Het volk: christen werkmansblad

1805357 0
27 augustus 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 27 Augustus. Het volk: christen werkmansblad. Geraadpleegd op 16 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/4f1mg7gw9t/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Yier en-Twioligste Jaar. ». 203 Donlerdag, 27 Aiigusii 1014 HET VOLK Aile briefvvisselingen vrachtvrij te zenden aan Aug. Van Iseghera, uitgever voor de naaml. maatscli. « Drukkerij Het Volk » Mecrsteeg, a" 16, Gent. BureelvanWest-Vlaandercn : Gaston Bossuyt, Gilde der Ambachten, Ivortri jk. TELEFOON 523. Bureel van Antwerpen, Brabant en Limburg : Viktor Kuyl, Minderbroederstraat, 24, Lcuven. CHRISTEN WERKMAN SBLAD VKIÎSCIPJNT 6 MAAL PER WEEK. - 2 CENTIEMES «ET MIMER GODSDIENST — HUISGEZIN — EIGENDOM Men schrijrt in : Op aile postkantoren aan 10 fr. per jaar. Zct maanden fr. 5.00. Drie maanden fr. 2.50. Aankondigingen. Prijs volgens tarief. Voorop te betalen. Rcchterlijke herstelling, 2 fr. per regel. Ongetcekende brieven worden geweigerd. TELEFOON N" 137, Gent. Het Fransche leger ontrnimt den Boven-Elzas. - Aile Fransche strljdkracbten, ook die van de IJnvallei, noodig in het noorden. Parijs, 26 Augusti. De twee legers liebbcn een gecombineerd ofîensief genomen, het een vertrekkend van de Couronne de Nancy, 't ander van 't Zuiden van Lunéville. Het gevecht, gisteren begonnen, duurt nu voort. Het vijftiende korps, dat erg beproefd werd, is achteruit getrok-ken, en, hervormd zijnde, nam het weer deel aan het gevecht, een zeer schitterenden tegenaanval uitvoerend in de vallei van Vezouze. De houding der troepen is zeer sclioon geweest en toont dat er geen herinnering meer overblijft van de verrassing van 20 Augustus. De oppergeneraal, die al de troepen noodig heeft op de Maâs, beval geleidelijk Opper-Elzas, dat bezet was, en Mulhouse te ont-ruimen.De militaire bedrijven, ondernomen tusschen Maubeuge-Donan, moetende beslissen over het lot van Frankrijk en den Elzas, doet de oppergeneraal een beroep voor den beslissenden aanval op al de krach-ten der natie, erin begrepen die van de Rijnvallei. 't Is eene wreede noodzakelijkheid, die het leger van den Elzas en zijn hoofdman de smart hadden te moeten ondergaan en aan welke zij zich enkel onderwierpen op het allerlaatste oogenblik. De groepen ruiterij, eergisteren verschenen in de streek van Rijssel, Toerkonje, kwamen gisteren in de streek van Douai. Zij kun-nen niet verder vooruit zonder zich bloot te stellen in de Engelsche lijnen te vallen. Niettegenstaande de vreeselijke vermoeienis en verliezen, ondergaan door drie dagen aanhoudend gevecht, blijft het moraal der troepen uitstekend ; zij vragen niet beter dan te vechten. Afrekening na den Oorlog. In een hoofdartikel spreekt de Times als volgt ten opzichte van België en de Belgen : « Op het oogenblik dat de oorlogsvloed gaat bruisen tegen den levenden muur van Franschen en Engelschen, die den weg naar Frankrijk afsnijdt, moeten de gedachlen van aile mannen en vrouwen van dit land (Engeland) eens te meer gewijd zijn aan het edelmoedig volk, welks heldhaftigheid den eersten duitscnen aanval verijdeld heeft. België en de Belgen hebben een onvergankelijken roem verworven ; maar wij, wien de giftlucht van den oorlog slechts licht geraakt heeft, wij bevroeden nauivelijks den vreeselijkeri prijs waarmêe de Belgen hunnen weerstand betaald hebben en voortbetalen. Niet alleen is het beste belgisch bloed vrij vergoten, niet alleen is de hoofdstad van België bezoedeld door de vreemde bezetting, het belgisch vaandel vertrappeld en eene uitzinnig overdreven oorlogsschatting van zijnen rijkdom ge- ' licht, maar zijne velden en zijne haardsteden, zijne steden en zijne dorpen, zijne fabrieken en zijne hoogovens die de basis van zijnen voorspoed uitmaakten, zijn verwoest. Er zullen jaren, misschien ge~ slachten voorbijgaan, vooraleer die puinen kunnen hersteld worden. leder engelsch hart sympathisert op dit oogenblik met dien nood. Maar de sympathie is thans onvoldoende ; eene spoedige en afdoende hulp is vereischt en moet verschaft worden. Wanneer, zooals wij hopen en gelooven, de onbeschofte Duitscher zal verpletterd zijn onder de macht der Bondgenoten en België's grond zal verlost wezen van de schande zijner aanwezigheid, dan zal Belgie, kraehtens de beginselen van eer en recht, de eerste moeten zijn om vergoedingen en schade-loosstellingen te ontvangen. Maar intusschen heeft het engelsch volk voor plicht hem praktisch ter hulp te komen » Daarop volgen beschouwjigen nopens het fransch-engelsch voorschot van een half milliartr aan België en een verzoek aan de Engelschen om door aile mogeiijke middels hulp te verleenen aan de Belgen, « onze moedige en beproefde vrienden, » zegt de Times. De Duitscliers en hnnne medeplichtigen buiten I De Duitscher is geen regelmatig krijger meer. Hij is een dief en roover, wijl liij steelt en afperst overal waar hij komt, tegcn aile krijgswetten in. Hij is een beul, wijl liij ongelukkige gekwetsten, weerlooze vrouwen en kin-deren op wreedaardige wijze afmaakt. Thans heeft hij getoond een lafhartige sluipmoordenaar te zijn, die 's nachts rustige lieden vermoordt op zulke wijze dat hij zelf geen gcvaar loopt. En dit heeft hij juist gedaan in die stad, in de herbergzame stad Antwerpen, welke voor de Duitscliers een echt luilekkerland is geweest, — waar zij als schooiers binnen-kwaraen om er na twintig jaar met cigen prachtkoetsen te rijden, — waar de eigene vlaarasche burgerij hunne duitsche feesten ging bijwonen en met hen een hoch ! op hun Keizer aanhief. Zijne sluipmoord heeft het misdaden-boek van den Duitscher gevuld. Het is genoeg : hij heeft zich zelven buiten aile wet en recht gesteld. En nu vragen wij, waarom de overlieid nog langer de aanwezigheid van gevaar-lijkc Duitscliers duldt in die steden, waar het duitsch leger geen meester is? — waarom hunne liandclshuizen mogen in gang gehouden worden door belgische strooien mannen, die daarmede echt land-verraad plegen? « De Belg", die nog voor zulk bandieten-volk zou willen werken, zegt het Handels-blad, moet waarachtig voor geen centiem eergevoel in zijn lijf hebben. » Wij nemen aan dat men in Mcrxplas eene plaats open lioude voor het gemeen gespuis dat daar elken winter terug-keert; HQLLÂNDS HOUDING. Een opsteller van den Matin van Antwerpen, ontmoette zondagavond M. Edgar Rowan, opsteller van het groot engelsch dagblad The Dailij Chroniclc. Deze kwam van Amsterdam en heel natuurlijk werd hij ondeivraagd nopens de indrukken die hij in Holland had opgedaan : — Geeft heel goed aan aile Belgen den indruk, zegde hij, dat het hollandsclie volk van ganscher harte met u is. Nooit, zelfs indien de hollandsche regeering een verbond met Duitschland wilde aangaan (wat heel zeker het geval niet is) zou de nederlandsche natie dien weg opgaan en 't ware een algemeene opstand. Het hollandsche volk heeft vaor zijne zuider-burcn eene waarachtige bewondering en is gansch gereed om.u ter liulp te komen. De minste gebeurtenis lcaii eene duidelijk vijandige houding tegen de oneerzame politiek van den keizer verwekken. — Zoudt ge 011s kunnen zeggen in welken zin de hollandsche regeering maat-regelen genomen heeft om op hare beurt de onzijdiglieid van haar grondgebied te verdedigen ? — Ik mag u zeggen dat Holland niets vcrwaarloosd heeft om zijne grenzen tegcn eene duitsche overrompeling te verdedigen. Aanzienlijke legermachten zijn in Limburg opgesteld, want men vreest altijd dat de Duitscliers, overal nagejaagd, Holland zouden willen doortrekken. Maar weest overtuigd dat het nederlandsch leger gereed is en zijn plicht zal weten te doen gelijk het belgisch leger. En ik kan het u niet genoeg zeggen : ik kom van Amsterdam met een waarlijk sterkenden indruk, die nog de zekerheid bekraclitigt welke gànsch het engelsche volk heeft van de eindverplettering der Duitschers. •— En te Londen? — Ha, te Londen, daar is 't de geest-drift volop. Zoo er in Holland, uit oorzalce 1 der onzijdigheid, geen belgische vlag te zien is, te Londen is er geen venster dat niet met de belgische kleuren is getooid. Men bewondert u en men zal u steunen tôt het uiterste toe, omdat uwe zaak rechtvaardig is. — Hebt gij inlichtingen nopens de ont-scheping der engelsche troepen in België î — Veroorloof mij niet te antwoorden. Maar weet dat de engelsche regeering u » Maar na het gebeurde van voorgaaiv den nacht zou het eene eer voor hen zijn de Duitscliers nog op gelijken rang te» stellen als de boeven van Hoogstratenj » De Duitscliers die hier weg zijn," blijven weg en wie hier voor lien da plaats warni houdt is een landverrâder,1 » Na het gebeurde van dezen nacht is er nog een tweede maatregel te nemen ; aile toclating van verblijf aan Duitsche* of Oostenrijksche onderdanen die menf uit toegevendhùd had hier gelaten, dienti onmiddellijk ingetrokken. » 't Zijn wij niet die het gewild hebben J 't is de onmenschelijke, afschuwelijke, beestachtige wijze van oorlogvoeren, door een zich noemenden kultuurstaat ge-voerd, die ons dwingt onverbiddelijk ta zijn. » Ook nog één Duitscher hier laten wara een gevaar, dat men het recht niet heeffc onze medeburgers te doen loopen. » Weg er meê, tôt den laatste 1 » Wij deelen heel en al de zienswijze vaut, liet Handelsblad, zoowel voor Gent; Brugge en Oostende, als voor Antwerpen. Dagelijks moeten de gentsche burgersL nog zien, hoe trotsche Duitschers dieS vroeger in gesloten automobiel reden thans in open rijtuig door de strat'en trekf ken en hunne zaakjes doen. Misschien ware het gevaarlijk hen ml over de grenzen te laten, want zij wetem te veel en kunnen ons te veel kwaad ;; maar dat men ze opsluite gelijk anderai boeven, dan kunnen ze niet schaden. De vertegenwoordigers en medepliclw tigen van dieven, beulen en sluipiiioor-; denaars zijn op hunne plaats niet bij ons eerlijk volk. Dat zij er uit trekken 1 het puik van haar leger gezonden heefé en dat dit leger den vasten wil heeft ta overwinnen of te sterven. De scheepvaart in de Noordzee Antwerpen 24 Augustus. — Officieela mededeeling. — Sir Cecil Hertslet, alge-meen consul van Engeland, heeft aan de engelsche schepen verboden de Ant-werpsclie haven te verlaten en zullcs tôt verder bevel. Aan de pers heeft hij terzelvertijd da volgende nota medegedeeld, die uitgaat van de engelsche admiraliteit : « De admiraliteit trekt de aandaclit der onzijdigen en dit in hun eigen belang, op de gevaren die zij loopen door over da Noordzee te varen. De Duitschers gaan voort met hun stelsel uit te voeren van mijnen te plaatsen langs aile kanten op gewone handelswegen. Deze mijnen zijn niet geplaatst in gelijkvormigheid van het verdrag van den Haag ; na een zeker getal uren worden zij niet onschadelijk ; zij zijn niet geplaatst volgens een bcpaald militair plan, bijvoorbceld om eene militaire haven te sluitenofomeene bijzondere werking tegen eene oorlogsvloot, docli het schijnt veeleer dat zij geplaatst zijn, op toeval, om eene oorloggsschip of een afzonderlijk engelsch handelsscliip ta overvallen. Aldus komt het dat onzijdige schepen, welke ook hunne bestemming zij, blootgesteld zijn aan het grootste gevaar.» Twee Deensche schepen, de stoomers Mary land en Broberg werden door deze tuigen, in de Noordzee vernield, geduren-de de laatste vier en twintig uren, alhoe-wel zij de gewone handelswegen volgden, op eene grooten afstand der engelsche kusten. Daarenboven meldt men dat twee hollandsche stoomers, ui t de Zweedsche haven komende, op duitsche mijnen zijn g'eloopen in de Baltische zee. » In deze voorwaarden zou de admiraliteit willen dat de onzijdige zeebevaar-ders zich rekening geven van de levcns-belangrijkheid die er bestaat in eene engelsche haven te treden, alvorens zich in da Noordzee te wagen ten einde zich volgens de laatste inlichtingen te verzekeren, welke de wegen en uitgangen zijn die do admiraliteit gezuiverd heeft en op de-wclke zij het gevaar verminderd heeft. Da

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volk: christen werkmansblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in - van 1891 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie