Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

563592 0
15 oktober 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 15 Oktober. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Geraadpleegd op 16 april 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/h12v40mj29/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Gesetz- und Verordnungsblatt fur die okkupierten Gebiete Belgiens. Wet- en Verordeningsiilad veor de lezette streken van België. Bulletin officiel des lois et Arrêtés poor le territoire belge occupé. BRÙSSEL. I\° 8. 1S. OKTOBER 1914. VERORDNUNG. 1° Aile Erzeugnisse der Buchdruckerpresse, sovvie aile andern, durch mechanische oder chemische Mittel bewirkten zur Verbreitung bestimmten Vervieifiiltigungen von Schriften und bildlichen Darstellangen mit oder ohne Schrift und von Musikalien mit Text oder Erliiuterungen (Druckschriften) sind der Zensur des Kaiserlich Deutschen General-Gouvernements (Zivilverwaltung) untervvorfen. Wer die in Àbsatz 1 bezeichneten Druckschriften ohne Erlaubnis der Zensurstelle herstellt oder verbreitet, wird nach Kriegsrecht bestraft. Die Druckschriften werden eingezogen uad die zur Herstellung bestimmten Formen und Platten unbrauchbar gemacht. Als Verbreitung einer Druckschrift im Sinne dieser Verordnung gilt auch das Anschlagen, Ausstellea oder Auslegen derselben an Orten, wo sie der Kenntnisnahme durch das Publikum zugânglich ist. 2° Tlieaterauffùhrnvgen, Gesangs- oder deklamatorische Vortrcige aller Art sowie kinematograpliisclie Sclmustellungen oder Vorfùhrungen von sonstigen Lichtbildern dùrfen nur veranstaltet werden, wenn die aufzufïihrenden Theaterstiïcke, die Vortrâge oder die vorzufiihrenden Lichtbilder vorher von der Zenzurstelle zugelassen sind. Wer Theaterauffiihrungen, Vortriige oder Vorfùhrungen von Lichtbildern ohne Erlaubnis der Zensurstelle veranstaltet oder wer sich an solchen Aufïïïhrungen, Vortrligen oder Vorfùhrungen irgendwie beteiligt, wird nach Kriegsrecht bestraft. Die Platten und Films werden eingezogen. Diese Verordnung tritt sofort in Kraft. Brùssel, den 13. Oktoberl914. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von der Goltz, Generalfeldmarschal 1. VERORDENING. 1° Aile voortbrengsden der drukpers, evenals aile andere door machinale ot scheikundige middelen verkregene en tôt uitbreiding onder het publiek bestemde vermenigvuldigingen van geschriften en afbeeldingen met of zonder schrift, en van muziekstukken met text of uitleggingen (drukwerken), zijn aan de Censuur van het Keizerlijk duitsche Gouvernement-Generaal ondervvorpen. Alvvie de in par. 1 aangegeven drukwerken zonder toestemming vau dea Censor daarstelt of uitbreidt wordt volgens de oorlogs-wetten gestraft. De drukwerken worden verbeurd verklaard en de vormen en platen onbruikbaar gemaakt. Als uitbreiding van een drukwerk in den zin van deze verordenîng wordt ook aanzien het aanplakken, ten toon stellen of tea toon leggen ervan op plaatsen waar het publiek ervan kan kennis nemen. 2° Theatervertooningen, gezongen of gesproken recitaties, evenals tentoomtellingen van kinematograpliisclie of andere lichtbeelden mogen alleenlijk organiseerd worden indien zij te voren door den censor toegelaten zijn. Wie theatervertooningen, recitaties of tentoonstellingen van lichtbeelden zonder toelating van den censor organiseert of wie op hetzij welke wijze deel neemt aan de organisatie van zulke vertooningen, recitaties of tentoonstellingen wordt volgens de oorlogswetten gestraft. De platen en films worden verbeurd verklaard. Deze verordening treedt onmiddellijk in werking. Brussel, den 13n~Oktober 1914. De Gouverneur Generaal in België, Vrijhcer von biiï Goltz, Generaal-Veldmaarschalk.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Gent van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes