Het nieuws van den dag

1565 0
07 februari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 07 Februari. Het nieuws van den dag. Geraadpleegd op 21 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/q52f767j4v/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Derîlgsfo Jaargai g Nr 33 2 centiemen oer nurnmer 7 CA&iriiftpS IQfA HET NIEUWS VAN DEN DAG Iabonnementen : w#ia>l» 4tamfc —9 ha*. SûllïOd • ' «•»»»•••«•• ç.lr it aoclere lanûen van têt postverbond » .20 - BESTUUR EN OPSTEl Zandstraat, 10 TELEFOON 171 ■' DAGBLAD Gesticht door Jan i±U YG-EE BUKEEL DER KLEINE AANKONDIGÎNGEN Zandstraat, 6 TELEFOOK 7948 AANKONDIGINGEN : Gsvraagds an aangeboden plaatsen. 4e bladz., per ldeine regel .. SJi In de week. . 60 e. 'sZondags. 75 c. Id„ 's Zondags . . „ . .. .. 40 c. Yoor 2 groote regels. ,, , , „ , „, Mer,n regel meer- : 30 c. in de week ; 2 Madz" per regel ' 2 fr' en 3 fr" 40 c.'s Zondags. Rechtcrlijkeherstell.,pr regel 2fr. Met Zegelr^cht op de yreeoide Beurstitels I Jtnohfens tle bepalingen der niouwe bekustingswel ■m d'en Moniteur van 5 september 1913 at'gekondigd. Korden voortaan al de vreemde beurstitels aan eei ■«elrecht van één per honderd onderworpen. Artikel 61 ■5 mt luidfc als volgt : * Zijn onderworpen aau hei ■»"' irecht aile akties, wî'mstaandeelen on obligatie! Bain dia°er 6f op naam. aile béursweerclen uitgegevei ■ tacht'ens wetten en voorschriften vreemd aan Belgi; Bot -an Cengo, in geval van deze beurstitels in Belgii Bnbruikt wordt gemaakt in eene openbare akte, of h HL-.;k TOlke ambtelijke verklarmg. of voor do rech. ■t«rirke en bestuurlijke macht, ook als deze tôt aan B; rcrkoop in de Beurs worden aangeboden. »• ■ Deze wefc op het zegelreeht van één frank per 10( ■{ci op de bsufstitels van vreemde nationaliteit kom Be'i'l in ^oege zes maandcn na hare afkondiging, na lelijk van ai den 5 maart 1914. Bijgevolg. na den ; ■maart aanstaande, geen vreemde beurstitels, hetzij akties ■tetzii obligaties, kunnen nog in de Beurs aanveerc Ben verhandeld, aangekocht of verkocht worden, indiei ■ niet vooraigaandelijk gestempeld werden en aan lis ■vssu'esteld zegelreeht voldaa» hebben. Al de vreeuad; BiH< verschijnend in de Beurs, voor de rechtbank. voo; Htteshrarlijke macht, aangegeven in eene openbari Kîktf, als gift of erfenis van anderen openbaariijk over Bpriiakt. mosten den stempel dragen als bewijs dal ■op drae vreemde stukken het zegelreeht werd bétaald ■ Dit. redit bedraagt één frank per honderd frank ■tmdc-r breuk of onderverdeeling. ■ D? obligatios ,worden aangerekend volgens het bedra; ^Bumnpr nominale weerde. De obligaties hebben gewoon 11.;!, eene nominale weerde van 500 frank, men 7,eg Hi e°ie obligatie van 500 frank s. Aan één frank p? ^■osdeid, eene obligatie van 500 fr. naamweerde moe ■j frank zegelrecht betalen. Eene obliga.tie van 1,000 fi ^■Sîmweorie, betaalt 10 fr., een tiîtsl van 100 fr. onke H frank. Er is hier geen spraak van den beurskoer titels, doch enkcl van liunne naamweerde. Alzoï Htw obligatie van 500 fr., die hedendaags aan 150 fi Ht do Beurs gekwoteerd staat, moet 5 fr. zegelreeht be ^Kilen. zcowel als de obligaties van 500 fr. die 540 o ■(00 fr. ia de Beurs gelden. Het zegelreeht wordt ge ■rt.eiid op de naamweerde, en niet op den beurskoer Hàr rrcemds obligaties. ■ De Treemde akties worden befrrekkelijk het zegelreeh ^®3:igerekend aan hunne naamweerde, ofwel aan de. ^nirij~ Inmner uitgifte, in geval deze laatsto de naan HWle ovçrtreft. Do titels zonder naamweerde en zor ■Î!' prijs van uitgifte worden berekend volgens hunn Bwsslijke v,-perde, aan den beurskoers va.n den da, taktapeling, onder het nazioht vaa het Bcstuu Htc v rklaren. Sommige sooieteiten hebben verscheiden Iran aktioskapitaal vermeerderd, en nieuwe aktie ■m rëchilligo prrjzen uitgegeven, geheel dikwijls bove ■ t' nsamweerde. Alzoo de fransebe staalfabriek Micht ■iiii» telt hedendaags 04.000 akties van 500 fr. naair luisegeven. in vi;r keercn aan de volgende prij ■m 22.000 akties in 1896 van 500 fr., 6.000 in 1802 aa fr.. 4.000 in 1906 aan 1,000 fr., 2,000 akties i aan 1,700 1t, ieder. De aktie3 toebehoorend aa ■i«lpr dezer vier uil^iften zijn offieieel bekend doc Hkn Hiuamer, want iëder aktie draagt een volgnumme ^■hetyrelic aanduidt t.ot. welka uitigifte ieder dezer 34,00 Michevill© toebehoort. Welk verschil van zege! ■teent voor de akties van eane en dezelfde societeitl Ce aktioç îlicheville betalen een zegelreeht van 5, ' ■M of 17 frank per titel, naarmate het bedrag va<n de der uitgifte tôt dewelke zij toebehooren. H De obligaties worden bijna. altijd aan hunne naan B™- gerekend, terwijl de akties aan versch.illigs pri Mnnen gerekend worden betrefekelijk bet te betale ■Jfgelrecht. H ffij roepen de aandacht onzer lezers op do belangrijl: ^■^ïiging door den minister van geldwezen aan de we het zegelreeht, op de vreemde beursweerdon ovr ■®'Se weken aangebra^ht.. Dit. recht op de vreomd WWs ondergaa.t eene aanzienlijke vermindering, een g< ^P'flitigcn afslag alleenlijk en uitslnitelijk tôt. aan de nnart 1914, Al wie zijne \-reemde beurstitels doe ^■®Pslen ^OOB den 5 maart 1914 bletaalt enkel lie ^■^irecht met den volgenden afslag: I ^reemde beurstitels Bedrag van het I „ zegelreeht tôt 5 maart 191 ■ wn 0 tôt 100 fr. fr. 0.10 ■ ran 100 tôt 250 fr. 0,25 ■ 250 tôt 500 fr. 0 50 ■' MO tôt 1,0001V. 1,00 ■ ^ 1.000 tôt 2,000 fr. 2.00 Bw/00 voorti I'1'n frank voor ieder opvolgerid' duizen H 1 »'■ zonder breuk of onderverdeeling. ■hph>» versc'"' ls groot. De bezittors van vreemde tite lté eW a^e ^e'an'- ^ij deze uitlandsche papiers Ballpri^l jt,t'mPslen zoohaast mogelijk, in aile geval te B(H r i teoel1 den 5 maart aânstaande, ten einc B 1 aangeduidden afslag op het zegelrecl B^', ' ,wan'' na den 5 maart zouden zij een ve ■teiwrMr ^'e ^e'alen hebben. De uitstellers, ( Blea" P m noo^t-aan-tijd, de lanterfanters, die tege Be.- ™nn.0 vreemde titels niet gestempeld kr Bdi '. ™ ? jeeue ^ePe snede in hunne beurs onderstaa: Btoîir tmf ll0°gen prijs van 1 fr. per 100 fraj I Z'r ZeSelreoht zu'len moeten afdokken. Be j!, ''€t verschil van zegelreeht te betalen vôi V sa den 5 maart 1914: Hfreem/io Zegelreeht' te bet'alen Bfitfi m S, voor 5 maart na G maaxfc 191 ■ V ioV' ïr-0'10 lfr» I ]> ioJj °'1<J i t rjoQ o'ro r ( (' 2,000 o no on li 4"°°Q, -- 4'°° « ^ ceu sc'lo<":le stuiver £o winnen bf ^■tempelen .-aa eetl keritter zijne vreemde titels do B"® Biet* »f i M' ^el1 maart aanstaande. Daa ^B^ls u^S«steld, aa.nstonds de noodige mac Vo om zo°dra met de bestempeiing d B laat hpl-, r3^eerden geheel op ordei te zijn. Hét z ■%n worden, als de 6e maart aanbreekt, < ^P811 zal de n noo niet bestempeld werde ^t'eeiden .o® en dwaze dxager van vreemde bein Baatl dit m,1' m ne3ten zitten, en zijn sehoon ge ■Pâmera | ar îîeoelreeht te verkletsen hiidruchtig t ■> W'I^i^v^Bêvuld, als het kalf reeds verdronlc do ^ 1- 1 ll®t niét baten te klagen en ' ' tijd zal yoor aîfcijd, weg zijn en &1 ven, en de voile taks van 1 frank per honderd frank op aile vreemde beurstitels sonder één centiem n.ftrek, te betiàlen zijn. Da.arom in tijds gezorgd. en nier, langer uitgesfeld, want « van een verzet kotni een belec > en de laatste termijn voor de verraindering der zegeltaks, na-melijk de 5 maart 1914 staat bij de deur en zal zoodra aanbreken on voorbij zijn. De bezitters die na. 14 septern-ber 1913 hunne vreemde titels van eene nominale weerdo van hecgstens 250 fr. deden stempelen en het mil!imam j vnn 50 eentiemen per titel betaalden. hebben tijd tôt 31 december 1915 om het verschil op den huidigen ver-; minderden taks bij de stempelbureelen terug te eiseben. Het zegelreeht der titels tôt aan 250 fr. bedra-agt sederi i de laatste wijziging enkel 10 of 25 centiemen. terwijl : te v.iren de ininste taks op 50 centiemen gesteld was. De personen die in de eerste drie maanden hunne titels 1 van hcogstens 250 fr. met lofba.ren spoed deden bestein-pelen, hebben 50 c. taks voor ieder zulker titels bétaald, hetgeen hedendaags enkel 10 of 25 centiemen kost-, Hetgeen te veel werd betaald mag door deze ) pertonen tôt 31 december 1915 teruggeeischt worden. [; Deze haastigaards krijgen terug, terwijl de te laatko- - mers na 5 maart 1914 zonder terugbetaling den h->ogen 'i pçt zullen betalen 1 (Vervolgt}. ! HIER EN DAAR Ïï. liet palcis van. Brussel. — De koning en 0e : koningin bebben donderdag nvond, in het palcis van • Brussel, een diner gegeven ter eere van den nieuwtn ■ duitschen gezant, de Bslow-Saleske. De kring werd gehouden rond 7 ure. in de grooto ga&nderij ; het feest-inaal werd opgediend in de ^larmerenzaal. , De genoodigden waren: heel het personeel van bat duitsch gezantscbap ; il. Davignon, minister van bui-r tenlandsche zaken, en Mevr. Davignon; de hertog en 1 de lxertogin d'Ursel; luitenant-gen»raal baron Wahis en t zijne eclifcgenoote; graaf en gravin de Hemricourt de . Grunne: baron en baronnes Snoy ; baron en baronnes t de YVyckerslooth de Boyenstein; gra»aif P. van der Strae-' ten-Bonthoz, algemeenen-bestiiurder in het ministerie \-an buitenl'andsche zaken; baron en baronnes de G-aiffier , d'Hestroy; markies en markiezin do Beauffort; luits-, nanten-gcneraalsvGuiette, Clooten, De Ceuninek en Lau-tonnois ; K H. Cornet de Peissa,nt, pastoor van St-An-tbnius van Pladua.; Mgr Pierarts, aalmoezenier van het £ Hof; graaf Jan de llerode, groot-maarsohalk; luitenant-generaal Jungbluth, overste van het militaire huis; baron s de Woelmont, groot-meester van het huis der koningin; gravin de Hemricourt de Grunne. groot-meesteres ; gravin van den Steen de Jehay, eeredame ; graaf d'Arschot, kabinetsoversto des konings; luitenant-kolonel 3Ia,cs, staf-^ officier; graaf d'Oultremont-, adjudant van het Hof. De koning en de koningin zaton nevens elkaa.r aan de met bloemen versierde tafel. Recht-s van de koningin zat 8 do nieuwe duitscho gezant; links van den koning zat ~ Mew. Davignon. r 0 M. de Broçj ueville. — M. baron de Broqucville. voorzitter ^■a,n den mmisterraad, wiens toestand don-n derdag vcei verbet-erd was, had zich terug aan "t werk gezet. Donderdag avond leed hij opnieuw aan koorts. De geneesbeer. die den acht-haren minister bezocht, schreef hem volstrekte rust toe en verbood zijne kamer n te verlaten. a Van over cenigen (ijd reeds voelde il. de Broqueville a zich zeer vçrmoeid. llij deed er nog eene verkotidiieid r bg op. doch weigerde niettemin zijne bezigheden te ^ verlaten. Hieiiwe gezant. — il. Wkitlooh-Bra.nd, de nieuwe gezant der \"ereenigde Staten in België, is vTijda'g te > Brussel aangekomeii. vera;ezeld van een sekretaris. n —^ Be iaaîîiwestie in het lager onderwij3. — Wij ver-nemen uit zeer goede bron dat M. Poullet, minister va.n I- wetenschappen en kunsten, bezig is met den opstel van n een tekst, dio 'de leemte aianvullen zal welke in het gestemd artikel over het gebruik der talen in het l'âge? e oriderwijs bestaat. il. de minister zal woensclag aanstaande den nieuwen r tekst aan de goedkeuring dc-r Kamer onderwerpen. e Lajit ons hopen dat hij ook de goedkeuring van gansch het vlaamsche volk zal knnnen verwerven. a t 3e leening van 300 miljoen. — Een koninklijk t be.sluit, vrijdag .morgend in het Staatsblad verschenen, maehtigt den minister van finaneies om obligaties aan drager der openbare schuld 3 p. h., vierde reeks, te 4 verhandelen. /ulks mag geschieden tôt, beloop van een nominaal ka.pitaal van 12 miljoen pond sterling, 'b is te zeggen een kapitaial van 302,640,000 fr., de weerde van het pond sterling op 25 fr. 22 gesteld zijndo. De ijmpbrengst mn die uitgifte wordt bestemd tôt. de uit-kcering Van in omloop zijnde sch'atkistbons. De obli-d gaties zullen aflosbaar zijn in 25 jaa-r. Zij zullen voor-zien zijn van zesmaandelijksche intrestkoêpons, verval-, lende. op 5 februari en 5 àûgusti va,n ieder jaa.r. Die koêpons z.ullen uitbetaald worden te Brussel en te Ant-u werpen in de kassen der Nationale Bank. De inschrij-,n vingslijst vôor de belgische leening werd vrijdag moi--® gend, ten 10 1/2 ure, gesloten. si ~ le Ploertenverh.eerlijkiiig'. — Do achtbare Staatsmi n nister Woeste werd donderdag in de Kamer op de grofstî :j. wijze uitgescholden door citoyen Demblon. 't Is buiter ^ kijf dat die beleediging M. Woeste niet raakt; hij staai ik oneindig hooger dan de. kerels. die van het Parlemenl een vechtersarena en een toevluchtshuis voor ploerter - willen maken. Men zou nu nog kunnen denken dat ci toyen Demblon wat te haastig geweest is, dat het ge mieeno woord hem half onwillens ontsnapt is. Docli neen, 't was wetens en willens dat hij het bezigde, zulk ' getuigt de « Peuple > van vrijdag, die de ploertenstreel openlijk goedkeurt en verheerlrjkt. Zulks hadden, overi gens, ook reeds do toejuichingen bewezen, die op d< banken der roode volksverheffers in de Kamer opstegen 't Is hoog tijd dat het kiezerskorps in de maand me zal kunnen beginnen aan het zuiveringswerk, dat vai dag tôt dag meer noodig blijkt. Ons Parlement moet ver lost worden vaji de kerels, die er apachenzeden en strekei ingevoerd hebben. ta et Trekpeerden. — Men berekent dat onze uitvoer va.r r- trekpc-erden, in 1912, rond de 50 miljoen frank opbracht t- en dat. cijfer zal in 1913 zeker overtroffen zijn. Duitsch er land alleen koopt ons ieder jaar voor meer dan 3( al miljoen frank peerden. Eene der laatste statistieker 'n geeff de volgende cijfers, voor de aankoopen door d: n. ve.rschillen.de landen in België geda.an; Duitschland '•s- 19,559; Erankrijk, 2.412; Engelârid. 672; Groat-IIertogdon ld Luxemburg, 3,524; Nedertind, 1,894; Zwitserland. 1,219 ,e" andere landen, 1,170; 't. zij een totiaal van '30,99(1 vol wiassen peerden, waar men nog 3.566 veulens moet bij ;n voegen. Ons la.nd bezit een zeer groot. getal trekpe^r t© dsn, zortdej te spreken vaa deze door den landboiiv ij- gebrnikt, en dia men œ;ag refcenon op, 264.200. De dr anïslij teri j en. — Donderdag vergaderde de kommissie dio gelast is met het onderzook van het vret.sonfwerp waa.rbij er eene openingstaks gesteld wordt op de drankslijterijén. Qè kornmissio zal vooral trach-ten do middelen te vinden om het alcoolverbruik te keer te ga,a.n, en om de gezondheidsmaatregelen te ver-zekeren. Men zal vijf punten onderzoeken: De ope-ningstaks, de gezondheidsmaatregelen, de algemecne taks op de slijterijen, de regeling van het personeel der slijterijen, de sluitjngspremie. M. de Woutérs d'Oplinter is verslaggever der kommissie. Gezegend kartelbosttiur ! — De rioolkuischers, te Gent. hebben van wege het milddadig kartelbest-uur een half frankske per dag opslag gekregen, Ze winnen nu 22 fr. 50 per week. Maar... er is toch weer nen maar bij... men heeft hun getal verminderd van elf op vier. % ier rioolkuischers voor eene stad van 165.000 inwoners, dat wil zoo wat zeggen! Of het. daar in de steegjes en gangsken3 vriendelijk riekt, hoeit- men niet te vragen. Als er in den zomer ziekten uitbreken, mogen de Gen-tenaars idie op tien rug van hunne lekkere stadbestuurder3 schrijven. De gasthuisznstors. — De gekende fransche goJs-dienstbater Clemenceau, die over eenige jaren eene beel-kundige bew-erking moest ondei-gaan. liefc zich verzorgen in een gesticht gehouden door Zusters, in de rue Bizet, te Pa.rijs. Toen onlongs iemand hem deed op-merken dat. hij zijn c anticlericalism » voor do gele-genheid in den hoek gezet had, schreef M. Clemenceau in een parijzer blad het. volgende: s Ik heb in dat gesticht vrouwen gevonden die. maar een ongelijk hadden, dit van mij te behandelen als een verwend kind. Ik vind er genoegen in hun hier al mijne erkentenis te kunnen uitdrukken. Van tijd tôt tijd breng ik hun een bezoek, enkel om de vreugdo te hebben hun mijne eer-biedige vriendscbap te betoonen. De Zusters zijn niet veranderd, ik ook niet, maar 't is niet ncodig elkaar te haten omda,t men niet overeenstemt in gedaohten. En. ik ben er zeer fier op te denken dat, indien m'.ras vriendinnen uit de rue Bizet een dienst noodig hadden dien ik hun zou kunnen bewijzen, zij mij de eer zouden aandoen hem mij to komen vragen. s Die Clemencean is ten minste een dankbaar monsch. Hctzelfde kan niet gezegd worden van onze belgische godsdiensthaters. Daar zijn er tussclien die zichz d^'en of hunne familieleden door Zusters lieten verzorgen, en die nu de eersten zijn om de wegzending dier en-gelen van zelfopoffering en naastenliefde uit de gast-huizen te eischen. uiT den Vreemde IN FFtA-JSJJCniJK. Een monument voor Déroulàde. — Het besluur-komiteit van den bond der Patriotten. heeft besloten een inschrijving te openen om een standbeeld op te richten ter nagedachtenis van Paul Déroulède. Xa dit besluit genomen te hebben, bega.ven zich de leden van het komiteit naar mej. Jeanne Déroulède en verzekerden haar dat het werk van haren broeder zal voortgezet worden jjv ziurrs cjiljl nt> De gevolgen van 't ïCeizersîeest. — Verleden week, na het banket, ter gelegenheid van keizersvcr-jaardag gehouden, viel d[e burgemeester Gerred, van Adelsbeim (Baden) van eene overgangsbrug, aan den spoorweg; hij plofte ten gronde en" bekwam zulke erge inwendige kneuzingen dat hij aan de gevolgen ervan stierf. De gemeenteraad heeft nu besloten, tengevolge van dit ongeluk, dat voortaan het keizersfeest niet meer tîoor al te groote banketten zal herdacht worden, maar wel door eene plechtige zit.ting ten stadliuize. Zulke plechitgheid, luidt het besluit, zal zulke jammerlijke on-gelulcken niet veroorzaken. » Voor de dirltsehe belangen. — Te Hamburg heeffc eene vergadering pla.ats gehad - va» de afgevesrdigden der groote hnndel- en nijverheidsinriclitingen van Duitschland. Deze vergadering heeft besloten, met 2(5 stemmen tegen 2, eene cluitsche maatsch'a.ppij voor den wereldhandel te stichten. Deze maatsohappij zal lot deel hebben van al de pogingen te vereenigen wel ko strekken moeten om de duitsche belangen in het bui-tenland te doen groeien en bloeien. IN ZWEDEN Eene vaderlandslievende betooging. — Volgens eene eeuwenoude overlevering hebben do zweedsche boeren, 30,000 in getal, zich vrijdag naar hunnen koning begeven om hem hunnen vasten wil te doen kennen zich aile noodige opofferingen te zullen getroosten om do oczijdigheid on onafhankelijkheid van Zweden te hand-Waven. Dit. onzaglijk leger boeren beva.tte vertegenWoorcli-gers der versohillige politieke partijen. De boeren defi-leerden voor den koning, de koningin en gansch de Koninklijke familie. Afveerdigingen werden vervolgens door den voorzitter van den raad ontvangen. IN JPOFtTXJGA-Ij De ministerieele krisis. — net nieuw ministerie dat -M. Bernardino îlaonado traclit samen te stellen, zou besta.an uit personen die vreemd zijn aan de politieke partijen. j IN OOSTENHIJIC Een bespieder? — Aan de oostenrijksolie grens zou een lvcogero officier van het. ita.liaansoh leger aan-gehouden zijn, onder de beschuldiging van bespiederij. IN nUJVTENIE De grieksclie kroonprins. — Donderdag avond werd, in 't paleis van Bucarest, een galadiner gegeven ter eere van den griekschen kroonprins. Koning Karel heeft den volgenden lieildronk ingesteld: « De hartelijke be-trekkingen tusschen Bumenië en Griekcnland zijn een kostbaar pand, daar zij den vredo in de Balkans hebben kunnen herstellen. Deze geschiedkundige gebeurte-nis za.l veel bijdragen om de vrienclschap tusschen de twee landen nog to versterken en voor de twee naties een nieuw tijdperk van rust en voorspoed te openen. » In zijn antwoord verklaarde de grieksche kroonprins dat do uitslagen die door do rumeensche tusschen-1 komst en door lvet. traktaat van Bucarest, bekomen zijn, , de eenheid van gedachten tusschen Rumenië en Griekén-land hebben doen uitschijnen, en voor de toekomst de ► vr i end s c hapsbanden nog na.nwer gesloten hebben. IN EZJL.UA.ttlE, Vredelievend. — De diplomatieke vertegenwoordigers i van Bulgarie, in den vreemde, zijn door de bulgaarsche ; regeering verzocb.t gewor.len aan de gouvernemenAn, waarbij zij afsreveerdigd zijn, de j-erzekering te ge-ven da.t Bulgarie met de \ redelievendste inzichten bie-■ «eld is, en dat al de geruchten van een verbond r van Bulgarië met andere staten volstreklj ongegrond zijn. Bulgarië wenpebt in rust en vrede zijne ekono* mische ontwikkehng en s landsi voorspoed te verze-keren.Eesi tegenstrîjdig nieuws. — Ondanks de vrede-lievende \ erzekering door Bulgarie gegeven, moet er in dat land toeh iets broeien da,t niet ai te geruststellend is. Indordaad, vrijdag werd vernomen dat al de bulgaarsche officiers dio in Rusland de leergangen van de militaire scholen volgen, per telegram verwittigdl zijn dat zij onmiddellijk naar Bulgarië moeten terug» kecren, ilen kent de reden dezer sohielijke tèrugroe-» ping niet. IN GRIEICENIjANJD Aan de albaneesche grens. — Donderdag heeffi men te Athenen vernomen dats eene grielwche patroelje van twintig soldaten, op. weg van het dorp Kontsi1 naar het musulmansch dorp Bolena, op nieuw grieksck grondgebied, door eene. talrijke bende albanezen aange-vallen werd; drie grieken sneuvelden, en acht anderçi griekscl.e soidaten zijn verdwenen, drie andere zijn erg gekwetst. De inwoner3 van Bolena, die deze albaneesche hln-derlaag zouden bevoordeekl hebben, zijn uit hun dorjJ verdwenen, dat thans gansch verlaten is. Ér wordt ook vernomen dat 800 sewapende albanezen in 't grieksch dorp Smoklitina gevallen zijn; deze benda kwam uit Valcna. Do grieksche regeering heeft hare gezanten in déni vreemde verzocht, de groote mogendheden opmerkzaaiol te maken op de aanhbudende albaneesche inrallen en op de onveiligbeid der grensstreken van Albanie, dis door de grieksche troepen bezet zijn. IN TTJF11C :JE De herinrichting van het leger. — De maarseh'alK Léman von Sander.5 heeft; donderdag, don minister van financier een ontwerp van herinrichting van het leger vocrgelegd. In eenen nanstaanden ministerraad zal dit ontwerp onderzocht worden. De armeniërs en de kiezingen. — De armeniërsl van Con.-tantinopcl zullen raad Tiouden aangaando de wetgevende. kiezing'en. ilen denkt dat de meerderheid zich verklaren zat ten voordeele der deelneming; aan <1» kiezingen. IN A.IuJBANI& De voorbereidselen van den prins von Wied. — De l;apitein von Trotha, hofmaarschalk van den prins von Wied, zal zaterdag aanstaande met een gevolg van zestien personen langs Triest naar Dnrazzo ver-trekken. Hij is bijzomler gelast op het goed uitvoeren te passen va.n dej voorbereidselen voor de aanstaande komst van den prins. Deze laatste zal zelf zaterdag aanstaande naar Weenen en Rome vertrekken, waar hij een bezoek zal brengen aan keizer Fran3-Joseph en aan koning Victor-Emmanuel. Bij zijnen teragkeer zal de prins to X eu wied, de albaneesche afveerdiging ontvangen, gelast hem officieel de kroon van Albanie aan te bieden, IN DE VEMEENIG-DE STATEN De wet op de inwijking. — De amerikaansche Ivamer heeft donderdag do wet op de inwijking gestemd,. na al de wijzigingen verworpen to hebben waarbij de( Aziatieken het grondgebied der Vereenigde Staten ont» zegd werden, IN JVTAHOICKC Dood van • een franschsn generaal. — Generaai Gerardot, bevelhebber van de fransche troepen in Oost-Marokko is schielijk overleden aan de gevolgen van een blcedopdrang in de longen. IN MEXICO Een omzeudbrier vaa generaal Knerta. — Generaal Huerta heeft aan de gouverneurs der verschillenda mesikaansche staten en aan al de legeroversten een om-zendbrief gezenden waarbij hij laat weten dat de krijgs-verrichtingen tegen de oproerlingen krachtdadiger nog dan vroeger zullen doorgedreven worden. Hij verzoekti de gouverneurs en cte oversten van zijn leger aan al de niel-îtrijders en aan al de vreemdelingen aile mogelijke bescherming te verleenen, en desnoods het gebied waaE er slag geieverd wordt te doen ontruimen door alwie d© wapens niet opgcnomen heeft. De getalsterkte van het leger. — De président der republiek heeft een bevelschrift afgekondigd, waarbij de getalsterkte van het regelmatige leger van 150,000 op 200,000 gebracht is. Daar de onderbreking van het spoorwègverkeer tusschen Tampico en het binnenland voor een volledig gémis aan petrol doet vreezen, zullen al de lijnen, die met petrol werken, nog enkel vee, eet* waren, brandstof en katoen als goederen vervocren* Eene uitzondering bestaat voor de lijn van Vera-Cruz.: Overwinning der oproerlingen. — Volgens een! telegram uit Nogales (Arizona), hebben de troepen van; generaal Caranza zich meester gemaakt van Nazatlan. Het is do eersto zeehaven die in handen der oproerlingen zou gevallen zijn. De gouvernementstroepen verdedigen de zeehaven van." Guaymas, waar zij belcgerd worden door de oproerlingen, dio met hun geschut talrijke gebouwcn vernield hebben. De belegerde artillerio kan moeilijk weerschieten daar de oproerlingen tusschen do bergen verscholen zitten. Amerika en de revolutie. — Do amerikaansche overheden die 3000 geweeren en een miljoen kardofczen, voor de oproerlingen bestemd, in beslag genomen had-i den, zullen waarschrjnlijk dezen krijgsvoorraad onmid^ dellijk teruggeven. Zulks zal de oproerlingen toelatsnl met nieuwe' lcracht den aanval tegen Huerta'a troepen; door te drijvcn. Verliezen. — In het gevecht van El Puerto bij Tampico werden er 71 oproerlingen gedood. Neergeschoten. — De oproerlingen hebben te Casas; Grande, zonder den minsten vorm van procès, 22 man« nen der bende van Cast-illo neergeschoten, IN HAÏTI Het oproer. — Te Port au Prince zijxi engelsohe en fransche matrozen ontscheept, dio zich gevoegd hebben bij de amerikaansche en duitsche troepen, gelastj met het beschermen der vreemdelingen. Alhoewel in de stad ailes rustig is blijfb de toestand toch nog wankel-baar. Men vreest dat generaal Zamor, die te Port an Prince verwacht wordt, zich met ,g-eweld tôt presi» dent zal doen uitroepen. Sénateur Théodore heeft zicU aaiig'esloton bij generaal Monpla,isir, en heeft zicli zelf aangesteld als ..hoofd der uit.voerende macht. JN PE&V De revolutie. — Woensdag avond heeft lie'fi Natio-n'aal Congres, te Lisna, eene buitengewone vergadering; gehouden en besloten een regeeringskomiteit aan te stellen tôt na de aia.nstaande wetgevende kiezingen. Ko* lonel Benavides is bonoemd tôt voorzitter van dit ko-i miteit. Do peruViaansohe vloot heeft dit. voorloopig be» wind erkend. Président Bilbiirghurst is 'afgesteld. Ko< lonel Bena.vides, voorzitter van het voorloopig bevind,r zal tecelijk het ambt. van minister .van oorlog uitoefenen^ M. .Jozé Patias Manzanilla- is aangesteld als ministei; \-aa bnitenlandsche zaken.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het nieuws van den dag behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brussel van 1885 tot 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes