Het nieuws van den dag

1398 0
08 februari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 08 Februari. Het nieuws van den dag. Geraadpleegd op 21 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/fn10p0z11n/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

HET NIEUWS VAN DEN DAG abonnementens haH*«. «tMdc. P»,"R- 8frlai' gor BoUand * " 11 ~ (or ii tniero luuÙn tan bit poatTerbond » .20 — BESTUUR EN OPSTEL î Zandstraat, 16 TELEFOON 171 DAG BLAD Gesticht door Jan HUYGHE BUREEL DER ELEINE AANKONDIGINGjEN : Zandstraat, 6 TELEFOON 7948 AANKONDiGINGEN : Gevraagds on aangebodsn piaatsan. 4e bladz., per kleine regel .. SDe. In de week. . 60 e. 's Zondags. 75 c. IcJ 's Zondags 40 c. voor 2 groote regels. ' , lederen regel meer : 30 c. in de week; bladz., perregel. .. 2 fr. en 3 îr. 40 c. 's Zondags. Rechterlijke herstell., pr regel 2 fr. GODSDIENSTHAAT W1 W —' I Onze lezers hebben dan laffen maordaanslag ge-■, a» door eenen voorvechter van het ongeloof ■0ver 'korte dagen gepleegd werd op den beer Nor-Bert Lande. In learte vergadering van vrijdenkers, Baar een fransche judas de keilige Kerk aanviel, ■kd hij onbeschroomd het woord genomen en den Kosta&t duchtig op zijne plaats gezet: welnu! om Bea dien christenen en katholieken iever betaald ■te zetten, heeft een sluipmoordooaar, in den naam lc. ongeloovige vrijdenkers, vijf revolversoboben op Kem afgelost. — « Nu ten minste zult gij niet meer Krnnen prediken!», werd ex hem nog boegesnauwd; ■ en terwijl het ongelukkig slachtoffer om hulp kerm-He maakte de moordenaar zich rap uit de voeten. H)ndanks den eigen toestand van M. Lande, bopeo Hj hij zich weder zal herstellen, en nog « pre-Hlikeni' zal: in onzen tijd van woedanden godsdienst-Kt hebben wij zulke kranige katholieken noodlg, ■om aaa aile flauwhartigen bet goed voorbeield te Hteren. Voor wab den franschen Judas betrefb, die Ibij ons zijne gai komt uitspuwen, wij herhalen hier ■ ût al wie zijne plichben verraadt, altoos bij onzei ^Kaden met opene armen onthaald wordt : dit ver-Rpdert ons niet, want zulke kerels zijn daar oprecht Hop hunne plaats. KSedert eenigen tijd verbeidein de ongeloovige en Bpcialistische moordaanslagen ©lkander niet meer:* B up het einde van het verleden jaar, dein donderdag, ■^december, was het de E. H. Pastoor van Neder-Hmr-Heembeeck, di© door eenen rooden discipel van ■ferrer, verraderlijk aangevallen werd, omdat hij bij Hhen lijkdienst de oproerige roode vlag der socia-Hpu niet volgen wilde. Te Blaim in Frankrijk, Hrer.l er eene weerlooze kloosterzusber door eenen ^■avilit aangerand en voor dood achtergelaten. Het ^■aogniet lang geleden dat in het Park van Brussel, Ht. bejaarde priester, die rustig zijne getijden las, ^fcrafelijk door citoyen Bay omver gestoken werd. Hls het zoo voortgaat, znllen wij weldra do akeligei H|den der parijzer commune zien aanbreken, of — ^■tgeen ketzelfcte is •— een scbrikbewind in don Haro, van hetgeen in Portugal woedt en zoo geest-door aile godsdiensthaters van België op- ■Telkens dat er zulke afgrijselijkei wandaden voor ^Hen dag komen, weban onze vijanden maar een enkel ^fcwoord te geven : — « I>e moordenaars, zeggen zij, ^■ren niet goed bij hunne zinnen e.n wisten niet wat zij kunnen dan ook niet verantwoordelijk oî veroordeeld worden. » Indien die kerels ■M fel bij hun verstand zijn en voor zot moeten ^■"?aan. blijft het tocli altijd wonder dat hunne ^■Jnziamglieid altijd opbruischt bij het zien van ■p geestelijk kleed ; en wat er verder van wezen ■loge wij vragen ons af wio bet hoofd di©r razende ■clielmen op hol gebraclit heeft ? Als de eenen geen dragen, de anderan dragen ex voorzeker; ■« van die godsdiensthatende opruiers kan er geen ^Bjtade g^noeg gesproken worden. Het is wel spijbig H~ ®en België geen kraobtig© maatregels ne^ i kan tegen zulke aanhitsers, di© een openbaar dreigen te worden. Hl ^ ran kiezing beweeren de kopstukken geerne zij tegen den godsdiensb nieb zijn; maar zij ■Men \Teeselijk door de dadan bunner dweep-Mre volgelingen gelogenstraft. Hetgeen zij ten an-^Kel1 ze^ doen, is aven slecht; en hier bedoelen H eerst en voora.1 het wegjagen der Zusters uib ■ °penbaxe hospitalen, tôt grooter nadeel der zie-H ' en tegen den wil der doiktoors, die ©enstemmig H! e "r011?13!1 aan de heldbaftige zelfsopoffering gasthuisnonnen. Edoch ! wat kan het welzijn arme zieken onze logeknecbten wel scbelen, als ^hunnan blinden godsdiensthaat mogen H[|»r hen zelven kiezen zij natuurlijk de klooster-rs uit: de verwoede kexkvervolg'ea- Clemenceau ^KrhTn° 'n ■®'ra;a'£l'ijk ; en hij volgde daarin bet Kt'ee c' na vaD- citoyen Elbers, die zieb bij ons | BoovV i rï°or e6ne ^us';er liât vorzorgen, en van ■ fiai ril ^ eren> die in tijd van gevaar oordeeleq HL • cjlllstene liefdadigbeid bun nuttig zijn kan. Bue tZooveel hatelijker voor hen, van z© aan den 19 P^eggen, en de kloosterzustea-s ongenadig H; 0 het bed der behoeftig© zieken. ^KlsclLns ^e%e&n wij zian gebeuren; en de Bdz m ns later3 vaii -Brussel, Antwarp&n, Luik, Gent, Hïn w!û malbaar de bànd geven. l8n- ?oms. w°ndere zaken uit ovex de « we-■iakriit Z17ek®nd-ien:jters, die zij hoog en duur in Mf'ven! T pV1 ^.^d en Engeland moeten aan-^■Ter„.^^ijk, waar men ook de hospitalen Bet de t i1 * kee^> begint het volk op aile to-H j rugkomst der Zusters weder te eischen : ■ fcdien,tw l;ik 0111 te maar zal de * ^'er gawctenlooz© volksbedriegers Hîlind toe?even? Htbiizonrio0^3?®118^1^ laltijd leelijk; maar hij ^trtoo7P 1 ,a Z1°htebjk als hij onder zwakko en st„J°^S^ z^'ne slachtoffers maakt. En die k- °P dezelfde lijn den moord©- Hf' riikpn ,erra~arlijk eenen priester dood steekt, Bp^à iiii w ,eCl^' liefdeivoll© gasthuis- B den c i8 10sP^taa-l der armen w^jaagt, ©n ■l foflfip, c"aamteloozen kinderbederver die door : ■ 0in ),pt°0? on(lerwijs het geJ.oof en de goede ze- 1 B en UfU ^ <^0r klainen uitdooft en ae naar HP"1' al hpfaam 513,11 ^le'' °'ngeluk ten prooi werpt. B' Ponllet c*'ak 6r tegen de sohoolwet van H?" laffen rr Tj- werd wel uit iets anders dan uit ■Citoyen ^odsdlensthaat? ui'terst 3I1^erVd^&) die als het voordeelig zijn heeft 1116 a^s een « gemabigde » man door-H wilien ;„™s Seschreven: « Hebgeen de socialis-B^s- En in m 7ollen strijd met de christene lee- : Btetl tlnikken ek' <?iat .ldi iû 1906 t0 Pariis heeft ■ i ]jr , ' sPrak hij zijn hert rechtuit, toen bij ^B^Jiîlieke a? Werken om het geloof, waarop de Het kl i- ??s'ieu;lld gaat, teenemaal uit t© srikalism kan siec-hts overwonnen wor den, met het' gelqof te doen verdwijnen'! » Daar is de uitleg van ailes wat wij begenwoordig beieven; en wij moeben niet verwonderd staan, zoo eenige heethoofden, iaian wie men Kerk en godsdienst, met leugen en laster, lais een onverzoeabaren vijand af-geschilderd beeft, in ©en aanval van razernij naar een dolk of een browning-revolver grijpen. Wij vin-den dat de aa,nslagen tegen da arme zieken en tegen de zuivero kinderzielen nog ergeir zijn. Jaarlijks zien wij nu t© Brussel, onder de loiding der vrijdenlcers, ©en© hemeltergende bebooging ran kinders, die (^n jbeb ongeloof opgebrachb zijn en hunne eerst© Communie niet doen. In sboeb loopen zij eenige sbraben rond, om dan sbil te houdén voor het vuil postuur van den spaanseken anarebist Ferrer: wat moet er geworden van die arme kleinen, aan wie men zulken sebedm als toonbeeld geeftî Te Senaing, wa.ar de roode volksvijanden meester zijn, wareh de kinders eens a^eriebt om de kerk-zangen op bespottelijke wijze na te apen; ©n zoo lie-pen zij dé gemeanfca af in eene houding die iederem walgen deed. Nog eens gezegd, wat kan er uit zulke verdoolde sohapen groeien? en is zulke aanslag niet wraakroepender dan al de andere? Sedert lang weben wij dat ail© palitiek in ons land beheersebt woirdt door d© godsdienstige kwes-tie, of liever, van wege de liberalen en cle socia-listen die daarin samenspannen, door een ontem-baren godsdiensthiaat : somtijds breekt dez© uit in ' afschuwelijke aanslagien, die iedereen met ointstel-tenis vervullen. Onze piicht, als katholieken, be-staat in icns daartegen uit al onze krachten tel verzetten: die plicht gaat voor ailes, en moet on-verschrokken door elkeen gekweten worden. HIER EN DAAR Aan onze lezers. — Altijd bczorgd om zijne talrijke lezers aangenaam te zijn, dm, in d© mate van het moge-lijke hunne wensclien te vervullen en zolfs te voorko-men, begint het «.Nieuws Van den Dag » heden de afkondig'iDg van een tweede mengelwerk. Het nieuw verhaal di'aagt v.oor titel: « Het geheimzinnig Iiastsel ». 't. Is zeer eigenaardig en buitetngewoon boeiend; het tintelt van leven en bevat vele nuttige wenken ©t* lessen. Het zal dan ook algiemeen ges maakt wordea en Iden grooten bijval bekomen dien het terecht verdient. Op postï — .De Kamerzittirig van vrijdag heeft weer eens te meer geleerd hoe dringend noodig het is voor de .katholieke volksverlegenwoordigers allen op hunnen post te zijn. De vergadering zetelt tôt 7 1/2 uro, en zuîlcs uitdrukkolijk om de Selioolvvet in iiaar geheal te kunneiv stemmen. Wannecr Aiefc t^nflelijk zoo ver gekomen is, bevindt men dat de Kamer niet meec in getal is ; er ontbreken vijf leden om tôt de stemming te kunnen overgaan. Bijgcvolg moest deze verdaagd worden tôt-dinsdag. Ilertaaldelijk reeds hebben we er op ge» weaen dat, wie een openbaar mandaafc aanneemt, er al de plichten moet van vervullen. Wie volksvertegen-woc.rdiger is moet. tenzij er dringende en gegronde re-dens bestaan, al de zittingen bijwonen, van het bogin tôt het einde; dat is de plicht voor allen zonder uit-zcodering, de eene is op dat gebied niet beter dan de andere. Vrijdag vooral moesten al de katholieken op hunnen post gebleven zijn, te meer daar zij konden voor' zien dat do roode en blauwe paljassen er gingen uit-trekken, eens dat het. op sbeanmen aankwam. Hopen wij dat de le3 van vrijdag eens en voor altijd vruc'hten zal dragen! Op den spooi'weg1. — De a.mbtenaars van het de- ! parlement van spoorwegen onderzoeken de inrichting van een bijzonderen dienst van het treinpersoneel (boofdwachters, treinwachters en overladers). Verschil-lende beroepsvereenigingen van treinoverstert en treinwachters mochten hunne wenschen en voorstellen in-dienen. Men is evenwel nog niet tôt eene volledige verstandhouding gekomen. Niettemin heeft de minister in grondbegin besloten eene gedeeltelijke proef te wagon. Met dat doel zullen zes eerste treinoversten toegevoegd worden aan een bevoegden ambtenaar, met rang van bestuursopziener. Die eerste treinoversten krijgen den titel van vérificateur. Zij zullen voor zending hebben) zich met het belangbebbend personeel te verstaan voor het onderzoek van al de kwesties die hen aangaan; alzoo zullen zij weldra nuttige voorstellen kunnen in-dienen.Niettwe bediening'en. — In den loop van verleden jaar had er een prijskamp plaats voor de aanwerving van 194 ordeklerken, voor de verscliillende dien-sten van het bestuur der ijzerenwegen, posterijen en telegrafen. Om aan de vereisohten van den dienst te voldoen heeft de minister besloten het getal van 194 op 353 te brengen. Daaruit volgt dat 158 kandidaten, die in het exaam gelukt waren doch geweigerd werden bij gebrek aan plaatsen, zullen kunnen aangeworven worden door het bestuur. Gaaienzeever. — De « Peuple »' is zeer tevreden over den goeden gang der handteekenbedelarij. « 't Is belangvJekkend, zoo vertelt het roode blad aan zijne gaaien van lezers, te bestatigen da.t-, zoo er christene. werklieden zijn die voor het algemeen stemrecht tee-kenen, er daarentegem liardnelckige socialisten zijn die er hun handteeken voor weigeren. » Wat de « Peuple > van de christene werklieden zegt, is effenaf gelogen. Die menschen zijn heel vs-at slimmer dan nun handteeken te plaatsen op de flauwe zeeverlijsten der roode woonst-schenders ; als dezen zich ten hunnent aanbieden, liggen ze veel rapper buiten dan ze tijd noodig luadden om bin-nen te komen. Het eanigste belangwekkend ia al wat de « Peuple » aanhaalt, is te kunnen bestatigen dat de handteekenmzamelaars ook zeep aan de trappen vinden bij hardnekkige socialisten. En zoo nadert langzaam jnaar zeker de tijd dat de rooden overal zullen buiten donderen. Goede maatregel. — Te beginnen van 1 meert aanstaande zullen de briefwisselingen van allen aard, gericht, blijvende post, aan jongelingen onder de 17 jaar en aan meisjes onder de 18 jaar, niet meer afge» leverd worden dan op vertoon eener geschrevene toe-lating van den vader, de moeder, den voogd of den persoon die er toezicht over heeft. Het handteeken op de toelating zal moeten echt verklaard zijn door do gemeenteoverheid. Indien de toelating niet binnen de veertien dagen in het postbureel toekomt, zul'len de brieven ten huize besteld worden, zoo de woonst van den belanghebbende gekend is. Zooniet worden zij heel eenvoudig in de scheurmand geworpen. Aile deftige ouders ztilïen die beslissing van het post bestuur van harte toejaiehen. Voor de brievendragers. — De. minister van posterijen en zeewezen heeft besloten een betaalde verlofdag toe te staan aan de brievendragers, die de lijkplechtig-heden moeten bijwonen van bloedverwanten of aacge-huwde personen. Wetgevende kiesingen. — De socialisten hebben in het WaJenland weer omzendbrieven uitgedeeld, die als propagandamiddel moeten dienen voor de aanstaande wet-gevende kiezingen. De rooden verwijten aan de katholieken den persoonlijken dienstplicht, dien zij zelf onophoudend. geëischt hebben. Dan nog maken zij da regeering eene grief van de nieuwe lasten, waarvan de werkman geen centiem te betalen heeft. Ton slotte hebben de socios het geladen op de nieuwe sohoolwet. Waaromî Wel, omdat ze de vrijheid verleent aan den armen huisvader, zoowel als aan den rijke. Voor de roode kopstukken is zoo iets onaanneembaar ; ze hebben liever dat de werkman geene vrijheid bezit, ze kunnen hem dan des te beter voor hunnen wil doen plooien. Mon zàet dat de propagandamiddolen der rooden doorslecht gekozen zijn. Maar, 't is waar, ze konden moeilijk iets vinden, daar ze weten dat de algemeenheid van het volk tevreden is met het katholiek bestuur en er geen ander wenscht. Waarvan de socialisten, in hunne schrif-ten en meetings niet gewagen, 't is van de maatschap-pelijke wetsontwerpen. Ze zonden te rap op den neus krijgen dat zij de schuld zijn dat die ontwerpen nog niet kondon gestemd worden. Voorzichtig zijn, is het ordewoord bij de roode volksfoppers ! Scîiapea ea lammeren. —- In de maand december 1913 was de invoer 11,002 schapen en 3.962 lammeren. Voor heel het jaar 1913 bedroeg die invoer: 94,829 schapen en 55,785 lammeren. Schoone werkmansvrienden ! — De jaarlijksche ver-hcoging op het stadswaiter, door het gentsche kartel-bestuur aan de bevolking opgelegd, bedraagt 99,400 fr. Daarvan zal een goed deel moeten afgedopt worden door Ûe werklieden, is het niet reohtstreeks, dan zal het onrechtstreeks zijn. De socialistische scheipenen van Gent hebben daar een praclitigen dienst bewezen aan hunne vrienden (1?) de werklieden! Ook vraagt men zich af of ze bezig zijn de werkers ganscli te verkoopen. Natuurlijk zullen de roode bladen weer afkomen met het Pilatusaigument dat de socialistische schepenan er niet kunnen aan doen, dat ze niet alleen meester zijn. Die verontschuldiging za.l niet aangenomen worden, onxlat die sohepenen niet het minste verzet aangeteekend hebben tegen do nieuwe belasting die de armste menschen treft, en aldus nnnne plichten van werkliedengekozenen met voeten traden. De gentsche arbeiders, die hunne stem verleenden aan de socialisten, mogen er op roe-men dat zo flinke verdedigers in den gemeenteraadi hebben! Bcterhandel. — Gedurende de maand december 1913 werden er uit den yreemde in België 728,297 kilos botôr ingevoerd. Nederland alleën leverde G8S,255 kilos. Onze uitvoar bedroeg 70,506 kilos, waarvan er 69,730 kilo3 naar Frankrijk gingen. Voor heel het jaar 1913 bedroeg de invoer 6,587,247 kilos, en de uitvoer 969,356 kilos. Een dege-jistoek in 't water. — Tengevolge der laffe mishandelingen, waarvan M. Vanden Bergh, katholiek, het slachtoffer was, gaat de antwerpsche go-meenteraad morgen maandag, zijn règlement herzien. Men zou de maoht van den burgemeester uitbreiden, de plaatsen der raadsleden veranderen, enz. Terecht doet een liberaal blad opmerken dat al die maatregelen zoovele degensteken in het water zijn. « 't Zijn de raadsleden zelf, zegt het blad, die in hunne beraad-slagingen kalm en cleftig moeten blijven en zich weerdig toonen van het vertrouwen van het kiezerskorps. Al de reglementen der wereld vermogen niemendalle, zoo-lang men den gemeenteraad wil gelijk stellen aan eene herberg. » De lafaards die M. Vanden Bergh mishan-idelden en het ander katholiek raadslid, M. Bongers, uitscholden voor al wat gemeen is, kunnen een puntje zuigen aan de gegronde opmerkingen van het liberaal blad. UST DEN YREEMDE ijsr i-T&iy&ziLJiNn De onderdornspensioesien. — De minister van nij-verheid heeft zaterdag ter Iiamer een weitsontwerp neer-geleg-o, -n-aarbij ean de noodlijdenden, die 70 jaar oud zijn, eene rente van 104 gulden verzekerd wordt, eû van 156 gulden aan de gehuwde koppels. De jaar-lijksche uitgaaf werdt geschat op 14,750,000 gulden. ZZV F'FtA. JSTICHUK. Se verbanningswet. — M. Fernand Engeraud, volks-vei tegenwoordiger va.n den Calvados had, per brief, aan den minister Van binnenlandsche zaken gevraagd of Napoleon-Louis, gebioren te Brussel den 23 januari' 1914, zoon van Victor-Napoleon, onder de toiepassing valtj van art. 1 der weit van 22 juni 1886, en of het grond-gebied der Republie-k hem ontzegd is. Ziehier het ant-woord van den minister van binnenlandsche zaken : « Het grondgebied der Ilepubliek is en blijft ontzegd aan de hoofden der families die in Frankrijk geregeerd hebben en aan hunne rechtstreeksclie afstammelingen, in do volgorde van eerstgeborenen. Het valfc dus buiten twijfel dat deze bepaling toepasselijk is op Napoleon-Louis Bonaparte, geboren te Brussel, den 23 januari 1914, zoon van Victor-Napoleon Bonaparte. In vrijheid. — De turksche tooneelspeler Burrham-Eddine, die aangehouden was onder betichting van me-deplichtigheid aan den aanslag op Oherif-pacha, is vrij-(dag op bevel van den (onderzoeksrechter in vrijheid gesteld. IN DUITSCIÎ1L,AJSTJD Ter eera van den prins von Wieâ. — In he>fi gezantschap van Oostenrijk-Hongarië haid donderdag avond een feestmaal plaats ter eerç van den prins von Wied. Benevens den prins en de prinses bemerkte men er nog den staatssekretaris va.n fauitenlandsche zaken, M. von Jagow, den onderstaatssekretaris M. Zimmer-man, en den gezant van Italie, M. Polloti. De oproer van Carnerotun. — Vrijdag is te Berlijn het bericht toegekomen dat de krijgsexpeditie tegen den opreerigen aanvoerder Gabola gericht haar doel bereikt. heeft. Het is m het dorp, onder het gebied van Gabola, dat den 10 november de luitenant von"Baven en de rech-ter Ceger gedood werden. De kolon, ondersteund door eene afveerdiging policietxoepen en aangevoerd door ka-pitein Putikaaner nam den 18 december het dorp in. Gabola nam de vlucht. Die duitschers zetten hem achter-na en vernietigden de bende die hem vergezelde. Dé moordenaars van luitenant von Eaven zijn gedood. Al de bendenaanvoeiders, die voile vertrouwen nadden in Gabola «n zich bij beta hadeten aangiesloten hebben vergif-fenis ai'gesmeeik^. De troon vaii Hanover. — De verzoening tussohën den duitschen keiaer en het ont-troond vorstenhuis van Hanover, heeft de meeste partijgaingers van den hertog Oumberland, fel teleurgesteld. Zij hebben dan besloten naar Oarikda uit te wijklen; zij zonden er van de regee^ ring reeds aanzienlijke vergunningen bekomen h©bbon< M. Schwiebe is de bijzonderste aanvoerder der beweging.! Eerlang zullen reeds 3000 uitwijkelingen naar Canada' vertrekken. XJST EFJGEJL,JLjSri3 Geene kolonisn. —■ De gezant der Vereenigde Sfe-ten, die t© Newcastle deel nam aan het banket der handelskamer, spralï er eene belangrijk© redevoering uit. Hij deed uitschijnen dat niets de verstandhouding tus-schen de naties zoozeer bevorderen ka,n als de goedfi handelsbetrekkingen. De amerikanen, vervolgde spreker, zijn er niet op uiti hun grondge'blied te vergrooten. Zij die dachten dat de Vereenigde Staten het inzicht haddem Mexico of een anderen amerikaanschon Staa,t in te palmen om een proteo'toraat in te voeren, hebben zich' vergist. De Vereenigde Staten wenschen niet eene kolo-nie te hebben; ze zijn er nooit' in gelukt te koloniseereni en ze willen het nu niet meer opnieuw b'eproeven. Eene îiieuwa werkstaking. — De 2500 stakera van de « British Motor Cab Company », van Londen hebben besloten, morgen, maandag, den arbeid te staken. De prijs van den petrol is nogmaals de oorzaak van de ontevredenheid. Het is waarschijnlijk dat de vosrders van de . andere autobusmaatschappijen ook het werk zullen verlaten. In dit geval zal men, in de straten van Londen de oude pee-rdencabs zien verschijnen, die men voor immer verdwenen dacht. XIV ZWEZfJEKT De vaderlandsclie betooging. — De optocht vain de boeren, te Stockholm, waarvan wij gisteren gesproken hebben, Quurde tôt 7 uren 's avoncls. De koning en de keningin woo.nden den optocht tôt het eindai toe bij. De sociaal-demokraten hebben protestmeetingen gehou-Qen en eeu besluit gestemd, luidend dat, buiten de vertegenvv oordigers van het volk, geen mensch bovea een anderen mensch moet staan. Er hebben ook, op de openbare plaatsen van Stockholm, grooto volksvergaderingen plaats gehad. Gekende personagies, waartusschen de ontdekkingsi'eiziger Sven, hebben het woord gevoerd ten voordeele van de ver-meerdering van de krijgsmachten. In het biimenlamdl werden eveneens vaderlandsclie betoogingen gehoudem.. Sens mog'elijke ministerieeïe krir.is. — ln zijn adres aan de dertig duizend boeren die, vrijdaç:, voorbiji het koninklijk kasteel, te Stockholm, getrokken zijn, heeft de koning aangedrongen op de noodzakelijkhpid, die voor den Rijksdag bestaat, van tijdens den tegenwoor-digen wetgevenden zittijd nog, de web te stemmen waarbq! de soldaten langer onder de wa.pens geliouden en win-ter-legeroefeningen ingericht worden, en de vloot ver-, sterkt wordt. Daar deze ontwerpen niet b'evaij zijn in het pw-gramma van den eersten minister, verwacht men eena ministerieele ki'isis. 2IV I'ORTUGA.Ij Se lîiinietorieels krisis. — In het portugeesch' Par-lenaiant is er sprak van ©en lcabinet dat zou samengesteld; worden als volgt: voorzitterschap en binnenlandsche zaken., M. Bernardino Machado; rechtswezen, M. Pinta Osario; zeewezen, admiraal Canto Castro; buitenland-sche zaken, M. Gencalves Texeira; openbarewerken, M.-Pimenta Castro; koloniën, M. Freir© Andrade; open» baar onderwijs, M. Almeida Lissia; geldwewen, M. An-selmo Andrade. Moest deze laiatst© weigeren deel uit te maken van het nieuw kabinsfe, zou M. Bernardius Maobado voorloopig ook minister van geldwezen worden. IN GRIEICENIjA.NI) Aasistaande verloving. — Tijdens de reis van de griekscho vorsten naar Londen, in april aanstaande, zal de verloving a.angekondigd worden van prinses Helena van Griekenland met den prins van Wales. IN TUJRK.1JE Eene leemng. — D© turksche regeering is en in: gelukt een© leening van 80 miljoien met em gToep h-ongaarsche bankiers te sluiten. Deze som zal dieneui cm de musulm&nsch© uitwijkelingen van Maoedonië huis-vesting in do provincie Andrinopel te versohaffen. Dô «pbrengst van de domaniale bosschen zal dienen oml 1 deze leening te dekken. Cliio en Mytilena. — De vreemde gezante'n!,- Bel Oonstantinopel, uitgenomen d© vertegenwoordiger van Eusland, hebben van hunne regeering last ontvangea aan het turksch gouvernement eene nota te overhandigea; luidend dat d© eilanden Ohio en Mytilena aan Griekenland moeten toekomen. D© datuto dezer aanzegging is evenwel nog niet vastgesteld. De ontvoogding der vrouw. — D© turksche regeering heeft besloten dat de vrouwen voortaan de! hoogeschool mogen bezoeken, waar zij bijzondere lessem van gezondheidskunde, huishoudkund© en wetenschappenl zullen volgen, en ook onderricht worden in de reenten; welke de vrouw in de hedendaagsche samenleving beizit. IN JBXIEGA.R1E De iandfoouwerspartij. — De bulgaarsche regeering heeft, voor de derde maal, onderhandelingen met de landbouworspartij aaugeknoopt, met het doel tôt de samenstelling te geraken van een ministerie, waarin d© bijzonderste partijen vertegenwoordigd zijn. De regeering heeft verklaard 'dat zij bereid is de breed-ste toegevingen te doen: zij biedt onder ander© tweg ministerieele ambten aan gemelde partij, die zelfs zal mogen kiezen welke ambten zij aan twee harer leden wenscht toegekend te zien. De onderhanidelingen hebben evenwel tôt hiertoe geen uitslag opgeleverd, IN R UJVCEN1E M. Venezelos. — Zaterdag morgend is M. Venezelos, eerste minister van Griekenland, te Bucarest aang©-komen. Hij eindigt alzoo zgne omreis in Europa. Men is benieuwd de gevolgen te kennen van zijne ondeav liandelingen met da regeeringen van de groiotei mogend-heden.IN A.T-.EA.NIE Grieken en albaneezen. — De albaneesch'e be'ndeff, onder de bevelen van net opperhoofd Salib-Bititha, hebben een inval gedaan in het distrikt Ctolonia ©n de> grieksche dorpjes Grambatsika, Fanaa'iti, Gretislja,, Oa-tounti en Seelnitza bezet. Zij hebben er de albaneesche vlag geplanb en di© dorpen bezetl verklaard in naanj. van den albaneeschen Staat. Het 15e regiment voet-violk heeft de benden achtervolgd en op de vlucht gedreven; 12 soldaten en dri© andere personen werden gekwetst. Vijf soldaten en twe© legionnairs zijn gedood. De albaneezen lieten 64 dooden en talrijke gekwetsten achter. Eene bende van 600 albaneezen, aangevoerd door ma-joor Mustapha, kwam in de sbait'ie van Veliteuna 'bq (Jiaritaa iaan en eiiscti,be de overgave der stad en vaa 8irîig«f8 /aarging »r 84 2 Gentlemen per nummar Zon<Jag 8 en Kasndag 9 Februarl

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het nieuws van den dag behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brussel van 1885 tot 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes