Perscensuur

Perscensuur

In het bezette gebied legde de Duitse bezetter de persvrijheid vrijwel meteen aan banden met de oprichting van een Pressezentrale. De richtlijnen waren duidelijk: de Duitse militaire prestaties moesten positief belicht worden, over de Belgische regering mocht niet worden gerept en berichten die haat tegen Duitsland konden aanwakkeren, waren verboden.


Als tegengewicht tegen de Duitse censuur en propaganda ontstond een bloeiende sluikpers. Niet minder dan tachtig bladen verschenen tijdens de oorlog clandestien.


Ontdek jij de Duitse censuur in deze kranten?


Meer over het krantenlandschap tijdens de Groote Oorlog vind je in onze blog!


Redactie's picture
Redactie

Deel van

De grote oorlog

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

Gesetz- und Verordnungsblatt fur die okkupierten Gebiete Belgiens. Wet- en Verordeningsiilad veor de lezette streken van België. Bulletin officiel des lois et Arrêtés poor le territoire belge occupé. BRÙSSEL. I\° 8. 1S. OKTOBER 1914. VERORDNUNG. 1° Aile Erzeugnisse der Buchdruckerpresse, sovvie aile andern, durch mechanische oder chemische ...

De Belgische standaard

3°E Jaar» Dinsdag 17 juii i9iî ABUffSEMESTPEIIS —:o:— Voot Soldaten: jmaatil fc. i 35 afliian'en a 5° 3 ma*nden 3-75 Niet Soldaten in 't land : j maàod fr. i 5a <X njaanden 3*00 jmaaaden 4-5° Buiten 'tland : I maand fr. 2.50 8 mattiden 5-00 jmaanden 7-5° DE BELGISCHE STANDAARD ^kTITRÂC h T B A A R T /V\ a i. - : MꮧmsÉ> ...

Belgisch dagblad

3d© Jaarg-ang: DONPERDAG Qtt AUOUSTUS 191». Wo. 38r. ABOKfiEHUNTBÏ, Per 3 maanden voor Nederland I 2.B0 franco per post. Losae jmminers. Yoor îfederlandô cent, tûor Buitenland 7'/î cent. Den Haag, Prinsegracht 18. Telefoon Red. en Admin. 7433. L ———— BELGISCH DAGBLAD Iferschijaend te 's-Graweniïage, elken werkdag te 12 ure middag. ...

Het volk: christen werkmansblad

Yier en-Twioligste Jaar. ». 203 Donlerdag, 27 Aiigusii 1014 HET VOLK Aile briefvvisselingen vrachtvrij te zenden aan Aug. Van Iseghera, uitgever voor de naaml. maatscli. « Drukkerij Het Volk » Mecrsteeg, a" 16, Gent. BureelvanWest-Vlaandercn : Gaston Bossuyt, Gilde der Ambachten, Ivortri jk. TELEFOON 523. Bureel van Antwerpen, Brabant en ...

De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende...

NR 50 TWEEDE JAARGANG 1917 DE VRIJE STEM ueigiscn orgaan voor ae provincie Aniwerpen Verschijnende gedurende de Duitsche Bezetting. Bureelen en Redactie : HOTEL DER PATRÏOTTEN Begijnenstraat, 42. Onze vvelgemeende leuze is : Noch Vlaming, nochWaal, maar Belg ! En eeuwig trouw aan ons Vorstenhuis ! Telegraphisch adres : ...

Het Vlaamsche nieuws

■ Dondérdag 30 December 1915, Eerste Jaarg. Nr 349 Prijs: s Centiemeo door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreiû Nieowsbîad van België. - Verschijnt 7 maal per week T1 TnriMmMmTTFlîTTI H 1 TU ITTTTTI1IHTII II I BI , , B , „|N , -g mu ■!■■■!■ ■ ■■■■■■■ ■■■ ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

V Qsrâs — M «an« 94 9 PrlJ» . i mmîigmm Zaterdftg 29 Û&czmhzt 1917 ONS VADERLAND Administratif! A. TEMPERi I Drukkcr-Ultgavar, 17, rus da Vie, CALAIS Belgisch dagbîad verschijiieiide op al de dagen der week Rs£acti* s rS. BAECKELANDT 17 ««.«. -"iftil «ï«ft IABOmiEITEN Per mannd Belgie 1>T5 Fs-aalirljk S.£5 ...

Het Vlaamsche nieuws

Doîiderdag 6 Januari 1916, Tweede Jaarg. Nr 6 Frijs: g Ceotieman do®r ^eheel Bdgrië Het Vlaamsche Nieuws Het best mgelicht ee meest verspreid h ieuwsblad van België. - Verschijnt 7 maal par week AANKONDIGINGEN : Per week 0.35 Per 8 maanden 3.75 Per maand 1.25 Per 6 maanden 7.50 Per jaar 14.— I IL SSMDOTMS^'~'3S35!5tS! '•. TT AFGEVA ...

Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad

AANKONDIGINGEN « 4» bladzijde pr kleine régal fr. 0,30 financieele aankondigia* gen, par kleine regsj 0,50 fieklanien de reg«l 1,00 gladnieuws - 2,00 Bo^rafeaisbaricht 3,00 KATHOLIEK VOLKSDAGBLAD VOOR STAD EN ARRONDISSEMENT JLUe brieven, &uxûzoxi<liging-en en mededeelingon moet&n g-ezonden xvord&u aaza h&t bUT00l ...

De Belgische standaard

DeBelgischeStandaard • " , ' / Door Taal en Voïk . Voor God an Haarrî an L&m Abùnaementijjr/j» vcor 60 nommera (2 «caâstej bij vooruitbstaling : V. er do solda,ton : 2,5 0 1t. % ur da niot-soldateE— In 't lard 3.60 tr.j buiteo 't lMd : &.00 tt. Indien meer eiemplaren van tlk nuamer woidtQ gevriagd, wordt de abonnements-nirj» ...

Belgisch dagblad

3d© Jaargang» TOBHHDAg la jum îeie. ivo. ses. BELGISCH DAGBLAD ABONNEMENTEN. per 3 majtnden voor Nederland ' 12.50 franco per post. Losse nommera. Voor Nederland B cent, voor Buitenland 7l/i cent. Den Haag, Priasegracht a*. Telefoon Ked. en Ad min. 7483, tferschïjnend te 's-Grawenhage, eikeo «erkdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VA» 9 TOT ...

Het Vlaamsche nieuws

B ninsdag 28 ugustus 1917. Perde Jaarg&ng N* 238 Prijs: Fg Centiem voor geheel België Het Vlaamsche Nieuws /erschijn 7 muai m de week ^ - ___ — — IABONNEMENTSPRHZEN i ^ ! ; SedikHe, Bebecr *n AankOîuligi«jSr«> : ^iéjimunâ ,•7, tj fM..Smami \\ «OODBSTRAAT, 44 i/oor 8 tnswid il , . „ I».- ) »NTWEKPER 1»X Un J"1 jj ■ ! ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

Gesetz- und Verordnungsblatt Citgege-ren door de politieke tfdeeling bil den Generaalgou-Terneur in België. Gedrukt in de drukkerij van het Wet- en Veror-aeningsblad, Brussel, Leuvensche straat40. a , Het Wet- en Verordeningsbiad lis in België verkrijgbaar bij Mvengenoemde drukkeri), in Duitschland en in het onzijdige tmitenland bii de Duitsche ...