Het Vlaamsche nieuws

1957 0
09 januari 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 09 Januari. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 22 april 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/x34mk67508/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Het Vlaamsche Nieuws Bel best mgeiiëht et» xrx-est versprt io i ieuwsblad van heigië. » Verschijnt 7 maal per week AANKONDIGINGEN : AFGEVA ARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD: ABONNEMENTSPRIJZEN : P«r week 0.35 Per 3 maandeu 3.75 Dr Aug. BORMS, Alb. VAN DEN BRANDE Tweede bladz., per reg«l 2,50 Vierde bladz., per regel.. 0.50 Per aaand 1.25 Par 6 maanden 7.50 met vast# luedôwerking van Dr A. JACOB Derde bladz., id. I.— Doodsbericht 6.— Per j"r I4~ BUREELEN : ROODESTRAAT. 44. ANTWERPEN. Tel. 19fl0 Veor aile axmoaoen, weude mea zich : ROODESTRAAT, 44. DE OORLOQ De politieke toestand in Hngcîand Naar algemeene verkiezingen? Na het ontlag van Simon zullen M Kenna en Runciman misschien ook ai treden. Men heeft hun beloofd, dat he kabinet deze week aangaande den on I vang- van het leger een beslissing zo I nemen. De militaire autoriteiten en ar I deren hebben blijkbaar het land gebor ■ den om een grooter leger te scheppe I dan bekend was, zonder dat het kabin« ! en nog minder het parlement daartoe hc I besluit had genomen. Maar er schuih I zooals bij meer dan een gelegenheid i I dit blad uiteen is gezet, meer dan dit i I den toestand. Lloyd George, Curzon © I ettelijke andere ministers zijn er al sedei I eenigen tijd voor geweest, om in dit st£ I dium van d#n oorlog een algemeene vei I kiezing te houden. Een algemeen» vei I kiezing zal, naar degenen die haar bt I pleiten, gelooven, den Gordiaansche I knoop van vele moeilijkheden doorhal I Wat zal er gebeuren, als het tôt ee I verkiezing komt? Volgens verstandig I beoordeelaars zoowel onder liberalen al I onder konservatieven is dit nog volkc I men onzeker, Niemand zal precies w< I ten, hoe men de leus zal kunnen aanhel I fen : « dwang voor de achterblijvers >: I Die leus, welke natuurlijk niet in he I minst een beeld van den parlementaire I toestand geeft, zal, naar men denkl I door heel het land weerklinken. Die libe I ralen die om de een of andere reden zic I tegen snelle afdoening van de dwangwe I hebben verzet, zouden dan de nederlaai I lijden en de meeste van de gekozen lede I van de onafhankelijke arbeiderspartij e I van de liberale partij zouden aanhanger I van de tegenwoordige regeering zijn ■ Het gevolg zou zijn een konservatiev ■ meerderheid in het Lagerhuis met ee ■ groep liberalen wier tong gebonden is ■ en met een konservatief ministerie waar I in Lloyd George dienen zou. Dit is d I berekening. Men dient nog te zeggen ■ dat enkele konservatieve leden tegen di I plan zijn, maar zij zijn niet in de gele I genheid om op den toestand invloed t I oefenen. Er hangt een geest van ontredderinj I in de lucht. De positie van den eerste I minister is niet zoo sterk als zij vroege ■ was o.n de regeering mist in haar tegen ■ woordige samenstelling levenskracht. De « Times » verzekert, dat een voor H loopige vergadering van het arbeiders ■ kongres een motie klaar heeft gemaakt ■ die, terwijl zij haar voortdurend vertrou ■ wen in het vrijwilligersstelsel uitspreek I en dat stelsel nog altijd met aandranj ■ aan de regeering aanbeveelt, voorstel ■ om de leden van de arbeiderspartij in he ■ parlement vrij te laten om voor of tegei I het wetsontwerp te stemmen, al naar huj ■ eigen persoonlijke opvatting. De politieke medewerker van d< I « Manchtster Guardian » bevestigt he I ook in andere provinciale bladen opgeno ■ meo bericht, dat Me Kenna en Runci ■ man, naar men gelooft, hun zin zullei ■ krijgen wat de beperking van de mili ■ taire krachtsinspanning betreft, indiei ■ zekere moeilijkheden in verband me Ireeds aanvaarde verplichtingen overwon ■ nen kunnen worden. Daardoor zou he ■ gevaar dat het kabinet bedreigt beperk ■ worden. ■ De arbeiderspartij treedt uit de regeeringscoaliti< Londen, 7 Januari. — Na de vergade ■ring- van het arbeiderskongres is een ge ■meenschappelijke vergadering van he ■nationale bestuur van de arbeidersparti B«n van de arbeiderspartij in het Lager ■huis gehouden, waarin besloten is, da' ■de arbeiderspartij uit de regeeringscoali-■tie 1011 treden. ■Het oordeel der pers over den toestand I Londen, 7 Januari. — De politieke ho-■rizon is opnieuw bewolkt ten gevolge ■van het besluit van het arbeiderskongres V de minderheid die in het Lagerhuis ■tegen de dwangwet is. I De « Daily Graphie » verklaart, dal ■fiisschien zeer spoedig tôt ontbinding ■van het parlement besloten zal worden. I De « Daily Telegraph » verzekert dal ■eenige gezaghebbende leden van het ka-■binet van meening zijn, dat de belang-■ijke minderheid tegen het wetsontwerp B>eschouwd moet worden als een aanwij-W'ng, dat er binnenkort een beroep op het ■and dient gedaan te worden, opdat aan B" kiezers de vraag gesteld zal worden, •f de maatregel al of niet aangenomen worden. De « Daily Mail » zegt, dat vele park mentsleden van meening zijn, dat ee groote meerderheid in het land voc dwang is. Men vindt dat de regeerin van deze wetenschap partij kan trekker c door zich het mandaat van een overwe - dig'ende meerderheid te verschaffen en d t tegenwoordige kritiek ter zijde te steller Enkele leden van de regeering geloove u reeds, dat een algemeene verkiezing ni< 1- alleen onvermijdelijk is, maar ook d 1- beste oplossing van de tegenwoordig n moeilijkheden zou zijn. t De bladen voeren in hun artikelen ove t het besluit van het arbeiderskongres aar , dat het kong-res niet de arbeiders in h< n land vertegenwoordigt, in de eerst n plaats wegens het misleidende stelsi n van vertegenwoordiging en in de tweed t plaats omdat ongeveer de helft van d arbeiders in de loopgraven staat. Me verklaart, dat de vaderlandsliefde van d Engelsche arbeiders als klasse niet i twijfel getrokken kan worden. Het b< n sluit moet echter verklaard worden u - tweeërlei misverstand : in de eerst plaats dat dwang op grond van de wei n vingsuitkomsten eigenlijk niet noodig i: e en ten tweede dat het wetsontwerp ee s begin is van de invoering van indu: «- trieele slavernij. De « Daily News » meldt, dat ee - voornaam konservatief lid van het kab . net gezegd heeft dat het besluit van h< t arbeiderskongres de algemeene verkic n zing nader gebracht heeft. h~ De ramp met de Persia 1 Londen, 7 Januari. — De Peninsula ? and Oriental stoomvaart-maatschapp 1 maakt bekend, dat er bij de ramp va n de « Persia » 166 menschen gered en 33 s verdronken zijn. e Washington, 7 Januari. — Het mini; 1 terie van buitenlandsche zaken maakt bt ' kend, dat volgens berichten van de Amerikaanschen gezant te Weenen d B Oostenrijksche regeering tôt 4 Januai ' nog zonder bericht was omtrent het vei 1 gaan van de « Persia ». e Een Engelsche duikboot r gezonken r Het Nederlandsch département vai . marine deelt het volgende mede: He den (Donderdag) bemerkte de Neder-. landsche kruiser « Noord-Brabant » o] _ de hoogte van het eiland Texel een En gelsche onderzeeboot welke noodsigna . len gaf. De geheele bemanning van d t duikboot, 32 man, kon door den kruise r worden sjered en werd te Helder aai t land gebracht. De duikboot is gezonken t 1 De voorwaarden voor het toetreden van Italië tôt het Londensch traktaat De « Neue Zurcher Nachrichten » pu - ! Llieeeren nieuwe bij zonder heden over d< 1 ! voorwaarden waarop Italië tôt het Lon - ' dcnsch traktaat is toegetreden. Daarui 1 bliikt dat Italië voor zijn besluit een be t dra.g van 2 milliarden zal ontvangen. [ De scheepvaartmaatschappijei en het Suez-Kanaal Men meldt uit Kopenhagen dat naai , aanleiding der jongste torpedeeringen ir de Middellandsche zee, aile Nederland' • sche en Japansche scheepvaartmaat • maatschappijen thans besloten hebben ^ den weg door het Suez-kanaal op te gc> i ven en hunne schepen voortaan zondei • uitzondering om de Kaap te sturen. Dood van twee Fransche generaaîs Remiremont, 7 Januari. — Generaa Serret, de bevelhebber der Vogezen-divi sie, die een beenafzetting moest onder gaan, is in Limoges gestorven. Generaal Rambet, kommandant van d< onderdivisie van Perigueux, is bij ee r automobielongeval om het leven geko men. Hulpverleening aan Belgen Walter Morrisson heeft den lord-mayor van de City van Londen een gif 1 van 60,000 gulden doen toekomen vooi het fonds ter hulpverleening aan de Bel-jen.(Zie -ver-volg « 0orlcgstelegrammen >: op de 3e bladaijde.) > i Ha- onderwsjs te Srussel I ! ! Tusschen de vele belangrijke openbare werken door de meeste gemeenten van Groot-Brussel ontworpen, en waarvan e~ wij reeds meermalen spraken, zal wel "n het dringendst de noodzakelijkheid zich 3r doen gevoelen aan scholen en andere on-'§• derwijsinrichtingen. Daarover zijn overi-n' gens al de gemeentebesturen het eens, terneer daar plotseling die besturen zich voor de noodzakelijkheid geplaatst zagen n" schoollokalen in gereedheid te brengen "n voor de toepassing der schooKvet, waar-^ toe men zich, in de korte spanne vredes-tijd welke op het stemmen dier wet volg-»e de, niet had kunnen vaardig maken. er De uit te voeren werken zullen voor sommige gemeenten stellig een zware last daarstellen, namelijk daar waar te reeds vroeger de scholen niet al te groot ej waren ; andere gemeenten zullen zich be-_je ter uit den slag kunnen trekken omdat zij reeds vroeger zich groote opofferin-an ' ^en &etroostten voor hun gemeentelijk ~je onderwijs. jn Het is dan ook te voorzien dat de e_ ontworpen werken te verdeelen zijn in allerlei kategorieën, zooals : nieuw op te richten scholen ; veranderingen uit t« r. voeren aan gebouwen door de gemeen-s ten aangekocht om ze tôt schoollokalen ,n te doen dienen ; verbeteringen uit te voe-s. ren aan bestaande scholen en vergroo-ting van deze ; daarbij komt nog de jn aankoop van meubelen, en het aanschaf-,i_ fen van al wat er noodig is voor het on-et derricht van den 4n graad. e- Men bedenke maar eens goed wat de uitvoering van zoo-'n reeks werken als kosten kan na zich sleepen, en men be-grijpt dan wat zware taak de gemeentebesturen voor zich hebben. jr Dit ailes spruit voort uit de overbe->ij volking der scholen teweeg gebracht m door de toepassing der schoolwet ; deze 35 ! overbevolking heeft reeds menig school-j bestuurder er toe aangezet dringer de >' verslagen naar zijne overheid te zenden s-îom den jammerlijken toestand aan te e- klagen op hygiënisch gebied ; de verant-;n woordelijkheid der gemeentebesturen is le dus ook zeer zwaar, en om zoo spoedig ri mogelijk in den toestand te voorzien r- moest men in allerhaast de klassen ont-dubbelen, door het inrichten van allerlei gebouwen die heelemaal niet geschikt waren om als school te dienen ; dit ailes heeft dus slechts een voorloopig karak-ter waaraan men niet snel genoeg een einde kan stellen. ^ Het gaat hier om de gezondheid en * de geestesontwikkeling der jeugd, en dan is het niet aan te nemen dat, hoe zwaar ^ de offers ook wezen, de financieele kant 1_ een belemmering zou zijn tôt het uitvoe-ren der werken, noodig voor het onder-€ richt der kleinen. Dadelijk moet men de 'r hand aan 't werk slaan, want ailes doet n voorzien dat na de groote vakantie de 1- overrompeling der scholen nog grooter zal zijn dan nu, zoodat stellig al de klassen en al de bestaande scholen zullen te , klein worden om al de leerlingen te be-t vatten. j Gelukkiglijk hebben de meeste gemeentebesturen zulks begrepen, en wor-den reeds t' allen liante werken aange-e kondigd voor de uitbreiding van 't lager onderwijs. En daar niet alleen het ge-meentelijk onderwijs zich voor eene over-bevolking bevindt, maar zeker ook het vrij onderwijs, mag men zich aan een reeks werken verwachten die heel wat ar-q beid zullen verschaffen aan een heele kategorie werkeloozen. LangfS eenen anderen kant houden de overheden ook een waakzaam 00g op de X inrichting en uitbreiding van het vak-^ onderwijs. Overal stelt men een kolos-sale vermeerdering van het aantal leer-lingen vast, natuurlijk een gevolg van de werkeloosheid. Ook doet er zich een waar gebrek aan leerkrachten gevoelen, 1 wat de Kommissie tôt verbetering van ; het vakonderwijs van Brabant er toe | aangezet heeft een verslag aan te nemen | van M. M. Renard over de kwestie. Be-' sloten werd dan ook een normaal pro-® vLnciaal onderwijs in 't leven te roepen d voor leeraars en kandidaten-leeraars bij i_ het beroeps- en vakonderwijs. De leer--- gangen zouden tweemaal per week gege-ven worden te Brussel, in een provin-e ciaal lokaal, gedurende twee maanden; n zij zouden loopen over het bestuur, den toestand van 't personeel, de teekenkun-, de, en al wat met het vakonderwijs in t betrekking staat. Bij het einde der leer-■ période zal een examen plaats grijpen en ; zal men diploma's afleveren. I Dit ailes getuigt van de groote opof-t feringen en de onverzwakte werkzaam-heid der meeste gemeenten rond Brussel die hun plicht beseffen in zake openbaar .onderwijs... behalve wanneer het de ver-; muilezelinef der Vlaamsche kinderen be-» treft. I In jsak» vak&nderwijs moeten wij nog, een eigenaardig initiatief melden, genomen te St-Lambrechts-Woluwe ; men re-■ deneert daar op de volgende wijze : na 1 den oorlog is het te vreezen dat het aantal werklieden der bouwnijverheid, en bijzonder de metsers, onvoldoende zal zijn om de noodige heropbouwingen te doen ; en daarom richtte de Nijverheids-school dier gemeente een leergang in voor metsers. Twee uren per dag werd er les gegeven, en de leergang werd ge-volgd" door 25 jongens uit de gemeente, waartusschen de meesten reeds een ander ambacht uitoefenden ; de leeraars staan v'erwonderd over de rassche vorderingen door zulke leerlingen in 't vak gemaakt. Wç brachten er een bezoek, en zagen er de leerlingen werken aan een huisje met édn verdiep, waarin al de ma-nieren van werken voorzien zijn. Welnu, de uitslag is verbazend, en 't is stellig dat, bij de naaste Lente, de meeste leerlingen zich als metsers zullen kunnen plaatsen. De bestuurder, M. Périn, Wo-luwelaan, 107, te St-Lambrechts-Woluwe, stelt zich volgaarne ter beschikking . van allen die nadere inlichtingen over de school of de leerlingen zouden wenschen. ! En daar we nu toch ons bezig houden met onderrichtszaken, zullen wij hier spreken over den oproep dien het Kistje voor den Soldaat (Koninklijkestraat, 67) tôt de bevolking heeft gericht om te be-; komen dat dit Werk van iedereen zou krijgen wat men lieeft in zake oude wek-kers, horlogies, zakuurwerken, enz. ; i dit ailes zou dan naar Duitschland wor-• den gezonden, in het gevangenkamp van j Friedrichfeld, waar voor de verminkte \ soldaten een leergang van uurwerkma-S kerij werd ingericht ; iedereen kan aan | dit menschlievend Werk een weinig hel-j pen door den oproep van het « Kistje » | te beantwoorden, want het gémis aan Ioude wieltjes en uurwerk-tandraderen doet zich zeer gevoelen in de school onzer verminkte krijgsgevangenen, en zeker zal al wie zulks kan zijn best doen om de ongelukkige slachtoffers van den oorlog het leven wat dragelijker te helpen inaken. T. H. ÛtGELIJKSCH ftiEUWS VERLORENE BROEDERS. — Ver-veling zat me weêr eens onhoudbaar in den nek en mende mij verstrooiing te ; zoeken op den steiger onzer hut. Beta- ' melijk eindzomerweder. Mijn blikkeu schuiven zacht in halven kring zonder hort noch stoot op iets ongemeens. — Schijn bedriegt evenwel. — Flor, een huisgenoot van me, bonkig hoofd, rood ^elaat : een sterke (lees : steirke) man, verliei een kwartet « franzosen » die kaart speelden in den greppel vlak over mij. Hij komt naar me toe met een uit- j drukkine of z' hem den vrede hadden aangekondigd : « Die Franschmans daar - spreken Vlaamsch ! » Dat klonk vreemd inderdaad ; 't omgekeerde althans is meer verspreid. Natuurlijk daalde ik van mijn hoogte af, dat-groepjewaarts. Die echte Fran-sch« pio.ten, rôo broek en kepi, donker-biauvve vest, en een alpenjager met het romantiesch « beret » in den hais, geen jongens meer, maar ruiggebaarde man-nen. Tusschen hen een vierpikkel ge-dekt met grauwe dekens. Ik ging zitten, kwansuis uit louter belangstelling in ! 't spel, een whist. De jager schoof de . kaart^n bijeen in nette orde en lei den | boek vôôr zijn overzaat : ; — 't Is joenen toer ! ; — Gêft er mi ne kee goej, hee ! — Ge n'hê gi nie te kloagen. En zoo voorts, kruisten de zinnetjes : in 't zuiversteyVlaamsch van « bachten i de kuupe». Ik luisterde gretig, genoeg-j lijk, met onverklaarbare blijdschap. Een \ greintje droefheid glipte in mij binnen met vier aardige door mijne borst tril-lende versjes van Guido : Fransch Vlaanderen, Fransch Vlaanderen, Wie hiet er u alzoo ? Dat mcet en 't zal veranderenl Dat hoore ik toch 200 nool Jammer dat dichters niet aan diplomatie doen. En dan niet zoozeer de naam dan wel de toestand grieft een recht-schapen hart. Ik voelde ze nevens mij als verloren broeders... die vermoedelijk al heel weinig voelen voor ons streven — onzin !... die niet de eerste letter er-van kennen ; zoo'n onbewustheid immers vindt men in 't herteken van Vlaanderen. Maar blij, innig-blij des-ondanks, maakte mij de taaie, levende kracht van « meêken Vlaamsch ». (Uit « Onze Taal », weekblad voor de VI a a m sch spreken de kr i j gagev an gen en van Gëttingen.) DE REVOLUTIE VAN YUNNAN. — De oppositie welke, zooals wij bericht hebben, tegen de monarchie in China op touw gezet werd, heeft eene révolutionnaire en separatistische beweging uitge-lokt. Na op den 23ste December aan de regeering getelegrafieerd te hebben om het plan tôt herstel van de monarchie te laten varen, heeft generaal Tsaiao, mi-litair gouverneur van Yunnan, de onhaf-hankelijkheid dezer provinice uitgeroe- i pen, zeggende dat Youan-Chi-Kay zijn' konstitutioneelen eed verbroken had. De omwenteling in Yunnan is des te' ernstiger omdat generaal Tsaiao, mili-1 tair gouverneur der provincie, die aan het1 hoofd der beweging staat, een bereidvol ! en energiek man is. Hij is nog geen veer-j tig jaar en heeft zijne militaire instruk-' tie van de Japanners ontvangen. Hij had, reeds in 1911 getracht om een afgeschei-den dynastie op te richten en regeerde tôt 1913 over Yunnan, alwaar hij door zijn beleid en flinkheid, volmaakte orde wist op te houden. Van révolutionnaire bedoelingen ver-dacht, vestigde hij zich in 1913 in Japan, kwam toen naar China terug, alwaar hij met zijn ambt zijn grooten invloed in zijne geboorte-provincie herkreeg. De regeering te Peking neemt hierop kracht-dadige maatregelen en twee spéciale mis-sies worden naar Yunnan en Kwang-Si gezonden. Generaal Tsao-Boum, aan het hoofd der beruchte 3de divisie, welke in 1912 Peking plunderde, trekt in gefor-ceerde march van Te-Tchouen naar de grens van Kouei-Tcheou op, om de stra-tegische forten te bezetten en Yunnan af te zonderen. De provincie Yunnan telt een dertigtal millioen inwoners. Zij grenst aan de Fransche bezittingen van Indo-China, waarvan zij een soort van « hinterland » uitmaakt. Zij staat met het buitenland slechts in verbinding door den spoorweg, waarvan de koncessie aan de Fransche regeering gegeven werd, en van Yun-nan-Fou, de hoofdstad, naar Lac-Kaî op de grens van Tonkin gaat. De telegram-men zeggen dat talrijke troepen uit het Noorden van China naar het Zuiden gebracht worden, maar de provincie Yunnan, welke zeer bergachtig is, is om zoo te zeggen ongenaakbaar van de Chinee-sche zijde. DE NIEUWE NEDERLANDSCHE GEZANT BIJ DEN'H. STOEL. — Een partikulier -ïèJegifawieiti^'Rome aan de « M a a s b tîdéf :>V3« «1 dt d a P1 i e u w e Ne-d e r 1 a ndîïtfh4<- ' gf-tfaa'fi-t'-' toï j :de n H. Stoel, jhr ( van Nispen tôt Sevenaer, te Rome is ! aangekortïeili'f"'-!. " DE CYNISCHE UITGEWEKENE. — Uit de « XXe Siècle » : Een vrouw E..., eene Belgische uitgewekene, oud 31 jaar, werd op heeterdaad betrapt, toen zij bezig was in een winkel van « rue Thiers » te Havre, zich het een en ander toe te eigenen. Zij was vergezeld van ( haren zoon, oud 12 jaar. Op het oogenblik dat zij aangehouden ' werd, had de jongen in een zak, die aan een gordel onder zijne pelerine bevestigd was, een muziekdoos, een stamper, een 1 gomfleschje, een schrift, voorwerpen ' welke hij bekende in een anderen winkel ontvreemd te hebben. Wat de moeder betreft, zij had in haar handtasch : een geborduurd fijn linnen hemd en een la- 1 ken coupon geprijsd 11,75 fr-> welke zij : toegaf in een winkel der « rue Thiers » ; gestolen te hebben. Men stelde aanstonds een huisonder- 1 zoek bij deze vrouw in. De « Hâvre-Eclair », welke deze feiten < bekend maakt, zegt : j « Dit bijzonder vruchtbaar onderzoek leidde tôt de ontdekking van verscheide- ] ne voorwerpen welke zoo talrijk waren 5 dat er een wagen noodig was om ze mede , te nemen. De voorwerpen, die op onge- c veer 3000 fr. geschat worden, werden in de meeste groote winkels der stad gestolen. | Vrouw E..., die zich aan deze diefstal-len schuldig gemaakt heeft, kan zelfs niet als verontschuldiging — indien het * er een is — ellende of armoede doen gel- 1 den. Haar man heeft in onze stad een 1 zeer goede betrekking in een Belgische onderneming. j Ondervraagd door den heer Cochet, 1 heeft vrouw E... verklaard dat zij door 1 een« andere Belgische uitgewekene, 1 wier kennis zij bij hare aankomst te Havre gemaakt had, aangezet werd tôt ( stelen. Zij verhaalde, met een verbazend ] cynisme, dat deze vrouw haar op zekeren ( dag gezegd had : « Het zijn de Franschen -, die de schuld zijn van België's onder-gang. En daar wij in Frankrijk zijn, la-ten wij nemen wat wij kunnen. » j Het is aan te nemen dat deze twe« vrouwen navolging gevonden hebben bij een zekere kategorie van Belgische uit-gewekenen, die men echter niet moet verwisselen met de eerlijke bevolking ] van België, omdat sedert een zestal we-ken vijf vrouwelijke uitgewekenen, alleen ia de 4* sectie, op heelerdaad van diefstal b«trapt w«rden. i ' lets voor ieiiereu dag Eene vraag die belang heeft? Zal er ie.mand, geschied-, roman- of dagbladschrijver — is, hoog-opgevat, ieze laatste de geringste onaer lien r — aoit een Deeld opnangcii van net ùuiaige j tintwerpen i tiaaaeu we nu maar een Stijn Streu-veis onder ons—hem zien wij alleen — 3iii net te doen met oujejaiviteit, met beeldend woord, met vizionnaire kracht jn schqonheid ! Dan zou hij ons geven het li-Bidadig Antwerpen in de eerste plaats. Al de braaidiggende bedrijvig-heid, al de tôt rust gedoemde werkzaam-heid, al het beleia en de kennis die nu 't gewoiie doej mist, zou hij ons in die ïéne richting aangew^nd toonen : den strijd met de moeilijkhedèa van iederen dag om te steunen, te helpen, hçt leed te verzachten en gebrek en ellende te weren. Niet om dat beeld te boetseeren, doch rjm gegevens aan te brengen, zullen wij wel eens aantoonen welke reusachtige inrichting het hulpbetoon te Antwerpen is geworden. Er zijn namen die vermeld moeten wordçn, niet dat we ijdelheid willen •treelen of aansporen ; niet om stille, doch heldhaftige werkdadigheid te kwetsen in haar nederigheid, doch om recht te laten wedervarçn en omdat de item der dankbaarheid niet altijd hoeft te zwijgen. Des te minder mag dat, daar er radde tongen genoeg zijn om rusteloos e,n on-verpoosd te liegen en te lasteren. Wij hebben de onbaatzuchtige taak op Mis genomen het Vlaamsche volk te. wij-zen op zijn hoogste belang, waarvan zijn bestaan afhangt in een wellicht nabij-sijnde toekomst. Wij doen het zonder bijbedoeling, zonder voordeel in het heden noch berekening voor de toekomst, alleen gedre-ven door oprechte vaderlandsliefde, die deernis heeft met het Vlaamsch^ volk ; wij doen het met reine handen en een rein geweten. Uit onverstand, uit lichtzinnigheid, ;n ook uit kwaadaardigheid worden wij ielasterd- De voorgewende vaderlandsliefde lucht zich aan de natte tafel, de elle-bogen in bier en kwak, door kwaad-spr^kerij, en de grootste kwaadsprekers willen aldus de grootste patriotten zijn. De laster vinden wij niet bij degenen be zich opofferen voor het vaderland of /oor hun medemenschen — enkejen zijn wel verkeerd îngelicht en door praatjes >eïnvloed — doch de moedwillige kwa-lijkgezinden zult gij er niet aantreffen. Het minst aanbevelenswaardig ge-ic-clte alleen verbeuzelt de ijdele dagen îan de sche.nkbank, om aantijgingen te ,'erspreiden die op geen grond berusten. Zij die denken dat we nu, nu méér 3an ooit, of liever : nu of nooit, moeten iptreden 0111 het arme, achterlijke; Vlaamsche volk zijn voile recht te laten vedervaren, worden beschuldigd daar-/oor den judaspenning te trekke.n : die mtvangt dagelijl<6 zooveel die is be-nnbte op de censuur ! die andere levert :ijn broeder uit ! Van dat ailes zijn e,r, als 't noodig is, >ewijzen en getuigenissen genoeg. Ge kunt er uw schouders bij ophalen :n de vlaag laten neerkletteren op den nantel uwer onverschilligheid. Maar ge kunt ook een aanvlieging crijgen om al dit lasterlijk gesnap, dat net de slechtste inzichten wordt ver-.preid, eens voor goed den mond te iiioeren. De vraag is nu, en wij zouden haar tan een voornaam rechtsgeleerde willen .tellen : Moeten wij ons laten lasteren of moe-:en wij ons tôt het Belgisch gerecht venden, opdat het eens voor goed en lublick opçehelderd worde? Of moeten wij terugdeinzen voor de jevolgen, omdat de bezetter er aldus cennis zou van krijgen, en volgens zijn crijgsverordeningen op zijn beurt, de asteraars zou kunnen trçffen ? Moeten wij lankmoedig blijven uit va-lerlandsliefde en voortgaan ons te laten asteren, op gevaar af de zaak te bena-leelen en verdacht tç maken waarvoor vij strijden? Moeten wij den laster ontzien en on-lergaan omdat het landgenooten zijn die îem verspreiden ? LUC. WEN ZEGT DAT 'T VLAAMSCH TE NIET ZAL GAAtf T EN ZAL 1 Prijn : 5 Ceetieroe^ door g-ehee.I België Zondag 9 Januari içiô, Tweede Jaarg1. Mr 9

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes