Het nieuws van den dag

957 0
06 februari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 06 Februari. Het nieuws van den dag. Geraadpleegd op 21 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/tx3513w963/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Dartigsî3 jaargang Nr 32 2 centiemen per nummer Ka» m. TU «KmUC«:•*»*,,, »a ■ ^ -■-■ -y---iJrl.W« .-»/▼■» Vrljdag 6 Februarl 1914 HET NIEUWS VAN DEN DAG Iabonnementen ï ^ pmamlui 4 frank. Pïsjaa*. 8 franjc, ^oor floUand » 11 - ïjor ds anders landen van het postverbond » .20 — !■———■————«mw— i BESTUUR EN OPSTEL ! Zandstraat, 16 TELBFOON 171 gragragnuaw. ii'iiiaaamLJaMsç^uaww DAGBLAD Gesticht door Jan HXTYGHB BUREEL DER KLEINE AANKONDIGÎNGEN : Zandstraat, 6 TELBFOON 7048 aankondigingen : Gevraagds en aangebocien plaatsan. 4e bladz., per kleine regel .. 38 a, In de week. . 60 c. 'sZondags. 75 c. M 's Zondags . <0 c, Yoor 2 groote regels. - ', , _ ledtren regel meer : 30 c. in de week; bladz., per regel 2 fr. en air. 40 c.'s Zondags. Reehterlijkeherstell.,prregel 2fr. Het bespreken der budjetten w Pees jaar begeeren wij meer dan. ooit, dat men n de Ka mex cte budjetten eens grondig bespreke : indien iedereen vaxi gosden wil ware, zou er wel tijd daarvoor kunnen gevonden worden 1 Al een aa-Jeren kant, het volk heeft het recht klaar te zien in de kolossale sommen, die op het ge-woon en iet buitengewoon budjet geschreven staan. De lierais en socialistisohe dwarsdrijvers, die altijd stok-L jn 't wisl stekan en nu en dan door hun jieindig geschreeaw de sehoolwet ai drie voile naanden kebben doen aanslapen, zijn ook ondecr Ht opzicht de ergste vijanden van het land. Vree.-ien zij misschien dat de regeering ean al te ge-nakkelijke zegepraal zqu behalen mat haren uitleg jrer ;s landj? financiën? Vpar wat ons betreft, wg hebben voile vertrou-ren in [het. verstandig bolïear der minïsters, die ledert. 1884 elkaar in liât bestuur opgevolgd zijn: îelgië's voorspoad is grootendeeis aan lien te wijten ; m de eervçlle plaats die wij in den algemeenen lian-lel der wereld innemen getuigt genoeg ten hunnen ; foordeele. Iedereen weet immers dat ons klein ielgië met zijn handelscijfeir van acht miljards en Bit, en ingezien zijne bevolking, aan het hoofd bat van aî de landen : de lastertaal enzer vijanden al nooit tegeli dien heerlijken uitslag kunnen op-iegea.i Alleenlijk i^ het noedig dat wij ailes van nabij sens ondmoeken, al ware het maar om met voile mis van zaken, buldo te kunnen brengen aan rie ze verdient- Het parlementai regeeringsstelsel, lat onze grondwet in België ingevoerd haeft, ver-lischt zuïts; het grondig bespreken van 's lands iomsten en uitgaven zou zelfs de hoofdzaak van e bazigheid der Kamerheeren moeten zijn; en bui-tu al de redens die wij vroeger reeds opgesomd «bben oin i-apper vooruit te gaan in het stemmen 1er sdioolwet en den teugel niet meer vrij te lateo àa de socialistisohe volksbedriegers. moet deze re-len ook in acht genomen worden. Wij mogen onze lationale instellingen niet langor aan zulke onheb-jelijke dwaxsdrijverij prijs geven! BYat gebeurt er inderdaad in de Kataer, sedert 5at de socialisten er ingébroken zijn? tliyilaats vàn ernstig werk ai* te leggen en de iwÏBteMe wetten te bespreken, verspillen dè' sckreeuwers den kostelijken tijd der Kamer, peenlijk voor hun plezier en om de volkslievende fctta, die den minderen man l^vocrdeelen, des « zekerder tegen te houden. Op het einde van den îittijd. die in 1914 uiterst kort zal zijn, liggen dan Ï de budjetten nog ongestemd ; en om er gedaan lede te maken worden zij dan in de gauwte en op fcrmpas afgehaspeld. Wij hebben nog niet ver-eten da.t men verleden jaar, den 22 augusti 1913 i vijf minuten tijds honderd miljoen uitgaven ge-tmd heeft : 20 miljoen per minuut ! Zoo iets " is averdragelijk : hoe kan dit een toezicht over h^t fheer der openbare penningen genoemd wordem? voegea erbq dat er dees jaar zekere bgzon-tre redenen z^n om den toestand onzer finaaioien fi een helder liolit voox de oogen. van het publiek i leggen. net is genoag geweten dat onze blauwe en roode pden in dien kiesstrijd, dien zij hier en daar feds begonnen hebben. aan het volk trachten wij s f tuaken dat do geldelijke staat des lands veel te fflSchen laat. Met allerlei loensche middeltjes heb-en zij zelf, sedert maanden en miiandan, de goede van België's krediet in de vreemde landen Wreden: al betgeen zij al snuffelend in de pa-er® van het Rekenhoï gevonden hebben, hingen i letterlijk aan het klokzeel — iets dat voorzeiker J geen enkel land der wereld zou geduld worden. 'ï strooien zij rond dat er ons nog nieuwe belastin-® te waohten staan, en dat de taksen die de heer ™ verleden jaar heeft doen stemmen, ontoei-[ eQd zijn om in de steeds klimmend© uitgaven ? voorzien. Ons dunkt dat de regeering al die be-couldigingen zonder antwoord niet mag laten: vol-het woord van den goddeloozen Voltaire, blijft r altijd iets over van de leugens die rondgebazuind orclen ; en vermits onze vijanden juist daarom aan lifegen vallen, is het noodig dat de waarheid mj en duidelijk voor aller oogen blijken zou. Dit ™ best in eene grondige bespreking der bud-8,tea geschieden. |ij moeten jten anderen zelf bekennen dat er de voorgestelde budjetten twee zijn, die eene pondère aandacht verdienen en aan het volk vee] ommernis geven : wij willen spreken van het bud-' vaJ1 oorlog en van het budjet van Congo. Over (r* ]aar heeft de heer de Broqueville een hooger 'ziclitskomiteit ingesteld, om aile geldverkwisting - voorkomen en de3 noods streng te straffen. Wij Bsohen vurig dat een waakzaam oog voortaan le^ °Pen.blijve op de krijgsuitgaven, die dit jaar m "n ^y0,611 verzwaard zijn, en daarbij meer Sri ?riljoen op liet buitengewoon budjet ver- nen. Het is schromelijk veel. Het zou ons ook . mishagen indien men ons het laatste woord lut Ze^en over zelîere geldverduisteringen in het »'ia°Pen Van waarover er over - jaajyeedgekla&gd werd Als wij, niettegenstaandç» sa U^f11 een ë?"oot g6tal miljoenen meer moe-înk»F"i en?en om 's l^ds verdediging en onaf-^'eipheid te verzekeren, is het recht en reden er slaarzaam en eerlijk met onze zuurgewonnen ^ngen omgegaan worde. ^ 19 noS eea andere vraag, waarop de minister bnd°r Z0U moeten antwoorden om aile misver-kQ te voorkomen. In de vorige jaren, toen do fr r genecaals nieuwe forten en kanonnen eisch-iWa.WaS er RO°^ middel om het juist cijfer der »V!nv ®:e wet«n: zij bleven altijd verre ondep dirheid om des te gemakkelijker de stemming ta y161 t® persen. Eens dat de besteEin-g««aaa su <i/ï gestemde werkea begonnen wa- ren, kwiamen er dan reusaelitige steerten, die de kosten meestal verdubbelden en somtijds verdrie-dubbelden. Nu dat de miliciewet van den 30 augusti 1913 het « alleman soldaat» ingevoerd heeft, hebben zij wederom de noodige uitgaven en bijgevolg de nieuwe krijgslasten beraamd : hebben zij deze maal de waarheid gezegd en de kosten niet on-derschat? Het ware jammer, indien zij nog eens hunne oude gewoonten ingavolgd hadden : çene ernstige bespreking van het budjet zou aan den minister de gelegenheid geven om het gepast antwoord aan het land mede te deelen. Voor wat het budjet van Congo betreft, daar is een grondige bespreking onontbeetrlijk ; want het ge-droomd goudland, dat België over zes jaar over-nam, is eene doodarme Çolonie geworden, di© ons op aile toonen e.ene jaarlijksche aalmoes afsmeekt. il. de Broqueville had het vroeger reeds laten hoo-ren, en op Nieuwjaar heeft Koning Albert het vlakaf gezegd aan de Kamerheeren die hem hunne wen-solien kwamen aanbieden, ÉBer moet er, volgens de aanduiding %ran den Eoning zelf, kort spel gemaakt worden met zekere nuttelooze uitgaven, die de slechte inrichting der Kolonie te weeg bren^t. Aile prachtuitga.ven, zoodls het bouwen van een palais voor de bureelen van het ministeriei, en een krei-diet van 50,000 £r. voor de voorloopige studiën, die daartoe gedaan worden zoo het sehqnt, moe-> ten ongenadig ingesnoeid worden. In de oongolee-sche zaken hebben wij altijd willen klaar zien; en wij oordeelen dat eene grondige bespreking het noodig licht in die duisternissen kan doen straleru Voorzeker ware zij veel nuttiger dan de uitzinnige dwarsdrijverij en ook de gemeene lastertaal die wq meermaals in de Kamer te hooren ki-ijgen. Voor het goede des lands en der katholieke partij wenschen wij dat onze vrienden in de Kamer den noodigen tijd zoeken en vinden om in het bespreken der budjetten, al die belangrijke inlichtingen aan de regee-ring te vragen. Ons katboliek bestuur heeft niets te verauiken, en mag in voile openhertigheid de zaken zeggen gelijk zij zijn. ^ . Nieuw j aarsf if ten voor des Fass ZEST1EKDE LIJST. — Overdracht der vorige lijsten: fr. 45,657.55; M. en mevr. Pasquier, Leuven, 100; voor het welzijri van den H. Vadér, de H. Kerk en ons Vade-rland, Thienen, 300; twee priesters van het bisdom Docrnik, 50; Dr Franz Guelff, Meix-bij-Virton, 50; P. Par6 en Eh- Masen, Gentbrug.jfe, 200; M. He-ndricks-Vandeluygaetden, Turnliout, 100; M. en mevr. Halleux, Gent, 100; E. H. De Backer, rustend pastoor, Lier, 100; baron en barones de Giey, Gent, 100; de Overste en Zustera van den H. Vincentius, Hanime, 100; M. en mevr. P. M., Gent, 100; mej. de Pélichy, id-, 10U; M. Karel Libbrecht, id., 100; graaf d'Alcantara, Brussel, 100; graaf _ en gravin Goetlials, Gent, 100; graaf Paul Goethals, id., 100;, 't Sinte-Barbarakollegie, id., 100; E. F G. E. D. B., id., 50; mej. de Ghellinek d'Else>-ghem, id.. 50; M. J. Caxdon de Liohtbuer, Gentbrugge, 50; E. H. Longueville, pastoor, en Zuster, Leeuwerzern, 50; mevr. Isidoor de Brabandt, Nevele. 50; Congregatie van Jongelingen, Gent, 60; naamloos, Exel, 50; EE. HI1. pastoors van Goolkerke, Dudzeelev Barnscanelle, Westea-pelle en Knocke, 50; naamloos, Gosselies, 100: een nastoor uit de dekenij van Landen, 20 ; mad. Collin, Earcieimee, 2 ; opdat Jésus het liert van inijn man rake, 2; naamloos, 1 ; voor eene goede gezondheid, Vlamertinghe, 3 ; voor eene genezing, 11,25; A. Dubois, Froidmont, 1; naamloos. Chimay, 4; familie Jacquet, Charleroi, 10; L. V., te II., 20; E. H. Busiau, pastoor, Adinkerke, 20; wed. Byckewaext, id., 10; Hendrik Ratké en Anna Bvokewaert, id., 10; Gérard, Marie, Albert en Hippoliet Rathé, id., û ; eenige godvruehtige parochianen, id., 3 ; M. en mad. Albert Aneiaux, Bernisart, 20. — Totaal fr. 48,209.80. Men kan de inscnrijvingen sturen aa.n het bureel van het blad of aan M. Léo Maîlié, sekxetaris, 7, rue de la Tête d'Or, Doornik. £ ❖ * Bedevaart van de Katholieke Drukpers aaar Rome. — Vertrek den 20 april, terugkeer den 8 mei. — Vraagt de omstandige prospectus aan 't Agentschao François, 45, Noordlaan, Brussel. HIER EN DAAR Consistorie. — Het aanstaande Oonsisfcorie zal plaats hebben met Paschen. Buiten de benoeming der nieuwe kardinalen, zal Z. H. Paus Pius X !nog 60 -nie.awo aaxtsbissohoppen en bisschoppen moeten aaaiduiden. In hst Vatikaan. — Z. Eim. kardinaal Amette, aarfe-bisschop van Parijs, die woensdag te Rome aangekomen is, werd donderdag door den H. Vader in gehoor ont-vangen.De Paus en prins Mapoleon. — Onmiddellijk na de geboorte van den nieuwen prins Louis-Napoleon, zond Z. H. Paus Pius X zijnen zegen aan de ouders. Nu heeft de K. Vader, als herinnering, dea kleine*» prins eene gouden medalie doen toekomen. De koningin. — Van in het begin der week doet de koningin, vergezeld van eene eeredame, elken dag eêne wandeiing in open rijtuig. Donderdag namidda^ ge-schiedde die wandeiing langs de Tervuerenlei tob aaa het Zoniënbosch. Prinselijke geboorte. — Ter gelegenheid der geboorte van hun zoontje, hebben prins en prinses Victor-Napoléon, eene som van 10,000 fr. gestuurd aan M. Rudelle, gewezen volksvertegenwoordiger, om aan de armen van Parijs uitgedeeld te worden. Prins Victor heeft den wensch uitgedrukfc dat die som, door de zor-gen der weldadigheidsburuelen van de 20 parijsche ar-rondissementen, zou verdeeld worden tusschen de be-hoeftige families waar er pas geboren kinderen zijn. . Bij do socialistes. — De algemeene raad der socia-listische partij vergaderde woensdag in het « Maison du Peuple », te Brussel, om de aanstaande wetgevende kiezingen te bespreken. Er is besloten een hardnekkigen strijd te voeren ten voordeele der grondwetsherzieniag. (Denkelijk laat het « petitionnement » reeds de oorèn hangen.) Verder werd er nog beslist dat men met woord en schrift de katholieke regeering moet trachten hatelijk to maken bij het volk. Op leugen en laster kornt het natuurlijk niet aan, hoe meer zelf er gelogen, gesmaad en gelas te rd wordt, hoe' liever de roode « eerlijke ï politiekers het hebben. "t Ergste is dat hua haring bij [ t et volk niet meer braadt 1 M. de Broqueville. — M. baron de Broqueville^ voorzitter van den mini9berraad, die een paar dagen ziek geweest is, is thans zooveel als hersteld. Landbouw en openbare werken. — De middenaf-deeling, gelast met het onderzoek over het budjet van landbouw en openbre werken, hield woensdag hare laatste zitting. M. Raemdonek gaf lezing van zijn ver-slag en der antwoorden van den minister op de vragen door de afdeeling gesteld. De verslaggevar keurt de herinrichting goed van het korps van bruggen en wegen. Een oog iîi 't zeil! — De werklieden van den buiten, die elken dag Dflar de steden komen om er hun berood te verdienen, zullen goed doen een oog in 't. zeil te houden. Hunne gezworen vijanden, de sociaiisten, hebben zich voorgenomen onder die monschen eene ve.rvvoed.e propaganda te maken voor de roode syndikaten. Ze zullen natuurlijk getne middelen spa^ren om hun opzet door te drijven; naast ondarduimsshe werking zullen ze de vleierîj stallen, en zich pagçn te doen doorgjaan voor de eenige ware vrienden der buitenlieden. Gelukkig weten deze laatsten hoa zwe^ar de roode volksbedriegers wegen, en ze zullen die kwakzalvers dan ook ongenadig afschepen. De socialisten, die hun krediet verloren hebben bij de weikers in de steden, zoeken nu hunne verliezen aan te vullen onder de buitenmenschen. Dezen zijn veel te brtfaf en te detftig om in oanraking te komen met kerels.die hen altoos met de g«meenste soheld-woorden en beleedigingen bejegenden. Men begeeft- zieh niet in een midden van wolven, die er op uit zijn u te veralinden zoodra ze u goed in hunne klauwen hebben. Dtaarom herhalen we nogmaals aan onze brave buitenmenschen die in de steden arbeiden: « Een oog in 't zeil en den vijand op eerbiedigen afsband gehou-denl >, De mijnwerkerspensioenen. — De bijzondere kom-missie van den Senaat, aangesteld om het wetsontwerp op do mijnwerkerspensioenein te onderzoeken, is woensdag bijeen geweest. Men besprak vooral de cijfers, mee-gedeeld door het ministeri© van nijverhedd en axbeid. De kommissie zal binnen veertien dagen nog eene laatste zitting houden om het verslag van M. de Ghellinek te bespreken. Dat verslag is zeer uitgabreid en geeft vol-ledigen uitleg over de i'inancieele gevolgen van, het wetsontwerp. P&leizenkoorts. — 't Is niet alleen in België dat de Bocialisten aangetast zijn door de paleizenkoorts. Te Berlijn doen de « arme proletariërs s een sohouwburg bouwen, die zoo maar 7,500,000 fr. zal kosten en die in september aanstaande moet ingehuldigd worden. De arme wroeters van socialisten, die met holle maag het reusachtig paleis zullen gaan bewonderen kunnen hunnen buik vullen met do gnsdachta dat het gebouw hun tqahoort! De voeding1 der soldaten. — De regeering heeft 525,000 kilos argentijnsch vlêesch besteld voor de voeding der soldaten. 't Is maar eene kleine hoeveelheid, als men weet dat er verleden jaar in h.et leger rond de zes millioen kilos vleesch verhruikt werden. De regeering heeft gezoxgd dat er te Antwerpen reusax^htigo nieuwe ijskassen zijn, om er overgroote hoeveelheden vleesch te kunnen bewaren. Men verzekert dat, tij-dens de aanstaande bespreking van het budjet van landbouw, men de doelmatigste middelen zal onderzoeken voor den invoer van vreemd vleesch voor de volks-voeding.De lord-mayor te Brussel. — De lord-mâyor van Landen en 25 gemeenteraadsleden der engelsche hoofd-stad zullen in den aanstaanden zomer een bezoek brengen aan Brussel. Ze zijn uitgenoodigd dqou hat gei* meentebestuur. Geen staking. — « Vooruit * Weet te vertellen dat al wat er gezegd is over da staking der cokedra-gers in de gazfabriek te Gent^ leugens zijn. Er is geen staking geweest, zegt het blad. Dan vinden we toch aardig dat de « Peuple > over eenige dagen de verdediging opnam van schepene Anseele, en ver-klaarde dat deze .er nie"t£ kan aan doen dat de coke-dragers geen loonopslag kunnen bekomen. Is er geene staking geweest, iets wat nog te betwrjfelen valt, dan heeft er toch wel iets geruischt. Heel waaxschijnlijk zal het weer met een krachtigen duw van een ijzerèn arm in een doofpot terecht gekomen zijn. Het proce3 Colîs. — Heden vrij dag' moest het procès opçeroepen worden, door M. CJolfs, volksvertegenwoordiger, ingespannen tegen de stad Brussel ten^ gevolgo den laffen aanslag waarvan hij eenige dagen voor de wetgevende kiezingen van 1912 het slachtoffer was. Kracntens eene overeenkomst tusschen de betrok-ken partflen, is de zaak uitgesteld tôt vrijdag 27 februari. Ontslagen. — De minister van financies heeft zijnen (bollega van posten en telegrafen verwittigd dat d.a brigadiers telefoon- en teelgraafplaatsers, zoowel als dp eenvoudige werklieden, voortaan zullen ontslagen zijn van de personeele belastingen. Ze zullen op dat punt ge-rangschikt worden onder de personen, die van de belas-ting ontheven zijn. krachtens de wet van 18 juli 1893. Dezen die in 1913 betaald hebben, zullen hun gelcj terug krijgen. Verkocht. — Te Gent wordt er algemeen verteld dat het socialistisch vlasfabriekske !< Nouvelle L-inière du Canal i> verkocht is. Er wordt niet bdjverteld hoevee] de verkoop opgebracht heeft, of er winsb ofwel verlies aan gedaan is. Men denkt algemeen dat de ophrengst van den verkoop zal verdeeld worden tusschen al de leden der gentsche roode cooperatieven, die toch gô-woon zijn uit ailes dubbel en dik winst te trekksn. Goede maatregeï. — De minister van spoorwegen is van zin in zijn département een nieuwe maatregel in te voeren, die zeer voordeelig zal zijn voor den dienst. Voortaan zou het personeel van den uitbatingsdienst aangeworven worden tusschen de agenten, die door het ambt dat zij bekleeden volkomen op de lioogte zijn der moeilijklieden van gezegden dienst. Om der wille van het smeer... — Het internatio-naal bureel der sociaiistiscke partij heeft werk genoeg niets dan om te trachten de geschillen en de scheuringen, die overal in de partij ontstaan, bij te leg-gen. Pas is er in Frankrijk eene groep die zich losgerukt heeft en zelfstandig wil handelen, of nu is er weer eene scheuring in Rusland, Hier in België moeten de leiders voortdurend op de teenen staan, om een schijn-vrede in de partij te kunnen heliouden. Men weet dat te Gent do poppen reeds herhaaldelijk aan 't dansen gingen, en ze zijn er venre van uitgedanst,want zeker is het da,t er daar iets broeit dat eens voor goed zal losbreken. Do misnoegden zieu dat het altijd dezelfden zijn die gaten in den kaas boren en er hat vet uifchalen. Ze wenschen dat nu eens de beurt aan anderen kome, ^«oraleer de roode kaas van al zijn vet ontdaan is, De slaapziekte in Congo. — De slaapziekte woedfi nog altijd te Oud-Kasongo (Maniema), te Lukulu. (Urua) en te Maria-Moba. Op andere plaatsan is ev eene merkbare verbetering waar te nemen; de missie van Mpala, die op het punt was gansch uitgeroeid ta worden door den geesel, begint te herleven. Dat is ta danken aan de missionarissen, die onverpoosd ieveren aan het uitvoeren van gezondmakingswerken. Te Mpala hebben zij 25 hectaren rietgewas vernield ; op den oever der Tanganyka en langsheen de Lufukorivxer ziet men thans uitgestrekte landerijen, in weeldarigen bloei. UIT DEN VREEMDE IN FRA.NJCÎHJIL Een brief van Pius S. — Ter gelegenheid van den laatsten Kerstdag, schreef Z. E. kardinaal Amette, aartsbisschop van Parys, een brief aa.n den Paus, waarin hij zijne hoop te kennen gaf in den loop van H jaar 19-14. de basiliefe van het H. Harfc te Montmartre t? zulien inwijden. Mgr Amette heeft nu den volgendea eigenhandigen brief van Z. H. Paus Pius X ontvangen: Met groote vreugde hebtoen wij uwen brief gelezen; hij is nog eene getuigenis te meer yan uw diepairi eerbied voor ons en geeft ons nieuwe ©n troostenda blijken ran den trapsgewijzen vooruitgang van 't katho-liek herlevën in Frankrijk. Niets ligt ons inderdaajd^ meer ter harte dan het heil der Kerk in Frankrijk, en sedert lang trachten wij, met vaderlijke bezorgdheid, jn hare opbeuring ta voorzien. Wij denken vast dat gij het ware heelmiddel weldra vinden zult in hob lalminnend Hart van Jésus, waaraan, zooals ge het ons herinnert, heel het batiholieke Frankrqk toegewijd] is in het vermaarde heiligdom van Parijs. » De H. Vader schenkt ook zijnen apostolieken zegani aan kardinaal Amette, aan zijne geestelijkheid en aan de kudde die hem toevertrouwd is. De fransch.0 suïîragèt jen. — Tôt hiertoe eischen de fransche suffragetten het stemrecht door rustiga betoogingen. Dit jaar zullen zij krachtdadiger optredenl en, gansch Frankrijk door, hunne inschrijving op do kiezerslijsten eischen. Te Parijs zijn zij reeds volop met hunne nieuwe propaganda bezig; in zekere departementen worden hunne namen ingeschrevan ; in andetre scheept men de suffrggetten vriendelijk af. De aanslag tegen Cherif pacha. — Woensdag namiddag heeft de onderzoeksrechter, gelasb met da Baali van den aanslag tegen Cherif pacha, te Parijs, een bevel tôt niet vervolging ten voordeele van IskendèE bey afge>leverd. Deze is bijgevolg buiten de zaak gesteld, 1JST DUITSCHLAND De engelsch-duitsche betrekkingen. — Woensdag, 'tijdens de bespreking over het budjet van zeewezert, in de bomtnissie van den Iifijksdag-, heeft M. von Jagow,, staatssekretaris voor de buitenlandsche zaken, ver-klaard dat de totrekkingen tusschen Duitschland en' E'ngeland als zeer voldoende mogen bescho-uwd worden, en dat de betrekkingen tnsschen de twee nii« nisteries vertrouwend, loyaal en toegevend zijn. Men weet dat er tusschen Etageland en Duitschland een naiever lbestaa.t ter willa van de wederzijdsche/ vlclen. Daar niet alleen Engeland, maar al de groota megendheden, hunne vloten versterken, volgt Daiitsch-land dit vcorbeeld, zonder bijbedoeling of vijandscha.p jegens Engeland. IN ENGEZ.A.ND De suïïragetten. — De suffragetten gaan voortl met hi-and te stichten om propaganda ten voordeala van het vrouwenstemrocht te maken! Woensdag heuben zij te St-Fillaut, in het graafschap Perth, een huisi vol kostelijke meubelen plat gebrand, toehoorend aan den voorzitter van den Anti-suffragistenclub. IN ITJLLIE Wat de oorlog kost. — Da rekening der uitgaven voor de bezetting van Libye en van de eilanden 'dep Egeïsche Zee (tripolitaansche oorlog) werd woensdag; op het bureel der italiaansche Kamer neergelegd. I)e uitgaven beloopen 1 miljard 149 miljoen 757 duizendi 564 frank, waarvan 903,891,638 voor Oyrenaïka en Tri-politanië en 21,857,809 fr. voor de bezetting der eila,n-Iden van do Egeïsohe Zee. In de hoofdsom der uitgaven zijn ook begrepen de kosten vërwekt door de internationale gebeurtenissen: 3,351,123 fr. voor Albanie eij 50 miljoen betaald aan het beheer der turksche open-bara schuld. IN SjPA-NJE De wetgevende kiezingen. — Do minîsterraad heeft de wetgevende kiezingen vastgesteld: den 8 meert voor de Kamer en den 15 meert voor den Senaa.U De nieuwa Kamer zal den 2 april vergaderen. IN JPORTUGA.lh De ministerieele krisis. — De ministerieela krisia duurt nog altija voort. M. do Arriaga, président des portugeesche Republieik, heeft nu M. Bemardino Man cliado gelast voor een nieuw ministerie te zorgen< M. Machado heeft ûe taalv aanveard. Men is benieuwd te weten of hij zijn© zending tob een goed einde zal kunnen brengen. IN MEXICÔ Een bode naar Europa. — Juan-Sanehez Azcona, de bijzonderste luitenant van generaal Caxranza lei-der der mexikaansche revolutie, is met eene diploma-tisohe zending naar Europa gekomen. Woensdag avond ontscheepte M. Azcona, vergezeld van zijne vtouw en zijne vier kinderen, te Lo Hâvre, en jis onmiddellijk naar Parijs vertrokken. IN FERU De militaire opstand. — D» aanval van lïet paleis van den présidant begon woensdag morgend, ten 4 1/2 ure Het geiweervuur wekte duizenden inwoners, die,, verdwaasd van angst en schrik, uit de huizen vluchti ten. De soldaten losten salvos in da lucht om de( samenscholing der menigte te beletten. Een burger werd, aan zijn venster, door een kogel gedood. De opschud-. ding in de stad was onbesclirijfelijk. De banken en de winkels zgn gesioten. De président Billinghurst is in hechtenis genomen en naar Callao gevoerd. Hij zal1 uit Peru gebannen worden. M. Billinghurst. De gevangen genomen président Billinghurst is de zoon van een engeischman, doch hij is. geboren in Peru. Hij nam een ieverig deel aan da oorlogen tusschen Peru _ en Chili en .is burgemeesteï geweest van Limai, Hij werd tôt président gekozeni in 1912. Dokter August Durand, die zich van heb bewind heeft meester gemaakt, heeft verseheidenei oproerèn bestierd en in 1909 tegen président Leguia gestreden. Durand werd algemeen aanzien als den aanvoerder der beweging tegen président Billinghurst. Deze had zich veel vijanden gemaakt met allerlei hervormingen te willen in voeren.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het nieuws van den dag behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brussel van 1885 tot 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes