Het nieuws van den dag

2059 0
01 februari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 01 Februari. Het nieuws van den dag. Geraadpleegd op 21 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/q814m92p8c/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

2 centiemen psr nummsr Zondag I en Maanda$ Si fr&wurl I9L HET NIEUWS VAN DEN DAG abonnementen jjj gtudea 4 franfc VniAix. 8 frude. L flalUnd » 11 ~ j(ir di oadere landen van het postverbond ». 20 - BESTUUR EN OPSTEL î 1™% A K5 I A iT*^ BUREEL E_J f\ i.a 13 5„ A E 3 DER KLEINE AANKONDIGINGEN : Zandstraat, lô „ , , . * Zandstraat, 6 TBLKFOON 171 Gesticht door Jan HUYGHE TELEFOON 7948 AANKONDIGINGEN s Gavraagde «n aangetsodcn plaatsen. 4= bladz., per Heine regel .. 36 «. In de week. . 60 c. :s Zondags. 75 c. M., >s Zondags 40 e. voor 2 groote regels. letUrm regel meer : 30 c. in de week; bladz., per regel. 2 fr. en 3îr» 40 c. 's Zondags. Rechterlijke herstell., prregel 2 fr. De schoolkwestie in Holland ■ Het moct gezegd worden ter eere der hollandsche B»testanten, dat zij in ailes, wat de opvoeding on Het onderwijs der jeugd aangaat, verre boven onze KtWsche liberalen en sociaiisten verheven zijn. Dezen Bifaesrsten vooral verstokte godsdiensthaters, die lues geweld het ongeloof en bet zedenbederf in de Eielen der kinders willen inplanten ; om hun te beha-Hr moet eene scbool dienen niet om den geest H.: leeiiingen te ontîrikkelen, en nog veel min om Bei wil der oaders te beantwoorden, maar wel om Ka belgische jeugd te ontûhristenen en het teekén Ksi het- docpsel ait de ziel weg te vagen. Van vrij-■le/J willen zij niet weten, en indien zij al de vrije BcMen met een enkelen pennetrek konden afschaf-Kb, dit ware de schoonste dag van hun leven. Om Koo verre te komen, durven zij zelfs sedert jarenf Kd jaren al de volkslievende wetten tegenbouden, ■die de regsering ter opbeuring van den minderen Hd2!1 voorgesteld heeft : wat kan hun het lijden van Het volk schelen, als huime razende godsdiensthaat Hua bot gevierd wordt 1 ■ lu Rolland gaat het anders. Bij de Kamerkiezing Htm verleden jaar heeft het blauw-rood verbond, H liberalen en sociaiisten daar wel de meerder- ■ gewonnen tegen de vereenigde geloovige par- ■ der rechterzijde ; en eenigen tijd moesten wij Breezen dat çle schooloorlog onder de leiding dsr ^■ijmetselaarsloge ook bij onze noorderburen zo>u uit-Hreken. Zoo zal het echter niet zijn. Onze lazer,? Hullen zieh nog de bespottelijke handelwijze herinna-Hta un den bsgeerlijken rooden heer TrOelstra die Htm ipinister zou geweeat zijn en het, tôt zijn Htoot spijt, niet gewordein is. De man heeft .zich ^■oikindeiachtig getoond, dat koningin Wilhelmina Hide dat het blauw-rood verbond nooit het land H:>. kunnen bsstuurd hebben, een ministerie buiten Ht Kamers gézocht boeft, met den liberalen heer ^Bort van der Linden als éfersten minister. Ter zelf- tijde kregen de sociaiisten in al de gedeelte-Hjïe kiezingen, die sedert dien vaorvielen, zulk eene ^■geiadige klopping van wege het volk zelf, dat roode lteer verscheidene toontjes lager begon Ht zingen. Do slotgom is dat de sohoolwet zal ber-Hien worden, niet in den zin die aan onze belgische ^fcsdiecsthaters tœlapbt, maar wcsl om de alge-Hkle geïjkheid detr vrije en der officieelô scholen te drijven. Het schoolprogiramma der rech-is door den liberalen minister overgenomen, hij het als rechtveerdig erkend heeft : die Mlprechtieid strekt hem ter eere, en bew^st dat hij nfheid der ouders en der kinders oneindig be-H v®taat dan onze belgische dwangpolitiekers ; hollandsche liberalen, die weinig op hunne bel-■iscte kgnfraters trekken, zijn het grootendeels met Htm ééns, en citoyen Troelstra zelf durft niet veel Hfsistribbelen. Hlahetkorte zal de schoolkwestie dus in Holland ■Mrgoed opgelost zijn; en zooals wij zoo lang voor eig«n faderland gevTaagd hebben, de oadera ■fa er onder alto opzicht voldoening krijgea ■ 'at denken onze belgische volksvijanden ervan? ^■«reen weet nochtans dat de hollandsche school-Vy aie zal veranderd worden, al honderd maal is dan de gebrekkelijke wet van 1895, die M. ■•wlet nu door eene betere vervangen zal. Yolgens ■J tadige voorschriften der wet, krijgen de vrijei van Holland reeds schoon© toeiagen van het HJ'^estuur; de jaarwedden der ondea'wijaeo-s zijn w*»nijk geregeld en gewaarborgd, en — iets wat B fjûolieken, zelfs in de scbool wet Poullet nog w- ' Skomen — de Staat verleent een milden on-HttifI voor bouwen en onderhouden der ■ oalen, Hetgeen men nu doan wil, is nog ■ !erd®.ei} stap vooruitgaan, en in ailes de vrije 6 oifioieele scholen op gelijken voet stellen. H' 's werk van vrede en van rechtveierdigheid ; J Holland hebben de liberalen, die onder dat HVumets Semeens hebben met onze blauwe lo-H verstaan dat de eendracht van al ■j^Bgers moej gegrond zijn op het erkennen van r,ecbten en op het eerbiedigen van iêder-^anneer zal die zonneklare waarheid H -1 ?ns 'n ^un verstand dringenî De hate-H"' ^^sdrijverq, die zij altijd voorts in de Kamer K ' ,°]orj;t dat zij er nog verre van zijn: papen-olijft steeds bunne eenigei politi^ke wijs- HJ^o eens gezegd, onze Noorderbuxen hebben het Hd»n°°r' ^erzien detr schoolwet rapper Har-o V001'.u'%aaû, beef't koningin Wilhelmina eene/ H g °®?llssi® van 14 leden ingesteld, die vol-Hv:,, "i afgeteekend programma de zaak H ove irzoe^en en een wetsvoorstel opmaken. Te-Hsitct,1 on?enadigen dwingelandij geest onzer Bâte 6 ,era^^ 611 sociaiisten, is bet waarlijk de Ka!moWeer eenig'« punten van dit koninklijk pro-aan te halen ! Hs;^ vLr ,moet in de wet voorziem worden in de H an het openbaar en bet bijzonder onderwijs. H 'JT dengdelijkheid en de krach tige vooruit-B*den.J onderwijs der jeugd moet verzekerdi K bliit?ef29^s'ian^^®^le^ van bijzonder onder-B' 002e ., nemaal bewaard. Onze lazers weten Mb ~"uw® en roode heerschappen in België ^Pfenst 6rW^S w^^en uithongeren, of wel zijnen ■ voorho^f 33,1(1 ontnemen : zij mogen zich aan Hjj " ^ hollandsche liberalen spiegelenl B boll£^e-S ?;00^s zal men daartoe het artikel 192 Bl "'«uw °iae ërondwet veranderen om het met Hwikh ■ ®c"Q°lprogramma van algebeele vrijhedd H tien v doen overeen stemmenl Zooals ieder-B^n&in^i- 111611 in Holland vast besloten de m huid; kost door te drijven. In zij- B' a" zegt dit artikel 192 inderdaad 1 "et geven van onderwijs vrij is»; maar • er wordt een dubbel voorbehoud gemaakt nopeins « bet toezicht der overheid», en bovendien nopens « het onderzoek naar de bekwaamheid en zedelijkheid des onderwijzers ». De regeering vreest, en niet zon-der reden, dat de officieele toezichters moeilijkhe-den aan de vrije scholen zouden kunnen verwek-ken, en hun onder den duim, iets van hùnne vrijheid en zelfstandigheid afnemen: juist daarom is zij ge-resd den inhoud van het artikel 192 te wijzigen, om aile misbruiken voortaan te voorkomen. In België bevat de grondwet niet het min.ste voorbehoud. en het artikel 17 der grondwet zegt duidelijk : « Het onderwijs is vrij, aile belettende maatregel is ver-boden». Uit eigen keus aanveerden onze vrije scholen nochtans het Staatstoezicht ; en niettegenstaan-de die inschikkelijkheid, hebben wij meer dan 80 jaar moeten wachten om ze eenigszins met de officieele gestichten te zien gelijk stellen. Zooals wij dikwijls reeds verklaard hebben, is dit de groote verdienste der nieuwe sohoolwet ; en het is juist daartegen dat de vrijheid hatende logeknechten nu nog met eene woedende razernij opkomenl _ In die schoolcommissie van Holland zijn aile poli-tieke paxtijen, zelfs de sociaiisten, gelijkelijk ver-tegenwooraigd: voor wat de katholieken aangaat, zij hebben er twee leden, Mgr Nolens en baron van Wynberg-en. Het valt niet te betwijfelen dat al de partijen het programma van vrijheid, rechtveerdig-heid en gelijkbeid, zullen uitwerken : de roode citoyen Troelstra durft zelf niet anders spreken; en opdat een socialist woorden van vrede en oprechta overeenkomst zou laten hooren, moeit hij geen, anderen uitweg meer ontwaren! Nu dat onze Kamerheeren al sedert dri© maanden met de zeer gematigde sohoolwet van M. Poullet bezig zijn, is het goed te weten hoe men in Holland de zelfde schoolkwestie aanvat 1 Er is daar veel bij te leeren voor elkeen. De handel in vijffrankstukken i 3Ien klaagt langs ail® kanten dat onze zilvermunt, voor-namelijk onze vijffrankstukken, zoodanig schaarsch worden, en brjna niet meer voorhanden zijn. Zulk3 valt niet te verwonderen, aangezien onze zilveren « wagen-wielen » regelrecht en in ontzaggelijke hoeveelheid naar Frankrijk trekken. Dez© landvernuizing onzer zilvermunt neemt sedert een viertal jaren eene geweldige uitDrei-ding. Talrijke lieden steken dagelijks onze Zuidergrenzen oves bçlc-îca iaet zr/arc vraohtca vgffrankstukfcon in België samengeraapt, en winnen daarmede eenen schoo-nen stuiver. Het is een vreemdsoortig bedrijf, een nieuwe handel die bloeit en groeit op onze grenzen, en belang-rijke winsten aanbrengt. De-ze geldhandel vereischt noeh geleerdheid, noch voor-bereiding, noch bebendigheid. ïjet noodige kapitaal om een hoop onzer vijffrankstukken op te koopen, ziedaar ai wat vereischt wordt om in dezen handel allerbeste uit-slagen ta verkrijgen. De oorzaak waarom deze handel in vijffrank8tukktn zoo winstgevend en bijgevolg zoo druk gtdreven wordt, ligt in het verschil van weerde tnsschen Eet fransch en het belgisch geld, hetwelk heden tôt 6 fr. op 1,000 fr. bedraagt. Als er spraak is van verschil van weerde tusschen het frausch en het bejgisch geld, onder het woord « geld » wordt begrepen de klinkende munt, de bankbriefjes, doch vooral de wissels waarmede, veel meer dan met muntstukken en bankbriefjes, de betalingen in don handel geschieden. Da wissel eene te betalen schuld vertegenwoordigend, wordt door eenen schuldeischer op zijnen schuldenaar ge-trokken om door dezen op vastgestelden dag betaald te worden. Een wissel getrokken op eenen schuldenaar wocnachtig in Frankrijk is door dezen aldaar in fransch geld te betalen, en wordt in de handelstaal zonueS onderfeheid van stad of dorp kortweg genaamd « wissel op Parijs i, of ook fransche wissel. Eveneens een wissel 'op Brussel duidt aan eenen wissel op België getrokken, bijgevolg in belgisch geld te betalen. België heeft merkelijk meer te betalen dan te ont-vangen tegenover de vreeoade landen, daar wij meer koopen dan verscopen aan de uitlanders. In 1912, onze invoer, onze aankoop uit den vreemde, bedroeg vijf miljards, en onze uitvoer vier miljards, dit maakt een nabatig verschil van 1,000 miljoen aan de vreemde landen in gela op te leggen en uit te betalen, voorna-naelijk bij middel van wissels op de vreemde landen. Tegenover Frankrijk, onze schulden op handelsgebied overtreffen grootclijks ons tegoed: in 1913, onze aankop-pen uit Frankrijk beliepen één miljard, en onze ver-koop 765 miljoen, zoodat wij 235 miljoen meer te betalen dan te ontvangen hadden. De betaling onzer kolossaie handelsschulden jegens Frankrijk geschiedt bijna nitslui-telijk bij middel van wissels op Parijs of fransche wissels, dewelke in België veel gevraagd worden en daarom hier prenais doen. Deze wissel? op Parijs worden in de geldmarkt dagelij-ks gekwotoërd, aangekocht en verkocht aan den koerri van den dag door bankiers en geldwisse-laars, juist zooals koffie en suiker, nat als gelijk welke handelswaai. De prijs of de koers dezer wissels genaamd de «wis-selkaers » stijgt en daalt naarmate de schaarscnheid dezer wissels en nunne aanvraag toeneemt of vers'apt. Hedendaags, de koers der wissels op Parijs doet in België 6 frank premie op 1,000 frank (6 p. d.). De belgische geldmarkt kwoteert een franschem wissel van 1,000 fr. aan 1,006 fr. ; onze bankhuizen betalen zulken wissel met 6 fr. premie of winst. Een fransche wissel van 100 fr., wint hier nu 60 centiemen premie. « Het Nieuws van den Dag » geeft altijd den wisselkoers Parijs in zijne rubriek <i Beurs van Brussel »• Op 2G januari 1914, stond er te lezen: « Parijs 100 55 tôt 100 62 », 't is te zeggen: de wisselkoers op Parijs bedraagt heden 55 tôt 62 centiemen per 100 frank. De fransche bankbriefjes en het fransch goud worden in België gewoonlijk niet 1 frank per duizend mindere premio als de fransche wissels uitbetaald. De premie is zoo hoog niet5 omdat de verzending van fransch goud en briefjes uit België tôt vereffening onzer schuld in Frankrijk te betalen, wat kostelijker valt. Integendeel, een wissel op Brussel, genaamd belgische wissel, dus betaalbaar in België, verliest in Frankrijk 6 p. d. De fransche bankiers betalen hedendaags enkel 994 fr. voor een wissel op Brussel van 1,000 fr., alsook voor een onzer belgische bankbriefjes van 1,000 fr. De fransche wissels, de fransche bankbriefjes, het fransch goud wint hedendaags in België 6 fr. per 1,000 fr., omdat de wisselkoers Parijs bij ons 6 p. d. gekwoteerd staat. Integendeel, de belgische wissel, het belgisch — Mi— 3BBII IIMWWIIÊM— briefje, verliest in Frankrijk juist het bedrag van den | wisselkoers Parij3, en zou heden in de fransche bankhuizen worden uitbetaald met een verlies of afhouding van 6 fr. per 1,000 fr., dus 60 centiemen per 100 tr Is er verschil van weerde tusschen het belgisch en het fransch zilvergeld? Neen, volstrekt geen verschil. Krachtens het latijnsche Muntverbond, in 1886 tusschen België, Frankrijk, Italië, Zwitserland en Griekenland gesloten, het zilvergeld dezer vijf Staten bewaart vplle on onveranderlijke weerde en betalingskracht tussenen deze vijf landen. Italie en Griekenland hebben sedertdien hun klein zilvergeld ingetrokken, doch de vijffrankstukken dezer vijf voikeren rollen weg en weer, gaan en keeren tu9schen hen zonder ooit een centiem hunner voile weerde te verliezen. Daarom bestaat nooit het minste verschil van weerde tcsschen het fransch en het belgisch zilvergeld; onze vijffrankstukken rollen in Frankrijk, en de fransche bij ons zonder onderscheid. Honderd frank in zilvergeld, twintig onzer vijffrankstukken, zijn 100 fr. weerd in Frankrijk, en worden zonder moeite onmiddellijk in de fransche nationale bankhuizen uitgewisseld tegen 100 fr. in goud, in fransche briefjes, of in wissels op Parijs van 100 tr. Het oelgisch goud bewaart ook voile weerde in de vijf landen van het Latijnsch Muntverbond, doch nutte-loos daarover verder te spreken, aangezien het goud uit ons land om zeggens verdwenen is. Waarin bestaat nu de handel in vijffrankstukken'' In de bankhuizen der Nationale Bank van Frankrijk, ingericht in al de bijzonderste steden, namelijk in de grenssteden Maubeuge, Rijssel, Toerkonje, enz., worden al de vijffrankstukken der vijf landen van het Latijnsch Muntverbond aanveerd en uitgewisseld aan hun voile weerde zondor verlies, tegen wissels op Parijs, genaamd fransche wissels, tegen goud, of tegen fransche bankbriefjes, dewelke naar België overpebracht, door onze bankiers volgens den koers der geldmarkt, hedendaags met eene premie of winst van 6 fr. per duizend frank worden afgekocht. Men verzamelt of men koopt een heele vracht vijffrankstukken hier in België, men trekt met deze vrachfc de Zuidergrenzon over regelrecht naar gelijk welke der nationale bankhuizen in Frankrijk, waar deze stukken, op eerste aanvraag altijd kosteloos en onmiddellijk, tegen fransch geld, dit i3 tegen fransche wissels, bankbriefjes of goud worden uitgewisseld. Daarna keert men terug naar België çr& dit fransch geld aan onze bankiers en geldwisselaars te verkoopen, uu aaa-'j^ van den wisselkoers Parijs te winnen, dewelke hedendaags bij ons 6 fr. per 1,000 fr. premie doet. Alzoo met 5,000 fr. in vijffrankstukken, koopt men in Frankrijk eèn fransche wissel van 5,000 fr., dewelke wissel daarna hier in België voor 5,030 fr. verkocht wordt. Deze fransche wissel van 5,000 fr. wint bij ons 6 fr. p. d., dus 6x5=30 fr. premie, en wordt uitbetaald in belgisch geld, meestal in belgische bankbi-iefjes met 5,030 fr. Bfczo beîgisc'ïo bricfjss ' <rden in onze STalZoOMo Ba.J; en in ha.re 40 hulpbanken, op eerste aanvraag: onmiddellijk tegen vijffrankstukken uitgewisseld, dewelke aan-stonds den weg naar do fransche grens inslaan oui uiud«ir nogmaals tegen fransch geld uitgewisseld te worden, hetwelk in België overgebracht, hier wederom met premie wordt afgezet. Alzoo is het een aanhoudend en haa^tig gaan en keeren van geldhandelaars aan de Zuidergrenzen. Hoe grooter vracht zilvergeld uit België naar Frankrijk wordt gesleept, hoa hooger de winst, want ieder 1,000 fr. zilvergeld in Frankrijk uitgewisseld, wint hedendaags 6 fr. premie. Deze premie is geen zuivere winst; men moet de vervoer-, reis- en verblijfkosten, enz. daar-van afrekenen. Daarbij men behoeft eenen tretfelijicen bahkier te vinden die den hoogen prijs voor dit fransch geld wil betalen, want sommige wisselaars trachten de ee-nvoudige lieden zooveel mogelijk te stroopen. De vijffrankstukken wegen zwaar, en de belgische ijzerenwegen verbieden tegen zware boet het vervoer van meer dan 25 kilos zilverstukken per persoon. Voor ieder 25 kilos, dit is 5,000 fr. of 1,000 vijffrankstukken, als handpakje gratis vervoerd, moet een afzonder-lijke drager werden oangesteld. De belgische reisabon-nementen van 5 en 14 dagen zijn goedkoop, en wel ge-schikt om met kleinen onkost gedurig over en weder te reizen achter of met nieuwen geldvoorraad. Onze Nationale Bank en hare 40 hulpbanken zijn verplicht aan elken aanvrager onze bankbriefjes tegen zilvergeld, en het zilvergeld tegen briefjes uit te wis-selen; in 1912 heeft zij 480 miljoen frank zilvergeld tegen briefje3 uitgewisseld 1 Iedereen kan naar goed-dunken eenen voorraad vijffrankstukken bij onze nationale bankhuizen opdoen om deze in Frankrijk te gaan uitwisselen ten einde hier in België de premie te komen opstrijken. De fransche dagbladen vertelien dat geheelo benden zulker geldhandelaars de fransche bankhuizen overrompelen. Deze dagen, een geldhandeiaar, bij middel van tien mannen zonder werk aan lagen prijs aangeworven, bracht uit België 50,000 fr. zilvergeld naar de Nationale Bank te Toerkonje ; een ander kwam met 40 dragers, elk met 25 kilos of 5,000 fr. zilvergeld beladen, dus 200,000 fr. in eenen trek, naar Toerkonje afgezakt. De fransche Nationale bankhuizen zijn verplicht de vijffrankstukken uit de vijt landen van het Latijnsch Muntverbond hun aangeboden, tegen fransch geld uit te wisselen, zonder één centiem aftrek. De fransche banken hebben daardoor wat meer werk en last, doeù ondergaan geen verliezen. Integendeel de Nationale Bank van België heeft jaarlijks verschillige honderd duizenden frank verlies uit te zweeten door deze geldverhuizing haar berokkend. (Vervolgt). Het beroep vas wisselagent De minister van justicie heeft een wetsontwerp opge-maakt, waardoor het beroep van wisselagent geregeld wordt. Het hooger komiteit van wetgeving zal het in zijne zitting van morgen maandag bespreken. Daarbij is er nog eene kommissie samengesteld van bevoegde mannen, die mede het ontwerp zullen onderzoeken. In de helft van februari zal het besproken worden in den brutselschen gemeenteraad. 't Is voorzeker noodzakelijk dat al wie gewetemsvol het beroep van wisselagent wil uitoefenen, zulks niet kan zonder ergens in de leer geweest te zijn. Daarom ook zegt het wetsontwerp dat hij. die als wisselagent ter Beurs wil aanveeid worden, drie jaar proeftijd moet gedaan hebben. Nu ziet men dikwijls de eerste de beste persoon, die wa.t kennis bezit van Beurszaken, zich zelf als wisselagent uitroepen. Dat is voorzelcer niet ernstig Voor een' beroep dat zoo kiesch en zoo gevaarlijk is, moet men kennis en ondervinding op-gedaan hebben, en die kan men toch maar bekomen met in de leer te gaan bij personen, die deze hoe-danigheden vereenigen. De regeling van het beroep van wisselagent zal ook aa.n de l'inancieschuimers de uit-oefening van hun oneerlijk stieltje zooniet onmogelijic, dan tccli uiterst moeilijk maken. I HIER EN DAAR 109 îilaine burgerij — Een katholieke st-rijder, die de belangen der kleine burgeri] uit gansoher harte veor-staat, zendt ons de volgende gegronde opmerkingen: « 'Zouden de katholiekie lcringen het verdedigen van den kleinliandel niet krachtiger l-t.nnen aanvatie i7 VY«i.»r-too dient de oude slenter van. tombola's, concerten, enz., als er verder niets op sociaal gebied gedaaa wordtî « De katholieke volksbonden loopen over van lever» ten voordeele van den werkman : zou de kleine burger en neringdpener zijne belangen in de katholieke krin-gen niet beter kunnen beha.rtigd zien? Onlangs in eene ^openbare vergadering, sprak on^e groobe katholieke voor-man, M. Woest/e, over de kleine burgerij, en hij drukte den wensch uit deze uit hare moèdeloosheid te zien, opstaan. Welnu ! laat de opbeuring en ontwaking uit-gaan van de katholieke kringen: daar weze de strijd-vlag der kleine burgerij geplant! Iedereen moet verstaan dat wij voorzeker het wolzijn van den werkman, maar ook het geluk en den voorspoed der kleine burgerij beoogen. >« Onder aile opzicht kan er daiax veel goeds gedaaH ■worden. » Do vlaamsche wijsig'ingan. — Langs aile kanten komen bij M. Poullet, minister van wetenschappen en kunsten, vertoogschriften en brieven toe waarbij aange-drongen wordt op de noodzakelijkheid van tegen de tweeds stemming-over de schoolwet het artikel aangaande het gebruik der talen in het lager onderwijs zôô te veranderen dat, zooals M. Frans Van Cauwelaert-," in een openbaar schrijven verklaard heeft, het beginsel der moe» dertaal als voertaal van het onderwijs « geen kreuk behoude, waartegen gezonde rede en liefde voor het volk in opstand kome >. Hiet is te hopen dat Ide^ertoogeirs niet aan doovenmans* deur zullen geklopt hebben. In 't roode kamp, — Overal waar de sociaiisten" nog hunne ka.ndidaten moeten aanduiden voor de aaji-staando wetgevende kieaingen, is het een strijd zondeï weergâ om op de lijst te komen. Te Verviers, onder anderen, waar twee uittredende socialistische volksverte-genwoordigers zijn, zal geen van beiden nog kans hebben als kandidaat voorgedragen te worden. Met tienen staan de rooden gereed om de twee plaatsen in ttâ nemen. Er zal npg haarkenpluk van komen 1 Op den spoorweg. — Bij ministerieele beslissing ia de ingangsjaarwedde der pikeurs van 1560 op 1680 fr. gebracht. Het maandelijksch beginloon der pointeerders, magazijniers, mac'ninisten is bepaald op 100 fr. Woîr een getnigschriît. — De « Waarheid » geeft pan ae jonge sociaiisten een raad, dia terzeifder tijd woer e>6n gotuigschrift is voor « Vooruit ». Ziehiàr wat het orgaan vsn den Vrijen Socialistenbond zegt: «Voornit» is een boel vol gevaren en houdt er u op afstand van. Weet, jonge vrienden, dat binnsn « Vooruit » de ergste dwingelanden, de opwreters der werkîieden huizen, die slechts voor doel hebben zich te verrijken door de werkîieden. Die schuimers hebben de werkliedenbeweging t>0 Gent verlamd, vernietigd. Niets dan eigenbaat hebben zij daarin gezocht, en al het geld door de werkîieden' samen gebracht, op schurkachtige wijze te niet gedaan. Ziet en hoort, jonge sociaiisten, en gij mjet' ontwaren dat het een gemeene soort zwendelaars zijn, voor wie da werkîieden niets zijn dan een speelbal. Dat zal waar-schijnlijk uwe eerste teleurstelling, en, blijft ge in zulk midden, ook de laatste niet zijn, dat verzskeren wij u.; Wianneer het u. eerlijk en oprecht voor de belangen der werkîieden te doen is, moet gij weten dat gij in zulk nest niet thuis hoort; blijft gij toch, dan zullen aile rachtzinnige werkîieden wel weten over welken kam gij geschoren zijt. » «Vooruit > kan dat certifikaat laten inlijsteni # Tamenza kommissie. — Wij hebben vroeger gemeld dat er in « Vooruit » te Gent, eene kommissie ingesteld wferd, zoogiezegd om de klachten der leden te onderzoeken. Dà roode kopstuklcen waren er toe gedwongen geweest, daar de vragenstellers niet aflosten. Volgeng de « Waarheid »' had eene groep jonge sociaiisten een«i lijst opgemâaltt van grieven, en deze laten drukken. In de laatst gehouden zitting der fameuze kommissie werd die lijst uitgedeeld. De man met den ijzeren arm nam ganstonds het woord, vertelde wat kinderparaat; en verzocht al de kommissieleden het lijstje dade-lijk af te geven. Als getronwe slaven van den rooden boas en kapitalist, werd het gegeven bevel uitgevoerd. De jonge leden wajen weer eens te meer afgescheept. Verre van hunne grieven te onderzoeken, werden ze nog zelf niet eens gelezenl Die lekkerè kommissie kwijt zich tiouw van de zending, haar door den op» perbaas opgelegd : aile klachten zonder onderzoek in den doofpot duwen, Droevig! — De * Volkseeuw >, een bladje dat vol venijn is en vijandig aain al wat volksgezind is, schrijfti nu zondag 25 januari ook een lang artikel over pries-ter Lemire. Dit artikel is met zooveel onzinnige bewijs-voeringen gosohreven, dat men niet denken kan hoe1 de pen van die broodschrijvers niet in brande komt, als zij op zulke wijze een tegen zujne geestelijke overneid in opstand levenden priester verdedigen. En dat waanti zich de eenige goedie pers 1 Droevige tdjdenl , Aandoenlijk. — Gelezen in een socialistisch blad: « 't Was ten tijde der prijsuitdeeling in eene gemeente van het kanton Lessen. Twee arme knapen werden van de ja<arlijksch© belooningen beroofd en zij weenden fciitter toen de anderen zagen heengaan met de prijzen door het klooster uitgedeeld. Wat was de reden dier domme onrechtveerdigneid 1 De kinderen hadden het ongelijk gehad aan de goede Zusters te zeggen Idat ze, n a het verlof, naar de gemeenteschool van Lessen zouden gaan. » Aandoenlijk, niet waar 1 't Schijnt dat de schrijver van die regels ook geweend heeft todik hij het akelig nieuws vernam/ maatr 't waren krokodillen-tranen die hem cntvielen. Dût er van heel zijn histo-rieken geen woord waar is, kan men afleiden uit het feit, dat de gemeente waar het zou gebeurd zijn,-niet genoemd wordt. Overigens, 't is van algemeene bekentenis dat men in de vrije ^ katholieke onderwijs-gestichten het miidst is bij de jwijsuitdeelingen. Daaren-tegen, in de scholen waar liber ilen of sociaiisten wat ta vertelien hebben, mogen talrijke kinderen het bij da prijsdeeling met bitter weinig of met niemendalle af-stappen.ïnvoer van vee. — ln de maand deœmber 1913 werden er in Belgie ingevoerd: 394 stieren, 5(4 ossen, 822 kalvcren, 1,506 kueien en 1480 veerzen. Te zamen' 4,776 stuks rundvee. Voor heel het jaar 1913 was da invoer: stieren 5,4.57 ; osson, 10,268; kalveren, 7,339; koeien, 23,740; >-eerzen, 15,299. Totaal: 62,033 stuKs, rundvee, of 2,801 minder dan in 1912.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het nieuws van den dag behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brussel van 1885 tot 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes