Het nieuws van den dag

1075 0
11 februari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 11 Februari. Het nieuws van den dag. Geraadpleegd op 21 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/xp6tx36j8v/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Derllgiifl jaargang «r 36 2 centiemen per nummer Woensdag II Fefaruari 1914 HET NIEUWS VAN DEN DAG ABONNEMENTENÏ ¥l0m.4*8frttk- «Mûri * ' i* ~ lTMr de Unden van iet pos'varùoiid » , 20 - BESTUUR EN OPSTEL: Zandstraat, 16 TELEFOON 171 DAGBLAD Gestioht door Jan HUYGHB BUREEL DER KLEINE AANKONDIGIKGEN : Zandstraat, 6 TELEFOON 7Ô48 AANKONDIG1NGEN : Gavraagdê en aangeboden plaatsen. 4= bladz., per Ideine regel .. I11 de week. . 60 c. 's Zondags. . 75 c. M >s Zondags » «0 e. Toor 2 groote regels. , , ,. Iedtren regel meer : 30 c. in de week; bladz.,,sperregel. * 2 fr. en 3 fr« 40 c. 's Zondags. Rechterlijke herstell., pr regel 2 fr. le Schoolwet en het Vlaamsch L sçhtfolwét ïs er nu eindelijk schier door in Lté lezing: het is tijd; eu na dri© maanden en alf aan zoutelooze kijverijen besteed te hebben, BS de linkerzijde oprecht uitgepraat. Een oucl fcmsch spreekwoord leert ons dat « de aanhou-ler verwint. » : dit is eens ta meer gehleken. De Lering, die op het land en op al de katholieke Lerbeèren steunt, heeft aangehouden, en zegei-Ifrt nu. Wij ook. wij zegevieren ; wa-nt sedert jaren n iaren hadden wij op de volstrekt© noodzakelijk-bd eener nieuwe schoolwet gewezen, en zonder Ugepspraak te letten of ooit den moed te laten Lieteft hebben wij ook « aangehouden », en ein-tlijk de reehten van aile scbolen en Tan aile on-trmjzers doen erkennen. De schoolwet moet nog L tweede lezing doorstaaji: dezen lceer hopea S dat men er rap zal mode gedaan maken. [Yolmaakt is de wet met. zooals wij meermaals gela hebben: de gelijkheid tusschen vrije en offi-ielé sckolen is nog niet- volkomen; de toestand fcr meesters kan nog verbeterd worden, en het beheel inricbten van den vierden graad zal moeite feten. Gelijk zij is, doet zij ons toch eenen goeden Ep vooruit gaan; en het is billijk den uitslag met fcugde te vieren, en eere te geven aan wien zij Ikomt. Eetgeen ons in het bespreken der schoolwet meest igrietd heeft, is het verwerpen der wijzigingen, die i heet Van Cauwelaert met eenige andere vlaam-lie afgeveerdigden ingediend had, ojn onze volks-iiéit in Vlaanderen eens grondig te doen ver-kmschen. Dit is inderdaad een doelwit, dat wij Bert lang' beoogen; wij zijn immers diep over-i;d dat een kind, om goed vooruit te gaan, in ne moedertaal moet opgebracht worden, en in ! taal zijno eerste kennissen opdoen. Eene tweede al aanleeren, vooraleer de geest van het kind Istheid genoeg gewonnen lieeft om er behoorlijk I na te denken, is louter papegaaiwerk, en doet les verwarten. Het is bovendien eene vreeselijke! Mfdbrekerij, waartegen de jengdige kinderkrach-aniet bestand zijn: en indien wij onze vlaamsehe bgd door een degelijk vakondei'wijs later willer) pleiden tôt een verderen vooruitgang, moeten wij Ruiner, met den geest der kinderen niet vroegtijdig S.' W<h, Om die hoogs-t gewichtiga- raden wildo H Un Caiiwelaert het aanleeren eener tweede taal B op den ouderdom van elf jaar verschuivem ■ffen heeft wel eens zijne wijzigingen met den naam pu vlaamsehe wijzigingen of amendetnenten » gé-®opf: het tos inderdaad met het oog op ons làmsch volk dat zij nitgedaclit vvaren, om een 'staand misbruik te keere te gaan. Hefc franscb trdt in veel scholen van Vlaanderen te vroeg pgeleerd, en verdraait alzoo den geest der jeugd, Ni ®en zieh in het AValealatid wel wacht 'de N® taal, die daar het vlaamscli is, met het rge-borexr fransch te vermengelen. Op hun eigen enians v.aren de voorstellen van M. Van Cauwe-ert noch vlaamscli » noch «fransch», en geen s wide namen kwam er in voor: er wa.s spraak "de moedertaal», welke zij ook weze; en op ptische wijze werden liare reehten, volgens al vereischten der opvoedkunde, tôt meerder nut s aile kinderen beschermd en gewaarborgd. Het ^1 sPïitig dat de Kamer zei niet goedgekeurd, pij de tweed© lezi'ng kan di© mîsslag niet gebeel j^r Jierstel'd worden, wa-nt do Kamer heeft blin-inf niaatregelen nopens ,fiet aanleeren der twe taal verworpen, en alzoô op voorhand aile ®ijke verbetering afgestemd. Er ware eene bij-„(we vret van doen; en zoo verre zullen wij dezen , met gmken. Is zulks ©eût reden om den moed [ aten zinken, en om ons volkslievend streven i'jp/"6 rec'1ten onzer taal en naar het opbeuren ,n stremmen? Volstrekt niet! Hier zeg- L d\°j ^ 8 de aanliouder verwint»; en set-L i : i6 y^aa™s°he beweging in gang is, heb-L. ' ^ dikwijls moeten strijd leveren om zoo e konien als wij nu zijn! Voorzeker zijn wij lie 'et "e raen waa-r wij zijn moeten : wij zijn j; r ^er"er dan vooTheein; en vroeg of laat zullen be «mm re°hten en ' de voile gelijkheid taet II j\aa landgenoolen verworvm hebben ! ij, 0 sp'1Polkwestie herhalen wij lie.tgeen wij on-e hebben over de nieuwe schikkingen, i-Ilet i • 'e^er gebruik der talen regelen : iets ■> V kk' Klaar het is toch iets ; en dat tai vf- ] veroverd om het nooit meer te •i ooit 01ein®a^n- Bovendien wij weten nu klaarder fed benen willen; en veiTe van onzen berpitt i i ?lulen' moet llPt doei1» dat wij nu Setter n n' ons tôt verdubbelde pogingen ftn f toekorast is aan ons, indien wij aan-l winrign zonder ongepast© bedreigin.- amiaîrèn e«e ,^oppîFei ^rdnekkighefd. Wij, todercn ' ' ^holiek zijn tôt in het merg onzer K onzen T®4fet?n onze vlaamsehe aard nauw zin verbonden is : even als "» ,a"tmoe-<,if: * l^aaen lJhkmet C'P eerste stemming der Kamer ■ moet vnnrf 8n' 'n''e': ondersoha-t worden: over-pennijg w11 in ,het vlaamsohe land het volks-llle honvoo^r v"latnsch gegeven zijn. De fransch-fs die creiHt • Vjn een!?e korlziende schoolbestu-f11'. enz dp de °^ic'eele scholen van Leuven, fè schoeidpi amsche kinders op uitheemschert ■ti; en a ' '1 ®ar de mode van Parijs, moet uit Prffetstirit»'v'u k°ort de taak het onderhouden, Peitf:j iJn '1 ,1?a te gaan. Om aile konkeifoes te Png dVr mpf vi we^ ^-e Kamer in de tweede Roedertaai , ^ bepa-len zal wat er door de ï^rtaaVv, ?°et Te:rstaan worden : het is d© P'Wadsp] '/]l t meerderheid der leerlingen. Ondeir Bofeii Tar m ' er eenige waalsche kinders in ds aanderen vexdooid loogen, mag me» onze eigene vlaamsehe jeugd in geen wantoestand brengen, zelfs niet voor wat den vierden sc-hool-graad bet-reft. AVij hebben ook nog bekomen dat er te Brasse] en in de tweetalige gemeenten bijzondera maatrege-len zullen ingevoerd ien toegepast worden : de vlaamsehe kinders zullen dus niet teenemaal geslachtof-ferd zijn. Hier zou er nogmaa-ls in de tweede lezing der wet klaar moeten bepaald worden dat de vlaamsohe en waalsche kinders in verscliillige kla-ssen, en allen in iiunne moedertaal, het onderwijs zullen genieten : de tweede taal — fransch of ylaamsch, volgens den oorsprong der leerlingen — zou bij de Vlamingen niet meer tijd mogen krijgen dan bij de Walen. Die verbeteringien kunnen nog gestemd worden, zonder daarvoor eene bijzondere wet neder te leg-gen. Wij wenschen vurig dat er zich niemand on-der de katholieke Kamerheeren tegen verzette. Dat iedereen zich wel overtuige en diep in zijnen geest prente, dat onze vragen « tegen» niemand gerioht zijn, en minst van al te;gen onze waalsche broe-ders : wij vprlangen gelijkheid, noch meer noch min ; en juist daarom spreken wij noch van fransch noch van vlaamsch, maar wel van de moedertaal, opdat dezelfde schikkingen ook bij de AValen en ten hun-nen voordeele zouden gelden. Eenige vlaamsehe strij-ders hebben die waarlieid misschien niet genoeg doen uitschijnen, en ten onrechte laten denken dat wij het zot voorstel van den rooden citoyen Destrée niet ongenegen zijn, en ook een© bestuurlijke schei-ding betrachten. Van zulke uitzinnige droomerijen willen wij niet. Zelfs met die verbeteringen, zal het, gebruik der talen, zooials het in d© nieuw© schoolwret gereg&ld wordt, ons niet teenemaal voldoen. Om later ons voile recht. te bekomen, va-lt er nu niet te roepen of te dreigen, maar te werken: er dient propaganda gemaakt te worden voor onze zaak, di© al te recht-veerdig is ' om niet te zegevieren. Die propaganda moet ouderen en jongen, vader, moeder en kinders naar ons gedacht overhalen, in den naam van ons vlaamsch volk en in den naam van ons katholiek geloof, dat in Vlaanderen nauw met onzen eigenen aard samenhoudt. Vroeg of laat zal en moet de « aanhouder winnen». HIER EN DAAR Sond de Schoolvtret. — De katholieke vlaamsehe groep der Kamer is dinsdag morgend b-ijeen geweest. .Men heett de voorstellen oaderzocht die gydaan ziju âanejaande de taalkwestie^^voor de stemming in tweedp lezing der Schoolwet. Kaar er ver'zekerd wordt zou men to-t akkoord komen. Heden wordt er eeae twsede vergadering gehouden. De voertaal in het lager ondei'wijg. — Kr komen ons aile dagen, uit aile gewesten van het vlaamsehe land. talrijke protestaties toe tiegen de verwerping, door <ie Kamer, van de wijzigingen nopens de voertaal in het lager onderwijs. Tevens ontvangen we elken dag protestaties tiegen de houding dezer vlaamsehe volks-vertegenwoordigexs, die- tegen de vlaamsehe wijzigingen stemden. Zulks bewijst- dat ons vlaamsehe volk terecht gegriefd is, en da,t- het kraehtdadig bssloten is zijne reehten te verdedigen en die ook wil Verdedigd zien door lien die een openhaar mandaat uitoefenen. 't gpijt ons, da.t we bij plaatsgebrek, in de onmogelijkheid zijn al de teksten, die ons van wege vlaamsehe kringen en bon-den toekomon, in te lasschen. 't Is, trouwens, heel na-tuurlijk dat de Vlamingen protesteeren. Ailes doet voor-zien dat hunne stem weerklank zal vinden aan hooger hand, en dat bij de stemming, in tweede lezing, van de Schoolwet. al de gewettigde eischen van het- thans mis-kende vlaamsohe volk zullen ingewilligd worden. Budjet van nijverheià en arbeid. — Dit bitdjet werd dinsdag door de middenafdeeling onderzoeht. Na lezing gehoord te hebben van het verslag, werd dit met algemeene stemmen goedgekeurd. Het handelt over de reiskosten der ambtenaars in den vreémde, over dcl arbeidsopzieners, over de toelagen aan de werkeloozen-fondsen, over de mijnwerkerspp.nsioenen en over de reis-beuTzen aan de leerlingen der nijverheids- eji handels-gestiohten.De Belgen in Perzië. — De perzisohe regeering heeft fcesloten de herinrichting van ,het département van openbare werken toe te vertrouwen aan de belgen. Biijgevolg zullen er weldra 80 tôt 100 belgisohe ingénieurs. van onze verse hillende hoogescholen, door de perzische regeering aangeworven worden. De nationale schietbaan. — Men weet dat er be-langrgke veranderingswerken uitgevoerd werden aan de nationale sehietbaa.n, en da.t deze meer dan een jaar gesloten bleef" voor de gewone schutters. Het. is nu zeker da.t de schietbaan den 1 mei a-anstaande zal ge-opend worden. De kiesstrijd in 't Land van Waes. — De beweging voor de wètgevende kiezingen is reeds volop aan gang in het Land van Waes. Talrijke namen van kandidaten w&rden reeds vooruitgezet voor de herove-rins; van den "eenigen Kamerzetel welke sinds tien jaar in handen is der kartellisten. Daar het voorstellen van menigvuklige kajididaturen de eendraclit in de katholieke partij ln gevaar zou kunnen brengen, en dat de hoogste belangen van Waesland vergen dat de eenlieid tusschen de katJiolieken van het arrondissement onge-sohonden bbwaard wordt, heeft J\l. Adolf ïayart de Borms. plaat«vervangend volksvertegenw-oordiger, beslo-ten zijne kandidatuur niet meer fie doen aanbieden in den poil, welke den 1 maart aanstaande in de Katholieke Vereeniging, te St-Nikolaas, zal plaats hebben. j\I. Ta.yart de Borms die zeven jaar lang onver-poosd gewerkt heeft voor de zedelijke en stofl'elijke bela.ngea van Waesland en voor de1 herovering van den zetel door den liberaal Persoons bezet, mag het genoegen smaken zijn programkna door de gekozenen van liet. Waesche volk hijgetreden te zien en de spoe-dige verwezenlijking erv'an verhopen. M. Tayart de Eorms, die kiesbaar is voor den Senaat, trekt zich tijdelijk uitl de politiek terug, en doet een opToep tôt zijne vrienden opdat zij de 4,500 voorkeur-stemrnen, ,hem in den kiesstrijd van 1912 geschonken, zouden gunnen aan kandidaten die onwriktoar en trouw de belangen van godsdienst en vaderland behartigen en voor den voorspoed van Waesland hunne beste krach-ten veil hebben. Het besluit. door M. Tayart de Borms genomen zal in Waesla.nd met spijt \ernoruen, doch tegelijk ûaav Weerde geschat worden. f>î hoop blijft evcnwel over hem èens ta de Hooge Vc-rgadering te zien zetelen. Werkmanswoningen. — Een socialistisch blad wee-klaagt cmda.t er gebrek is aan werkmanswoningen, om-dat. vele arme huisgezinnen in enge, ongezonde ver-trekken opeen gehoopt worden. Dat is zeker heel droevig, en 't is dringend noodig dat die onduldbare toestand verholpen worde. Dooh, in plaats van te klagen en te jammeren. wat niets afkort, zouden de socialisten wat rechtzinniger mogen zijn. Heel rouwmoedig moesten zij zich op de blorst kloppen en ootmoedi^ hunne schuld, hunne allergrootste schuld belijden. Reeds van over langen tijd îigt. het wetsontwerp op de goedkoope wo-ningen in de Kamer gereed om besproken te worden. Zoo er nog geen begin kon mede gemaakt worden, aan wie is dat te wij ten? Wel, aan niemand anders dan aan de dwarsdrijvers van socialistische volksver-tegenwoordigers, die in de Kamer liever stokken in de wielen steken dan ernstig werk te verrichten. Als de socialisten werkelijk zoo bezored Wa.ren voor de arbeidersklas als zij er den schijn willen van hebben, dan hadden ze zelf reeds van over lang handelend kunnen optreden. Met. het geld dat ze nu besteed hebben aan den bouw van reusachtige en. schitterende feestlokalen, konden ze veneoheidene duizenden werkmanswoningen doen optrekken. Herinrichting der burgerwacht. — Ten gevolge der toepassing van de nieuwe militaire wet. is het getal rekruten voor do versohillende korpsen der burgerwacht aanzienlijk gedaald. Van jakrr to-t jaar zal er nog vermindering zijn; om in den toestand tie voor-zien is er een ontwerp tôt herinrichting der burgerwacht ter studie gelegd. Dat ontwerp bevat vier bijzondere punten: 1. Opschorsing van den eersten ban, te rekenen van bet jâar 1918. 2. Inlijving in de burgerwacht van al de gewezen soJdaten in België verblijvend, van de 14e tôt de 20e milicieklas. Ds dienst in den tweeden ban zou bestaan in drie oefeningen per jaar. of negen dagen voor de zes jaar dienst in vredestijd. 3. Vorming der eenheden van de wacht per kanton of per arrondissement., en niet meer per gemeente. Alzoo zou men, in geval het noodig geoordeeld wordt-, de buitenbe-volking in de burgerwacht kunnen inlijven. 4. De rekruten der burgerwacht, die niet in bet leger gediend hebben, zullen aan een jaar onderriohting onderwor-pen worden. Voor die kategorie zal de dienst in de burgerwacht verplichtend zijn -vanaf het 21e jaar; ge-durende drie jaar zullen zij bijgevcegde oefeningen hebben. Naar het sohijnt zal het ontwerp tôt herinrichting der burgerwacht binnen eenige maanden in de Kamer neergelegd worden. Xrijgsraad. — Tengevolge Van de groote garni-zoonsversterking in het kamp ran Beverloo en in de vier steden der provincie Limburg, zal er binnen kort een krijgsraad voor Limburg a.fzonderlijk inge-rieht worden, met zetelplaats te Hasselt. Terug uit Congo. — De stoomboot « Elisabeth-ville » is dinsdag morgend, ten 11 ure, uit Congo te Antwerpen aangekomen. Er waren 88 passagiers aan boord, waarvan 42 van eerste klas. Do boot bracht ook het lijk mede va.n kapitein Gassart, die in Congo gestorven is. De overtocht is zeer goed geweest. Dei passagiers brachten gÊen meldensweerdig nieuws mede. Snotneuzenpretentie. — De eerste broekventjes, die de liberale-vooruitstrevende wacht te Brussel uit-maken, hebben een wensch uitgedrukt. Zij zouden eene afveerdiffing willen benoemen gelast een gehoor te vragen bij den koning om hem te verzoeken de Schoolwet niet te teekenen ! Do afveerdiging zou geleid worden door een kop.pel oppasters ,uit de kinderkribben. Dat was te denken ! Vleesch voor het leger. — Men weet dat het ministerie van oorlog een kontrakt gesloten heeft, vooe de levering. in mei aanstaande, van 500.000 kilos argen-tijnsch vlêeseh voor de krijgsslachterij van Antwerpi>n. Dat kontrakt is aangegaan met eene belgisohe maat-schappij. Men zal eene besparing doen van 194,250 frank, in verhouding va,n den prijs dien men zou 'oe-talen voor inlandsch vee. Het leger zla.l mosren verzekerd zijn .da.t men vleesch zal hebben van jonge en zeer gezondo beesten en uiterst goed geschiktl om ingelegd te wordén. Heldenmoed. — Eene protestantsohe, mevr. Kies-sen-Deiters, die op reis is in Argentinië, richt volgend schrijven uit Cordova aan de « Gazet van Keujen » : « Do geschiedenis die ik u wil meedeelen is niet van aard om op te vrolijken, maar ze is het melden over-weerd. 's Nachts wordt er gebeld aan een armenhuis en onmiddellijk daarop hcort men een rijtuig in voile vaart wegrijden. De portier komt openen en, vindt op den dorpel eene vrouw, door de vreeselijke melaatsoh-heid aangedaan. Het gebrek aa.n zôrgen heeft de kwaal zoo groote vorderingen laten doen, dat er niets mensohe-lijks meer overblijft; 't is een levend pa.k dat daar aan de voeten van den portier ligt. Een geneesheer beproefde het wrak der menschelijke ellende te onder-zoeken en de wonden te verbinden. Een afstootelijke roule komt uit de weerzinwekkende wonden. het hart keert den geneesheer om in het lijf en de ma.n is verplicht buiten te gaan. De Zusters willen de lijderes hunne zorgen toedienen; hoe gewoon ook ze zijn aan de gruwelijkste ziekten, toch vallen ze de eene na de andere in onmacht. Wat gebeurde er dan? E!en Pater Jezuiet, gesproten uit eeiie der eerste families, een man van hooge geestesgaven, nam oj> zich die onge-lukkige onder de ongelukkigen te verzorgen. 3Iet eene bewonderensweerdige wilskracht overwint hij allcn af-keer. Hij komt naar het gestich-t zoolang er een spran-kel leven in het menschelijk wTak overblijft; tweemaal per dag wascht en verbindt. hij die lidmaten, welke in onthinding vielen. J Ze zijn toch voor niets goed, hé, die jczuieten? UIT DEN ViREEMDE IN NEDEFUjA-ND Een goede maatregel. — j\Iaandag namiddag had te Rot'terdag de inhuldiging plaats van een stedelijk bureel voor de monstering van vreemde zeelieden, ten einde deze, zooveel mogelijk, te beschermcn tegûn dé imisbruiken van de logisthuizen. Da.t is een 'goeden maatregel. IN FRANICRUIC De lanûbouwer-bespieder. — Maandag werd de landbouwer Theodor Btorgard, te Nancy, ondervraagd. Hij l:ield kraehtdadig zijne onsehu'ld sta'ande. Hij ver-klviarde vee] belang in de pliotogra.fio te stellen e^a, als oud soldant, ook in de militaire zaken, doch nooit zou hij gepoogd hebben de geheimen van 's la.nds ver-dediging te verraden. Hij zal voortaan sleolits in de tegenwoordigheid van zijn advokaat antwoorden. i-.'.r zijn nieuwe nuiszoekingen gedaa-n, ender andere bij cena kennis van Burgard. waar eene Jijvige brief-wisseling in beslag genomeu werd. Engelsche oorlogschapen. — Dinsdag zijn acht oor* logschepen van het derde engelseh smaldeel in de haven van Cherbourg aangekomen, om er acht dagen te ver-blijven. Dit bezoek va.n Engelsche oorlogschepen heeft volstrekt geen staa.tkundig belang. De engelsche scheperi leggen (inderdaad zeer dikwijls oefeningsreizen af, t-ij-dons dewelke zij in .eene of andere haven eenige dagén vérblijven. Het engelscn smaldeel kwam om 9 1/2 ure de reede binnengevaren. Daar kwamen er franscae loodsen aan boord van elk vaartuig en de acht pantserschepen koEden eindelijk de haven binnen varen. Daai het bezoek geenzins officieel is, zullen er geene feesten plaats griipen. IN JEJNGEIjA.ND De « home rule. » — De tegenwoordige wetgevenda zittijd za,l een buitengewoen belang oplevereu. Onmiddellijk na, het adres aan den koning, in antwoord op de troonrede, zal de oppositie, in de Lordskamer eni in het Lagerhuis, vragen dat- er algemeene kiezingspi zouden plaats hebben om uitspraak te doen over da kwestie va.n de < home rule », de zelfstandigheid ala natie voor Ierland. El" heerscht eene ongemeene bedrijvighoid in de bu-reelen van de verschiilende partijen. De ministers hebben zondag namiddag drie kwart uurs lang raad gehouden.IN ZWEDEN De nationale verdediging. — Maandag is de koning van Drottningholm te Stockholm aangekomsn, waar hij d-oor meest al de ministers verwelkomd werd. Zater-dag reeds had de vorst aan de regeering meegeideeld) welke zijne houding is in het groot .vraagstuk der nationale verdediging. Maandag avond had een minis-terraad plaats. Do iniaaidsehe toestand schijnt zeer gespannen. Men verwaoht het ontslag van het ministerie. Er wordt zelfs gesproken van eene ontbinding der Kamers, en ook van een mogelijken troonafstand des kouings îen voordeele van zijnen zoon. Dinsdag heeft het ministerie inderdaad zijn ontslag gegeven. IN ITALIE Prinsss Stefanie. — Graaf en gravin van L'onyay prinses Stefanie van België en aartsbertogin van Ôos-tenrijk) ziji. maandag, met- een talrijk gevolg, te San Eemo a.angekomen. Do prins von Wied te Kome, — Maandag avond, ten 11 ure, is de prins von Wied te Home aangekomen. Hij werd in de statie verwelkomd door den groot-ceile^ r&eniemeester van 't Hof, markies de Barcadoluia, en versclieidcnc hooge ambtenaars van versciiillende minis-teries. Er ba-vond zich ook veel volk aan de statie, da.t den prins toejuichto, onder den kreet va,n: « Leve Albanië ! » De p'rins is in een hôtel van Home afgestapt'. Men, denkt dat zijn bezoek slechts offiÂeus is en dat hij geen bozook aan do vreemde gezantschappon zal brengen. Zijne reis naar Borne, wordt in Italie zeer ge-waardeerd; zulks getuigt de hartelijke ontvangsti die hem te beurt valt. Tijdens zijn verblijf te Rome zlal prins von Wied een bezoek afleggen bij den Paus. De pruissische gezant b$ hefc Vatikaan, M. von Miililberg, zal hem aan Zijne Heiligheict voorstellen. De italiaansche regeering, die het inzicht van prins! von Wiect vernomen heeft, heeft er geen bezwaar tegen gevonden. Italie heeft er integendeel veel belang bij want het zou de beschermmg van. al de katholieke talbaneezen willen wiaarnemen. IN SPA.NJE M. Ossorios te Madrid. — Maandag is M. Ossorios te Madrid teruggekeerd. In de statie werd hij gegroej* door M. Maura, terwijl twee honderd partijgangers vwa dezen laatsten betoogden onder de kreten van: « Leve Maura : Dood aan de moordenaars ! Weg met. het ministerie! - Een telegram werd gezonden aan deu ma-jordomus van bet paleis te Se\illa, waarbij eerbiedig a.an den koning gevraagd werd dat hij zijne ministers zou verplichten het leven te beschermen van diegenen die hei vaderland en het koninkdom verdedigen. IN F-OUTUGJLL, Het nieuw ministerie. — Maandag namiddag be-gaven de nieuwe ministers zich naar het paleis van Belem. waar zij voorgesteld werden aan M. de Arriaga, président der portugeesche Bepubli©k. Het ministerie is samengesteld zooals wij het gemeld hebben, uitgeno-men den minister van zeewezen, die de sciieepskapiteim Auguste Neuparth is. M. Bernardinoi Maolxads, voorzitter van den minis-terra.a.d, heeft verklaard dat het programma crer nieuwfl regeering gesteund is op de verzoening van de portugeesche partijen. IN H USIjA.NI} Engeland en Husland. — Den 9en juli van dit jaar zal het engelseh vorstenpaar, koning Joris en ko-ningin Mary, langs den ka.nt van Finland een klein zeeieisje- beginnen op hun plezierboot « Victoria, a.ndl Albert ». D© plezierboot « Standard » zal met den rus-sisohen keizer en vergezeld door verscheidene oorlogs-scliepen, de engelsche vorsten te gemoe.t varen. Heï bezoek zal drie dagen duren. IN AIjBANIJË, De kroon van Albanië. — Twee albaneesche ka-thc.iieke a.fgeveerdigden zijn zondag uit Scutari ver-trokken om de kroon va.n Albanië den prins von Wied: aan te bieden. Kolonel Philipps, engelsche gouverneur van Albanie, had de inlandsche hoofdmannen, zoowel musulmannen a.ls katholieken verzocht zich bij dit gezant sohap aan. te siuilen. De musulma.nnen nebben halsstarig geweigerd afge-veerdigden aan te duiden om de kroon aan eenen chris-ten prins te gaan aanbieden. Bijgevolg zijn de ka-tho-lieken allern vertrekken. Kolonel Philipps zet zijne on-derhandclingen voort, met de hoop da.t hij de musulmannen nog zal kunnen overhalen. Te Scutari is het 't algemoen oordeel dat zij in hunne weigeriug zullsa blijven volherden. .Men weet dat de prins op weg is naar do italiaansche en costenrijksche hoofdsteden. Na zijne lerugkomst in Duitsohlaud zal hij scheep gaan naar Albanië. Men weet evenwel nog niet uit welke haven hij vertrekken zal. Do reis zal afgelegd worden a-an boord van een oorlogschip der nationaliteiL waartoe de vertrekhaven behoo.ren zal. Een oorlogschip eener andere mogendheSd zal het eerste begeleiden. Eene lijîwaoht voor den prins. — Te Duraazo is men volop bezig met het inricbten eener lijfwacht voor prins von Wied. Zij zal 200 soldaten tellen, uit de versciiillende streken van het prinsdom a-fkomstig. Vijf-t ig zullen gekozen worden in de provincie Skutari, 50 in iiidden-Albanië, 50 In 'l zniden en de 50 overigça ia doaoi mtrek der steden Dij.nkova, Soijma, Mot en Dibra. Al de soldaten der lijfwacht zullen jonge en sterke rnaa» non moeten zijn,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het nieuws van den dag behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brussel van 1885 tot 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes