ©rbij dat indien men de onbebouwde B-ltknden ontginnen kon, en in weidon of labeur-peu herscheppen, er van zelfs genoegzaam voe-InoD zijn om meer vee te onderhouden. Vroeger PJ® "li reeds aangedrongen, opdat men dien ibeid kraohtdadig zou aanvatten : in d© Kempen |d er nu 40 tôt 50 duizend hektaren heiide, die p's of schier niets ophrengem ; in de provinciën ps, .N'amen en Luxemburg is er omirent even vee) pooiiwdô grond. Het is klaar dat aile uitgaven pgedaan worden om dien grond voor den landh jw en de veeteelt in te winnen; den rijkdom va.n r ,™t' vermeerderen knnnen. Nu hebben wij in tee gemiddeld slechts één stuk vee per hektaar ; [ Uost-Tlaanderen stijgt het oijfer tôt 144 op 100 H ; 1,1331 in Namen daalt het tôt 74. Yoor r e?en Wlzijn, en om aa.n den vreemde geem loatting meer te moeten betalen door den invoer p mtheemsoh vleesch, heeft de regeerring groot den iever onzer landbônwers milddadig te pien en meier en meer aan te sporein. cf.9'® waarheden gelden natuurlijk ook voox L n vee, dat overal in groote en mindere boer-f?™> lî00w'el door het werkvolk als door den l .r 7-c"' gekweekt wordt. In geheel het land / 6 OMiden. die tôt verzekering en herverzeket-U* klein vee gesticht werden, in vollen ■. en ton hunnen voordeele niogen de openbare IdnH • ziJn- Het is immers de welstand ' ,ne. huishoudens van den buiten, en tevena Loi- spoorslag om dieu winstgavenden Hede n°° meer ^ ^)rei^el1' 0 ^eet ^ ^-e socialisten, die œuwige vijan-L la-ndbonwers, verwoed opkomen tegen de biri,i "Lveiro0e<^irigen en hulpgelden, die aan onze L. geschonken worden : om hun te be-Pt vtiimfito„i t nU- nog moeten ?aan gelijlî: ondex k Vh Tsmmisterie yan 1878' toen de Iand" ïten (]'ler ^ £e'ë^n was ondex de vreeselijke (n '50ere'rL drukten. Dan was er vooi W fra^i°fnt *)0.i tekomen : wel integendoel ! Sedert lien dit if W^' ^kolieken, het kwaad te her-Mitslar/p - *i0en ^erokkend werd; en voorwaar, L -,_n Z1l1i overh&erlijk. Ilatigeria a'SCÏs . "^tî2.6 waarop onze regeering de F al Wr buiteillieden vooruithelpt, blijkt ook r tet al°P6rl .moestuiI1t>ouw betreft. Het is 1 Hanrkic^meei1 niet ?enoeS geweiten dat er in F? testant useum te Brussel eene landbouwafdeei-p vrao-en mWaar men wenschelijke inlichtin-kstdcrm ?V6ir de TÛtwegen die aan de voort-pn. Des „/f1<>esilovenierderij kunnen verschaft woi<-K v0or pPri wor(îen daar zelfs nieawe opzoekin-N eene ^tste tijden heeft die kwea- en om lt>on® oritwikkeling in ons land geno^ pkomt hot ^aa le(lere|en de eer te gerveai die hem Kaals o ^enoe? gekend dat wijlen Leopold II Felandlipfio r'-''î:e ^ron varL welstand vooi przto frîî.^ewiezen keeft. De afgestorvene vorsl N'ester m ni msî' ea ^ ge]jjk. Nu trac h ter Nsche zal-p ^an(ibouw en de ministar van buitexv rrftrenrf(iPi„U verkoop van al onzei landbouw-P^lilken a J3'3 mar^t van Londen te verge* P'11? wetm te richten; en bij otnder- ' iunne Wa„ moeshoveniers lioq voordeelig zij ^n knriK 0011 man kunnen teengen. In pohej .i . c>uw; gelijk op aile gebied, is het t« P1"61' Oancrp de vreemde landen bevoegdc o. steid worden om fcex piaatse de bel- gische belangen ter bette te nom en, onzet .rujvor-heden meer en meer te doen ketnnen, en om de voor-deéligste markten aan de uitvoerders en aan de hoveniersbonden aan te wijzen. Zeker is dat onze belgische groenten, zooals het lekkere witloof da.t overal begeerd wordt, nog veel meer aftrek kunnen krijgen da.n nu: in Engeland, in Zwitserland en elders kunnen wij meer gekend en hooger geischat worden, tôt meerder nut onzer inlandsche bedi'ij-vigheid en in het bijzonder tôt meerderen voorspoed van onzen landbouw. Wij herhalen hier hetgeen wij vroeger menigmaal reeds gezegd hebben, namelijk dat het inrichtercl van den vierden schoolgraad de beste diensten be-wijzen kan. Op den buiten moeten die nieuwe leer-gangen inderdaad tôt het nut van den landbouw strekken : jongens en meisjes zullen er praktisoh op de hoogt-e gesteld worden van hetgeen hunnei dagelijksche bezigheid zijn mort, en onder de lei-ding van een ervaren meester, zal hun geest van zelfs open gaan voor aile wenschelijke verbetering. Ook onder dit opzicht is de schoolweit een goede stap vooruit. ■— jt De Taalkwestie in het Lager onderwiis Eenige dagblaoen hebben teksten meêgodeeld van wij-zigingen die door de katholieke vlaa.msche groop der Kainer yan Volksvertegemvoordig'ers zouden aangeno-men zijn, en ook leen tegeûvoorstel van den minister van Wetenschappen on Kunsten. De waarheid is dat men niet voor dinsda<g aanstaande weten zal op welke grond-slagen M. Poiillet en de afgeveerdigden van de ver-eeiiigde groepen Yan Cauwelaert en Nobels tôt ak-koord gekomen zijn. De bela,nghebbenden hebben hun woord verpand niets desaangaatide ruohtbaar te maken. Wij veronderstellen dat de beslissende overeenkomst nog geen voltrokken feit is, en da.t daarom de voor-zichtigheid tôt. zwijgen noopt. Wij kunnen het ver-keerd voor hebben . en wenschen hot zelfs xiit ter harte. P.innen acht en veertig ure>n zal de teksfc deir aan-vullende wijziging van M. Poullet gekead zijn, en schenkt ihij voldoening aan de rechtma.t,ige eischen van het vlaamsche volk dan zal er een juichkreet op gaan van aan de Noordzee tôt aan de Maas, en van do noorder-grens tôt aan de taalgrens. Zooals het te verwachten was, en zooals onze lezers het door ons. Kamerverslag van verleden vrijdag vernomen hobben, hebben versoheidene leden der oppositie Wïjzigingen voorgssteld aan het artikel 13bis, in eerste leziug aangenomen, M: Destrée, sooiaiist en een der hoofdmannen vaij de waloni&anten, stelt voor clq-t de verpliohte vakken vaa het programma der lagere scholen zouden onder-wezon wordsn in'het vlaamsch in de vlaamsohe en in het fransch in de waalsche gemeenten, mits de volgendel voorbohoudingen : In de twçetalige gemeanfcein, waar de toal der minderheid wordt gesprokeai door ten minstn een vijfde van de bevolking, woixlen, volgens de plaatse'-lijke behoeften, fiansche klassen en vlaamsche klasse® ixigericht. Wanneer huisvaders, hebbende samen 'ten minste vijf en twintig kinderen in staat eene jselfde klas bij te wonen, voor dezen een vlaamsoh of een fransch onder-wijs eischen, za.l, zoolang de aaoogevraagde klas niet ingericht is, het bestuur van de dcor hen gekozen sohool geen verdere staatstoelage kunnen trokken. Telkons als, in eene gemeente, het lager onderwijs is ingericht in de beide landstalen, heeft de hu.is-vader de vrije keus van de sohool. Bchter zijn de kinderen, wier moedertaal niet is de ter school gobruikta taal, er alleen dan toegelaten wanneer hieit hoofd der school ze bekwaam acht om de lesseq met vrucht bij te wonen, » # 1IM. C. Huysmans, Euyl, Vandervelde, Anseele, Per-soons en Royers — drie socialisten en drie liberalen — willen art. 13bis doen luiden als volgt: In al de gemeente- aangenomen of aanneetmbara scho-len is de moedertaal de voertaal in de onderscheidene gx'aden van het lager onderwijs. Wordt door den onderwijzer, het bestuur of het toe-zicht bevonden dat de school ten minste vijf en twintig kinderen van 6 tôt 14 jaar telt, die in staat zijn de-zelfde lessen bij te wonen en wier moedertaal niet de taal is, gewoonlijk in de school gebruikt, dan is het bestuur verplicht, op straf van intrekking der toela-gen, eene klas in te richten, waar het onderwijs wordt ge» geven in de taal, welke die kinderen begrqpetn /en spreken. Is men het niet cens over de moedertaal van den leerling, dan wijst het 'schooltoezicht, na het bestuur, den onderwijzer en den huisvader gehoord te habben, de afdeeling aan, waarin het kind de lessen zal mggen bijwonen. Het toezicht is gelast te zorgen voor de trouwe toe-passing van dit artikel en levert jaarlijks een vei<-slag daarvan aan den minister van Wetenschappen en Kunsten. Dit verslàg wordt, met het verslag over het Eudjet van Wetenschappen en Kunsten aan de ledem der Wetgevende Kamer3 meêgedeeild. * * * Bindelijk stellen MM. O. Huysmans en Demblon, socialisten, en M. Buyl, liberaal, voor art. 13bis aan te vullen als volgt: « In de arrondissementen Verviers en Aarlen is het duitsch de voertaal van het onderwijs voor de kinderen, wier moedertaal het duitsch is. *** Zooals r men weet zal de schoolwet woensdag in tweeda lezing gestemd worden. Zooals wij reeds gezegd habben aail van de'stemminig over Art, 13bis de verstandelijke lier-leVing van het vlaamsche volk afhangen. Het vlaamsche land wacht met ongeduld den 18 februari af. In afwachting worden er nog altijd voortdurend uit al de gewesten van Vlaamsch België vertoogschriften • aan de regeering gezonden, door de vlaamsche kringen en vereenigingen idagorden gestemd, en zoo wat overal meetingen en vergaderingen gehouden om te vragen tlat de achthare minister van Wetenschappen en Kunsten de belangrijke kwestie van d© voert-aal in het lager t onderwijs zôô zou oplossen, dat al wie vlaming ° is hem rechtzinnig, haxtelijb en geestdriftig zou kunnen ■ toejuioben. Morgen, maandag, ten 7 1/2 ure, heeft, onder a,ndere, in de Bcurs, Kouter, te Q-ent, eene groote volksvergade-ring plaats, waar sprekers, tôt de versohillend© partijen behoorend, het woord zullen voeren. Wij durven hopen dat de redenaars geene aanvallende taal tegen de regeering zullen aanslaan. De overeenkomst, die tusschen de katholieke vlaamsche volksver-tegenwoordigers en M. Poullet gesloten is, of dinsdag ' vioikomen zal gesloten zijn, moet vertrouwen genoeg i inboezemen, om tôt een .«^wapenstilstapd1^» te doea besluiten. ' - HIER EN DAAR In het Vatikaan. — De datum voor het h ou d or van het aanstaande Consistons is nog niet vastgesteld. doch denkelijk zal het wel vôôr Paschen plaats hebben. Men denkt dat Z. H. de Paus in dat Consistorie het purper zal verleenen aan een tiental kardinalen, waarvan vijf itadiaansche en vijf vreemden. Tusschen deze laat-sten noemt men: de aartsbisschop van Keulen, Mgr de Haxttman; Mgr Piffl, aartsbisschop van Keulen; Mgr Friihworth, nuncins te Munich, gewezen generaal van de Dominikanen, en heel waarschijnlijk ooi: de nieuwe primaat van Hongarië, aartsbisschop van Graz. De nieuwe italiaansche kardinalen zullen genomen worden tusschen de prelaten, die thans reeds het kardi-naalsambt uitoefenen. De kandidaten, die het meest kans hebben tôt hot verwerven van het purper zijn: de aartsbisschop van Bologna, Mgr Dello Cliiesa, dio gedurende vele jaren de rechterarm was van kardinaal Rampolla als substituut van den Staatsseliretaris ; Mgr Serafini. gewezen apostolieken afgeveerdigde in Mexico, thans assessor van het Heilig-Officie; Mgr Cepetello, gewezen hulp-kardinaal-vikaris van het bisdom Rome. Dit ambt werd onfangs door Z. H. Pius X opgeschorst, toen hij het vikariaat heringericllt heeft, Mgr Ginstini, gewezen sekreta.ris der Congregatie van het Concilie, zal denkelijk ook tôt de weeraigheid van kardinaal verheven worden. 33a Itoning. — 'AJhoewel het regende heeft de koninj zaterdag morgend zijn© gewone wandeling gedaan ii het Bosch. Roua '9 uro 15 reed Z. M. langs de Louisale en de buitenlanen terug naar het paleis. In het paleis van Brussel. — M. Brand Whitlock de nieuwe gezant der Vereenigde Statem, te Brussal werd zatsrdag morgend, ten li 1/2 ure, door den ko ning in plechtig gehoor ontvangen. M. Brand werd mel de hofkoetsen yan groot gala aan zijn hôtel afge^ haald, en door luitenant-kolonel graaf de Jonghe, staf officier des konings, naar het paleis geleid. D'e nieuwf gezant werd aan Z. M. voorgesteld door M. Davignon, minister van buiteulandsche zaken. Na afloop van bel gehoor werd M. Brand met hetzelfde ceremoni;eisl naaj zijn hôtel teruggebracht. De Ssnaat. — De Senaat zal bijeen geroepen wor< den tegen den 4 meert aanstnande. 't Spookt er ook al! — Ook in het liberaal huis-houden vo_elt men dat er geene rozen zonder doornen zijn. Te Doornik is advokaat Janson, van Brussel, doo: de libérale vereenig-ing uitgeroepen tôt kandidaat voot de aanstaande wetgevende kiezingen. Dat maakt echtej de rekening niet van de plaatselijke blauwen die oj een mandaat uit zijn, en nu worden aile mogelijke po-gingen. aangewend om M. Janson den voet te lichten Geiukt men er niet in, dan js het best mogelijk dat er twee liberale lgsten zullen zijn. Of die beiden dan eene davering van belang zullen oploopen I Te Dinant heeft de liberale burgemeester zijn ontslag ingediend, tengevolge van een geschil met zijne politieke vrienden(î) van den gemeenteraad. Nog op andere plaat-sen liggen de liberalen onder elkaœr overlioop. Ze mogei] dus de toekomst met vertrouwen inzienl Op den spoorweg. — Het spoorweg'bestuur onder-zoekt tbans de mogelijkheid om eene voortdurende regel matigheid te verzekeren in den dienst der treinen op de lijn Brussel-Luxemburg, alsook op de zijlijnen. Men zou een derde spoor leggen, waardoor men er zou toe-komen eenigen der 50 koopwarentreinen, die elken dag tusschen Brussel en Arlon 'rijden, te versporen. Zoc zou men regelmatigheid bekomen in den dienst der rei-zigerst-reinen. Men ,heeft reeds eene piroefneming gedaan tusschen Ter Huilpen en Genval, en deze is a.llerbest geiukt. Men voorziet, dait er voor het ttit> voeren van het vooruitgezette plan eene niitgavei zal noo-dig zijn van rond de 100 miljoen. Op zoek. — De socialisten zijn op zoek naar vlaam-scibe dagbladschrijvers. Binnen kort Zal er een exaam plaats grijpen voor het begeven der plaatsen. Ket exaam zal bestaan uit een prijskamp in het liegsn, Zij die het meest bedreven zijn in dat sport, zoo "liel en zoo onontbeeriijk aan de socialisten, zullen de vocr-keur hebben. Evenwel moetein ze nog1 beantwooTdoi aan eenige kleine vereischteu, bij voorbeeld: ze mogen geen ruggrlaat hebben, daar zij moeten kunnen ploolen naar 'al de grillen der roode biazen; kleuren mogen zii niet kennen, opdat ze des te bieter zouden kunnsri zwart zeggen wa-nneer het wit is; ze mogen volstrekt geen scha&mtegevoel hebben; evenals de weerhanen moeten z'ij kunnen draaien naar aile winden; princie-pen hoeven ze niet te bezi'tteM. en, in geval ze ei toch hebben, moeten zij een ruimen binnenzak hebben om zfe er in te duwen. De andere onmisbare hoeda-nigheden zullen de uitverkorenen wel krijgen als ze in dienst zijn, dank aan ijzeren tucht en de duwkracht Van een ijzeren arm. Het venijïï, da,t den inkt moet vervangen vooir het sclirijven der artikels, wordt door de zorgen van de groote kas geleverd. Daar er, buiten de socialistische partij, geene lieden zijn die Kunruon bogen op de hooger aangeha&lde vereischten, moeten dezen onder de roode volgelingen, die op de plaatsen uit zijn, niet vreezen dat vreemden hun het gras onder de voeten zullen uitsnijden. Woordon en worîten. — Reeds drie achtereenvol-gende dagen konidigt het hoofdorgaan der belgische socialisten ellenlange artikels af, *>ver de uitba.tdng van don kinderarbeid in de « kapitalistjische i fabrie-ken. De sclirijver erva,n klaagt een aantal misbruilcen ten wantoestanden aan. In geval dat ailes echt is, dan moet er natuurlijk tegen opgekome®. wiorden, dat is zonneklaar; doch die roi komt niet toe aan lieden die dezelfde zonden op den lever hebben, Ze zijn heel sterk in woorden, maar ongelukkiglijk stem'men hunne da-den er niet in het minst mede overeen. Dat is vrijdas: duidelijk gebleken voor de reohtbank van Gent. Een persoon, in dienst van de « Linière du Clainal te Gent, anders gezegd het « socialistisch vlasfabiiekfeke », heeft te verantwooTden om aldaar kinderen van minder dan 13 jaar meer dan zes uren daags te laten werken. De beticlite bekent de feiten en kan zich niet verontschul-digen met te zeggen dat hij den ouderdom der kinderen niet kende, daar deae_ op d© boeken opgegeven is. D'us, is het wetens len willens dat men in het fabriekske de kinderen afbteult. De voorzitter der rechtbank deed den betichte opmerken : « De wetten worden gemaakt om de mind.erjarige kinderen te beschermen ; 't is uw plicht daaraan mede te helpen _ en niet om de wetten te verduiken. > Op 28 februari doet de rechtbank uitspraak. De rooden eischen in al de werkhuizen meer bescher-ming voor den kinderarbeid ; in hunne eigen handels-en nijverheidsuiti'batingen echter houdt men geene rekening 'vaa de wetten. Bllendige kluchtspelers, die roode ..werkmanavriendea l De bevrapening cler ruiterij. — Zooals men weefi is onze ruiterij nu voorzien vlan de l'ans, wapen dat| vroeger uitsluiteHjlff voorbehouden was aa,n de lansiers. Als vuurwapen hebben onze ruiterijsoldiaten. de « sfcreep-karabijn », die niet- ver en ook niet juist draagt. Het département van oorlo-g onderzoek nu of het niet beter ware de « streep-karabijn » te vervangen door de Manser-karahijn, die vroeger voor de ruiterij aangenomen was. De « streep-karabijn » zoiu, in dat geval, dienen ter bewapening van de artillerie, de mibrail-jeerders, de vervoeTdiensten en de bestuurstroepen. Eet paradijs der mijn'werkers. — Een socialistisch blad van Charleroi kondigt het volgende af: « Du streek van Charleroi wordt afgeloopen door lieden, dio pogen mijnwerkers aan te werven voor het Noorden van Frankrijk. Zij maken de werklieden wijs dat ze daar het paradijs der mijnarbeiders zullen vinden. Zij han-delen voor rekening der koolmijnen, die er op uit zijn eene vermindering op het totaal der dagloonen te bekomen door overvloedige voortbrengers. » Het socialistisch blad zet de werklieden aan niet te luisteren naar de a.anwervers, daar het geen vertrouwen lieeift in heti zoogezegd paradijs. Nochtans, in de fransche koolmijnen' staan de arbeiders onder de bescherming der wetten van de raidikaal-sooialistische Republiek? Onze roodies weten wel dat in België de werklieden, dank aan de katholieke regeering, beschennd worden door eene reeks maat-schappelijk© wetten, die men in andere landen vruchte-loos zou gaan zoeken. ^ i. Monseigneur Heyîen te Rome (Van onzen bijzonderen briefwisselaar) Verleden dinsdag is Mgr Hefylen, bisschop van Namen ta Rome aangekomen. Z. H. heeft zijnen intrek geno-men in het klooster der EE. PP. Premonst-ransers, op op den Oapitooi heuvel. Donderdag werd Mgr door Zijne Heiligheid in bijzonder gehoor ontvangen. Het onder-houd duurde 40 minuten. s Mgr Heylcn, als voorzitter der eucharistische con-gressen, was bijzonder naar Rome gekomen om eeniga | zaken te regelen voor het toekomend congres te Lourdes, en om van zijne Heiligheid het benoemen te bekomen van eenen k'ardinaal-legaat. Na het bijzonder verhoor stelde Mgr aan Zijne Heiligheid de studenten van het bisdom Naœen voor, die hunne studiën v<^ortzetten nan d» Gregoriaansche Hoogeschool. Die Paus onderhieid ziclu eenige oogenblikken met hein, op eenen vriendelijken luimigen toon, en zegende hunne studies en hunne familles. Zijne Heiligheid zag er goed gezond uit, doch merkelijk vermagerd. Een der heeren maakife deae bemér-king aan een der « camerieri ». «Nog nooit antwoordda deze, is Zijne Heiligheid zoo wel te pas geweest alsi nu. 'S morgends voor vijf ure, vooialeer dat zijne kape-lanen in zijn kapel zijn, zit de Paus reeds op zijne ibid-bank te bidden. In d'en naxniddag ontvangt hij wel is! waar niet, maar gedurende ganach dien trjd is hij aan zijne sc.hrijftofel aan 't werk of ontvangt de kardinalen voor do belangen der Romeinscha congregaties. » Monseigneur Heylen vertrekt zondag morgend en zal dinsi dag in België aanlcomen. ■ H. R,. uit den Vreemde XJV FHAJSnCIÏIJ-K. IWCinisterraad. — Zaterdag voormiddag haid in" hefi Elyseum, te Parijs, een ministerraad plaats. M. Dou-mergue heeft zijne kollegas medegedeeld dat de engël-sche vorsten den 21 april, en de deensche vorsten den 15 of den 16 mei Frankrijk zullen bezoeken. De ministère hebben den datum der wetgevende kiezingen nog niet vastgesteld, doch men denkt dat dez® den 26 aprjl zullen plaats hebben. IN HUIT S OH.JLA. 1<TH Een® verglssing I — Te Branswijk, waar onlangs hertog Eirnest van Brunswijk en prinses Victoria-Louisay dochter van lceizer Wilhelm, als vorsten ingehuldigd werden, is vrijdag het volgend tooneeltje gebeurd: soldaat stond op schildwacht aan de poort van eençi afhankelijkheid van het hertogelijk paleis, uitgevend in eene stille straat. De jongen verveelde zich en wist) niet hoe zijnen tijd 'wiat tninder eenfcoonig door te brengen. Opeens ziet hij eene jonge vrouw, eenvoudig gekleed,; an de straat koinen. De soldaat wilde een praat'je voeren , en riep herhaaldelijk € pstt H /om de aandacht der voorbij gangs ter op te wekken. Doch deze laatste scheen niet te willen hooren en verdween in een der ingaagen van het paleis. Twintig minutent later werd de schildwacht! bij den hertog van Brunswijk ontboden die hem streng zijne onbe^cheidenheid en zijn gémis aan takt verweet. De soldaat bekende rechtzinnig zijne fout, doch de ongeluk-kige voelde de grond onder zijne voeten als wegzinken, toen de vorst er bij voegde: «^Voor ditmaal wil ik u vergiffenis scheinken, omdat het mijne ■vrouw betrefty maar ware het eene andere dame van Brunswijk geweesB dan haxl het zoo goed niet afgeloopen 1 »' De soldaat had de dochter des keizers nageroepenl I1V ZWEDJSJST De ministerieele krisis. — De gouverneur baron Geer heeft aan den koning verklaard dat hij, na den! toestand onderzocht te hebben, van oordeel is dat dei noodige voorwaarden voor de samenstelling van eenj nieuw liberaal ministerie niet gevonden zijn. De koning heeft dan den gouverneur Kammerskjold ontboden en hem voorgesteld voor de samenstelling van een ministerie te -willen zorgen. Deze laatste heeft den koning) aangeraden zich tôt de rechterzijde der Kamer te wen-den, daar de partijen der linkerzijde weigeren aan da samenstelling van de nieuwe regeering deel te nemen. Da koning heeft evenwel den gouverneur Hammifi-skjolcl verzocht opnieuw deze kwestie te onderzoeken» IN OOS TEN JRIJIL Frins von Wied te Waenon. — Vrijdag namiddag 'werd de prins von Wiad door keizer Ërans-Jozef iijl gehoor ontvangen. Het onderlipud duurde eene balv« uur. Daarna heeft de toekomeiide vorst van Albanie een bezoek bij al de vreemde gezanten afgelegd, IN I TA. LIE Essad-pacha to Rome. — Essad-pacha is vrijdag morgend te Rome aangekomen met de albaneesche a,°-gevaardigden die prins von Wied gaan afhalen. Essad» pacha is ziek geworden en is bedlegerig. Men vreest) dat hij aan eene griep lijdt. Alhoewel ^iek, heeft Essad pacha zich zaterdag voormiddag naar het Quirinaa.1 begeven, waar hij door déni koning van Italië ontvaingen werd. De albaneesche afveerdiging zal morgen, maïtlndanr, naar Potsdam (Duitschland), vertrekken. Een uitgestrekt bedvog. — Eene naamlooze aan-kla-cht zou eene uitgestrekte zaak van bedrog ten nadeeilel va,n het ministerie van oorlog, te Rome, hebben doen ontdekken. Men spreekt vaa eene verduistetring van|

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het nieuws van den dag behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brussel van 1885 tot 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes