Het nieuws van den dag

1241 0
03 februari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 03 Februari. Het nieuws van den dag. Geraadpleegd op 21 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/ft8df6m98c/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

HET NIEUWS VAN DEN DAG Iasonnementens 4fraafc 8 fraaS. Toor aolland » * " 41 — Toor de andere landen van heî postverbona » .20 — BESTUUR EN OPSTEL î Zandstraat, 16 TELEPOON 171 DAGBLAD Gesticht door Jan Hu ïGHE bureel, DEP. KLEIÎÎE AANKONDIGIHGEN : Zandstraat, 6 TELEFOON 7948 AANKONDIGINGEN s Gavraasda en aangebodan plaatsen. 4e bladz., per Uleine regel .. S8«, In de week. . 60 c. 's Zondags. . 75 c. Id.,'s Zondags . ; 40 e. voor 2 groote regels. ' Icderen regel meer : 30 c. in de week ; bladz., per regel* „ 2 fr. en 3 fr, 40 c. 's Zondags. Rechterlijke herstell., prregel 2 ff. Il De handel in vijffrankstukken De vijffrankstukken wegen zwaar, en zulkfe vrachten I Lia lastig om dragen. Een enkel stuk weegt 25 gram-I Jeu Om een gedacht te geven van het gewicht dezer >5 ^H geH'rtachtea, halen wij hieronder do volgemde bereke- I ping aaIL: .. Gewicht de® Getaî _ . . ■ 5 frankstukkeD stukken .Weerde in frank ■ h; grammen 1 •< fr". 5 ?> ^HlOO çrammen 4 20 1000"gr. of 1 kilo 40 200 <;'■ 25 kilos 1,000 5,000 ■ 100 kilos 4,000 20,000 «■iOOOHios 40.000 200,000 sa ■lôOOO kilos 200.000 één miljoen ^■{00000 kilos 20 miljoen honderd miljoan I Dj belgiselie ijzerenwegen hebben altijd het vervoer ■B meer dan 25 kilos, dus 1,000 stukken of 5,000 fr. ^ ^'er per persoon verbéden; de overtreders werden hun ■msabcnnement aa,ngesla.gen ©il met zware boete gestraft. ■ £r is altijd middel nog een tainelijk getal stukken in de ■tleederen weg te stoppen, doch de geldhandelaars wor-Hd:a mêt een kwaad oog aanzien en streng behandeld, Mswb-t zij goed behooren op te pâssen om volslagan ■met ailes in orde te zijn. I De kuidigs wisselkoers Parijs aa.n 6 p. d. staat biui-■tagewoon hoog, en versehaft praohtige winsten aan Hde geldhandelaars. ■ D»ze wisselkoers is niet altijd zoo voordeelig. De ^■liddelkc-ers in de laatste jaren bedroeg: 2 1/4 à 3 p. d. Ht;." 1906 tôt 1909; 3 1/2 in 1910 en 1911; 4 1/2 in Hl91?. Dat- zijn de middelkoersen over geheel liet jaar. op sommige tijden de koers aan C à 7, of san i 1/2 à 1 3/4 stond. In october 1911, het oorlogsgevaar tijdens de zaak van. Agadir, deed Hiie vrisseïkoers tôt 8 p. d. opstijgen. H Le de wisselkoers Parijs rond de 4 p. d. draait. Htiie vijffrankstukken worden reeds met treffende winst onze Zaiderburen overgedragen. In 1913 was het ■rolop kermis voor onze geldhandelaars ; de wisselkoers Hfcijs stond geheel het rjaair rond de 6 p. d. Het was ■î-' jaar door eene eindelooze processie van geldhan-■Itbars zuiderwaarts naar de nationale bankhuizen der ^^Hr-n;che grenssteden. Hoeveel zilveren « wagenwielen » ^■rerdcn ia 1913 naar het zuidem en tôt over de grenzen ^R-Told'l Men schat hun getal op 50 à 60 miljoen vijf-■fakstukken in 1913 uit België naar Frankrijk ver-j. dit is voor 250 à 300 miljoen frank! " ee:Jhandel, ingezien den hoogen wisselkoers, HlEemt raa dag tôt dajg eene ontzaggelijke uitbreiding ■eu versohafb sohoone winsten. Doch, deze handel wordt nadeelig voor de Nationale Bank van België, I® ^^Hjnelke verpliclit is kolossale hoeveelheden dezer wég-J fijifiankstukken aan de franseho banken terug 5 naîir België te doen teriigvoeren. De wet ® de Xationale Bank altijd genoegzaam munt- ■* .in tas voorhanden te hebben om aile aan- achter zilverstudcken altoos en onmiddellijk to Daarorn. ten einde ha,ar uitsreputten munt-■worraai te vernieuwen, koopt de Bink met grooten ^ jMrlijks cntzaggelijke hoopen vijffrankstukken in ^ Nationale Bank heeft vijffrankstukken aan dç> 91 ^^Ho!n 03113 'erilggekocht voor 184 miljoen frank in l' ,voor 129 miljoen in 1911, en voor 2G2 1/2 mil- ■* rar^: ia 19121! Het bedrag voor het jaar 1913 ■j 00= aangekondigd, doch het zal verschrikkelijk i "joopen, om reden van den hoogen wisselkoers ■*v ^^■Ç™rende heel het verleden jaar. Deze 262 miljoeq ^Fincrmont in 1912 uit IYa,nkrijk teruggekochtf, dit is ■ 400 duizend vijffrankstukken. en weegt ■ri t '0ttl^ eindelooze trein va.n 131 wagons W;:rMkstnkken I ! De vervoerkosten beloopen hoog, maa,r ^ der te betalen premie van den frânschar)-rea, veroorzaakt nog veel grooter onkosten. Onze adl ®ank is genoodzaakt deze miljoenen terugge- s'ikken aan de fransche bankhuizen te betalen e' ran wissels op Parijs. door haar met opleg der viadei1 wisselkoers Parijs aangekocht. Alzoo 0aalc BlIlk vaja België ondergaat schromelijke Bl lezen «ûor het opleggen der premie voor hare torug-HLp1} ,r zilverstukken door de geldhandelaars met BbI,C-■ 'ns' naar Frankrijk overgebracht I Deze land-onzei' vyffran]cstukken veroorzaakt jaarlijks K, "'rçke onkosten van terugkooping, da.t' de Banl; HÙ ^ • ên re^en. OT6r dezen toestand klaagt ; zij zou Ile J81111® .drœfheid die ontelbare geldhandelaars naar ■ fan 7;ien vliegen, en hare aktionai-isseia zouden H i-, S^e <iaaxtoe een handje leenen! Hb::;] if ♦de voorsclîriften van het Latijnsch Muntver-K j *1 slaan van nieuwe Ivijffrankstuklcea in de ■Van af en klpfc verboden sedert het jaa.r 188G. h 'lee^t Êelgië voor 495 miljoen frank vijf-?eslagen, waari'an voor 13 miljoen werden ■i«n d t • ni11 verni.e^?d, zoodat er nog voor 482 mil-Bltà v v miljoen vijffrankstukken overschieten, ^Keafmnt n <^a'' ^e<^sndaa^?s ongeveer voor 350 mil-Bliil; m ™lker stukken nog in den omloop zijn, name-lit d» 1 ■ mili,()elL oas land, en voor 200 miljoen H^ïoucIb ta^en van het La.tijnsoh Muntverbimd, ■Kaiilin rm -frankl1ik- Bijgevolg, men sohat da.t vooj Hlocs vJr?6? lrailK.0:aze:r kelgische vijffrankstukken spoor-I De t z'^n' ^aar zijn deze miljoenen naartoe? Bli''li tr il „ 3 in K wageilwielen s, zullen wel doen ■îroote want hun winstgevand bedrijf dreigt Bllsrkn? rpalen te zieîl oprijzen. Meoi spreekt vaa WarsteomMitregele:a te treffen om uit.voej R«Uiek ta661, -^®F belgische spoorwegen komt juist het ^■{eldstuHrp venrit-t%en dab de pakken of zakken mel koon -n voor';aaa 0al1 gansch bijzondere tarieven vanlJTare:nveri!!oel' e:n aaû zekere sfcrengo voorwaar-H , hot v Vee,rc^ng zullen onderworpen zijn. Daarom B^&Staio- steloos vervoer der geldpakken in de spoor-^B^chaft ??> V°?Jureizigers vaa af 1 fe!b™ad 1914 af. H 2ji \ Seldhandelaars zullen leelijk in nesten zit-f ^Hte 'voeL ^ ? gedwongen worden met hunne vrachten . ^Kte workenl pen> of m6tl automobielen en rijtuigei ! onz© Nationale tfajnkh.uizen: niet alge- " ^■(keren ^^Igen zouden de handelwijze vai ■"'ttetslinr, estuurder aan dewelke eene aanvraag tôt ^B?001 znllE^Va?- "i000 fr., dit is 1,000 vijffrankstukkein, \ ^B^stsardw ,Se^handelaar werd ingediend. Dez< ; ^BWde zih-f6 f0<?, 31111 zijn bediende de duizend ge * ^H^tekeuriB- 81S * 'v''oora,%aall<îelijk één voor één zeei ^K6srw. om tDa tellen, daarna ieder stuk drie vioi dioh?K-^Ve^dei1' te ^raaien en te keeren, en var I Hki te onderzoeken of hoegenaamd niet! " vj , . *. ^ korfc of te lang was, noch .schram t houd™' ®eruS8 keeren elk stuk vlak voor het lich ■ ((jli.®,!® weten of de kleur en de glans niet ■elijk od iiof ^eten; eindelrik ieder « wiel » herhaal 6n j m?rinerblad te laten vallen om de hel ûe zjnaerjng yan den zilrerklaïik patuwkeu rig gada te slaan!! Na tijdverloop van eene geslagen; uur waren nog goen dertigtal vijffrankstukken vertrek-kensweerdig verklaard'l Ëdoch, de geldhandelaar was reeds lang de gaten uit, hij sprong de deur van de Bank uit den haak, vluchtte weg als een hazewind, en liet de gevraagde vijffrankstukken in den brand! Deze bestuurder was een heel nauwgezet heer, die over zijn herte niet krijgen kon één enkel vijffrankstuk te lossen, vooraleer de overtuiging te hebben dat het wel volstrekt zuiver, rein, ongeschonden, helderklinkend, kcirtotu een echt « bijoutje » was 1 ! Met nog eenige zulkscortige nauwgezette bestuurders in onze Nationale banken, de handel in vijffrankstukken ware; rap naar de knoppenl! HIER EN DAAR Aan het Hoï. — De koning en de koningin zullen donderdag een groot galadiner geven ter eere van den Iduitschen gezant te"*Bïussel, M. de Below Saieske. Bals aan 't ïïoî. — D)e koning heeft fcesloten in de salons van het koninklijk paleis,^ te Brussel, twee nieuwe bals aan te bieden. 't Zullen eigenlijk geene Hofbals zijn, daar de koning wil dat ze niet het ininst officieel karakter liebben. Ze zullen aangeboden worden aan de jonge lieden, die ten Hove voorgesteld werden bij de laatste bals. Het eerst© dansfeest zal plaats hebben den 21 februari. De belissing van den kotning zai door den blusselsehen handel met genoegen vernomen worden. Wijlen Leopold ïî. — Men weet dat er een natio-naal komiteit bestaat, voor doel hebbend een gedenk-teeken op te richten aan wijlen Leopold II. Binnen kort zal er eene nationale inschrijving geopend worden. Het komiteit heeft het gedacht opgevat aan Leoj>old II te Brussel een ruiterstandheekl op te richten; waar het zal verrijzen, is nog niet vastgesteld. Sommigen oordeslon dat het beeld zou , mceten geplaatst worden in net Jubeljaarpark, nabij den pra,alboog die door den a.f-gestorven koning opgericht is. Anderen meenen dat het beter zou staan op de Paleizenplaats of op de Poelaert-nlaats, vlak voor het justiciepaleis. Men zal dus mceten zien dat men daarover t'akkoord geraakt. 2>o noorweegsohe stallen to Oostende. — Op verzoek des konings heeft de regeering besloten een deel der noorweegsche stallen, door Leopold II te Oos-tendo opgenclit langsheen de Koninginnelei, te veran-deren in zeevissclierijmuseum. In de zijvleugels zou men kunst- en koloniale tentoonstellir^en houden ; het eigenlijk muséum zou ingericht worden in het middengebouw en in de gaanderijen van den eerekoer. Ilet ander ge-deelte van het groot gebouw zou dienen als wïtpcn-magazijn Man het garnizoen. Va.n nu af reeds hebben de pecrden en de voertuigen van het 3e linie er een on-derkomen gm'ondea. Léger en godsdienst. — De ministor van oorlog in Turkije hetft volgenden omzendbrief gezonden aan de legeropzieners en bevelhebbers : « Ik ben stellig over-tuigd dat een leger zonder godsdienst geene goede vrnch-ten kan «Jwerpen. De godsdienst en het geloof zijn de eerste faetorcn die den soldant moed inboezemen, en die hem zonder moeite al de opofferingen doen getroos-ten vco1- zijne plichtvorvulling. De godsdienst, die onlegt een onbe?proken gedrag en een onberispelijk geweten te hebben. is voor het krijgsleven het zedelijk middel der ecnheid van werking. Bijgeivolg eisch ik volstrokt dat ieder soldaa.t, muzulman of christen, stipt zijne godsdienstplichten volbrengs. Ik bevoel ook aan de ovei^ sten ta waken dat geen enlcele zijner ondergescbikten ziijne godsdienstplichten verwaorlooze. » Toen de bél-gische minister van oorlog aan de soldaten aile gemak verleende om hunne godsdïensplichten te kwijten, riepen socialisten er; liberalen om het hiardst dat hij een aanslag pleegde op de vrijheid van geweten. Wat zou het zijn moest M. de Broqueville het voorbeeld volgen van den turkschen minister van oorlog? Te Aalst. — Zonctog hielden de liberale afgeveer-digden der vijf kantons van het arrondissement Aalst zitting, om de aan te nemen houding te bespreken voor de aanstaiande wetgevende kiezingen. Alhoewel de kantonale afgeveerdigden van G-ee'raardsbergen en Ni-novo hardnekkig aandrongen voor het sluiten van het kartel met de socialisten, weid liet verworpen met 123 stemmen tegen 36. Daarna hebben de afgeveerdigden de kandidatcn aiangeduid. Kai-tsl verworpen. — Men weet dat1 de liberalca van het arrondissement Zinnik reeds ean knieval gedaan liadden voor de socialisten, en zich tevreden wildea stellen met de tweede en de vierde plaatsen op da lijst. De socialisten hebben niet willen toegeven; ze wilden enkel en alleen de dende plaats afstaan. Zoo diep lieten de liberalen zich niet vernederen, want dan hadden zij - geene kans een mandaat te veroveren. Zon-dag hebben zij het kartel verworpea en onmiddellijk hunne kandidaten laangeduid. Eereteekens. — Het département van oorlog heeft besloten dat de burgerlijke agenten van het leger: be-dienden, werklicden, enz„ die geen recht hebben op de nijverheidsdekoratie, de burgerlijke iuedalie zullen lcrij-een. M. de Broqueville zegt in zijnen omzendbrief dat ei geene enkele bediening, hoe ncderig ze ook weze, en die gedurende langen tijd met iever en verkleefdheid uit-eeoàfend werd, zonder belooning mag blijven.. Eeno groote meeting te Antwerpen. — Zondag kniddag liad in de çrooLc zaal van den Katholieken Burgerlrring, te Antwerpen, eene groote volksvergade- - ring plaats, belegd door dea Nederduitschen Bond, de machtige vereeaiiging die het vaandel der oude Meeting-partij nog immer hoog houdt. Vier duizend personen woonden deze vergadering bij waar MM. Van de Perre, Adelfcns Hendcrickx, Frans Van Cauwelaert, volksver- • tegenwccrdigers, die krachtdadig verzet aanteeikenden tegen de stemming der Kajner over de vlaamsche amen-denaenten der schoolwet, geestdriftig toegejuichf wel-- . den. De namen van MM. Po-ullet, Woesto en îf-obels werden uitgejouwd, alsook deze van MM. Segers en De Meester, volksvertegenwoordigers van Antwerpen, dit ; de wijziging Nobels bijgetreden zijn. M. De Meester had. een brief gezonden waarin hij uitlegt da.t hij de wijziging Nobels mede onderteelcend > en gestemd heeft, na. de zekarheid bebomen te heb-■ ben dat elke andere wijziging door de regeering zoï • afgewezen worden, en de intrekking van de schoolvvet voor gevolg zou gehad hebiben. t Er werd besloten oene depecihe vali: proitestatie aar i de regeering te zenden, en de hoop uitgedrukt dat de vlaernsche gekozenen, die hunnen plicht vergeten lieb-t "ben, tegen de tweede stemming over de sclioolwet, J t.ot het vlaamsche volk zouden terugkeeren, dat zi - ncic.it hadden mogen verîaten. HeU was met deze woorden dafc M. .Van Caixwelaerl - zijno redçivaerjiig sloot, Verdedigers dei' ontncht. — De kommissiei van den duitschen Eijksdag heeft een voorstel" onderzocht, uitgaande van de katholieken, en dat voor doel heeft den verkoop te verbieden van al de stoffelijke middelen die de ontucht kunnen in de haad werken. Verschei,-dene sprekers deden uitschijnen dat het getal çeboor-ten in Duitscliland op onrustbarende wijze vermindert. De voorzritter van het gezondheidsambt van het keizer-rijk zegde dat er krachtdadige maa-tregelen dienen ge-nomen te worden: « 't zou eene misdaad zijn lijdzaine toeschouwers te blijven van den voortgang der kwaa.1. j> De socialisten alleen hebben zich vijandig verklaard aan liet voorstel. Dat is niet te verwonderen; 't was zelfs te verwachten, want overal tre-den zij op als ver-dedigers der ontucht. Dat proper stieltje zal hun door niemand benijd worden. OntgoooheM. — Sprekende over do nienwe lasten die te Gent zullen ingevo-erd worden (1,270,965 fr. voor 15,000 belastingbetalers), zegt de « Waar'aeid: « Er was een tijd da,t wij, en a.l onze vrienden, bij elke vermeerdering van la,sten. on.s en anderen ko-n-den troosten met de hoop: dit zal beteren met en door do socialisten. Helaas, die illusie is ons ontno-men! Sedert een jaar O'f vier zien wij de socialisten (?) aan het werk, en zij zijn geen zier beter dan de ancieren. En als zij niet beter zijn, zijn ze slechter, omdat zij de pretentie hadden zich op te wc-rnen als herstellers va.n misbruiken e:n geldverspillingen. Meer nog dan anderen kebben zij ons bedrogen. i> 't Xs wel zoo, de roode wereMbervormets zijn de onbesc,haamdste- volks-foppers die men zich kan voorstellein. de nieuwe turbineboot « Ville de Liège ». — De paketbcotdienst van den Belgischen .Staat is met eene nieuwe eenheid: « Ville de Liège » vérrijkt, zoo-da-t liet aantal turbinebooten voor het vervoer der passagiers tusschen Oostende-Dover, nu vijf bedraagt. Het nieuwe vaartuig, in dienst gesteld op 14 januari 1914, komt uit de Cockerillwerven ; het werd op 24 december 1913 onderworpen aan proefvaarten die be-stonden uit zes achtereenvolgende tocliten met voile kracht der macliienen tusschen de lichtschepen « .Westi-Ilinder » en « Euijtingen ». Gedurende die vier uren lange proef, welke voortgezet werd bij zeer onatuimige zee en sterke bries, bleek de boot c very handyship », zonder dat de officieele keur-raad op den minsten hinder kon wijzen. De pa-ketbôot werd bijzonderlijk voor den winter-dienst gebouwd; met dat doel werd haar bovenbouw ruim versterkt, zoodat zij, bij elke gesteldheid der zee, eeno snelheid van 22 tôt 22 1/2 knoopen kan behouden en de overvaart op gemiddeld 3 uren kan afleggen, wat als hoogst. voldoende moet aanschouwd worden: De « Ville do Liège- » is 313 voet of 95.400 meters lang en heeft een diepgang van 9 voet 10 duim. Zoowel onder oogpunt van de binneninrichtingen ea de pracht der kajuiten, salons en vertrekken, Ten ge-bruncp vati dé' passagiers, îs do boot met dézelfde onberispelijk© zorg afgewerkt als de andere paketbooten der vloot, welke in dit opzicht eene welverdiende faam genieten. De reddingstoestellen, als: sloopen, vlotten, dekbanken met luchtkasten, keursen en boeien, inaken eene volieaige instrusting uit, welke gansch beantwoord aan de laatste vereischtan van het Board of Trade. Daarenboven is de romp onderverdeeld in tien a-fdeelingen, welke ge-scheiden zijn door waterdichte schotten die tôt boven de lastliin reiken, of voorzien zijn van deuren van het Stone-Lloyd stelsel met hydraulische bediening; deze bediening geschiedt van op de stuurplaats en wordt door een aanwijsbord gecontroleerd. De hoofdzakelijke nieu-nngheid aan boo/d van die boot ingevoerd, bestaa.t, in het aanbrengen, in het onmiddellijk voor de stookplaats gelegen ruim, van watertanks van bijzonderen vorm, verzonnen door den heer Frahm, tôt het verminderen van de slingering. De « Stad Ant'werpen. » — Na de gebeurtenissen die zich bij de indienststelling der nieuwe turbinepaketboot « Stad Antwerpen » \oordeden en die men klaarblijkelijk erger heeft voorgesteld dan zij werkelijk waren, is het oogenblik daar om aan de trouwe cliënteele der lijn Ocstende-Dover mede te doelen da.t het Cioel, welk het Beheer van het Zeerwezen beoogde toon het dit nieuwe type van boot liât bouwen, bereikt werd. Dit doel bestond in het maken van een stevig en dege-lijk beschermde schip, dat tegen de inslaande stort-zeeën zou bestand zijn, zoodat liet zelfs bij het slechte weder gedurende den winter de overvaart op den gestel-den tijid zou afleggen. De stormwind, die op 3/4 december laatstleden in het Kanaal woei, gaf aan het nieuwe schip de gelegenheid te bewijzen dat het volkomen zeewaardig is. Belas't met den dienst tusschen Oostende en Dover, samen met de « Pieter De Coninck », de nieuwste dei thans in idienst zijnde groote turbine-pak-etbooten, en de « Princesse Clémentine! s, de beste der raderbooten, heeft de « Stad Antwerpen » de overvaart afgelegd in 3 u. 37 m., bij de heenvaart en in 2 u. 54 m. bij de terugvaart. Do reizen naar Dover gescliiedden vlak tegen deu ■wind en de zee in, zoodat de « Pieter De Coninck j> en de « Princesse Clémentine s gestadig verplicht waren langzamer te varen om haren bovenbouw tegen de zware golven to beschutten, terwijl de « Stad Antwerpen >: enkel ter hoogte van het lichtschip « Buytingen » moest vertragen en dan nog maar over een kleinen afstand. Bij de terugreis, beukten do wind en de goiven dwars-scheeps langs achteren, welke voorwaarden het nade-ei-ligst zijn voor de stabiliteit bij het varen, niettegen-staande dat, vaarda de « Stad Antwerpen » uitst-ekend en legde zij de reis af in 2 u. 54 m., hetgeen bij zulk eer ongunstig weder als een record mag beschouwd worden. Daarenboven hoeft er op gewezen, dat de zwaaiïng binnen de haven van Dover, bij de aankomst, met al het gewenschte gernak geschiedde. Die praktisoho proef bij onstuimige zes bewijst volkomen de nietigheia der sombere, onrustbarende geruch-ten die over de nieuwe paketboot .«^Stad Antwerp.en i werden uitgestrooid. iWerkmaiî.svrienden. — Te Gent hebben de coke-ûragers in de gazfabriek den arbeid gestaakt. Die men-schen moesten van den morgemd tôt den avond slaven. gebukt loopen onder vrachtan van 90 tôt 95 kilos, el da.t voor een dagloon jvan 3 fr. 25. Nu dat de socialiste! heer en meester zijn ovea- de gaauitbating, hadden de cokedragers gelioop-t hun loon t© zien verlioogen. Zc vroegen 3 fr. (5 per dag, doch de roodei paradijsbelovers . antwoordden dat liet niet kon zijn. En dat tarwgl de ga-zuitbating ieder jaar aan de stad verscheidene honderd duizenden franken winst oplevert! Onnoodig te ■ zeggen dat de socia-listische schopenen door de st-akers ■ naar aile duivel3 verwensclit worden. 't Is alla gelijl-t-och schoon het socialism: beloven dat het een lusl is, want beloven kost toch niets, maar de beloftei houden? 't Is zoover gekomen dat meïn moet gaar , denken da.t heel h&t soeifllistu foosfcaat m verbrekin'-van Jjeloften' Ba zaak Furnémont. — Het onderzoek in die kiësolifi zaak is z-ooveel aïs geëindigd. M. Fromès, onderzoeksrech-ter ta Brussel, heeft maandag hamiddag de laatstei getuigen uit- Lulk ondervxaagd. Een a.chttal personen. zullen voor de korrektionneele rec-htbank verzonden worden : Furnémont-, een gewezen deurvvaarder en ■ eeniget logementhouders. De gewezen socialistische volksver-tegenwoordiger, die te Parijs verblijft, zal heel waar-schijnlijk de moeite niet doen voor zoo weinig (1?) naar België terug te keeren. UIT DEN VREEMED IN FRA.NICFtI.TIL Es lijkplech-tig-haden van Paul Dérordèda. — Eene overtalrijke en ingetogen menigte woonde zonv dag do lijkpechtigheden van Déroulède, te Nizza, bij. De lijkkist was in eene fransche vlag gewikkeld en ver-dween letterlijk onder de bloemen. Al de voormannenl van de « Ligue des Patriotes », en talrijke afveerdigingen volgden de lijkkist. De bisschop van Nizza heeft, tijdens den dienst ter kerk, eene lijkrede uitgesproken en hulda gebra-cht aa.n de nagedachtenis van den overledene. Het iijk werd vervolgens naar de statie gevoerd, en in den nacht naar Parijs overgebracht. ■Werkliedenbeweging in den Pas-de-Calais. — Zondag namiddag had te Lens eene groote betooging plaats ten voordeela va-n het pensioen van 2 frank per dag, op ôOjarigen ouderdom en na dertig ja-ren dienst. D'eze betooging wa.s ingericht d-oor het Oud-Syndikaat van dei-. Pas-de-Calais, aangesloten bij het Mijnwerkers-verboiid. Een groot getal mijnwerkers, voorafgègaan van vlaggen on muzieken, die de « Internationale » speel-den, doorliepen de straten van Lens, en woonden vervolgens eene meeting bij in het lokaal der Syndikale Kamer, waar verscheidene redevoeringen uitgesproken werden. Ailes is rustig afgeloopen. Ziskten in het îransoh. loger. — De hersenvlies-ontsteking is in het garnizoen van Saint'-Lô uitgebro-5c.cn. Een soldaat is in ,thet krijgsgasthuis overleden, en een tweede is er ter verploging opgenomen. Té Orléans is een kanonnier aan dezelfde ziekte overledcn1» en tweo a-ndere militairen zijn door de ziekte aasa-getast. Te Saint-Etienne oak heeft de hersenvliesont-st-eking zich, in .verscheidene regimenten, veropenbaard. De robde koorts woedt in het garnizoen van Nantes; vijf en twintig soldaten zijn naar het gasthuis overgebracht, en -een der zieken is da-ar zondag overleden. Te Autun maken de mazelen vele slachtoffers tusschen de manschappen van het 29e regiment voetvoUc. Een honderdtal zieken verblijven in 't krijgsgasthuis, waar reeds een overlijden bestatigd is. Te T.arbe3 is de gezondheidstoestand tusschen de soldaten zeer erg. Honderd ackt ,en tachtig militairen! worden voor verschillende ziekten, in het krijgsgasthuis verz,orgd- Do lcrijgsoverheid heeft strenge maatrsgelen genomen om al deze ziekten doelmatig te keer t,e gaan, IN DTJITSCEUjA-ND Vfoelingen te Brunswijk. — Zondag hielden de socialisten eene groote volksmeeting te Brunswijk; na afloop ontstonden woelingen en vechtpartijen tusschen de betoogers en de policig. Twaalf socialisten en eenige policieagenten werden erg gekwetst. Kolonel von îieuttar. — Kolonel von Reutter, be-rucht geworden ten gevolge der voorvallen van Saverne, is benoemd tôt bevelliebber van het regiment prui-sische grenadiers van prins Karel, te Frankfort-aan-Ader. Het was aan het hoofd van dit. regiment dat dp vader van kolonel von Eeutte-r in 1870 sneuvelde. IN JENGEIjA.ND De scnooïsneesters staken! — Na de voerlieden, de kooldragers en de met-sers, zijn het de sehoolmees-ters die den arbeid staken i Inderda,ad de onderwijzers van het graafsehap Herefordshire .hebben maandag den arbeid gestaakt, om eene verhooging van jaarvvedde te bckomen. Het openbaa-r onderwijs kost thans, in Herefordshire, ongeveer 500,000 fr. 's jaars ; indien de werk-stakers voldoening krijgen zal het 750,000 fr. kosten. IN ITALIE Een prinselijk Iiuwelijk. — Het burgerlijk huwe-lijk van prins Aage vam Denemarken met de gravin Galti di Biergolo, had zondag- pdaaits in liât paleisi van de markiezin Pomaro, tante der bruid, te Turino. D'e burgemeester van Turino1, de senator Rossie, die de plechtigheid voorzat, heeft eene gelegenhieidsaainspraakl gahouden. IN JPOJEITU&JLZJ Be politieke toestand. — De président der RepublieK heeft zondag geen enkelen leider van politieke par-tijen ontvang-en. Do ministerieele lerisis duurt voort, zonder vooruitzicht op spoedige oplossing. Eene poging tôt oproer. — Volgeris de verklaringen va-n uitgeweken portugeesohe koningsgezinden, die op spaansch grondgeb-ied verblijven, moest zondag, te Lis-sabon, het sein gegeven worden tôt een op-staùd van de republiekeinsche waoht. IN RUSZjA.NI) Een tolverbond. — Onder het voorzitterschap van. den staa-tssekretaris van financies, had zondag, te Sint-Petersburg, eene conferencie plaats voor het tôt stand brengen van een tolverbond tusschen Finlœnd ein Kus-land. D© bijzondeTste nijveraars van Rusland en Finland woonden do vergadering bij. Het waren do russen die vcoral op eene overeenkomst aandrongen. In april aan-staande zullen de russen aanduiden tegetn wanneer zij h.et ontwerp wenschen verwezentlijkb te zien. IN JPERZIE De kroning van den sliah. — De ki&ning va-a den nieuwen shah vain Perzië zal in juli aanstaandei plaats hebben. Er zullen geene bijzondere vertegenwoor-digers van vreemde landen tôt deze plechtigheid uit-gencodigd worden, welke belooft ongemeen schitterenjd te zullen zijn. IN TURKIJE Eene diplomatieke nota. — Zat'erdag hebben dp vreemde gezanten, te Constant-inopel, eene nota aan' ,de turksche regeering overhandigd om te protesteeren ' tegen de gevallen van internatioinaal rechtschennis, ea te vragen dat zulke voorvallen voortaan zullen vermedaa worden. Over eenige dagen nog werd een politieke veroordeelde in 't gezantschap der Nederlanden, waar hij eene sohuilplaats gezocht tod, door de turksch® pclicie aangehouden. \ Ba vrede met bulgaren. — Halil bey, voorzitter " van den Staatsraad, en Rechid bey, afgeveerdigde voor ^ de turksch-bulgaarscbe \Tedesonderha.ndelingen, bestu-' deeren het ontwerp van vredestraktaat. Hed-en, dins-dag. zullen de onderhandelingen hernomen worden. 1--Tv QEjci~ï/IE : Kiezingen. — Zondag hadden in gansch Servie dç* gemeentekiezingen plaats, die uit hooîde van den oor-, Oerfïgsîe jaargang Rr 29 2 centSemen per nummer Dlnsdag 3 Februari 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het nieuws van den dag behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brussel van 1885 tot 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes