Het Vlaamsche nieuws

553787 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 05 Juni. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 25 februari 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/5m6251h75g/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Ifrflaandag 5 Juni 19x6. Tweeda Jaa'rg. Er 156 Prrm: 6 Centïem&j door g-ebeeî Belidë _ . Het Vlaamsche Nieuws Het beat ingelicht ea meést vérspreid. MieuwfebSad van beigië, - Verschijnt ^.maal per weeis. * ÂBONNEMENTSPRJJZEN s MMSâ » I.7S Pat S XBA«adea —I#- • par I ssiôKdcs â.— J?œ ifi»? .............. S$.-— ÂFGKVAARDIGDEN VAN DEN OPyTELRAAD : Ik A«g: 30RMS, AÎS». VÀ& DEN BRANDS mai T*«t« mcâewerkisg vu Dr A. JACOB MJ8EELEN ; ROOBEsf iTAAT, 44, AWTWE8PEN. Tel. 1900 AANKONDiûlNGE*N : ' """ Tweade bfa*dis., per regel 2.59 Vierd* Mada., per regsl.. 0.50 bi*uiz., id, 3Doodsb^richt ............ 5. Voor aile ennoncen, wende men zirb : SOODKSTRAAT. 44. 555? ^Trgrr-VTT"^IlXILriri i ■ ' ■■■ * ■ «il —r—wHawaii i HMIU.H. Se grootste Zeeslag van de Geschiedenis DE OORLOG I DE ZEESLAG BIJ JUTLAND W*t woggetuigen vertelleu Lit het reisrapport van de sleepboot Thames » stippen wij de volgende ijzonderheden over de redding der luitsclie schipbreukelingen aan. 0p den len Juni des morgens om kalf ien scinde het Nederlandsche stoom-chip « Kangean » draadloos aan de Ne-eriandsche sleepboot «Thames,» dat tt stoomschip «Texel » (Maatschappij Viton) rondstoomde, het maakte de Thames » daarop opmerkzaam en ver-ocht er heen te gaan om te onderzoe-bi, wat de reden daarvan was. Nra een kwartier stoomen om de Z.W. sspeurde de ((Thames » 3 vlot'en met jhipbreukelingen, die door sloepen van e «Thames » samen met booten van de Kangean » en de «Texel » gered wer-tn Op hetzelfde oogenblik werd de Thames u een groote Engelsche vloot ewaar, waarvan een torpedoboot met trbazende snelheid naar de «Thames » :oomde en welks bevelvoerende«officier crzocht, de geredde schipbreukelingen m de Nederlandsche regeering over te jven. De Engelsche vloot voer met razende nart. De gezagvoerder van de «Thames» ad aog nooit zulke groote schepen in ulk een woeste vaart gezien. De daar-oor veroor/aakte deining deed de zeeën wr de ronddrijvende reddingvlotten lan. I De « Texel » zette na het overzetten an de geredden de reis voort. Vol gens pport is dit stoomschip meer dan 500 jVen gepasseerd. :Kopenhagen, 3 Juni. — « Berlingske jidende » publicoert het rapport van den apitein van de Deensche stoomboot oskow, over den zeeslag in de Noord-» De kapitein zag Woensdagnamid-K, op 57.4 gr. Noorderbreedte en 6.80 r Westerlengte, een groote Engelsche lot van 70 tôt 80 schepen, va,n aile bote typen, waaronder ook van de tadnought-klasse, in Zuidelijke rich-k koersen. Hij hoorde des avonds pi onafgebroken heftige kanonnade. [Een ander Deensch kapitein heeft aan [National Tidende » verteld, dat hij kneéns en Engelsche vloot van 70 tôt; Nchepen zag, die uit het Oosten ko-toid, plotseling den koers naar het Zui-® namen. Onmiddellijk daarop werd pe vloot in een gevecht gewikkeld. D' ppitein zag de Duitsche vloot niet, maar | granaten sloegen een paar zeemijlen het schip af in zee. Een Engelsch fcschip scheen getroffen, waarschijn-p het commandoschip. Van het dek N een vlam op. Het schip zonk ech-•miet. maartrok zich een tijdlang uit | vuurlinie terug. Zeppelins en de zeeslag tohet « Berliner Tageblatt » geeft ka. pin Persius een uùvoerige. beschou-fWî over den slag in het Skagcrak en rat uit de tôt dusver ingekomen be-Knten de gevolgtrekking te kunnen ina-F (lat de zegepraal der Duitsche vloot » de eerste plaats aan de handige strate is te danken. Admiraal Scheex zcu v°etstappen hebben gevolgd van zijn î?'e8a Rraaf Spee, die ten gevolge van '!J' behendige strategie in November " bj Santa Maria, aan de Chileensche M, een overwinning op den Britschen "i.raal Craddock vermocht te behalen. Kapitein Persius acht het waarschijn-Js dat de Duitsche li^chtschcpcn als er«nners hebben dienst gedaan. Hij f l een rede aan van IYord Montague, i er 10 Mei j.l. op wees, dat de Zep-[!!« c'e kust van Denemarken tôt langs L ,d knnnen bespieden, zoodat zij in rl de Duitsche vloot nauwkeurig ' ,rcnt de bewegingen de.r Britsche Pidtnacht in te lichten. Kapitein P. is ls van oordeel.dat de « geheele Noord. fonder kontrool der Zeppelins staat », ^ "'ts het weer niet te ongunstig is. ngelschen daarentegen zijn aange-°n op hun vliegtuigen en hun kleine i«rs en torpedobooteti. De Zeppelins wnen minstens twee dagen blijven r, en over ee.n horizont van 70 à u"uilen verkennen. •i Het eerste officieele bericht van Duitsche zijde over den zeeslag legt nadruk op de goede diensten, door de lucht-\'loot in dit zeegevecht geleverd. De beveî.hebber der Duitsche vloot De Duitsche vloot voor de voile zee, die den Engelschen bij het .Skageiak sia? lieeft geieverd stond naar m en weet onder bevel van vice-admiraal Sclieer, die naar de Duitsche bladen nerinuereu, pas kort geleden dezen verantwoordelij-ken post bekleedt als opvolger van den overleden admiraal v. Pohl. Vice-admi-raal Se h ter heeft 37 dienstjaren bij de marine. Seheer is in 1863 geboren. Hij heeft als zeeotficier deelgenomen aan de expeditie naar Kameroen, om-streeks 1885 en aan de onderdiukkmg van den Arabieren-opstand bij Dar-es-Salam in 1889, bij welke gelegenheid hij zich door zijn moedig optreden heeft on-derscheiden. Geruimen tijd is hij werk-zaam gevveest bij den torpedodienst. In December 1913 is hij tôt vice-admiraal bevorderd. Geredde zeelieden. Eonden, 3 Juni. — Ôfficieel : Vier adelborsten van de « Queen Mary » zijn gered ; aile andere officieren zijn omgekomen. De kapitein van de « invincible » en een luitenant zijn gered, aile audere officieren omgekomen. Aile officieren van de « Indefatigable », « Defence » en « Black Prince » zijn omgekomen, die van de «Warrior» zij.n al-len gered. Aarhus, 3 Juni. — Drie gisteren door het Zweedsche stoomschip « Para » hier aangebrachte Duitsche marinesoldaten, bevinden zich aan boord van het schip onder politietoezicht. Het opperbevel heeft toegestaan dat deze mannen op kosten van ket Duitsche konsulaat naar Duitschland worden gezondet' De fndruk m Ergelanû Hos ze in Engeland de toedracht van den zeeslag beschouwen ILonden, 3 Juni. — De bekwame me-dewerke.r der « Manchester Guardian », die zich « Oorlogsonderzoeker » noemt, .racht ecrn relaas van den zeeslag op te oouwen. Zijn beeld is oneindig gunstiger dan dat van de « Daily Ne.ws ». De Duit-schers — schrijft hij — hebben sedert eenigen tijd kleine tochten op de Noord-zce gemaakt, en die bleven natuurlijk v-oor de Engelsche vloot niet verborgen. In de lioop een gevecht uit te lokken, stevcjide de Engelsche liniekruiservloot, vt'innoedelijk onder bevel van Beatty, naar de kust van Jutland, al dan niet volgens een vooraf beraamd plan, in sa-menwerking met de groote vloot. Heeft er zulk ee.n plan bestaan, dan kan het in de bedeeling hebben gelegen, de Duitsche vloot buitengaats te lokken eu haar in een loopend gevçcht te betrekken, totdat de groote vloot zou opdagen. Ook kan men het opzet hebben gekoesterd, de Duitschers te laten uitloopen en hen vervolgens in te sluiten, om, nadat de groote vloot hun liad slag geleverd, hun achterop te loopen. Hoe dat zij, het plan mislukte. De. Dnitschers kenden onze slagorde en sterkte veel beter dan wij de hunne, waarschijnlijk dank zij hun Zeppelm-dienst, die voor ze.evcrkenning verreweg de beste is. Ook werden zij, schijnt het, begunstigd door nevel. Bijtijds ingelicht, hebben zij dan ook hun heele openzee-vloot in slagorde. gesehaard tegenover onze liniekruiservl(;ot, die echter ver-s'erkt schijnt te zijn geweest door enkele slagschepen, zooals wellicht uit zekere aanduidingen kan worden afgeleid. De Duitsche vloot moet op een gegeven oogenblik onze liniekmise.rvloot volko-men hebben omsingeld. Deze zag zich dan ook plotseling van de groote vloot afgesneden. Hadden de Engelschen vol-gens een bepaald plan gehandeld, dan had de rroo'e vloot op dat oogenblik bij de hand moetsn zijn. Doeh niet voor 't eerst in dezen oorlog was ze omnachtig, zonder dat dit aan Jellicoe te wijtcn valt bijtijds op 't appel te zijn. Tegeu 't vallon van den avond verscheen ze. Toer had de liniekruiservloot al decrlijke ver-liezen gele.den. Niet onwaarschijnlijk i: ze genoodzaakt geweest, zich een weg te banen door de heele Duitsche vlool heen. In dat geval hadden we. zel.s kunnen verwachten dat onze vloot gehee was teloor gegaan en de vijaiid er moi een groot aantal gehavende. schepen was afgekomen. T en de groote vloot opdoemde, sloeg de balans naar onzen kant over. Toer hebben de Duitschers ook hun slagschij ve.rloren en ze zovtden stellig nog imeei verliezen hebben gelèden, doch de groote \loot wist de Dujschers niet tôt een be-slissend gevecht te, dwingen en zij kon-den naar de haven terug'keeren. Wanneer deze opbouw van de feiter de waarheid nabij komt, dan hebben de Duitschers hun strategische overwinning te danken aan hun beteren verkennings-dienst. Het was dan feitelijk eçn Zeppe-lin-overwinning. De slag raakt niet noe-menswaard aan onze heerschappij tcj zee, doch hij duidt met klem op het ge-vaar van de Duitsche luchtschepen. Wij hebben in 't verleden onzen geest t< veel vermoeid met gctallen. Het gevaat zit hem niet in de getallen, doch in he-tere verkenning, in betere gelegenheid tôt overrompeling. Een onmiddellijke verstandige voorzorg tegen dit gevaar is het samentrekkrn van onze strijdkrach-ten, zelfs al zou dit eenig gevaar voor de Oostkust-havens oplevere.n. In zeke-ren zin is het gevecht vcor Jellicoe dan ook geen yerrassing geweest. Opze'.telijk was de ge.heele Engelsche vloot verdeeld, juist ter voorkoming dat gebeuren zou, wat metterdaad is gebeurd. Zijn de voor-zorgsmaatregelen eenigszins verslapt, dan behooren zij nu te worden ve.rdub-beld. Bovendien — maar dit is een zaak vcor na den oorlog — is een van de eerste dingen waaraan onze vloot behoefte heeft : een kanaal dwars door Schotland. BeoordeeSingen der Engelsche pers. Ton den, 3 Juni. — Zoowel de ((Times» als de « Daily News » vestigen de aan-dacht op het aandeel, dat de verkennin-gen van Zeppelins in den zeeslag gehad hebben. De «Daily Mail» zegt : • Het schijnt vast te staan, dat de vijand met ziin geheele sterkte aan een gedeelte van onze vloot slag leverde en een zwaren slag toebracht, voor onze linieschepen aan het gevecht konden deelnemen. In hoever ons gebrek aan lnchtschei>en iaarvoor verantwoordelijk was, "hebben ivij niet \ernomen, maar de wereld weet heel goed, dat de Engelsche admiraals in hun werk grootelijks belemmerd worden, omdat zij de Ix^wegingen en de beschikkingen van den viiand niet ken-nen, terwijl hij zijn eigene kent. Onze v eiligbeid ter zee zou wel eens afhanke-liik kunnen ?iin van de oplossing van het luchtvraagstuk. De '< Dailv News » heeft een nog som-berder hoofdartikel, dat echter geschre-ven schijnt fe ziin, v6Ar de tweede tne-dedeeling van de admiraliteit het blad had bereikt. Zij zegt : Het ligt niet in den aard van de marine en niet in dien van het Engelsche volk, om te trnchten onom^too'-eb'ike feiten weg te redenee-ren. Hoe bitter ook de on voorwa n rd cl i j -ke erkenning more Hin, wij moeten er-kennen dat wij in het gevecht bij Jutland de nederlaag hebben geleden. De onderstelling, dat artillerie van zvvaarder kaliber het Duitsche succès zou moeten verklaren, zou een onwelkomen sieun verleenen aan de geruchien over de wapening van het nieuwe Duitsche linieschip « Hindenburg » met kanon-nen van 42.5 c.M. Een nauwgezette na-lezing van het Engelsche communiqué bewijst echter dat die onderstelling dui-delijk ongegrond is. De « Daily News » vermaant dan ver-der tôt sterkte en waarschuwt tegen pessimisme. Zij besluit, dat het gebeurde er toe moet leiden, dat opnieuw de eisch gesteld vvordt, dat Fisher afdoende ge-zag over de vloot zal krijgen. Het blad wil daarmee geen blaam werpen op Bal-four, Jackson of eenigen anderen officier in Whiie Hall of op de Noordzee. He' ernstige gevaar bestaat echter, dat de slag ten gevolge zou kunnen hehben, dat het vertrouwen in het bestier van de vloot verminderde. Niets zou geschikter zijn om dit gevaar terzijde te stellen dan dat Fisher aan de Admiraliteit terug-keerde.De « Dailv Chroniele » zegt in haar hoofdartikel : Onvermijdelijk moet er , kritiek worden geoefend op een beleid, ■ dat een zwakker macht ver vooruit in i vijandelijke wateren zond, waar ze dooi ■ een sterker tegenstand schier werd over-i stelpt. Misschien was de gedachte, dat ; ons eskader kruisers den vijand zou uit-: lokken en hem slag leveren tôt de komst van on e groote linieschepen, waama w< . op een beslissende uitkomst hadden mo- gen rekenen. s Wij vreezen, dat het beleid, dat het verlies van zoo vele kostbare levens en scheoen ten gevolge heeft gehad, recht-: streeks toe is te schrijven aan den in-i^vloed van de gealanneerde burgerij op ■ de Oostkust en van het verlangen van • sommige lichtbewogen menschen, dat de vTe>ot iets merkbaars zou doen. In ziin brief van den 8en Mei aan de burgesmeesters van Yarmou'h en I/Owes-. toft kondigde Balfour duidelijk een ver-andering in het marinebeleid aan. Hij zei niet op welke wijze, maar men be-gre-ep er uit, dat wij voortaan niet zou-d;n wachten tôt de vijandelijke oorlogs-schepen oodaagden, om in het voorbij-varen s'edeu op de Oostkus' te bcschie-ten, en trachten ze op den terugweg te onderscheppen. Er zou een nieuwe, niet ■ aangeeeven méthode worden gevolgd. Kan het zijn, vraagt de « Dailv Chroni-clî », dat de zeer onbevredigende slag op de Deensche kust er de eerste vrueht van is? De Koïiing van En£e!and en admiraal Jellicoe D; Koning van Engeland heeft den Engelschen admiraal gelukgewenscht omdat officieren en manschappen zoo dapner vochten. Dat zal wel gerecht-vaardigd wczen, want een vloot die de nederlaag lijdt, kan zich toch onder-scheiden hebben door haar moed. De Koning voegt er echter bij : « Het terugtrekken van den vijand, onmiddellijk na de opaning van het gevecht, ontnam ons de gelegenheid de beslissende overwinning te behalen.» Daar de slag een nampdag en een nacht gednurd heeft — er wordt gespro-ken van een tijdverloop van 10 tôt 15 uren — kan dat nooit een onmiddellijke terugtrekking hee'en. TTet is ook te dcnl'-en dat de toege-snelde Engelsche hoo^di-nacht de Duitsche vloot zou achtervol^d hebben, indien deze had mneten zwichten, en dan zéker de Duitsche kusten zou t>eschoten '• ■'ben, als teeken dat Engeland de zee beheerschte. De Koninklijke woorden zullen vooral moeten elienen om de neergedrukte stem-ming in Engeland wat op te beuren, want een tegenslag op zee, moet dit land dnizendmaal erger grieven, dan de nederlagen van de Dardanellen en van Koet-el-Amara. Ook verwachten wij er ons aan dat we r-oedig van nieuwe groo'e gebeurtenis-sen op ycc zullen hooren, want Engeland z T onder deze nederlaag niet wil-len bliiven en zal benroeven haar ge-knakt aanzien terug te winnen. 0? Qfzonken Mems De zeeslag bij Jutland is de grootste zeeslag van de wereldgeschiedenis, gelijk ailes in dezen oorlog rfusachtige afme-tingen aanneemt en in ontzaglijkheid o^rtreft ailes wat er op oorlogsgebied door de eeuwen heen gebeurde. Nooit stonden zulke reuzenlegers te-genover elkaar op fronten die honderden uren lang zijn. Hier volgen eenige bijzonderheden over de booten die gezonken zijn in den zeeslag. Alleen de ondergang van de « Warsoite » wordt door Engeland niet toegegeven. ~ De « Warspite» Volgens de jongste berichten van Engelsche zijde is dit schip niet gezonken, doch zal begrijpelijk wel deerlijk geha-vend in de Engelsche haven zijn terug-gekeerd. De « Warspite » is een schip, zooals de Engelsche reuzenvloot er maar vier bezit. De aanbouw werd in 1912 begonnen doch- het was eerst na het uitbreken van den oorlog voltooid. Het schip beheort met nog vier zuster-schepen tôt de « Queen Elisabeth »-klas, waarvan elk schip ruim 32,000 ton waterverplaatsing heeft. Het is 189 meter lang (dus zoo groot als onze O-.L.-V. toren en nog een toren van 70 meter hoogte) en 28 meter breed. Het loopt 35 knoop, dus ongeveer 50 kilometer in het uur. Geen ander slagschip in de wereld kan op zulke snelheid bogen. De KBQ2MBHKËBSK "XS2S2' ftpy|ffi7"r 'ffT'iTTniat"7l*i;*ig^ry « Warspite » was met acht van de gewel digste reuzenkanonnen bewapend var 38,1 cm. doormeter en 18 meter lengte Elke granaat van dit zeemonster heeft hei fabelachtig gewicht van 885 kilos, er haar uitwerking blijft ook op de grootst* afstanden allervreeselijkst. De « Queen Mary » De « Queen Mary », waarvan hei verlies door de Engelschen werd toegegeven, moest voor de « Warspite » niel onderdoen. Het mat ruim 30,000 ton er overtrof tevens bijna aile, ook de meesî moderne, slagschepen. Het schip kostte maar... 75 miljoen frank. Als pantser-kruiser had de « Queen Mary » een nog grooter snelheid dan de « Warspite », na-melijk 30 knoop, dus niet veel mindei dan 60 kilometer in het uur, wat gelijk staat met de snelheid van onze spoedrei-zen. Het behoort tôt de uit vier zuster-scheoen bestaande klas van de « Lion »■ kruisers, van dewelke reeds één in een kruiseï zeeslag aan de Doggerbank op 24 janùari 19.15 door de Duitsrhers als ver-nield werd oogegeven. (Zoools men weet wordt dit verlies door de Engelschen nog steeds hardn^kkig gelogenstraft.) Elke zvvare granaat van de « Queen Mary » woog 567 kilogram. De « Indefatigable » Hoe gevaarlijk het is namen als « Indefatigable » en « Invincible » aan oorlogs-schepen te geven ! De « Indefatigable » was een van de laatste vertegenwcordi-gers van de uit zes schepen bestaande « Invincible »-klas. Ook de « Indefatigable » was meer dan 20,000 ton groot en zijn 25,000 paardenkracht gaf aan het schip enne snelheid van 26-27 knoop in het uur. Het vlaggeschip : de « Invincible » Dit schip waarvan de naam « Onover-vvinbaar » beteekent ligt ook op den bodem der zee, en overtrof de « Indefatigable » in greotte, (3,000 ton meer). Het was het vlaggeschip van den vice-admi-■raal Sturdee, die het eskader van den Duitschen admiraal Spee bij de Falk-landeilanden vernielde. Begrijpelijk heeft het verlies van dit schip hierdoor bijzondere belangstelling in Duitschland verwekt. Het liep op 13 Maart 1907 van stapel nadat men er 4c maand aan bouwde. De bemanning be-droeg 730 koppen.Het droeg twintig stuk-ken van 30,5 en zijn snelheid bedrefeg 26,6 knoop in het uur. De « Defence » was een pantserkruiser die op 27 ApriJ 1907 van stapel geloopen is. Dit En-gelsch schip bezat een waterverplaatsing van 14,800 ton, een snelheid van 23,4 zee-mijl en was met vier stukken van 23,4, tien van 19 en zes van 7,6 cm. kanonnen bewapend. De bemanning bedroeg 85c koppen. De « Black Prince » Het verlies van dit schip is voor de Engelsche vloot insgelijks niet van waarde ontbloot. Alhoewel de « Black Prince » niet tôt de « Achilles »-klas behoort heeft het te>ch dezelfde grootte (13,750 ton), de-zelfde snelheid (23,6 knoop) en dezelfde bewapening (zes 23,4 cm. kanonnen). Het schip liep in 1904 van stapel en is een ja-ar ouder dan de Achilles-klas. De bemanning bestond uit 700 koppen. De « Pommern » Het Duitsche linieschip, de n Pommern », dat verloren ging, behoorde tôt de tien ongeveer evenaardige schepen van de « Preussen-Deutschland »-klas. Ongeveer 13,200 ton groot, hadden deze oudere linieschepen een in verhouding tôt de grootte waarlijk aanzienlijke ge-vcchtswaarde en voortref-felijke zee-eigen-schappen. Het schip liep van stapel op a December 1905. De bewapening van de « Pommern » bestond uit 4 stukken van 28 centimeter en 14 stukken van 17 centi-meter.De « Frauenlob » Dit schip liep van stapel den asen Maart 1902 op den Wezer. Het is een kleine pantserkruiser van 2,700 ton met een snelheid van 21,5 knoop. Het schip is 104 meter lang en 12 meter breed. terwijl de bemanning uit 281 man en de bewapening uit 10 stukken van 10,5 cm. bestond. Over de « Wiesbaden » en de «Elbing», die ook gezonken zijn, ontbreken ons bijzonderheden.Engelsche linieschepen De Engelschen verloren rœds vroef-er in dezen oorlog de volgende linieschepen : (( King Edward VIT ». de «Tn'umph.)' de « Bulwark », de «Formidable», de « Goliath » en de « Majestic ». : Iets voor icderen do? o 1 Da Leeuw van Prof. Roajmeîaere Gisteren deelden wij het afsterven mede van Prof. Rommelaere, hofgenees-heer en boogleeraar aan de Hoogc;scbool te Brussel. Wij hadden den braven en gekerden man tôt professor, en indien we niet sterker zijn in de histielogie is hot zijne schuld niet, want met een overvloed van vergelijkenissen. ontleend aan dagelijk-sche voorwerpen, zooals een regen-schr-rrn, een kapstok, een melkkan, en dies meer, wist hij prachtig de geheimen van de cellenleer aan zijn auditorium in te scherpcn. Maar wat we niet vergeten hebben is de geschiedenis van dm Teeuw van Rommelaere. Als professor was hij gaarne gezien en vooral de Vlainingen hielden veel van he:n. Hij sorak ons in het Vlaamsch aan, en ging door voor een beetje flamingant. Wat galgonhumor za' ci toch ook in, want ik hc-rinnrr me nog veel te goed, dat h j legen 'n heel goei kennis van mîj cp 't examen leukweg zei : — Zie, als ge nu wilt moogt ge uw exaam in 't Vlaamsch afleggen? Gelukkig verloor de studrnt niet hee-lemaal wat hem in dit hachelijk oogenblik aan kalmte en zin ove.rbleef ; hij dankte den Iwogleeraar voor zijn groote goedheid en voegde er bij dat hij het al lastig genoeg in 't Frnnsch zou te ver-antwcorden hebben. Begin op zulk oogenblik eens voor de vuist en gaandeweg te vertalen wat U in het Fransch met heel de çeijkte terminologie, werd aangeleerd ! Prof. Rommelaere had ons voile gene-genheid, doch hij had ook een groot gebrek : hij kon niet lijden dat ge zijnen kursus broste. En zelfs studenten, hoe bezield ook met weetgierigheid en leer-woede, kunnen soms al cens de flem krijgen en als ge die hebt, krijg z'er uit ! Dat kan dagen en weken, ja soms maanden duren 1 Het ongeluk wilde dat ze, de Univers^, t- it recht over een herberg hadden go bouwd — wat gedacht ! — en dat in die jaren kaartspel, Gentsche bak vogelpik en biljart, of <*)n praatje met de. serveuse over 't schoon weer, misschien nog meer aantrek hadden dan de goheimen van den cellenbouw der lichamelijke weef-sels.Rommelaere had valknnoogen om een afwezigheid vast te stellen. — Où est le Ménapien ? vroeg hij dien fia g. Nog iets dat ik u vergat te. melden ; onze professor wist oen overigens on-schaldigen bijnaam aan elk zijner studenten te geven. De Ménapien is tegenwoordig genees-heer en gemeente.raadslid, in de grootste badstad onzer kust. Als het u belang zou inboezemen zidt ge hem nu geraak-kelijk vinden. De Ménapien was er niet. Dat gc beurde meer ! De wenkbrauwen van Rommelaere trokken onheilspellend te zaam. Hij zocht reeds naar zijn potlood en zijn zwart boekje — en dan werd het erg. Een buis kost u 'n groote vakantie. — De Ménapien is naar huis met zijnen leeuw ! Op 'n universiteit hoort en leest ge veel, — zij is er voor — en een ouwen professor verbluîfcn of verschalken is vaak heksenwerk, zelfs voor studenten. Maar een zware stem die plots in de stil-te klonk om te melden dat 'n student met zijnen leeuw naar huis was, dat ver-wekte nu toch een algemeen ontstel-tenis. ' 't Was een van onze makkers dio de woorden had uitgesproken ; een groote zwarte, met lange haren. die lui op zijn ellenboog lag en er uit zag of hij heel den nacht had door gestudeerd. Hoe kwam het in zijn bran zoo de bliksem-flits af te weren ? — Wat zegt ge daar? vroeg Rommelaere, zijn gladgeschoren gelaat naar den vermetole keerend en zijn kouden grij-zen blik op hem vestigend. — Ja. heer professor, Pleyn is met zijnen leeuw naar huis. — Heeft die 'nen leeuw? — Ja, maar hij werd te kwaad en ze gaan hem nu bij he-m thuis in een kot zetten — Hm !... hm !... De professor kuchte eens droogjes en begon zijn les. 't Was stil dien dag.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie