Het Vlaamsche nieuws

1662 0
27 januari 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 27 Januari. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 27 maart 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/pc2t43kv08/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Aondefdag 27 Januari 1916 Tweede jaarg. 27 Prijs: g Centiemen cioor geheel Belgi Met Vlaamsche Nieu ws Het best ingelicht en meest verspreid JV ieuwsblad van Beigîë. - Verschijot 7 maal per week ACONNEMENTSPRIJZEN : Fer week 0.35 Per 3 maanden S.7S Per maand 1.25 Per 6 maanden 7.88 Per jaar !4.— AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD : Dr Aug. BORMS, Alb. VAN DEN BRANDE | met vaste medewsrking van Dr A. JACOB ' ^BUREELEN: ROODESTRAAT, 44, ANTWEBPEN. Te». 1990 AANKONDIGINGEN : Tweede bladz., per regel 2.6B Vierde bladz., per regel., §.56 Derde bladz., id. I.— Doodsbericht S.— Voor aile annoncen, wende men zich : ROODESTRAAT, 44. DE OORLOG VDe Toestand ■ — ■n strijd wordt wat levendiger op het Bstelijk gevechts ter rein. De geschuts-op Hrijviffheid venzwakt er nooit, alleen tei Bden kwam het in den laatsten tijd tôt 2j. ■rechten op korten afstand. De offi-Kc legerberichten van eergisteren ge-■gen thans va,n een handgemeen in de Kek Oostwaarts van Neuville gelegen. ** I wederzijdsche mededeelingen stem-r In op dit punt overeen dat de Duit-i Bcrs crin geslaaagd zijn enkele voor-f«l ftesc^oven stellingen der Franschen Bien te dringen en ze gedeeltelijk blij-i ger, bezetten. Dit natutirlijk in afwach- Ivan tegenaanvallen welke, zoohaast :lijk voorbereid, niet lang zullen ijven. De gewone geschiedenis van positieoorlog in het Westen. :el anders ontwikkelen zich de ge-ienissen op den Balkan. Of nu Moji-;ro al dan niet de wapens gewiiftig .egt, dit kan maar weinig meer aan stand van zaken veranderen. De be-,ig van Scutari door de Oostenrij-is de inleiding van hun opmarscli Ibanië van het Noorden uit. Laugs Oosten uaderen de Bulgaren en r reeds de stad Berat genomen in Ibanië. Deze laatsten dringen ■mit in de riehting van Valona, de Kfatische haven door de Italianen be-■ geliouden, en de Oostenrijkers lieb-de bezetting van Durazzo op het |i|waar Essad Pacha zijne troepen ntrekt. Telegrammen uit Rome la-roorzieii dat de Italianen Valona ;oedscliiks zullen opeeven maar het digen. Zonderling is daarbij de ing van de entente-troepen die te iki ontsclieept werden en zich niet p, de komende dingen afvvachtend. de eentralen die langsheen de :sche grens stellingen hebben op-rpen verzetten geen voet om de eerden aa,n te vallen en wachten )aar tôt ook de bezetting van Alba-'oltooid zij. — Te midden van al gedoe en omringd door weinig îlievende toebereidselen van al-slacli, blijft de Grieksche re-ng het staatssehip tusscheu de en heen sturcn, zonder met een )eide in botsing te komen. Na de te maatregelen der Entente, bezet-van eilanden, ontschepingen enz. lioogspanning der laatste weken szins verminderd. We meenen ech-tt een offensief, 't zij van den kant [ondgenooten, 't zij van dien der prijken aan deze voorloopige rust, Griekenland zich in verheugt, on-een einde zal stellen. — Af-j^Btcn is de boodschap. ■ neutrale wereld begint zich te JHi\ in 't vooruitzicht van een ver-I^H>ing der Engelsche blokkade. Er IBiu ook Engelsche bladen die het 'B^pige van dien voorgestelden maat-^^Bdoen uitkomen — en zeker is het dat hij zal ingevoerd worden. ('e mogeliikheid ervan brengt al opschudding te weeg.Van groot t V00r ons *s verh°uding waaiin bij^Bland en Engeland tôt elkander retlaan ^°°^ang er geen verder bevesti-raiHiVCr 'n^omt> hebben wij het nieuws ^■°tîerdam als Duitscl* haven zou /er. ^Bdeld wordfn, alleen op te vatten aaE tendencieus gerucht — meer ^■animer dat de zaak van de « Te-9 IjT "> 'iet Nederlandsch sensatie-wanklank komt breneen — het oogenblik dat de blokkade-P'eje aan de orde van den dag is. >ide|nZc 'ezcrs vinden van de hand van dit llledewerker Luc een uitvoerig , * over kwestie van de « Tele-■yjj H — we sraan er dus niet verder ^ ^F': lezers hebben gisteren nog het jctj gevonden over de stemming ^ lezing van de dienstplichtwet ons i g', ^nSelsch Eagerhuis. De wet is ^ tegen 36 stemmen aangenomen '«£f m!1 ^00^e meerderheid, maar 't is P'netkelijk dat zoo weinig parlements-.,.,^»)an de stemming hebben deelge-vel mitn ed« g«en belangrijk nieuws. ) tei »c St"j^ m Monténégro De capitualitie 3îfl' °of ^Bnen> 25 Januari. — De bladen ont-€r wÊf1 van bevoegde zijde het bericht, cht I neerleggen der wapenen in Mon-Ho zonder eenig bezwaar voortgaat. Hpitenriiksch-Hongaarsche troepen ^■rgens op tegenstand gestuit. Fei-Monténégro reeds in h*nden ^Bstenrijk-Hongarije, met name zijn belangrijkste levensader, de weg Nik sits, Danilowgrad, Podgoritsa, Skoetari Het vertrek van koning Nikita naa Rome en Lyon brengt in den stand vai zaken niet de minstë wijziging. De be weegreden van het vertrek is blijkbaar dat de Entente en vooral de koning vai Italië, er bij Nikita op hebben aangedron gen geen formeelen vrede te sluiten, aan gezien reeds het neerleggen der wapenei een zoo slechten en verpletterenden in druk in de landen der Entente heeft ge maakt. Gevatigenen vrijgelaten Weenen, 25 Januari. — De onlang: bij een verkenningstocht door de Monte ncgrijnen gevangen genomen vlieger: ritmeester graaf Holek en eerste luite nant baron Zobel, hebben tengevolgi van de capitulatie van Monténégro- hui vrijheid herkregen. Het Montenegrijnsche Hof Lyon, 24 Januari — De koning var Monténégro1, de prinsen Danilo en Petei en prinses Militza zijn hier om vijf uui aangekomen en aan het station door der prefect en andere notabelen onvangen Toen zij naar het hôtel reden juichte mer hun toe. Daar bezocht Denys-Cochir hen, om lien in naam van de reg-eerins welkom te hceten. Tegen dienstplicht in Engeland Londén, 25 Januari. — De parlementaire medewerker van de « Daily News > meldt : Men verwacht in de kringen dei arbeiders met vrij veel vertrouwen, dal op de conferentie van de arbeidersparti; te Bristol, die daar morgen geopend wordt, de opvatting van de onafhanke-lijke (socialistische) arbeiderspartij de bovenhand zal krijgen en dat de meer-derheid een motie zal aannemen, welke de dienstplichtwet vijandig is. Of dien-tengevolge de drie ministers van de arbeiderspartij het noodig zullen achten ai te treden is onzeker. De aanneming van die motie zal hun ontslag niet noodzake-lijk ten gevolge behoeven te hebben. Men verwacht immers niet dat het land het wetsontwerp vijandig gezind zal zijn en het zal in veie opzichten van de hou-ding der regeering afhangen, of het nog tôt sporadische troebelen zal komen. De Yereenigde Staten en Engeland Washington, 25 Januari. — De «nota aan Engeland nopens de Engelsche wet op het handeldrijven met den vijand is geenszins een protest, maar enkel een vertoog tegen de uitvoering van een wet, welke den Amerikaanschen handel af-breuk zou doen. Dat vertoog zal verkla-ren, dat de regeering de wet als oneerljk beschouwt en dàt vergoeding gevraagd zal worden voor de schade, die de Ameri-kaansche handel er onder lijdt. De Ame-rikaansche regeering houdt staande, dat de betrekkingen tusschen het Amerikaan-sche en Duitsche kapitaal en van het Duitsche kapitaal met de Amerikaansche fabrieksnijverheid van dien aard zijn dat het onmogelijk zou zijn, met goed ge-volg aan Dukschland een slag toe te brengen, zonder dat ook de belangen van de Vereenigde Staten groote schade lij-den. In het algemeen gesproken vindt de Amerikaansche regeering, dat het pro-duct van den burger van een oorlogvoe-rende mogendheid, die in een neurtalen staat woont,als onzijdig beschouwd moet worden. De Ford-expeditie De « Frankf. Ztg. » verneemt uit Ko-penhagen d.d. "23 Januari: Het besten-dig comité van de Fordexpeditie, dat uit 26 leden bestaat, kwam gisteravond uit Nederland te Kopenhagen aan. Morgen heeft het vertrek naar Stockholm plaats, waar de commissie tezamen met de gedelegeerden der Scandinavische vre-desvereeniging een vredesconferentie tôt uitwerking- van ^ redesvoorwaarden zal houden. Ford en Bryan worden binnen-kort te Stockholm verwacht. Rosika Schwimmer was in geestdrift over de ontvangst in Nederland. Overlijden van Theotokis Havas meldt uit Athene dat de voor-malige minister-presddent Theotokis overleden is; zijne bijzetti.ng zal op staatskosten geschieden. Zie vervolg « Oorlogsielegratnin *n » op de 3de bladmjde. j jWaarom deze oorloj zoo lang duurt ! ] 1° Om al de moderne profeteu te b |schamén. (Vooràl d'Annuuzio, Pr. Jai - vier, Vandervclde, Liebknecht, Bai • ! drillart, enz.) r; 2° Om de volkeren te doen voelen d: 1 j mooie woorden weinig helpen. (Me - herleze de artikels van voor den 2( ij Ôogst 1014 in Soir, Chronicle, XXc Si 1 : cls en tutti-quanti, en de redevoeringe - van Viviani, Salandra, Grey en andere - binst den oorlog.) 1 3° Om de patriotards hier en eldei - van hun oorlogswaanzien te doen w> ■ derkcc-ren. 4° Om te doen begrijpen dat... het 1< ven der menschen en het woelen d< volkeren mysterie is. ; 5° Om tijd te laten aan de verdrukl . naties, vooral Vlaanderen, Ierland, Pc ; len, Transvaal, Finland, Kurland, 01 . zich te versterken, terwijl hun verdrul : kers zich langsom meer uitputten. (Me ! zal het zien : Vlaanderen zal reeds he< lemaal vervlaamscht zijn wanneer ons regeering terugkomt.) 0° Om de neutrale landen gclegenhei t te geven meer vooraan te komen, en d . plaats in te neinen van de over won m nen. 7" Om bij iedereen de illuzie weg t nemen dat deze oorlog als een Napoleor ( tische veroveringsstrijd begotmen is e i wordt voortgezet. ( (Wat Engeland zij grooten vijand verwijt, doet het zel: 't Is hier een strijd tusschen volkerer niet tusschen generaals.) 8° Om de wereld klaar te doen inzie . dat het hier vooral gaat tusschen Engc land, welk de zeeen beheerscht, e Duitschland. 9° Om in 't bijzonder de Belgen e Servjërs te doen begrijpen dat de vraa voor lien wordt, of ze onder Engelscli germaansch of Duitsch-germaansch pre tcctoraat zullen gesteld worden. 10° Om de volkeren van de stofvergc ding en goudaanbidding wederom teru te brengen naar eene ineer idealiseeren de kultuur, waarin godsdienst, kunst manuelijke kracht en reine vrOuwenliei de tôt beter recht komen dan in de verloopen tijd van schaeheraarspolitiek hoogmoedige zelfzucht en cynische wel lust. 11° Om eenige vurige kardinalen tiji te geven 0111 op hun effen te komen, 011 dan hunne priesters aan te zetten ove het cvangclie eu de naastenliefde t prediken in stede van den volkerenhaa aan te vuren. 12° Om allen die van goeden udl zijn laugzamerhand terug te voeren naar he verlangen 0111 vrede en liefde onder d strijdende volkeren, om den hoogmoe* te bicken van de volkeren die tôt de 11e derlaag gedoemd zijn en den trots t< temperen van dezen die eenmaal de zeg moeten behalen. Wij beweren niet dat al deze zedelij ke voordeelen kunnen opwegen tegen d' schade aan geld en menscheuleven; welke de huidige wereldbrand berok jkent. Ook willen wij niet het gewetet dragen van de waanzinnige staatsliedei die zinnens schijnen heel Europa te la ten uitmoorden. Voor Vlaanderen toel komt een nieuw leven. De Gentschc vesting — al zei men « elle est impre' .nable » — is reeds ingenomen. Ook Home-Rule zal volgen. Uit de puinen rijst Vrij-Vlaanderer op en zegeviert. Léo VAN LIERDE. !"XXeSiècle,, &, "Quotidien, Het schijnt dat de fameuze XXe Siè cle tegenwoordig op Jan en alleman wa te. zeggen vindt. Waarschijnlijk is he deuntje der flaminganten nu afgezaagd want de oude sloor begint op de... sports men te donderen ! En zij die er var langs krijgen ,.omdat ze hier nog sporl uitoefenen, zijn nie.t waardig in wed-strijd nog te komen met hen die het va-derland verdedigden, zoo beweert hel Haversche blad. En het noemt dan de volgende wielrijders : Apostel, Aerts Marcel Buysse, Léon Buysse, gebroeders Koeckelbe.rg, Aviel Cocquet, César De-baets, INIichel Debaets, De Jaere, De-smedt, Degraeve, Linart, Leviennois, Lambot, Maertens, Michiels Otto, Aloys Persin, Rossius, Rielens,Spiessens,Tyck. Verlinden, Vandaele, Van Houwaert, Poul Verstraete, Pier Vandevelde, Ver-cautere, Léon V anderst uy f t, Art h ur Van-elerstuyft, Van _Bever, Van Ingelghem, Van Heyneghem, Van Renterghem, Van den Berehe, Van Ginkel, Wauters en de Italiaan Oliveri. De Brusselsche Quotidien zegt daarop dat de XXe Siècle er maar lichtdnnig over h een babbelt, en zegt : | ~ jr j « De zienswijze der XXe Siècle, di s een beleediging is, niet alleen voor d sportsmen, maar voor al de hier door d omstandigheden weerhouden Belgen komt natuurlijk niet overeen met het ge 2- voelen der Belgische regeering in dez j. zaak. Deze laatste heeft onlangs de uil vallen van on zen konfrater veroordeelf door te eloen verklaren dat men de ge it elachten der XXe Siècle nooit moet vei n warren met die der Belgische regeering )n En als de medewerkers zoo aanvallen' è- steeds willen optreden, waarom gaan z ,n dan niet naar het front? » n Goed gelapt ! ■BllMUILJ.il. i. i-^ia 5rK.mei«np.v 5 OWELIJKSCH %m\m I BETUIGINGEN VAN DEELNE MING MET DE WATERSNOOD II e ROLLAND. — Het zware ongeluk, da door den storm der laatste dagen ove u Hc-lland is gekomen, heeft naar men wee •" in de Belgische en vooral in de Vlaam n sche pers warme betuigingen van sym pathie uitgelokt. Een merkwaardige te 0 genstelling daarmee vormt de uitlatinj van een Engelsch blad, de « Daily Mail » die voor dit beklagenswaardig ongelu] e de \-olg-ende woorden over heeft : « Meer doellreffend dan al ele maatre gelen van de Hollandsche regeering ei e tolbeambten zal de overstrooming blijkei l" te zijn ; de vernieling van duizenden stuk II rundvée en schapen en de groote schad J1 aan de landerijen zullen den smokkelin • voer van vleesch en levensmiddelen naa > Duitschland voorloopig doen staken. » A'crcler