Het nieuws van den dag

1377 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 11 Maart. Het nieuws van den dag. Geraadpleegd op 15 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/wd3pv6ck7v/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Barfigste jaargaag . ..-.■cyaajgi ■ * ■ cir 83 2 csntiemen per nurnmsr Brussot, Woeïïsdag I ( Maart 19(4 ""V , •. .. .UIUIM HET NIEUWS VAN DEN DAG ABONNEMENTEN Î Lden4fra.1t F»'"»- 8 taflk. K® » - il - TflorEùUand ,Mfd, rfte Unden van het postrerbond ». 20 - BESTUUR EN OPSTEL î Zandstraat, 16 TEIiBFOON 171 DAGBLAD Gesticht door Jan ±±u yGHE BUREEL DER KLEINE AANKONDIGÎNGEN : Zandstraat, 6 TELEFOON 7948 uamagia^^s'fliw AANKONDIGINGEN : Gsvraagds «n aanjebodan plaatsen. bladz., per kleine regel .. 39 e. In de week. . 60 c. 'sZondags. . 75 e. Id., 's Zondags ; 40 e. toor 2 groote regels. ' , .. Iedertn regel meer : 30 c. in de week; bladz., per regel. , 2 fr. en 3 If. 40 c.'s Zondags. Rechterlijke herstell., prregel Jff. ——m—»—ne— ■■iii.ni î— mmmm■»——m [et aanwerven der | agenten in Congo het is to! spijtig dat het .onnoozel tijdverlies, telk vier voile maaaden in de Kamer gewoed U( zoo weinig vxije dagen overlaat om de bud-«„n te besprekea en ernstig te onderzoekem. lu L'àn eene maand, moet er over meer dan 800 slioen sestemd worden: hoe is het mogelijk dat et de^ebjk werk ailegge? get is spijtig voor al de budjetten, want ûv mèr is volgens de grondwet eerst en vooral irt-bld om het 'beheer der opeabare penningen na aaan: met al hunne zauteâeoae interpellation en? fo langgexekte woordenkramerij beletten de blau-e en rood? dwarsdrijvers den gezsnden en nûttlgen •bai waar de volksvertegenwoordigers zich moe-L op toeleggen. Dees jaar is het echter bijzonder Kg voor het budjet onzer congoleesch© kelonie, k zo®ls wij woeger al gezegd hebben, het vree-Sk te kort ran 21 miljoen en half pp een budjet, tin zijn geheel sleohts 52 miljoen bevat, zou met-si zorg op de keper moeten beischouwd worden. Igeen mea ons vroeger voorgespLegeld had, was tel iets onders: hoe komt het dat cte guldenj Lften, waarmee wij over zes jaar gepaaid werden^ ki rap in droomen en bedrog vergaan zijn 1 Eï teten daax oorzaken van bestaan, die een® gron.-ge bespreking in de Kamer weerd waren. Wij betreuren ten zeerste dat zulks bij gebrek San jd niet ul kunnen geschiedem. Yoorwaar de vijf lies voile zittiagen, die in januari en februari m de hatelijke uitvallen tegen de missionarisseu, feteed werdsn, zouden nu wonderwel te pas koman q het budjet uit te pluizen en den noodîgen (leg aan den minister te vragen. Langs aile kaii-tïooren wij zeggen dat België de gebroken potten [ moeten betaien en het gapende te kort invullea : I wij niet verder kunnen, het weze zoo, want «eus k wij Congo overgenomen hebbeïi. moeten wij ee? pea san «ns handteeken. Elkeen zal tooh bekennen it wij nu meer dan ooit het recht hebben klaar lien in al die congoleescha duisternissen. Wat ei te doenî lis âiiïkt dat ide voorspoesl of het ongeluk onzer ate kolonie, zelfe onder geldelqk opzioht, innig totien is met de kwestie van het aanwerven der «tache agenten. Onbekwame bedienden of Stecaars, bijzonderlijk als zij een rekbaar ga-ea hebben en voor huane zedeo. nogal te wen-pwm, hebben altijd geld te kort, en zij lev^reç Waribeid Hetgeen door hen moet gedaan. Ma llijft altoos in den steek : veel geschrijf Ijwijf is omtrent het eenige waarin zij te huis ! i" ingezien het onafgedane werk, noemt men looger hand altijd nieuwe agenten bij, in de ' raa met een steeds aangroeiend petrsoneel er tïjk uit te geralsen. Dit is slecht becekend, . sén goede en bekwame man doet veel meep tien onbekwame kerels, en zijn werk is beter.-W de groote kwaal niet van ans congoleeschj po! Meuwjaar heeft Koning Albert gevraagd dat pâmera «sas geheel het bestuur van Gongo zou-f tainrichten en eene nieuwe koloniale wet stem-P' jii| had gelijk, want de tegenwoordige toestand met blijven duren. In Congo zelf verliezen wij tten geld, ©n het land wordt bovendien be-■ door de Engelsehen en de 'Puitschers, die panne ijzarenwegen geheel den handel van Congo tB?aen 'ran': ^ra^1ten te trekken: het beste de? zou alzoo naar de vreemden wegvloeien^ L\ , ^ e'r nu commissie beaoemd is jif ,1 zaak te bestudeeren ; en wij weinschen ^ «at er mede voortgedaan worde : meermaals I h '>63'aande misbruiken aangeklaagd en °™t tijd dat, er orde in kome, en dat iedereei] Wpe dat de minister te Brussel volstrekt in [ jj ^tlsheid is o-ns congoleesch rijk te bestu-- , ® plaats© zelf dat er eeme machtige en oonJelijike overheid handelen moet» |l'?oej'.e!1 er eohter bijvoegen dat de beste wettein LfnT®' a^s personeel niet deugt, terwijj iean j9 ^btenaars zelfs van gebrekkige wet-® wii^ft &ebraik weten te maken. Daarom vin-LJ ,1®'' de allereerst© hervorming het aan-I mini T . °^ott'aie agenten moet betreffen. Ii) |ConaoS ene Eoloniën wœt man wel dat er L ^^nen van weerde .noodig zijn, en dat feopWn€rVa'r?a heertjes, die min of meer aan IL. Js ge^'ken, weinig aarde aan den dîjk |ïie ,j„, 13 hetgeen de Koning, de minister en I® de1 zaak ©rnstig bezig houdt, op aile eQ ^'arze§<î hebben: wanneer zal dit |tau.iCiir, ë^dheginsel eens voor goed op dp |i, dj p toegejjast worden ? I Tan viin s .^ajoaffe, dien niemand ter w.ereld Eeelt in kJ81'' tegen Congo vei^dacht heeft, hpiff ^erslag, dat hij over het budjet op- ? 01'-oldoenrlA t 0"ze^kol°aiala opleiding blijk-«oi met , ncl6 ls- Er bestaat wel eene koloniale1 Njaar icno^6^,,611, ^g^'e afdeeling, die in het Nlvoord v". door 268 leerliagen gevolgd K die ni ^on'^ere vakopleiding der ambachts- II gedert kolonie trekken, wordt er boven-«ol {e pjan°ei} tijd gezorgd door de ambachts-®ïelhet e^^-^-Virfcoia. Dit is voorzeker, al-r16' Panipr^ "f331 TOrsch ingesteld is, zeer schoon Nnd der' f •00 s';aa''' achter in den wareq i1^œhedf-n 6t' en ^oe W0,I"den in Congo dei r® Eus •/„ C'er nieuwe agenten benuttigd? Gelijk Sif,,,6!,,™1 zeSt> wïj hebben < uitstekendçr pte krar'*ht BerSke weerd,e te kort, die de ver-BPlouip i,„ jiTL hoedaniglieden bezitten om iif 2e ^delend o»p te treden. i!în a ' Wdk^!''!, te zoekei1- noch te vindan onder dp 81 °ttder 7?'inf-?,n' <^e kunrt'8 driften bot viei-geven. 7,' opzicht al te dikwijls schan- '®5taet<;ni Z1,|rl n^et ta zoekerL onder de laars, die in Congo veel ta veel aoten op hunnen zang hebben, uit godsdieinsthaaE de ka-tholieke priesters op aile w^ze tegienkanten, en zich daarvoor meer dan eens boven de wetten des lands gesteld hebben. De kwestie, die voor Coingo's toe-komst op te lossen is, en die niet langer mag uit-gesteld worden, is hoofdzukelijk van zedelijken aard; want hetgeen ons bestuur daar uit den nood helpeu kan, is een puilc van vastberadeae mannen, die ieve-rige werkers en eerlijke christenen zijn. Het mag wel gezegd worden 'dat de zedelijkheid in Congo diep gezakt is; en uit de besprekingen der Kametr zelf, blijkt het dat een katholieke agent er lastige dagen te beleven heeft. Is het te verwonderan dat de katholieke ouders ©r in België twee maal op denken, vooraleer hunae zoaen naar Congo te laten gaan? $fu dat Congo een deel van België geworden is^ en laags aile kanten met groote Daoeilijkheden tp kampen heeft, hebben wij daar verstandige en eer-lijke affitatenaass noodig, die samen met d© mis-s-ionariasen willen werken voor ons land en voor de christeae beschaving. Met zulke mannen alleen kunnen wij vooruitgaan en eena be'tere taskomst voorbereiderL HIER EN DAAR De koning. — De gezondheidstoestand van den koning verbetert voortdiu:end. Z. M. doet zich elken dag den arm inwrijven, wat veel bijbrengt om hat gekwetste lidmaat te doen genezen. In het paleig van Brussel. — De Koning ont-ving dinsdag namiddag, in het paleis van Brussel, in aîseheidsgehoor, luitenaiit-kolonel G-.-T.-M. Bridges, niilitaire geattacheerde aan het engelseh gezantscnap, te Brussel. In België bekleedan de militaire leden dei geizantschappen een hoogeren rang dan de aaderen. Daarom wordien zij bij hunne aankomst en bij hnn vertrek door het Staatshoofd in gehoor ontvangen, om lïunne geloofs- of terugroepingsbrievem ta toonen. De Senaat. — Het is dinsdag aanstaande, 17 maart. dat de Senaat zal vergaderen. Men zal eerst de eenigJ wetsvoerstellen afhandelen die op de dagorde staan, waaxna men de bespreking der budjetten zal begin-neu. Men koopt alzoo heel de dagorde af te doen véôr het Paaschverlof. Bij de herneming van den zittijcl zal de Sanaat dan onmiddedlijk de bespreking van de Sohoalwet kunnen beginnen. De Schoolwet.. — De kommissie van wettenschappen en kunsten van den Senaat heeft dinsdag het onderzoek hernomen der artikeis van de Sêhoolwet. M'en besprak de kwestie van het vlaamsch, doch het artikel werd niet gestemd, omdat er nog niet geantwoord is op de vra-gen die door (io komaiissie aaa cla re^eering gesteld werden. Budjet van spoorwegen. — Dinsdag ondeïxocht de middenaffleeling dex Kamer het budjet van spoorwe-gen. M. Dallemagne, verslaggever, handedde over de ontreddesing op den ijzerenweg. Volgens hem is deze voora.l te wijten aan de lijnen van Luik; spreker vroeg de verdubbeïing van die spoorlijnen, alsodk de bespoe-diging van verschillende in uitvoering zijnde werisen op het spoorwegnet. M. Dallemagne raakte 00k het vrïuagstviik aan van het zelfbestuur der spcuorwegen. Ifij deelde de beslulitselen mede der bijzondere kommissie, dlie gehast is met het omderzoek der kwestie. De spoor-wegen zouden bestuuid worden door eenen beheerraad en een raad van kommissarissen. Verscheidene leden deden opmerken dat dergelijk bestuur niet noodig is. Wat er vereischt wordt, zegden zij, is eene biijzondere boe'khouding, giansch onafhankelijk, miaair niet ©eue nieuwe instelliug. Het is noodig dat het spo'orwegbestuur blijve afhangen van een verantwoor-delijken minister, en niet dat het eene naamloioze maat-schappij worde. Ds verslaggever nain nogmaals het woord otm den wensch uit te drukken dat er een gelijkvo>rmig tarief zou ingesteld. worden voor den spoorweg en voor de buurttrams. De zitting werd geheven, nadat het ver-slagj onder voorbehoud der opmerkingen aangaande het zelfbestuux, goedgekeuid was. Ben belsediger. — Ben sooiaiistiseh blad, de vader-m-cord te Outre meedeelend, vindt er een voorweind-sel in om onze vloamsehe buitenlieden laihertig te belaedigen. Het blad zegt, onder ajidere: t De jomge-Mag baaide het doikiTi.es te voorsohijn, waarvan hij zioh, volgens de gewoonte der vlaamsche boeren, voor-aien had otn naar de kexmis te gaan. » Waarom zegb de roode beleediger niet vlakaf zijn gedaofit, niame-lijk dat onze buitenlieden, wajineer het kermis is, van top tôt teen gewapend uitgaan met het vast voornemen (mioerden ^ te plegen î Hetzelfde rood blad zal zooveel 'b&slag niet maken vain de gemeenten in het Walen-îand, waar heit karbel meester is en waar, voor de minste reden, men elkaar met dodken en revolvers af-miaakt of met mijnwerkersbijlen aau stukken hakt. Maar de soeialisten zoeken aile middelen uit om onze vlaam-sohe boieren af te schilderen als halve wiiden, bij wie veohten en moiorden in 't bloed zit. Onze buitenlieden zullen de nieuwe beleediging niet vergeten en de rooden en hunne verderfelijke gaze tten verre buiten hun bereik houden. Op don spoorweg. — Het spoorwegbestuur heeft een zeer streng onderzoek gedaan over de ontreddering die op den ijzerenweg geheerscht heeft. Een zeker gebal statieoverSten, die blijketn van onbekwaamheid gegeven hebben, zijn verminderd in gcaadl, verplaatst of vaq ambtswege op pensioen gesteld. Ook eenige ondersbatie-oversten zijn aan dien maatregel ondetrworpan. Flink verzst. — Geen aangenamer verzet dan de lezing van een boeiend werk. Daarom is het iedereen aangeraden zich « DE BANDIETENWEBELD > aan te schaffen. Te bekomen bij al de verkoopers van ons blad. De eerste aflevering wordt KOSTELOOS pverhan-digd aan al wie ze vraagt. r Legernieuws. — De regimentsstaf, de 3e en de ie reserve-hereden battergen, in garnizoen te Meohelcn, en de le groep van het 2e regiment artillerie, in garnizoen in 't kamp van Beverloo, zullen den 10 april aanstaande naar Lier overgeplaatst worden. De milicianen van 1914. — De milicianen der klaa van 1914 zullen hoogst waarschijnlijk bdnnen geroepen worden tegeji 15 september aanstaande, behalve dezen van de bereden artiîleriei, die denkelijk eerst tegen li december zullen moeten optrekken. Kaaneklips. — Morgen, donderdag, zal er eene maan-eklips plaats hebben. Het verschijnsel zal ten 2 ure 42 beginnen en ten 5 ure 44 eindigen. | Misbrnik van vertrouwen. — « De Waarheid > velt volgend oordeel over de socialistisch© leiders: « Er bestaan geen grooter vijanden der werklieden dan de leiders van « Vooruit » zelve. Het burgerlijlc wetboek, bijgevolg de rechteTS, passen zeer strenge straffen ïos als iemand misbruik van vertrouwen pleegt. Hewel, moest de wet vat hebben op dit sosrt misbruik van vertrouwen, sommige leiders zaten voor hun leven achter slot en grendel. Of bestaan er nog grootere misdaden dan voor te wenden de werklieden te willen redden uit hunne kommer en ellende, en hunne goed-heid, eenvoudigheid, ja, hunne onwetendheid misbruiken tôt eigen verheffing, tôt stoffelijke welvaart? > Wanneer grijpen de werklieden naar Dezems osu de roode leiders en volkabedriegers weg te vagen? Dieasttijd. — Sommige dagbladen hadden geineld dat de regeering va» zin is den du.ur van den diemsttijd in het leger te verlengen. De minister van oorlog heeft nu verklaard dat dit gerucht volkomen ongegrond is. Zooveel te beter! Een naticnaal gevaar. — Over eenige dagen werd in de pruisisohe Kamer, in naam der regeering, de volgende verklaring afgel'egd: « De aanhoudende ge-bsartenvermindering is een nationaal gevaar. Het is eene hersensehim te denken dat msn verbetering kan brengen aan den betreurensweerdigen tsestand door het nemen van policiemaatregelen. Het volk alleen is bij machbe het neodige heelmiddel t© versohaffen, want 't is eene volksziekte geworden, tegen dewelke de ze-deleer en vooral de wilskracht van eenieder moet op-komen. Het is noodig de aandacht van allen en van ieder te .triekken op het gevaar welk, in zake ge-boortenbeperking, geloopen wordt door de vrouwen, door de families en door het vaderland. 't Is eene taak die minder toekomt aan den geneesheer, dan wel aan den; onderwijzer en den pries ter. Het is gelukkig dat de bisschojepen een herderlijken brief gewijd hebben aan do verlichting van heit volk over de ergheid van het gevaar, voortspruitend uit de geboortenbeperking. De regeering hoopt dat de protestantsche geestelijkheid het I voorbeeld der katholieke geestelijkheid zal volgen. > Wat een nationaal gevaar is voor Duitsohland, is ook hetzelfde voor al de andere Janden, 't Is hoogst noodig dat er overal een krachtdadige, een onverbid-delij'ke strijd aangegaan worde tegen die ontucht onder al hare vormen. Het algemeen belang en de mensche-lijke weeràigheid eischen zulks ten krachtigste. UIT DEN VREEMDE XJY EN &EXjJLNU Da « HoîRe Itnle». — Maandag namiddag wa^ de 'toeloop van volk bijzonder groot in het Lagerhuis. Geen plaats je bieef onbezet. Die gaanderq aan de « pairs » van Engelaad voorbehouden, was volzet. Lord Btampfordhans, sekretaris des konings, woonde de zitting bij. Wanneer M. Asquith, eerste minister, in cle zsaal verscheen, werd hi] dioor de liberalen en de natio-nalisten gcestdriftig toegejuicht. Aan M. Bonar Law cai sir Edward Carsow werd door de uuionist.en eene ovatie gebracht. liorid. 4 ure stond M. Asquith recht om Zijne verklaring te doen over de toegevingen die, in zake van de <' Home Rule » aan de iersohe protestantsche provincie Ulster gedaan worden. De eerste minister begoin met uit te leggen dat er verscheidsiie lontwerpen door de regeering onderzocht werden. Bijvoorbteld, dat het zelfbestuur, zooals het door het wetsontwexp voorgesteld wordt, voor gansch Ierland toepasselq'k zou zijn, doch dat, na zekeren tijd de provincie Ulstetr het recht zou hebben zich af te soheiden. Dit. voorstel werd onaanneemlijk bevonden. Het gouvernement ontlerzoeht later de kwestie der uft-sluiting van het Ulsterland, diooh ontmoette schier on-oplosbaie en moeilijke fmancieele en bestuurlijke moei-lijkheden. Eindelijk dacht men aan het verleenen eener toelating aan I/Lster van den wensch te uiten buiten de toepassing van de wet gesteld te worden. Eens stemming daarover zou aan de wetgevende kiezers van ieder graa.ischap van Ulster gevraagd worden, voôr de toepassing van de wet. Indien de meerderheid der kiezers zich voor de uitsluitang verklaarden, dan zou het belanghebbend graafschap teitelifk uitgeslotea zijn. Het gouvernement aenkt dat het t^dstip voor de uitslui-ting zeis jaar moet zijn, te rekenen van de eerste vergadering van het nieuw Parlement. Op zes jaar tijd kan men eene voliedige en voldoende proef nemen met de werking van het nieuw iersch Parleraient. De uit-gesloben graalscliappen zouden in het engelsch Parlement vertegenwoordigd. bjijven en het uîtvoereiid îersche bewind 'zou in deze graafschappen niets te zeggen hehben. M. Bonar. Law, leider der unionisten, verklaard e dat deze haïdneksige tegensitrevers van aile stelsel van « Home Bule » blijven, en dat de engelsche regeering het recht niet heeft het zelfbestuur aan Ierland te verleenen zonder het kiezerskorps daarovep gerajadpleegd te hebben. M. John Bedmond, jpen ier, zegde dat hij de ziens-wijze van den eersten mamster deelb en dat de engelsche regeering de uiterste toegevingen aan de Uister-provincie d®et. M. O'Bnen, leider der iersche nationalisten, oordeelt daarentegen dat de voorstellen van den minister met kunnen aangenomen worden. Ziooals men ziet is M. Asquith er niet in gelukt noch de unionisten, noch een deel der nationalisten te bevredigsn. De bespreking over de voorstellen d,er regeering is daarna vordaagd geworden. Miss Pankliurst aangehoudan. — T® Glasgow, waar SEss Pankhurst eene v.oordraoht gaf, is de policie er eindeiijk m gelukt de beruchte suffraget aan te houden. Op zeker oogenblik bestormden een aantal poli-cieagentiem het spreeiigestoelte, dat nochtans afgesloten was met ijzerendraad, onder bloemen en planten ver-doken. De suffragetten, die zich in de zaal bevonden, wierpen met bloempotten en regenschermen naar de agenten, die Miss PanKhurst niettemin aanhielden en naar het policiebureei leidden. Na de vergaderigg trokken de suffragetten naar het policiebureel, dat zij poogden te bestormen. Een groot getal agenten te pa^-rd dreven haar echter uiteen. Miss Pankhurst, begeleid van twe© policiemanneai is dinsdag voormiddag van Glasgow per expresstrein ruaiar Londen vertroklcen. De « generaal » van de suffra-getten weigerde het gevang van Gtegow te veirlateu; men moest haar op eene berrie naar een automobiel dragen. Sinds hare aanhouding weigert zij aile voedsel. Om haar te wreken nebben suffragetten, dinsdag, in het Nationaal Muséum van Londien, eene kostbore schil-derij. de «Venus» van Velasquez, met een, mes door-kerfd,IN ITA.JL.IE Ontslag van het ministerie. — De ministerraad heeft dinsdag morgend eene vergadering gehouden. Deze begon om 10 ure en duurde drie kwaart uurs, Da mi- nisters besloten hun ontslag ta geven en om 11 ure bood de voorzitter M. Giolitti zioh ^reeds met hetl ontslag aan in het Quirinaal, waar hij het dan koning| overhandigde. De werkstaking te Rome. — De eerste dag van de werkstaking die te Roime uitgebroken was tegen' het beheer der gasthuizen, is zonder woelingen afgeloo» pen. De minister van binnenlandsohe zaken heeft eena afveerdiging der werkstakers ontvangen, en hun be-îoofd dait er doeltreffende maatregelen zullen geno-men worden. Woelingen te Rome. — Dinsdag middiag werd da probestwerkstaJïing, voor de kwestie der gasthuizen, ge-eindigd veiklaard. Dat vie! niet in dèn smaak van een aantal lieden, die eene betooging op touw zetten en naar den CJorso Vittono-Emmanuelé, waar het <ninis-terie van binnenlanasche zaken gelegen is, wilden trekken. Eene botsing met de policie ontstond; er werd met steenen naar de agenten geworpan en deze ver-weerden zich met sabeihouwen. Er werden revolver-* schoten in de lucht gelost. Er zijn langs weerskanten eenige gekwetsten. Eindelijk konden d« woelmakera uiteen gedreven worden. IN SPA.NJW Kieswoelingen. — De wetgevende kiezingen hebben laa-nléiding gegeven tôt erge woelingen in nog anderei steden dan deze waarvan wq reeds gesproken hebben. Te Beniagalbon werden twea gendarmen gekwetst; eea derde is verdwenen; men denkt dat hij dood1 is. la' dezelfde stad werden de burgenieester en verscheidene inwoners gekwetst. Te Cbllobo en te Olloniego werdl ter ook tusschen de verschillende partijen bloedig ge-vochten en zijn er verscheidene gekwetsten. Te Bil-bao waren de onlusten bijzonder erg; daar zijn da j-epubliekeinen en de regionalisten handgemeen geworden; de bevelhebber van de o:penbare macht en feea' regionalist werden ©rg gekwetst. Te Lemona is eea kieiagent gedood; te Torrox zijn twee gendarmen gedood„ en te Castiljon, alsook te Valencia, een kiezer. In da verschillende steden zijn een dertigtal gekwetsten en| werden vier en dertig aanhoiudingen gedaan. Da uitslag der kiezingen is eene groota overwin-nin,g ,voor det regeering. >. 1JN mjL,GA.RlI2 De wetgevende kiezingen. — De tôt nu toe ge-kende uitsiagen van Ide wetgevende kiezingen zijn gunstig. vo'or de regeering; deze heeft in al de steden eene groote meerderheid behaald. De socialistische parti) heeftl eene gevoelige meerlaag geleden. Daarentegen winnea dé nationaal-demokraten verscheidene zetels bij. IN A.ÏJ13A.NZE De voorzitter van den ministerraad. — Prina Willem I heeft het voorzittersehap van den minisber-i raad aan Turkhau-paeha aangebodenl. Deze heeft déni vorst aanstonds per telegram laten wieitem dat hg, da wiaardigheid aanneemt en dat hij detn 12e maart ta Durazzo zal aankomen. Turkhau-pacha werd in 1846/ de Trikala, in Thessalië, geboren. Hij bezocht eerst de medressé of stadsschool te Janina, daarna de grieksche! scholen in dezelfde stad om eindelijk te Athenen de rechten te gaan studeeren. Met bijzondere leeraars stu-deerde hij nog eenigen tijd voort en werd dan tôt ver-taler benoemd bij de turkscha regeering. Na eenigerç' tijd een post bekleed te hebben in de diplomatie, werd hij gouverneur eerst van Teifce, in de provincie Augora^: later van Ourfa, in de provincie Diarbekir. Turlâiau-pacha trad dan weer in dé diplomatie, werd tôt gazants te Madrid benoemd en bestuurde een. tijd lang hetl turksch gezantsckap te Parigs. In 1876 werd hij naar Con'stantinopel gezonden, effl( aangesteld tôt gouverneur van het eiland Creta. Twea malen was hij minisber te Oonstantinopel. Onlangs ver-tegenwoordigde hij Turkije op d|a eerste vredeskonfe-< rencie te 's Gravenhage, waarna hij turksch gezant was te St-Petersburg. ' Een voorzorg. — De grieksche troepem bebben voor-loopig de ontruiming opgeschorst, van het grondgebied| van Epirus, dat door de paa-tijgangers van het zelfbet-stuur bezet i3, ten einde deize daar niet alleea meestat! te laten. IN HUMEN1E Grondwetherziening. — Maandag heeft de rumeen-sche Kamer een wetsvoorstel tôt herziening van de grondwet gestemd. Deze herziening zou geschieden om de volgende vraagstukken op be lossen; lo de îand-bouwhervorming, meb het evenwicht (te herstelien tusschen den groioten en den kleinan eigendom en da regeering toe te laten aan de landbouwers grond ta verkoopen, in zekere voorwaarden en tegen eene recht!-veetrdige en op voorhand te betaien schadevergoeding). aan de groote landeigenaars ; 2o de politdeke hervor-ming, met de bestaande kiesko>lle!gies af te schaffett en deze te vervangen door een eenig kollegie met vfer-tegeawoordiging der minderheden en verplichtende stemi-rning.IN DE VEFtEENlGDE S TA. TEN Een hevig gsvecht. — Te Sacramentc», in den staat Californie, heeft de policie een oprœrmaker, zekeren Kelly, met 18 zijner vrienden willen aanhouden. Daar de kerels deelmaakten van een groep -^n 600 ■werkeloozen, ontstond er een hevig gev.ecihb tusscihea hen en de policie. Drie honderd agenten, met pieken en andere wapens, gelukteu er eindelijk il» da kerels ep de vlucht te drijven. IN BRA.ZIIjIE Een erge toestand. — Kolonel Setembrino, bevelhebber der bondstroepen ta Eorkaleza, hoofdstad vanl den Gearastaat, heeft den minister van oorlog te Rio de Janeiro verwittigd, dat de algemeene werkstaking in den staat uitgeborsten is. Da handel ligt stil even-als de diensten der haven en der trams. De gazfabriefc is bedreigd. Groepen gewapende mannen, doorkruisen( de stad, bedreigen da voorbijgangars. Onder voorwendsel van huiszoetkingen tel doen, drini-zij in de woningen. Het gouvernement is niet bij maohte de orde te handhaven. De oproerlingen kampeeren op 25 kilometers van Ceara, waar de staat vau beleg uit-geroepen is. De ver bondstroepen bewajkeo de handels-huizen en bijzondere woningen. De aanvoerder der oproerlingen is een reeds bejaartïj man, Gioero, die, volgens men zegt /de gave beziti van mirakels te doen. De oorzaak van den Oproen? is de loonsopslag der caoutchoucbewerkers. De prija dezer stof is fel gedaald, zoodat da bazen ook de loo-nen verminderen. De invloed van Cicero is zoo groot dat 3,000 werklieden van den ijzerenweg onmiddellijM hun werk 3taakten zonder hun loon te vragan. Dei « wonderdoener_> rukt met 5 tôt 10,000 mou og naar dia hoofdstad. IN MEJL1CQ Voor de bescherming der vrseKideîingon. — Président Huerta heeft aan al de bevelhebbers zijner troe-pen last gegeven onmiddelïjk de oproerlingen van Noord-Mexico aan te vallen. Hij heeft hen ook bevel gegeven de vreemdelingen te beschermen; hij stelt h,2(p. Verant}> wooirdelijk voor elken inbreuk op zijne bevelen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het nieuws van den dag behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brussel van 1885 tot 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes