Oorlog op zee

Oorlog op zee

Omdat de Britten over een machtige oorlogsvloot beschikten, besloten de Duitsers voor de oorlogsvoering op zee een nieuw wapen in te zetten: de onderzeeër.

Zeker toen het Duitse leger op 1 februari 1917 de onbeperkte duikbotenoorlog uitriep, gingen duikboten een belangrijke rol spelen. Militair was het wapen vrij succesvol. Duitse onderzeeërs kelderden doorheen de oorlog bijna 5000 vijandelijke schepen.


De blog 'Claustrofobie onder water' vertelt je over het dagelijkse leven op deze duikboten.


Redactie's picture
Redactie

Deel van

De grote oorlog

L' illustration

L'ILLUSTRATION Prix du Numéro : i Franc. SAMEDI 3 OCTOBRE 1914 72e Année. — N° 3735. « KAMERAD... PARDON! »! C'est par ce cri, en jetant leurs armes et en levant les mains ouvertes, que les soldats allemands (ici un dragon démonté) déclarent qu'ils se rendent et implorent la pitié; d'autres crient : « Pas Kapout » (ne me tuez pas) ou ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Jeudi 18 Février 1915 104 Jeudi 18 Février 1915 LA BELGIQUE ADMINISTRATION ET RÉDACTION Hue Montagne-de-^ion, 55» BRUXELLES Bureaux : de 10 à 12 et de 15 à 17 heures ^ . JOURNAL QUOTIDIEN LE NUMÉRO : IO CENTIMES 1 La petite ligne . fr. 0.40 Réclame avant les annonces ..... 1 >00 ANNONCES Corps du journal 4-00 Faits divers • 9.00 ...

De oorlog in beeld = la guerre illustrée = the war pictorial

DE GDRLOG IN BEELD SEPTEMBER I 91 8 BRITSCHE TORPEDOJAOER3 OP PATROUILLE.VAART. DESTROYERS BRITANNIQUES EN PATROUILLE. JLIUSTRATED LONDON NEWS & SKETCH UB ION DENrENGELAND THE fVAR PICTORIAL (Hollandsche Uitgavè) DEEL III. AFLEVERING ...

Oorlog's album

De Oorlog in de Lucht EEN ZEPPF.LIN WORDT VERNIELD DOOR HET WELBEREKEND SCHOT VAN EEN ...

De oorlog in beeld = la guerre illustrée = the war pictorial

DE OORLOG IN BEELD. Gewonden worden vervoerd naar het hotpitaal bij een verzamelpunt in Frankrijk. Le transport des blessés k un hôpital de l'intérieur en France. De ambulancetrein is een wonder van vindingrijkheid, met zijn bedden in drie rijen boven elkaar, zijn „ scheepskajuiten " voor gewonden die afgezonderd moeten blijven, zijn ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT 39eJaap. Nam» 48 ti.ue Uraeve, aeteivess, a§ DJS KLElfttt FAiSlUI' £onla3 sa Maaraaag ®a> rearuari 1911. wr^ewwnn^x-.^ct.^.. 'S*fV»Xm*kéTxiotr" <»■:■ -*«' r .■<*.***. *** VXSHOK3Cj Jfi-jjs s esïtïiemsp fhrilsoto feerlâfefe&a f^a tuft ©reot Ka sîdkw Eersie Duitsoh berioht. EERLIJN, 23 ...

Belgisch dagblad

le Jaargaug- DINSDAG 1 AUaDSTUS 1910. iVo. A BELGISCH DAGBLAD abonnemInten. Per 8 maanden voor Nederland ™ f 2.60 franco per post. Lossa uummers: Voor Nederland 5 cent voor Buitenland 7Vs cent. Den Haag, Prinsegracht 39 Telefoon Red. en Admin. 7433. Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. du CASTiLLON. f — ABYEETENTIEN. ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

y*' ■" '• ■ ' "" ' « —""tni ■llllll.l II l».l| il IIIJ IL.. Il I J IH1. I. Illull..!!,.. .„.l» Ht-.: H 1.1 ' I^ll.,. ^ I , .i , ii, , ., I- fl , ! ■ I NUMÉRO 139 ' y';-' t -. '' ■- "-V- \ ADMINISTRATION! * ===== Y#'! -, %A \ /"" P|\ <CA f L -77 RUE SAINT-JEAN MAI 1917 ffiB| |™#j n°4S DOa A ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

vvAAMSCH LEVçjkt ZELFSTANDIG VLAAMSCH GEILLUSTREERD WEEKBLAD V Nr 26. ZONDAG 2 APRIL 1916 PRIJS : 15 Centiemen OP ONZE VLAAMSCHE KUST wr v nuoi De bewegingen van vijandelijke schepen in de Noordzee worden aandachtig gade geslagen van uit eene geschutstelling, in de villa's langsheen den zeedijk ...

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

Oorlogs koerier Courrier de guerre amÊÊtÊmÊÊÊÊÊffÊmmÊmmmmm^mHÊmÊmmmmÊ rCK S 11 |||^^ 11 m i i^m i m i m i iiiMij||ijmnMMiiinMiH Ifcfees «Eorpcboboot auf tjoljcr See. gu 6em fiïfmen Dotftojj beutfrfjcr lorpe&oboote in 6cr ïlorôfce (ait ôet Doggerbant), bel 6em jidcI engtifdie 03>ijfe sernidjtet rourben. ; Duitsche ...

Het volk: christen werkmansblad

Yier en-Twioligste Jaar. ». 203 Donlerdag, 27 Aiigusii 1014 HET VOLK Aile briefvvisselingen vrachtvrij te zenden aan Aug. Van Iseghera, uitgever voor de naaml. maatscli. « Drukkerij Het Volk » Mecrsteeg, a" 16, Gent. BureelvanWest-Vlaandercn : Gaston Bossuyt, Gilde der Ambachten, Ivortri jk. TELEFOON 523. Bureel van Antwerpen, Brabant en ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE 12 DECEM B E R 1914 _ — 49e JAARGANG — No. 10 EEN ENGELSCHE ZEEMIJN OP ONZE KUST, EN HOE ONZE SOLDATEN DIE ONSCHADELIJK MAKEN: No g voortdurend drijven er tal van die afschuwelijke moordtuigen, die een héél slagschip in de lucht kunnen doen springen, op onze kust. Hierboven ziet men een zoo'n „mijn", bij Kijkduin ...

Het volk: christen werkmansblad

Zes-en-TwinligsIe im< ■ -H <32 fiodsdleitst — Hmsgeziu — EigenÈom DsjWag, 8 tei 1916 Aile br?cf*ris6eîiogffl& yTBtJrf-▼rij te zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor-de »a«œi. maalfch. « Drukierij Het Volk», Meersteèg, n° 16, Gent. Bureel voov West-Vla&nderen» Gaston Bossuyt, Recolletten* etraat, 14, Koitr^k. Mon ...

Het Vlaamsche nieuws

Ifrflaandag 5 Juni 19x6. Tweeda Jaa'rg. Er 156 Prrm: 6 Centïem&j door g-ebeeî Belidë _ . Het Vlaamsche Nieuws Het beat ingelicht ea meést vérspreid. MieuwfebSad van beigië, - Verschijnt ^.maal per weeis. * ÂBONNEMENTSPRJJZEN s MMSâ » I.7S Pat S XBA«adea —I#- • par I ssiôKdcs â.— J?œ ifi»? .............. ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dînsdag, Donderdag en Zaierdag verschijnende ' * — ~ mi Dit blad is VOOR DE BELGJSCHE SOIjDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. De Zecslag vwr Mland's tel feN DE DUITSCHE LEUGENS De zeeslag van 31 Mai, die nu voortaan in de geschiedenis wel bekend ...

De Belgische standaard

9H Jaar Tjjl iiRHii Woensdag 7 Juni S9I6 DE BELGISCHE STANDAARD Fdsfc, OputeUer» : M. E« Bblpairb, L. Dutkbrs, V. VanIGramberbn, P„ Bbiï^amb Van dbr Scmelden, Dr Van db Perre. D* I. Van de Woistyne, Jcul Filliakrt ®6ttmement*prii* s Voor «oldatea : Voor i miand k. i.ajVoor a en**ade2 £r. a,5e — Voor 3 mewjcen ir, 5,75 Niet soldâtes in ...

De telegraaf: sportwereld

If' / n iff Jet Beekstraat, 3 vBRUSSEL ri' Éfliw - ■'■P,.'«» 5 CENTIEMEN -PER NUMMER ■M| SPORTWERELD TBLEPHOOW B 7061 A 4595 A &Q78 WWWWagaWEHBgWgSPIgH WOENSDAG 19 AUGUSTUS 1914, A IP»' Be ALLE DUITSCHE AANVALLEN AFGEWEERD Fransche vloot vernielt vier Oostenriiksche Kruisers. -:- De Russen in Duitschland. Belgrado wordt beschoten. ...

L'actualité illustré: revue hebdomadaire

L'ACTUALITE ILLUSTREE KnuiuiPTDH-rm» • Rue de Ma Campagne 30 52 54- ADMINISTRAT ON . Brtixfi i „ > la photûtypie belge.sr,a~ ore UvvjL,JL,i-JL<fc> iCinqoantenaire) la PHOTOTYPIE BELGE. Société Anonyme. 30. 32, 34. Kue de Ma Campagne, Elterbeek-Bruielles (Cinquantenaire). Tramt : 20-22-29-U-S9-M-S1-S2. La plus Importante fabrique ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

Numéro 19 JANVIER 1915 PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES ABONNEMENT* 9 FRANCS téléphone o 1268 ADMINISTRATION LES IMPRIMERIES RÉUNIES éditeurs de l'Annuaire Alphabétique du Commerce et de l'Industrie (Monod) 21" ANNÉE DOCUMENTS OFFICIELS 2 MILLIONS D'ADRESSES Revue hebdomadaire illustrée des Actualités Universelles . ■ LE CAPRICE DE ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

Numéro 36 MAI 1915 PRIX OU NUMÉRO 20 CENTIMES ABONNEMENT 9 francs téléphone o 1268 ADMINISTRATION :? LES IMPRIMERIES RÉUNIES EDITEURS de l'Annuaire Alphabétique du Commerce et de l'Industrie (Monod) «1* ANNÉE DOCUMENTS OFFICIELS 2 MILLIONS D'ADRESSES La guerre sous-marine : Le " LUSITANIA ,, coulé sur les côtes ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

..rSte Jaargang f N°. 98 Zondag 9 iWel 1915 5 Cems . REDflpALEl!fTRAA^E3l! AMSTERDAM. - TELEFOON No. 9S22 Noord. Bj Vlaamsche Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens en visr bladzijden. A.boniiementsprjjs by vooruitbetaling : Voor Holland eu België per jaar ^ 6.50 — per kwartaal /1.75 — per maand / 0.7o. Vn.M- F.ivelaiid. ...

Vrij België

I No. 77. VRIIDAG 9 FEBRUARI 1917. 1WEEDE JAARGANG; VRIJ BELGIË onder leidinq van FRANS VAN CAUWELAERT en JULIUS HOSTE J*. PRIJS PER NUMMER: NtDERLAND 10 cent. ENGELAND . . . 2 pence. FRANKRIJK en BELGIË 0.20 fr. verschijnt elken vrijdag ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDFRLAND / 1 25 ENQELAND 2 sh. 6 d. FRANKRIIK en BELGIË 3.— fr ALLE ...