kan het cynismus niet gedre 11 ven worden. Een deel der Hollandsch pers heeft van die weinig menschlievend' n woorden reeds nota genomen en ze gevei lucht aan de gevoelens die in sommig-Engelsche kringen tegenover Hollatu S heerschen. HONDEN OP DE TRAMRIJTUI GEN. — Voor jaren, ele oude honelen liefhebbers zullen het zich gewis herin ^ néren, was het toege.laten hondeii op d< ' tramrijtuigeu mede te nemen ; late; echtcr werd dit verboden door de maat • scliappij der Antweri^sche elektriek< tramwegen. Een vijftal jaren geleden werd er ge ' schreven, namens eene africhtingsmaat schappi], om de, politiehonden terug tôt j te laten, doch de heeren van het Bestmn der Trammaatschappij gaven als ant-.. woorel dat zij de aanvraag moesteu vai ^ ele liaud wij zen, aangezien het lastko-J hier, hun door de Stad opgelegd, dii verbooel ! ! ; Dit is niet waar, daar staat niets var [ in liet lastkohier ! Voor een elrietal jaren werd, nogmaal; j de vraag gedaan, doch de Trammaat-schappij wilde er niet van hooren. Nocli-, tanst dan werd c.r slechts gevraagd één 1 hond per rijtuig toe te laten, vast aan de lijn en gemuilband, en er werd bij-gevoegd dat de eigenaar van het dier ei | dan een kaartje zou moeten voor nemen. De geschreven brieven bestaan gewis nog, evenals de ontvangen antwoorden. Dit moet geweten zijn door hen, die meenen te kunnen bekomen dat de hon-den van gewone gestalte op de tramrij-tuigen toegelaten worden, wat een goed iets zou zijn, want dan zullen zij weten . dat het nie.t zoo gemakkelijk zal gaan. Misschien zelf zullen zij van de Trammaatschappij geen antwoord bekomen. Eindelijk, zij die erop geduid hebben dat het onmenschelijk is een hond ach-ter een tramrijtuig te laten loopen, zou-den moeten zien te bekomen dat de , maatsehappij ter bescherming der die-ren, ertoe kwam dat er strenge maatregelen genomen worden tegen hen, die 1 zoo met hunnen hond handelen ; niet alleenlijk eene geldboete zou hiervoor . kunnen gesteld worden, maar de hond - zou daarenboven moeten a f genomen ; worden, aangezien, eloor het feit zelf ( zij nen hond af te beulen, de eigenaar . laat zien dat hij geen ve.rstand van hon-, denhouden heeft. Dat men het dus niet opgeve, en er , zal wel iets kunnen gedaan worden. Een dierenbeschermer. DE ENGELSCHE SCHEEPVAART. : — Een medewerker van « Times » vex>r scheepvaart-aangelegenheden bespreekt 1 ele verwarring die er in de Engelsche scheepvaart heerscht en de buitenspori-ge vrachtpiijzen, waarin de Engelsche regeering tôt dusver nog geen verbete-ring heeft kunnen brengen, hoewel Bal-four reeds bijna een maand geleden die prijzen verschrikkelijk noemde en als de oorzaak aanwees, dat zoowel de prijs van levensbehoeften voor de armen en van allerlei elingen, die de regeering noodig heeft voor de oorlogvoering, stijgen. Toch meent men in scheepvaart-kringen, dat er verbetering in den toe-stand gebracht kan worden zex> men thans slechts tôt krachtige maatregelen overgaat. De medewerker der « Times » J Voor Dichter René de f^lerrn e Onze inschrijving is een hulde aar - len grooten dichter en aan den koeneii Vlaamschen strijder, in afwachting dai _ aan hoogerhand zijn edel en oprecht va-_ derlandsch streven erkend worde. (Geb. fr. 2.60 ; insrenaaid, 1.50.) KRV-TiV-TW/TWTTn.QTW T TTUT Exempî ^ ^ . geb. ing Fr. Rcmhard, De Bonnestr., 17 „ Molenbeek 1 Eerw. H. Van Baere, onder- pastooî- van Eekeren 1 Gustaaf Vermeersch, letterkun-dige, Zennelaan, 22, Brussel 1 . Mc-j. Massonet, leerarcs aan de j M. Meisjesschool te Schaar- t beek ] r M. Goos, Coquilhatstr., 9, Ant- t werpen 1 . Mej.VanDriessche, leerares aan de M. Meisjessch, te Schaar- beek l r A. Faingnacrt, St-Jans-Molenb. 1 Remv Paternoster, Schaarbeek 1 j Jan Hainaut, Pastorijveld, 42, Eekeren ' 1 . Léo Kuylen1, Steenstraat, 22, ! Eéckeren 1 ! Willem Reinhard, De Bonne- 5 straat. 17, Molenbeek 1 ; Petrus Luyckx, Meester-kleer- maker, Laeken 1 r Ces. Van den Bergen, schoolbe- stuureler, Anderle.cht 2 . Jef Vandermeeren, onderwij-; zer, Toekomststr., 4, ]\Iolen- ; bcck 1 1 Jul. Rieke, Hofstr., 10, Eeke- ; ren 1 1 J. Van den Haute, Calvynstr., n. 20, Brussel 1 . Frans Elyu, Gemeentestr., 49--. 1 . Bert Devisschere, Kuipstraat, 29, Eîsene 1 , L. Adriaeîissens, Bredabaan, n. 549, Merksem 1 . Mev. L .De Wever, Schaarbeek 1 >, C.Van Buggenhout, Koekelberg 1 J. B. Lotens, Brussel-Laken... 1 . Willem Foblets ,Van Stralen- lei, 51, Merksem 1 , Jozef Aerts, handelsreiziger, De Ruelderstr., 22, St-Jans-Mo- lenbeek l H. Van Cauwenbergh, Rivie- renstr., 1, Ganshoren 1 Clem. Van den Broeck, Dalstr., n. 34, Brussel 1 Jan Van den Broeck, id. 1 C. Cortebeeck, St-Agatha-Ber- chem 2 I Karel Reinhard, Weeglaan, 75, Elsene l Dr. Hertinx, Elsene ' 1 A. De Jaeghe.r, Ukkel 1 Frans Boulens, St-Stevens-Wo- luwe 1 Je>s. Kesler, Delhystr., 47 1 Hect. Paelman, Koekelberg 1 Marc Vansevene, kunstschilder, St-Jans-Molenbeek 1 W. J. Van Hengelmolen, Laken 1 Jcs. Hendrickx, Molenbeek. 1 A. D., Vlaamsche steenweg (af- gegeven aan Jef Herremans) 1 Ferd. Kennes, St-Jans-Molenb. 1 Joost Mills, Laken 1 Benoit Robbe.rechts, Brussel ... 1 Jan Van Nerom, Leuvensche steenweg, 158, Sint-Stevens- Woluwe l Mej, Derval, toonkundige, 13, O.-L.-Vrouwstr., Mechelen... 1 Jan Struelens, Destrouvellestr., n. 61, Schaarbeek 1 Hendrik Borremans, Lge Steenweg, 3, Halle 1 Iedereen kan zijn inschrijving zenden of brengen op de bureelen van « Het Vlaamsche Nieuws », Roodestraat, 44, Antwerpen. Te Brussel : Jules François, l\#echel-schestraat, 24, en in het « Vlaamsch Huis », Groote Markt. Te Leuven : A. Hebbeîynck, Statie-<traat, 48. '• Te Mechelen : Em. Leemans-De Sutter, Adeghemstraat. Te Hasselt : Boekhandel Olyff, Hoog-straat, 19. (Wordt vervolgd.) dringt in de eerste plaats op een goed gebruik van de lx;schikbare laadruimte aan; een van de oorzaken van al dên last, elien men thans ondervindt, is dat men van den tonnemaat niet het beste gebruik gemaakt heeft. ' De medewerker der « Times » betex>gt, dat het rijk voor den duur van den oorlog aile schepen behex>rt te huren. « Het rijk kan het zich veroorloven den scheepseigenaar zeer roysal t« b«han-del«n. » Iets voor iederen das Een plezierig Huis Ja, een heel plezierig huis is De Tele-graafj het elagblad van Amsterdam. Ver leden Zaterdag, 22 dezer, hebben niet minder dan veertig Amsterdamsche dagbladschrijvers, van aile richtingen, vergaderd, om hun ambtsbroeders van De Telegraaf te beschermen tegen den baas van 't kot, zekc-ren H. M. (lees Hare Majesteit de Directie) C. Holdert. H. M. C. Holdert, die de meerderheid der aandeelen van de T ele graaf in eigen-dom heeft, beheerscht willekeurig en met een koninklijk believen de gansche onderneming, zoodat hij « telkens weer » in den gang der zaken, ook wat de » redactie betreft, zelfstandig ingrijpt )>. Die woorden ontleenen wij aan het re-laas dat de vergadering van de dagbladschrijvers met algemeene stemmen open-baar besloot te maken etn dat dan ook met opvallende geestdriftige eenparig-heid en niet zonder lêeelvennaak door al de Hollandsche kranten op de eerste bladzijde wordt overgedrukt. Als ge dat relaas leest, hebt ge maar eerst recht deernis met de opstellers van ele Telegraaf, en mzonderheid met den hc-er J. C. Schrôder, den hoofdopsteller, beter gekend onder zijn schuilnaam Bai'-barossa.Arme Barbarossa ! en wat was het ko-ningschap van den beruchten en geduch-ten journaîist een nc-derig en afhanke-lijk postje en zijn troon een kramakkel-achtig schabelleke dat driemaal op één week onder hem werd uitge.trokken en waarop hij -dan weer in onvast evenwicht terug Icrabbelde ! Die heer H. M. C. Holdert was me dan ex>k een vadertje in echt tzaristi-schen zin ! Uit het openbaar gemaakt verslag, knippen wij bijv. het voigende : « Om vaak nietige redenen . werden journalisten van algemeen erkende be-kwaamhejd, ontslagen. De heer H.M.C. Holdert placht, als tegen een dergelijke wijze van doen bezwaren werelen inge-bracht, te zeggen : Ik neern het recht iemand te ontslaan, ook als z'n gezicht of 2'n stem mij niet bevallen. In den aller-laatsten tijd was in dezen toestand verbetering gekomen, doordat de heer H.M. C. Holdert buitenslands vertoefde. » We zien en hoore.n dat van hier : — Meneer, je bent ontslagen. _— Ik... ik!... en waarom, als ik u bidden mag? — Je tronie bevalt me niet vandaag. Je ziet me te bleek ! Je kan dadelijk op-donderen ! — Maar, meneer !... — En toch. Je bent schor, kerel. Smeer 'em, zeg ilc je, of 'k roep er ele plicie bij ! En he.t arme TeZegraa/-redakteurke kon oprukken. Die Holdert heeft een zeer eigenaar-dige opvatting van de journalistiek en wist dan ook het vak op zijn manier te veredelen : Luister hoe hij dat deed : « In September 1915 vestigde De Tele. graaf in eenige artikelen de aandacht op de smokkelarij aan onze landgrenzen. De hr H. M. C. Holdert riehtte, bui-ten de redactie van De Telegraaf om, in z'n -bartikuliere woning, Lomanstraat, 73, te Amsterdam, een instelling on, die ter vergadering kortheidshalve werd ge-noemd : het anti-smokkelbureau. » Omtrent de standing dezer personen werelen ter vergaderins; zeer ongunstige mededeelingen gedaan. Zoo werden de namen gene>emd van een Engelschman, van een gewezen spion in Duitsehen dienst, van een Belgisehen avonturier en eenige Hollanders van minder allooi. Sommige dezer speurders çaven zich dik-ivijs, zonder daartoe, gerechtigd te zijn, uit voor inspecteurs van ele N.O.T. An-deren- weer, ofschoon geen journalisten en niet in dienst van het blad zijnde, be-zaten verslaggeverskaarten van De Tele-graaf. Bovendien werd met voorbeelden aangetoond, dat speurders van het anti-smokkelbureau, het ook tôt hun taak reksnden smokkelarij en andere onge-rechtigheden uit te lokken. Zij ontzagen zich zelfs niet met vervalschte documentai te werken om toch maar resultaten te kunnen leveren. » Maar daarbij bleef het niet. De heer Holdert trachtte verschillende redactie-leden voor zijn particulier anti-smokkelbureau te laten werken. Zoo werd zelfs den hoctfdopsteller gevraagd, om te komen naar den zetel van het anti-smok-kelbureau, om daar aan de berichten een scherperen en meer journalistieken vorm te geven, waarop heer Schrôder niet in-ging. » Doch het wedervaren van Barbarossa zullen we morgen vertellen. 't I# een a£-zonderlijk k«pitt»l w«ard. LUC.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes