Het nieuws van den dag

1283 0
13 februari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 13 Februari. Het nieuws van den dag. Geraadpleegd op 21 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/wp9t14w18j/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Berfîgsfe jaargaa, ... i 'i-V."H**"" tg Hr 38 2 centlemen per nummer Vrljdag 13 Februari (914 HET NIEUWS VAN DEN DAG ABONNEMENTENî L^gta 4JWI4. Pœ jaab. ^ 8 frant. : ^,r lloiland • > * ' tat 1' a°dero landen van het postverbond » . SO - BESTUUR EN OPSTEL ! Zandstraat, 16 TELEFOON 171 DAGBLAD Qesticht door Jan HÏÏYGHB BUREEL DER KLEINE AANKONDIGINC-EN Zandstraat, 6 TELEFOON 7948 AANKONDIGINGEN s Gevraagda en aangoboden plaatsen. 4e bladz., per kleine regel ..30 c In de week. . 60 c. 's Zondags. 75 e. 's Zondags - ; <0 c voor 2 groote regels. , -, - Iedtrm regel meer : 30 c. m de week ; 2 bladz" per resel ■ 2 fr' en 3 " 40 e. 's Zondags. Rechterlijke herstell., prregel 2 fi ■ Twr«I»andere landen van h6t postverilon<1 » ' su - j I Nieuwe kiesparade I ffi komt nu van wege de liberalen : men zou zeg-■mdat dis heerschappen ook beginnen te verstaan ■L jg met do aanstaande kiezing in mei, eene ■,.«4 rekenschap zullen; moeten geven over het-HL'zfi in de Kamer gedaan hebben. .Tuist gelijk Mil socialisten — die eeuwige volksvijanden — heb-■L zij sedert jaren en jaren, en meest sedert de KLcV van juni 1912, uitsluitelijk den arbeid hnn- ■ ' tatholieke kollega's be-lemmerd, aile volkslie-WLfy wetten door eene ongenadige dwa.rsdrijverii ■•sengehouden, en stokken in het wiel gestoken. Klis aan hen en aan tanne roode bondgenooten «ten dat men nu al drie voile maanden aan lie schoolwet knaagt, zonder er mede gedaan te krij-■cén: de wetten over de kleine burgerij, de goed-■fcope woningen, het werkverdrag, den kleinen lan-Bèirken eigendom, enz. blijven eveneens in den steek. Htoiadien°het wérkvolk nu nog te dikwijls ellendig Hfèiiisvest is en geen veTzekering lieeft tegen ouder-■ta. ongevallen en ziekte, dan mogen de liberalen Ket'de socialisten op hunne borst kloppem, en zeg-K: Wij liebben dit gedaan; dit is ons werk. H Orer eenige dagen vertelden wij dat citoyen Van-Bfevelde, om die loodzwa.re veo-a.ntwoordelijkbeid Bu que schouders te schudden, en de roode partij Boo schoon mogelijk wit te wasschen, op het on-Mferwachts en tôt iedereens diepe verbazing, voor-Hpitcld hacl de sociale wetten bij hoogdringendbeid, H| bijzon.de.re morgendzittingen te bespreken. Was H un bekeerd? en wilde hij opreoht afzien van Mfc socialistisehe dwarsdrijverij 1 Volstrekt niet; maar H wilde de kiezers om den tuin leiden. en eene uit-Hteht gereed hebben op aile verwijten die hem Hoor het. bedrogcn wérkvolk zullen onder den neus Bwreven warden: — « Hoe? zal hij antwoorden, Hij znn hoegenaamd tegen het welzijn van den min-B|ra man niet: ik beb zelfs de sociale watteo Ht; een brjzonder voorstel onder§teund ! » Dat ds ^■cialisten ze moedwillig, jaren en jaren, op dei baan hebben doen schuiven, zal hij er natiiur-Hjk niet bijvoegen. ■ Die sliiame streek der roode volksuitbuiters moet He liberalen hnnne oogen uitgestoken hebben, want Hij komen nu ook af met eene kiesparade', die even inhoudt. In eenen krijgsraad, die over korte Hsfei onder de blauwe volksvcrtegenwoordigers ge-Bniea wrd, hebben de groote bazen immers gewe-Bts op de verontweerdiging, die overal door hurrne Hofetoteade dwarsdrijverij verwekt wordt : — « Ir ^■aaEtaande kiezing zal, men ons dit verwijten, Bijrsplte'aj : ën Trrf hebben claar nicts, volstrekt op te antwoorden ». Do vrees van het belgiscb Hpwiarps, dat altijd liet laatste woord hebber H»;'' wkt heilzaam op het gejnoed der liberalf ^■Màeeren: om hunne kiezers te paaien, namei: W besluit-, waarop zij onzeggelijk fier zijn, alsoi ■: nieuw Amerika ontdekt hadden. Och Heer is « oude nieuwigheid, die wij reeds vroege] BP aile tonen gevraagd hadden : waarom hebben zi; Hr Mil altijd tegen verzet? ■ Zieiiier lran.ne fameuze ontdekking. ■-Het ware goed, zoo hebben nu de blauwe poli-■îetw beslist, het bespreken van 's lands budjetter H* ^ lange niet te rekken : daarom zal er slechts H? libérale atgeveerdigde het woord voeren oveii tadjet.^en^zulks in den naam van geheel d< is ftel ell z0er wej. is a-lzoo dat hel ®°®t om de ziekelijka babbélarij van de snap-te linkerzijda eenigszins in te toomen. Hof Hi'®1? dat, 2ij niet vroeger onzen raad inge.volgc * is inderdaad o-p die wijze dat de duit H Bijksdag hare werkzaamhedèn doordrijft ; ei W enkele zitting wordt er da-ar meer a.rbeic Brae?t dan bij ons in eene voile week. Hoe spij ■J; Jnjzonderlijk dat zij hun lofweerdig besluit al B®"jk op fs lands budjetten bekrimpem, en he' V al de parlementaire besprekingen niet toepas Dat (die berouwhebbende liberalen eeûs be ^■"leu met hun eindeloos gesnater over de scbool Wt in te snoeien: ailes wat kan gezegd zijn K , '10nderd maa.l herhaald : waarom hebben zi K ™o den tijd der Ivamer nutteloos verspild ■ /'/ij.ook hunne bespottelijke en langdradig< Wragingen en interpellatiën wat inkorten H ls al drie dinsdagen met de congoléesch Bb'- van citoyen B.runet bezig; en ge ■ "g stroomen er nieuwe aa,nvragen op het buree K ™ ^en vorigen zittijd heeft men a-lzoo veertij Bescb n T6rloren ' en i®dereen zal zich nog he Bel feeUW ^ linkerzijde herinneren over de al B[jineftle..W6}'^s';aking, en over de staking der brus H s-15 tijtuigmgiierg- Het is nu te laat, om na maan ■J^maanden in ijdel gezwets verspild te hëbber K:. ,n® esîl masker ran iever en volksliefde aa: B»hV n'eman<^ zich laten verschàlken. Aa: lie «rSri v î18®1'611 zeggen wij juist hetgeèn wij aa; ■J^|cialistische hansworsten gezegd hebben: lie dS 6^ne ^i^sparade, en een valsche huichelari; ■ fcdj11 î ^-er ^e7'inS niet overleven. 'sei1 "j*,6 liberalen en hunne sooialistische vrien Bon vepi r ^1Un *even wilden beteren, zouden e |ea \\- a c'oende middels kunnen aangewezen woi H aarorn laten zij het regleme-nt der Kame B ,Ta?d®rénî Dr zijn, eenige artikels, die vroi€ |^K- ledereen nog wellevend wus in de Kame 'r ^ de roode volksbedriegeirs er binne B'^tQM ^en' het minste ongemak meesleei gedurig aanloiding geven toit or ■v [ejî misbruiken. Alzoo is het genoeg da 'K- c'8 Mamafroeping eischen, opdat de Kz . i316 bezigheden te dien einde zou moete '^Hle dikwijls is het a.1 gebeurd da.t gehet Heal tiitv? i° ^an' als ®en hoop kwâjongens, d nieo u.'^e) opda,t de Kamer bij de stemmin B,sl°ten^' .m,°etal zou zijn- De zitting moet da ^■rbèicf » "i en de dag is verloren voor aile B43 den anne.er zal men ook meer gezag geve ft M de vV00I?^erî ©n zijne inacht vergrooten? m gekla00?^81'8 malkaar opgevolgd zijn, hel afd over de wijze, waarop hunae beri: xcjurjruuiN i i J. | pingen miskend worden ; en meer dan eens gebeurde het, da.t een lid der linkerzijde in voile Kamer aan het boffen ging over de vermaningen, die hij opge-loopen ha.d! Om zulke onbeleeiderikken op dei gevoe-lige plaa.ts, te treffen, zou elke onbeschoftheid met eene. boete ,moeten gestraft worden: geld klinkt luide'iaan de ooren der liberalen en socialisten. Als zij met zulke voorstellen voor den dag zullen komen, dan zullen wij ook gelooven dat zij over het verleden berouw hebben, en vaarwel zeggen aan hunne hatelijke dwarsdrijverij. Hetgeen zij nu, drie maanden voor de kiezing doen, dient om met ijdeleo sohijn van iever te kunnen schermen in meetin-gen en kiesvergaderingen. Zij moeten wel beschaamd staan over hun vorig gedrag; en hunne tegenwoor-dige houding is er een zonneklaar bewijs van.- Nie-mand zal zich dan ook laten beet nemen. Infrusschen zijn wij van gedacht dat de katholieke Ka.merheeren, (samen met de regeering, het qzer moeten smeden terwijl het heet is. Vermits onze> vijanden, uit vrees der kieizers, voor een korten tijd afzien (van hunne doinme dwarsdrijverij, vin-den wij het O'Ogenblik gepast om er tegen hunnen dank eenige goede wetten door te krijgen. De wetten over de goedkoope wûnlngen en op de handels-pcl> staan op den voorgrond ; het verstandig her-inricnten onzer congoleesche kolonie is ook drin-gend; en een aanta-1 andêre kwestiën, zooals deze der wsrkmansverzekeringen, kunnen niet eeuwig ver-schoven blijven. Als zij te berde komen in ds Kamer zullen wij da,n zien of de liberalen en socialisten de zen keer oprecht zijn in hunne beloften, of wel eens te meer het volk willen bedriegen. Om de waar-heid te zeggen, wij betrouwen ze nu eiven weinig als vroeger. hier en daar In het Vatikaasi. — Een «'Mot-u Proprio » vtin Z. H. Paus Pius X beveelt de herinrichtling van de Congregatie der Kerkgebruiken. De drie kommissies: de liturgisehe, de geschiedkundige en deze van den gewijden z'ang-,. die bij de Congrega.tie gevoegd wa.ren, zullen in hunnen huidigen vorrn opgeschorst en hcr-ing'ericht worden als eene afdeeling der Congregat'ie. De raadsheeren van de Oongregatie der Kerkgebruiken ziin verdeeld in twee aideelingen. Do leden der eerste zullen hunne stemming moeten uitbrengen in zaken van gelukzalig- jo'f heiligverklaring. De leden der tweeoei afdeeling zullen in hunne bevoegdheid hebben de litur-gische kwesties en deze die betrek hebben op de lftvens-vorhalen der heiligen. Kardinaal Merry dsl Vai. — Men ^veet dat Z. E. k-ardihaaV Merry dei Val, Stàa'tsse'krëtarfs vàn" Z. H. Paus Pius X, zijne voorbereidende studies deed in het St-Miehielskollegie, te Brus'sel. Ter gelegenheid va,n zijn zilveren priesterjubilee hadden zijne gewezen mede-leerlingen hem een prachtig ingebaniden adres gestuurd. ; De kardinaal heeft nu een brief van bedanking gezond^n aan den voorzitter van het inrichtingskomiteit der hul-debetooging, prins Ferdinand de Groy. In dien briet ■ zegt de Staatssekretaris onder ander: « De zeer kiesche ingeving welke mijne gewezen medeleerlingen en bijzon-derlijk mijne gewezen leeraars van St-Miehielskollegie hadden, met mij ter gelegenheid der 25e verjaring mijner eerste mis een gezamenlijk adres van innigé toe-genegenheid 'Ue doen geworden, heeft mij ten z eerste getroffen. >. Cnse vorsten. — De koning en de koningin hebben j woensdag de verbooning bijgewoond in den iluntscnouw-bujg, te Èrussel. Zij waren vergezeld van a^ravin de Caraiiian - Chimay. eeredame, -en van komrnondant Preud'homme, ordonnancieofficier. Ten 5 1/2 lire k",va^ mon- onze vorsten in den schouwburg aan, en na het eerite bedrijf reden zij terug naar het paleis, waar zi] L een eetmaal namen. Onmiddellijk daarop kwamen Hh. MM. opeieuw naar den schouwburg, en bleven er tôt i het einde de/ vertooning. ^ De minister van financias. — M. Levie, minister van financies, is hersteld van zijne verkoudheid. Dondefr ■ dag woonde hij de Kainerzitting bij. Eene nienwe vlaamsclie wijziging. — Zooals wii . gisteren meldden hebben de leden van de vlaam-sche groep dor lCanuer en de onderteekenaars der wijzi-ging Nobels de handen ineen geslagen om tôt eene ver-; standhouding tussolien al de Jsatholieke Vlamingen der 1 Kamer to geraken. Het doel is bereikt, naar uit gema-ch.-.' tigde bron verzekerd wordt. îi Men is het eens gèworden over eenen telcst, diei dé : tweetaligo gemeenten, waar afwijkingen aan de wet zul-3 len geduld wo-rden, beperkt tôt Brussel en voorstsden _ en gemeent-en, aan de taalgrens gelegen. , Afvyijkingen zouden enkel bij ministerieel besluit, in het Staatsblad verschijnend, kunnen toegestaan worden. ■> ln Brussel en in de tweetalige gemeenten zou, in t de scholen, voor de Vlaa.msche kinderen, het Vlaamseh - do- voertaai van het onderwijs zijn, de eerste twee - jaren. In de volgendo jaren zou het. fransch de voertaai mogen zijn voor de Vlaamsehe kinderen, in sommige 3 rakken, doch zonder dat het aanleeren der moeder-3 taal er door gchinderd worde ; daarom zou nooit min-der dan de nelft der vakken in het Vlaamsoh moger 1 ondenvezen worden. Zooals wij het hebben doen uitschijnan wordt er van i1, regeeringswege slechts voorbehoud gemaakt voorwat. de schiolen van den brusselsehen omtreik betreft. Zooals men weet wordt d© Vlaamsehe groep heden, j, vrijdag, door den aehtbaren minister van Wetenschappes en Kunsten ontva-ngen. Een overwegend beiang wordt. aan deze biieenkomst gehieoht. r Voor de veldwachterg. — Tijdens het onderzoek ot van het budje-t van binnenlandsche zaken, door de i. middenafdeeling, werd er eene loonschaal gevraagd vooi _ de veldwaehters. De afdeeling is gunstig aan die her-^ vorming-, maar deed opmerken dat die kwestie zonder twijîel zal opgeworpen worden, bij de bespreking over de herinrichting der landelijke polioie. Een lid n dér kommissie drong dan aan dat men de gemeenten zov '1 verpliehten van nu af reeds de jaarwedden der veld-e wachters te verhoogen. cr ■ ■ ^ Verdelging- van de konijnen. — Het Staatsblac van douderdag kondigt een koninklijk besluit af waarbi. de minister van landbouw en openbare werken gemach a tigd wordt, in geval van erkende noodzâkelijkheid, hel plaatsen toe te laten van nettsn in de wegen, gedu )- î-ende de maanden januaxi «a februari, tôt verdelginj s- van ds konijnen. TSJliEiFUUJN VB48 Se zien den W9rkman toch zoo geerne! — De werkmansliefda der socialistisehe volksvertegenwoordi-gers kent waarlijk geen païen! Toen de Kamer woensdag de bespreking begon over het wetsontwerp op de werk-manswoningen, een maatschappelijk vraagstuk van overwegend beiang, was er geen enkele sooialist meer aan-wezig. In het bsgin der zitting hadden eenigen der werk-liedenvertegenwoordigers (!î) eens even den tip van hunnen rooden neus binnen gestoken, doch kort daarop speelden zij schampavie. Ze hebben andere katten te geeselen dan zich de belangen der arbeiders aan te trekken I Be sis-days te Brussel. — De belgisohe sport-liefhebbers jubbelen over de sohoone zegeprala.1 hunner favoriplœg Stol-Van Houwaert, in de zesdagenkoers te Brussel. Â1 wie eene gedenkenis van deza ^ heuglijke overwinning yil bezitten, koope zondug « De Vlaming t>. Daarin verschijnt eene groote en prachtige plaa.t, vo.or-stellende de kampioenen Van Houwlaert en Stol, olk met een bioemt-uil in de armen, en gereed om eenen eeretoer na hunne overvvinning af te leggen. 't Is eene schoone gedenkenis, die elke sportliefhebber zich zal willen aanschaffen. Men koope dus « De Vlaming ». Parlementaire handelsraad. — Dieze raad verga-derde woensdag. De algemeene selcretaris, M. Eugeen Baie, gaf verslag over de zending die hem toever-trouwd werd en die bestond in het polsen der. verschil-lende europeesche parlementen voor het insteileo. eener bestendige interparlementaire confereneie van handels-recht. Het voorstel werd zeer .gunstig ontvangen door die groote mogendheden. De conlerencie zal gehouden worden op 18, 19 en 20 juni aanstaande en haar bijvai is van n,u. jaî reeds veraekerd. De voorzitters der han-delskamers van Brussel en van Antwerpen zijn leden benoemd van den parlementairen handelsraad. Overnajne. — Het koninklijk kasteeltje van Oosten-de, dat volkomen hersteld en ingericht is tôt verblijf, is overgenomen door de burgerlijke lijst. Deze zal voor-taan in den onderhoud moeten voorzien. Onze postbooten. — G-edurende de maand januari laalstleden hebben de pakketbooten van de lijn Oosten-de-Dover 6845 reizigers vervoeid, tegen 6614 gedurende de maand januari 1913. De reis rond de wereld. — Nu liggen de socialiste!! weer overhoop in Bulgarie. De partij % er in twee gesplitst en de twee katnpen zullen tegen elka&r opkomen bij de aanstaande kiezingen. Jioo doefc de ruzie in het roode huishouden een reisje rond de wereld. Het internationaal socialistisoh bureel, dat in den Jaat-sten tijd zoo wat overal moest tusschen komen, heeft zich nu ook den twist tusschen de bulgaarsche socialisten aangetrokken. Dezen hebben een brief ontvaugsn, zoo hartroerend smeekend opgesteld, dat een knievaJ er niets tegen heeft. 't Schijnt da.t de leden van het internationaal bureel in korten tijd wel 20 jaar verou-derd sngn. Of cr reden. to« bestaat ! De belgen in den vreemde. — In Perzië is een komiteit, wiaarv'an twee, belgen deelmaken, bezig een ontwerp van 'budjet- op te mak'en, dat denkelijk zal gereed ziin Vôôr de, bijeenroeping der nationale verga-dering. Tôt hiert'oe h'ad Perzië nooit een rogelmatig budjet. Tegen de verwereldlijkiKg. — In de volkrijke Si> Andrieswgk, .te Antwerpen, is een verdedigingskomit.ait gesticht van de G'asthuiszusters. Maandag zal er eene groote meeting gehouden worden tegen de verwereld-iijking der gasthuizen. Een mlanifest is uitgegeven waarin herinnerd wordt, dat de werkliedenbevolking van Antwerpen reeds van over 700 jaar door de Zusters ver-zorgd wordt, en dat met de diepste verkleefdheid 'én belangloosheid. Tevens wordt er ook nog in aangeh'ainld hoe de heldhaftige Zusters ten zijde va.n besmetitelijke ziekten, zooals pest, choiera, pokken, typhus, zonder ver-poc.zen aan het lijdensbed der arme werklieden st.onden, en hun eigen leven opofferden om dit van de nedirigen te redden. En als belooning komt de gemeenteraad een wensoh te stemmen om die engelen te verjagenl Tegen dit weerzinwekkend gedrag der kartellisten pro-testeert de bevolking der St-Andrieswijk uit aile krach-ten. Men ziet dat Terwagne en Oie het te Antwerpen niet onder de markt zouden hebben, moesten ze hunnen wensch verwezenlijken. 't Ware genoeg om beel de ver-ontweerdigde bevolking in opst^and te brengen. Pelsen als ziektenversprëiders. — Men zal zicl herinneren dat, tijdens den russisch-japanschen oorlog de pejt groote verwoestingen aanriehtte. De bergrat uit Siberië, een dier -dat fel gezocht wordt voor zijn prach tigen pels, is algemeen erkend als de verspreider van den vreeselijken geesel. De andere pelsen van sibérisene her-komst zouden ook de pestkiemen bevatten. Te Mloskou deed een meisje de gruwelijke kvvaiai oj door het dragen van een pels die niet ontsmet werd de longelukkige is er aan bczweken. Volgens de russi sche dagbleden zou dit geval niet eenig zjjn. Eene zaag. — Tijdens de bespreking van het budjet van binnenlandsche zaken, in den duitschen Kijksdag". heeft een socialist eene zaag gespieerd van viji' voile uren. En 't schoonst an al is dat de man zelf niet wist wat hij wilde, zoodat heel de redevoering eor aouteloozen rimxam was. De ondervoorzitter van der Rijksdag heeft, tengevolge van die zeevearij, verklaard: « Men deelt mij ot'ficie&l mede dat de snelschrijvers niet meer in staat zijn den dienst te ,verzekeiien._> 'k Geloof het well ust den Vreemde IN FRAN1CRIJK. Engelsche oorlogschepen. — Het eerste kruisers-smaldeel van de .engelsche Home-Fleet, is woensdag jrwugend, ten 11 ure, te Brest, aangekomen. Het be-gri]pt de kruisers « Lion », « Queen Mary », « Prin-cess Royal » en « New-Zea.land ». Als welkomgroei werden er tusschen het tweede fransche smaldeel en di engelsche schepen verscheidene kanonschoten gelost. Ad 1 miraal Beatty heeft bij de overheden een bezo.ek gel bracht, deze legden het tegenbezoek 's namiddags a: dp den kruiseir « Lion ». 's Avonds liad een grool banket plaiats, aangeboden door den franschen admiraa Beriyer, ter eere van de engelsche zeeoffrciers. IN EN GEJL,A.NI) In 't Parlement. — De bespreking over het adres als antwoord op de troonrede, liep woensdag in ne engelseh Parlement hoofdzakelijk over de kwestie vai den '< home rule ». De hevige redevoeringen zijn ach terwege gebleven en esn geest van toegevendheid word ; zoowel bij de nationalisten als bij de unionisten waar genomen. M. Bedmond, onder andere, verklaarde da ; er van geen burgeroorlog in Ierland nxag spraak zijn en dat het iersch Parlement niet mag ingehuldigd wor 40 e.'s Zondags. I Reehterlijkeherstell.,p regel 2tr. den te midden van twisten en bo-tsingen tusschen lanà-genooten.Wijzigingen in 't ininisterie. — M. Hancourfc, staatssekretaris voor de koloniën, heeft woensdag, ini het Lagerhuis, officieel aangekondigd dat lord Gladstone, gauverneur-generaal van Zuid-Afrika, zijn ont-slag zal geven o>p "t einde van den tegenwoordigen zit-tijit van 't Zuid-Afrikaansch Parlement. Hij voegde erbq da.t J:et ontslag enkel door persoonlijke redens gewet-tigd is, en volkomen vreemd blijft aan de laa.tsie ge-beurtenissen.M. Buxton, minister van koophandel, is benoemd tôt go'uverneur-generaal van Zuid-Afrika. Zijn benoemd: minister van koophandel, M. John Burns; kanselier van het hertogdom Lancaster, M. Mas-terman; minister van posterijen, M. Hobrause; voorzitter van het Local Government Board, M. Samuel. IN ZWEDJEN ,j Eene beroerde Kainerzitting. — Woensdag liebben de zweedsche volksvertegenwoordigers in den Bijks-dag hunnen tijd besteed a.an malkaar een heelen hoop scheldwoorden naar het hoofd te slingeren. De liberalen verwijten aan de oppositie den koning slechten raad gegeven te hebben om het ministerie er toe td dwingen zijn cutslag te ge.ven. De oppositie zegt, van haren ka.nt, dat de liberalen afstand deden van het bewind zonder het leger heringericht te hebben. Te Stockholm hebben verscheidene volksbetoogingea plaats gehad. De orde werd nochtans niet gestoord. Het nieuw ministerie is nog niet samengesteid. Betoogingen. •— Woensdag namiddag hadden in da stnaten van Stockholm verscheidene betoogingen plaat», de eene ten voordeele van den koning, de andere tenl voordeele Van het gouvernement. Terwijl de eersteni ter eere van den koning juichte'n, riepen de endettera « Leve de Republiek ». 's Avonds verdreng zich eene talrijke menigte voor het paleis en toen de vorsten! met gansch hunne familie op het balkon verschenen, steeg een algemeen en eindeloos gejuich op. IN JPEIÎZIE De kroning van den shah. — De prins-regent van Perzië heeft besloten dat de kroning van den jongen Ahmed-shah den 21 juli aanstaande zal plaats grijpen< IN R TJSEA.ND Ontslag. — M. Kokovtzef, voorzitter van den mi-nisterraad en minister van financies, heeft zijn ontslag gegeven. XZV TUHILIJE Het turksch-russisch akkoord. — De turkscho ministerraad heeft woensdag avond het programma der hervormingen in Anatolië, gekend onder den naam van turksch-russisch akkoord, goedgekeurd. De bijzondersto bepaling-en der overeenkomst tusschen de russiscliei en turksclie gouvernementen gesloten, zijn de volgsnde : Al de vilayetten of provincies van Anatolië zullen, volgens de aardrijkskundige nbodzakelijkheden, in al-g-enieene- inspectoraten verdeeld worden. De turkschel regeeiing zal de toezichters benoemen; deze voor de« oost&lijke provincies van Anatolië zullen gekozen worden in de kleine europeesche staten. De volmachb van de toezichters zal zeer uitgebreid zijn. Zij zullen zelfs hooge ambtenaars, door den sultan aangesteld, mogen afstellen, uitgenomen de vali's of gouverneurs. De toezichters zullen evenwel de verplaatsing van de vali's aan den turkschen minister van binnenlandsche zaken; mogen vragen en ook hunne afstelling. De krijgisdienst wordt per gewest ingericht. De plaat-selijke taal van het gewest blijft de officieele taaL De tuTksche regeering zal meester blijven van de leelr-programma.s der openbare scholen. De regeering zal binnen een jaar moeten overgaan tôt eene algemeenoi volksoptelling; vervolgens zuhen er algemeene kiezingen plaats hebben, met de evenredige vertegeinwoior-diging tôt grondslag. Dfe kurdische ruiterij wordt in reserveruiterij veran-derd. In vredestijd zullen de ruiters ongewapend zijn, uitgenomen in gevallen van legeroefeningen of mobili-satie. Hunne aanwerving zal vrijwillig zijn; ieder ruiUsr zal ^ijn eigen peerd moeten koopen alsook zijne uit-rusting, en moeten bewijzen dat hij over het noodigei geld beschikt om in hunne vervanging te voorzien. IN BUEGA.H1E Ontivorpen reis. -— De koning heeft woensdag ge-hoor verleend aan eene amerikaansche kommissie en den wensch uitgedrukt van, in den aanstaanden lente, eene reis naar Amerika te ondememen, wel t© ^ejr-1 staan indien de toestand het toelaat. IN MONTENEGRO De troonrede. — In de troonrede welke de Koning bij de opening van het Parlement uitgesproken heefC verklaarde hij dat het leger in goede voorwaairden moet? behouden worden om oorlog te voeren en dat de toe- ■ komstige nationale overwinningen enkel zullen a.fhan. : gen van de duurzame medewerking met de serviërs an do getrouwheid jegens Eusland, de machtiga bescheSÏ! mer van Montienegro. IN nXJMENIE Een verbond. — Er zijn onderhandelingen aa.n gang eenerzijds tusschen Rumenio en Griekenland en ander-zijds tusschen Eumenië en Servie. Naar aile waarschijn-, lijkheid zulien deze onderhandelingen uitloiopen op het! onderteekenen van traktaten die tôt eenig doel zoudan hebben: de vreden in de Balkans. Het iijdt geen twijfel dat Rumenië zou gedwongei# . zijn tusschen te komen moest Bulgarie Griekonland bedreigen, zelfs met onrechtstreeks TurkijBi tet helpeû^ IN A.3L.BA.NIË De musulmannen. — Uit Valona wordt geseindl dat de musulmansche afgeveerdigden beslisscnd gewei-gerd hebben deel te maken van de albaneesche afvdér-digmg, gelast met de kroon den prins von Wie<$ te gaan aanbieden. IN DE VEREENIGDE STJL TEN Scheidsgerecht. — De tesaaisie van buitenlandsch® zaken van den amerikaanschen Senaat heeft- woensdag i beslcten een traktaat van minnelijke twistbeslisaing aan' te gaan mat Italie, Zwitserland, Spanje, Portugal, Zwe-den, Koorwegen, Engeland en Japan. Voor het Hosne-Rule van Ierland. -— De ver» eenigiag der iersclie maatschappijen in de Vereenigde-1 Staten heeft. beslist dat de stad Philadelfia alleen 50,000 man zal afsturen naar Ierland om vocr het zelfbestuur van dit land te vechten, in geval Engeland weigerfc het Home-Rule te verleenen. IN ECUADOR y Opstand: — Een deel der fcrqepen van de Republiek - Ecuador zijn in opstand gekomen. Eene staatskanon* t neerboot heeft de muiters gebombardeerd. De havea ■ van Esmera.lda staat in vuur en vlam. t Men denkt dat de regeeringstroepen de stad Esmeraidai , heroverd hebben. Men vreest voor de veiligheid vaa - de vreemdeliagen en de niet-strijders- -

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het nieuws van den dag behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brussel van 1885 tot 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes