Het Vlaamsche nieuws

563478 0
30 december 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 30 December. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 19 april 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/7p8tb1085f/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

■ Dondérdag 30 December 1915, Eerste Jaarg. Nr 349 Prijs: s Centiemeo door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreiû Nieowsbîad van België. - Verschijnt 7 maal per week T1 TnriMmMmTTFlîTTI H 1 TU ITTTTTI1IHTII II I BI , , B , „|N , -g mu ■!■■■!■ ■ ■■■■■■■ ■■■ inri-irrwm-r^rrm Mil ■■■!!■■ ■Illl— III 1 1 ■ i 1 11 | 1 |M| | ABONNEMENTSPRIJZEN P«!ir week 0.36 Per 3 maanden S.75 Pet maand I.2S Per 6 maanden 7.58 Per jaar 14.— AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD Dr Aug. BORMS — Albert VAN DEN BRANDE BUREELEN : ROODESTRAAT, 44, ANTWERPEN. Tel. 1990 Bwgwiniri—IMIÉ iIIIIÉIÉ i AANKOND1GINQEN Tweede bladz., per regel 2.60 Vierde bladz., per regel.. 8.68 Derde bladz., id. I.— Doodsbericht 5.— Voor aile annoncen, wende m" zich : ROODBSTRAAT, 44. Oe toestand der Belgische Kri gsgevangene in het Kamp van Soltau (MedegedeelcL.) Ondergeteekenden, baron de Tliys baert, provincieraadslid te Jambes (N men) en Dr Falmagne, geraeenteraadsl: te Namen, beschouwen het als ee plicht, nadat hun toegelaten werd h krijgsgevangenkamp te Soltau, bij Haï nover, te bezichtigen, den ouders dezi gevangenen hunne verschillende indru] ken over dit bezoek mede te deelen. Allereerst leggen zij de verklaring a dat hun als voorwaarde niet opgelej werd een verslag op te maken. In h schrijven van het Duitsch bestuur a£ den heer burgemeester der stad Name gezonden, waarin deze toelating verv was, werd uitdrukkelijk gezegd, dat t een mogelijk verslag van wege. de b zoekers ,verwacht werd, dat deze vrij c volstrekt vrijwillig zouden spreke: Overeenkomstig dit verlangen, hebbc wij dç volgende bevindingen neerg schreven, in volkomen openhartighe zeggend, wat ons heeft voldaan, tevej met dezelfde vrijmoedigheid opgeven wat wij zouden wenschen aan verbet ringen te zieji invoeren. Om geleid-lijk te werk te gaan, zullen wij achte eenvolgens onderzoeken : 1° den gezom heidstoestand ; 2° de voeding ; 3° de il richtingen. 1° GEZONDHEIDSTOESTAND Het kamp van Soltau ligt op vier k lometer van deze stad, te midden eei zanaige vlakte, met dennebosschen b ! dekt, zooals onze Kempen, vooral die ; de nabijheid van Beverloo. Het is eer gcnzonde streek; zelfs de Winter, na; [ het zeggen onzer gevangenen, is er nu strenger dan ten onzent. Bij onze aankomst stroomen on; lanagenooten naar ons toe, gelukkig c haiid te kunnen drukken van mannei die uit het geliefde vaderland komei Wij verheugen ons in hun goed uitziei den gians van gezondheid en moedij gelatenheid in hun wezen. iNa de eerste begroetingen, beginne wij met de bezichtiging' van het kamj onder het geleide van den gezagvoerei den generaal, evenals de mriciitingei die bij het kamp behooren. We moeten hier huldç brengen aa | het hoffelijk onthaal, dat ons te beu: viel gedurende dit bezoek en erkenuei dat ojis aile gemak werd gegeven, opd; dit zoo volledig mogelijk zij. In onze volgorde zullen wij dus eer: van de stortbaden, de ontsmettings- e ziekenzalen spreken. Aile gevangenen moeten ten minsl eenmaal per week onder het stortbad vele doen dit meer en enkelen zelf elke dag. De toestellen voor het wasschen Y5 het linnen, het ontsmetten van de klei deren en het lichaam, staan in niets b de nieuwste toestellen in onze gasthu zen ten achter. De ziekenzalen zijn zeer breed en lucl tig gebouwd. Vier paviljoenen afgezoï derd liggend, zijn bestemd om innerlijk en uiterlijke ziekten, tering- en typhus lijders te ontvangen. De generaal, die ons in begeleidin van den dokter van dienst deze inricl tingen liet zien, kwam zelfs op een zee belangwekkend vraagstuk te spreken ni. het naar huis zenden van de soldate door ziekte ongeschikt voor den dien; geworden. Dit terugzenden hangt allée van de voorwaarde af dat de zieke opgc eischt wordt. De lijst dezer zieken lig °P het Generalgouvernement te Brusse' Kon deze lijst de verschillende bester dige afvaardigingen medegedeeld woi den, dan zouden deze, 'tzij re.chtstreeks tzij door bemiddeling der burgemeester '1er gemeenten waar de zieken thuishoc r«i, om de vrijlating van deze kunne; verzoeken. Het spreekt vanzelf, dat elke gemeen te op zich zou nemen om in het onder tioud te voorzie.n van hen, die onbemid deld zouden zijn. Degenen wier ziekt< «en gevaar voor hunne huisgenooten zoi kunnen worden, zouden in een gasthui °Pgenomen worde,n. Wij hopen, dat di haar-huis-zenden zonder verwijl zal ge ^hieden en de gemeentebesturen de han ''en zullen ineenslaan om dit te bewei Kn. 8° DE VOEDING Vol Sens de on» verstrekte uitleggin N, wordt de hoeveelheid zoo berekeni ze de weischte warmtegraden voo ^ gezondheid oplevert. Is dit wel vol strekt genoeg om twintigjarige magen t( voldoen? Dit gelooven, ware wel weinig deze. kennen. Ook wordt de aankomsl n der kleine pakjes en der groote zendin-" gen met vreugde begroet. G root is de ijver der Belgische gezinne,n en der op-zettelijk daartoe gestichte komiteiter geweest, om in breede mate in de be-hoefte.n onzer landgenooten te voorzien, Er zijn zelfs misbruiken geweest, we moeten het erkennen. Met eigen oogei: hebben wij de overvloedige ophooping s- in de bergplaatsen gezien. i- Deze misbruiken (we bedoelen de post-d pakjes) hebben, zooals steeds, een te.rug. :n werking veroorzaakt. Is deze nu niet te ;t ver gegaan? Wij veroorloven ons een-i- voudig de vraag te stellen. Volgens hej ;r gevoelen der opgeslotenen, die wij on-c. dervragd hebben, zouden drie zendinger van 5 kg. pe;r maand naast drie postpak-fj jes per week, aile eischen voldoen. Deze *d maatregel, mits streng in acht genomen, ït zou uiterst wel, zoo door de gevangenen, n als door de ge.zinnen onthaald worden, ;n wij twijfelen er niet aan. ît Om ons van de deugdelijkheid van hel ij voedsel te overtuigen, hebben wij van e- het brood en de soep gegeten, die juisl ■n opgediend werden. Deze was goed en, i. volgens het zeggn onzer mannen, is zij ■n enkele dagen zelfs uitsteke,nd ; enkele e- anderê dagen smaakt zij hun minder.Dil id is het geval, volgens het oordeel van al-1S len, met boontjes- en vischsoep. en aan-zien van de.ze een sgez ind h ei d, a n d er s we] e. zeldzaam in zake smaak, ware het wel-licht raadzaam, deze beide schotels te r. vervangen door zulke waaraan onze sol-1_ daten meer gewoon zijn. i- Wij hebben op goed valle 't uit een brood uit den hoop genomen en bevon-den dat het vast is, van ge>eden smaak, ten naaste bij zooals het in de Duitscht spijshuizen gegeten wordt. Het bevat i_ 80 t.h. rogge. en 20 t.h. aardappels. Het ie heefte een weinig een eigen, maar op-î- recht niet onlekkeren smaak. Elk be-n komt dagelijks zijn 2001 gram, zooals Le iedereen in Duitschland. 8° DE INRICHTINGEN ^e In de kamers ligt een houten vloer, Le de wanden zijn dubbel, met stoomver-warming en elektrisch licht. Om te sla-i. pen : een stroozak en twee dekens. i, In een magazijn heeft men ele ver-je schillende soldatenkleedingen, die men in de Belgische dépôts gevonden heeft, n samengebracht en deelt die aan de man->, nen uit, wier kleederen hoeven ver-i- nieuwd te worden. i, Eene ruime zaal met zitbanken, dient tôt feestzaal. DaaTnaast is een kinema. n De opbretigst der inkexnngelden in deze :t zalen, dient tôt kleinen bijslag voor de i( gevangenen, die in de bijkampen bij het it ontginnen van den bodem gebruikt worden.;t VerschiHende leergangen worden voor n de studenten gehouden,werkgelegenheid voor kleer-, schoen-, meubelmakers, :e bceldhouwers en schilders verschaft, zoo-■ als wij zelven gezien he.bben. n De boeken uit België gestuurd, vor-men pas een kern van boekerij. Ze doen n tôt nu weinig nut, onze jonge liede.n be-hoeven doorgaans degelijker lezing, Het ij is goed hierop de aandacht der belang-i- hebbenden te ve.stigen, die op zich genomen hebben, om in de behoefte on-i_ zer gevangenen te voorzien. l- Ten slotte treden wij de kapel binnen. e Zij is ruim en wel versierd. Elken Zon-dag doet daar een Roomsche priester dienst ; overigens wordt ze overdag ook g degelijk bezocht. l- In dit beknopt verslag, hebben wij r enkel geschreven wat we zelf gezien heb-: ben, met het dubbel doel, de. ouders en n verwanten een rechtzinnig bericht te ge-it ven, anderzijds eenige verbeteringen aan Q te geven om het lot onzer gevangenen te verzachten. Wij hopen te zullen ver-t hoord worden. Namen, 24 October 1915. Baron de HYSEBAERT, s Dr. FALMAGNE. 1 mm •» — Onze Letterkundige Prijskamp Er komen ons talrijke brieven toe. om ^ uitleg te vragen of aanmerkingen te maken op de uitvoering van den Eetterkun-digen1 Prijskamp. Er wordt op gewezen dat onze uit-knipsels grooter zijn dan de vakjes die wij geven op onze derde bladzijde. Van onze mededingers wordt alleen gevraagd den naam van den schrijver - uit te knippen en hem dan -volgens rang-î orde op de vakjes te plakken. r Een andere opmerking is deze dat de - prijskamp vçel langer duurde dan eerst : werd voorzien en er intusschen uitknip-sels te loor konden gaan. Die opmerking is aanneembaar. Wij hebben dan ook besloteu dat de namen : voor een groot deel — maar ten hoogste 12 op de twintig — schriftelijk in de . vakjes gesteld mochten worden. De inzendingen moeten gebeuren vôôr 15 Januari 1916, doch wij verzoeken onze lezers daarmee niet te wachten en zelfs onmiddellijk hun lijst in te zenden, opdat er dadelijk een begin met de rangschikkinsr zou 9-emaakt knrmen wordeq. TE WINNEN PRIJZEN : de 1° prijs 100 fr. de 2e prijs 75 fr. de 3° prijs 50 fr. Verschillende prijzen van minder waarde zullen later afgekondigd worden. i C^UTT7T/T\Tr»r\T \T A XT nr-\T I T mi j PRIJSKAMP 1. — Eenieder rnag deelnemen aan den prijskamp, zelfs met verschillende bulletijns als die aile in regel zijn. Wie de voorwaarden of schikkingen niet na-leeft, verbeurt aile recht. 2. — De Eindlijst zal de twintig voor-naamste Vlaamsche schrijvers opgeven, die gera,ngschikt zullen worden naar het : aantal stemmen dat de mededingers zelf ' hebben opgegeven. De naam die de meeste stemmen be-komt, staat aan het hoofcl ; de tweede plaats wordt ingenomen door den schrijver die dan het meeste vernoemd werd. Deze lijst wordt opgemaakt zonder re-kening te houden met de plaatsen door de mededingers opgegeven. Doch het bulletijn dat het dichtst die rangschikking benadert is overwinnaar. 3. '— Deze Eindlijst wordt als volgl samengesteld : a) De bulletijns die de twintig meest bevoordeeligde ,namen bevatten. b) Dan tweede rangschikking : eerst de bulletijns dit de twintig namen op de juiste plaat» «ouden vermelden, dan deze welke 19, 18, 17, enz., juiste namen en de juiste schikkingen aangeven. 4. — Moest het toeval willen dat meerdere bulleijns in aile ogzichten ge-lijke aanspraak zouden hebben, dan zal het bedrag der prijzen waarop de mededingers recht hebben te zamen worden getrokken en in gelijke deelen toege-kend,5. — De uitspraak wordt in Februari bekend gemaakt. 6. — De Keurraad brengt verslag uit en de prijzen worden onmiddellijk aan de overwi.nnaars toegekend. De lijst der overwinnaars wordt in ons blad afgekondigd.Artikel 5 van de Schikkingen luidt dat de Prijskamp binnen de veertien dagen zal uitgesproken worden. Daar echter onze hex)ggewaardeerde vriend, de heer Alfons Cornelissen, uit een zware ziekte opstaat en de taak die hij heeft willen aanvaarelen nogal ver-moeiend zal wezen, werd besloten dat de uitspraak zou plaats hebben heel in 't i begin van Februari 1916. j ■tira ■■fnritzv t.k—n- ri * nessws—aferat VOLKSÛPBEURINO i ^ e Gre>ep-België van het Algemeen Ne- 1 derlandsch Verbonel heeft een werking t aangevat, met het doel zooveel moge- ] lijk ele nooden van dezen tijd te lenigen. i Ondersteuning der krijgsgevangenen, 1 kinderverzorging, volksonderwijs zijn > reeds eenige vertakkingen van dit lief- 1 dadig werk, waaraan het Verbond den > algemeenen naam « Volksopbeuring » I gegeven heeft. We vernemen nu over de afdeeling die zich gelast met steun en troost te ( brengen aan de krijgsgevangenen, vol- J gende bijzonderheden : Uit het kamp te Gûstrow onvingen we ' 1 een schrijven van Dr. J. Verheyen, J waaraan we het volgende ontleenen : 1 « Wij hebben hier een school gesticht 1 voor Vlamingen en geven 42 uren les in ' de week lager en middelbaar onder- 1 wij s. » 's Zondags ge.ven wij zelfs eenige 1 lessen voor dezen, die in de week wer-ken.» Een liederavond is hier aan 't ijve- i ren. » Op Zondag 3 October gaven wij ons 1 eerste Vlaamsch concert. Konden wij \ maar wat meer Vlaamsche muziek heb- 1 ben ! » c (( Volksopbeuring » heeft aan den g Heer Verheyen een eerste zending ge- S daa,n. Doch in dit kamp en in de andere kan er nog veel muziek gebruikt wor- c den. c Wij doen een herhaald beroep op hen die muziek, liederboeken af te staan , hebben. x Uit het kamp van Gôttingen schreef f Carlos Moens : J « Regelmatie worden hier Vlaamsche g concerten gegeven; maar wij hebben gebrek aan tooneelstukjes en zangen. hen sangkoor hebben wij ook gevormd, ; maar weer geen keus aan liederen. Zan-gers hebben wij ook ; maar buiten eenige iiederavondboekjes hebben d"ze niets te rinden om uit te voeren. (Straatliedjes : gienoe?.) Er bestaat hier een Symphonie. Maar hoe jammer alweer, dat we nooit iets te hooren krijgen van onze jigen Vlaamsche Meesters !» J1 « Volksopbeuring » heeft daarop aan Parles Moens een pak muziek gezonden ivaarin o.a. het liederboek van het Wil- ' .emsfonds, het Studenten liederboek van ■ Karel Heynderickx, door dezen koste-oos afgestaan, verder de Slootmaker, loor dezen'met 50 % korting afgestaan. ; Maâr... er kan nog zooveel daarbuiten : ;ebruikt worden. i Van het Belgisch Verbond, Lager-jôttingen, ontvingen we alweer het ver- < îoek : « Met uwe menschlievende ge- i roelens bekend, nemen wij de eerbiedi- ■ ge vrijhçid van uwe goedheid enkele : rooneelstukjes, drama's, ' blijspelen en i sangspelen of koren te vragen, opdat tiet ons mogelijk zij, ten bate van de,u ' noodlijdenden in ons kamp alhier die op > le voeren in onz«n tooneelkring. (Mu-dekstukken, Peter Benoit, marschen, énz.) » i Het Sekretariaat Gent zal daar alweer werk van maken en zal tooneelstukjes koopen en zenden. Maar, wat we krijgen is geld gespaarel. Dus nog eens een Irijigend beroep op hen, die Vlaamsche joeken, studieboeken, Vlaamsche liederen, koren, liederboeken, instrumentai uziek voor onze krijgsgevangenen be- Dit beroep blijft geldig ook voor de ichikbaar hebben. Dit beroep blijft geldig ook voor de loekomst. Men zende zij,ne giften : Te Antwerpen, aan Frans Van Eaer, Juliaan Dillensstraat, 10. Te Brussel, aan Vlaamsche Huis, Ziroote Markt, 16 (voor «Volksopbeuring »)'. — Aan Joli. Kesler, Dethy-îtraat, 47, St-Gilles. Te Gent, aan het Sekretariaat «Volks->pbeuring», Spiegelstraat, 20. Te Kortrijk, aan het Sekretariaat c Volksopbeuring », Alberstraat, 11-13. Te Dokeren, aan M. Bontinck, Dijks-cen.Te Ninove, aan M. Schuerwegen, Dreef, 45. Te Sint-Niklaas, aan M. De Vidts, Groote Markt, 29. Te Turnhout, aan M. L. Knaaps, Vlerodelei. Te Aalst, aan Mevr. t' Soe,n-Van Driessche, Esplanadestraat. -iri-i nfi,, 11 n i ■' iw ii»i MHim ^«i> an »n >i mm < mi 'i i—miiw—— m De Amerikaansche vrachtenmarkt Men schrijît uit New-York aan de Vieuwe Rotterdamsche Courant: • « Boston News Bureau » wijdt in zijn îummer van heden aan de Amerikaan- ' .che scheepvaartmarkt een beschouwing )nder het opschrift : « Een tekort aan ehepen ». Overal, zoo zegt het bedoelde artikel i ).a.; neemt men een levendige vraag -îaar laaelruimte waar, welke de tarieven, lie te voren toch reeds zoo gestegen wa-en, nog verder omhoog drijven. Hoe , teweldig de stijging in de vrachtenmarkt | s geweest, kan blijken uit de volgendç ' 'ergelijking der thaus voor het vervoer, -'an Boston naar Eiverpool geldende l : 'rachten. met die van Tuli 1914. ] Juli Nov. + j 1914 1915 ongev. îraan, per zak § 0.04 0.40 900% , Latoen, per 100 pond 0.12 1.25 940% , Vovàadëiij per 100 pond 0.23 0.90 300% < 'ûirwebloem per 100 pond 0.12 0.70 500% £lik spek, per 100 pond 0.28 0.96 350% Joter, per 100 pond 0.34 1.22 260% ' ' £a.as, per 100 pond 0.28 1.12 300% 5 Miekoeken, per 100 pond 0.12 0.70 500% ' Appels, pesr vat 0.69 1.25 80% s "abak, per 100'pond 0.31 1.25 300% ( lout, per 100 pond 0.17 0.70 300% ' 1 De huidige toestand is op aile zeven j eeën dezelfde. Sommige dier zeeën zijn etterlijk van hun scheoen beroofd om j ict gat in den Atlantischen Oceaan tej rullen. De vredes-prijs van 12 sh. en < 1/2 d. voor vracht van Engeland naar ] le River Plata, is thans tôt 87 sh. en 6 d. s 1 ;estegen, en die naar Aleaxndria van ] : sh. 6 d. tôt 45 sh., enz... j; Onaeveer een derde van de gemiddel-! < le stijeing heeft in de laatste paar maan- ] len plaats gevonden. In scheepvaartkringen is men thans de . aeening toegedaan dat het, na afloop : 'an den eorlog, nog geruimen tijd zal : uren vooraleer de tarieven, welke in < uli 1914 van kracht waren, weer zullen < elden. 1 ! Dagelijksch Nieuws VOOR DEN MIDDENSTAND. — De Nationale Vereeniging van den Bel-gischen Middenstand, onder voorzitter-;chap van den heer J. Koch, senator voor Antwerpen, heeft een Raad voor den Vliddenstand opgericht, met het oog op le bevordering van handel en nijverheid /an den middenstand van het land. Dit komiteit heeft ten doel om aan de jelanghebbenden de grondstoffen, welke îij moeiiijk of niet bekomen kunnen te /erschaffen. Een oproep is aan al de voorzitters der jroepen gericht, welke tôt de kleine bur-jerij behooren en aan de Nationale Vereeniging van den Middenstand aangeslo-:en zijn. Daarin wordt vooral gezegd dat le Raad, door zij ne uitgebreide betrek-iingen, gelooft te kunnen slagen daar svaar de persoonlijke pogingen op niets souden uitloopen, en verzoekt derhalve le belanghebbenden om aan te geven wat n hunne streek het meest noodig is. On-lerhandelingen zouden dan kunnen wor-len aangekncopt in de hex>p in korten :ijd tôt een praktisch-resultaat te komen. Het sekretariaat van de Nationale Ver-îeniging van den Belgischen Middenstand is in n. 133, Zuiderlei, te Antwer-3en, gevestigd. EEN KLEIN LASTERPRAATJE ONTMASKERD. — Sedert eenigen tijd wordt te Brussel i,n 't geheim een nota rondgezonden, klaarblijkelijk aan de « XXe Siècle » ontleend, waaruit wij het volgende aanhalen v « De onzijdigheid heeft redenen, welke de reele niet kent. Men wect dat het schrijven per briefkaart tusschen Ne-derland en het bezette België hersteld was. Gevluchte Belgen in Frankrijk en in Engeland en van elders, profiteeren ervan om, door bemiddeling van gedien-stige vrienden, die in Holland wonen, nieuws aan hunne familie, die in het land gebleven was, te sturen. Deze wij-ze van briefwisseling en de waalczame censuur der Duitsche overheid, sloot aile spionneering uit. Men schreef klaarblijkelijk niets wat de Duitschers niet mochten lezen. Thans is het gebleken dat de Hollandsche post, die de brieven, welke de Belgen aan hunne kor-respondenten in Holland sturen, opent en de briefkaarten, daarin bevat, op sene bijzondere wijze merkt. Eenige werden van drie gaatjes voorzien, vor-mende een driehoek. Op de post ge-rlaan, zonder eenige achterdocht door de Duitsche adniinistratie onderschept die, dende dat het eene korrespondentie uit Frankrijk of uit den vreemde is, ze te-rughouelen of moeilijkheden zoeken te rerwekken voor hen voor wie ze bestemd waren. » De minister van het post- en telegraaf-wezen der Nederlanden heeft het zijn plicht geacht om een einde aan dit las-:erpraatje te maken, toen de zitting van le Tweede Kamer, den 20 December, n den Haag plaats had. Ziehier de,n in-loud zijner verklaring: « Men heeft beweerd dat de adminis-:ratie der posterijen in Nederland de jrieven, welke uit de niet-bezette ge-ieelten van België en uit het Noorden /an Frankrijk kwamen en bestemd wa-■en voor de bezette streken dezer lan-len, van duidelijke.merken voorzien zou i lebben, ten einde deze korrespondentie ! ian de Duitsche censuur bekend te ma- j een. Dit, verklaarde de minister, werd ' 3ns nooit verzocht, trouwens de admi-îistratie der Nederlaneische posterijen, .velke boven ailes onzijdig wenscht te Dlijven, zou zich nooit tot<.zulk een spel jelec-nd hebben. » Haar eenig doel is om de korrespon-lentie zoo spoedig mogelijk ter plaatse ;an bestemming te sturen en zulks op le zekerste wijze. » MAGDA JANSSENS. — Men zal zich j lerinneren dat wij kort geleden in ons'blad chreven dat de gekende tooneelspeelster ^lagda Janssens in Nederland erg onge-;teld was geworden. Wij vernemen thans lat deze alomgekende Antwerpsche ac-rice met gunstig gevolg eene blinddarm->peratie ondergaan heeft. Wij hopen dat dagda Janssens spoedig hare plaats aan îet « Nederlandsch Tooneel » opnieuw noge innemen. HET BUDGET VAN PARUS. — De mdersteuningswetten welke sedert het >egin va,n den oorlog door den gemeen-eraad van Parijs gestemd worden, heb->en de uitgaven van de Fransche hoofd-îtad beduidend vermeerderd, terwijl de mtvangsten tezelfdertiid eene aanmer-celijke vermindering ondergingen. Evenals de octrooirechten, welke van ranuari tôt October 1915 drie-en-veertig nillioen minder dan de normale schat-ingen bedroegen, evenzoo giug het met le inkomsten der gas-, elektriciteits-, :n waterdiensten, enz. Men schat van 20 tôt 50 %, volgens de artikel en, de vermindering in de opbrengst der recht-streeksche belastingen, terwijl men zich bovendien kan verwachten aan eene gevoelige belcrimping der stortingen van ele openbare personenvervoerdien-sten en van de opbrengst van den ar-mentaks.De stad Parijs heeft tôt heden in de behoeften der stedelijke diensten kunnen voorzien (welke behoeften niet ver-minderd zijn) door het uitgeven van municipale bons. Het is niet waarschijn-îîjk dat eene nieuwe uitgifte vôôr eenige maanden noodzakelijk zal wezen, maar men zal er gewis toe komen, want het is onmogelijk om thans aan nieuwe belastingen te denken en men kan even-min eene likwidatie-leening op lang ter-miju in overweging nemen. Dit ailes zal aan den gemeenteraad voorgehouden worden, welke de begre>o-ting zal bespreken en die de talrijke moeilijkheden van den dag te boven te komen heeft. MONUMENT GENERAAL DE WET. — Naar het « Handelsblad », heeft de beeldhouwer Mendes da Costa de op-dracht gekregen een monument ter eere van Generaal DeWet, den gekenden Be>e-renheld, op te richten. De lastgeefster, de befaamde kunstbeschermster Mevrouw Kôller te 's Gravenhage, laat den beeldhouwer in het ontwerpen van dit hulde-blijk geheel de vrije hand. Het zal ge-plaatst worden op de hei nabij Hoender-loo. Wij kunnen er slechts bijvoegen dat wij hopen weldra eene andere lastgeefster of lastgever te zien opdagen om het aan-denken van Joppie Fourie te doen ver-eeuwigen.DOOD VAN CHAMPAL. — Uit Londen bericht men het overlijden van Achille Chainaye, die in België beter onder den deknaam van Champal, welken hij populair had weten te maken, bekend staat. Hij is op 55-jarigen leeftijd heengegaan, na een leven vol bedrijvigheid achter zich gelaten te hebben. Zijn begrafenis had in den namid-dag te Londen plaats, alwaar hij bij Kew. Gardens woonde. In het begin van zijn lexipbaan, uitfe zich zijn kunstenaarsgevoel i,n verschei-dene intéressante beeldhouwwerken. Maar een andere werkkring lokte hem, meer overeenkomstig zijn drang tôt wrken, en hij trad in de pers. Verbon-den aan a La Réforme », schiep hij de interviews en maakte zich spoedig een naam. Met zijn broeder Hector nam hij er het bestuur van, doch niettegen-staande de hardneklcigste pogingen, slaagde hij er niet in om zijn orgaan staande te houden. Hij werd voorzitter van de Federatie der Waalsche maat-schappijen van het land, en van de « Ligue Wallonne » te Brussel. I,n den loop der laatste jaren, bemoei-de hij zich met gfeldaangelegenheden en het is als financieele kroniekschrijver dat hij tôt de « Chronique » behoorde. Wij kunnen er bij voegen dat de over-ledene nooit een vriend der Vlamingen is geweest. DE REPUBLIEK HEEFT HOVE-LÏNGEN. — Clémenceau komt in « L'homme Enchaîné » op de oorlogs-bestellingen terug. Ziehier een gedeelte van dit artikel, welk van een Clémenceau van betere dagen is : « Om slechts twee oude feiten aan te halen, bij wijze van suggestieve aanwij-zingen, kan men aannemen dat een schip beladen met verbandstoffen terug- * keert zonder dat het gelost werd? Is dat niet veelzeggend voor ieder mensch die slechts even nadenk't? Zoekt de sanctie ervan, als gij tijd te veel hebt. Is het denkbaar, dat oorlogsmaterieel gedurende weken opgehouden wordt omdat het bestuur tariefsbepalingen te hand-haven heeft? En dit zijn slechts kleinig-heden ! Indien wij spreken mochten, hoe zou de heer Ribot op staan te kijken als hij vernam he>e zijn eieren regeering « de volharding en de taaiheid beoefent, welke hij ons met recht aanbeveelt ! Waarom geeft hij zijne nuttige wenken niet aan den ministerraad ? Daar zou hij toehoorders vin den voor wie zijn onder-richt dienstig zou kunnen wezen. » Helaas ! iedere macht heeft hare hovelingen. Van Lodewijk XIV tôt René Bespard is een groote afstand, maar de hoveling ziet niet zoozeer op wat hij vleit, dan wel het voordeel dat uit vleierij te halen is. Nu gebeurt het, hoe, dat weet ik niet, dat onbekende perso-nen erin slagen om artikelen in eenige bladen te doen plaatsen om ons uit te leggen dat de « Union Sacrée » bestaat in het goedvinde,n van aile tekortkomin-gen, en om blindelings de leiders te vol-gen, die, de verantwoordelijkheid van het oorlogvoeren dragende, slechts mid-delen in de wet zoeken om zich van deze verantwoordelijkheid te kunnen ont-slaan. »

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie