Het Vlaamsche nieuws

496 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 24 April. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 27 mei 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/m32n58f59g/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ILrff&ir 2a 4&H! iiiïi. l«nta înm\ N* 100. Prit» , K Ceatiemân dnor ^h«p.1 B*îfrî& «lia: casai .dEœ$S i*5k- Vlaamsche Nieuws Het best ingalicht en meesf verspreid Nieuwsblad <.van Belglë- * VerscHijnt 7 maal per week EABONNF.MENTSPRIJZEN ; sk O.SS | Per 3 maanden 4.— ind 1.50 | Per 6 maanden 7.60 Per jaar 14.—. «Fasses» 'j»w>jii!u»g!?)^3esB<gs-5Eaiag?g«yJi««!«»a?^gag»aMaaa5K»arHj*gasaggii8gt«y-î ija»,Kî3^ss^îa«aû3îx .'-esses vaasafimKaKmm^mgaa^ss^aaMÊBtEi BESTUUR Hooîdopsteller : Allons BAEYENS Beheerder : Ant. VAN OPSTRAET BUREELEN: Roodestraat, 44, ANTWERPEN Teîeîoon 1990 AANKONDIGINGEN: Tweede bladz., per regel 2.50 I Vierde bladz., per regel 0.60 Berde bladz., id. I.— j of volgens overeenkomst. Doodsbericht 5.— ttjsës&aùiaM «sxatraMwia*»^* asaaawaaiwaiiMwgpw —w» un IJB mm.\ nrMi I[«a hrîfîfwiss^lind rrs^f dl^ Sfari L tfijnheei de Hoofdopsteller, îjn aw nummer van 21 April is, on-Ljen titel : « Een Antwoord », een y verschenea aangaande onze dien-van bevoorrading, artikel dat wij stelligste moeten logenstraffen, als je lasterlijk en eerroovend. Indien de heer Cools, op een vraag interpelîatie, na de noodige uitleg-,etl verstrekt te hebben, heeft doen erken dat deze ondervraging zich tôt bebandeling ia een openbare zit-leende, is dit alleen geweest omdat lesprekingen, waarbij de namen van rauriers en bepaalde kontrakten be-ken zijn, het de gewoonte is, deze rekingen in de zitting met gesloten ea te voeren, wat in de buidige oni-digbeden zich nog meer rechtvaar-e.Daar er echter aan deze zaak rucht-teid is gegeven, en zij aldus in een :h daglicht is gesteld, zal zij in ibare zitting behandeld worden. Wat het onder uw verantwoordelijk-verschenen artikel betreft, en waar-eweerd wordt dat er van uw laster-; beschuldigingen getuigen bestaar lamen bij genoemd worden, moeten a aitdrukkelijk verzoeken ons bin-de vicr-en-twintig uren die namei lie feiten te doen kennen. Bijaldien gij uw schandelijke aantij-;en niet bij machte zijt te steunen en ewijzen, zullen wij aan het Gerechl îaten u ter verantwoordmg tegen-ons Bestuur en tegenover de aange-B fonktiouarissen te roepen. » km het Kollege vaa Burgemeestei en Schepenen : Sekretari«f De Burgemeester. H, ilelis, (g.) J. De Vos. « Antwerpen, 22 April 1915. te hit Kollege van Burgemeester tn Schepenen. t Zeer Geachte Heeren, Wij ontvingen Uw schrijven van 21 il, waarop wij zoo vrij zijn een paai rden te antwoorden. Het artikel waarop door U in weinig idelijke termen wordt gedoeld, en bet U belieft lasterlijk en eerroovend oemen, is slechts een gematigd eeho wat in allerlei kringen der stad wordt gemompeld ; het is niet bijzonder de dienst der bevoorrading, doch allerlei diensten welke, door kooplieden ter Beurze, door neringdoeners in hunne vergaderingen, door burgers van elken stand in hunne sameukomsten worden besproken » Ons doei met die geruchten saam te vatten en bekend te maken in een artikel, nadat eene vraag tôt interpelîatie was gedaan door een gemeenteraadslid, was juist gelegcnheid te geven tôt eene officieele ontkenning of logenstraffing van geruchten, die met den dag sterker worden. Wij hebben ons bepaald bij al-gemeenheden, iets wat in zekere kringen van neringdoeners en ter Beurze niet steeds het geval is. Wij hebben zorgvul-dig elke pereoonlijklieid vermeden, omdat alleen het algemeen belang ons leidt. a Met zeer veeî genœgen hebben wij '.an onze lezers medegedeeld, dat de uit-leggingen door heer Aalders gevraagd, in openbare zitting van den Gemeente-[raad zouden gegeven worden. De mede-ideeling van het officieele antwoord zal. !zoo durven wij hopen, de loopende sre-ruchten tegenhouden, ailes rechtvaardi-gen, en zoo wordt ons doel geheel be-reikt.» Wat het tweede gedeelte vaa Un Schrijven betreft, laat ons toe, Zeer sre-achte Heeren, U daarover onze verba zing uit te drukken. In onze vrij lange Joopbaan ala dagbladschrijver is het d< eerste maal dat wij op zulke schroffe wijze, met schimp en bedreiging, op?e-vorderd worden om ons berœpsgehein: te schenden. » U zult wel begrijpen dat wij dezt opvordering met eene weigering moetei beantwoorden. » Wij kunnen noch mogen verrader wat wij hoorden in vercraderingen, oi wat ons door geloofwaardige personer vertrouwelijk werd toevertrouwd, en wai wij slechts in algemeenen zin mededeel-den.» Het kan Uw inzicht niet geweesi zijn ons tôt zulke gemeenheid aan t* zetten. » Gelieve, Zeer Geachte Heeren, t< aanvaarden de uitdrukking onzer welge-meende gevoelens. Namens de redaktie van Het Vlaamsche Nieuws, Alfons Baeyens. Ià oroDos yaii tzth riet alleen vele menschen, ook ve' [te zijn ten oorlog getrokken, t< wil en dauk, gelijk dit ock met d «te krijgers het geval is. Daaraa let te wijten dat mijnen melkboc if dagen voor den dag kwam, mt ezelsspan in zijn kar. iffl ezel, mijnhecr, een flinke eze jezonde ezel, een ezel gelijk wij « ang meer geen hebben gezien. t hpud van ezels: 't zijn brave di< i ernstig gelijk notarissen, gelij atkritiekers van groote gazetten serieuze ezel is een stuk van h< i«icn, eein brok geschiedenis, ee ïtstatie tegen onzen tijd van mqt< [« en autotnobiels. WS zijn beroemde dieren ; hune w sierden het hoofd van konin 'or, en de wind die de bloemen dee gelen op haar ranke stengels, ve; idigde die mare aan iedereen. Ns zijn goed, zij zijn oprecht. I 1 ïeen hoogmoedige, ook geen laaj '•Seezels: zij zijn ezels, en tevrede te zijn. Kan men dat zeggen va ann menschengeslacht ? •oorwaar, vooiwaar, ik zeg het i wuden nog veel kunnen leeren va «ngoorige viervoeters. Mijn tnelJ r is bereid dat onder eede te beve ®: «jn ezel is deugdzaam, braa iuldig, zofjals hij zou verlangen d; 1 vrouw zou zijn. Hij is niet fie gelaten zijn juk, houdt van zij jstbaarheid, mort niet als hij gérai 'wordt, is matig, eet distels als h ' niet wentelen kan in de overdaa nialsche, vette weide. Hij ka Mwillig wezen, en obstinaat, ma: !nn herinnert hij alleen aan zeke: "lelters. Het past ons niet hem d overtuiging en verkleefdhei ®ziin princiepen te verwijten. tze' is hij van vader tôt zoon : ds "look voor bij menschen, die, zooa |%tel en vroolijk zijn in hun jeugi Wijk worden, en koppig, en hu ei1 verliezen, als zij oud wordeu ® ^oen niet anders. jf" ezel houdt aan zijn baas, oi .s Qe slagen die hij meer dan noodi ■f' Hij is zwijgzaam. Let op d I çeti ezel balkt nooit, dan als h fl.en of uit vrijen gaan; zoo doe schrijvers en lyrische dicl ■ Daar is remedie voor, zegt mij j ?r : als men een balkende ranselt, zwijgt hij; dat is niet h< y. ""et Menschen, die z««r onve; 'S ^uilep, als zij gekiopt wordçi 9 Nuttig is de ezel binst zijn leven, er nm zijn dood, want van zijne huic maakt men trommelvellen, en de oud< e Grieken maakten fluiten van zijn tibiar wie kan roffelen op een doodea koffie e kocpmau, en blazen op het overscho n van een overleden bankier? r Nooit heeft men aan een ezel verwe :t ten dat hij zijn land niet lief had, of he gevaar vluchtte, of zijne familie schan [ de aandeed. Wij moeten hem benijden r we beginnen zelfs te begrijpen dat ze kere schoolmeesters van onze kinderei ezels willen maken : heil zij hen ! t Mijn melkbœr is een knappere kerel j zonder dat hij het zelf weet, •t Daar rijdt hij, dag voor dag, lang a 's Heeren straten, met zijne gedoopt waar, en Weet niet dat hij ment eei levendige, viervoetige cursus in filo ç sofie, een bestendige les van levenswijs g heid. d Zijn ezel stoot zich geen tweemaa r. aan denzelfden steen. Hij kiest er an dere. Hij is tevreden als hij staat voo t zijne ruif, en als hij genoegzaam wate slurpen kan uit den zuiveren drink n nooit heeft men een ezel geyonden, di T1 een plaats heeft geweigerd in een rus tigen, warmen stal. Nooit heeft me; gehoord dat een ezel werd geminach ' dcor verstandige, slimme lieden : inte gendeel, steeds werden zij door dezei ' geprezen, dewijl zij ezels zijn. Brenj r mij den geleerde, den onafhankelijke! ^ mensch, van wie hetzelfde kan gezegi worden. ' Ik groet den ezel van onzen melk boer ; hij wekte vele herinneringen ■ • terwijl hij voorttrippelde in de kar M eenvoudig, zedig, als stamde hij niet a van 't paard van Christus, van het rij ° dier van Dionysos! 'e Alek, ,t Stekelige Blaadjes ls î. X, n Geen uitkomst 1 Deze week, in een Hollandsch blad ' eene lange lijst gevonden van personen t die gedekoreerd werden, voor dudei '• van moed en zelfopoffering. Menschei ^ werden gered uit het water, uit he vuur, van onder de hoeven van hollen *n de paarden. n Resultaat: een dekoratie. :t We vonden ook «ndere lijsten, in reî r- schillende bladen, van personen die ge i, dekorse^rd w©r den, omdat zij xicb in d® oorlog dapper hebben gedragen. Het i te onderstellen dat zij vele vijanden menschen toch ook, naar de andere we reld hebben gezonden, langs het don kere poortje van den dood. Resultaat : eene dekoratie. 't Is toch eigenlijk een malle boel dat men gedekoreerd wordt om het le ven te redden van de eenen, en het ou hais brengen van de anderen. Zouden de verdiensten in beide ge vallen soms dezelfde zijn? Moeilijke bestelling Aan de treurigste dingen is eei vluchtige kant. Uit Londen werd dezer dagen d zelfmoord gemeld van den gekende: baron de Reuter, hoofd van de nieuws agencie van denzelfden naam, die i: een vlaag van droetgeestigheid een ein de stelde aan zijn leven. Dat is het treurige. Het kluchtige is dat de man een brief naliet, aan de geest zijner afgestorven vrouw. Brievenbestellers zijn gewoonlij schrandere lieden : maar ik zou den fa< teur willen kennen, die zulk een bric aan zijn adtes bracht. Gelofte Daar zijn menschen die heel raa , kunnen doen, en zeer eerbiedwaardig : dingan in opspraak brenge* door hu ■ handelwijze. Zoo de aartsbisschop va Reims, in Frankrijk, met zijn staf. Hij heeft zoo waar Onze lieve Hee een koopje voorgesteld. Als de kath( ( draal hçrstelbaar blijft en bewaard ka worden voor den eeredienst, verbinc hij zich om tien jaar lang jaarlijk pleclitige godsdienstoefeningen te hot den, waaraan al de geloovigen zulle deelnemen. Maar als dat nu eens nie gebeurt, door Gods almachtigen wil e ' de zware kanonnen der belegeraars, zs ; het koopje dan niet doorgaan, en zulle de aartsbisschop met heel zijn staf e al de geloovigen pruilen tegen de Heer? En meenen die menschen hun nen God te eeren, met hem door beloi ten te willen verleiden, gelijk de Congc negers met hun afgoden doen? D. K. Geen Pennetwist | Het Handelsblad zegde dat, naar aar ; leiding van de interpelîatie, door heere Aalders en de Gueldre aangekondigc ' een pennetwist zou zijn ontstaan tuj ' schen de « politiek-kleurlooze » An . werpsche Tijdingen en het Vlaamsch . Nieuws. l De Antwerpsche Tijdingen wijzen de katholieken konfrater vroom terecht. I ' is volstrekt geen pennetwist gewees zegt het politiek-kleurlooze bl*d, en h< heeft vclkomen gelijk. Wij hebben alleen melding gemaai van zijn mededeeling, dat er geen pi bliek antwoord zou gegeven worden c j de interpelîatie in kwestie, hetgeen, vo . gens zijn eigen zeggen, in gewone on r standigheden, een scherp incident zc r hebben uitgelokt. Onze kommentarie ' daarbij, hebben het Stadsbestuur doc S besluiten de zaak in het openbaar te b i handelen. t Er is dus geen pennetwist geweest. De Antwerpsche Tijdingen, die b 1 haar eerste mededeeling een streng g * zicht zetten, legden dadelijk, nadat ht j was diets gemaakt dat zij hunnen nei hadden voorbijgeklapt, hun gelaat wei - in de vriendelijke politiek kleurloo; ' plooi, die hen eigen is. j Zij voegen er echter iets bij dat w wat farizeeeïsch klinkt. Niet zij, o Hee behooreu tôt degenen, die dadelijk : de bres springen tegen misbruik en oi recht. Ver van hun die boosheid : z wachten af tôt ze weten van waar ( wind komt, en zeilen dan uit in veili; heid. Zoo erlangen zij, in politieke kleu loosheid, een getuigschrift van braa heid, dat steeds te pas kan komen. 2 danken u, o Heer, dat zij niet zijn a die kwaad denken van wis gekonfijt zi; ' in deftigheid. i Wat zij echter verder vertellen, nain i lijk dat zij ons steeds links hebben lat< 1 liggen, is niet heelemaal waar. Zij hel ben eenmaa 1 geprobeerd naar ons slaan : het antwoord dat ze kregen hee hen voor goed de* lust oatnomea o " nog te herbeginne*. 1 Dàl is és waarfe«i4 DAGELIJKSCH NIEUWS - DE OORLOG EN DE BOEKHAN-DEL IN ENGELAND. — De «Daily News » publiceert een aantal interview» di2 zij had met de bijzonderste uitgevers > in Engeland omtrent den toestand van - den bockhandel in Groot-Britannië. i John Muriay, hoofd der groote nitge-versfirma die o.a. de werken van Walter . Scott en van Byton uitgaf, verwacht dat de oorlog eeue verfijning van den lite-rairen smaak bij het Engelsche publiek zal teweegbrengen. Het volk zou zedelijk beter worden en I zich boven de kleine stoffelijke zij den van het leven verheffen. . e Voor het oogenblik belemmert de oor-, log op ernstige wijze de vraag naar boe-ken, verklaart de heer Murray. De vrije tiid van het publiek wordt uitsluitend in 3 beslag genomen door de lezing van - nieuwsbladen en geïllustreerde tijdschrif-tcn. De weinige boeken die gekocht wor- . den hebben betrekking tôt den oorlog. Q Ik acht mij gelukkig den raad opge-volgd te hebben die mij vôor den oorlog door Lord Robert» werd gegeven, natne-k lijk het uitgeven van Prof. Crambs' En-geland en Duitschland. Ik hoopte nau-.f welijks op een verkoop van 1000 exem-plaren ; tôt heden echter verkocht ik er reeds meer dan 200,000 in Engeland en de Vereengde-Staten en ik geef thans eene uitgave van 1 fr. 25 uit. i De eigenaar van de uitgeversfirma e Smith, Elder en Co is eveneens overtuigd .j van den moral iseerenden indruk van den otfrlog. De roman zal in eene nieuwe ge- II daante herrijzen, verzekert hij, en zal in ernstigen toon hoogstaande krijgsbedrij r ven behandelen. Voor de prachtwerken staan de zaken op het oogenblik geheel Q stil.Men verkoopt slechts gcedkoope lek-tuur.| Daarentegen verklaart een ander uit-3 gever, de heer Martin Secker, dat de En-i- gelschen thans meer lezen dan ooit, en i wel in 't bijzondere intéressante romans, die weliswaar moeten beantwoorden aan ieders hartewensch. " GESNEUVELD. — Met innige deel-u nj.rung .ernemen wij het sneuvelen van a Maurice Van der Cruyssen, zoon van den il Antwerpsche letterkundige. a Maurice Van der Cruyssen zag in Thielt, in Mei 1872, het levenslicht. In 1891 verliet hij de krijgskundige school, en werd ingedeeld bij het 4e linieregi-ment, te Brugge. Hij vertrok naar Kongo in 1899, deei uitmakende van de Chaltin-expeditie. Sinds 5 jaar was hij distriktskommissa-b ris in Oubanghi ; in het leger bekleedde hij den graad van kapitein. Een verlof bekomen hebbende, scheepte hij te Borna in, om zich terug naar het moeder-land te begeven, eenige dagen v6ûr de l" oorlogsverklaring. a Nauvvelijks terug op den Belgi-I, schen bodem, werd hij terug on-i- der de wapens geroepen. Hij nain deel [_ aan de gevechten van Hofstade, Sempst, Mechelen en Waelhem. Zijn regiment e maakte deel uit van de brigade die, vechtende tusschen Gent en Aelst, den n altocht van Antwerpen dekte. ;r Na den aftocht nam de wakkere jon-t gen aan vele gevechten aan den IJzer ' deel. Den sjen Oktober viel hij, aan het hoofd van het le bataljon van het 4e li-nieregiment, dat hij aanvoerde, gedood :t door het moorddadig vuur eener mitral-1- jeuze. Hij was slechts 42 jaar ! p Wij brengen eene diepgevoelde hulde • aan den gevallen soldaat. Zijne familie trooste zich, daar hij viei l* als een heid bij de verdediging van het u Vaderland. n VOOR DE VVEEZEN VAN DEN n OORLOG. — De afdeeling Hulp en Be-, scherming van de werken der kindsheid meldt dat ze het werk der weezen van den oorlog ingericht heeft. Dit werk, geplaatst onder het voor-ij zitterschap van M. Ad. Prins, staat bui-•- ten de private werken, die onder dezee n naam tôt stand gebracht werden. Het is reeds dringend ter hulp geko-1S men in twee voorname centrums. In de :r streek van Dendertnonde waar drie plaat-:e seliike komiteiten ingeste.'d werden, is het werk er toe geraakt een dépôt van e| kleedingsstukken tôt stand te brengen en heeft eene som van 4000 fr. tr beschik-r' king der komiteiten gesteld voor d< n meest dringende gevallen. In de streek Tamines, waar zich een groot getal wee-ij zen bevinden, die onmiddellijk hulp bêle hoeven, is het werk er infgelijks in ge-slaagd de uitwijking der kinderen tegen " te houden. Dergelijke tusschenkomsten l~ zij nverzekerd vocr Dinant, Visé en de f- streek van Aerschot. ij De afdeeling is gelukkig te kunnen ls bestatigen dat het aangenomen besluit a van de uitwijking der ktnderen tegen te gaan heden overal algeheele instemming gevonden heeft, zelfs aan diegenen, die in den beginnen de ontwerpers waren van 11 die beweging. > VOOR ONZE GEVALLEN SOLDA-TEN. — De generaa!—majoor Coveliers heeft een werk onder zijne bescherming genomen dat door eenieder dient onder-steund te worden. Het heeft voor doel op het kerkhof te Schoonselhof een gedenk-ï©eken op te richten ter e#rc der Belgî- sche soldaten die aan hunne verwondin-gen in Engeland stierven. BIJ DE UITGEWEKENEN TE LONDEN. — Uit de « Indépendance Belge »: Maandag zal in «Queen's Hall^ de eerste muziekuitvoering van klassiekc werken van Bach, Beethoven en Brahms plaats hebben. Ht orkest zal gedirigeerd worden dooi onzen landgenoot, de bekenden kapel-meester Henri Verbruggen. Het koor der stad Leeds, bestaande uit 200 zangers, zal het orkest bijstaan in de groote koorwerken. Het festival zal uit zes opvoeringen be-staan, waarvan drie matinées: Maandag, Woensdag en Zaterdag", en drie soirées, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag ; welke aile de volgende week zullen gegevei: worden. De zangers en muziekanten zijn aller Engelschen. BIJ ONZE VLUCHTELINGEN IN HOLLAND. — Vanwege de regeering- is thans bepaald, dat de onbemiddelde viuchtelingen het vluchtoord Java te Ro-zendael meeten verlaten om naar verkie-zing overgebracht te worden naar Ede oi Uden. Ook zij, die nog bij partikulierer te Rozendaal vertoeven en eenige onder-steuning. genieten, moeten, willen zij de ze blijven ontvangen, het in staat van be leg verklaarde gebied vôôr 15 Mei ver laten. ONZE VLUCHTELINGEN I> FRANKRIJK. — Door het Fransch Belgisch Komiteit werd gedurende < maanden voor 1 miljoen 650,000 franl hulp in geld en in voedingsmiddelen ver leend aan onze gevluehte landgenooten t< Parijs en in de provincies verblijvend. AARDAPPELEN. — De stoomboo « City of Stockholm » is hier binnen ge stoomd met 1,440 ton aardappelen, welkf bestemd zijn voor de provincies Braban; en Henegouwen. Nog wordt een ' booi verwacht met 994 ton van diezelfd* grondvruchten, die bestemd zijn vooi Luik. Door het Nationaal Komiteit werder ook 100,000 bougies aangckocht, die onder de verschillende provincies zuller verdeeld worden. HET MORATORIUM. — In ons lanc werd het moratorium wederom met een< maand verlengd, in Frankrijk met drie maanden. VROEGER EN NU. — Volgens de « Figaro » is de heer Salomon Reinacl van plan om zijne konfraters van d( « Académie des Inscriptions » op dt « communiqués » van Julius C^sar t< onthalen. Bestond de censuur dan reeds ten tijde van den grooten overwinnaar? Dat zullen wij weldra vernemen. César toch, heeft zoovele dingen inge-steld ! Is hij het niet die in de militaire techniek, de kunst van lcopgraven te del ven, verwezenlijkt heeft, loopgraven wel ke zeer weinig verschillen van de tegen woordige. In zijn leergang aan de Louvre-schoo zal de heer Salomon Reinach toonen hoi weinig de loopgraven van 1915 verschil len van die, welke César liet graven ti Gergovia, Alésia en Uxeilodunum. | WAARTOE KANONNEN ZOO AI GEBRUÏKT WORDEN. — Men heef j te VVecnen eene tentoonstelling van me talen voorwerpen geopend welke uit d< kanonnen vervaardigd zijn die tnen dei jvijand, en bijzonder den Serviërs, ontno men heeft. De meeste dezer «ieraden dragen di beeltenis van Frans-Ferdinand. EEN NIEUW WERK VAN BENEL ' Li. — Uit de « Corriere délia Sera » : Me buitengewoon succès werd te Turijn eei nieuw werk opgevoèrd van Sem Bennelli den jeugdigen dramaturg, in wien mei ' een toekomstigen meester voor de Ita liaansche tooneelkunst ziet. | « Het Huwelijk der Centaures» is, vo! gens de algemeene opinie, een waardig opvolger zijner voorgaande scheppingen « De Liefde der Drie Koningenj» en «Ro samunda ». Hij heeft erin op meesterlijk wijze het eeuwig onderwerp der invallei der Barbaren in Italië behandeld en d langzame overwinning van den Latijn ' schen geest beschreven over diegenen di ] dachten he mte onderwerpen. Deze eerst voorstelling genoot een geestdriftig ont haal van wege het publiek. OORLOGSJUWEELEN. — Uit « L Temjis » : De « 75 » wordt dit jaar vec in den vorm van een haak gedragen. Il heb in de hoofdstad van een onzijdij land, de leden der Fransche kolonii hun das of haar corsage met een kleii kanonuetje van verzilverd tin zien ver dieren. De Parijzenaar hied ei steeds van on met juweelen té pronken. Maar het Pa | rijzer artikel gaat met de oorlogstij: mee. Het is nog steeds mode 0111 d vlaggen der geallieerden, bajonetten oorlogstuigen, in den vorm van speldei en broches te dragen. Dan heeft mei sog de « clou » d«r «verwinning, be . staande aan een tôt den ringvorm ge-plooid ^metalen stangetje, die aan deu vinger gestoken, als talisman dienst doet. Andere sieraden zijn nog kostbaar-der. Ik heb aan den haïs eener dame een medaljon gezien, bestaande uit een misvormd stuk staal, hetweik aan een gouden band bevestigd was. Het was de Duitsche kogel, welken men uit de borst van haren echtgenoot verwijderd had, die, 11a zijn genezing, vveer naar het front teruggekeerd is. DE PEKSOvNLIJKE UITGAVEN VAN NAPOLEON. — Napoléon gaf zeer weinig uit voor kleeding en uiterlijk vertoon. Zijne uniformen kwamen hem het eene door het andere gerekend op 200 fran-' ken, hij droeg ze totaal af en zag er niet tegen op zelf herstelde kleedingstukken aan te trekken. | Langs eene andere z'jde zorgde de kei-zer bijzonder voat een welverzorgd on-dergoed. Elke Jag veranderde hij van ' hemd en ondergoed ; geen enkele stof was te fijn voor zijn ondergoed. In 1808 betaalde hij 5000 fr. voor de stof bestemd : om er 6 dozijn hemdens van te maken. Zijne zakdoeken waren ook vau het fijnste « batiste ». Napoléon aanbad de reukwerken ; ia ' 1806 gebruikte hij alleen op 3 maanden, 162 groote fleschen reukwater. Hij zocht i de duurste zeepen op, en betaalde deze | tôt 4 en 5 franken per stuk. Hij lustte veel de « aloès »-reuk en hetzelfde jaar • gaf hij 720 franken voor 10 oncen vaa i- dit hout. De stiuif speelde ook een groote roi ia • het budget der persoonlijke uitgaven van : den keizer, die een verstokte snuifneus j was. Hij gebruikte gemiddeld 7 pond ta- - ' bak per maand ; men leverde hem per hoeveelheid van 150 pond ineens. Hij be-. diende zich van zeer eenvoudige tabaks-doozen en snoof gewonnen verloren. Hij bood dikwijls een snuifje aan wanneer . hem de gelegenheid geboden werd. HsSieil £u£G t" tit 1 vraayt ùt pnjs vuor di u«ve uunuuuiyaeuen; «iltuuK «uur at meunit luinp ÛSBAM, I 2 WAI l ïllli IUU KaAHSEN Di] ucpoiiiuuacib acr îauip zuO ! KAT1É & C°. HunoeUiei I4J1, Amwerpen WIE ON TVAN'GT DE MEESTE BRIEVEN? — Van al de prelaien van : Europa is het de Paus, die het meeste 1 werk veroorzaakt aan de post. Hij ont- ■ vangt niet minder dan 22,700 zendingen ■ per dag, brieven, dagblatlen, kleine pa-: ketten. Veertig sekretarissen openen en rangschikken deze overvloedige bnetv'is- • seling. De giiten koinen vooral uit /ipie- ■ rika. Men heeft berekend dat de Paus per jaar meer dan een miljoen in chèques en postmandaten ontvangt. Volgens een Engelsche blad ontv ng . Edouard VII per dag 3000 dagbladen en . 1000 tôt 1200 brieven. Niets dan om deze brieven te lezen, gerekend aan 1 per mi-j nuut, zou deze koning 17 uren per dag » moeten besteden. De koning van Italië ontvaigt 500 . brieven per dag, de koningin van ilol-land so, enz. ' De président der Fransche Repub'.iek ' ontvangt maar 200 à 300 brieven. ^ Twee sekretarissen van MM. de schild zijn gedurende 10 uren per dag be-3 zig om op de biieven van de aanvragers 1 te antwoorden. " i Doch het rekord werd zeker geslagen door den winner van een der groote lo- - ten der Tentoonsteling te Parijs, die op : 14 dagen tijds bijna bezweek onder de - 25,000 brieven ,welkt hij van aile Euro-t peesche gewesten ontvangen had. 1 BIRMANIE. — Het is voorwaar Bir-, manië dat het paradijs der vrouw is. i De Birmaansche vrouw geniet het vrij- - heidsideaal en zij maakt er gebruik van , om met den man te wedijveren op gebied van verstand, energie en bekwaamheid „ in aile werken. De Birmaanschen zijn za-. kenvrouwen van eerste gehalfe. I let is niet raar in de Birmaansche werkhuizen e een jonge vrouw, haar kind in den arm 1 houdend,te zien terwijl zij waakt over het . werk en het bestuurt ; zulks gebeurt veel-. al in tabrieken van gedrukte zakdoeken, j die een der grootste nijverheden van B ; Birmanië is. _ j Zij zijn volstrekt meester gebleven van | den keus van hunnen echtgenoot, en zij ' huwen bij voorkeur een vreemdeling. Daar de meeste inwijkelingen bijna allen jonggezellen zijn, worden de gemengde huwelijken talrijker •• talrijker. Ook is de verdwijning van Kw Birmaansche ras : slechts eene kwestie van tijd. 1 De Birmaansche scholen nemen in aantal toe. Men telt er heden 341 onderwijs verstrekkend aan 32,000 meisjes en 1 17,000 jongens. Er zijn 1000 mijlen (de - Engelsche mijl is 1609 meters) spoorweg-î lijnen, 13,000 mijlen telegraafdraden, s 6000 mijlen wegen. , De voornaamste stedrn Rangoon, 1 Moulmein, Maudalay moeten in niets on-1 derdoen voor die van Indië. Men vindt er - ailes wat het moderne leven kenscheut.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes