Het nieuws van den dag

1075 0
10 februari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 10 Februari. Het nieuws van den dag. Geraadpleegd op 21 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/639k35ng6j/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Dertlgst» jaargang Mr 35 2 centiemen per nummer Dinsdag (0 Februari 1914 HET NIEUWS VAN DEN DAG Iabonnementent wwoa» 4 ma*. ®freBk* wami * 11 ~ .... rf. andere lanian van iet postvertond » .80 — BESTUUR EN OPSTEL! Zandstraat, 16 TELBPOON 171 DAGBLAD Gesticht door Jan HXTYGHB BURËEL DER KLEINE AANuûNDIGINGE Zandstraat, 6 TELEFOON 7948 AANKONDIGINCEN : C«vraaflde en «angabcden plaatsen. 4= bladz., per kleine regel .. 3S a. nde week. .60 c. 'sZondags. 75 c. i<j„'s Zondacs ;40c. Toor 2 eroote regels. 'etiertn regel meer : 30 c. in de week ; bladz., per regel 2 fr. en 3 fr. 40 c.'s Zondags. t Rechterlijke herstell., prregel 2fr. «et Zegelrecht op de I vreemde Beurstitels ■ BestaSt er gee-n middel om aan het zegelrecht te Btsàppen. om geen tais te moeten betalen voor de ■vreemde bèuïstitels in ons bezit? ■ Ja ïokerlijk, op voorwaarde dab de bezitter zrjne Kitwm^he weerden nooit in de Beurs ter verkooping ■ri aanbieden, noch voorleggen bij eene openbare akte. Kiereeii blijft vaUtrekt vrij z§ne vreemde obligaties B&s"te houden en te bewaren. bot dat deze door de Bocieteit cens uitgelot en uitbetaald worden. De uit-Keiiliaï der intr-esten en der uitgelotbe obligaties ge-Kcliîûiti'ten alien tijda, juist als te voren, zonder aftrek Bwh tehsting. De bezit ter, die zijne vreemde beurspapie-■js'iri zijn kofier laat berusten, tieeft geen zegelrecht te ■beialea, liij is niefcs varschuldigd, noch op de koepons. fto:h'op de stukken zelf, ailes blqft voor hein zooals K voren. De obligatâes worden gedurende een vast-K<ield çetal jaren bij miiddei m jaarlijkscha trelïkin-Kn opvigentlijk uitgelot en uitbetaald aan hunne vollp Hauweerde. Deze afkorting en uitbetaling staat in het en in het breed op de obligaties gedrukt, iedereein B>n zulk3 op zirnen titel nagaan en çmderzoeken. In-Hegadeet, de aities worden niet uitgelot noch uit-Bvi'mid. zij blijven bestaan zoolang de societeit in stand Bj ledereen mag zijne vreemde ©bligaties of akties be-BaKQ zonder een centiem zegelrecht te betalen; de Bcfpous der obligaties en akties worden hem overal Hitbeuiald zonder aftrek, noch belasting. Men weet dat He vreemde titels hier in België geen taks op hunne Hjfpons te botalen hebben. ■ De zegel op de vreemde titel3 is niet verplichtend. Hpclang deze niet in de Beurs of bij eene openbare i Hktc te TOorsoh^n komen. Evemvel, eens de bezittar,' Wp3«: of laal^ zijnen uitlandschen tibei op de Beur? Hegœt, te verkoopen en te gelde te maken, alsdan Hk* hij hem voorafgaandelijk doen stempelen, en het ^Relrecbt volstandig en zonder afslag betalen, want Hnders rare die verkoop volstrekt ongeldig en_onmoge-Kl. Van af don 6 maart 1914, mag een vreemde titel ' ^■gfetempeld ter Beurs nooit meer verschijnen, hij is ■1 blijft voor aan- en verko.op in de Beur3 altijd on-^tiiàelbaar, zoolang de zegel er niet op gedrukt staat. ■Mb bezitter kan ran nu af reeda met volslagen : ^■pkerheid bevestigen da.t hij in la.tere jaren vola brekt ^Kooit znne vreemde titels in de Beurs ter verkooping ■c aanbieden? Zal hij nooit van gedacht veranderen, Ho: uit nood ol' andere reden zgno papieren willen té» ■jtie maken î Wie weet of dezelfde weerden nooit in oj^nbare akte, nooit vôôr de rectitbank of in ^■e-îtuurlijke aangalegenheden, in geënregistreerde gîften. ot testament, of in ambbelijke stukken zullen ^■Ùwchijn komen'i Alsdan, op dien dag zal de zegel 1 ■p-*»* Vittls maeten geslagen, en liet zegelrecht aan ' ■ un hoc^en tais van 1 fr. per honderd frank moeten xerdeiL • ^■Ciessrolgens, daar niemand -weet wat in latere jaren ^■twcreii ^ geraadzaam voor - iedereen den ( afslag op het zegelrecht te benuttigen om 1 Baa m verminderden prijs de vreemde weerden ter 1 ^■fotempeling aan te bieden. Dat ware het zekerste 1 ■Bw-i om naderhamd aan veel hoogere onkoaten te 1 ■jKupjM ^ ze9r goedkoop in vollen vrijdom altijd 1 ■ >; .j3 WK3 ovar die kostelijke papieren te mogen be- 1 ■îfj ™ ' oor iedereen ware het wijs gehandeld, ten 1 ^pertosten tegen è mtiart aanstaande, zich geheel in 1 Hrc'' te stellen. Men kan nu mat ee<niga cent-ieinen t ■Ht jptlsn van hatgeèn, \'an af den 6 maart, zal 1 ■jjian iosteû. Eetgesne nu i fr. kost, zal latsr 10 fr. c ■5^,moet men vrenden om de bestempeling ' te doen verrichten? ï §eDakkeiijk5te en de kortste weg is deze titels 1 ■: vîrl™digen aan den wisselagent of aan den bankier î ■- ei,elke men deze heeft aangekocht, met verzoek ? ■ ^ | '°e voor deze bestempelin^ te willen bezorgen, J n?'* \e Passen dat ailes vûôr 5 maart in regeî ■y,"^ t algemeen bewijzen de wisselagenten ge- 1 ^Er» T 'C0S^^0I>S dezen dienst aan hunne kaJanten. t ™ bij han mondelings aile noodige inlioh- , Brvw T ult'(,8 vragen en belcomen nopen3 het juiste K s « îtapeltost®, en over ailes wat heb zegei-Bv, $ "UMe titels aanbalangt. * I. jt'3taan 00k openbare stiempelbureelen, aile week- 1 ■aar ' ure, voor het publiek toegankelijk, ■'«In ®?a z'Jne titels ter bestempeling kan aan-■emrhf1, a<?-n zeSeltak3 betalen. Zulke bureelen zijn 1 ■s {? ae ^00^dplaats van iedere provincie, naine- ; Htirat ia'^r^se^> Aschstraat, 13; te Brugge, Draad- ^ j.'. j6 Gent, Zwarte Zusterstxaat, 12; te Ant- 1 ■:'HÙ î! -rpstraat; te Hasseit, bij den bewaarder 8 ^PiieleD Doarbij zijn ©r rondreizendo stempel- ■ K}|| ' °P aanvraag zich naar andere steden be-■i'ii«t v aanlcomst voorafgaandelijk aan het ^Bteelm r031 J^aken. Ons dunkt dat deze vliegende Kl 1 ., ^ûromel^k weinig vaji zich laten hooren, on ■teten "iohti.?er z°aden mogen te werk gaan, opdat ■°a lim aankomst en verbljgfplaats verwit- ■ 00t-„, e dlett^ten bster kurme benuttigen. Waarom ' ■WdU tn6r? belastingftn daartoe niet aangesteld? 1 ■VolamJ ï taoetan bestempeld wordeai? ' van c-a'' <ie_ \-reemde titels, te weten do ' ■®sti.T m 11 • societeiten niet iDgericht overeen- : ■ Beiair. e' wett)Sn en de voorschnften in voege 1 ■<«i m nn mT,0nze Congo. Iteze vreemde societeiten ■ rubripL S rem'stafei vermeld onder drie verschil- ■ ■"fcaticj 1 W6ten: 4 vreemde aktie3 », « vreemde ( ■î4n, Vi ~soo!j fondsen vaii vreemde Staten of ( ■ da BauTTi f 1 ®°°ieteiten onder deze drie rubrieken | ■^•ôteitpn • ^es°tu"even, worden als « vreeomde » ■^ r.fe an^0I1Zleû' 011 z^n on<ierhevig aan den zegel- ' Bi: Eenr-^f6?'6 maatscsb$,ppijen, in de overige rubrieken 1 ■*.ho of !" re™eld, zijn ingericht volgens de bel- * ■^ide ,ori °n?°'6esche watten, zij gelden niet als 1 ^■Nreeht 1! <5^n' ea daarom bestaat voor hen geen ■Nfcsea hnn CÎTn'. ^^oewel menige dezer onder- 1 laiiriir in de vreemde laiden uitoofenein. I B1®3- « «ri1 ■ bebbsn in den vreemde tab-ijke ] B3^ ''oatingsondememingen volgens de bel- 1 B^cht r_. ,7 &fisticht, waarvan de titels aan geen 1 ^Pton. m. cl®w°rpen zijn. Omtrent al de tminsocie- S B^'iKea «,'e ,urs ingeschreven,, zooals talrijke onder- < ^P'^terih,i,vr'a e^eot-riciteit, namelijk Odessa, Bosario, B.Wt een'io-6112' ^le'>':3eiL Seen zegel van noodei. ' iaeeriru .5aren werden talrijke vreemde socie- t B®1. ® ac Bp ln ®raz^ië, Argentiina, Noord-Amerika, > dezer VjU1 ingeschxeven. Wg hebben B? ^ïer v .reem<w-oort''Se verschbalcken societeiten in < ia {j» '°e artikels aangehaald, waar\ran de obli- : ^B?&. '^esleiifoi t^A^e j ^aatstie> jaren leehjk den dieperik ( als oblio- r 26 vreem-dsoortige weerden, zoowel ' Tmoeten heti zegelrecht betalen en < °Kieu, Vaa af den 6 maart 1914, geen ' enkel vreetnde aktie of obligatie aan den zegel niet onderworpen, mag ooit in de Beurs verschijnen, aan-gekiocht oi verkocht worden, zonder voorafgaandelijk bestempeld te zijn, als bewijs dat de zegeltaks werd betaald. Aile ongesbempelde vreemde papieren blijven uit de Beurs verbannen, zoolang zij zonder stempel blqven. Be vreemde societeiten waarvan de titels van ai den 6 maait aanstaande in de Bsurs voor de eerstr maal ingesclii-even worden, zullen zelf het zegelrecht op hunne papieren moeten betalen, want in het vervolg geen niouwe vreemde weerden zullen ter Beurs worden ingeschreven zonder dat de societeit voorafgaandelrj'k aan het zegelrecht voldaan heeft. Al wie na 6 maart 1914 in de Beurs ©en vreemden titel aaukoopt, zal een bezegelden titel ter hand besbeld worden, en de verkooper zal enkel bestempelde weerden mogen af-leveren. De ongestempelde vreemde beurspapieren mogen in het openbaar niet mieer verliandeld worden. Een uitheemsche titel zonder zegel mag nog enkel tôt den 5 maart inbegrepen ter Beurs tôt aan- en verkoop te vcorschijn komen. Ons laatste woord voor allfen dia vreamda Beurs-weerden bezitten is en blijft: haasfc u uwe titels te doen zegelen, stel het niet langer uit, het wordt hoog tijd, spoed u, opdat tegen den 5 maart aanstaandf» ailes reeds lang effen en klaar weze. Aaiders zult gij het u leelijk beklagen, en jammeren als het te laat en onherstelbaaj- is 1 Hoeveel honderde lanterfanters zullen aog te laat komen ! 11 HIER EN DAAR 3?risises Marie-José. — De kleine prinses Marie-Tosé, die elken dag wandelingen doet in den brusselschen amtrek, bevond zich zondag namiddag in het Park, ver-^ezeld van eene eere-dame. Het prinsesje scheen veel belang te stellen in de spelen dar kinderen van :iaren ouderdom. Wie weet hoe graag ze er zou aan oieegedaan hebben ! Onze ministers — De toestarid van M. baron de Broqueville, voorzitter van den ministerraad, was zater-iag reeds zooveel verbeterd dat hij een paar uren lieeft kunnen werken. Zondag mocht de achtbaxe minister sijne kamer verlaten. M. Levie, minister van financies, lijdt sinds vrijdag tan_ eene verkoudheid. De geneesheeren hebben hem senige dagen rust voorgeschreven. Op den spoorwsg. — 3VIen weet dat het spoorwegbe-stuur de tenietdoening botracht der gsvaaxlijke overwe-^enN laiigsbeen de spoorlijnem. Evenwel is hunne ver-Iwijning er nog verre vanaf een voltrokken feit te zijn. Binda 1912 waren er nog 6,365, waarvan 2,095 onbs-■vaakte. Voor de bewa.king dar andere is er een personeel îocdig van 4,145 bedienden, waarvan 1,885 mannen en !,2<50 vrouweû ;de uitgaven er voor bedragea 3,592,126 "raiik. Volksredders. — De sukkelaars die nog al tijd be-;rouwen stellen in de socialisten, voor het bekomen ^an lotsverbetering, kunnen zich spiege.en aan het voor->eeld der stadswerklieden te Gent. Ze zullen er uit eeren dat al hunne hoop gebouwd is op een zand-reuvol. Te Gent heeft men het geluk (1) twee socia-istisohe schepenen te bezitten. De stadswerklieden, wier ob verre van benijdensweerdig was, dachten dat er heel vat verbetering voor hen zou komen, zoodra de socia-isten hunne intrede zouden doen in het kollegie. Be-rouwende op de gedurig herhaalde beloften der roode 'olksbedriegers, meenden de nederige stadswerklieden la.t er een gulden tijdperk zou aanbreken. Deerlijk zijn lie menschen ontgoocheld; hun lot is in niets ver. ►eterd, ze kunnen geen centiem opslag krijgen en hunne ^rieven beslaan een Hj^âg boekdeel. Terecht zegt « De Vaarheid » dan 00k gan het adres der socialistische sche-lenen: <1 Opjaging en tyrannie, waaronder het werkvolk ;ebukt gaat, is wederom het werk van die volksredders, ooals altijd, zooals overal waar zij te bevelen hebben... S, Is maar al te waar! In de socialistische inrichtingen, n de openbare diensten waar de rooden als bazen ronen, moeten de werklieden plooien onder de drukking ran een qzeren arm. Aîslag op den spoorweg. — De gepensionnoerde :n de rtserveioXiiciers zullen voortaan eene vei-mindering ran 50 p. h. genieten op den spoorweg. Vreemde bezoeksrs. — Men weet da,t de stad Brùssel n den loop van den aanstaaruden zomer het bezoek ïil ontvangcn van den lord-mayior en 25 gemeeateraads-eden van Londen. Nu verneemt men dat de paxijzer ge-neenteraad. in»gelgks een officieel bezoek aan onze hooid-;tad zal brongen. UIT DEN VREEMDE IN FÏULNKFUJK Een bespieder aangehouden. — Men heeft nabij het ort van Lucey, nabij Nancy, een verdacUt persoioa longehouden. Hij was voorzien van een pfiototocsbel m van een verrekijker. Hij verklaarde Bargard te hee-ent, laiidbiouwer te zijn, in den oaatrek van Nancy :e woncn en als gewonen toerist naar het fort vaa jucey gekomen te zijn. Zondag heeft do polieie eene huiszoeking gedaan te ïeillecourt, in de hoeve bewoond door den genaain-len Burgard. Deze hniszoeking hetft twee uren gei-luurd en bot de ontdekking geleid van 50 landkaar-en, uitgegeven door den frauschen legerstaf an door ret ministerie van oorlog. Verscheidene dezer kaarj-;en dragen aanteekeningen. Deze laatsten betreffen dé 'orten van Lucey, Bruley, Ecrouves en Toul. Men heeft sok dokximenten gevonden acuigaande de verdeâi?ings-verken van Epinal, Verduin, ilontmedy, Lnnéville "en le hanen van da Manche. Een pak hrieven, in de luitsche taal gesohreven, werden evene&ns in beslag fenomen. Men denkt dat Burgard sinds vijftien jaar net Duitschland in betreksing is. Burgard, een ge-vezen duitsohe onderwijzer van le klas, is over vijf-:ien jaar gehuwd. Nooit heeft hij aan zrjne vrouw uit-;elegd van waar het geld kwa-m datj:hen toeliet gro^i-len te koopen. Al de aangeslagen stukken zijn naar het gemeente-îuis van Heillecouxb overgebacaolit. Men denkt. de hand jelegd te hebben op een der voornaamsta en bekwaa'n-ite duitsche spioenen in EVankrijk. Een vlieger-kandidaau. — De vlieger Blé vit stel-le zich zondag voor als kandidaat van de radikaal-iccialistische parti;, in eene gedeeltelijke kiëteihg voor len departementsraad, in een kanton van Versailles. Jii bekwam slechte 1,852 stemmen berwijl zijTi mede-lin^er M, Perinaxd, li,beraa.l, er 2,073 bekwam. Da roode •lieger is buit'en geviogen1 IN DUITSCHL.A.NJD Nieuwe woelingen te Saverne. — Lui tenant von Forstner bevond zich zaterdag ta Saverne, waar hij gekomen was om afscheid van eenige vrienden te ne men. Ziine tegenwoordigheid verwekte nieuwe woelingen. De officier begaf zich, tôt driemaal toe, naar mad. Evers, de lioudster van een tabakwinkel op de Kasteelplaats. Men zal zich herinnercn dat deze vrouw, tijdens het genichtmakend procès te Straatsburg, ten voordeele der militairen is komen getuigen. Luitenant von Forstner werd dan begeleid door eene bendo kwa£jongens, die voor het huis samenschooldon en jouwden. De polieie en de gendarmen werden oumid-dellijk ontboden. De luitenant keerde teru^ naar de woning, waar hij afgestapt was ; het huis moest door de gewapende macht omsingeld en bewaakt worden. pe kroonprins. — In juni aan3taande zal da kroon-prins naar duitsch Ocst-Afrika vertrekken. Hij zal een half jaar uit Duitschland afwezig blijven. In de verre kolome zullen groote jachten te zijner eer ingericht worden. De kroonprins zal tijdens zqne afwezigheid eene groote rei9 ia Buropa ondeamemen. IN ZWEDEN la het zweedsche Parlement. — Zooals wij ge-meld hebben kwam, over een paar dagen een csntzag-lijke mexiigfce boeren uit al de streken van 't land naar de hoofdstad Stockholm toegestroomd om den ko-ning hunne toegenegenheid te betuigen en eene her-inrichting van het leger te eischen. Te dier gelegen-lieid verklaarde de koning aan de befcoogers dat hij het met hen volkomen eerna was aangaande de vergrooting van het leger. Do socialisten zijn tegen de redavoering van den vorst hevig opgekomen. Hun hoofdman, M. Bran-fcinz. heeft in de zweedsche Kamer ter gele(genheid der bespreking van een wetsvoorstel waaxdoor de jaar-wedde van den koning merkelijk vergroob wordt, esne groote redevoering tegen den koning uitgesproken. Hef^ wetsvcorstel werd niettemin door eene groote meerder-heid gestemd. Eene tegenbetooging'. — De socialistische parti) heeft zondag te Stockholm, eene groote betooging gehou-den, om te protesteeren tegen de betooging der boeren. Een stoet, waaiaan 30,000 mannen en vrouwen deel-namen, trok naar het gebouw van den Staatsraad, de socialistische leider Branting een adres afgelezen heeft tegen de verzwaxing van de krijgslasten en ten voordeele van den wereldvrede. Men vreesde dat het ministerie zijn ontslag zou ge-geven hebben ; voor 't oogenblik 13 daarvaa evenwel nog geen spraak. IN OOSTENJRIJK. Bo rumenen van Hongarië. — Onder voorwend-sel van in den vreemde werk te gaan zoeken, vet"1-lnten do rumenen van Ilongaj-ië in menigte het land. Meest allen trekken naar Bumenië en nemen dienst in het rumeensch leger. IN ST>ANJE Wanorders te Earcelona. — Zondag was, te Bar-oelona, eene meeting ingericht door de partijganger? van M. Maura, om eene politieke redevoering te hooreo l'an M. Ossorio, partijganger der politiek van M. Maura. M. Ossorio was gouve-near van Barcelona op 't oogenblik der bloe iige gebeurtenissen van 1909. Een'ge oogenfelildken voor hit bgin der meeting, moesti de polioie een groep ra^dikalen uiteen dnjven, e.n den omtrek van bet lokaal stjreng bewaken. De meeting llep nogal rustig af, doch wanneer M. Ossorio per auto-mobiel vertrok, werden op de Catalanaplaatis twaalf revolvertcboten gelost; niemand werd evenwel g^kwetst. Een. Iuid geiuich ter eere van M. Maura beontwoordde de schoten. ï)e polieie dreef de menigte uiteen en ont-zette den auto van M. Ossorio. Wat later werden op andere automobiels, die voor deze van M. Ossorio ge-nomen werden, revolverschoten gelost. Een persoon, dio in een der autos zat, werd door een kogel de bor^t doorboord. Zijn toestand is zeer bedenkelijk. Negentien aanhoudingen zijn gedaan; de aangehoudenen waren met revolvers gewapend, waarvan eenigen pas afgeschobea. waren. IN PORTUGAL. Het nieuw ministerie. — Maandag voormiddag werd het nieuw portugeesch ministerie samenge3teld als volgt: M. Bernardino Machado, voorzitter van den raad. minister van binnenlandsche zaken en waarnemend minister van buitenlandsche zaken; justicie, M. Manuel Monteiro; financies, M. Homas Gabreira; oorlog, generaal Périra Eca ; zeewezen, M. Penès Rodriguez ; openbare werken, M Achiles Conçalvès ; koloniën, M. Conceiro Costa; openbaar onderwijs, M. Almeida Luna. IN TUFtJC JE Op pensioen. — Al de bejaarde officiers worden op pensioen gesteld ; na het leger is de vloot aan de beurt gekomen. 56 sclieepsofficieren, waartusschen twee onder-admiraals en een schoot-bij-nacht, zijn op pensioen ge-gesteld.Do kv/estie der eilaiiûen. — Het krachtdadig op-treden der mogendheden aangaande de toekonning van de eilanden Chio en Mytilena heeft de turksche druk-pers een boon lager dora aanslaan. De oorlogzuchtige artikels blqven achterwege en men begint zelfs zich in het onvermijdelijke te schikken. Een turksch-russisch akkoord. — De gezant van Rusland ta Constantinopel heeft verklaard dat Turkije en Rusland tôt akkoord gekomen zijn en dat al de moeilijkheden aangaande de noodige hervormingen in Annenië ait den weg geruimd zijn. IN S&tt VZE De grieksche seholen. — Er schijnt een akkoord te bestaan tusschen de grieksche en servische regeeringen aangaande de grieksche scholen van Nieuw-Servië. Deze scholen zullen blijven bestaan in de plaatsen waar een nogal groot gètal grieken verblijven ,doch het aanleeren der servische taal zal evenwel in die scholen verolich-tend zijn. Daar waar slechts weinig grieken wonen zullen do grieksche door servische scholen vervangen worden. IN GR1EICENLA.NI> Nieuw grondgebied. — M. Venizelos heeft van da oostenrijksche en italiaansche gouvernementesn eeine nieuwe grensregeling ten zuiden van Albanie bekomen. Een deel der dif-tiikten Argyrocastro en Koritza werden grieksch grondgebied, op voorwaarde dat) Griekenland in meert aanstaande gansch Albanië ontruimen zal. ■.M AJL.i-Ji.NlE Prins von Wied neemt aan. — Prins von Wied heeft, per brief, de verbegenwoordigers der groote mogendheden, te Berlijn, laten weten dab hij beroid is don troon van Albanie te Ibeklinimen. Maandag namiddag is de prins von Wied uit Berlijn naar Rome vertrokken, van waai- hij, den 11 februari, naar Weenen komen zal, om van daar, den 15, naar Berlijn, terug te keeren. > IN MEXICO De aanslag tegen Casas Grande. — Zooals men weet heeft Maxime Castilho onder den tunnel van Cumbra, nabij Casas Grande, uit wraak een trein doen in brand steken. Castilho en zrjne partijgangers houden zeven treinbedienden, allen amerikanen, gevangen. Generaal Villa heeft bevel gegeven al degenen te fusiljeeren die hunne aanwezigheid in de streek van Casas Grande niet kunnen wettigen. Xas anierikaansche en veertig mexikaansche reizigô;rs, die zich in den in brand gestoken trein bevon ' -n. zouden verstikfc zijn. Een hollandsch oorlogschip. — Heb ho -oorxogschip « Kortenaar s heeft bevel ontvang ' 1 Mexico ta varan, in 't vooruitzicht van erge internatioi verwikkelingen die zich in <Je hoofdstad kunnen voo'o • Sazie samenaweering tegen Hviei- ia. — Over eenige dagen heeft men te Mexiko eene nieuwe samènzw ri~ g ontdekt die voor doel had voorzitter Hue-ta tôt af-treden te dwingen. Onmiddellijk werden s.,r-ngsto maatregeden door de regeering genomen. E^n aa.nzie"nlrjke soldatenafdeeling trok zater«jlag reeds nair heb dorp Santa-Clara, op eenige mijlen noordwaarts van Mesiko gelegen. De aanvoerders der samenzweering wetnden aangehouden en onmiddellijk door een krijgsraad gevonnisd. De meest-en onder hen werden op staanden voeb neargeschoben. Een groob getal offi-ciers zouden in de samenzweering be-trokken zijn. Aanhoudingen. — De ceheime polieie heeft een Baker, getal bed.ienden en kleine» handelaars aangehouden, Zij worden verdacht medeplichtig te zijn in eene samenzweering tegen de regeering. De polieie beweérf; in de zakken der aangehouden personen stellige beroijs-stukken hunner medeplichtigheid gevonden te hebben. Den gewezen minister van openbaar onderwijs, voorzitter Madero, M. José-Ver» Kspaniol, die don 3en februari aangehouden werd, heeft men nu weer in vrij-heid gesteld. Président Huerta. — Ondanks samenzweeringen ea neerlagen laat voorzibter Huerta zijn hoop op de toe-komst niet varen. Die polieie heeft zeer sbrenge maat-regelen genomen om allen opstand te voorke/men ter ge-legenheid van de verjaring der laatste omwenteling. Om in den vreemde de gemoederen jegens Mexiko gunstig te stemmen heefb voorzitter Huerta een aanfcal vreemde dagbladschxijvers uitgenoodigd in zijn lcamp den strijd tegen de optandelingen be komen volgen. Eien bijzonider hobel, treinen en automobiels, worden zelfs ter hunner beschikking gesteld. Oorlogsbnit van belang. — De regeeringstroepen' hebben zondag avond sohier gansch den petrolvoorraad van generaal villa buit gemaakt. De mexikaansche internationale spoorlijnen zouden nog maar voor drie dagen petrolvoorraad hebben. Van ailes beroofd. — De gewezen gouverneur van den staat Chihuhua, M. Alberto Terrazas, werd onlangs door do opstandelingen afgesteld. Terzelfdertijd werd zijne fortuin, die ruim 200 miljoen frank bedroeg, ver-beurd verklaard. De ongelukkige bezit nu geen rooden duit meer; hij is naax (3alifornië, in de Vereenigde Staten vertrokken, om er zich als landbonwer wat trachteo' op te werken. IN ARGENTINE De Président. — De président Saenz Pena is ziek, De Senaat heeft hem, met 12 stemmen tegen 10, cen; nienw verlof tôt 30 april toegestaan. Men verwacht alla dagea eene ministerieele krisis in Argentins» IN HAÏTI De nieuwe président. — Generaal Oreste Zamor is gekozen tôt président der repuhliek. De gebeurtenissen. — De amerikaansche kruiser « No.'tfille », die op dit oogenblik aan de Kaap Haïti geankerd ligt, heeft eene afdeeling scheepssoldaten aaa land gebracht, om de plunderingen te beteugelen dia in zekere inlandsche huizen gepleegd werden, Generaal Zamor, aan liçlb hoofd zijner troepen, is te Port-(au-Prince aangekomen. Het diplomatisch korps heeft hem verzocht zijn gezag te dœn gelden om da handlaving- der openbare orde te verzekeren., IN ZV1D-AFR1IZA De zondagrust in de mijnen. — fte kommissie voor de zondagrust, te Kaapstad, heefb haar verslag aangaande do zondagrust in de mijnen, aan de regeering overhandigd. Het verslag is gunstig aan de afschaffing van hat zondagwerk. D:iar de opbrengst van de mijn-ngverheid met minst 4 ten honderd zal verminderen zullen er aan de mijnen drie jaar tijd gegeven worden om de zondagrust in te voeren; eene vermeerdering van personeel zal de vermindering van werkuren ver-goeden.4 Binnenlandsch Xieuws JBraband Brusseî. — Op bevel van don prokureur des koningn heeft de polieie zondag morgend cen bezoek gebracht in al do logementhuizen en andere verdachte plaatsen om er de talrijke vreemdelingen aan te houden, die zich zonder vaste woonst en zonder middelen van bestaan in de hoofdstad bevinden. Talrijke aanhoudingen wtirden gedaan. Tusschen de aangehoudenen levindt zich zekere V.. sedert lang vruchteloos opgezocht. —— Een herbergier der Hallepoortlei had zaterdag avond zijne 16jarige dochter Louise eene strenge vetr-manmg gegeven. Doza verliet korts daarop het huis en verklaarde dat men haar nooit meer zou weerzien. Zij ging eenigen tijd ronddwalen in den omtrek der vijvers van Elsene en sprong er eindelijk in. Bij het hooren van den pions snelden voorbijgangers toe, die na talrijke pogingen erin gelukten het meisje terug op het drogo te lialen. Men bracht haar naar het policie,bureel over, waar zij na krachidadige zorgen terug tôt bezinning kwam. Zij werd vervolgens naar hare woning overgo-bracht.Een geruaa.mde Jan C..., van Mont-St-Gui&arK werd zaterdag avond in de wachtzaal der Noordstâtia van zijn geldbeugel ontlast 300 fr. inhoudend. De behea-diga gauwdief wordt ieverig opgezocht. De policieagent Seghers van de 7e afdeeling wilde zaterdag namiddag aan de Zwarte Lieve Vrouw-straat op eenen voortrijdenden tram springon. Hij miste de voettrede en stortte ten gronde. De ongolukkige werd beviifteloos en erg gewond opgenomen en eene naburige woning binnengedragen. Na een kwaart uur kwam hij terug " tôt bezinning. Men bracht^ hem dan naar heb gasthuis over. Zijn teestand is uiterst bedenkelijk. De voermnn Vandamme, van Lebbeke, kwam ziaterdag namiddag met zijn gespan langs de Onzes Iîeerestraat, toen hij opçens onpasselijk werd en vaa bok viel. Hij werd den schedel gekloven en in bedarikt-lij-lijken toestand naar het gasthuis gebracht.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het nieuws van den dag behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brussel van 1885 tot 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes