Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

400 0
21 augustus 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 21 Augustus. Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad. Geraadpleegd op 22 oktober 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/t14th8cs2g/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

21 Augusti 1915 Nr 34 38e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen I1V8CHRIJVIIK68PRM8 Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad verschijnt den Zaturdag morgend.— Men teekent in bij den TJitgever en in aile postbureelen, alsook bij de briefdragers. Hoofdopsteller : JOHAN LEEMANS Deo Juvante Vincarn ! AUe artihelen en mededeelingen moeten vàér Donderdag avond ten bureele besteld zijn, uitgenomen de aanhondigingen, die worden ingewacht tôt Vrijdag avond. Afzonderlijke nummers van dit blad zijû te bekomen ten onzen bureele, Carnotplaats 65. — 1 O centiemen het nummer. A\\K«\n I (iIX(ÎE.\ Den regel fr. 0.20 Kleine aankondiging » 0.50 Begrafenisbericht » 5.00 Groote aankondigingen bij overeenkomst. Voor aankondigingen buiten de provincie, wende men zich tôt de Agencie HAVA8, Martelarenplaats 8, Brussel, en Beurs-plaats 8, te Parijs. Voor aile andere aankondigingen ten bureele Carnotplaats (Laar) 6SS, Borgerhout-Antwerpen NIEUWE WERELD Het einde van den wereldoorlog zal j eene heele nieuwe wereld geschapen j hebben. Niet alleen gaan thans vele ; gebeurtenissen in familiën en in de ; Samenleving onopgemerkt voorbij, omdat zij het belang niet hebben zooals in gewone tijden, maar 't aanschijn der levensvoorwaarden zal ook veranderd zijn en wij zullen meest allen nieuwe wegen moeten betreden. * * * Dit zal in 't bijzonder voorkomen in handel en nijverheid, in stielen en ambachten en in al andere bedrijvig-heden van 't menschelijk leven. Nieuwe winstgevende bronnen en wegen zullen moeten opgezocht en gevolgd worden ; nieuwe broodwinningen zullen tôt stand komen en velen zullen iets anders moeten aanpakken dan datgene dat zij tôt heden als eene verzekering en een rustig leven hadden aangenomen. * * * Zoo zal het ook gaan in Staats-, Provincie- en Gemeentebesturen. Een aantal nieuwe bevindingen zijn daar opgedaan, die in de leiding der zaken eene nieuwe wereld zullen scheppen. Vele regelingen en verplichtingen die vroeger onmogelijk schenen, zullen, door de ondervinding geleid, als nood-zakelijke instellingen tôt stand komen of in stand blijven. * * * Zelfs in de landen, die het minst tôt nieuwigheden geneigd zijn, zal de algemeene drang der zaken die nieuwigheden alsonmisbare instellingen opdrin-gen, meest allen in 't belang van land en volk. En dit zal een geluk zijn, want vele lieden zullen niet meer hun zelfde bedrijf of hun zelfde ambacht kunnen uitoefenen als dit van vroeger en dus hunne redding in die nieuwe toestanden vinden. * * * Wij hebben reeds gemeld dat het Roode Kruis nieuwe stielen en ambachten leert aan personen die in den krijg het een of ander lichaamsdeel verloren, waardoor zij onbekwaam zijn hun vroegeren stiel of hun vroeger beroep te hervatten. Maar voor gezonde lieden, die geen letsel door den krijg hebben geleden, zal dit toch ook het geval zijn. Velen immers zullen hunne vorige broodwinning niet meer kunnen vinden, en zij zullen dus wel verplicht zijn naar iets anders uit te zien. * * * De ondersteuning der werkloozen zal niet eeuwig duren en vooruitziende arbeiders moeten nu reeds de noodige maatregelen of besluiten nemen, om later in hunne behoeften te voorzien, bijzonder deze die nu reeds overtuigd zijn, dat zij niet meer hun zelfde beroep of hun zelfden stiel zullen kunnen uitoefenen. Die zôô handelen, zullen niet verrast worden door de nieuwe toestanden en gemakkelijk nieuwe wegen kunnen vinden om tôt hun doel te geraken. * * * Daartoe zullen de nieuwe nijver-heden en bedrijven, die na den oorlog hier en daar zullen ingericht worden of tôt stand komen, veel bijdragen. Deze zullen niet dadelij k het noodige personeel vinden, en nog veel minder het handige en bevoegde personeel. Zij zullen eene keuze moeten doen tusschen de nieuwe werkkrachten en wie zich dus tôt dien jj toestand voorbereid, zal het pleit reeds half gewonnen hebben. * ** : De nieuwe wereld met zijne nieuwe wegen zal wel een moeielijk overgangs- ; tijdperk aanbrengen, maar met wils- j kracht en overleg zal zulks het best te overwinnen zijn. Daartoe moeten niet enkel de handigheid en de moed der arbeiders bijdragen, maar ook van bedienden en overheidspersonen. * * * Tucht en opvoeding zullen hierbij ook te pas komen. Huis en school moeten op dit gebied weer samen werken om een nieuw geslacht voort te brengen, dat door wilskracht en besef van eigen-waarde tôt groote dingen in staat moet wezen. Het stelsel van laat maar gaan, moet overal geweerd en door mannelijke besluiten vervangen worden. * * * De openbare besturen zullen daarin ook het voorbeeld moeten geven. lever enwerkzaamheid moeten daar insgelijks tôt hun voile recht komen in 't belang van aanmoediging en goed beheer. Tucht en opvoeding dienen daar even-eens de eerste plaats te bekleeden, tôt voorbeeld der minderen, die op de nieuwe wegen der nieuwe wereld gezaghebbende lieden noodig hebben. Wanneer dit door allen goed begrepen wordt, zal de toekomst voor volk en land goede tijden en welvaart aanbrengen. J. L. DE TQESTÀhD HIER EU ELPEHS NEDERLAND. — Daar Nederland over-groote uitgaven moet doen voor den oorlogs-toestand en veel minder inkomsten heeft, is er spraak een « Weerbelasting » of oorlogsbelas-ting te heffen. De wijze van toepassing is een moeielijk iets. Velen zouden willen dat deze belasting alleen dezen trof die geenen dienst in 't leger bewijzen of bewezen hebben, maar anderen doen opmerken, dat menschen die geenen dienst doen, evenveel of nog meer van de bestaande toestanden hebben te lijden. Anderen zouden willen dat dit geene bestendige belasting ware en slechts eenmaal zou geheven worden volgens de behoeften van 't land. Uitzonderingswetten van dien aard, kunnen moeielijk eene juiste bepaling hebben. —o— GRIEKENLAND. — Over eenige dagen moet in 't Zuiden eene groote aardbeving hebben plaats gehad. Volgens sommige bladen wierd er verondersteld, naar de opgenomen aanwijzin-gen van den aardslinger, dat deze op de Grieksche eilanden zich het meest moet hebben doen gevoelen ; anderen meenen echter, dat hare richting meer Zuid-Italië betrof. Bij gebrek aan nieuwstjjdingen is de juiste toe-dracht van dit natuurverschynsel nog niet opgeklaard. — Daar een partijganger van den gewezen eersten Minister Wenizelcs tôt voorzitter der Kamer is gekozen, heeft het Ministerie zijn ontslag gegeven. —o— ROME. — Er is deze laatste dagen veel spraak geweest over mogelijke vredesonder-handelingen, door den Paus te leiden. Zelfs Amerikaansche kardinalen en bisschoppen zouden door hem uitgenoodigd zijn een vredes-congres te houden. —o— OOSTENRIJK. — Keizer Frans Jozef vierde op 17 Augusti zijn 85n verjaardag. Te dezer gelegenheid hadden er te Weenen groote feestelijkheden plaats. —o— AMERIKA. — De handelsbeweging in « Amerika blijft ruim profijt trekken uit den " toestand van Europa. Tijdens het eerste jaar ! van den oorlog zijn de invoeren verminderd ? met 220 miljoen dollars, maar de uitvoeren : zijn integendeel vermeerderd met 293 miljoen. J De handelsbalans ten gunste der Vereenigde Staten bedraagt 1,060,889,505 dollars. De | uitvoeren voor levensmiddelen en slachtvee zijn het meest vermeerderd, namelijk van f 12G miljoen op 481 miljoen. De uitvoeren gingen grootendeels naar Frankrijk, Italie en Engeland. De uitvoer naar Duitschland ver-minderde van 300 miljoen op 28 tôt 29, en jj naar Oostenrijk van 21 1/4 miljoen op 1 1 1/4 miljoen. I MEXIKO. — Het is vooral tegen de roovers-beriden dat de Vereenigde Staten willen -optreden. Het ongelukkig Mexiko wordt niet j alleen geteisterd door oorlog en burgeroorlog, jj maar ook door roovers, die van de algemeene l verwarring en ontreddering gebruik maken om , zich als gewapende benden in te richten en volk en land te benadeelen. Het uitroeien dier benden zal een goed werk zijn, maar even noodzakelijk zou het wezen een einde te maken aan den burgeroorlog, die dit land reeds eenige jaren te doorstaan heeft. —o— CHINA. — Dit land toont thans niet enkel het land van de Zonen des Hemels te zijn, maar ook het land der Wijzen. Het houdt zich in aile geval buiten aile oorlogsverwikkelingen en vestigt steviger en vaster de pas gestichte Republiek. Er is anders te vreezen geweest, dat tusschen Japan en China oneenigheid zou ontstaan, maar aangezien China niet opgewas-sen is tegen het machtige en goed ingerichte Japan, was het nog wel het best liever het een of ander ongelijk te dulden, dan naar de wapens te grijpen. Pax Uit de Gazettenwereld De opsteller van de Telegraaf van Tilburg, vervolgd om zaken van krijgskundig belang onthuld te hebben, is door de rechtbank van Amsterdam, vrijgesproken, omdat de zaken die hij besprak, reeds algemeen gekend waren. "lit * * Terwijl hier te lande vele lieden tusschen pot en pint sommige krijgsverrichtingen beoor-deelen en veroordeelen alsof zij uitmuntende generaals of veldheeren waren, handelen vele Engelsche en Fransche bladen in denzelfden zin bij het bevitten van oorlogsdaden. Achter die bevittingen zit meer politiek dan vaderlands-liefde, zoodat er niet veel rekening moet van gehouden worden. 't Is zoo ook in veel andere zaken : onbevoegden willen les geven aan lieden, die vergrijsd zijn in de praktijk, en, alhoewel niet vrij van misslagen, toch het best weten wat er dient gedaan te worden. 't Is hier de gelegenheid de machtspreuk te herinneren : « er moet voor iedereen plaats zijn onder de zon, maar eenieder moet op zijne plaats blijven. » Hildebrand TOT HOOGER DOEL! IX Bei)i$e Becleïjkiovei» de Confesser» Yoof* Z.edelijke OpYoediDg Over het eerste Congres voor Zedelijke Opvoeding, door de Moral Education League van Londen ingericht, en in de Hoogeschool van deze hoofdstad gehouden, heb ik geen woord gesproken... Was het wellicht omdat de zaak mij geen balang inboezemde ? Wel integendeel, want ik had zelf ook aan een opstel gewerkt over « den grondslag der zedelijke opvoeding in de Staatsscholen ». En zoo ik het niet naar het Congres stuurde, spruit dit enkel voort uit mijne vrees, een onnuttig werk te verrichten door de zoo dicht gevulde Papers on Moral Education met een opstel meer te overlasten. Het kwam mij practischer voor het om te werken, dieper in het vraagstuk te dringen en het dan afzonderlijk uit te geven onder opschrift : L'Idéal Religieux dans l'Education (1). Te Londen heeft iedereen zich tevreden gesteld met zijn eigen zienswijze te doen kennen ; zijn eigen stelsel bloot te leggen. De eenige uitslag van dit eerste Congres was de uitgave der onderscheidene opstellen, rijke bron van opgaven voor al wat dit zoo vernala-tigd deel onzer opvoeding aangaat ; zelfs mocht de bron wat àl te rijk genoemd worden, en aan dit gebrek is er door de Nederlandsch-sprekende leden van het Congres, onder de leiding van den betreurden Dr J. Th. Mouton, van 's Qravenhage, verholpen door de uitgave hunner samenvatting der Handelingen van het Congres (2). Het tweede Congres, van 22 tôt 27 Augusti 1912 in Den Haag gehouden, heeft daarenboven een anderen verheugenden uitslag opgeleverd : het was internationaler dan het eerste ; het jj heeft de van aile deelen der wereld toege- j stroomde opvoedkundigen de gelegenheid [ gegeven elkander te leeren kennen en waar- \ deeren ; er heeft daar een ware « algemeene verbroedering » plaats gegrepen die de inzichten ! van 't vredevolle internationalismus ten zeerste 1 in de hand gewerkt heeft. Deze voordeelen zijn inderdaad niet gering te j schatten. Maar, was dit wel het beoogde doel ? i Nu dit tweede Congres ook de geschiedenis ingetreden is, zal men mij wel veroorloven hier eenige bedenkingen neder te schrijven die het in mij opgewekt heeft en waaruit het volgende Congres — en de volgende Congres-sen — wellicht voordeel zouden kunnen trekken. * * * Eerst en vooral ben ik van meening dat elk Congres telkens te veel heeft willen behandelen. En wie al te veel in eens aandurft, verricht op den duur niets. Ik weet wel dat dit een algemeen gebrek is van aile welkdanige congressen : men verdeelt de aandacht op allerlei vragen, in plaats van ze trachten bijeen te brengen op ééne enkele, die alsdan ernstig zou kunnen doorgrond worden. Het programma van het Haagsche Congres was al te veel omvattend. Het vermeldde onder andere Zedelijke Opvoeding en Karakter-vorming, beschouwd van verschillend stand-punt, bij voorbeeld : godsdienstig, vrijzinnig godsdienstig, onafhankelijk van den godsdienst en andere. — Lichamelijke opvoeding als middel tôt Karaktervorming : a) de verzorging van het lichaam door : 1° voeding, reiniging, kleeding, enz ; 2° gymnastiek, sport en spel ; b) de beteekenis van wedstrijden voor de karaktervorming zoo persoonlijk als gezament-lijk ; <;) volksweerbaarheid ; d) andere onder-werpen tôt deze rubriek behoorende. — Zedelijke opvoeding in opleidingsscholen voor onderwijzers (essen) en voor militairen te land en ter zee. — Karaktervorming bij achterlijke kinderen : a) lichamelijk-gebrekkigen, blinden, dooven, misvormden e. d. ; b) algemeen natuurlijke-achterlijken ; c) verwaarloosdeu en misdadigen. — Scholen en inrichtingen ten bate der misvormden : a) afsplitsing van abnormale leerlingen bij het lager en bij het voortgezet onderwijs in afzonderlijke klassen of scholen ; b) doorgangshuizen en tuchtscholen. — Karaktervorming bij jongelingen in inrichtingen van onderwijs, die niet aan het geven van gewoon lager onderwijs zijn gewijd ; en daarriaast in gezin en Maatschappij. — De wenschelijkheid van het oprichten van een Internationaal Bureel voor Zedelijke Opvoeding, en de omlijning der taak, die daaraan zou kunnen worden toevertrouwd. — De wenschelijkheid om de oprichting van een internationaal blad voor Zedelijke Opvoeding voor te bereiden, ofwel om over een bestaand blad te dien einde de beschikking te krijgen. Zooals men ziet, is het eene rijke alwetend-heid over zedelijke opvoeding die men heeft willen uit werken, en de verzameling der ingekomen opstellen — een zwaar boekdeel van 1,100 blz. — vormt inderdaad een heerlijk bewijsstukkenwerk. Maar — men duide het mij niet ten kwade zoo ik enkelen wat al te licht-geloovig voorkom — men richt toch geen Congres in om opstellen uit te geven, hoe belangrijk dit werk ook zijn moge, maar veeleer en vooral om de vertegenwoordigers der verschillende strekkingen tegenover elkander te stellen, ten ein le op die wijze een gemeenscùappelijken grondslag te verwerven. En indien men mij toegeeft dat zulks inderdaad het Soel is van een Congres, dan zal men met mij moeten bekennen, dat het programma overlast was. * * * Twee voorbeelden om te bewijzen dat het Congres niet zoo vruchtbaar geweest is als dit had kunnen zijn. Het programma vermeldt : Lichamelijke opvoeding als middel tôt karaktervorming. » Over het algemeen hebben de Congresleden, die zich met dit bijzonder punt inlieten, vastge-steld, dat de lichamelijke opvoeding een zeer voornamen invloed uitoefent op de vorming van het karakter. Nochtans komt de Realschul-bestuurder Fr. Kemeny, van Budapest, in zijn opstel, Physische Kultur und Charakter-bildung tegen de al te groote waarde op, die men aan de lichamelijke opvoeding hecht (eenigszins het zelfde thema dat hij in 1911 in Die Quadratur der Korperlichen Erzie-hung (3) behandelde), en stelt het volgende besluit voor : « in de karaktervorming komt het lichamelijke enkel eene bijgaande beteekenis toe. Van grooter gewicht zijn zulke oefenin-gen, die zielseigenschappen vorderen, welke in de natuur (des kinds) niet of in onvoldoende maat voorhanden zijn (4) ». Dat was nu toch wel een prachtig onderwerp om over te beraadslagen, en waarvan het nut door niemand zal betwist worden. Nochtans, dit opstel is ingeboekt geworden... en daarmede uit ! Het algemeen gedacht van het programma geeft klaarblijkend te kennen, dat de zedelijke opvoeding bij de jeugd moet beginnen, en nagenoeg al de opstellen steunen op dit vertrekpunt. Maar daar hebt ge nu Jan Ligthart, wiens gedachten toch gewoonlijk wat al te vruchtbaar zijn om zoo maar eenvoudig weg en zonder meer ingeboekt te worden, die zich op een geheel ander standpunt

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Borgerhout van 1878 tot 1930.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes