Het nieuws van den dag

1257 0
31 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 31 Januari. Het nieuws van den dag. Geraadpleegd op 22 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/zs2k64c73g/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Dertlgste Jaargang Hr 27 2 centiemen per nummer S'JLVMin ^TOU^. ■■ riteitarftoriiMBS Zatsrdag 31 Januari 1914 HET NIEUWS VAN DEN DAG T abonnementen : __ _ _ A BUREEL aankondigingen : , a fvank. —— pu jaab. S feint B^STUUR EN OPSTEL S DAG BLAD DER KLEINE AANKONDIGINGEN : G«vmgda on aangebodBn piaatsan. 4» blafe., per kleine rewl .. «fl. s naaaden 4 frank. ta**». Steak Zandstraat, 16 " " ^ ^ ... . A Indeweek. . 60e 'sZondags. 75c. m., >s Zondags 40e. aouand » . 11 — /andstl'aat, 6 voor 2 groote regels. Qs ' , „ , ■, „ de andere landen van Het postverbond » . 20 - THLEFOON171 Gesticht door Jan HUYGHE TELEFOON 7948 Uieren regel meer: 30 c. in de week ; - bladz per regel fr. en 3fr. î: m ^ ^ a uuw («48 40c. sZondags. Rechterhjkeherstell.,p regel 2fr. Leertijd en vakopleiding - V x w In België zijn nog veel ambachtslieden die niet ichijnen te weten wat de regeering en voornanudijk het ministerie van nijverheid en arbeid gedurig doet am de vakopleiding lioimer jongens te ver-gemakkelijken, en in het bijzonder om den leertijdl ■ in de verschiiïende ambaohten en bedrijven behoor-: !ijk in te richten. Het bestaan der leerbeunzen van ' 50 frank drie jaax lang, en der prijzen die na het officieel beraepsesaam toegeflaend worden, is noch-! Uns de moeite wieerd om in het doodboek niet ge-schoven te zijn : de bekwaamheid der jonge werk-i Jieden kan er onzeggelijk bij winnen. Tôt nu toe zijn er slechts 661 aanVragen vau MeerjongeD3 geweest. Het is waar dat het getal aan 't stijgen is: Alzoo waren er 184 in 1913, tegen 160 in 1912, 125 in 1911, en slechts 23 in 1910; maar voer een bedrijvig land lijk heit onze, is het I opreeht te weinig; en het ware te wenschen dat t er in het land en hoofdzakelijk in de beroepsveree-pjgingen meer geieverd werd om de aanmoedigingen en gunsten van den Staat door de arbeidersjeugd te doen benuttigen. In 1913 werden er 36 eind--fctamens afgelegd: er zouden er tien maal zooveel aoeten zijn; en zonder veel moeite zouden wij dan m België een puik van uitstekende ambachtslieden [hebben, die met den vreemde zouden kunnfen wedij-jf(ren, en aan het. land eene eereplaats in de al-atmeene nijverheid doen toekennfen. Meermaals heb'oen wij reeds geklaagd dat wij in Jelgië geen fijn en verzorgd werk gencseg leveren: fetgeen wij pieest uitvoeren, bestaat ult grond-rifoffen ofwel in ruw materiaal, dat sleohts eene« teste bewerking ondergaaai heeft. Als onze vreem-Iç mededingers in Duitscliland, Prankrijk, Enge-land die zelfde uitgevoerde grondstoffen, dank aan jjpne bekwaamheid en bijzondere vakopleiding, in illerlei fijnen arbeid verwerkt hebben, voeren zij iebij ras wederom in; en de slotsom is dat wij het prschil vnn prijs, mjet de hooge loonen die aan liet iireemd werkvolk te bate vallen, uit onzen zak peten betalen. 'Wanneer zal iedereen verstaan dat jirij dit geld bij ans inoeten houden, om het door ons :»o!k te doen verdienen? Maar daartoe hceft er jterstandige vakopleiding t© zijn in vakscliolen en por eenea leertijd die wel besteed wordt. De nood-Ifikelijkkeid van beroepscholen begint overal erkend Its worden, (en met genoegen zien wij ze jaarlijks Ijtalrijker en beter groeien en bloeien: do \-ierde kan or o-ok veel hulp aan bieden, en pt'is cénè der bésto vérdiensten der nieuwe school-iKt. Met het volgen der beroepsoholen moet echtcr leen verstaàdigé leertijd gepaard gaàn; eca juist daar-|H heeft het ministerie van arbeid met het instellen |®r leerbeurzen willen voorzien. I Het is een eclit vaderlandsoh werk ze meer ion lœeer te doen kennen, en wij voegen erbij dat het Mchtig tôt het opbeuren der kleine bm-fferii kan piedehelpen. gebsnrt somtijds dat wij bij het houden van Joagressea in den vreemde, verbaasd staan over Toariutgang der uitheemsche ambaclitslieden. r yci'sohlànd bestaat er bij voorbeeld een ver-™it van meester-kleermakers, die jaarlijks samen-;»men om bunne belangen te besprekèn, en dite j niapgs nog de sohitteiende uitslagen van hunn.en Fwia moobten toejuichen. De ware reden van dien «us niet verre te zoeken; en toen zij in sep-,ffl er 1912^ te JMiinohen vergaderden, hebben zij ailes uiteen gedaan: hun vooruitgang is te RtfIi aan het verstaadig samenwerken der vak-•»3!giagen, die de leerjongens naar de beroep-■ n stiiren, en 2e tevens bij een bekwamen baaa r ® praktisehen leertijd doen overbrengen. In '«'W zooals Frankfurt en Hamburg, waar er vroe-F naar 30 of 40 leerjongens te vinden warenr Lme? 6r meer dan 200, die op die wïjze het -rmaken aanleeren. Het spreekt van zielfs dat -reen dan om het best doet, en met rasse schre-■ vooruitgaat : in plaats van knoeiers te zijn, wor-fn-aren© meesters in hun bedrijf. p»n3 8n val1 kleermakers zeggen geldt even-P3 van alto andere bedrijven. Le i. °nZe belS?sohe ambachtslieden hunne duit-ca? ^^oSnooten in hunnen iever wilden navolgen, Blîep'- U"-11 ui!:slaioe:a Wj ons even bevTedigend. LtJ , 0Dlze gilden en vàlcvereenigingen zouden io?doUi ûandelend optreden en het vormen van, ta ", €lJonêe:ns> die zelf meesters kunnen wor-pen rf, 6en der ^Pofdzaken van hun bestaan aan-SflKH reSeering vraagt niet beter dan den leer-iând ip00)13-8?11 te ln'-rcîi.Ç011 even als het in Duitsch-eçu ,e -^r bestaat, zooals wij hooger zegden, laiïen mfn Premieptelsel voor de bazen, die leer-m Af V6n 0Plcic^e:a: wij hebben het te danken T>à i ^ncol'*;e- toen hij minister van arbeidi Nlena ^ minister.- M- Hubert, heeft die voor-tp T® ^zen en leerjongens toegedaan, ook ^ 3D;;Jou,wenambacht&n en bedrijven tiegepast: IWii lit ze meer benuttigd worden! 6pl»en àrr • er eeniS'e der bijzonderste sohikkingem 1906 t,'™ lrl het ministerieel besluit van 29 juni [ 1) de leerbeurzen te. lezen staan. k e7vrf lan? wordt er 50 frank betaald Pas tnoi , r^o' ^ie door een© beroepsvereeni-wordt aa,n eenen baas- om hem 2). ^ i °p e l0iderL pu dç ornt?8 ?rie ^aar moe'; de leerling niet al-ook i O'Pieidiag' van den baas genieten, tf tene , s.sen eeQer bero&pschool volgen, als tlVee b?w ' u • zes maanden moeten er dan ook ENigd ûriften aan de vakvereeniging over- r| de bwoep^ehool^11 ^ ^ baas"en één van Pt de bit, , iaar heeft er een examen plaats, lesri;,! v eid der leerjongens vaststelt. Voor °Poeleid ps -e krijgt de baas die hem heeft Prlin» ZpiTk u '®UWe van 50 frank; en de 'ei^ eeripri .. met zijn diploma van bekwaam-i ^ voûrriû^8 Van 100 franli iû werkgereedsohap. eeiea zouden meer moeten gekend zijn;' ■ S ~ en gelijk wij vroeger meermaals gezegd hebben, de ouders en voogden zouden beter moeten verstaan dat een ambaclitsmam, die goed zijnen stiel kent, zeker is van altijd werk te hebben en eerlijk aan zrjn brood te komen. De werkloozen, die in tijd van nïjverheidskrisis zooveel te lijden hebben, zijn schiei overal de ha-lve gasten, en onafgerichte arbeiders, die in iederen stiel iets kunnen mededoen, maar geen enkelen grondig aangeleerd hebben. Yoorwaax aile opvoeding, die voor de zedelijke even als voor de s6o»ffelijke> toekomst der jeugd ernstig zorgen wil, zou ook eene behoorlijke vakopleiding met een praktisehen leertijd moeten insluiten. « Al doende leert men>, zegt het aud vlaamsch spreekwoord; en het is omdat die opleiding in vroegere eeuwen niets te wenschen liet, dat de Vlamingen overal geëerd en hoog en duur betaald werden. Die tijden moeten en kunnen wederkeeren. Om zooveel bazen en le-erlingen mogelijk deelach-tig te raaken ran de voordeelen, die wij aangeduid hebben, zijn er in verschiiïende steden en gemeen-ten « sekretariaten voor learlingen » ingericht, om het ambachtsonderwijs te bsvorderen, en de leer-beurzen gemakkelijker te doen bekomen. Zij krijgen zelf toelagen: en het is wel spijtig dat er nog niet meer zulke sekretariaten bestaan. Aile beroepsveri-eenigingen zouden, voor het welzijn des volks, moeten ieveren om ze meer in voega te brengen: dit is ware en gezonde demokratie. HIER~EN DAAR jrrzns J^eopoia. — uc Deeianouwer raul ijudois is gelast met. de uitvoering van het marmexen borstbeeld van prias Leopold. De koningin, vergezeld van gravin ran den Steen de Jobay, is het werk van den beeldhouwei gaan bezichtigen, en heeft hem levendig geluk ge-wenscht.De Schoolwet. — M. Schollaert', voorzitter der Ramer, hoopte donderdag- dat de bespreking, in eerste le-zing, over de Schoohvet vrijdag avond zou geëindigd zijn. Men_ is niet verder geraafct dan art. 26, waarover de bespreking woensdag aknstaando zal voortgezet worden. Mon uoopt \Tijdag eindelijk er mee gedaan te maien. Wij zullen hot afwachten. Magerg troost. — Daar de socialisten niet loocho-ne'n kunnen dat se'dert de laatslo « algemeene » werlc-sta.king het ledontal der roode syndiKaten aanzienlijls gedaald is, hebben ze er tooh weer iets op gevonden. Zoo zegt de « Peuple » dat door dio werkstaking de « weerdigheid > der partij in aanzien gestegen is. Mat z/oon mageren troost en zee centen kan men licht fc-'it glaM bit:: luiia-eti. Ivlaar we vxagea ons eenf ni wafc « weerdigheid » er kan stekaii in het ophitsen tôt eene werkstaking, die mon goed en wel weet op voerhand verloron te zijn? Wé vinden dat, integendsel, heel gemeen .en zelfs laag op den hoop toe! De dutsen, die zieh tôt do « algemeene s werkstaking lieten mede-slepeu, zullen het best ondervonden hebben hoe « weer-dig > het is het loon van een aantal ctagen te ver-liezen.Leugenvelûtocî'-t. — De strijd is begonnen în da arrondissementen, waar er 'in mei aanstaande wetge-vende kiezingen moeten pla'ats hebben. Van den kanti der liberalen en der socialisten, is die strijd een echte tester- en leugenvekltocht. In Borinage verspreiden de socialisten een manifest, waarin de regeering verantf-vroordelijk gesteld wordt voior al de dommigheden en hateliikheden der oppositie in de Itamer. 'fc Is ook de schuld der regeering dat de maatschappelijke wetten nog altoos in de kartons liggen! Die oneerlijke propagande zal natuurlijk geen rat hebben op verstandige menschen, op hen die w'eten wat er in ons Parlement omgaat. Iedereen is ten voile overtuigd dat, zoo do maatsoliappelijke wetsontwerpen nog met wet) ge'.ror-den zijn, zulks uit.sluitelijk ta wijten is aan de stelse'-matige dwarsdrijverijen van 'liberalen en socialisten. Deze laatsten zeggen ook in hun manifesti.dat zij de « zeli-opofiering . zoover gedreven hebben van morgendzittin-gen te vragen, om de sociale wat-ten te kunnen afdoen. Wat brave zielen! Nochtans zal heb wel toegelaten zijn te deen opmerken dat, pas eene week geleden. de socia-listische volksverfcegenwoordigers erbarmelijk kloag?n dat de Kamerzittingen te lang duren. Voorwaar, zond.erling is de çeest ran opoffering die de roodjes baziélt! Ori-noodig te zeggen dat al wie geen oanspraak kan maken op den titel van domkop, eens bartelijk lacht met de socialistische zelfopoffering en met het rood manifest. De landolijko policie. — De bijzondere kommissie der Kamer. gelast met het onderzoek va.n het wets-voorstel op de herinrichting der landelijke policie, heeft vrijdag namiddag zitling gehouden. Daar men niet over voldoende gegevens bsscliikt, is er beslot&n de vreemde wetgevingen over de landelijke policie te onderzoe-ken. M. Hoyois werd aangesteld als verslaggever. De kommissie is tôt onbepaalden datum uiteen gegaan. Solioone vrijheid! — Het hoofdorgaan der socialisten zegt: « De socialistische parti] is eene partij waar elkeen "ii-ij zijn gedacht mag zeggen. i Waarlijk die rooden zijn vermetel in 't liegen I ivloest men eens een optocht kunnen houden van al dezan, die met kîikken en klakken bi] de socialisten buiten vlogen om vrijnit hun gedacht to zeggen^ men zou nogal wat bijeen zienl En waar blijven dan nog dezen die er van zelf uiltrokken, liever dan zich hij het g'areel ook nog den muilband te laten opleggenî Da vrijheid bij de socialisten is heel schoon in woorden. Zij, evenwel, die ze gesmaakt hebben, weten dat ze ongelukkigiijk zwaarder kan wegen 'dan het grof-te dwangjuk. Op uwa hoede! — 't Is aan de werkliedea dat we toeroepen: Weest allen op uwe hoede I We zegden in ons vorig nummer dat de roode bandteekeninzamelairs van zin zijn in al de huizen propaganda te gaan maken voor de socialistische partij. Bijgevolg zullen ze overal de werklieden of huniïe familieleden listig uithooren. en den neus komen steken in zaken waar ze volstrakt niets in te zien hebben. Dat kan gevaarlijk worden voor vele werklieden. Immars, als de iiandlangers der roode inkwisitie bestatigen dat deze of gene werkman met naar hunne pijpen danst, zullen ze hem verdacht maken. Velen waten, hij ondarvinding, waarop dergelijkc verdachtmaking kan uitdraaien. 't Is de vervolging> de beslendige, ongenadige varvolging onder liare hate-lijkste vormen. 't Is er bij de socialisten minder op t(î doen handteekens te verzamelen voor het algieme.m stemrecht, dan wel te weten te . komen wie véôr ot tegen hun is. De werklieden kunnen dus niet genoeg op hunne hoede zijn; een vsmil.tjgd man is er .twee weerd. Sleja zorge «\4xyJ. dàfc de xtode anceiallen buiten houdel De beâisnâen. — Donderdag heeft de bijzondere kommissie der Kamer zich bezig gehouden met liet onderzoek van het wetsvoorstel op het wettelijk regiem der be-dienden. Het voorstel, zooals het nee'rgelegd is, bepaalt. den opzeg op eene maand voor de bedienden die 100 frank par maand winnen, op zes maanden voor dezen die 3,000 fr. per jaar winnen en 2 jaar dienst hebben. Voor de andere gevallen was de opzeg 1 jaar. De kommissie was t'akkoord om den opzeg te bopalen op 1 maand, op 3 en op 6 maanden, en zg oordeelde dat de opzeg van 1 jaar overdreven is. Biunen kort zal er eene nieuwe zitting gehouden worden om het onderzoek te eindigen. Niet socialistisch! — Hoe meer de schoolvos uit. « Vooruit » de ooren opsteekt-, 'hoe langer ze worden. Komt hij niet te babbelen dat het petitionnement niât socialistisch is ! Ofwel is de man bij de rooden van te weinig tel om hem ailes toe te vertrouwen, ofwel slaapt hij als er daar iets op touw gezet. wordt. In geval de schoolvos fransch kan lezen en verstaan, dan raden wij hem aan eens het hoofdartikel in ta zien van de « Peuple i>, van donderdag 29 januari. Zoo hij dan ook nog wat denkkracht heeft, zal hij voortaan den snater houden over zaken waarvan hij niet op de hoogte is. Xatten uit de Poolstraken. — De amerikaansche stad Pittsburg heeft talrijke bevriezingbe.waarplaatsan voor vleesch, gevogelte en visch. Alhoewel het daar schrikkélijk koud is, gewennen da ratten er zich goed en vermenigvuldigen er. zich. De katten, die men in de piaatsen gezet had om de ratten te verdelgen, stier-ven allen aan de. koude. Men deed dan eene zending katten uit de Poolstreken komen, witte, krachtige ûieren met eene dikke huid, doodsvijanden der rat^sn. In kor-ten tijd was men van de ratten verlost. leder voor 't zxjne. — Wat edelhartige jongens toch, die socialisten! <; Zij strijden voor de opheft'ing van aile werklieden, zelfs van hunne katholieke broe-ders. » 't Is « Vooruit » die het zegt, en dan is het-voorzeker waar. E'hwel, dat is heel schoon van de socialisten. Maar, zouden ze niet fceter doen tie zorgan dat in het rood hmshouden ailes in den haak is? Als ze willen beginnen met al de misbruilcen en v^antoesta.n-den die daar heerschen uit te roeien, idain hebben ze dubbel en dik de handen vol. Voor wat de opheffing der katholieke werklieden aangaat, de katholieken zullen daar zelf wel voor zorgen. Ze hebben daar, God zij geloofd, een beter handje van dan de socialisten. * Nieowj aarsgiftea voor deo Pans DERTIE.XDE LIJST. — Overdracht der vorige lijsten: ifr. 38,179,55; De Deckersblad, 10; leeraars en ieer-lingeu van het groot seminarie, 3[eolielen, 250; Zusters der Corde Orde, Haasclc, 85; de EE. PP. va.n Premons-treit,. 300; II.. de Waepenaert, Grember- gen', 30; de geestelijli^eid'va.n Ste-Bricy, Doornik, 165'; È. H. Th. Erançois, pastoor-dekeu, te Ninove, 25; Z. E. H. kanunnik Oantineau, Doornik, 25; De Damen van >Siut-Andreas, Doornik, 100 ; voor eene gunst, C. D. W. 3. B., 100; jufvr. van den Hende, Aalst, 25; mevr. Fr. Notel-tiers, Aalst, 25; mevr. Hoet-Guffroy en kinde'ren, Dix-mude. 25; geestelijkheid van het kanton Peruwelz, 190; burggraaf en burggravin de Ghellinck d'Elsegem, Vaer-newyck, 100; Congregat ie der Damen kinderen van Maria en het H. Harh, 100; graaf en gravin Cornet d'El-sius du Chenoy, 1Ô0; baron Th. de Roes.t d'Alkemade en kinderen, 100; M. en mevr. van Yperseele de Stri-hou, 100; M. en raevr. Jos. Garlier, Gent, 50; de Dienstmaagden van Maria, Ei-ps-tjuerbs 50; A. O., 10; M„ J. Delespaul. Dendermonde, 25 ; van wege -eene katholieke fa,mille, Adihkerfce, 25; E. II. V. Baudelet, rus tend pas-toior, Bergen, 10; M. Vermersch, Wervick, 5; M. A. Jc.nauS, Engies, 5; E. H. Maes, besturder, Ninove, 20; klooster der I1H. Ha,rten, id- 20; naamloos, id., 5; Z. E H. kanunnik Canchie, professor aan de hoo-geschool te Leuven, 10; II. Vader, zegen onze onder-nemingen, 3; II. Vader, zegen mij en mijne familie, 2; X X., Wervick, 10; opdat God onze huisgezinnen zou zegenen, Eecloo, 10; onbekend, 1; ter eere van het II. Ilert, Oost-Roosebeke, 1 ; H. Vader, genees mijn zoon, 5; voor eene bijzondere intentie, 5; jufvr. L., 10; uit dankbaarheid. Heule, 2; Z. E. H. kanunnik H. Lladeuze. Doornik, 10; onbekend, Aalst, 2; om eene gxmst, Meldert-, 5; voor het welzijn van een huisge-zin, Aalst, 20; onbekend, 10; G. P., 20; H. Vader, zegen ons, Keerbergen, 20; L. P., Lihramont, 20; Marcel, Gabriel en Marie, 15; een priester, Veurne, 15; Ei. A. V. J. O., Harchies, 10; C. fi. Antwerpen, 10; E. II. pastoor van Slype, 10; V. L. Di, Ukkel, 10; M. Dujardin, Leuven, 10 ; naamloos, Strée, 5 ; N. D., 5 ; 0>pdat men te Ste-Maria-Audenhove zou geven, 5; mevr. P. V. D. II,., Nino-ve, 5; Robert en Josephine, Wastoul, 2,50; naamloos, Ronsse, 2; een bakkersgast, 1-; Albert en Marguerite, 1 ; om eene bijzondere gunst, 1 : .T. V., Eirugge, 1 ; H. Hart van Jésus, ons toekome uw rijk, 15. Totaal fr. 40.579,05, Men kan de inschrijvingen sturen aan het bureel van het blad of aan M. Léo MALJjié, sekretaris, 7, rue de la Tôte-d'Or, Doornik. 5ÎC * * Bedevaart naar Rome. — De bedevaart, die de afveerdiging ran den katholieten Drukpersbond naar Rcme zal vergezellen. wordt ingericht onder het eere-voorzil.lerschap van Z. Em. kardinaal Mercier en door de zorgen der Alliance Catnolique. Vertrek den 20 april; terugkeer den 8 mei. De reis in het gaan loopt langs de nieuwe lijn van den Lotschberg, den Sim-plcn het Magiorameer; de terugkeer langs de Côme-en- Luganomeeren. den »Sint-Gothard en het Vier AVoud-stedemneer. — Frijs aile kosten inbegrepen: le klas, 690 fr. ; 2e klas 560 fr. Vraagt uitgebreiden prospectus aan de agencie François, 45, Koordlaan, Brussel. UIT DEN VREEMDE IN JSTEDSinT,JLNU Tegen de loterijen. — De minister van just.ioie heeft. negen honderd vervolgingen bevolen tegen de agen-ten van verscheidene bijzondere loterijmaatscha.ppijan. D© hollandsche wet duldt, inderdaad, slechts eene lo-terij, namelgk deze die onder da bescherming van de regeering staat en gekend is onder den naam van « Staatsloterij ï. Werkstaking te Amsterdam. — Vrijdag middag nebben de dokwerkers van de stoom\-aartmaatschappn « Nederland te Amsterdam, den arbaid gestaakt, o.tn-dat men een hunner makkers afgedankt. heeft. D© sta-kers zijn 700 in getal. IN F'RA.NICFIIJIL Dood van Paul Déroulïds. — Eene gekende fran-splie lignur komt te verdwijaen: de fransohman Paul Déroulàde is overleden te Xizza, waar hij het herstel zijn«r diep geschokte sezondheid was gaan zoeken. Dé' roulèdo wal. de stichter der beruchte « Ligue des Patriotes », en de inrichter der jaarlijksche betoogingenj naar de gedenkzuilen van Metz en Straatsburg. Hij maak-te vroeger deel van de Kamer, en leverdo er veel spel aan dezen die persoonlijk belang boven het algemeen welzijn stelden. Als letterkundigei en dichter verwier£ Déroulède naam, vooral als weergever der vaderlands-lievende gevoelens van het volk. Vurig katholiek, hadj Déroulède nog voor zijn vertrek uit Parijs met de diepsta gcdsvrucht de mis bijgewoond. 't Was een waarlijk stich-tend en aandoenlijk schouwspel dien door ziekte uit-geteerden ouderling, moeilijk voortsukkelend op krukken,; tôt de H. Tafel te zien naderen. Scheepskapiteins in stakîng. — Donderdag namiddag hebben de kapiteins der kustvaartschepen te Marseille eene vergadering gehouden en besloten het» werk te staken. Zij waren in onderhandeling met hunne kompanies om eene lotsverbet-ering te bekomen, dochi men geraakte niet 't akkoord, en zoo werd de staking uitgeroepen. Zij hebben hunne makkers van al de fran-sche kusthavens verzocht zich bij de beweging aan ta sluiten. IN DUITSCHIjA-ND De elzasser regeering. — Het wordt b'evestigd da'Ë de stadhouder van Elzas-Lotharingen, graaf von Wedel,; zijn cntslag, dat hij reeds in december laatstleden aan-gebioden heeft, en dat MM. Zorn von Bulach, Pétri,; Maudel en Ko; h 1er, staatssekretarissen en onder-sekre-tarissen opnieuw gevraagd hebben om van hun ambÇ ontslagen te worden. _ Men noemt a.ls nieuwen stadhouder van Elzas-Lotha^ ringen den pruisischen prins Frederik-Wilhelm, zoon va.n den gewezen r?geerenden prins-regent van Bruns wij k, Albert van Pruisen. , JL»_d koning van Beieren. — Donderdag verleende koriing Ludwig gelioor aan eene afveerdiging damen van Munich. Zij kwamen zijne hooge bescherming inroepen voor de oprichting van verscheidene gestichten voor zieke lionden, katten en peerden. De koning verklaard'e. vlakweg aan die damen dat, wanneer dieren ziek zijn, men ze afmaakt; dat or, anderzijds, nog een groot getal personen ziek zijn bij gebrek aan hulp of aan voldoende zorgen. In die voonvaarden, zegde koning Ludwig, zooi lang die staat van zaken voortduurt, raad ik u aan ît eerst bezig te houden met de menschen; daarna zal men zien wat er te doen i3 voor de dieren. Men zegt niet wat; het antwoord was der damen, deel makendc van de afveerdiging.IN ZWEDEN De Sïobelprijs. — Het middenbestuur der zweedsclie vereenigingen voor den vrede hebben dominee Umfrid, van Stuttgart, en de Duitsche Maatschappij voor den vrede aangeduid als kandidaten voor den aanst-aanden' Nofcelpi-îjs. IN OOSTENMIJK Het ûrania van Meyerling. — Gisteren, vrijdag, wa's het vij£ en twiarig jaar geleden dat aartshertog Rudolf, kroonprins van OostenrijkHongarië, in het jachti slct van_ Meyerling het leven verloor, in de omstandig-heden die tôt nu toe nog- niet opgehelderd zijn. De cfostatictie. — In de oostcnrijksche Kamer is de obstructio weer volop aan gang. Da tjekoa en de agrai ricërs (landbouwpartij) hebben. donderdag de bespres kihg over hot voorloopig budjet totaal onmogelijk ge-maakt, en zulks om te protesteeren tegen het niet! bijeenroepen van de hongaarsche Kamer. Tjeeksche vrcuwen veroordeeld. — De rechtbank' van Leitmeriz heeft acht tjeeksche vrouwen tôt gevange-nisstraffen veroordeeld. Deze vrouwen hadden zich aan gewelddaden en woelige betoogingen plichtig gemaakt, ter gelegenheid der slniting en afschaffing eener tjeeksche school te Proedlitz, nabij Aussig. Proedlitz telt 4625 inwoners, waarvan 860 tjeeken. D'à moeders der tjeeksche kinderen verweten de policie van jegans hunne kinderen brutaal geweest te zijn, ea zij hadden de kleinen tegen de agenten en de gendarme^ rie verdedigd. IN POJR.TUGA.Ij De ministerieele krisis. — Vrijdag was1 de minister ricele krisis nog niet opgelost. De président der Re-publiek had een onderhoud met verschiiïende. partij-hoofdon, doch hij schijnt nog niet de mannen gevondenj te hebben die beraid zijn hunne hulp tôt de samenstelling va,n een nieuw mmisterie te verleenen. IN i Unjk.UE Schatkistbons. — D© turksche regeering is op dit oogenblik in onderhandeling met de « Deutsche Orient Bankl » voor de plaatsing- van 15 miljoen schatkistbons^ De turkache financiers blijven zeer ziek. Het vel van den foeer! — Uit goede bron wordtî vernomen dat er tu3schen het komiteit der Fory-Turkea (Bendracht en Vooruitgang) en de bulgaarsche regearing •eene cvcreenkomst gesloten is aangaande eene hervèr-deeling van Macedonië en Thracië, in geval van eein; zegeviere-nden oorlog tegen Servie en Griekenland. Bulgarie zou gansch Thracië aan Turkije afstaan; Macedonië, Salonika inbegrepem alsook servisch Macedonië zouden terug aan BulJiië komen, uitgenomen de streken door Albaneezen b^-oond, die bij Albanie, zouden ingelijfd worden. Dat. gelijkt goed aan den verkoop .van het vel van den beer voor dat hij geschoten is ! De wetgevende kiezingen. — De wetgevende kiezingen die in lurkije begonnan zijn, geven, tôt hiertoa, te Constantinopel en in 't biimenland, gunstige uitslagen voor de jong-turksche partij. Da grieken" namen deel aan de verkiezingen, en de armeniërs ook, doch ia veel mindere mate. IN ALBANIE Tusschen grieken en albaneezen. — Twee honderd albaneesche soldaten zijn ujt Valona vertrokkea en op weg naar Kbanarra, met bevel de streek te bezetten, zoodra zij door de grieksche troepeu zal out-ruimd zijn. Er is eene botsing ontstaan tusschen eene kompanic grieksche soldaten, die het grieksch dorp Odritsaina, ten noord-oosten van Premeti, bezetten, en eene bende, ingericht nabij het mnsulmansch dorp Severanî. De inwoners van Odritsaina en van Potova zijn tea voor^ deele der grieken tusschengekomen. IN EGYPTE Eene samenzweering. — De egyptasche r.verhedea hebben te Oaïro eene samenzweering ontdekt door Azmi-bey tegen kolonel Sadik-bey, van het. verbond waarvan gênerai Cherif-pacha voorzitter is, ingericht. Zijne agenten en medeplichtigen. Arthur Yassian en Loutzi werden aangeboutten, nadat huiszoekingen ia hunne wo-i ningen hadden plaats gehad. IN CHINA De « Witte 'Wolven ». — In de streek van An-Ha;s houden 2300 bandieten ijselijk huis. Zij hebben da stad An-Hais g-eplunderd en sehier heel en gansch platgcbrand. De eiigelsche protestautsche missionaris is met zijne vrouw en kinderen gevlncht. De katholieke mlssiaaar

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het nieuws van den dag behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brussel van 1885 tot 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes