Het Vlaamsche nieuws

636453 0
28 augustus 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 28 Augustus. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 13 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/s17sn02z1j/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

B ninsdag 28 ugustus 1917. Perde Jaarg&ng N* 238 Prijs: Fg Centiem voor geheel België Het Vlaamsche Nieuws /erschijn 7 muai m de week ^ - ___ — — IABONNEMENTSPRHZEN i ^ ! ; SedikHe, Bebecr *n AankOîuligi«jSr«> : ^iéjimunâ ,•7, tj fM..Smami \\ «OODBSTRAAT, 44 i/oor 8 tnswid il , . „ I».- ) »NTWEKPER 1»X Un J"1 jj ■ ! )[ «PSTBIRAADi Il S»s VBRHULST, Or. Aag. BORMS Alb. yAN OBW BRANDS || M«t de vaste ajedtwcrklu^ van lîoegleeraar Douter Antson JACOB 17 " . ™ |f " ' """ ' S Elke med«werk«r is perswalijk v«r- i; AANKONDIGINGBN i [ | Tweed® .blad, den régal 2.60 )\ ai4tw#*r«I©lijk v®#r ai in schrii ven, en 5 \ Derde id. id. I.— j Vi«rde id. id 0.6P bindt niet heel d« Re-daktie. j S Doodsberickt S.— OFFICIEELE BERICHTEN ui DUIKCKEZUOE duitsch AVONDBERICHT Berlijn, Zondag 26 Augustus. — Of-ieel : Bij Beaumont, op den Oostelijken jasaever, werden de 's morgens aan-llende Fransche strijdkrachten, n,a a lrort aanvalssukses, door tegenaan-Uen in hua stelling van vertrek terug-worpen.M Q8S&WIG.» ZIJDE VVeenen, Zondag-, 26 Augustus. — Of-ieel : [JSSISCH EN ROEMEENSCH GEVECHTSTERREIN Het levendige artillerievuur in de front-bieden van généraal-oversten aarts-rtog Jozef en von Boehm-Ermolli houdt q; £eene bijzondere gevechtsakties. ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Op de Karst-hoogvlakte verliep ool: de g- van gisteren zonder groote infan-iegevechten. Vlak ten Zuiden v<an het ippach=dal sloegen wij een nachlelijkcn nval af ; bij Biglia mislukten zwakkc iliaansche aanvallen. Zware gevcchten twikkelden zich opnieuw .m het gebied n Mont© San-Gabrielie. Dank aan de pperheid van de verdedigers, onder de-:lken nevens de jagers van Graz o'e troe-n uit Zuid-Stiermarken van regimeait en Hongaarsche Landstonnaideeiin-a bijzondere vermelding verdienen, >ng de vijand nergens door, ondanks aote bloedige offers. De door ons i'n a naeht van. 24 dezer, zonder g' vc.c h-lontruimde Monte Santo werd dcor ce ilianen bezet. Ook op de boogviakte iusizza-Heilige Geist en ten Zuiden n Àuzza kwam het meermaien tôt bot-gen. Aan hét front in Karîfltkië en Ti-niets van belang". VAN FRANSCHE ZIJDE ucvjctniaicKKtiiN Parijs, Zondag 26 Augustin. — G'f*-el:n Champagne heeft de Fransche arène haar vernietigingsvuur voortzet-de, in de Duitsche linies de ontploffing oorzaakt van gasreservoirs ten Noor-1 van de Navarin-hoeve. Op den rech-oever van de Maas hebben de Fran-e troepen dezen morgen met krachtda-ncd aangevallen tusschen de Mor-nt-hoeve en het Chaume-bosch. Hun jval is heelemaal gelukt en stelde hen t bezit van al hun oogmerkew. Ten It van den verwoeden tegenstand der itschers hebben de Fransche troepen 1 verdedigingslinies op een front van m. lengte en ongeveer 1 km. diepte et. Het geheel van het Fosses-woud iet Beaumont-bosch, gelegen meer ten ^rclen, zijn in hunne macht. Meer rwaarts rukkende hebben deze troe-de Zuidelijke boorden van het dorp lumont bereikt. Een hevige tegenaan-der Duitschers uit het Wavrille-bosch ukkende, is door de Fransche artillerie 1er vuur genomen en met zware verlie-teruggeworpen. De Franschen maak-talrijke gevangenen. ta ESfiEKME UiD£ iSTELUK GEVECHTSTERREIN onden, Zondag 26 Augustus. — Offi- 'isteravond vielen wij den vijand aan erdreven hem uit een loopgraafgedeel-en Noord-Ooston van de Guillemont-ve, die hij in den morgen heroverd , en wij herstelden de oude posities. er in den nacht beproefde de vijand tegenaanval die mislukte. TELEGËÂMMEN ' RAAD VAN VLAANDEREN EN VREDESNOTA VAN DEN PAUS ^ij lezen in Brusselsche bladen dat de van Vlaanderen een verklaring afgelegd naar aanleiding van de selijke vredesvoorstellen. Aangezien die verklaring niet werd toegezon-, drukken wij ze, naar den tekst in be-'de bladen verschenen, af : Raad van Vlaanderen heeft met het °tste genoegen kennis genomen van vredestap van Paus Benediktus XV, h drukt zijn spijt uit, dat de Paus zich 3s twee jaar niet meer in persoonlijke r«kking bevindt met het Vlaamsche volk. De in de vredesnota neergelegde i gemeene beginselen, alsook de voorst< len die nopens het lot van België werd gedaan, schijnen het geschikt tôt gron slag te kunnen dienen voor bespreking ten einde de toekomst van het Vl.iai sche volk en de onafhankelijkhc-d v, dezes land op zulke wijze te verzekerc als de Raad van Vlaanderen het zich t doel heeft gesteld. De vredesboodsch van den Apostolischen Stoel legt er di delijk nadruk op, dat voor den vrede politieke, militaire en ekonomische on; hankelijkheid van ons volk naar ied< zijde dient verzekerd. De Raad van V'aanderen ziet zich g noopt als zijne overtuiging uit te spi ken dat, tôt het bereiken van dit doel, tegenwoordige Belgische regeering te Hâvre noch onafhankelijk genoeg noch overigens daartoe aangewezen bereid is. Zij heeft zich met de Westelij machten door overeenkomsten stee nàuwer verbonden en nog jongstleden, hare ambtelijke en half-ambtelijke uit gen, heeft zij laten verklaren dat de t< komst van het Belgisch land moet | zocht worden in een zoo enge politiel militaire en ekonomische afhankelijkhi van Frankrijk en Engeland, dat ternî wernood nog een schijn van zelfstand heid bewaard blijft. Nu zooals vroeg wijst zij de meest gegronde eischen v de meerderheid van het Belgisch volk namelijk van de Vlamingen en weig hun de billijke en werkelijke vervulli der grondwettelijke gedijkheid in c Staat. Zij verzet zich veeleer met al haar ten dienste staande imiddelen teg de uitoefening van het natuurrecht v het Vlaamsche volk, zich door zelfl schikking naar eigen wezen en overec komstig met zijne aardrijkskundige 1 giing te ontwikkelen. Zij: staat daarde in tegenspraak met grondleggende v k'aringen van den Heiligen Stoel en n de grondbeginselen der jongste vred« nota van Paus Benediktus XV die dui< lijk er nadruk op legt dat op rechtmati wijze met de strevingen van de volken ook van deze die grootere verbanden z aangeschakeld, dient rekening gehoud( Wij steunen op de overtuiging dat e zelfstandig Vlaanderen, neven een ze standig Wallonië, blijvende waarborg voor den vrede en voor onze onafhanl lijkheid tôt stand brengen kan. De Raad van Vlaanderen voelt zi eens met den Paus, in den wil der za van den vrede te dienen, doordien h de eischen tôt verwezenlijking voert, < uit den jarenlangen strijd van 1 Vlaamsche volk tegen onrecht en ond< drukking zijn gesproten, tôt voile erl« ning van zijn recht op eene opvoeding-zijne Vlaamsche moedertaal, alsmede zelfbestuur en zelfstandigheid van Vlaa deren. Aan ons zelven teruggegeve streven wij met den Paus en aile vriend van den vrede, noch naar haat, noch na wraak, noch naar vernedering van wi ook, maar naar algemeene verzoening eenen voor aile volkeren eervollen aflo van den oorlog. UIT ENGELAND Londen, 25 Augustus. — De vakvi eenigings- en arbeidersleiding te N( wich hebben besloten zich niet te verz ten tegen de herkiezing in het Lagerhi van Roberts, waaraan deze zich moet c derwerpen, wegens zijn benoeming : minister va.n arbeid. Londen, 25 Augustus. — De « We: minster Gazette » heeft sedert een artil van 15 Augustus in dit blad, een po miek moeten voeren met de « Mornia Post ». Laatstgenoemd blad was van ot deel geweest dat de W. G. in dat artil K de witte vlag had opgestoken ». Gisteren schreef de « Westminst Gazette » : Wanneer de « Morning Pos ons vandaag vra-agt, of wij de belofl door Asquith in 1914 afgelegd, handh ven, antwoorden wij zonder een schadi van twijfel : -« Ten voile ». De « Morning Post » schrijft hier-tr.iomfantelijk : « Dit beteekent, oat witte vlag is neergehaald. » SAWINKOW NOG NIET AFGETREDEN St-Petersburg, 26 Augstus. — Uit t volmachtigde bron wordt medegedee dat het aftreden vam deji plaatsverva genden minister van Oorlog, Sawinkc voorbarig is. Die kwestie is nog niet t slist. Eveneens worden de geruclit-over het verzoek om ontslag van den g neralismus Kornilow en den plaatsv< vangenden marine-minister Lebedc t>ealist tegen gesproken. Vrede ©p Aarde! Z. H. de Paus komt aan al de vorst< der oorlogvoerende landen eene aanm ning te sturen tôt het sluiten van di vrede. Daarin geeft, hij als grondsl: vcor eene mogelijke overeenkomst, b beginse! aan, dat ook door présidé Wilson werd vooruit gezet eer de V< eenigde Staten zich in den oorlog wif pen, namelijk : recht voor de kleine v< keren, vrijheid der zeeën. In deze boodschap spreekt Z. H. I nediktus XV uitdrukkelijk van de A meniërs, de Balkanvolkeren en vooi van de Polen. Maar er zijn ook andere volkere wien men niet langer politiek zelfh schikkingsrecht, ekonomische vrijht en kultureele eigendommelijkheid 01 houden mag, wil de staatkunde van E ropa staan in het teeken van hoo rechtvaardigheid en algemeene me schelijkheid, waaraan de pauselij vredesbede ontegensprekelijk uiti geeft. Onder deze nationaliteiten zijn w Vlamingen, eene der hnlpbehoeveiid: ofschcon een der minst gekende. On< kend omdat wij, niet onderdrukt de een overheerschend volk, doch dcor c naar vreemde inzichten centraliseen den Staat, onzen strijd te lang hebb geacht een strijd te zijn van zuivere wendige aangelegenheid en aldus 01 grieven niet hebben gebracht voor i tribunaal van het internationale gev ten ; hulpbehoevend omdat de nood v ons volk, dat langzamerhand zone handdadig geweld noch openlijke ki velarij werd ontaard en verbasterd, z ke diepliggende oorzaken en gevolg heeft gehad, dat de neergedrukte ma zedelijke kracht, geestelijk bewustz en stoffelijke onaf hankelijkheid m om, zonder ruggesteun van. buiten, n; eigen aanleg en zielenaard te herW' den. 1830 maakte ons niet tôt e-en naar 1 gebied veroverd land ; wij waren e zoogezegd vrij volk in eenen van vree de dynastische banden vrij geword Staat. Maar het nieuw geboren Beij moest een vorst nemen naar den wil v Engeland ; het zag leger, bestuur, j recht en oiiderwjis overrompelen de Fransche krach ten, wier geest stila zijn verstandelijk, ekonomisch en pc tiek leven zijn gaan beheerschen, schade en schande van het Vlaamse spiekende gedeelte zijîner bevolkinj België, dat uitteraard zijner stichti: eene geschiedkundige roi had te spel als sluitboom tegen de veroveringszuc van Frankrijk, die in den loop der ee wcn aan Vlaanderen "breeder stroom bloeds, grcx>ter kunst- en geldschatti gen heeft gekost dan in dezen were^ krijg zijn vergoten en vergruisd. onj acht nog het verlies der rijke stree die zich van Toerkonje over Dowaai Atrecht slingert naar de zee over Si) Omaars en Grevelingen, België, zegg wij, heeft zich laten op- en uitzuig binnen de machtssfeer van Frankrij Met en door België is Vlaanderei volkskracbt in den dienst geraalct v Frankrijk's buitenlandsche staatkur en van al de natuurljike en kunstma+i belangen, die van uit de centralen v het bankwezen deze staatkunde be; ion oî er zich op hebben vast gezet. Vlaanderen wil vrij ! Zoo roepen 1 Rome en Stockholm toe, vrij van elk band. die het belel heeft of beletten z zijn eigen weg te kiezen, zich te o: wikkelen naar eigen opvatting en eig karakter, zich iedere beschaving t nutte te maken en zelf, zooals in roemvolle Middeleeuwcn, zoo rijk a Vlaamsche kunst, Vlaamsche wete schap en Vlaamsclien vrijheidszin, ee beschavingsrol te vervullen. Het lot van Vlaanderen, met zijn r ke kust, zijnen vruchtbaren grand, z ne nijvere bevolking en zijn pracht gelegen wereldhaven, is die inzet g weest van menigen oorlog in het ver' den ; het is de zelfzuchtige bekomme nis eler krijgvoerendcn van heden: ; 1: zal ook de politieke begeerten wekk der toekomst. indien niet worde gezor. dat de Vlaamsche pexirt voor aile opj dronge,, invloeden van buiten worde i gegrendeld. Vlaanderen's zelfstandigheid is e Europeesch belang ! Z. H. ele Paus aile vrede-ijveraars, wier menschenli. de er op gericht wezen moet in d Europeeschen bex>mgaard geen enkel twistappel meer te laten voortgroeic wezen overtuigd dat de volkerenvre eene hersenschim is zoolang één enl volk, om imperialistisclie doeleinde worde vernederd en verdrukt, al zij o dit volk h'et weer eens doodgezwegen door veleu doodgewilde maar nog levei lo-achtige Vlaamsche volk. Daarom. recht njet alleen vexir Anne-niers, Balkanvolkeren en Polen, recht ex>k voor de vier en half miljoen Vlamin-*n gen uit België en recht voor de andere a" in de vredesnota niet vernoemde volke-;I1 ren : de lereu, de Finnen, de Oekraniërs, lS de I.etten, de Egyptiërs, de Indiërs, de et Uretoenen en Provençalen, de ons stam. orwante Boeren, de Fransche Karia-r" deezen .en de Vlaamsche Franschinans ■r- Niet de Elzas-Lotharingsche kwestic >1- alleen, die haar internationaal karaktei te danken heeft aan lavvaa^erig gede>e en e- drieste looehening van geschiedkundige r- waarhede,! en ethnologische feiten, niel al het bevrijelingsvraagstuk alleen var Triëst en Trentino, ook de Vlaamsche n, kwestie dient opgetost naar het breec e- demokratische bcginsel van zelfbeschik-id king der nationaliteiten ! it- Eaten de H. Vader, de Stockholmsche u- konferentie, de Nederlandsejie Anti-?e Oorlogsraad en wie daarbuiten ex>k m» n- gen opkomen voor vrede en algemeem ke verzoening der volkeren, bedenken dai ^g het zich bcwust gcworden Vlamendon niet gedejogen kan dat die vrede worde ij, gesloten op zijn rug. >te De Vlamingen willen hun volksbe ;e- r.taan handhaven. Het recht daartoe, da ior zij putten uit de natuur en uit de god en delijke voorschriften, legt hun den plich :n- op elken nieuwen aanslag op dat volks en bestaan te beschouwen als 'n d^aad val in- vijandschap, welke dient beantwex>r< ize door een daad van tegenweer. îet Die tegenweer kan niet meer zijn wa le- zij eens was in het ten nadeele der Via an mingen unificeerende België. 1er Lijdzaamheid is gedogen tôt strijd le- zaamheid! En wie de atmosfeer schept ul- waarin die strijdzaamheid onvermijde en lijk overslaan moet tôt werkdadig ver ;sa zet, den nieuwen heetverwachte^i vreel ijn ten bedreige, zal nimmer vcor de we ist reld zijn naam van vrijheids- en rechts tar liévend, van waar vredesapostel kiinnei 3r- verantwoeyrden.. Vrede op grondslagen van voorberei îet ding tôt latere konflikten en te>ekomst en oorlogen is onbegonnen werk, waarvoo m- wij Z. H. den Paus wensclien te waar en schuwen in 't belang van ons volk, il ;ië 't belang der groote mtenscbenmaat an schappij, in 't belang der hejogere idea ;e- len van verdraagzaamheid, liefde ei ior vrijheid ! an Vrede op aarde aan allen elie van goe li- den wil zijn ! zoo verkondigde aan di :ot gekluisterde wereld de Heiland der men h- schen. Maar vrede beteekent niet alleen geei ig oorlog, vrede heerscht slechts daar waa: en de zedelijke krachten van een volk zicl ht ongesteord kunnen ontplooien, de god u- delijke natuur en de menschheid te: en eere ! n- Namens het Nationaal Vlaamsch Ver d- bond-Gent : De voorzitter, (w.g.) Dr ■e- Ev. Stocké; de ondervoorzitter (w.g. k, Pol. Goossens ; de schrijver (w.g.) K en Blondé. STAD en LAND i's DE PAUSEN VREDESTICHTERS an — De vermaning tôt den vrede die dt <le Paus komt te richten tôt de hoofden de ge oorlogvoerende staten, is niet de eerst-an poging welke door de pausen gedaan is >a- ten gunste van het herstel van den vrede De eerste paus die getracht heeft de rc vij van bemiddelaar te vervullen was Pius IX en In 1870 kwam hij niet tusschenbeide ge ou durende den strijd, maar v66r het begii it- der vijandelijkheden, had hij zich gelijk en tijdig tôt den koning van Pruisen en to en den keizer van Frankrijk gericht, hen ver de zoekende de zaken niet tôt het uiterste t< an drijven, maar met zijn hulp het gescbil o\ n- vredelievende wijze te' trachten uit der ne weg te ruimen. Dit aanbod werd van bei- de kanten koel afgewezen. ij- Léo XIII toonde meer volharding; in ij- derdaad, gedurende den Spaansch-Ameri. ig kaanschen oorlog, deed hij niet mindei e- dan driemaal aan de koning;n-regenteî e- Maria-Christina van Spanje en aan pre-:r- sident Mac Kiniey, voorstellen tôt eer et vredelievende regeling van het konflikt. ?n Ofschoon de twee partijen verklaarder 5fd de gevoelens van menschlievendheid var e- den Oppersten Vader hoogelijks te waar-if- deeren, wezen. zij echter zijn voorsteller beleefd, doch beslôst af. Léo XIII had niel sn meer succès met zijne pogingen om eer zn overeenkomst tôt stand te brengen tus-?f_ schen Italie en Abyssinië. Bij deze gele< en genheid ontving hij van Negus Menelifc en een missieve, welke een meesterstuk var n diplomatie is en aan welke missieve d< de heer Ilg, de Zwitsersche raadsman var :el den negus, een overwegend deel had ge n, had. ok Later kwam Léo XIII nog tusschen tij en dens den Zuid-Afrikaanschen oorlog. Hi is. richtte een eigenhandig geschreven brie tôt de koningin van Engeland, die hi persoonlijk kende. De koningin, die een zeer hooge achting voor den Paus koes-terde, bedankte hem in de vurigste ter-men voor z jn aanbod, vol van liefde voor de menschheid, maar ondanks haar ver-langen aan de moordenarij een einde te maken, betreurde zij het zijne tusschen-komst niet te kunnen aannemen. Pius X, de voorganger van den tegen-woordigen paus, heeft eveneens pogingen gedaan in het belang va,n den vrede, on-middellijk na de oorlogsverklaring van Oostenrijk aan Servie. Hij richtte zich niiet rechtstreeks tôt de staatshoofden, maar -koos den diplomatieken weg. Op zijn order, werden er op 29 Juli besprekin-, gen ingeleid tusschen den staatssekreta-ris van den Heiligen Stoel en den Oos-tenrijkschen gezant bij het Vatikaan. Zij moesten zonder uitslag blijven. MERCIER'S TOELEG MISLUKT. — Met veel genoegen hebben wij ver-nomen dat er zich 196 lecîpiendi heb- • ben laten inschrijven in de Rijksnor-: maalschool te Brussel voor het toela-. tingsexamen tôt het Lager Onderwijs. Dat nieuws zal aile flaminganten ver-lieu gen, en be wijst dat het prestige van • Mercier, dien de katholieke Vlamingen : niet meer als kardinaal van het Vlaam- ■ sche Land erkennen, fel gedaaM is. Zijn t oukase heeft vele geloovigen en geeste- ■ l'jken ontstemd. 1 Flinke recipiendi die onafliankelijk en 1 zelfstandig durv'en optreden tegen het gekuip van franskiljonsche geestdr'j- - vers. Wij koestercn de beste wcnschen - dat zij allen met glans hun examen zul-len doorstaan, want hun optreden bc- - wijst dat wij voor een. vrijer klas van toe-, komstige onderv.-ijzers staan, die onder - opvoedkundig gebied een fl!^ker ras van • Vlamingen zullen tôt stand brengen. - HOLLAND EN VLAANDEREN. — Van hooggeachte Hollandsche zijde wordt aan een vriend geschreven : Men 1 moet in Vlaanderen niet ontinoedigd zijn over Holland. Men heeft voor den corlog " in Vlaanderen te veel in ro'mantische zelf- • beschouwing geleefd en gedacht dat de r heele wereld op de hoogte was van de " Belgische toestanden. Verre van dat. 1 Men heeft niet genoeg moeitc gedaan ■ voor den oorlog om de buitenlandsche ' pers in te lichten over Vlaanderen. Daar-1 entegen is door de geheime politieke wer- king van Frankrijk de Vlaamsche bewe- ■ ging altijd gekleineerd, daarentegen de - Elzassische kwestie buiten verhouding • opgeblazen. Vergeet ook niet, dat men in Holland, onder den indruk dat 1830 aan- 1 sluiting zocht met-het officieele België. Te weinig is er van Vlaamsche zijde op 1 gewezen, dat verre er van dat 1830 een ■ zaak was om te vergeten, veeleer ten eeuwigen dage er op gewezen moest worden, dat 1830 een zuiver politieke ovèr- • winning van Frankrijk was ten nadeele • der Vlamingen en dat 1830 dus moest en I zou blijven branden tôt aan Vlaanderen • recht was gedaan. Maar dat heeft Vlaanderen zelf niet altijd goed beseft, integen- t deel van harte de toenadering van Holland tôt het officieele België toegejuichd, denkend dat aldus ook de volken tôt el-kaar nader traden, terwijl integendeel het , Hollandsche volk op een dwaalspoor » kwam. Hier in Holland is de eerste te- - genwerping die men tegen het aktivisme ; a an voert deze : « Hoe kunnen de Vlamingen tegen hun Belgische regeering zijn en waàrom moeten wij hen nu helpen, zij 1 hebben het in 1830 zelf gewild. » Het is natuurlijk volkomen valsch . voor wie de Vlaamsche beweging kent. ! Maar hoe kan men van den gemiddelden . Nederlander verwachten, dat hij die L kent, vooral nu mannen als Van Cauwe-. laert, Franck en Huysmans de z.g. voor-; mannen van vroeger, zelf het aktivisme > valsch bejegenen? Dat is te veel gevergd. 1 Slechts die enkelen, die dieper zien dan . den schijn der dingen en die buiten aile leugens en- feitenverdraaing om op het , kompas van 't eigen rechtsgevœl blijven zeilen, kunnen in het aktivisme zien de ■ pure vlam van het echte Vlaamsche wezen. Bedenk dat steeds. Zorg in Vlaan- . deren, dat het aktivisme gekend en geëer-biedigd wordt als de eenige waarachtige verwezenlijking van de Vlaamsche ge-dachte. Maar zorg ook voor bekendheid naar buiten. V. K. B. DE BELGISCHE CENSUUR EN « VRIJ BELGIE ». — Naar wij uit de . beste bron vernemen, wordt aan het front, . van het passivistische weekblad « Vrij . België » op 3 weeknumers geregeld 1 : door den Belgischen Censor ingehouden. 1 Dit drieste ingrijpen van. de censtiur, dat ; levendig herinnert aan haar optreden nu 1 twee jaar geleden tegen « De Vlaamsche . Stem», zou door de steeds toenemende Vlaamschgezindheid bij onze soldaten - worden uitgelokt. Het ligt in de bedoe-j ling aan deze Vlaamschgezindheid met F aile middelen paal en perk te stellen. j (V. K. B.) Iets ?oor iederen dag Nieuws van 't front Wat er tegenwoordig in ons leger aan het front gebeurt zullen we van offi-cieelen kant niet vernemen. Zorgvuldig wordt er ginder op gelet dat niets tôt het bezette gebied zou deiorsijpelen. De Vlaamsche sf.ldateo krijgen niets te lezen dan rie onderdanige vluchte-lingenblaadje . welke onder recht-streeksch diktaat van Havere worden opgesteld. De bladen van Van Cauwe-laert, van Dr. van de Perre en van Kamiel Huysmans mogen niet door. Een enkele Hollandsche krant is aan 't front nog toegelaten : De Telegraaf! Het ongelukkig avontuur van de gebroe-ders Holdert heeft een schril licht ge-worpen op dit blad. Toch weten onze jongens wat er hier aan 't roeren is. Toch worden zij op de hoogte gehouden van den Vlaamschen strijd in 't bezette gebied en jn de G&-vangenenkampen.Zij iuichen teie; b;m hart en hun gee^-t zijn met ons en wat wij oriderne-men geeft hun moed, hoop en troost. Dat ailes hebben ze noodig. Ook van hen dringt er nieuws deior tôt ons. Ondankc- aile scherpe maatr&-gelén, die getroffen werden, blijven de betrekkingen aangeknejopt, bestaat er voeling tusschen de Leden van den Raad van Vlaanderen en onze Vlaara-=che Jongens. Het is hier rœds algemeen geweten dat het niet hartelijk vlotten wil onder de bondgenex)ten van 't Westelijk front en dat er een onrustbarende ontstem-ming hecrscht in het Belgisch en zelf» in het Fransch leger. Ze vinden het met elen Engelschman niet, wat ons. hoege-naamd niet verwondert en wat wij reeds lang voorzien en voor.jpeld hebben.Dezelfde ontstemming heerscht bîj onze bevolking in de Vlaaniderens, waar de verontwaardiging tegen de misdadige Engelschc vliegeraanvallen algemeen i». Wacht maar. 't zal nog niet beteren. Het heeft zijn goeden kant, want het zal al de Vlamingen dichter bij mekaar brengen. De tijd komt onvermiidelijk dat de van Car.welaert's en de Huysmans' geheel op onze zàjde zullen staan en dat wij allen te zarnen in de eerste plaats voor een onafhankelijk vrij Vlaanderen zullen strijden, onder de leus : Noch Fransch noch Duitsch ! Dien dag be-groeten wij met vreugde. Het volk moet twee dingen weten en inzien : ten eerste dat we van de Entente geen heil te verwachten hebben, doch slechts verknechting aan Frankrijk en Engeland met uitroeiïng van den Vlaamschen stam ; ten tweede, elat wij, Aktivistep, hardnekkige bekampers zijn van allé verduitsching van ons volk en ons land. In het Etappengebied beginnen de menschen met deai dag klaarder te zien en zuiverder Vlaamsch te voelen. Zij ontioarren. Onze Vlaamsche sprekers René de Clercq, Aug. Borms en Lambrichts zou-den op dit oogenblik te Kortrijk en op andere plaatsen deugdelijk werk kunnen verrichten. De bodem is voorbereid ; laten de goede zaaiers er heen trekken. Van onze jongens aan 't front gesproken, w;j hebben eergisteren weer goed nieuws ontvangen. Vraag niet Langs welke wegen het van uit Frankrijk te Antwerpen in ons bezit is geraalct : wij zullen het niet verklappen. Maar als ge u met eigen oogen wilt vergewissen omtrent de echtheid van het stuk, spreek dan Bc>nns aan die heeft het op zak, want hij neemt het niée op zijn propa-gandatochten om het te toonen aan onze vrienden. er de aktivisten mee te ver-heugen en de werffelmoedigen een riem onder 't hart te binden. Het schrift toonen en laten lc-zen brengt niet dezelfde bezwaren mede als het hier in zijn geheel met namen, hanel-teekening en meleling der stempels over te idrukken. Wij willen onze broeders aan 't front niet in ongelegenheid brengen, want Havere waakt en Havere is onmeedoogend. Het heeft een gemakke-lijk middel aan de hand om indésirables voor altijd onschadclijk te maben ! Het stuk is aan een der onzen ge* schreven. Het is gedagteekend van den H Juli 1917, dus slechts één maand oud. Het luidt : « Wat is het weeral lang geleden dat » ik van H eenig nieuws vernam ! Waar » zit ge, man? » De Vlaamsche Beweging op 't front » wordt prachtig en onweerstaanbaar.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie