Het nieuws van den dag

1476 0
14 februari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 14 Februari. Het nieuws van den dag. Geraadpleegd op 21 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/rx9377786c/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Dertigsio jaargang Mr 39 2 centiemen per nummer ■■■■mit m m i ii 11 i ht l'illl'l i i Zaterdag 14 Februari 1914 ■iflwfruaurair.affirwr rrrrriOTBTWtM HET NIEUWS VAN DEN DAG Iabonnementen : jd aMnden 4 franlfc —'"" ?«'"*• « fr«k. Toor HoUani 11 ~ jMr d9 andere landen Tan het postverbond ». 20 — BESTUUR EN OPSTEL : Zandstraat, 16 TELEFOON 171 DAGBLAD Gesticht door «Tan HUYGHB BUREEL DER KLEINE AANKONDIGINGEÏi Zandstraat, 6 rpwT ■ct?r\r\K! ^Q/ie i-i '—' i " i w i —- ■ »—11 i -« « "— > ' • Eevraagde en aangeboden plaatsan. i< bladz., per kleine resel .. 30 a. i de week. . 60 c. 's Zondags. 75 e. >s Zondags . <0 e. voor 2 groote regels. '' , .. .. ■dtren regel meer : 30 c. in de week; 2 bladz- per re£tel 2 tU 3 fr* /H r> 7nnHno-s Rp/>htpr]iil,'f> hprstpîl.. ï>rrfiefil 2fr. ■Wie draagt de schuld ? m trekben de aandacht onzer leaers op de on-I mstwekkende wijze waarop onze handel verleden I to afrenomen 'is: in ©en onz/er vorige nummers I fobenCwij er al een woord over gezegd: maar de I jaak is te gewicfhtig om niet met nadruk besproken I te worden. Sedert 1884, toen de katholieken het bestuur des I laids in handen kregen, tôt in 1912 was onze han-I del met rare reuzenstappen vooruitgegaan. Invoer I en uitvoer samengerekend bedroegen in 1884 geeoi I drie miljards : hetl juist twee miljards, 763 mil-Hjcen. In 1912 waren wij op het kolossaal cijfer van ■ 8 miljards 469 miljoen geldommeli, zoodat wij in ■ K jaar wazen handel verdriedubbeld, en schier met ■ ies miljards vermeerderd hadden. Ingezien onze be-Hvolkiag van 7 miljoen en half inwoners, mag mon Hieggm dat ieder Belg in 1912 eene handelsweerde ■M van 1,128 frank: in geheel de wereld is er ■geen enkel land dat met ons kan vergeleken wor-Hden. Het is drie keex zoo veel als een Franscliman M eea Duitscher, en schier het dubbel van een En-Hgelseliman. vviens handelsweerde op 685 frank ge-■schai wordt. ■ la 1918 is er ongelukkiglijk een omkeer te bssta-Htm. en wel de sleehtste van al, namelijk in on- uitvoer, die plotselings met 200 miljoen verrnin-Hdert. Van 3 miljards, 849 miljoen. in 1912, valt hij Hop ? nriljaxds 656 miljoen : wij hebben dus voor K miljoen frank koopwaren min verkocht aan Hie vreîmde landen. en bijjgevolg oolc het profijt Hrop verloren. In de vorige jaren vonden wij reeds H&t onze uitvoer te klein was, en hoofdzakelijk in Hik en ©nbewerkte grondstoffen bestond; meer1-Hbaals liebben wij daarom gezegd dat onze belgisehe ■pijvçraars en arbeiders fijner en kostelijker werk Haoesten leveren, in plaats van schier aile kunst-Hfcioàukwn of verwexkte stoffen van den vreetfide af Ht" wachten. Daarom vroegen wij oolc een gron>-■iig vakonderwijs ; en om onze nqverheid in de bui-Henlanden meer en meer te doen waardesren en al-Hoo onzen uilvoer en ons profijt te vergrooten he!> Hbcn ivij altijd geoordecld dat men niets onbeproefd Ktioclit laten : koopvaardijvloot, nitzenden va ri bijzon-Hier; agtnten naar den vreemde, handelsverdragen, Heiiz. ailes moet in gang komen om nieaiwe markcen Hea uitwesen voor onze nijverheid te vinden. I lu 1913 lieeft eohter onze uitvoer, die inderdaad Hgfl Ket stijgen was en altijd hooger stijgen moest Hcai zoo gauw mogelijk met den invoer gelijk te staan, ■w eens §11 ondanks al de pogingen van nijveraars ■tt;.îic^5g,"eën sprong aalïteruit ge'daa-n van 200 ■oilicM: welk is er de oorzaak van? en wie draagt ■FNciald! Wie is het die deze kolossale som aan ■fc and heeft doen verliezen, en den toest-and ran ■Irerklieden en kleine buTgers lastiger en ellendi-^Ber gsmaakt keeft? Men moet hier niet bewoeren ■dat de vrees voor oorlog en de algemeene onrust ■d^e er uit voortspruit, de schuld zijn vao. dezen ^P'^teruitgang : dit is niet waar, wdnt da nabùrige ■laaden, die veel meier dan wij den aorlog te duch-■teii ladden, hebben dien zelfden tegenspoed niet ■5«end: en in ons eigen land hebben wij, ixi plaats ■® ome belgisehe koopwaren uit tei voeren, voçr ■iieiT dan 141 miljoen en half vreemde produk-■ra iegevoerd. en natuuxlijk hoog en duur betaald het jaar 1918 moet meoi in het buitenland onze ^^■lgisclie nijverheid gewa&trouwd hebben, zoo da.t m ^K! ,aar T0el min vreemde bestellingen gedaan zijn ; ■i^elfde wantrouwen moet ook in ons eigen land wwoed hebben, vermits wij, Belgen, voor meer dan 1 miljoen nie^iwe bestellingen uit den vreemde o0t d°en komen. .sr. ■ dit wantrouwen aan onze vreemde en . aan de mlandsche kliënt-en ingeboezemd en 'er- esn totaal verlies van 340 milioeta aan het sel ^H^ berokkend? H1,' antwoord is niet moeilijk om te geven, en ai» ^ de roode volksvijanden en uithon- ■ V0?r a^er ^g©11 ontmaskerein. Zij zijn het ■ ,"«>. die van de eerste maanden af met de Hîf meene Wkstaking gedreigd hebben ; en ofschoon ;v°?r'lari;d wisten dat al hun rumoer op een «ottehjken fiasco -moest uitdraaian en nooit in ■m , politiek van het mes op de keel inplanten ■ftT-v ,sn toch moedwillig en met de mede-M:. ? "er liberalen, het wantro'uwen en de on-HL'„0lVI?Ia/ r°nd gestrooid. Om te groeien en te Hdic'1 - i bandel en nijverheid den vrede noo-j-' ,zfln ®ohte TCrraders op gang ge-Behpr î (T?0r aller^ande kuiperijen bij de Duit-Heiz w Engelschen, in de Vereenigde Stateai, 0jl ^Koll §eTucht verspreidden dat België weldra ir fea- ^Hge,.-, Ccl en revolutie zou kome'ru en bijgevolg ilka ■:): }'ef|zou ^unnen doen aan zijne verplichtingen Bog niel vergeten dat citoyen. Vaàv end '' Teeds in September 1912 met de sociai Bfcor ti\an ^nS€'aild in onderhandeling was, on Ke tu9sckenkQmen der zeeliedçn en der dôk BtiiXp0120 3 v®ns Antwerpen, Gent en Zee »»5ch?0nter scilePen te laten en aile buiten ^fcbbpn veife6r er van weg té houden. Voorzeke: Hte; r; -.lm politiek doel niet bereikt; en d< K.f't | door ganscli het land gesteund was iei4 ' .,°°fd voor de revolutioinaiTe dwingelan Tatf ^Btiivitr}lp-,i 11 ^u'?en- Maar met onze nationale be Wtehi tegm te 'cauten 'en hun eigen vader H^lksrinr^ ^en vreemde, hebben de roodi ■Ndrikor?? Ves^ sc^a<3-e gesticht. Zij zijn het, di-B^kie ut. î C'e sc^uld dragen van het verbes da Belijei'»C;aaJn en in den vollen zin des woord ■"loor ^ werkvolk uitgehongerd, niet alleei el1(| ^^Kitig zçif '°r 8ltreB der loonen onder de werksta , ^Hhr.» , ' maar. meest nog door het wantrouwci vef .«a land verwekt hebben. Berij; eu gevolgen van die liatelijke judas ■me- ■%den/w!j'^ullen ze misscliien nog lang gewati lijst ]-w--,au is gemakkelijker de vreemde kliën H^onen -ir Ie 'oeraken dan ze wederom bij t J331' ^H'à~: gebiecl v'ree3elijke konkurrencie, di© o Hfyidea fi. van handel en nijverheid tusschen al cl ■* weteld woedt, wcffden aile misslage ongenadig door eenen vreemden mededinger te nutte gebracht; men waclit de grillen der roode dwinge-landen niet af; en het brood van den eene is let-terlijk de dood van' den andere. Als de vreemde nijveraars zagen dat er in België kerels waren, die het verrai van hun eigen vaderland bewerkten en hun eigen volk trachtten uit te hongeiren, vonden zij dat zulks een buitenkansje was voor lien; en zij hebben ons de vreemde kliënten afgenomen. Voor ons land was het een verlies van 200 miljoen, die wii min uitgevoerd hebben. Zij overstxoomden bo-vendien onze belgisehe markten met hunne vreemde koopwaren, en zijn erin gelukt voor 141 miljoen aan den man te brengen. Daaruit spruit het dalen van ons handelcijfer in 1913. In een artikel dat onlangs over België versche-nen is in het g root dagblad van. Londen « The Times >> wordt het algeheel verlies, dat de socia.-listen ons met hun uithongeraarswerk der algo-meene staking- berokkend hebben, gescliat op een iiiiljard. Dit verlies weegt loodzwaar op de kleine burgers, die al moeite g«noeg hadden om den du-ren tijd te doorworstelen ; het weegt even zwaar op de werklieden, die gelijk altijd de allereerstq slachtoffers zijn der roode bedriegers en volksuit-buiters. Nu zijn er fabrieken waar er zoo weinig bestellingen toekomen, dat het bestuur een deel der arheiders heeft moeten wegzenden, en het ander deel slechts drie of vier dagen per week kan latea werken. Voorwaar de socialistische miljonairs, di© aan het hoofd van den rooden winkel staan, mogen fier zijn over hetgeen zij gedaan hebben! Wij be-seffen vcorwaax opperbest dat de bedrogene slachtoffers tegen lien in opstand komen, en hun een streng.e relcening vragen van hun akelig uithonge-raarswerk ! - ■ - - HIER EN DAAR Leopoldsorde. — De koning heeft befc groot-kruis der Leopoldsorde gezonden aan Z. Exo. Yuan-Cln-Kaï, président der chineesche Bepubdiek. Eene overeenkomst. — Vrgdag namiddag, van 3 1/2 tôt 4 1/2 uio, had eene bijeenkonist pl?.a,ts der afgeveer-disrden van de katholieke vlaamsche Kamergroep: MM. Delbelce en Van Cauwelaert, en .MM. Nobels ea Decoster, met M. Poullet, minister van wetenschappea en kunsten. Men is op een tekst, betreffende de regeling van het gebruik der talen in do lagere scholen, overeengekomen. M. Poullet heeft ,ia de lvamer, op een," hem gestelde vraag. geantwôord dat niet vôôr dinsdag aanstaande de wijzigingen aan eenige .artikels der Schoohvet, van regc-eïingswege voor te stellen, ogenbaar zullen gematu!:È wèix!en."ln deze w^zigîngeii is dê tekst tiégx'èpen, waar-Over M. Poullet, vrijdag namiddag, het met de àfge-veerdigden van de katholieke vlaamsche volksvertegen-wcordigers eens geworden is. Het werk in da Kanier. — Er is geen werk te kort in do Kamer. Als de nieuwe wet op de goedkoope woningen en de nieuwe Sehoclwet zullen uit de voeten zijn, blijven er nog twaalf wetsontwerpen of voorstetien te besjîreken, zonder de budjetten te rekenen. Ziehier de lijst ; 1. Éeperking van den arbeidsduar der machi' nisten in de koolmijnen. 2. Wijziging aan de wet van 13 december 1889 op den vrou'wen- en lcinderenarbeid. 3- Budjet van het ministerie van kolonies. 4. Budjet van belgisch Congo voor 1914. 5. Budjet van ontvangsten en uitgaven vocr^order van belgisch Congo. 6. Wijziging van artikel 2 der wet van 17 juli 1905 op de zondagrust in do nijverheids- en handelsondernemingen. 7. Op-richting der gemeente Sautin (,Henegouw). S. Vermeer-dering <ler jaaxwedden van de recliterlijke magis traten. 9. Verzekering tegen ziekte, vroegtijdige werk-onbekwaamheid en ouderdom. 10. Wijziging der wet van 10 meert 1865, waarbij eene algemeene spaar- en lijfrentkas ingesteld wordt. 11. Goedkeuring der internationale overeenkomst- op het verbod van den opium. 12. Verlenging der mandaten van de leden der nijver-heids- en arbeidsraden. Om dat ailes af te haspelen beschikt de Kamer no^ over 32 zittingen. En zeggen dat men, zonder d< dwarsdrijverijen van liberalen en socialisten,. al di< wetsontwerpen grondig had kunnen bespreken 1 Een heelmiddel. — Terwijl de alwetende onzijdige ( !'?] « Soir » gedurig bevveert dat de brusselaars geei: vlaamsch "kennen, klaagt een liberaal blad er over dal de inboorlingen der hoofdstad zoo een verdja-nterd sleoh! fransch spreken. De tegenstrijdigheid tusschen de twe< bladen bevestigt volkomen wat we herhaaldelijk voor-hielden. Dat men in de brusselsche lagere scholen be. ginne met het geven van een stevig vlaamsch onder. rieht; eens dat de kinderen goed op de hoogte zijn de] vlaamsche taal, die hunne moedertaal is, zullen ze hee gen,akkelijk het fransch aanleeren. Ten siotte zullen z< zich in beide talen sierlijk kunnen uitdrukken. De landpachten. — Vrijdag vergaderde de bijzon zondere kommissie der Kamer, die het wetsontwerp o) l Ûe landpachten moet onderzoeken. M". Van Cauwen bergh begon de lezing van zijn verslag; hij is van oor deel dat er een gelijkvormig stelsel moet zijn. De kom missie haeft zich niet aangesloten bij het voorstel vaj M. Van Ormelingen, vragende een gelijkvormig tijdsbestel ' van 3 jaar vour de pachtovereenkomsten zonder ge 1 schrift. Zij sloot zich aan bij het voorstel Meehelynck vragende een opzeg van één jaar voor al de paehten ■ me? of zonder schriftelijk bewijs. M. Van Cauwenbergi . za.1 in eene volgende vergadering de leaing van ziji - verslag voortzetten. } Oud nietiws. — Een nederlandsche socialist heef ' voor zijne partijgenooten, te Brussel, eene voordracli ■ gehouden. De man wist, ouder andere, te verteUen ■ « dat het onzin is van de liberale jKirtij goede werkers v/otten te verwachten. » Da.t is oud nieuws, en men moe î niet opzettelijk uit Nederland komen om dat onze mèa r> sc.hen aian het verstlmd te brengen. In België wee elkeen dat we nocli libemlen, noch socialistisn noodi heblxjn yoor het invoeren van goede, degelijke arbeider^ 5 wetten. De Icatholieken kunnen dat heel gemakkelij * alleen en ze kwijton zich van die toak op zoo merkweei " dige wijze, dat. al de vreemde wefcgeviugen er vol bc i woedering voor zijn. In het leger. — De solde der onderofficieren va. het leger zal als volgt verhpogd worden: aljud-mtei 55 centiemen per d'ag; eerste sergeaQt-n.-msi j jots, 3 centiemen; sergeanten-uKijoors, 42 cenàemen; e.rste s»j e granten; 43 centiemen; sergeanten-fouriers, 38 centic ? men: sergeanten, 28 centiemen. Die verhoogingen zij e voor al de wapens en zullen toepasselijk zija te beginn: i van 1 apri.1 a^wistaande. Aan 't sieltogesi. — Dat het kartel aan 't ziet-togen is, blijkt uit volgend geneeskundig bulletijn: « Ir gwn enkel arrondissement der provincie Luik zal het kartel gesloten worden. In Henegouw staa.t men nog altoos tusschen hangen en wurgen ; men moet- afwach. ten wat er te Chas-leroi zal besloten worlen. In Oost Vlaanderen is er slechts kartel te St-Nikolaas. Ir Limburg en in andere provincies hoort men er nos met eens van spreken. Het kartel lijdt aan eene onge neesbare ziekte en zal het niet lang meer trekken. : 't Is droevig, nog zoo jong en reeds moeten afkrab benl Op den spooi'weg. — De voorzit-ters der bijzon derste hiandels- en nijverheidsmaatschappijen van iie land hebben een gezamenlijken brief gestuurd aan de: minister van spoorwegen, om zijne aandacht te trekkei op de ontredaering die op den spoorweg blijft heer sehen. Er wordt geklaagd over de ontoereikendheic en den slcchten stiaiat vain het materieel over ai liais.ttijdige bestellingen van koopwaren en nijverheids voortbi'engselen. Tevens worden de nadeelen opgesom: die voor nandel en nijverheid uit dien toastind voort sprtiiten. Er worden groote geldelijke verliezen geie den, daa.r to.lrijke bestellingen afgezegi worden omda ze te laat uitblijven. kontrakten worden verbroken ei de vreemde mededingers slaan profijt uit den bestaan den staat van zaken. Ook voor het werkvolk is de ont reddering op den spoorweg nadeelig, daar in vele nij verheidsondernemingen, vooral in d,e koolmijnen, me verplicht, is personeel af te dlanken. geziea de be3tol lingen blgven liggen en er overvooribrengsb is. Dl onderteekenaars van den brief vragen dat de ministe van spoorwegen handelend optrede en krachtdadige maut regelen zou nemen om voldoening te geven ain de algc meene eiseben. Wij zijn overtuigd dat de ministe goed gevolg zal geven aan de vraag der belgisehe han clelaars en nijveraars, dat hij, in de mate van he mogelijke, de noodige verbeteringen za.l invoeren en oa er 'aJzoo een einde za.l komen aaa een toestund di zeer betreurensweerdig is. ' Voldoening. — Volgens « Vooruit » is het socia listisch vlasfabriekske, te Gent, niet verkocht. We ge looven hem op zijn woord en daarom herroepen wij on sehrijven, waarin we zegden dat het fa.briekske in kwesti ging verkocht worden. We durven hopen dat « Vooruit nu zal voldoening hebben, en dat hij het 6ns niet zs aanwrijvert dat hij geen kooper ge vonden heeft. « Vooruit » doet ook nog opmerken dat er geen werkstaking van cokedragers in de gentsche gazfabrie geweest. is. Weer gelooven wij hem op zijn woord. Maa als er geene staking geweest is, waarom dan toc nam de « Peuple ;> de verdediging op van den schepem die den gazdienst in zijne bevoegdheid heeft? Cree rook zonder vuur, zcgt het spreekwoord. « Vooruit » wensclit ten siotte dat we zouden hei roepen wat we. achrevcn over « valsche a bilans- Noo: hebben we het woord ><'valsch » gebezigd; we hebbe derhalve mets te herroepen. Als de gaaien van «Vooruit tevreden zijn met de bilans die men hun voorlegt, d£ moeten zij weten; wij trekken er ons niemendalle va aan. En daarmee, saiutl Een oproer in Congo. — Dit Dma is te Brussel b ric-ht toegekomen da.t het Zuiden vaai Kasaï in oproi staat. Een rechter,. schijnt het, zou aangevallen gi weest ztjn door de Baketen. îsa een verwoed gevecht, U; een ga.nschen dag duurde zouden drie soldateu en ( inboorlingen gedoed geweest zijn: Eene belangrijke krijg expaditie wordt bereid. Een zuiderlijke post zou doi de inboorlingen omsingela zijn maar een staatspost z< met 75 soldaton ter hulp gesneld zijn. Nadere bijzonde heden oatbreken nog. De koeriers zouden onderweg g dood zijn. Look in den meersch. — Terwijl de leden van hi inbernationaal socialistisch bureel de handen vol he! ben om den twist tusschen hunne bulgaarsche pai-tijs nooten bij te leggen, stuift het. hier in België weo Te Ougrée is er verdeekllueid ontst'aan in het roo. kaimp; er zijn tkans twee groepen, die elk hun weel h!ad hebben. Daarin schelden de eenen de anderen u dat het stof in de geburen vliegt). Elken dag leert- oi ■ meer en beter dat de socialisten eene « strijdende ? parti) uitmaken. Immers, 't is bij de roode leiders es i bestendige strijd om zich boven wa.ter te houden, o hunne afwijkingen Man princiepen te verduiken en orn d zen, die er ook eens bovenop zouden willen gera.ken, < 1 behoorlijken afstand-te houden. Dan. komen nog de altij-. durende rnisnoegdheid, de tweedracht en ond.erlinge twi ten in Ûe parti], waartegen er dan ook voortdurend mo - te velde getrokken worden. 't Moet dus niemand verwo. 1 deren da.t de rooden geen tijd hebben om de bslang; • der werklieden te bebartigen, zelfs niet die hunner fia! gaaien. Ze hebben last genceg om te pogen den look u te rocien, die ia hunnen meersch als onkruid woekei ! Ont-elagen van den krijgsdienst. — Ilet gemidde getal iifgekeurden voor don krijgsdienst, bedraagt roi de 30 p. h. van het cijfer der goedgekeurden. In 19. . was de verhouding 30,80 p. h.; in 1911, 31,10 p. h.; > 1910, 30,27 p. h. De provincie Luik t-elt het mee . ontslagenen van den krijgsdienst: 37.10 p. h.; dan vol, - Henegouw, met 36.87 p. h. Vervolgens komen: Braban - 31.55; Antwerpen, 31,22; West-Vlaanderen, 28.1; L semburg, 26.69; Kamen, 24.73; Oost-Vlaanderen, 23.4 : Limburg, 20.51. ' De landloopers. — Men weet dat de landloopei » bij het verlaten der bedelaarsgestichten, waar zij c 1 min of meer langen tij-d._ verblevea, in bezit gesteld wc 1 den van het geld dat zij er door werken verdienden. J ondervinding heeft geleerd da.t die mensclien, over h l tilgemeen, een slecht gebruik maken van dat geld. Il . Wordt in enkele dagen _ vert^eerd in uitspattingen vt . allerlei gard, en Weldra is men genoodzaakt die landlo | pers te veroordeelen tôt een nieuw verblijf in een bod I îaarsgesticht. Om, in de mate van het mogelijke, beletten dat er slecht gebruik gemaakt wordt van . r verdiende penningen, heeft de minister van justicie o r lofbaiar beslu.it genomen. De bestuir.ders der bedeliaj ' gestichten hebben de toelating bekomen aan de vr " gestelden slechts de som uit te keeren, die ze volstre ' iioo<lig hebben om in hunne eerste behoeften te vo< -zien. Het overschot zal overliandigd worden a.an e persoon, aaji eene maatschappij ot aan eein openba of bjjzonder bestuui-, zich bezig houdeoad met de opbeuri: a van ' bedelaars en landloopers, ofwel aan den bars ! meester der gemeente waar de vrijgostelde zich g'i i vestigen. 'l'elkens de belanghebbende iots noodig heo knn hij een deel van het geld krijgen. De minister het eefi oproop gedaan aan de beschermingskomiteiten Q andere instellingen, om mede een waakz-iam oog te ho ^ den op de bestemmitig van den spaarpot- der vrijgestel landlotipers. : Ze bedanken er voor! — De « Peuple », sprekenda over eens roode meeting die plante had te Haaaufc zegt onder meer: « De redenaar hield eene magistrale »i voordracht, voor eene « aartisvolla » aaal. De afwe* zigen hebben groot ongelijk gehad. » Ons dunlct dat) de afwezigen integendeel overschot van gelijk gehad. hebben. Als de zâal zonder hunne tegenwoordigheid reeds « aartsvol » was, waar toch, in 's Hemels naam, zou men die menschen geplaatst hebben in geval zo ook den « magistralen s redenaar hadden willen hso-ren ! Ze zouden er voorzeker voor bedankt hebben, be« h'andeld te worden al9 rolmopsen! - UIT DEN VREEMDE ; in mna.nknuil i De gezondheidstoestand van het loger. — In - het 37e artillerie, in gamizoen te Bourges, heersc-ht. 1 de roode koorts. Twee soldaten zijn reeds bezweken. fe i Pamiers zijn op enkele dagen zeven soldaten van het 59e linie overleden. Te Auch heerscht eene plaag van t longontsteking en van pokken: 108 soldaten zijn ziek - en 45 ervan lijden aan de pokken. Donderdag zijn er twee overleden. Te Longwy hebben zich in het krijgs* t gasthuis drie overlijdens voorgedaan. i Te Perigneus heeft men in het 50e Unie op driei . dagen tijd vier overlijdens gehad. jjv x)u xtschzja.ni) ~ De prinses van Baden. — Do toestand van H. K. IL prinses Wilbelm van Baden is uiterst erg. Men ver-" wacht aile ocgenbhkken eene noodlottige ontknooping. ^ Tegen de onzedelijkheid. — De behoudsgezinden, 'de leden van het conter en de nationalen-iiberalei* hebben op het bureel der Kamer een smeekschrifïi neergelegcl, waarbij zij vragen dat het keizerlijk gouver-r nement door aile mogelijke middelen de onzedelijkheid ' bestrijde, die van das tôt dag grooter wordt onder da duitsche jeugd, vooral in de groote steden. Zij vragen c onder andere dat er een règlement kome op de herber- 0 gen en koffiehuizen waar de dienst door vrouwen gedaan wordt, alsook op de cinemavertooningen. Het sooialism en de scholen. — De hoogere pruis- - sisclie beheerrechtbank heeft een belangrijk vonnis ge-veld. De burgemeester eener landelijke gemeente had-, s bij het kiezen eener schoolkommissie. zich bij de stem-e ming onthouden. Deze onthouding had voor gevolg dat' een socialist gekozen werd. De beheerrechtbank heefb 1 den burgemeester gelaakt. « De burgemeester, wordt er onder andere in gezegd,-P had zich' moeten rekenschap geven -dat zijne onthou-k ding do benoeming van socialisten kon voor gevolg r hebben. Hij heeft bewozen dat hij geen politiek doorzichti b' bezat. In zijne lioeda-uigheid van beambte had hij ten > allen prijze de vijanden der sa-menleving en van detn/ û vStaat moeten beletten invloed te bekomea op eena school, die mannen moet vornien, hun vorst genegen, Het was zijn plicht voor den burgerskandidaat te stem-:i! men zelfs als liij hem onbokwaam oordeelde zijne bedie-niiig te vervullèii. Eens dat do kïeziiîo: gedaan was kom n hij de klâchten, die hij iu te brongen had, aan héti ! schooltoezicht onderwerpen ». De burgemeester had doen opmerken dat volgens hem het schooltoezicht niet de 11 kiezing van een socialistisch lid moest bekrachtigen, maar de rechtbank aanziet dit argument niet als eene vorschooning. . , L ■ '■ in engezja.ni) ;r De woelingen in 2uid-Aîrika. — Donderdag, in xt het engeisch Lagerhuis, stelde M. Ramsay Mac Donald, .5 leider der parlementaire werkliedenpartij, voor een ont-3. werp te verdagen, yraarbij eene vergoeding aan Zuid-3r Afrika toegestaan wordt. Hij beknibbelde de maatregelen iu door de zuid-afrikaansche regeering tijdens de laatste r, gebeurtenissen genomen, en noemde het. uitroepon vaa e. den staat van beleg eene ongrondwettelijke daad. Volgens hem beperken zich de onlusten tôt een gewoon: geschil met de syndikaten. " M. Harcourt, minister van koloniën, antwoordde, met y. te herinneren dat de zelfstandige britsche koloniën eene volledige vrijheid genieten, dat zij mogen doen wat zij r willen. Hij verklaarde verder dat de engelsclie regeering [,-i, eone groote onkieschheid zou begaan, indien zij een oordeel velde over het bestuur ian de zelfstandige koloniën. « Daarbij de toestand in Transvaal is heel 13 anders dan in Europa. Een miljoen 200 duizend blanken „ staan daar tegenover 5 miljoen zwarten. Er werden ,n dynamietaanslagen gepleegd, gewapende opruiërs beroof-^ den de inwoners van licht en van voedsel. De bijzonderste n. openbare diensten waren ontredderd of gingen het wor-jp den door de werkstakingen, en men %n-eesdo voor een negeropstand ». s_ Het voorstel van 31. Mac Donald werd verworpea met 214 stemmen tegen 80. 3. De « hoir.e rule ». — llet schijnt dat de regeling ,n in der 'miime der « homo-rule j kwestie, reeds een) ,n verzwocdèn droombeeld is. Niet alleen de Ulsterscha pmtestanten, maar ook de Iersclie nat-ionalisten, de ,j. katholieke ieren in .andere woorden, wapeneai zich. Deze tijding heeft in het engeisch Lagerhuis eene groote op-schudding verwekt. De burgeroorlog staat dus, in het ■d ongelukkig Ierland, voor de deur, clocîi de verantwoor-'d delijkheid ervan, indien de oproer uitbreekt, moet aanj [-2 de onverdraagzame protestanten toegesehreven worden, 'n Al het mogelijke zal natuurlijk aangowend worden om deze ramp'van Ierland af te wenclen, doch een eeuwen lang vendrukt volk komt noodzakelijk eens aan het J- eiude van zijn geduld. Een miclukto aanslag. — !Moii heeft, te Birmin-j gliam, gepoogd, doch vruchteloos, de oude verolijf-plaats van 31. Arthur Chamberlain te vernielen, die slechts door eene smalle straat gescheiden is van de ■s, hovingen der woning van il. Joe Chamberlain. De 2n huisbewaarder ontdekte, donderdag, eene gazbuis vol ■r- buskruit en voorzien van eene lont, welke aangestoken )e doch uitgedoofa was. Ter plaats lag ook eene postkaart, et aan den minister van binnenlandsche zaken gericht, en et bevestigend dat de partij van de gewelddadige suffra-m getten nog niet dood is ! ' in oos ten hij k. Prinselijk besoek. — De kroonprias van Servie is'donderdag uit St-Petorsburg te Weenen aangekomen. 3U llij heeft het ontbijt genomen in het servisch gezaat-schap, en den dag besteed aan het bezoek der merkweer-jj. digheden der stad. uj. De prias von V7ied. — Vrijdag morgend is de prins von Wfied te VVleenen laangekomon. D© keizert -,"n heeft hem onmiddellijk het Groot Kruis der Oostenrijk-",r sclie Loopoldsorde gezonden. l'en 1 uur "s namiddags ^n. had, bij graaf Eerchold, een ontbijt plaats, ter eere van ,0^ jden toekomenden voorst van Albanie, at in ftuszianu De nieuwe eerste ministar. — M Goremikine, lid ^ van den Rijksraad, gewezen eersten minister, is benoemd ' a (ot. voorzitter van den mhiisterntad, in ventmging van M. f- Kokoot-zoff, ontslaggever. De czaar heeft de zen laatste den titel van graaf geschonken. De nieuwe eerste minister iâ 7-9 jaâr oud

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het nieuws van den dag behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brussel van 1885 tot 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes